Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6"

Transkript

1 1

2 FØREORD Mobbing er definert som: Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning 2003) Viktigare enn definisjonen av mobbing er at me på Fløgstad skule tar på alvor ein elev, føresett eller andre som melder frå om negative handlingar frå andre. Alle menneske har ulik terskel for kva som blir opplevd som krenkande åtferd og det er den som er utsett for dette som har rett til å definera kva det er. Vårt oppdrag er å ta tak i problemet og søkja å løysa det snarast råd. Vår handlingsplan mot mobbing er vårt verkty for korleis me skal koma dette samfunnsondet til livs. Utdanningsdirektoratet har også stort fokus på nulltoleranse for mobbing. Dei har eiga nettside med nyttig informasjon: Fløgstad skule

3 INNHALD: Føreord side 2 Innhald side 3 Førebyggjande arbeid side 4 Avdekking av mobbing side 5 Problemløysing side 6 Vedlegg: 1. SAFs prosedyre for samtale med offer og mobbar side Skjema for elevsamtale side Spørjeskjema for elevsamtale «Innblikk» side Tiltaksplan for dei som skulda for å plage/ mobbe andre side Mal for enkeltvedtak for elev sitt psykososiale miljø side 16 3

4 1. FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Kva gjer vi for at mobbing ikkje skal skje? Haldningar 0-toleranse for mobbing. Gripe tak i problemet så tidleg som mogleg, også før det kan bli definert som mobbing. Den som opplever seg plaga eller mobba har definisjonsretten. Samarbeid med heimen Skulen skal ha eit ope og aktivt samarbeid med foreldra som gruppe. Foreldra har ansvar for minst to klassemiljøtiltak kvart skuleår. Gode relasjonar Relasjon lærar - foresatte er prega av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Relasjon lærar - elev er slik at den gir eleven tryggleik for at han/ho kan ha tillit til den vaksne. Relasjon lærar - klasse er slik at klasseleiing blir utøvd på ein slik måte at det føles trygt og godt for alle å vera elev der. Relasjon elev - elev er slik at alle tek vare på kvarandre og er opptekne av at alle skal ha det bra. Tiltak Mål for arbeid mot mobbing på vekeplanen kvar veke. Gjera måla synlege i det fysiske læringsmiljø. Kvar veke vurderer elevane si eiga måloppnåing i arbeid mot mobbing. Arbeid mot mobbing er tema ved gjennomgang av nye mål mot mobbing på vekeplanen. Måla blir drøfta og elevane får tips om korleis dei kan nå mål. Mobbing er tema i alle månadlege fellessamlingar. Felles konsekvensar for brot på ordensreglar. (Vedlegg 7) Overgangar Det er laga ein kommunal plan som skal sikre ein god og trygg overgang mellom barnehage og skule. Elevar frå 5.klasse er fadrar for elevar i 1.klasse. Dei er jamnleg saman i leik, læring og aktivitet. Det er faste rutinar for å sikre ein god overgang mellom barneskule og ungdomsskule. Sikring Lærar skal alltid vera først på plass i klasserommet. Lærar skal vera saman med elevane når dei et. Lærar skal ikkje forlata garderobe i skule eller gymnastikk/symjehall før alle elevane har kome seg ut. Dei som har vakt fordeler seg på heile skulens uteområde og har refleksvestar som gjer dei synlege. 4

5 2. AVDEKKING AV MOBBING Kva gjer vi for å finne ut om nokon blir mobba? Vakt og tilsynsordningar: Vakt ute har refleksvest. Vakt ute tek kontakt med elevar som er åleine. Vakt ute oppsøkjer grupperingar. Ser og høyrer. Vaktene fordeler seg på heile uteområdet, jamfør vaktplan. Læraren er saman med elevane til dei er kome ut. Gjeld i alle klasserom, gymnastiktimar, garderobe, korridorar m.m. Om elevane kan gå inn om morgonen, møter alle på gangen når det ringer inn til time og helsar på læraren. Kartlegging: Lærarar registerer episodar han/ho har observert eller henvendingar frå elev og/eller føresette der det er tydeleg at den eine parten har opplevd krenkande åtferd frå den andre parten. (Vedlegg 1) Elevane i 7. årstrinn deltek i den årlege elevundersøkinga til Utdannindsdirektoratet. Mobbing som tema: Mobbing skal vera tema i strukturerte elevsamtalar og foreldresamtalar. (Sjå vedlegg 2.) Mobbing skal vera jamnleg tema i klassane. Mobbing skal vera jamnleg tema i elevrådet. Mobbing skal vera tema i foreldremøte. Mobbing skal vera tema i skulemiljøutval og samarbeidsutval. 5

6 3. PROBLEMLØYSING Kva gjer vi når mobbing er avdekka? Offer eller foreldre gir informasjon om mobbing. Det skal fattast enkeltvedtak (vedlegg 5). Ansvar: Rektor Samtale med foreldra til offer. Alt som blir sagt i saka blir skrive ned og lagra i elevmappene. Ansvar: Kontaktlærar Første samtale med offer etter prosedyre beskrive i Zero. SAFs program mot mobbing. (Vedlegg 2) Ansvar: Kontaktlærar. Første samtale med mobbar etter prosedyre beskrive i Zero. SAFs program mot mobbing. (Vedlegg 1) Det blir utarbeidd tiltaksplan. (Vedlegg 4) Ansvar: Kontaktlærar Samtale med foreldra til offer. Ansvar: Kontaktlærar Samtale med foreldra til mobbar. Ansvar: Kontaktlærar Oppfølgingsamtale med offer. Kva fungerer bra? Er det noko som ikkje er bra? Skal mobbesaka avsluttast, eller er må nye tiltak til? Offer får, om naudsynt, råd og tips om endring av eiga åtferd. Ansvar: Kontaktlærar Oppfølgingsamtale med mobbar. Tiltaksplan blir evaluert. Ansvar: Kontaklærar Oppfølgingsamtale med foreldra til offer. Ansvar: Kontaktlærar Oppfølgingsamtale med foreldra til mobbar. Ansvar: Kontaktlærar Arbeid i etterkant av ei mobbesak: Gjennomgang av prosedyrar og rutinar for å sjå om dei har fungert godt nok. Ansvar: Rektor 6

7 Vedlegg 1 PROSEDYRE FOR SAMTALE MED OFFER OG MOBBAR Informasjonsinnhenting gjennom samtale med den ein trur er offer: Ytterlegare konkretisering: Kontaktlærar skal halde ei samtale med offeret for å få vite mest mulig om den konkrete mobbinga. Det er viktig at eleven blir ivareteken på ein god måte. Ansvarleg: Kontaktlærar har ansvar for at denne samtalen blir halden. Andre samtale med offer etter prosedyre omtala i Zero: SAFs program mot mobbinglærerveiledning Ytterlegare konkretisering: Når skulen har avdekka mobbing, og vil sette i gong tiltak, skal kontaktlærar snakke med offer om kva skulen vil gjere. Samtalen skal sikre at offer er trygg for at saka blir handsama av dei vaksne, og at offer til ei kvar tid veit kva som skjer. Det skal gjerast avtale om tid og stad for neste samtale. Føresette skal bli kontakta og få informasjon same dag, både om innhaldet i samtalen med deira barn/ungdom og om dei tiltaka skulen vil sette i verk. Skulen skal respektere føresette sine ynskje. Ansvarleg: Kontaktlærar er ansvarleg for at desse samtalene blir haldne. I enkelte tilfelle er det naturleg at andre enn kontaktlærar tek denne samtalen. Den som gjennomfører samtalen(e) er ansvarleg for at det blir skrive referat. For å få eit endå betre bilde/ avdekke meir kan ein nytte spørjeskjema frå «Innblikk». Rektor skal skrive enkeltvedtak dersom foreldre eller elev melder om mobbing. Første samtale med plagar etter prosedyre omtala i Zero: SAFs program mot mobbinglærerveiledning. Ytterlegare konkretisering: Plagaren/plagarane må møte til individuell samtale. Er det fleire plagarar, skal samtalene bli haldne fortløpande utan at dei har høve til å snakke med kvarandre. Plagaren skal konfronterast med alvoret i den faktiske situasjonen utan diskusjon. Eit hovudmål er å få plagaren til å ta avstand frå mobbinga og til å forplikte seg til positiv åtferd overfor offer. Dette blir skrive inn i tiltaksplan. Tiltaksplan skal leggast i elevmappa til dei involverte. Plagaren skal få høve til å fortelje heime kva han/ho har lova. Det skal gjerast avtale om tid og stad for neste samtale. Dagen etter blir føresette kontakta av skulen og innkalla til eit møte så snart som råd. I enkelte tilfeller er det nok med eit telefonmøte. Dei føresette får tiltaksplan heim for underskrift. Ansvarleg: Kontaktlærar er ansvarleg for at desse samtalene blir haldne. I enkelte tilfeller er det naturleg at andre enn kontaktlærar/sosiallærar tek denne samtalen. Den som gjennomfører samtalen(e) er ansvarleg for at det blir skrive referat. 7

8 Oppfølgingssamtaler med offer Ytterlegare konkretisering: Offer får vite kva som har skjedd sidan sist, og får fortelje korleis han/ho har det. Offer skal få vite vegen vidare i saka. I nokre tilfelle treng offer råd og tips om endring av eiga åtferd. Føresette skal bli kontakta og få informasjon same dag om innhaldet i samtalen med deira barn/ungdom. Ansvarleg: Kontaktlærar. I enkelte tilfelle er det naturleg at andre enn kontaktlærar tek denne samtalen. Oppfølgingssamtaler med plagar Ytterlegare konkretisering: Ein skal oppsummera tida etter førre samtale. Det må snakkast om forbetringa, og om den avtalen som var gjort på førre samtale. Det kan vere aktuelt å gjere nye avtaler. Føresette skal bli kontakta og få informasjon same dag om innhaldet i samtalen med deira barn/ungdom. Ansvarleg: Kontaktlærar 8

9 Vedlegg 2 ELEVSAMTALE Elevens namn: Dato: Samtalespørsmål: (Helle Høibys skjema for samtale) 1. Likar du å gå på skulen? Svar: 2. Er det nokre timar du likar særskilt godt? 3. Er det nokre timar du ikkje likar så godt? 4. Korleis har du det i friminuttet? Er det gode friminutt? 5. Er det nokre friminutt der du ikkje har det så bra? Kva skjer då? 6. Kven av barna i klassen opplever du bestemmer mest? Kvifor trur du det er den/dei som bestemmer? 7. Kven sit du ved sida av? Korleis går det? 8. Trur du alle i klassen har det bra? Eller er det nokon du synes synd på? Er det ekkel erting, eller nokon som blir mobba? 9. Kven brukar du å leike mest saman med/vere saman med i friminutta? 10. Om du kunne velje, kven ville du hatt som dine aller beste vener i klassen? Du må velje 3, ein på første, ein på andre og ein på tredje plass. 11. Har du forslag til korleis de kunne fått det endå betre saman i klassen? Er det elles noko om kameratskapet i klassen du meinar eg bør vite? 9

10 Vedlegg 3 Spørreskjema for elevsamtalen i Innblikk Skjemaet er ikke redigerbart, men du kan skrive i uthevede felt (feltet ekspander etter hvor mye du skriver). Noen tabeller kan utvides med flere rader ved å stå i siste celle og klikke på tabulatortasten. Navn: Klasse: Spørsmål 1. Hvem pleier du å være sammen med på skolen? Her dreier det seg om å finne ut hvem de pleier å være sammen med. Derfor er det ingen begrensning i forhold til antall elever. Husk likevel å informere om at det gjelder de som eleven vanligvis er sammen med, og ikke de en er sammen med av og til. Hvem pleier du å være sammen med på skolen? Elevens navn: Navn på de elevene vedkommende pleier å være sammen med: Spørsmål 2. Hvis du kunne velge blant jentene (guttene) i klassen, hvem ville du helst hatt som dine nærmeste venner? Velg max. 3. Når det står velg max. tre, så skal det ikke skrives ned flere enn tre navn, uansett om eleven ønsker å skrive fire. Hvem ville du helst hatt som dine nærmeste venner? Max. 3 Elevens navn: Navn på de elevene vedkommende pleier å være sammen med: Spørsmål 3. Hvis du tenker på hver enkelt jente i klassen, hvem gir spesielt mange positive signaler og kommentarer til hvem? NB! Husk at det ikke skal nomineres mange elever. Navn Denne eleven gir spesielt mange positive kommentarer og signaler til: (Du legger til rader ved å stå i siste celle og klikke tabulator) Spørsmål 4 Er det noen i klassen du synes det er litt vanskelig å være sammen med? Spørsmål 5 Hvis ja, hva er det som gjør at det er vanskelig? 10

11 Spørsmål 6 Elever er ofte greie mot hverandre, men ikke alltid og ikke mot alle. Hva er det de kan gjøre når de er negative mot noen på litt skjulte måter? Selv vet jeg at elever kan baksnakke, himle med øynene, komme med kommentarer eller overse noen, ikke snakke til dem osv. Kommer du på andre ting de kan gjøre? Spørsmål 7. Er det vanlig i denne klassen at elever baksnakker andre eller utestenger andre? Spørsmål 8. Hva synes du om at det er sånn? Spørsmål 9 Tenk igjennom hvordan jentene (guttene)i din klasse er når det gjelder det å snakke negativt om noen eller til noen eller gi andre signaler som forteller noen at de ikke er ok. Tenk også over hvem som utestenger eller overser hvem. I høyre kolonne skrives navnene på alle som deltar i elevsamtalene. I kolonne to skrives inn de elevene informanten mener elevene i kolonne 1 snakker negativt om ukentlig eller oftere. I kolonne tre skrives inn de elevene i kolonne 1 informanten mener snakker negativt til eller om av og til osv Denne eleven Snakker negativt om eller til denne eleven Ukentlig eller Av og til oftere Utestenger / overser denne eleven Ukentlig eller oftere Av og til Legg til så mange rader som det er elever som deltar i elevsamtale. (Du legger til rad ved å stå i siste celle og klikke tabulator) Spørsmål 10. Jeg har forstått det sånn at.. særlig ofte får negative kommentarer og signaler fra andre, og jeg synes det ser ut som hun blir utestengt av mange. Har du samme oppfatning? Spørsmål 11. Si noe om hva det er som blir sagt negativt om.. Kom med konkrete eksempler på hva som blir sagt. 11

12 Spørsmål 12 Har du selv opplevd at.. er sånn som det blir sagt, eller er det bare blitt deg fortalt? Spørsmål 13 Hvis det bare er rykter. Hvem hørte du det fra? Spørsmål 14. Hvem synes du bestemmer mest og minst i klassen? Hvem er mest populære? Ranger de tre med nummer. Hvis du synes noen bestemmer akkurat like mye, er akkurat like populære, gir du dem samme nummer. Bestemmer mest Bestemmer minst Mest populær Minst populær Spørsmål 15. Hva kan skje hvis du sier at du er uenig med den som bestemmer? Spørsmål 16. Er det noen av jentene (guttene)i klassen det er spesielt viktig å være enig med for at du skal ha det greit på skolen? Spørsmål 17. Er det vanskeligere for noen å være uenige med den som bestemmer mest enn det er for andre? Spørsmål 18. (Om eleven bare har svart ja på spørsmålet uten samtidig å nevne hvem det er vanskelig for) Hvem i klassen er det vanskelig for? Spørsmål 19. Hva skjer da som gjør det vanskelig? Spørsmål 20. Er det noen som har det spesielt bra i denne klassen? Hvem er det? 12

13 Spørsmål 21. Hva er det som gjør at.. har det så bra? Spørsmål 22. Hvordan har du det i denne klassen? Spørsmål 23. Hva er det som gjør at du har det bra /ikke har det bra da? Spørsmål 24. Er det noen av jentene/guttene du tenker kunne hatt det litt bedre i denne klassen? Spørsmål 25. Hva er det som gjør at.. ikke har det så godt? Spørsmål 26 Hva skal til for at.. skal få det bedre, tror du? Spørsmål 27. Er det ellers noe om kameratskapet i klassen du synes jeg bør vite? 13

14 Vedlegg 4 Tiltaksplan for elev som er skulda for å plaga/ mobba andre Dato: Elevens namn: Trinn: Prosedyre: Plagar skal ha individuell samtale med kontaktlærar. Plagar skal konfronterast med alvoret i den faktiske situasjonen. Eit av hovudmåla er å ta avstand frå mobbinga og forplikte seg til positiv åtferd overfor offer. Dette skal bli skrive i denne tiltaksplanen. Føresette skal så snart som råd bli kontakta (per telefon eller møte) og få informasjon frå skulen om saka. Dei føresette får tiltaksplanen heim for underskrift. Det skal avtalast tid og stad for evalueringssamtale. Evalueringssamtale skal gjennomførast og føresette skal få informasjon frå samtalen. Mål: Plaging/ mobbing skal stoppe, sei og gjer positive ting til denne eleven. Beskriving av problemet: Kvar skjer dette (set kryss): Skulen- timane Skulen- friminutta Skulevegen SFO Andre stader (presiser): Tiltaksplan: Evalueringssamtale dato: Underskrift kontaktlærar Elev Underskrift føresett 14

15 Vedlegg 5 VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVA 9A- 3 TILTAK FOR ELEVEN SITT PSYKOSOSIALE SKULEMILJØ Eleven sitt namn: Fødselsdato: BAKGRUNN FOR SAKA: GRUNNGJEVING: VEDTAK: Tiltak: Tidslengd: Ansvarleg for oppfølginga: Kontaktlærar Evaluering: Evalueringsmøte med foreldre, kontaktlærar og rektor. Kontakt med foreldra: Kontaktlærar RETTSLEG GRUNNLAG FOR VEDTAKET: I opplæringslova 9a-1 står det: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. I opplæringslova 9a- 3, tredje ledd står det: Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriiblant krenkjande åtferd som mobbing, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort eit enkeltvedtak. HØVE TIL Å KLAGE: Du kan klage på dette vedtaket. Dersom du vil klage er fristen innan 3 veker frå du har fått vedtaket. Klaga må vera skriftleg og du må grunngi kvifor du vil klage. Du sender klagen til skulen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i Rogaland. Dersom skulen ikkje er samd i klagen din, sender vi den vidare til Fylkesmannen i Rogaland som er endeleg klageinstans. Dersom du meiner at tiltaka som er sett i verk ikkje fungerer kan du ikkje klaga, men du kan be om at vi set i gong nye/ andre tiltak. Du har, med nokre unntak, rett til å sjå dokumenta i saka. Dersom du allereie har fått alle dokumenta i saka, skal skulen opplysa om dette. Du kan be ein advokat eller ein annan fullmektig hjelpe og representera deg på alle trinn i saka. Ein annan fullmektig kan vera ein kven som helst myndig person eller ein organisasjon du er medlem av. Tiltak som er knytt til eleven sitt psykososiale miljø er eit enkeltvedtak, noko som inneber at det er regelverket i forvaltningslova 2 som gjeld. Fristen for å klaga er bestemt i forvaltningslova 28 og 29. Regelverket for å sjå dokument i saka finn du i 18 og 19. Forvaltningslova 12 seier at du kan bruke ein fullmektig. Fløgstad skule Beste helsing rektor 15

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden

Ila skole. Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Ila skole Ila midt i verden - med glede og læring på ferden Elevenes skolemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule Bakgrunn/Lovgrunnlag april 2012, justert 26.06.15 og 21.08.17 Retten til eit trygt og godt skulemiljø etter opplæringslova 9a 1, gjeld for alle elevar på barnetrinn,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule for Stranda ungdomsskule 2015/2016 Føreord av rektor Stranda ungdomsskule ynskjer å markere tydeleg at mobbing ikkje vert tolerert på skulen vår. Vi vil signalisere at vi tar arbeidet for eit trygt og

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule Handlingsplan mot mobbing ved Åheim skule Godkjent i SU 02.10.2013 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 4. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget av mobbing ved Åheim

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved Handlingsplan mot mobbing og anna krenkjande åtferd ved Åheim skule Godkjent i SU 26.10.2015 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 5. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Vasshus skule og barnehage Revidert 2012/ 2013 Forord Vasshus skule vil arbeide målretta mot krenkjande åtferd. Sosial kompetanse er eit av satsingsområda på skulen,

Detaljer

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter 1. Korleis følgjer skulen opp resultata etter Elevundersøkinga? Resultata frå Elevundersøkinga vert gjennomgått og drøfta

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ALLE ELEVAR SIN RETT TIL EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ 7. klasse 2017/18 Godkjend FAU februar 2018 Godkjend SU mars 2018 1 1. Innleiing Skulen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule, målet med denne planen: - Sørge for oppfylling av hensikt i Opplæringslova kap 9, at elevane på

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing SVGS

Handlingsplan mot mobbing SVGS Handlingsplan mot mobbing SVGS Fagområde Elevenes skolemiljø; HMS Dokumenttittel Handlingsplan mot mobbing SVGS Målgruppe Sandefjord vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Sandefjord vgs.

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

Beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing Beredskapsteam mot mobbing Alle har rett til å føle seg trygge når de er på skolen. 1 Råde er en kommune i Østfold 7206 innbyggere. 3 skoler: to 1-7 skoler og 1 ungdomsskole, 7 barnehager derav 2 kommunale.

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016 Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Fedje kommune 2015/2016 Vedteken i Samarbeidsutvalet våren 2015 Innhald 1. Innleiing rektor har ordet... 2 2. Kva er mobbing?... 2 3. Førebyggjande

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT KVITESEID SKULE 9A SKULENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Planen er handsama i FaU 10.02.2011, Samarbeidsutvalet 06.04.2011 og i TPO team med PPT 29.04.2011. Denne handlingsplanen er utarbeida i medhald til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer