Team- og prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Team- og prosjektledelse"

Transkript

1 FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1

2 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt AL04A (12 fp) AL04B (10 fp) AL04C (8 fp)

3 Innledning Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne. For å sikre en nasjonal standard for fagskoletilbudene, tok arbeidslivets organisasjoner initiativ til å få etablert felles planer utarbeidet av nasjonale utvalg. Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og oppvekstfag (NUFHO) utvikler og vedlikeholder planer for helse- og oppvekstutdanninger. Helsedirektoratet overførte i 2011 ansvaret for utvikling av planverk for helseutdanningene til utvalget. Nasjonale planer er rammer som skal sikre at tilsvarende fagskoleutdanninger holder høy og tilsvarende kvalitet og kan gjenkjennes fra skole til skole. Disse rammene er ment som et grunnlag når tilbyderne skal utarbeide sine studieplaner. Det er skolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for godkjenning av skolenes utdanninger, og den enkelte tilbyders styre har ansvaret for utvikling og vedlikehold av disse. NUFHO er et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og relevante myndigheter. Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå (E-LUB) i denne planen er ikke utfyllende og må betraktes som veiledende. Det er opp til den enkelte skole å utvikle dekkende E-LUB som også ivaretar egenart og lokale faktorer gjennom egne studieplaner. NUFHO forbeholder seg retten til å endre eller justere E-LUB i denne nasjonale planen ved behov. Den enkelte skole går årlig går gjennom E-LUB i sine studieplaner i tråd med egne kvalitetssikringsrutiner. Denne planens læringsutbyttebeskrivelsers systematiske relasjon til kvalifikasjonsrammeverket fremkommer av regneark inkorporert som siste sider av denne planen. Om tilbudet Yrkesgrupper som helsesekretærer og helsefagarbeidere rekrutteres ofte inn i stillinger som teamledere, bogruppeledere, kontorledere osv. uten å ha formell kompetanse innen team- og prosjektledelse. Det er derfor et behov for en fagskoleutdanning innen dette området Dette utdanningstilbudet vil gi kompetanse innenfor emner som relasjonsforståelse og relasjonsbygging, organisasjons- og økonomiforståelse, personalplanlegging og ledelse av mindre grupper, team og prosjekter. Som team- eller prosjektleder må man ha noe kunnskap om, og en viss forståelse for budsjettering og regnskap, og man må ha ferdigheter til å kunne utføre administrative oppgaver. Utdanningen vil også gi kunnskap om, ledelse, samhandling, veiledning og kommunikasjon i team- og prosjektarbeid. 3

4 Utdanningen kan gi karrieremuligheter, noe som er viktig for rekruttering og videreutvikling av helsesekretærer og helsefagarbeidere. Helsetjenesten står overfor store utfordringer i tiden fremover, og det vil være behov for arbeidskraft på alle nivåer. Derfor er det viktig å gi fagarbeidere økt kompetanse. Opptaksvilkår: Opptaksvilkår følger av lover, forskrifter og rundskriv. I tillegg har NUFHO formulert anbefalinger for helse- og oppvekstfag i Nasjonal plan, generell del. Om planen Planen er utarbeidet av en plangruppe engasjert av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO). Plangruppa har bestått av representanter fra arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og fra tilbydere av fagskoleutdanning. Følgende har deltatt i plangruppens arbeid: Kjell Gunleiv Rosland, ecademy AS (For private fagskoler), Rannveig Trellevik, Bergen kommune (Fagforbundet), Gro Bengtson, helsesekretærforbundet i Delta, Eli Sogn Iversen, KS, Ellen Nordvik, Live and Learn as (For offentlige fagskoler) (Plangruppeleder) Helsedirektoratet har stått for finansiering av arbeidet, som tilskudd over Kompetanseløftet Denne planen er et resultat av dette arbeidet. Planen er på 30 fagskolepoeng og er ment som grunnlag for fagskoler som tenker å søke NOKUT-godkjennelse. 4

5 Generell kompetanse Ferdigheter Kunnskap Nasjonal standard FAL04 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB). Kandidaten har kunnskap om helsefaglige begreper, verktøy, hjelpemidler, rutiner og prosesser som anvendes innenfor helsetjenesten. har innsikt i lover, regler og avtaler som er relevante for helsetjenesten. har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og kjennskap til ulike faggrupper innen helsetjenesten. har kjennskap til sentrale nasjonale føringer for helsetjenesten. har kjennskap til flerkulturelle utfordringer. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om helsetjenesten. forstår betydningen av å utnytte samfunnets økonomiske rammer på en forsvarlig måte på egen arbeidsplass og innenfor eget yrke. Kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap om team og relasjoner i tverrfaglig samspill innen eget arbeidsfelt og overfor pasienter og pårørende kan anvende faglige verktøy, metoder og uttrykksformer i planlegging og gjennomføring av tjenester innen eget arbeidsfelt. kan finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff innen eget arbeidsfelt som kan bidra til relasjonsbygging, samspill og økt pasientsikkerhet. kan vurdere ulike kilders relevans og kvalitet kan kartlegge situasjoner mht. samspill innen eget arbeidsfelt, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak. Kandidaten har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i daglig arbeid med kollegaer, pasienter og deres pårørende. har utviklet en etisk grunnholdning over egen praksis som kommer til uttrykk ved at yrkesutøveren ivaretar fortrolighet, pasientsikkerhet og behov for omsorg overfor kollegaer, pasienter og deres pårørende. kan utføre arbeidet i henhold til fastlagte rutiner slik at det fremmer samarbeid, åpenhet, fortrolighet, kvalitet og sikkerhet overfor pasienter, deres pårørende, kollegaer og eksterne aktører. kan bygge relasjoner med kollegaer og eksterne aktører kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner som er viktige for tverrfaglig samarbeid og for pasienter og deres pårørende. 5

6 Emneoversikt Emne Emnekode Omfang Emne 1 Teamarbeid og relasjonskompetanse Emne 2 Teamledelse og organisasjonsforståelse Emne 3 Personalplanlegging og økonomi Sum 00AL04A 12 00AL04B 10 00AL04C 8 30 fp 1-00AL04A (12 fp) Kunnskap har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes ved team- og relasjonsbygging overfor andre ledere, kollegaer, pasienter, pårørende og eksterne kontakter. har kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging som lederverktøy har innsikt i relevante lover, forskrifter, standarder og rutiner for samarbeid med kollegaer, pasienter og deres pårørende. har kjennskap til behovet for og forståelse for tverrfaglig samarbeid. har kjennskap til behovet for kommunikasjon og relasjonsbygging med pasienter og deres pårørende. har kjennskap til hvordan man kommuniserer med mennesker fra ulike kulturer. kan oppdatere sin kunnskap om team- og relasjonsbygging gjennom daglig arbeid, ulike medier og fora og ved å delta i faglige nettverk. forstår betydningen av team og relasjonsbygging for tverrfaglig samspill, verdiskaping og godt omdømme i samfunnet. Ferdigheter kan anvende sin faglige kunnskap om team- og relasjonsbygging i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende. kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i team- og relasjonsbygging overfor kollegaer, pasienter, deres pårørende og andre samarbeidspartnere. 6

7 finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff som er relevant for team og relasjonsbygging innen eget arbeidsfelt. kan kartlegge relasjonskompetansen i en arbeidsgruppe, og identifisere behov for igangsetting av tiltak for at medarbeiderne kan benytte sin faglige og sosiale kompetanse. Generell kompetanse har forståelse for etiske prinsipper som åpenhet, fortrolighet og sannferdighet innen helsetjenesten har utviklet en etisk grunnholdning gjennom å handle i samsvar med etiske prinsipper som åpenhet, fortrolighet og sannferdighet i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende og andre samarbeidspartnere. kan utføre team- og relasjonsarbeid basert på behov hos ledelse og kollegaer, pasienter, deres pårørende og eksterne kontakter kan bygge relasjoner med kollegaer, pasienter, deres pårørende og eksterne aktører. kan utvikle arbeidsmetoder, servicetjenester og relasjoner som kan være til nytte i samarbeid med kollegaer, pasienter og deres pårørende kan utvikle og ta i bruk metoder for konflikthåndtering 2-00AL04B (10 fp) Kunnskap har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes ved ledelse av grupper. har kunnskap om veiledning individuelt og i grupper. har innsikt i standarder, avtaler og rutiner for gruppeledelse i ulike situasjoner. har kunnskap om hvordan man kan skape oppslutning om endringer og få de involverte med seg i endringsprosesser. har kjennskap til behovet for, og forståelse for ledelse av tverrfaglige grupper i helsevesenet. kan oppdatere sin kunnskap om team og relasjonsledelse gjennom daglig arbeid, ulike medier og fora og ved å delta i faglige nettverk. forstår betydningen av team- og relasjonsledelse for tverrfaglig samspill, verdiskaping og godt omdømme i samfunnet. Ferdigheter kan anvende sin faglige kunnskap om gruppeledelse i tverrfaglig samspill. kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i gruppeledelse overfor kollegaer og andre samarbeidspartnere. kan anvende vanlige uttrykksformer om organisering og gruppeledelse innen eget arbeidsfelt. 7

8 kan finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff som er relevant for gruppeledelse innen eget arbeidsfelt. kan beskrive hvordan en gruppeleder kan skape resultater sammen med sine medarbeidere, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak. Generell kompetanse har forståelse for etiske dilemmaer i daglig arbeid, bl.a. ved bruk av velferdsteknologi og i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende. har utviklet en etisk grunnholdning og bygget tillit hos medarbeidere, andre kollegaer og samarbeidspartnere, ved å vise respekt og handle i samsvar med etiske prinsipper som åpenhet, fortrolighet og sannferdighet. kan veilede deltakere i team og prosjekt kan bygge relasjoner med ulike deltakere i team og prosjekt kan utvikle arbeidsmetoder som kan være til nytte for verdiskapning og måloppnåelse 3-00HHAL04C (8 fp) Kunnskap har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen rekruttering, opplæring, veiledning og turnusplanlegging har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i forbindelse med budsjett, regnskap og lønn. har innsikt i arbeidsmiljøloven og andre lover, forskrifter og avtaler som regulerer helsetjenesten. har innsikt i lover, forskrifter og avtaler som regulerer ansattes rettigheter og plikter i helsetjenesten. har kunnskap om krav til faglig og økonomisk forsvarlig drift av helsetjenesten. kan oppdatere sin kunnskap om personalplanlegging, økonomiforståelse og helsefagledelse. forstår betydningen av rasjonell utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser innenfor eget arbeidsfelt. Ferdigheter kan anvende sin faglige kunnskap om økonomi, rekruttering, opplæring og turnusplanlegging innen eget arbeidsfelt. kan anvende relevante faglig verktøy og metoder i forbindelse med rekruttering, opplæring, turnusplanlegging og lønn innen eget arbeidsfelt. kan finne, kvalitetssikre og anvende relevant informasjon og fagstoff om personalplanlegging og økonomiforståelse. kan lage en systematisk oversikt innen eget arbeidsfelt over arbeidsoppgaver knyttet til personalplanlegging og økonomiforståelse, og identifisere behov for iverksetting av tiltak. 8

9 Generell kompetanse har forståelse for etiske prinsipper, taushetsplikt og personvern i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling og personalplanlegging. har utviklet en etisk grunnholdning i samsvar med arbeidsplassens etiske retningslinjer innenfor økonomi og personalarbeid. kan planlegge og gjennomføre arbeid og prosjekter innenfor tidsmessige og økonomiske rammer. kan bygge relasjoner for å styrke medarbeidernes motivasjon gjennom å utfordre, støtte og stille krav. kan utvikle systemer og metoder for å ta i bruk og utvikle medarbeidernes helhetlige kompetanse kan utvikle og ta i bruk rutiner og arbeidsmetoder for å påvirke forvaltning av økonomiske ressurser i lokale prosjekter. På de følgende sidene ligger LUB-matrisen for utdanningen. 9

10 LUBnr Kunnskaper 51K1 NKR-LUB Gjelder fagskoleutdanning på nivå 5.1 har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde Nasjonal plan Overordnet LUB for studiet... har kunnskap om helsefaglige begreper, verktøy, hjelpemidler, rutiner og prosesser som anvendes innenfor helsetjenesten. Emne: Teamarbeid og relasjonskompetanse Fagskolepoeng: 12 har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes ved team- og relasjonsbygging overfor andre ledere, kollegaer, pasienter, pårørende og eksterne kontakter. har kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging som lederverktøy Emne: Teamledelse og organisasjonsforståelse Fagskolepoeng: 10 har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes ved ledelse av grupper. kunnskap om veiledning individuelt og i grupper Emne: Personalplanlegging og økonomi Fagskolepoeng 8... har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen rekruttering, opplæring, veiledning, turnusplanlegging. har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i forbindelse med budsjett, regnskap og lønn. 51K2 har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet har innsikt i lover, regler og avtaler som er relevante for helsetjenesten. har innsikt i relevante lover, har innsikt i standarder, avtaler og forskrifter, standarder og rutiner for rutiner for gruppeledelse i ulike samarbeid med kollegaer, pasienter og situasjoner. deres pårørende.... har innsikt i arbeidsmiljøloven og andre lover, forskrifter og avtaler som regulerer helsetjenesten.... har innsikt i lover, forskrifter og avtaler som regulerer ansattes rettigheter og plikter i helsetjenesten. 51K3 51K4 51K5 har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten, og kjennskap til ulike faggrupper innen helsetjenesten. har kjennskap til sentrale nasjonale føringer for helsetjenesten. har kjennskap til flerkulturelle utfordringer. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om helsetjenesten.... forstår betydningen av å utnytte samfunnets økonomiske rammer på en forsvarlig måte på egen arbeidsplass og innenfor eget yrke. har kjennskap til behovet for og forståelse for tverrfaglig samarbeid. har kjennskap til behovet for kommunikasjon og relasjonsbygging med pasienter og deres pårørende. har kjennskap til hvordan man kommuniserer med mennesker fra ulike kulturer. kan oppdatere sin kunnskap om team og relasjonsbygging gjennom daglig arbeid, ulike medier og fora og ved å delta i faglige nettverk. forstår betydningen av team og relasjonsbygging for tverrfaglig samspill, verdiskaping og godt omdømme i samfunnet.. har kunnskap om hvordan man kan skape oppslutning om endringer og få de involverte med seg i har kunnskap om krav til faglig og endringsprosesser. økonomisk forsvarlig drift av har kjennskap til behovet for, og helsetjenesten. forståelse for, ledelse av tverrfaglige grupper i helsevesenet. kan oppdatere sin kunnskap om team og relasjonsledelse gjennom daglig arbeid, ulike medier og fora og ved å delta i faglige nettverk. forstår betydningen av team- og relasjonsledelse for tverrfaglig samspill, verdiskaping og godt omdømme i samfunnet. kan oppdatere sin kunnskap om personalplanlegging, økonomiforståelse og helsefagledelse. forstår betydningen av rasjonell utnyttelse av menneskelige og økonomiske ressurser innenfor eget arbeidsfelt. 10

11 LUBnr Ferdigheter 51F1 51F2 51F3 51F4 NKR-LUB Gjelder fagskoleutdanning på nivå 5.1 kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak Nasjonal plan Overordnet LUB for studiet... kan anvende sin faglige kunnskap om team og relasjoner i tverrfaglig samspill innen eget arbeidsfelt og overfor pasienter og pårørende. kan anvende faglige verktøy, metoder og uttrykksformer i planlegging og gjennomføring av tjenester innen eget arbeidsfelt.... kan finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff innen eget arbeidsfelt som kan bidra til relasjonsbygging, samspill og økt pasientsikkerhet. kan vurdere ulike kilders relevans og kvalitet. kan kartlegge situasjoner mht. samspill innen eget arbeidsfelt, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak. Emne: Teamarbeid og relasjonskompetanse Fagskolepoeng: 12 kan anvende sin faglige kunnskap om team og relasjonsbygging i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende. kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i team og relasjonsbygging overfor kollegaer, pasienter, deres pårørende og andre samarbeidspartnere. kan finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff som er relevant for team og relasjonsbygging innen eget arbeidsfelt. kan kartlegge relasjonskompetansen i en arbeidsgruppe, og identifisere behov for igangsetting av tiltak for at medarbeiderne kan benytte sin faglige og sosiale kompetanse. Emne: Teamledelse og organisasjonsforståelse Fagskolepoeng: 10 kan anvende sin faglige kunnskap om gruppeledelse i tverrfaglig samspill. kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i gruppeledelse overfor kollegaer og andre samarbeidspartnere. kan anvende vanlige uttrykksformer om organisering og gruppeledelse innen eget arbeidsfelt. kan finne og kvalitetssikre informasjon og fagstoff som er relevant for gruppeledelse innen eget arbeidsfelt. kan beskrive hvordan en gruppeleder kan skape resultater sammen med sine medarbeidere, og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak. Emne: Personalplanlegging og økonomi Fagskolepoeng 8 kan anvende sin faglige kunnskap om økonomi, rekruttering, opplæring og turnusplanlegging innen eget arbeidsfelt. kan anvende relevante faglig verktøy og metoder i forbindelse med rekruttering, opplæring, turnusplanlegging og lønn innen eget arbeidsfelt. kan finne, kvalitetssikre og anvende relevant informasjon og fagstoff om personalplanlegging og økonomiforståelse. kan lage en systematisk oversikt innen eget arbeidsfelt over arbeidsoppgaver knyttet til personalplanlegging og økonomiforståelse, og identifisere behov for iverksetting av tiltak. 11

12 LUBnr Generell kompetanse 51G1 51G2 51G3 51G4 51G5 NKR-LUB Gjelder fagskoleutdanning på nivå 5.1 har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper Nasjonal plan Overordnet LUB for studiet har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i daglig arbeid med kollegaer, pasienter og deres pårørende. har utviklet en etisk grunnholdning over egen praksis som kommer til uttrykk ved at har utviklet en etisk grunnholdning yrkesutøveren ivaretar fortrolighet, i utøvelsen av yrket pasientsikkerhet og behov for omsorg overfor kollegaer, pasienter kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov og deres pårørende kan utføre arbeidet iht. fastlagte rutiner og slik at det fremmer samarbeid, åpenhet, fortrolighet, kvalitet og sikkerhet overfor pasienter, deres pårørende, kollegaer og eksterne aktører. kan bygge relasjoner med fagfeller kan bygge relasjoner med og på tvers av fag, samt med kollegaer og eksterne aktører. eksterne målgrupper kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen kan utvikle arbeidsmetoder og rutiner som er viktig for tverrfaglig samarbeid, og for pasienter og deres pårørende. Emne: Teamarbeid og relasjonskompetanse Fagskolepoeng: 12 har forståelse for etiske prinsipper som åpenhet, personvern, fortrolighet og sannferdighet innen helsetjenesten. har utviklet en etisk grunnholdning gjennom å handle i samsvar med etiske prinsipper som åpenhet, fortrolighet og sannferdighet i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende og andre samarbeidspartnere. kan utføre team og relasjonsarbeid basert på behov hos ledelse og kollegaer, pasienter, deres pårørende og eksterne kontakter. kan bygge relasjoner med kollegaer, pasienter, deres pårørende og eksterne aktører. kan utvikle arbeidsmetoder, servicetjenester og relasjoner som kan være til nytte i samarbeid med kollegaer, pasienter og deres pårørende. - kan utvikle og ta i bruk metoder for konflikthåndtering Emne: Teamledelse og organisasjonsforståelse Fagskolepoeng: 10 har forståelse for etiske dilemmaer i daglig arbeid, bl.a. ved bruk av velferdsteknologi og i samspill med kollegaer, pasienter og deres pårørende. Emne: Personalplanlegging og økonomi Fagskolepoeng 8 har utviklet en etisk grunnholdning og bygget tillit hos medarbeidere, andre kollegaer og samarbeidspartnere, ved å vise respekt og handle i samsvar med etiske personalarbeid. prinsipper som åpenhet, fortrolighet og sannferdighet. kan veilede deltakere i team og prosjekt. kan bygge relasjoner med ulike deltakere i team og prosjekt. kan utvikle arbeidsmetoder som kan være til nytte for verdiskaping og måloppnåelse. har forståelse for etiske prinsipper, taushetsplikt og personvern i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling og personalplanlegging. har utviklet en etisk grunnholdning i samsvar med arbeidsplassens etiske retningslinjer innenfor økonomi og kan planlegge og gjennomføre arbeid og prosjekter innenfor tidsmessige og økonomiske rammer. kan bygge relasjoner for å styrke medarbeidernes motivasjon, gjennom å utfordre, støtte dem og stille krav. kan utvikle systemer og metoder for å ta i bruk og utvikle medarbeidernes helhetlige kompetanse. kan utvikle og ta i bruk rutiner og arbeidsmetoder for å påvirke forvaltning av økonomiske ressurser i lokale prosjekter. 12

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

FHH17D Helseadministrasjon

FHH17D Helseadministrasjon STUDIEPLAN FHH17D Helseadministrasjon Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Oslo Godkjent Nokut: 10.04.2007 Sist revidert: 03.03.2018 INNHOLD Innledning... 2 Om fordypningen... 2 Om planen... 3 Overordnede

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget

FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget FAG- /SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I Helsearbeiderfaget For:.. Kontaktperson på praksisstedet... TIDSRAMME FOR FAG-/SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE:.. INFORMASJON: Dag 1.for avvikling av fag-/svenneprøven:

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser. Søknader om nye fagskoleutdanninger høsten 2015 November 2015

Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser. Søknader om nye fagskoleutdanninger høsten 2015 November 2015 Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser Søknader om nye fagskoleutdanninger høsten 2015 November 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi

Detaljer

Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) 22. april 2013 Læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Pårørendearbeid i helsesektoren Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over to semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå (bachelornivå).

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Nasjonal standard FTE02. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal standard FTE02. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Fagretning elektro Fordypning elektronikk Toårig teknisk fagskole elektro fordypning elektronikk Rev_200312 1 t i fagretning elektro

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM02 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på ledelsesnivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Innspill fra Det odontologiske fakultetet til «Utkast til retningslinje for tannpleierutdanningen»

Innspill fra Det odontologiske fakultetet til «Utkast til retningslinje for tannpleierutdanningen» Innspill fra Det odontologiske fakultetet til «Utkast til retningslinje for tannpleierutdanningen» 9 spørsmål alle kan utdypes/begrunnes i et samlet kommentarfelt til slutt 1) I hvilken grad vurderes utkast

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM03 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Ny kunnskap, ny teknologi, nye muligheter Denne strategien skal samle OUS om våre fire viktigste mål i perioden 2019-2022. Strategien skal gjøre

Detaljer

Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav. 21. mai 2014

Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav. 21. mai 2014 Søkerkurs 2 faglige og pedagogiske krav 21. mai 2014 Program for dagen 09.00-10.00 NOKUTs kvalitetssikring av fagskoleutdanning 10.00-10.30 Læringsutbyttebeskrivelser 10.30-11.00 Kaffepause og gruppearbeid

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

NOKUTs tilsynsrapporter Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming NOKUTs tilsynsrapporter Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming Fagskolen Innlandet Juni 2019 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi

Detaljer

LUB-beskrivelser: MASKIN

LUB-beskrivelser: MASKIN LUB-beskrivelser: MASKIN Innhold Emneoversikt for fordypning maskin:... 2 Emne 1:... 3 Emne 2:... 4 Emne 3:... 5 Emne 4:... 6 Emne 5:... 7 Emne 6:... 8 Emne 7:... 9 Emne 8:... 11 Emne 9:... 12 Emne 10:...

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Nasjonal plan for Automatisering

Nasjonal plan for Automatisering Nasjonal plan for Automatisering Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Forståelse og tillit

Forståelse og tillit Forståelse og tillit Kvalifikasjoner over landegrensene Oppstartkonferansen for henvisning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk til EQF NOKUT 1. februar 2011 Ekspedisjonssjef Jan S. Levy Oversikt over

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

OBSERVASJONS- PRAKSIS

OBSERVASJONS- PRAKSIS Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksihefte for observasjonspraksis for Helse, aldring og aktiv omsorg Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Organisasjon, ledelse og arbeids- og organisasjonspsykologi i oppvekstsektoren Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning i organisasjon, ledelse og

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det stilles stadig

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2018-2020) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere Yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta organiserer: Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Aud Larsen, Leder NUFHO Temaer: Hva er NUFHO? Helsefagskolens plass i utdanningssystemet Fagskoleutdanningens egenart Helsefagskolens kompetanse

Detaljer

Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling

Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling Læringsutbytte BA i nyskaping og samfunnsutvikling LU4: Studentane har gjennomgått ein sjølvutviklingsprosess med fokus på kreativitet, maktstyrking (empowerment) og styrka meistringstru. Dei er i stand

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 1029 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2013-2014) Studiestart 19.08.2013 Faglig innhold/læringsutbytte Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng),

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid.

Studieplan 2013/ Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Kontaktinformasjon. Heltid/ deltid. Studieplan 2013/2014 1103 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse (våren 2014) Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og en bekreftelse på arbeidstilknytting i

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus nå og fremover

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus nå og fremover Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus nå og fremover Norsk Helsesekretærforbund NHSF NHSF en yrkesorganisasjon i Delta med ca5200 medlemmer. NHSF arbeider

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Videreutdanning rådgivning 1 (2019-2020) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 består av modulene Modul 1: Rådgiver som veileder prosesser og arbeidsmåter (15 sp). Modulen

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL I HELSEARBEIDERFAGET

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL I HELSEARBEIDERFAGET Helsefremmende arbeid Kompetansemål 1. Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv Tiltak og aktiviteter i forhold til brukers interesser og funksjonsnivå

Detaljer

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon For perioden 2013 2017 Innledning Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon er en del av Fagforbundets yrkesfaglige satsing. Seksjonen har som sitt ansvarsområde

Detaljer

Nasjonal standard FTE01. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning

Nasjonal standard FTE01. Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Fagretning elektro Fordypning automatisering Toårig teknisk fagskole elektro fordypning automatisering Rev_200312 1 t i fagretning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

FAGSKOLEN I ØSTFOLD. Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring

FAGSKOLEN I ØSTFOLD. Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring FAGSKOLEN I ØSTFOLD Slik utvikler vi fagskoletilbud sammen 2 Innhold: 1. Fagskolen i Østfold 2. Ny fagskolelov fra 1. juli 2018 3. Utvikling av nye utdanninger Fagskolen i Østfold Skoleeier Østfold fylkeskommune

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge

Fagskolen i HMS. Ta fagskolestudier hos AOF Norge Fagskolen i HMS Ta fagskolestudier hos AOF Norge 1 Velkommen Vi ønsker deg velkommen til AOF og vårt utdanningstilbud. I over 80 år har vi vært en aktiv aktør innen utdanningsmarkedet og har siden starten

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets. yrkesorganisasjon

Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets. yrkesorganisasjon Yrkesetiske retningslinjer for Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon Yrkesorganisasjonen AMPY organiserer: AMPY organiserer autoriserte ambulansearbeidere og andre medarbeidere innen ambulansefaget.

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Studieplan for Lokomotivførerutdanningen

Studieplan for Lokomotivførerutdanningen Studieplan for Lokomotivførerutdanningen 1. Innholdsfortegnelse 2. Innledning 3. Lover og forskrifter 4. Førerforskriftens kriterier 5. Utdanningens oppbygning Undervisningsform Førerbevis Kjøretøy

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Prosjektledelse Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania

Prosjektledelse Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Studieplan 2017-2018 Prosjektledelse Fagskolestudier - Høyskolen Kristiania Godkjent i Undervisningsutvalget den 21.04.16 (UUV-sak 30/16) Oppdatert den 13.10.16 (UUV-sak 125/16) 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring?

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? NSF s faggruppe i videregående opplæring Eli Sogn Iversen, prosjektleder 15. Mars 2016 Quality Hotel 33, Økern Jenny vant gull

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten hva hun/han

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III

NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III NOKUTs tilsynsrapporter Vesentlig endring av fagskoleutdanningene ridelærer I, ridelærer II og ridelærer III Norsk hestesenter Mai 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk hestesenter

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Organisasjonsforståelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over ett semester.

Detaljer

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT Kvalitet og læringsutbytte i fagskoleutdanning Vinkling av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategi Arbeidsgiverstrategi 2020-2025 2 Sammen skaper vi framtida INNHOLD 1 ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4 2 VISJON, VERDIER OG ETIKK 8 3 IDENTITET OG OMDØMME 12 4 SATSINGSOMRÅDER 16 Lederskap 18 Kompetanse 20 Partsarbeid

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid lærlingen skal kunne: Nr. 1 Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv. Kartlegge brukerens individuelle behov og funksjonsnivå.

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer