HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Vasshus skule og barnehage Revidert 2012/ 2013

2 Forord Vasshus skule vil arbeide målretta mot krenkjande åtferd. Sosial kompetanse er eit av satsingsområda på skulen, og herunder kjem også systematisk arbeid mot mobbing gjennom blant anna denne ZERO- planen. Vasshus skule er med i ZEROprogrammet, som er eit mobbeførebyggjande program, utarbeidd ved Senter for atferdsforskning ved UiS. Alle elevar ved Vasshus skule har rett på eit godt læringsmiljø utan å bli utsett for krenkjande ord eller handlingar, jmf. Opplæringslova 9a-3.: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Denne handlingsplanen skal vise skulen sitt arbeid mot mobbing og krenkjande åtferd. Det er fire viktige prinsipp i dette arbeidet: 1. Avdekking av mobbing 2. Problemløysing i mobbesaker 3. Førebygging 4. Kontinuitet Planen skal vise skulen si haldning og tiltak innanfor desse fire prinsippa. Vasshus skule er ein Zero-skule med nulltoleranse for mobbing. Handlingsplanen er utarbeidd av personalet ved Vasshus skule, med innspel frå elevrådet og FAU. Revidert plan skal vedtas i Samarbeidsutvalet (SU). Mette Johnsen Monge rektor

3 Skulen sitt arbeid mot mobbing Mål: Alle elevar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skulen. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAF sitt program mot mobbing, lærarveiledning 2003)

4 1. Avdekking av mobbing Mål: Oppdage mobbing som går føre seg i og ved skulen. 1.1 Årleg mobbeundersøking Skulen gjennomfører kvart år ei mobbeundersøking før påske for trinn. Mobbeundersøkinga har same innhald kvart år slik at resultata er samanliknbare. (Skoleundersøking om mobbing, Zero) Elevundersøking før påske kvart år, samstundes for trinn. Gjennomføring og registrering. Resultatet på skulenivå blir gjennomgått med personalet, elevrådet og FAU før sommaren. Resultata vert lagde fram for SMU (Skulemiljøutvalet) i løpet av hausten. Kontaktlærarar og alle som arbeider på dei aktuelle trinna drøftar funna frå undersøkinga. Det blir iverksett tiltak dersom funna viser mobbing. Jmf. del 2. Ein postkasse på skulen der elevane kan leggje framlegg til tiltak og aktivitetar som gjeld miljøet ved skulen. Kassen er plassert i biblioteket. for å kontrollere og bringe vidare aktuelle saker: - Leiinga og kontaktlærarar -Leiinga -Leiinga for Elevrådet. 1.2 Vakt og tilsynsordningar Me har eit flott uteområde med både skog og bekk, og vanleg skulegard. Det er sett opp 2 til 3 vakter i alle friminutt etter eigen vaktplan. Alle vaksne som har vakt skal ha på refleksvest for å vere synlege i skulegard og uteområdet. Det er også gode rutinar for vakt på enkeltelevar etter behov. Vakta blir også bedt om å gå visse stader etter behov, om ein høyrer at det er problem. Når det er heimreise for trinn har me ei vakt ved busshaldeplassen. Me har også 1-2 vakter ute kvar morgon dei siste 15 minutta før skulestart. Ha vaktplan klar til skulestart. Alle som har vakt skal ha vest som gjer dei synlege i skulegard/ uteområde. Vakta skal vandre rundt på heile området. -Leiinga -Vakt -Vakt

5 Vakta har ansvar for å kome presis på plass. -Vakt Alle grupper skal ha vaksen med når dei et skulematen. Dersom det skjer krenkjande åtferd som t.d. mobbing, skal vakta melde frå til kontaktlærar. Alle vaksne sitt ansvar ved vakt eller tilsyn: - Leggje merke til elevar som ofte går åleine. - Gripe aktivt inn når episodar oppstår. - Vere interesserte i kva som skjer mellom elevane. - Tenkje om alle elevane at dei er våre elevar, og at alle elevar skal høyre på alle vaksne. 1.3 Kommunikasjon lærar- elev- føresette Mobbing vert teke opp i dei faste elevsamtalane haust og vår. Kontaktlærar legg vinn på å ha ein open dialog med kvar elev og har mobbing som fast punkt i samtalen. Mobbing vert teke opp i faste utviklingssamtalar med føresette. Mobbing og sosialt miljø er tema på felles foreldremøte for heile skulen. Foreldrekontaktane/ FAU har eit foreldremøte på våren, der ein kan ha mobbing/ elevmiljø- relaterte emne på dagsorden. FAU/ foreldrekontaktar kan også arrangere aktiviteter og treffpunkt for eit eller fleire trinn. Tema i klassen: Sosial kompetanse, sosialt årshjul, Zippy for 1. trinn, ta opp enkeltepisodar undervegs osv.. Det blir sett i verk tiltak etter fast prosedyre om det blir avdekka mobbing/ krenkjande åtferd. Sjå del 2. Sosiale mål på vekeplanen. Drøfting og dramatisering av måla. -Leiinga og kontaktlærarar -FAU 1.4 Ved mistanke om mobbing Informasjonsinnhenting gjennom observasjon både i klasse og i friminutt. Tilfellet vert drøfta med lærarane, og fleire vaksne observerer. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med den som kan vere eit offer. Kontaktlærar har elevsamtale og bruker god tid på samtalen. Gjennom ulike problemstillingar prøve å kome inn på eleven. Viktig å og leiinga og evt. Leiinga

6 Mål: skape tillit og tryggleik. Det kan hende ein må ha fleire samtalar. Informasjonsinnhenting frå medelevar kan vere aktuelt. Helsesyster og / eller PPT er aktuelle samarbeidspartnarar. All informasjon eller meldingar til og frå heimen skal dokumenterast i eige skriv og arkiverast i elevmappa (til scanning). Samordne informasjon, for å kartleggje situasjonen. Me skal bruke skjema for å dokumentere : - Registrering av eller mistanke om krenkjande åtferd/ mobbing- Vedlegg 1 - Avtale med elev som har mobba eller utøvd krenkjande åtferd- Vedlegg 2 og leiinga 2. Problemløysing av mobbesaker Skulen tek ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette skal gjerast på måtar som i neste omgang førebyggjer mobbing ved skulen. Skulen sin fellesstrategi skal sikre at lærarar/ andre tilsette eller føresette som tek opp ei mobbesak veit at den blir seriøst behandla etter retningsliner me er blitt einige om. Alle i miljøet må kjenne skilnaden på konflikt og mobbing. I det vidare oppsettet er teke med Zero sin problemløysingsmetode. Denne må alle øve seg i og praktisere. 2.1 Skulen sine prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekka Tilsett som avdekker uønska åtferd grip straks inn for å ordne opp på staden. Merkar seg kven som er deltakarar og kva som hende. Dersom uønska åtferd blir observert igjen: gje åtvaring der ein seier klart frå om konsekvens dersom dette held fram. -Vakt/ tilsett -Vakt/ tilsett Prosedyre for første samtale med den som har blitt mobba/ krenkja Før samtalen har lærar skaffa informasjon frå andre i kollegiet. Avdekkje mobbing + samle informasjon er ei felles oppgåve i kollegiet. Lærar gjer klart at han/ ho veit kva som skjer og at skulen ikkje kan akseptere det. + andre tilsette

7 Gje eleven støtte. Ta eleven på alvor. Har mobbinga gått føre seg lenge, kan eleven kjenne seg skuldig eller vere redd for represalier. Eleven må få høve til å fortelje, men ikkje press. Kjem det ikkje noko fram her, eller at eleven verkar redd, kan ein ta ein ny førstesamtale ganske snart etterpå. Denne må fullførast! Lærar seier at han/ ho vil stoppe dette og at eleven skal få vite kva som skal skje på førehand. Lærar gjer det klart at foreldra til eleven vert kontakta og informerte. Nå vil fleire vaksne spele på lag og gje eleven tryggleik. Det kan og vere aktuelt å seie at dei andre lærarane veit det og følgjer med. Avtal nytt møte med eleven Prosedyre for første samtale med mobbar/ mobbarane Individuelle samtalar der elevane ikkje får høve til å snakke saman mellom samtalane; dette gjeld mobbarar og mobbeoffer. Dersom det gjeld fleire mobbarar, kan det vere avgjerande kven av mobbarane ein startar samtale med. Den vaksne skal ha ei nøytral haldning til det mobbaren seier. Det er viktig å ha merksemda retta mot framtida og kva som skal gjerast. Vis at du har tru på eleven, gje positive innspel. Ta tak i forslaga og konkretiser. Målet er at eleven skal ta avstand frå mobbinga. Lærar konfronterar eleven med at han/ ho veit kva som føergår, og at det ikkje kan aksepterast. Lærar gjev eleven høve til å uttale seg, men går ikkje inn i diskusjon. Læraren skal ha ei aksepterande haldning til eleven, men vere bestemt på at det som føregår ikkje vert godteke. Læraren skal seie at eleven får lov til å uttale seg, men at ein ikkje vil bryte inn anna enn å stille spørsmål. Skal den vaksne kommentere, seier ein: Eg registrerer kva du seier. (Å gå inn i diskusjon er første felle i samtalen, det gjev eleven kontroll.) Lærar må følgje godt med på det eleven seier, det kan kome informasjon som er nyttig i det vidare arbeidet. Lærar seier at han/ ho vil informere føresette og at rektor er informert.

8 Læraren inviterer eleven til å kome med forslag og tiltak for å få slutt på mobbinga. Eleven må konkretisere kva dei ulike tiltaka inneber, og kva han då vil gjere i konkrete situasjonar. Læraren prøver å få eleven til å forplikte seg til å slutte med mobbinga. Avtalen skal skriftleggjerast. Sjå vedlegg Lærar informerer om at han/ ho også vil snakke med dei andre som deltek i mobbinga enkeltvis og deretter snakke saman med dei Prosedyre for oppfølgingssamtalar med den som har blitt mobba Bruk samtalane til å få meir informasjon om situasjonen; vener, namn på mobbarane, statuspersonar, skildring av mobbesituasjonane og om vedkomande har støttespelarar og andre kjende som veit om problema. Gje kort referat frå samtale med mobbar/ mobbarane. Informèr om vidare framdrift. Det er viktig å ivareta den som har blitt mobba denne perioden. Då opplever eleven tryggleik og støtte frå ein vaksen. Eleven kan vere nervøs og engsteleg for kva som kjem til å skje Prosedyre for oppfølgingssamtale med mobbar/ mobbarane Læraren startar med å refererekva som er kome fram i dei individuelle samtalane Læraren informerer om at saka er teken opp med den som er utsett for mobbing og at eleven også er informert om samtalen som no finn stad. Læraren informerer om at mobbarane sine føresette og vil bli informert og at rektor er informert om saka. Ein må oppfordre mobbarane til å informere sjølv når dei kjem heim. Læraren freister å forplikte elevane til å unngå mobbing ved å få kvar og ein til å seie at dei ikkje meir vil vere med på mobbing. Læraren spør elevane kva dei vil gjere dersom dei ser ander mobbe/ krenkje den aktuelle eleven. Læraren førebur elevane på at dei skal møte den aktuelle eleven og andre elevar.

9 Læraren gjer det klårt for elevane at han/ ho har tillit til at elevane no følgjer opp avtalane. Brot på avtalar vil føre til konsekvensar. Lærar avtalar tid for ny samtale med den enkelte for å høyre korleis det går (innan ei veke). Læraren vurderer om det straks skal vere eit møte mellom dei/ den som mobbar og den som vert mobba. I ein slik samtale skal normalt læraren gje elevane ordet, men sjå til at det vert ein konstruktiv konklusjon. Den som blir mobba må vere førebudd på dette møtet, og ønskje det sjølv. Det må også avklarast med dei føresette Prosedyre for samtalar med føresette til den som blir mobba/ krenkja Lærar tek kontakt med føresette same dag som den første samtalen med eleven. Lærar informerer om situasjonen, og om samtalen med eleven. Lærar skal gje føresette garanti for at skulen tek fatt i problemet og vil informere om prosessen vidare. Det er viktig at skulen og heimen samarbeider i prosessen vidare Prosedyre for samtalar med føresette til mobbar/ mobbarane Lærar kontaktar føresette same dag som den første samtalen med eleven. Lærar informerer kort om saka og samtalen med eleven. Lærar avtaler tid for møte på skulen. Føresette til den som blir mobba skal vere informert og vite at eleven sitt namn kjem fram i samtalar. To modellar som kan brukast etter skjønn i møte med føresette til mobbarane: Modell 1: 1. Foreldra til kvar av mobbarane vert kalla inn kvar for seg. Då konsentrerer ein seg om åtferda til deira barn. Gjer merksam på at namn på deira barn vil bli nemnd i samtalar med andre. 2. Eventuelt fellesmøte med føresette til mobbarane. Målet med møtet er å sjå framover og kome med konkrete tiltak for korleis ein kan få slutt på mobbinga. Leiinga er med på dette møtet. Ein fattar eit enkeltvedtak. Sjå vedlegg.3

10 Modell 2: 1. Lærar orienterer om samtalane med den som blir mobba og hans/ hennar føresette. Ver kortfatta og presis. 2. Samarbeidet vert avtalt vidare. Ein må oppmoda føresette til å snakke alvorleg med barnet sitt og følgje med vidare. Ein kan eventuelt snakke om tiltak i klassen. 3. Ein må gjere føresette merksame på konsekvensar ved avtalebrot. 4. Det vert skrive ein avtale etter standard skjema. Underskrift frå føresette. 5. Leiinga skriv referat. Det er viktig at avtalar og konsekvens ved avtalebrot blir dokumentert skriftleg, eit enkeltvedtak. Sjå vedlegg Vurder om det skal følgjast opp med nytt møte etter ei vekes tid. Ein må òg vurdere å avtale eit nytt møte der offeret sine føresette er tilstades Konsekvensar når ein ikkje held avtalar Moglege konsekvensar på brot av avtalar skal klargjerast med elev og føresette. Konsekvensane er ikkje sett opp i prioritert rekkefølgje, men skal klargjerast med føresette og elev i kvar enkelt sak. a) Eleven må ringe heim og fortelje kva han/ ho har gjort. b) Føresette blir kontakta og bes kome og hente barnet om det har fått åtvaring og ikkje følgjer dette opp. c) Eleven får begrensa rørsle. Og leikemoglegheit- må evt. vere ute på eit anna tidspunkt. d) Det kan haldast møte mellom mobbar, eigne og offeret sine føresette og læraren. e) Mobbaren kan skifte klasse for ein periode. -Leiinga og kontaktlærar -Leiinga og kontaktlærar 2.2 Samarbeid med andre instansar ved mobbing Skulen si ressursgruppe; mobbesaka skal drøftast her før ein tek kontakt med andre hjelpeinstansar. -Leiinga Aktuelle samarbeidspartnarar utanfor skulen er: - PPT - Helsesyster - Barnevernstenesta - BUP - Politi U- 18

11 2.3 Arbeid i etterkant av ei mobbesak Etter at ei mobbesak er løyst, eller at det er teke grep for å endre situasjonen, er det naudsynt å arbeide strategisk i forhold til dei ulike partane: mobbeofferet, mobbarane og klassen/ andre elevar. Målet med arbeidet må vere å førebyggje at dei kjem i desse rollane igjen seinare Oppfølging av offeret a) Kontaktlærar følgjer opp og spør med jamne mellomrom korleis det går. b) Ein må følgje med i utetida. c) Ein må vere klar på at offer må gje beskjed dersom mobbar bryt avtalar eller at mobbinga ikkje opphøyrer. d) Tett samarbeid og kontakt med heimen er og aktuelt. Ein kan følgje opp med nytt møte, telefon og E- mail Oppfølging av mobbar a) Kontaktlærar må jamnleg etterspørje om eleven held avtalen. b) Ein har tett samarbeid og kontakt med heimen. c) Kontaktlærar følgjer opp konsekvensar ved avtalebrot. d) Skulen må vurdere om eleven bør henvisast til PPT Oppfølging i klassen a) Kontaktlærar må forplikte alle til positiv åtferd. b) Ein må vise til klassereglar og ordensreglement. c) Ein må bevisstgjere tilskodarane på deira rolle og oppfordre dei til å vere støttespelarar. d) Jobbe jamnt og trutt med klassemiljøet. e) Ha mobbing som fast tema på foreldremøtet om hausten Arbeid i etterkant av ei mobbesak- organisasjonsarbeid Problemløysing på individnivå og etterarbeid etter ei mobbesak kan avdekkje svikt i systemet, som bør endrast for å virke forebyggjande. Det er difor viktig at kvar mobbesak blir avslutta med ei evaluering saman med leiinga. Her kan ein drøfte kva organisasjonen kan lære av denne saka med tanke på å førebyggje mobbing.

12 3. Førebygging Mål: Alle elevar skal ha eit godt arbeidsmiljø og oppleve skulen som trygg. 3.1 Relasjon lærar- elev Læraren er ein tydeleg vaksen som eleven har tillit til. Læraren er ein som eleven kan kome til med små og store problem.

13 Kontaktlærar har faste elevsamtalar to gonger i året. I tillegg er det samtalar etter behov. Zero- arbeidet er fast tema på elevsamtalane. I samspel med eleven legg me vekt på å utvikle eit positivt sjølvbilete hjå eleven. Leggje til rette for elevmedverknad og for at eleven kan ta bevisste verdival. -Alle tilsette -Alle lærarar 3.2 Relasjon lærar- klasse/ gruppe Lærar viser tydeleg leiing på ein slik måte at alle elevane er trygge i klassen/ gruppa. Tilbakemelding og refleksjon skal brukast bevisst i forhold til prosessar som skjer i klassen. Kontaktlærar må leggje til rette for positive felles opplevingar. -Alle lærarar 3.3 Relasjon elev- elev Elevane i klassen/ gruppa tek vare på kvarandre og er opptekne av at alle har det trygt. Klassen skal arbeide med samarbeidsoppgåver, rollespel og liknande, i forhold til dei verdiane som ligg i det sosiale årshjulet. Elevane skal få erfaring i å arbeide i ulike gruppesamansetningar. -Alle lærarar -Alle lærarar 3.4 Relasjon lærar- føresette Relasjonen mellom lærar og kvar elev sine føresette er prega av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Ha jamn kontakt med heimen og dei føresette. Ha eit samarbeid som er prega av likeverd, som sikrar og utfordrar foreldre/ føresette til å ta medansvar i skulen. -Leiinga og alle tilsette 3.5 Samarbeid mellom skule og heim Skulen har eit ope og aktivt samarbeid med dei føresette som gruppe. Samarbeidet blir sikra gjennom lovfesta samarbeidsorgan som FAU, SU, SMU og foreldremøter.

14 3.6 Skulestart Skulestarten skal vere forutsigbar, trygg og gje alle elevar ein positiv oppleving. Rektor sender brev heim ( i desember) til alle som skal ta til i 1. klasse til hausten, med innbyding til Innskriving i januar. 0. trinn- barna får tilbod om besøksdag på skulen ca ein gong per månad det siste halve året. I mai skal kontaktlærar for 1. trinn til hausten besøke barna i barnehagane som er aktuelle. Overlevering av mappe. Gjennomgang av handlingsplan og samversreglar i august, med tilsette og elevar. Ha felles prosjekt God skulestart for heile skulen i august, for alle elevane, men spesielt med tanke på 1. trinn og fadrane. Ha nøye gjennomgang av samversreglar og ordensreglar, og sosial kompetanse i oppstartveka med alle elevar. Utvikle eit godt sosialt og fagleg miljø gjennom å lage klassereglar og arbeide medvite med Zippy og Zero. Byrje dette arbeidet ved oppstart av skuleåret. -Rektor -Rektor i samarb. M. lærar og bhg. -Rektor og ny kontaktlærar 1.tr. -Rektor ar ar ar 3.7 Klassestart Lærare møter klassen på ein måte som signaliserer ei trygg leiing og ivaretaking som basis for gjensidig tillit. Fast plass til alle elevane. God informasjon om alt som skal skje. Lage klassereglar som alle kjenner, slik at alle føler seg trygge. ar ar ar 3.8 Overgang mellom barnehage- skule Overgang mellom barnehage og skule skal opplevast som kjent i god tid på førehand, og vere trygg for elevane. Rektor sender brev heim ( i desember) til alle som skal ta til i 1. klasse til hausten, med innbyding til Innskriving i januar. -Rektor

15 0. trinn- barna får tilbod om besøksdag på skulen ca ein gong per månad det siste halve året. I mai skal kontaktlærar for 1. trinn til hausten besøke barna i barnehagane som er aktuelle. Overlevering av mappe. -Rektor i samarb. M. lærar og bhg. -Rektor og ny kontaktlærar 1.tr.

16 4. Kontinuitet Mål: Skulen sitt arbeid med å førebyggje, avdekke og stoppe mobbing er eit kontinuerleg arbeid. 4.1 skjede Me har som prinsipp at problem skal løysast på lågast mogleg nivå. Den vaksne skal vite kor tid saker skal meldast vidare, og kven dei skal gå vidare til dersom problema ikkje kan løysast på lågaste nivå. et kan sjåast som ei trapp. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kontaktlærar Kontaktlærar til mobbar som samarbeider med kontatklæraren til offer. Situasjon Mobbing på trinnet Mobbing på tvers av trinn Varsling Foreldre Kollegiet Rektor Foreldre Kollegiet Rektor Rektor i samarbeid med kontaktlærarar og relevant hjelpeinstans. Mobbing som krev ekstern hjelp/ støtte. Foreldre Kollegiet Rektor Ekstern hjelp, t.d. PPT 4.2 Årshjul For å sikre kontinuitet i tiltak for å førebyggje og avdekke mobbing skal det setjast faste tiltak på skulen inn i ein kalender over skuleåret. Her nytter me det sosiale årshjulet for kommunen. 4.3 Årleg gjennomgang og revisjon av planen For å gjere planen til eit aktivt verkty på Vasshus skule, vil det vere naudsynt med ein årleg gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillande eller om det er naudsynt med revisjon. Ein gong i året- om hausten- vert det gjennomgang av planen. Rektor har ansvar for at planen blir gjennomgått både i FAU, elevrådet og kollegiet. Rektor ser til at revisjon blir sett i verk. Revidert ZERO- plan må bli vedteken i Samarbeidsutvalet (SU). Vedlegg: 1. Skjema for registrering av eller mistanke om krenkjande åtferd/ mobbing. 2. Avtale med elev som har mobba eller utført krenkjande åtferd/ utsagn. 3. Enkeltvedtak

17

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing.

HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD. Horpestad skule. Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. HANDLINGSPLAN MOT KRENKJANDE ÅTFERD Horpestad skule Alle elevane på skulen vår skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø som er fritt for mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule

Handlingsplan mot. mobbing ved. Åheim skule Handlingsplan mot mobbing ved Åheim skule Godkjent i SU 02.10.2013 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 4. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget av mobbing ved Åheim

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved

Handlingsplan. Åheim skule. mot. mobbing og anna krenkjande åtferd. ved Handlingsplan mot mobbing og anna krenkjande åtferd ved Åheim skule Godkjent i SU 26.10.2015 Førebygging På skulenivå: Årleg spørjeundersøking blant elevane i 5. 10. klassene o Vi vaksne skal vite omfanget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6

Føreord side 2. Innhald side 3. Førebyggjande arbeid side 4. Avdekking av mobbing side 5. Problemløysing side 6 1 FØREORD Mobbing er definert som: Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager og episodene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule

Handlingsplan mot mobbing. for. Stranda ungdomsskule for Stranda ungdomsskule 2015/2016 Føreord av rektor Stranda ungdomsskule ynskjer å markere tydeleg at mobbing ikkje vert tolerert på skulen vår. Vi vil signalisere at vi tar arbeidet for eit trygt og

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING - MOSTER SKULE - Del I Del II Elev- elev Lærar- elev Forord av rektor Elevane har rett til eit lærings- og oppvekstmiljø utan mobbing. Skulen har difor plikt til å gripa inn dersom

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule Bakgrunn/Lovgrunnlag april 2012, justert 26.06.15 og 21.08.17 Retten til eit trygt og godt skulemiljø etter opplæringslova 9a 1, gjeld for alle elevar på barnetrinn,

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE HORPESTAD SKULE ANSVAR EMPATI SJØLV- KONTROLL SAMARBEID SJØLV- HEVDING Respekt Omsorg Tryggleik HORPESTAD SKULE Med blikk for den enkelte og læring i fokus. Våre verdiar og vårt

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012

TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 TILTAK MOT MOBBING Geiranger skule og barnehage 2012 Forord Handlingsplanen mot mobbing er eit produkt som skulen, barnehagen, foreldra og elevane står bak. Vi ønskjer med dette å gi eit tydeleg signal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Folkestad skule 2011 1 Mål : Alle elevar skal oppleve eit trygt og godt arbeidsmiljø på skulen, fritt for mobbing. Planen bygger på 4 prinsipp: 1.Avdekke mobbing: - bevisstgjere

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE TILTAKSPLAN MOT MOBBING LONE SKULE Vedlegg: Noen rutiner i Zero (siste side i planen) Sist revidert vår 2014 1 Innleiing Lone skule ønskjer å motarbeide mobbekultur og arbeide aktivt for at kvar elev skal

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter

Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter Erfarings- og kunnskapsinnhenting - tilbakemelding frå Hatlestrand oppvekstsenter 1. Korleis følgjer skulen opp resultata etter Elevundersøkinga? Resultata frå Elevundersøkinga vert gjennomgått og drøfta

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Plan mot mobbing og mistrivsel

Plan mot mobbing og mistrivsel Plan mot mobbing og mistrivsel Kva seier lova? 9a-1 Alle elevar i grunnskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Ogna skule 2015 2018 Reglar mot mobbing 1) Me skal ikkje mobba andre 2) Me skal hjelpa andre som vert mobba 3) Me skal vera saman med elevar som er aleine 4) Viss me veit at nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKULE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MEiSTRING BEGEISTRING TRYGGLEIK TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovudmål: Barnehagane i Fusa har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsette skal jobba aktivt for å oppretthalda eit mobbefritt oppvekstmiljø. Kva er mobbing? Mobbing er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ALLE ELEVAR SIN RETT TIL EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ 7. klasse 2017/18 Godkjend FAU februar 2018 Godkjend SU mars 2018 1 1. Innleiing Skulen

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT

KVITESEID SKULE. Planen er handsama i FaU , Samarbeidsutvalet og i TPO team med PPT KVITESEID SKULE 9A SKULENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Planen er handsama i FaU 10.02.2011, Samarbeidsutvalet 06.04.2011 og i TPO team med PPT 29.04.2011. Denne handlingsplanen er utarbeida i medhald til

Detaljer

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø

Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Opplæringslova 9A Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016

Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING. Fedje kommune 2015/2016 Fedje Skule HANDLINGSPLAN OG FØREBYGGJANDE ARBEID MOT MOBBING Fedje kommune 2015/2016 Vedteken i Samarbeidsutvalet våren 2015 Innhald 1. Innleiing rektor har ordet... 2 2. Kva er mobbing?... 2 3. Førebyggjande

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE Forord Gol ungdomsskule ynskjer å fremje eit læringsmiljø som er prega av tryggleik og trivsel. Me vil ha eit miljø der alle partar kan samhandle på ein positiv

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR Danielsen Ungdomsskule Osterøy Lovverket Arbeidet mot mobbing og krenkingar har si forankring i lovverket. Opplæringslova kapittel 9A handlar om elevane sitt skulemiljø

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen

Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole. Er tilstede Er i utvikling Går sammen Handlingsplan mot mobbing på Eiganes skole Er tilstede Er i utvikling Går sammen Revidert 27.06.2018 Skolens mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ ÅL VIDAREGÅANDE SKOLE 2019 INNHOLD 1. INNLEDNING (Mål og definisjon) 2. SKOLENS HANDLINGSMØNSTER 2.1 Antimobbeteamet 2.2 Handlingsmønsteret i praksis 3. UTFYLLENDE

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017

Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule - Tiltaksplan for trygt og godt skulemiljø Oppdatert hausten 2017 Klepp ungdomsskule, målet med denne planen: - Sørge for oppfylling av hensikt i Opplæringslova kap 9, at elevane på

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer