EV A GER. &'9 fkestommune. Emisjon i Agder Næringsselskap AS. Saksframlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EV A GER. &'9 fkestommune. Emisjon i Agder Næringsselskap AS. Saksframlegg"

Transkript

1 EV A GER &'9 fkestommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 22/ Saksbehandler Nina Kyllingstad Utvalg Møtedato Hovedutvalg for naering, næring, Klima klima og miljo miljø Fylkesutvalget Fylkestinget Emisjon i Agder Næringsselskap AS Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 1. Agder fylkeskommune deltar i emisjonen i Agder Næringsselskap AS med inntil 26,1 millioner kroner. Emisjonen rettes mot eksisterende og potensielle nye eiere, hvor målet er et bredere regionalt eierskap i næringsselskapet. 2. Kapitalen bevilges fra disposisjonsfondet. Vedlegg Investeringsstrategi vedtatt Støtterettslig vurdering av Agder Næringsfonds investeringsstrategi Signert årsregnskap Agder Næringsselskap 2020 Dokumentnr.: 22/ side 1 av 6

2 Sammendrag I forbindelse med sammenslåingsprosessen vedtok Fellesnemda i juni 2019 å videreføre Aust-Agder Næringsselskap (under navnet Agder Næringsselskap) som et landsdels investeringsselskap. Formålet til selskapet er å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. For å videreutvikle selskapet til et investeringsselskap for hele Agder må selskapet nå tilføres ny kapital. I november 2021 besluttet således styret i Agder Næringsselskap en emisjon på 50 millioner kroner. For å innhente denne kapitalen retter selskapet seg særlig mot eksisterende eiere, kommunene i gamle Vest-Agder og banker/finansinstitusjoner i Agder som i dag ikke er medeiere i selskapet. Agder fylkeskommune eier 52 prosent av Agder Næringsselskap AS. Et majoritetseierskap fra Agder fylkeskommune er viktig for å sikre stabil drift av selskapet, og virker utløsende for privat kapital. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Agder fylkeskommune sikrer sitt eierskap også etter emisjonen, og at fylkeskommunen således bidrar inn i selskapet med 26,1 millioner kroner. Kapitalen foreslås bevilget fra disposisjonsfondet. Saksopplysninger Bakgrunn og eierskap Agder Næringsselskap AS (tidligere Aust-Agder Næringsselskap AS) ble etablert i 1980 og hadde som hovedoppgave å legge til rette for bygging av næringsbygg. For mange etablerere var gode lokaler en viktig forutsetning for å komme i gang. Mange industri-, verksteds- og kontorbygg ble reist med bidrag fra næringsselskapet. Agder fylkeskommune eier i dag 52 prosent i Agder Næringsselskap AS. Andre viktige eiere er kommunene og næringslivet, som for eksempel banker og forsikringsselskap, energiverk og skogeierforening. De største aksjonærene i selskapet er per er som følger: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Agder fylkeskommune ,27 % 52 % Sparebanken Sør ,19 % 10 % DnB Bank ASA 300 9,86 % 10 % Nordea Bank Norge ASA 150 4,93 % 5% % Arendal kommune 136 4,47 % 4% % AT Skog BA 100 3,29 % 3% % Innovasjon og FoU 75 2,47 % 2% 2 % AS Grimstad kommune 50 1,64 % 2% 2 % Storebrand AS 50 1,64 % 2% 2 % Sum med eierandel over 1% ,76 % 90 % Sum 281 9,24 % 10 % øvrige Totalt antall aksjer ,00 % 100 % Gjennom årene ble næringsselskapets kapital ble etter hvert bundet opp i eiendomsselskaper, og av denne grunn ble strategien for selskapet endret slik at det i dag er driftsselskaper som er målgruppen for næringsselskapet. I 2014 ble selskapets vedtekter endret i tråd med EØS avtalens bestemmelser. Dette innebærer at selskapets investeringer foretas på markedsmessig grunnlag. I dette ligger det et krav til bedriftsøkonomisk forsvarlig virksomhet både i nyetablerte og eksisterende bedrifter. Dokumentnr.: 22/ side 2 av 6

3 De strategiske prinsippene betinger at næringsselskapets investeringer utføres på et markedsmessig grunnlag, men med en høyere risikoprofil enn andre investeringsselskap. Samtidig som selskapet tar en viss risiko, er en også bevisst å være en tålmodig investor som skal bidra til å bygge opp både små og større bedrifter i hele Agder. Videre kan næringsselskapet vise til at en har bidratt til sysselsettingsvekst, spesielt i distriktskommuner. Gode eksempler er etablering av Evjeklinikken AS i Evje og Hornnes kommune, Greenwaves AS i Risør kommune, Dørfabrikken Vatnestrøm AS i Iveland kommune og Regnskog AS (Den lille Dyrehagen) i Gjerstad kommune. I etterkant av endringene i vedtektene i 2014 ble det utarbeidet og iverksatt en exit-strategi slik at kapitalen kom i omløp. Dette er blitt gjennomført ved at næringsselskapet har solgt seg ut av en del bedrifter, til dels med gode gevinster. Strategisk retning Høsten 2021 har styret i selskapet arbeidet frem en ny strategi med en spissing av blant annet exit-strategien (se vedlegg). I tillegg til selskapets formål i å korrigere for markedssvikt for tidligfasekapital, står det i strategien at næringsselskapets investeringer skal skape interesse hos andre investorer og således ha en utløsende effekt. En viktig del av selskapets strategi er derfor medinvestorprinsippet, som innebærer at næringsselskapet kun skal investere i selskaper dersom man har med seg andre investorer på eiersiden. I forbindelse med at næringsselskapet går inn på eiersiden i en bedrift vil det bli lagt vekt på sysselsettingseffekten i varige og trygge arbeidsplasser. Regionplan Agder 2030 er førende for næringsselskapets strategi, og selskapet har således sterkt fokus på hvilke ringvirkninger investeringen har for regionen og lokalsamfunnet. I februar 2022 ble vekstfondet Agder Seed lansert i regionen, i et samarbeid mellom blant annet de to kompetansefondene i regionen, Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen. Fondet skal forvaltes av Skagerrak Maturo, har en kapital på 140 millioner kroner og et særlig fokus på selskaper med stort vekstpotensiale i regionen. Det er stort behov for flere kapitalvirkemidler i regionen. Agder Næringsselskap og Agder Seed er kompletterende investeringsselskap som skiller seg noe fra hverandre med tanke på risikoprofil og tilknyttingen til Regionplan Agder 2030 som styringsdokument. Portefolje Portefølje og økonomi okonomi Pr har næringsselskapet 29 bedrifter i porteføljen. Dette er delvis godt etablerte selskaper som trenger ytterligere investeringskapital og delvis nyetablerte bedrifter. Selskapets policy er å være en langsiktig og tålmodig investor, samtidig som en har forholdsvis høy risikovilje. Noen eksempler er: AppSens AS -et et selskap som utvikler avansert sensor for hjerteatrieflimmer StableCare AS -et et selskap som utvikler et avansert bårebrett for ambulanser - brettet står stabilt under fart Green Waves AS - elektrifisere båtmarkedet med miljøriktige løsninger PATENTEC AS -utvikler utvikler avansert og meget miljøvennlig forbrenningsmotor SHAREBOX AS -nøkkeloverlevering nøkkeloverlevering på en enkel og sikker måte i forbindelse med utleie Innomar Innamar AS- utvikler havteknologi for marin industri, fiskeri og akvakultur. AGDIR AS -jobber jobber med nyskapende teknologi i landbruket. Utvikler blant annet varslingssystem for bønder i forhold til eksempel frost. Per utgjorde den prosentvise eierandelen i selskapene i næringsselskapets portefølje mellom 1 til 50 prosent, med en samlet bokført verdi på 35,77 mill. kroner. Dokumentnr.: 22/ side 3 av 6

4 Selskapets årsregnskap for 2020 viser et driftsoverskudd på kroner og omløpsmidler på 14,3 mill. kroner (se vedlagt revidert årsregnskap for 2020). Årsregnskapet for 2021 er på nåværende tidspunkt ikke ferdigstilt. Agder Næringsselskap har i perioden fra årsregnskap 2020 deltatt i tre emisjoner på om lag 3,1 millioner kroner. I tillegg har selskapet i 2021 hatt driftskostnader på om lag kroner. Pr var dermed bankbeholdningen i selskapet redusert til 9,3 millioner kroner. Behov for å styrke selskapets kapital I september 2021 vedtok styret i Agder Næringsselskap følgende: «Styret i Agder Næringsselskap innfører investeringsstopp i styremøtet 14.september med umiddelbar virkning. Næringsselskapet har per i dag veldig mange emisjonshenvendelser og det er nødvendig å sette fokus på økt kapitaltilførsel i Agder Næringsselskap for å kunne møte den store etterspørselen etter investorkapital». I etterkant av dette vedtaket har selskapet opplevd en fortsatt sterk tilstrømming av interessante henvendelser på kapitalbehov fra selskaper i hele Agder. Etter en strategiprosess og gjennomgang av potensialet i eksisterende portefølje vedtok styret i november: «For å bygge et regionalt vekstkraftig næringsselskap må Agder Næringsselskap foreta en emisjon i selskapet på minst 50 millioner kroner. Administrasjonen får i oppgave å gå i dialog med Agder fylkeskommune, eksisterende eiere, kommuner i Agder og private virksomheter som pr. dags dato ikke er eiere i selskapet med mål om å sikre næringsselskapet langsiktig strategisk eierskap og frisk kapital.» Agder Næringsselskap gjennomførte i etterkant av vedtaket om emisjon et eget eiermøte hvor Agder fylkeskommune og øvrige eiere ble presentert for selskapets utkast til strategi og behov for økt kapital. I møtet var det god tilslutning blant eierne om å sikre videre drift og utvikling av et Næringsselskap for hele Agder, og eierne stilte seg således positive til en emisjon. Det ble også trukket frem at det er viktig at man i arbeidet med emisjonen sikrer et bredere regionalt eierskap i selskapet. Bankene stilte seg også positive til deltakelse i en emisjon, men understrekte viktigheten av at Agder fylkeskommune gikk foran og sikret et tydelig majoritetseierskap p på samme nivå som i dag. For å sikre et bredt regionalt eierskap til Agder Næringsselskap vil særlig kommunene og banker i gamle Vest-Agder være viktig. For å skape engasjement vest i fylket har administrasjonen i næringsselskapet alt igangsatt en dialog med flere aktører, deriblant i Lister regionen. I handlingsprogrammet til Regionplan Lister 2030 er et av handlingspunktene blant annet «Etablere offentlig-privat investeringsselskap for økt tilgang til kapital». Styreleder og daglig leder i Agder Næringsselskap holdt således en presentasjon av næringsselskapet for relevante aktører i regionen høsten Dette vil det arbeides videre med så snart fylkeskommunen har tatt stilling til sitt videre eierskap i næringsselskapet. Vurderinger Tilgang på regional eierkapital er et viktig virkemiddel for å bidra til bærekraftig vekst og samarbeid om nye arbeidsplasser på Agder. I arbeidet med regional virkemiddelgjennomgang ble det avholdt flere workshops med bedrifter rundt omkring i Agder for å hente innspill til det videre arbeidet. I disse workshopene ble behovet for tilgang på eierkapital i regionen stadig trukket frem fra de private virksomhetene. Dokumentnr.: 22/ side 4 av 6

5 Agder Næringsselskap befinner seg nå i en situasjon med vedtatt investeringsstopp, samtidig som man har stor etterspørsel etter tidligfasekapital. Behovet for en kapitalforhøyning i næringsselskapet har vært kjent over lengre tid, og i møte 8. juni 2021 knyttet til en sak om 50 prosent administrativ ressurs til næringsselskapet vedtok fylkesutvalget følgende (sak 90/21): «Agder fylkeskommune stiller seg positive til en emisjonsprosess for å øke forvaltningskapitalen til Agder Næringsselskap AS. I denne prosessen bør det søkes å få et bredere regionalt eierskap, ved å invitere flere private og offentlige aktører inn på eiersiden». Agder Næringsselskap er et viktig regionalt virkemiddel for å sikre risikovillig tidligfasekapital i regionen. Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsprogram setter ambisiøse mål knyttet til det grønne skiftet og behov for innovasjon og verdiskaping i privat og offentlig sektor. Et sentralt tiltak i handlingsprogrammet vil være å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon knyttet til mer klimavennlig og bærekraftig forretningsomstilling. Agder Næringsselskap vil kunne være et viktig virkemiddel i årene fremover for å lykkes med kommersialisering av slike banebrytende innovasjoner. Juridisk vurdering I forbindelse med denne emisjonen og den nye vedtatte investeringsstrategien bestilte Agder fylkeskommune en juridisk vurdering fra Advokatfirma Kluge for å avklare at den nye strategien er i overensstemmelse med markedsinvestorprinsippet. En slik vurdering var viktig for å sikre at en investering i næringsselskapet fra Agder fylkeskommune sin side ikke vil være i strid med EØS-regelverket. Markedsinvestorprinsippet er sentralt for Agder Næringsselskap ettersom at når det offentlige skyter inn kapital i foretak må det være utsikter til normal (markedsmessig) avkastning på kapitalen for at investeringen ikke skal være i strid med EØS-regelverket. I Kluges notat datert 2. februar 2022 (vedlagt) understrekes det at «Det avgjørende er hvorvidt det offentlige på investeringstidspunktet opptrådte som en privat investor i en sammenlignbar situasjon ville ha gjort...». gjort». Investeringsstrategien i seg selv kan ikke være i strid med EØS-regelverket, derimot må de vurderingene som gjøres før hver enkeltinvestering i næringsselskapet være i tråd med markedsaktørprinsippet. Strategien gir imidlertid en ramme for de vurderingene som vil bli foretatt i et investeringsøyeblikk, og i den forbindelse er det særlige punktet om at næringsselskapet kun vil investere i selskaper når flere investorer er med på eiersiden i et porteføljeselskap som står sentralt. Bakgrunnen for dette er at det ved en investering må være utsikter til normal (markedsmessig) avkastning på kapitalen. Kluge skriver i sitt notat at så lenge det er tale om et reelt bidrag fra de private, og investeringen foregår på samme vilkår og til samme tid, vil etter deres vurdering prinsippet om at det offentlige bidrar på like vilkår som en privat aktør ville gjort være oppfylt. Basert på dette, vil investeringer foretatt i samsvar med disse forutsetningene i investeringsstrategien etter Kluges vurdering gi betryggelse for at markedsaktørprinsippet er oppfylt. Markedsaktørprinsippet er imidlertid ikke til hinder for at det offentlige tar regionale og sektorpolitiske hensyn, slik som sysselsettingseffekt og regionale ringvirkninger, på tross av at en privat aktør ikke ville tatt slike hensyn, men det er da sentralt at en slik investering samtidig oppfyller markedsaktørprinsippet Verdsettelse /erdsetterse ogemisjonskurs Den rettede emisjonen på 50 millioner kroner foreslås foretatt til en emisjonskurs per aksje på kroner. Verdien på aksjene settes således til bokført verdi på eiendelene per som var 47,3 millioner kroner. Revidert årsregnskap med tilhørende bokført Dokumentnr.: 22/ side 5 av 6

6 verdi av porteføljen vil etter selskapets vurdering være beste og mest hensiktsmessige estimat på verdien av selskapet. I årsregnskapet er den bokførte verdien av porteføljen i henhold til regnskapsprinsipper verdsatt til laveste verdi av kostpris og antatt virkelig verdi. En alternativ verdsettelse ville være å ta en gjennomgang av virkelig verdi på hvert enkelt selskap i porteføljen. En slik vurdering vil imidlertid være kostnadskrevende og kreve betydelig ressurser og tid. Verdien av en slik vurdering, gitt selskapets formål, må også anses noe begrenset. Vurderingen knyttet til emisjonskurs er diskutert med DNB og Sparebanken Sør, som sammen med fylkeskommunen eier 72 prosent av Agder Næringsselskap. Disse eierne stiller seg også bak vurderingen om å sette emisjonskurs basert på bokført verdi. Agder fylkeskommune sin andel (1 590 aksjer) i Agder Næringsselskap har basert på en slik emisjonskurs en verdi på 23,85 millioner kroner før emisjon. Eiersammensetning Fylkeskommunedirektøren anser det som viktig at Agder Næringsselskap lykkes med en emisjon hvor eierskapet i selskapet etter emisjon i større grad representerer hele regionen. I en slik prosess er det imidlertid viktig at Agder fylkeskommune går foran og er tydelig i sine satsinger. At næringsselskapet også består av privat kapital fra banker og større virksomheter som er tydelig i sitt samfunnsansvar er sentralt for at selskapet skal lykkes i årene fremover. Det er dessuten også svært viktig med private medinvestorer med hensyn på overholdelse av markedsaktørprinsippet i det offentliges investering i næringsselskapet. Det er således svært positivt at bankene som i dag står for 20 prosent av eierkapitalen er positive til en ny emisjon. Bankene har imidlertid vært tydelig i eierdialogen på at Agder fylkeskommunes majoritetseierskap på 52 prosent vil være utløsende for en slik privat kapital. Det er også fylkeskommunedirektørens vurdering at fylkeskommunens majoritetseierskap vil være viktig for å sikre stabil drift og tydelig retning i selskapet. Regionplan Agder 2030 Under målet om flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter i Regionplan Agder 2030, er et av tiltakene å videreutvikle "videreutvikle virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. næringsutvikling". Tilgang på regional eierkapital, slik man får gjennom Agder Næringsselskap, er viktig for å nå målene i regionplanen gjennom å legge til rette for økt verdiskaping og sysselsetting i hele Agder. Økonomiske konsekvenser Agder fylkeskommunes bidrag i emisjonen på 26,1 millioner kroner foreslås inndekket gjennom disposisjonsfondet. Konklusjon Fylkeskommunedirektøren foreslår at Agder fylkeskommune deltar i emisjonen i Agder Næringsselskap med inntil 26,1 millioner kroner, og at midlene bevilges fra disposisjonsfondet. Emisjonen rettes mot eksisterende og potensielle nye eiere, hvor målet er et bredere regionalt eierskap i næringsselskapet. Kristiansand, Tine Sundtoft fylkeskommunedirektør Kristin Tofte Andresen fylkesdirektør Dokumentnr.: 22/ side 6 av 6

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen

Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Regionplan Agder 2030 og de viktigste satsingsområdene for regionen Høringskonferansen Arendal, 15. mars 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 www.regionplanagder.no Planer og strategier

Detaljer

Næringsarbeid i Risør kommune 2014

Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Presentasjon for formannskapet 20.02.2014: Det daglige næringsarbeidet Prosjekter i fokus i 2014 Hvordan setter vi fokus på næring i formannskapet Side 1 Næringsdag i

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

Høring av forslag til Regionplan Agder 2030

Høring av forslag til Regionplan Agder 2030 Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/9305-20 Saksbehandler Manuel Birnbrich Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 29.01.2019 Høring av forslag til Regionplan Agder 2030 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer

Detaljer

Lysefjorden Utvikling - Nye vedtekter og driftsavtale. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang

Lysefjorden Utvikling - Nye vedtekter og driftsavtale. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 7 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/22113-1 Saksbehandler: Randi Klæbo Avdeling: Næringsavdelingen Lysefjorden Utvikling - Nye vedtekter og driftsavtale Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Etablering av Invest in Agder

Etablering av Invest in Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-2 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Etablering av Invest in Agder 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

Søknad fra Agder forskning AS - Prosjektet "SAMBA SKOLE - Samhandling mot barnefattigdom" - Videreføring av tilskudd

Søknad fra Agder forskning AS - Prosjektet SAMBA SKOLE - Samhandling mot barnefattigdom - Videreføring av tilskudd Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/10871-18 Saksbehandler Bent Sørensen Utvalg Møtedato Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.02.2018 Søknad fra Agder forskning AS - Prosjektet "SAMBA SKOLE - Samhandling

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Skyttel AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i sørvest

Skyttel AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i sørvest Side 1 av 6 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/24997-6 Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Skyttel AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i sørvest

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

Engerdal kommune. Saksmappe: 2017/ /2017 Saksbehandler: Jan Åge Røtnes. Saksframlegg

Engerdal kommune. Saksmappe: 2017/ /2017 Saksbehandler: Jan Åge Røtnes. Saksframlegg Engerdal kommune Saksmappe: 2017/1610-11871/2017 Saksbehandler: Jan Åge Røtnes Saksframlegg Etablering av kommunalt investeringsselskap i Engerdal Kommune Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /12 Formannskapet /12

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /12 Formannskapet /12 Saksframlegg PRAKSIS KNYTTET TIL RINDAL UTVIKLINGSFOND Arkivsaknr: Saksbehandler: 12/1041 Grete Elshaug Arkiv: K1-242 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.09.2012 038/12 Formannskapet 14.11.2012

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Sørlandsrådet 5. desember 2018 John G. Bergh

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Sørlandsrådet 5. desember 2018 John G. Bergh Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sørlandsrådet 5. desember 2018 John G. Bergh Formål og bakgrunn Stiftelsen ble opprettet i 2003 som et resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Ot.prp. nr. 101 ( )

Ot.prp. nr. 101 ( ) Ot.prp. nr. 101 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer

Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2018 66279/2018 2018/8212 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 30.08.2018 Bodø kommunes næringsfond - retningslinjer Rådmannens

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang

Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune. Sammendrag. Saksframlegg. Sakens gang Side 1 av 6 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/32583-1 Saksbehandler: Heidi Skifjell Avdeling: NÆRING Søknad om omstillingsmidler i Sokndal kommune Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Regional- og kulturutvalget

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning

Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning Saknr. 16/14106-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Hedmark Revisjon IKS revidering av selskapsavtale og avregningsløsning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Vitensenteret Sørlandet - leveranse av realfagstjenester - regionalt medeierskap

Vitensenteret Sørlandet - leveranse av realfagstjenester - regionalt medeierskap Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/1375-4 Saksbehandlere Torleiv Olavson Momrak og Halvard Berg Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Vitensenteret Sørlandet -

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter

Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2008-1 Saksbehandler Bent Sørensen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Strategi for bruk av konsesjonskraftsinntekter 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Ferde AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i bomregion sørvest

Ferde AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i bomregion sørvest Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/24155-5 Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Ferde AS - endringer i aksjekapital og vedtekter ved fylkessammenslåing i bomregion

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Såkornfond 100 millioner +

Såkornfond 100 millioner + 23.10.18 Såkornfond 100 millioner + Tore Anstein Dobloug Sparebankstiftelsen Hedmark Pengetørken i Hedmark er over Sparebankstiftelsen Hedmark - Hvem er vi? Ledende Norges tredje største finansstiftelse

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder - fra 2020 til Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder - fra 2020 til 2030 Møte i Sørlandsrådet, Arendal, 31. januar 2018 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Regionplan Agder en «regional plan» Ikke fylkeskommunenes plan,

Detaljer

Regionplan Agder 2030 Status planarbeidet

Regionplan Agder 2030 Status planarbeidet Regionplan Agder 2030 Status planarbeidet Faggruppe utdanning 3. april 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Om innholdet i Regionplan Agder 2030 Hovedmål i Regionplan Agder 2030

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2007/3113-4928/2009 / 242/&33 Melding Saksbehandler: Torleiv Momrak Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkestinget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget 1. FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-9 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Fylkesutvalget Møtedato "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet - lokale og regionale

Detaljer

Høringssvar til NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid Næringslivets tilgang til kapital

Høringssvar til NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid Næringslivets tilgang til kapital Akademikernes høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets høring om NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid Næringslivets tilgang til kapital Høringssvar til NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Leverte 28 oktober 2016 Sekretariat med 5 department og Miljødirektoraret, leder Per Sandberg,

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /41 2 Fylkestinget /40

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /41 2 Fylkestinget /40 Saksprotokoll Regionplan Agder 2030 Arkivsak-dok. 17/9305 Saksbehandler Anita Henriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 04.06.2019 19/41 2 Fylkestinget 18.06.2019 19/40 Fylkesrådmannen fremmer

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Marita Søndeland, finansieringsrådgiver Arendal 11. april 2018 www.innovationnorway.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På høring

Regionplan Agder 2030 På høring Regionplan Agder 2030 På høring Styremøte Setesdal regionråd Valle, 6. februar 2019 Ola Olsbu, leder arbeidsutvalg for Regionplan Agder 2030 Status Fylkesutvalgene vedtok på tirsdag (29. januar) å sende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Regionplan Agder 2030 På vei til høring

Regionplan Agder 2030 På vei til høring Regionplan Agder 2030 På vei til høring Rådmannsgruppen Agder 2020 Kristiansand, 24. januar 2019 Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030 Rådmannsgruppen som administrativ styringsgruppe for

Detaljer

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner

Rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner Saksnr.: 2019/3675 Løpenr.: 109263/2019 Klassering: 144 Saksbehandler: Jan Bakke Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 29.05.2019 25/2019 Fylkesutvalget 06.06.2019

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER Lillehammer kommune Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Lillehammer rådhus, møterom Wiese Møtedato: 07.09.2018 Tid: 08:30-13:00 Eventuelt forfall meldes til: hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no

Detaljer

PARTNERSKAPSMODELL - KOMMUNENE I INNLANDET OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE

PARTNERSKAPSMODELL - KOMMUNENE I INNLANDET OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE Arkivsak-dok. 18/00010-20 Saksbehandler Randi Sletnes Bjørlo Saksgang Møtedato Arbeidsutvalg 07.03.2019 PARTNERSKAPSMODELL - KOMMUNENE I INNLANDET OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag

Analyse av risikokapitalmiljøene. Sammendrag Risikokapital ik k it i Nord-Norge N Analyse av risikokapitalmiljøene Sammendrag Sammendrag av presentasjon holdt på seminar om risikokapital i Nord-Norge den 15. desember 2011 i Tromsø. Seminaret var

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss).

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn Foss). Referat fra møte i AU 04.01.2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Kjøyta, Kristiansand Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes. Solveig Larsen (vara for Ingunn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer