Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø"

Transkript

1 Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1

2 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side Heimel og virkeområde Lovparagrafane Formål 4 2. Omgrepsavklaringar Negativ åtferd Mobbing Definisjon Melding Kva skal varslast? Skulen si utredningsplikt Skulen si handlingsplikt Terskelen for enkeltvedtak 5 3. Skulen sitt førebyggjande arbeid 5 4. Individuelt retta arbeid 6 5. Mal for løysing av mobbesaker 7 6. Brukarmedverknad Skulen sine råd og utval Involvering 8 Vedlegg 1: Mal vedtak om tiltak etter opplæringslova kapittel 9a Vedlegg 2: Mal notat samtale med involverte partar. Vedlegg 3: Mal oppfølgingssamtale Vedlegg 4: Notat frå oppfølgingsmøte Vedlegg 5: Tilsette sin kjennskap til handlingsplikta Lærdal, mai

3 1. Innhald 1.1 Heimel og virkeområde Prosedyrane er utarbeidd med heimel i Opplæringslova kapittel 9a; Elevane sitt skulemiljø og rundskriv frå Udir ; Retten til eit godt psykososialt miljø etter opplæringslova kapittel 9a. Prosedyrane skal sjåast i samanheng med kommunen si forskrift for ordensreglement og Handlingsplan mot mobbing. Prosedyrane vil omfatte alle grunnskulanei Lærdal kommune, medrekna skulefritids- ordninga. Prosedyrane skal konkretisere skulen sitt ansvar og hjelpe dei tilsette i å førebygge, avdekke og løyse mobbesaker Kapittel 9a gjeld i alle saker der elevane er under skulen sitt ansvar, både i undervisning og friminutt, på alle arenaer som har direkte samanheng med skulegangen. 1.2 Lovparagrafane Kapittel 9a inneheld krav til skulen sitt arbeid retta mot einskildelevar og krav til skulen sitt systematiske arbeid (internkontroll). Kapittel 9a omtalast ofte som elevane si arbeidsmiljølov og skal sikra at eleven får eit godt vern av sitt miljø. Desse prosedyrane er avgrensa til eleven sitt psykososiale miljø, det vil sei at det fysiske miljøet ikkje er omtalt. I formålsparagrafen for skulen, Opplæringsloven 1-1 siste ledd, står det: Skulen skal møta elevane med tillit, respekt og krav og gje dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle forme for diskriminering skal motarbeidast. I høve til Opplæringslovens 9a-1 har alle elevar i grunnskolen rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det betyr at inga form for trakassering og mobbing skal tolererast. 9a-3 omhandlar det psykososiale miljøet og fastslår at både tilsette og leiing har ansvar for at krenking og mobbing sluttar straks: Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhøre. Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev vertr utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skulen snarast mogleg behandlar saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skulen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 3

4 Rektor har ansvar for at skulen arbeider kontinuerlig og systematisk med skulemiljøet. I følgje 9a-4 skal skulen aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Av 9a-8 går det fram at vedtaka også gjeld for skulefritidsordninga oppretta etter opplæringslova. 1.3 Formål Arbeidet med å utvikle, gjera kjent og følgje prosedyrane skal inngå som et viktig element i bygginga av positive relasjonar mellom elevane, mellom elevar og skulen sine tilsette og mellom skulen sine tilsette og føresette. Bygging og bevisstgjering av sosiale ferdigheiter skal betra det psykososiale miljøet på skulen. Prosedyrane skal bidra til tryggleik og bevisstgjering for alle gruppe. Det skal konkretisera skulen sitt ansvar, og hjelpa dei tilsette i å førebyggja, avdekka og løyse mobbesaker. 2 Omgrepsavklaring Det er viktig at alle tilsette på skulen har felles tolkningar av sentrale omgrep slik at oppfatningar og reaksjonar blir likt for same type åtferd. Føljande omgrepsavklaringar skal innarbeidast av alle tilsette: 2.1 Krenkande åtferd Krenkande åtferd er ord eller handlingar som enkeltindivida opplever som krenkande, ubehageleg eller sårande. 2.2 Mobbing I elevundersøkinga er mobbing definert som gjenteke, negativ eller «krenkande» åtferd frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg. Gjenteke erting på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing. 2.3 Definisjon av mobbing Manifest mot mobbing nyttar følgjande definisjon: Med mobbing meiner me gjenteken negativ eller krenkande åtferd frå ein eller fleire retta mot nokon som har vanskar med å forsvara seg sjølv. Systematisk utestenging eller gjenteken erting på ein ubehageleg måte er også mobbing. Stikkorda er oppleving av negativ åtferd og ulikt styrkeforhold. 2.4 Melding Ei melding er når ein elev eller føresette ber om tiltak knytt til det psykososiale miljøet. Den kan være skriftleg eller munnleg. Det er tilstrekkeleg at eleven/føresette peikar på at det psykososiale miljøet ikkje oppfyller krava i 9a-1 og ber om at skulen set i gang tiltak for å rette på dette. Det er ikkje naudsynt at eleven/føresette skisserar kva tiltak dei ynskjer, eller at dei syner til opplæringsloven kapittel 9a. Terskelen for at krenkande hendingar er ei melding, er låg. Dersom skulen er i tvil om ei meldinga frå eleven/føresette er ei melding etter 9a-3 tredje ledd, må skulen ta kontakt for å avklara dette. Skulen har også ei rettleiingsplikt etter forvaltningslova 11 i slike saker. Ein del av dette kan vere å informere eleven/føresette om rettar etter 4

5 kapittel 9a og spørje om deira melding er ein melding om tiltak etter 9a-3 tredje ledd. Melding kan komma frå ulike personar / ulike instansar. Den som får kjennskap til negativ åtferd har plikt til å melda frå om dette. Alle skulens tilsette har varslingsplikt, det sama vil gjelda andre tilsette i kommunen, men som har sitt arbeid i skulemiljøet (t.d. reinhaldspersonalet, vaktmeistar, skulebussjåførar). Alle type meldingar skal takast på alvor. 2.5 Kven skal varsle? Alle skulen sine tilsette har same ansvar for å varsle rektor om mistanke/kjennskap til at ein eller fleire elevar blir utsette for mobbing. Alle tilfelle skal varslast. Det er rektor sitt ansvar å vurdere korleis saka skal undersøkast vidare. 2.6 Skulen si utgreiingsplikt Alle varslingar og meldingar skal takast på alvor og utgreiast. Alle skal bringast vidare til rektor for vurdering, uavhengig om dei kan løysast på klassenivå eller ikkje. Dette er en del av skulens utgreiingsplikt etter forvaltningslova 17. I alle slike saker er det viktig å dokumentere / loggføre alt som skjer. Det vere seg meldingar, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l. Dette for å dokumentere kva man faktisk gjer / har gjort. Dokumentasjon skal oppbevarast i eleven si mappe på skulen. Føresette har innsynsrett. 2.7 Skulen si handlingsplikt Skulen pliktar å sikre elevane sin rett til et godt psykososialt miljø etter 9a-1. 9a-7 gir heimel for å straffe med bøter eller fengsel dersom tilsette/ skulen/ skuleeigar aktlaust eller forsettleg ikkje oppfyller handlingsplikta. 2.8 Terskelen for enkeltvedtak Når skal ei sak behandlast etter reglene om enkeltvedtak i 9a-3? Alle meldingar skal behandlast som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjeld og i dei tilfelle skulen meiner eleven si rett er oppfylt, og det ikkje er behov for tiltak. Om skulen skal fatte enkeltvedtak på bakgrunn av ei melding, må avgjerast i kvart enkelt tilfelle. Det er tiltaka skulen meiner er nødvendig og eigna som avgjer om enkeltvedtaket si form skal nyttast. Dersom tiltaka er heimla i opplæringslova, til dømes skulebyte, skal det fattast enkeltvedtak. Elles må det i kvart enkelt tilfelle vurderast om avgjerda som vert gjort er slik at den er bestemmande for rettane og pliktene til elevane, jf. Forvaltningsloven 2. Å flytte elevar frå ein plass til ein anna i klasserommet er eit døme på tiltak som ikkje krev enkeltvedtak. 3 Skulen sitt førebyggjande arbeid Eit godt psykososialt miljø og eit godt læringsmiljø vil førebygge mobbing. Alle elevar ved skulane Lærdal kommune skal oppleva å bli godt likt av lærarane og dei andre tilsette på skulen. Skulane har fokus på dette: Tydelig leiing som bidreg til at skulen som organisasjon gjev god kultur for læring. Alle tilsette skal være klar på skulen sine haldningar og føla seg 5

6 trygge på at dei kjenner viktige omgrep omtalt i desse prosedyrane. Prosedyrane skal gjennomgåast ved oppstart av kvart skuleår med heile personalet. Det skal trenast på å løyse mobbesaker. God klasseleiing skal syna tydeleg struktur i undervisninga og formulering av tydelige mål for elevane si læring og læringsmiljø. Positive relasjonar mellom elev og skulen sine tilsette, og god kultur for læring blant elevane. Det skal trenast på kva som er positive relasjonar. Alle elever skal føla seg trygge på kva for reglar som gjeld på skulen, kva for forventningar som vert krevd av dei, og kva som vert gjort ved brot på reglar. Ordensreglementet gjennomgåast kvart år med alle elevar. Klassereglar skal utarbeidast saman med elevane. Elevane skal føle seg trygge på at dei kan og skal seie frå om mobbing. Dei skal vite at dei kan gå til kven som helst vaksen dei ønskjer, og at de blir teken på alvor. Godt samarbeid mellom heim og skule. Føresette vert gjort kjent med skulen sine forventningar og grenser. Arbeida målbevisst for å lære elevar skikk og bruk på nett og med mobil. Mobbing tas opp i alle møter i skulemiljøutvalet. Ha eit aktivt antimobbehaldning. Kommunen har slutta seg til regjeringas Manifest mot mobbing. Skulane er med i ein årlig kampanje mot mobbing. Vennskapsveke / Trivselsveke kvart år. 4 Individuelt retta arbeid Skulane i Lærdal kommune skal arbeide aktivt for å avdekke mobbing ved å: gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøking på 7 og.-10. trinn, samt egen trivselsundersøking trinn. Resultata vert gjennomgått og analyserast saman med skulens personale og føresette. ta opp trivsel med kvar einskilde elev i individuelle samtaler minst to gangar kvart skuleår. Ved mistanke om mistrivsel skal det takast ein samtale så fort det er praktisk mulig. prioritera å være til stades og føre tilsyn i alle friminutt, samt før og etter skuletid. I gangsetta undersøkingar og innhente opplysningar for å avklare situasjonar der det er mistanke om mobbing. Skulen har plikt til å gripe inn ved mistanke eller kunnskap om at ein eller fleire elevers rettighetar etter 9a-1 ikkje vert oppfylt. Dette gjelder om det er skulen sjølv som avdekker eller får mistanke om mobbing, eller om opplysningane kjem frå elev eller føresette. 6

7 5 Mal for løysing av mobbesaker for skulane i Lærdal kommune: 1. Skulen får mistanke eller kjennskap til mobbing. Den tilsette tek kontakt med rektor. 2. Det vert sett i gang undersøkingar og observasjonar for å skaffe informasjon og danne grunnlag for tiltak. Det skal gjennomføres samtale med alle berrørte partar kvar for seg, dvs den som er blitt/blir mobba og føresette til den som blir mobba, den som mobbar og mobbaren sine føresette.. Rektor avgjør om telefonsamtale med føresette er tilstrekkelig, ev som fyrste samtale. Dersom møte er nødvendig, skal det være minst to personar frå skulen tilstades. Kontaktlærer skal være den eine. I elevsamtalene er det spesielt viktig at elevane har tillit til dei som deltek, og at det vert opna for dialog. Det bør også gjennomføres samtaler med andre personar på skulen, for eksempel kontaktlærer, andre lærarar og tilsette i SFO. 3. Alle samtalar skal dokumenterast skriftlig med gjenpart til alle parter og oppbevarast i elevmappa på skulen. Mal i vedlegg 2 kan nyttast. 4. Når mobbing vert avdekka, skal nødvendige tiltak settast inn. Det er viktig at tiltaka har eit klart definert ønske om måloppnåing. Det utarbeidast for elevar frå 5. trinn en skriftlig avtale som eleven skriv under på. Føresette skal alltid ha melding om at tiltak settes inn. Rektor avgjør om tiltaka skal konkretiserast gjennom enkeltvedtak. Dersom føresette ber om tiltak frå skulen, skal enkeltvedtak fattast. Sjå mal i vedlegg 1.Enkeltvedtaket skal fattast seinast 30 dagar frå skulen mottok meldinga. Dersom dette ikkje er mogleg, skal føresette ha foreløpig svar med grunngjeving om kvifor det tek lengre tid. Enkeltvedtaket skal være skriftlig og ha tre vekes klagerett. Klagar, kan også klage på grunnlag av utilstrekkelige tiltak, manglande oppfølging av klagen, eller at skulen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka. Klagen skal sendast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 5. Tiltak kan settast inn på individnivå eller systemnivå. Eksemplar på tiltak kan væra : - Informasjon til personalet. - Utvida inspeksjon. - Tett oppfølging av einskilde elever (både den som blir utsett for mobbing og den som mobba). Dette kan væra samtalar med kontaktlærer, miljøterapeut eller sosiallærer. - Tett foreldresamarbeid. - Alternativ organisering; sitteplass, gruppe, klasse, skule. 7

8 Hendingar relatert til brot på ordensreglementet skal følgjes opp i høve til dette. Sanksjonane skal være kjente for eleven på forhand. Dei skal alltid dokumenterast. 6. Oppfølging/evaluering for å finne ut om tiltak som er i gangsett har ønskt effekt. Enkeltvedtaket skal innehalde tidspunkt for evaluering. Elles skal deg gjennomførast oppfølgings samtale med involverte elevar og ev føresette seinast tre veker frå den første samtalen. Vedlagte mal i vedlegg 3 kan nyttast. Dersom det vert avdekka at mobbingen ikkje har opphøyrt, skal saka følgjast opp breiare ved å trekke inn samarbeidspartnarar som helsesøster, PP- tenesta eller barneverntenesta. På evalueringsmøte bør ein gjennomgå: - Kva seier eleven heime og i elevsamtale har eleven det betre på skulen? - Kva observerar kontaktlærer? - Har eleven nokon å væra saman med i friminutta? - Har tilsette på skulen rapportert negative hendingar? 6 Brukarmedverknad 6.1 Skulens råd og utval Alle skuler i Lærdal kommune skal ha elevråd, foreldreråd (FAU), samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU)som er lovmessig samansett i høve til opplæringslova. 6.2 Involvering Alle råd skal informerast om det som skjer i skulekvardagen, og dei skal ha høve til å uttale seg i viktige sake/avgjersler/planar. Det er rektor som har informasjonsansvar. Elevane vert involvert gjennom elevrådet og Skulemiljøutvalet. Elevrådet skal tas med på råd ved utarbeiding av planer og tiltak som angår dei. Ordensreglement og prosedyrar for det psykososiale miljøet skal gjerast kjent for elever og føresette ved oppstart av kvart skuleår. Desse skal også være tilgjengelige på skulen si heimeside. 8

9 Vedlegg 1: Lærdal kommune Føresette sitt namn Adresse Dato UNNTATT OFFENTLIGHET jfr.offl 13,og Forvaltningslova 13 VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9a Viser til samtale xx.xx.xx I høve til Opplæringsloven 9a-1 har alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Denne bestemminga gir alle elever en individuell rett til eit tilfredsstillende skulemiljø. 9a-3 tredje ledd seier: Dersom nokon som er tilsett ved skulen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Bakgrunn(fakta om situasjonen basert på samtale/undersøking/observasjon) Tiltak (kva vil skulen gjera?). Omfang, organisering og mål. Ansvar (kven gjør kva). Inkludera samarbeid med heimen framover. Tidspunkt for evaluering. Klageadgang: Vedtaket er et enkeltvedtak, og kan med heimla i Forvaltningslovens påklagast innan tre veke frå den dagen dette brevet kom fram. Klagen sendes til XXX skole v/rektor som saman med leiar for oppvekst vil vurdere innhaldet på nytt. Dersom vedtaket vert oppretthalde, sendes klagen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som er klageinstans. Med helsing Rektor 9

10 Lærdal kommune Med tilsette meinast her alle som arbeider ved skulen, også dei som er tilsette i anna eining. Kven vert utsett for plaging og mobbing Namn og klasse Dato, klokkeslett Kven plagar/mobbar? Tilsette sin observasjon i notid av saka Kva har skjedd? Beskriv hendinga Vakt/ lærar si vurdering av saka Er føresette blitt informert, Har føresetta teke kontakt? Kva for tiltak har vore sett i verk, (samtale med mobbar, offer, lærar osv..) Kva for tiltak vert sett i gang, Samtale med offer Samtale med mobbar Andre tilsette Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Dato, klokkeslett Informasjon til leiinga Kven Dato Vedlegg 2 10

11 Lærdal kommune NOTAT FRÅ SAMTALE MED DEI AKTUELLE PARTAR I MOBBESAK IHHT OPPLÆRINGSLOVEN KAP 9a Dato for notat UNNTATT OFFENTLIGHET jfr.offl. 13,og Forvaltningslova 13 Namn på melder:.. Namn og klassetrinn på elev som blir mobba:... Namn og klassetrinn på elev(er) som mobbar:. Kva har skjedd? Kva er sagt/gjort? Kvar føregår mobbinga? Kor lenge har dette føregått? Kor ofte skjer dette? Kven kan ha vore vitne til hendinga? Tid og sted for oppfølgingsmøte: Underskrift kontaktlærer.. Kopi til møtedeltakarar, rektor og elevmappe Vedlegg 3 11

12 Lærdal kommune NOTAT FRÅ OPPFØLGINGSMØTE I MOBBESAK IHHT OPPLÆRINGSLOVEN KAP 9a Dato for notat UNNTEKE OFFENTLIGHEITA jfr.offl 13,og Forvaltningslova 13 Samtale med: Namn og klassetrinn på elev som blir mobba:. Namn og klassetrinn på elev(er) som mobbar:. Korleis har det gått sida sist vi snakka saman? Tid og sted for evt neste oppfølgingsmøte:.. Skal andre instansar koplast inn, og når skjer dette: Underskrift kontaktlærer.. Kopi til møtedeltakarar, rektor og elevmappe Vedlegg 4 12

13 Lærdal kommune Dato : Eg har gjort meg kjent med innhaldet i prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø med sakgang som etter opplæringslova kap 9a. Alle tema er viktige, vil spesielt framheva: - Krenkande åtferd - Mobbing - Definisjon - Melding - Kva skal varslast? - Skulen si utredningsplikt - Skulen si handlingsplikt - Terskelen for enkeltvedtak Namn : Stilling : Etat : Leverast til nærmaste overordna Vedlegg 5 13

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø

Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Kongsvinger kommune OPPVEKST Prosedyrer for et godt psykososialt skolemiljø Opplæringsloven, kapittel 9a PR. 08.03.13 Innhold 1. Bakgrunn Side 3 1.1 Hjemmel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafene 3 1.3 Formål

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule 09.01-11.03.2015 1 Innhald

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. VISJON. Partar: Rektor. VISJON Rosendal ungdomsskule er ein trygg og utviklande læringsarena for alle elevane. Partar: Rektor Elevråd FAU HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-17 Samarbeidsutvalet Mål Alle elevar skal oppleve eit trygt

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Langevåg skule Bakgrunn/Lovgrunnlag april 2012, justert 26.06.15 og 21.08.17 Retten til eit trygt og godt skulemiljø etter opplæringslova 9a 1, gjeld for alle elevar på barnetrinn,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Overordnet handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Vedtatt av kommunestyret i Holmestrand 13.6.2018 Gyldighetsområde og varighet Denne planen har overordnet gyldighet for samtlige kommunale skoler

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova

Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Nissedal kommune Eining for skule Plan og rutinar for arbeid med elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø etter 9a-3 i Opplæringslova Revidert september 2014 Det psykososiale miljøet Rutineomtale

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Plan mot mobbing og mistrivsel

Plan mot mobbing og mistrivsel Plan mot mobbing og mistrivsel Kva seier lova? 9a-1 Alle elevar i grunnskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ELEVENES LÆRINGSMILJØ Skolens ansvar og elevenes rettigheter August 2018 Forord: Kapittel 9A i opplæringsloven tar for seg elevenes læringsmiljø. Kapittelet presiserer

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen

Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Hvordan håndtere mobbesaker? Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen Opplæringsloven Kapittel 9a Første avsnitt; Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Dato: 23.10.14 Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Rådmann Arve Varden 3 spørsmål men 2 saker.. Kva førte tilsyna og politisaka til? Kva lærdom ein vil trekke fram med bakgrunn i tilsyna

Detaljer

NYTT KAPITTEL 9A OM SKOLEMILJØ

NYTT KAPITTEL 9A OM SKOLEMILJØ NYTT KAPITTEL 9A OM SKOLEMILJØ Lars Wetteland og Hjalmar Arnø 05.10: Skatt Vest 04.10: Bryne vidaregåande skule 1 Prosessen Aktuelle tema i dag Retten til eit trygt og godt skolemiljø - 9A-2 Nulltoleranse

Detaljer

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den..

Handlingsplan. Åheim skule. Elevane sitt skulemiljø. ved. Godkjent i SU den.. + Handlingsplan Elevane sitt skulemiljø ved Åheim skule Godkjent i SU den.. Kapittel 9 A. Elevane sitt skulemiljø 9 A-1.Verkeområde for kapittelet Kapittelet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR. Danielsen Ungdomsskule Osterøy HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKINGAR Danielsen Ungdomsskule Osterøy Lovverket Arbeidet mot mobbing og krenkingar har si forankring i lovverket. Opplæringslova kapittel 9A handlar om elevane sitt skulemiljø

Detaljer

1. AVDEKKING AV MOBBING

1. AVDEKKING AV MOBBING 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir avdekka. Med mobbing forstår me psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av einskildpersonar eller grupper.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing 2013-2016 Handlingsplan mot mobbing Skulane på Nærbø: Bø, Høyland, Motland, Vigre, Nærbø ungdomsskule 4 reglar mot mobbing 1. Me skal ikkje mobbe andre 2. Me skal forsøke å hjelpe andre elevar som vert

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9a-1- inneholder den overordnede normen Øvrige bestemmelser i kapitlet må forstås i lys av denne

Detaljer

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET

Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET Denne planen består av fire deler 1. AVDEKKING AV MOBBING 2. PROBLEMLØYSING AV MOBBESAKER 3. FØREBYGGING 4. KONTINUITET 1. AVDEKKING AV MOBBING MÅL: Mobbing som skjer i og ved skulen og på skulevegen blir

Detaljer

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a TOKKE KOMMUNE RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a Det psykososiale miljøet «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS)

PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) PLAN MOT MOBBING VED STORD UNGDOMSSKULE (OLWEUS) GRUNNLEGGJANDE DEFINISJON AV MOBBING. Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 38 Lov om endringer i opplæringslova

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE

Ny 9a- Eit trygt. og godt skulemiljø. Kvinnherad kommune - rutinar. Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE 03.06.2017 Ny 9a- Eit trygt og godt skulemiljø Kvinnherad kommune - rutinar Anne Sofie Bjelland Kjeka KVINNHERAD KOMMUNE Innhald Forord... 1 Bakgrunn... 2 Kva er nytt... 2 Elevane sine rettar... 3 Skulane

Detaljer

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO

GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO GISKE OPPVEKSTSENTER SKULE OG SFO HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ALLE ELEVAR SIN RETT TIL EIT TRYGT OG GODT SKULEMILJØ 7. klasse 2017/18 Godkjend FAU februar 2018 Godkjend SU mars 2018 1 1. Innleiing Skulen

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer