a) Kvalitativ kariesregistrering: Her gjøres det en kariesregistering basert på BWs og evt. kommentarer til registreringene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a) Kvalitativ kariesregistrering: Her gjøres det en kariesregistering basert på BWs og evt. kommentarer til registreringene."

Transkript

1 TP Kontinuasjonseksamen i Kariologi med sensorveiledning Oppgave 1 Kasus med røntgenbilder Mann, 32 år gammel, kommer for å få utført all nødvendig tannbehandling. Hans siste tannlegebesøk var 3 år tidligere. Han har periodevis hatt litt ubehag i 2. kvadrant ved spising. Pasienten er frisk og tar ingen medikamenter. Han opplyser at kostholdet har endret seg med større og oftere inntak av brus og sukkerholdige matvarer i forbindelse med endret arbeidssituasjon. Han bruker vanlig tannbørste og fluortannkrem to ganger daglig. Ca. 60 % av tannflatene har plakkscore 1. Pasienten har normal salivasekresjon. Klinisk påvises amalgamfyllinger i 16 mo, 15 od og 46 mo. Det sees en komposittfylling på 25 od, og det er en MK krone på 36. Denne er rotfylt, og det er en stift i en av de mesiale kanalene. a) Utfør kvalitativ kariesregistrering ved å vurdere vedlagte BW. Beskriv med tekst i din besvarelse. Er det noen tilleggsundersøkelser du vil gjøre for å sikre diagnosene? b) Definer begrepet kariesaktivitet. Vurder og begrunn denne pasientens kariesaktivitet. c) Er det anamnestiske opplysninger som kan forklare pasientens tannstatus? d) Hvilke tilleggsopplysninger kan være aktuelle for å forklare tannstatus? e) Hvilke forebyggende tiltak vil du iverksette for denne pasienten? Begrunn tiltakene. a) Kvalitativ kariesregistrering: Her gjøres det en kariesregistering basert på BWs og evt. kommentarer til registreringene. b) Definisjon: Intensiteten av sykdommen på et bestemt tidspunkt (ødeleggelseshastighet). Kan ikke måles direkte. Beregnes i praksis som tilveksten av nye karieslesjoner per tidsenhet og utvikling/progresjon av eksisterende lesjoner. Grunnregel: Lav kariesaktivitet: < 1 ny lesjon/år Middels kariesaktivitet: 1-2 nye lesjoner/år Høy kariesaktivitet: >2 nye lesjoner /år Pasientens kariesaktivitet vurderes og begrunnes ut ifra kasusbeskrivelsen og BWs. Studenten skal vurdere alle faktorer som kan ha betydning for pasientens kariesstatus og ender opp med å si noe om hvor kariesaktiv den er. c) De anamnestiske opplysninger kan fortelle at kostholdet har endret seg med større og oftere inntak av karbohydrater. Pasienten børster tennene to ganger daglig, men bruker ikke midler for interdentalt renhold. Han har plakkscore 1 på 60 % av tannflatene som må sies å være høyt, hvilket indikerer utilstrekkelig børsteteknikk. Det er heller ikke ekstra fluortilskudd. d) Tilleggsopplysninger som kan være aktuelle kan være; Kosthold: Hva spiser og drikker pasienten og når. Her vil en tre dagers kostanamnese/kostholdsskjema være nyttig å gjennomføre. Spesielt se på inntak av sukkerholdig kost med tanke på sukroses særstilling ved initiering og utvikling av karies. 1

2 Se på hygienevaner og teknikker ved bruk av hygienehjelpemidler. Man bør se nærmere på alvorlighetsgraden av ubehaget som opptrer i 2. kvadrant i perioder gjennom klinisk og røntgenologisk inspeksjon av tennene i regionen. e) Forebyggende tiltak for denne pasienten: Kosthold: redusere karbohydrat/sukkerinntak, spesielt hyppighet, men også mengde. Begrunnelse: Sukker omdannes til syrer i plakk, gir ph-fall under emaljens kritiske ph som fører til oppløsning av krystallene i emaljen. Sukker brukes også som substrat av plakkbakteriene til produksjon av ekstracellulære polysakkarider (EPS) som gjør at bakteriene fester seg lettere til tannoverflatene og bidrar til oppbyggingen av strukturen i biofilmen. EPS kan også tjene som sukkerlager for bakteriene. Hyppig sukkerinntak øker sukkertiden, dvs. tiden sukker er tilgjengelig for bakteriene i plakk/biofilm og reduserer tid for remineralisering mellom inntakene. Acidogene og acidure mikroorganismer favoriseres, som beskrevet i «Den økologiske plakkhypotesen». Ikke-sukkerholdige produkter Begrunnelse: Alternative søtningsmidler omdannes ikke til syrer i plakk og fører ikke til karies. Kan ikke brukes av bakteriene til å produsere extracellulære polysakkarider og gir derfor ikke økt plakkmengde. (Sukkeralkoholer omdannes sakte til svake syrer av plakkbakterier, men ph kommer ikke under «kritisk grense» for demineralisering av emalje på ph ca. 5,6/5,7). Mekanisk plakkfjerning Motivere for og instruere i bruk av tanntråd eller andre interdentale rengjøringsmidler. Mange approksimale karieslesjoner. 60 % av tannflatene har plakkscore 1. Instruere i riktig pusseteknikk. Begrunnelse: Redusere kariogent plakk/biofilm Fluorid: Aktuelt med økt fluortilførsel til kariessituasjonen er under kontroll. Profesjonell pensling med fluorlakk (Duraphat: 1 ml inneholder 22,6 mg fluorid som natriumfluorid) på klinikken 3 ganger første halvår, gjerne i forbindelse med fyllingsterapien og daglig skylling med 0,2 % NaF/tabletter tilsvarende 1 mg NaF hjemme. Begrunnelse: Får dannet kalsiumfluorid ved pensling og fluorhydroxylapatitt når fluor er til stede i væskefasen ved ph-fall i plakk (remineralisering). Reduserer emaljens løselighet. Hygiene og fluoridprogrammet tilsvarer Kariesforebyggende Basisprogram og Tilleggsprogram 2 for pasienter med høy kariesaktivitet ved OD i Oslo. Dette bør revurderes ved halvårlige kontroller første år for senere å kunne gå over til årlige kontroller av kariesaktiviteten og den orale situasjonen. Mål: Å redusere kariesaktiviteten/behandle pasienten for sin kariessykdom. Pas. har 3 til 4 fyllingstrengende lesjoner, alle i 2. kvadrant. Resten er ikke, slik de fremstår på rtg, i behov av reparativ fyllingsterapi, men skal behandles interceptivt. Det er ikke tilgjengelige opplysninger som kan si oss om disse lesjonene var tilstede ved forrige tannundersøkelse. Men med pasientens plakkscore (60 % av flatene har plakkscore 1), kosthold (økt inntak og hyppighet av sukkerholdig føde og drikkeemner) og hygienevaner (ingen interdentalrengjøring, ikke ekstra fluor), er det sannsynlig at mange av disse lesjonene er i progresjon/utvikling, og hans kariesaktivitet bør settes til høy. Oppgave 2 Munntørrhet a) Definer begrepene hyposalivasjon og xerostomi 2

3 b) Nevn mulige årsaker til munntørrhet c) Beskriv hvorfor munntørre pasienter har økt kariesrisiko d) Skisser kariesforebyggende tiltak for munntørre pasienter a) Xerostomi: Subjektiv følelse av å være munntørr. Reduserer ofte betydelig «orale funksjoner» og kan også forringe livskvaliteten. Hyposalivasjon: Patologisk nedsatt salivasekresjon målt objektivt ved standardisert protokoll. Hvile: 0,1 ml/min eller lavere; stimulert: 0,7 ml/min eller lavere. b) Årsaker til munntørrhet: Unormale tilstander i spyttkjertlene spyttsten inflammasjon tumores utv. forstyrrelser Generelle sykdommer, f. eks. Diabetes mellitus Sjøgren s syndrom anemier Strålebehandling hvor strålefeltet innbefatter store spyttkjertler Legemiddelindusert munntørrhet; polyfarmasi Nevrologiske tilstander psykoser angsttilstander manisk depresjon anoreksi og bulimi HIV/AIDS Aldersrelaterte c) Munntørre pasienter har økt kariesrisiko fordi: Saliva beskytter mot kariesutvikling ved å føre ut av munnen sukker som inntas og ved å fortynne syrer som produseres av plakkbakteriene (oral clearance). Saliva er overmettet mht. kalsium og fosfat som bidrar til remineralisering av tannemaljen. Saliva har buffersystemer som øker ved stimulering (spesielt bikarbonat), og inneholder flere antibakterielle stoffer. Mangel på saliva fører til at disse funksjonene blir borte, at «sukkertiden» øker og tid for remineralisering reduseres. Det er ofte økt plakkmengde hos munntørre. d) Kariesforebyggende tiltak: Her nevnes alle mulige tiltak for å redusere ulempene av å være munntørr relatert til kosthold, tannrengjøring, stimulering av salivasekresjon/bruk av salivasubstitutter og bruk av fluorider. Oppfølging av pasienten er et viktig moment. Oppgave 3 Erosjoner Kvinne, 39 år gammel, har erosjoner bukkalt på alle fortennene i overkjeven og på molarer okklusalt (se fotos). a) Hva er erosjonsskader? 3

4 b) Grader erosjonsskadene du ser på tennene på bildene (de tennene som er markert) a) Erosjonsskader på tenner vil si at tannemaljen løses opp/etses bort av syrer som ikke produseres av bakterier. Overflatestrukturen forsvinner. Dette kan sees som glatte flater eller som pits okklusalt på jekslene. Ofte er det intakt emalje cervikalt pga. høy ph i crevicularvæsken. Erosjonene kan være matte som antyder en aktiv prosess eller blanke som tyder på stanset prosess, men ikke nødvendigvis. Syrene kan ha indre opprinnelse (oppkast, sure oppstøt) eller ytre opprinnelse (sur mat, sure drikker). b) Gradering av erosjonene Her skal evt. erosjonsskader listes opp for hver tann/tannflate med grad av erosjonsskader ifølge VEDE indeks (Visual Erosion Dental Examination). VEDE graderer erosjonskadene på tannflatenivå mellom 0 (ingen erosjon) og 5 (>2/3 tannflaten har blottlagt dentin). Evt. kommentarer til registreringene tas med. Oppgave 4 Alternative søtningsmidler a) Hvilke to hovedtyper av alternative søtningsmidler (sukkerstatninger) finnes? Nevn eksempler på stoffer fra de to gruppene og beskriv kortfattet egenskaper ved disse. b) Beskriv fordeler ved å innta alternative søtningsmidler sammenlignet med sukkerarter i kariologisk sammenheng. a) De to hovedgruppene alternative søtningsmidler er: Sukkeralkoholer = polyoler Intense søtningsstoffer Sukkeralkoholer = polyoler Eksempler: sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, isomalt, lycasin, erytritol. Felles for de mest vanlig brukte sukkeralkoholene er at søthetsgraden er litt svakere enn for sukrose. De absorberes bare delvis i tynntarmen, noe som fører til osmotisk diaré ved for høyt inntak. De anbefales ikke i mat og drikke til barn under 3 år. Sukkeralkoholene er energigivende (men mindre enn sukrose) og egner seg derfor ikke for vektkontroll. Brukes bl. a. i tannpasta (de binder vann), munnskyllevæsker, tyggegummi, pastiller, legemidler, hostesafter. Brukes i kombinasjon med intense søtningsstoffer. Intense søtningsstoffer Eksempler: sakkarin, cyklamat, aspartam, acesulfam-k, sukralose, stevia. Det finnes mange naturlig forekommende og kjemisk syntetiserte intense søtningsstoffer på markedet. Mange av disse har en søtsmak som er flere hundre eller tusen ganger høyere enn for sukrose. De er ikke kaloriholdige. Et unntak er søtstoff basert på aminosyrer eller peptider. De er energigivende, men på grunn av den intense søtsmaken brukes de i så små mengder at man kan se bort fra kaloriinnholdet. Et eksempel er aspartam som inneholder bl. a. aminosyren fenylalanin (OBS! fenylketonuri/føllings sykdom). De intense søtningsstoffene er velegnet for diabetikere og for vektkontroll. Brukes i kombinasjoner og sammen med sukkeralkoholer. Finnes bl. a. i brus/leskedrikker, syltetøy, tyggegummi, pastiller, suketter, vitaminblandinger, tannpasta og munnskyllevæsker (sakkarin og sukralose). 4

5 b) Sukkeralkoholene omdannes til syrer i plakk og gir et svakt ph-fall. Et unntak er xylitol som omdannes av svært få plakkbakterier og ikke gir målbart ph-fall i plakk. ph-fallet etter inntak av sukkeralkoholer er imidlertid ubetydelig fordi ph ikke når en kritisk grense for demineralisering av emalje på ca. 5,6/5,7. Alle sukkeralkoholene er derfor tannvennlige. De intense søtstoffene omdannes ikke av plakkbakterier. Inntak av alternative søtningsmidler fører derfor ikke til kariesutvikling. Men: OBS! Sukkerfrie drikker har erosivt potensiale på likt nivå som sukkerholdige. Oppgave 5 Revisjon av fyllinger En stor del av tannlegenes kliniske hverdag går med til å revidere fyllinger. Beslutningen om fyllingsrevisjon er basert på en del kliniske og røntgenologiske observasjoner. Skriv punktvis minst 5 kriterier som kan være avgjørende for at du vil henvise en pasient til tannlege for fyllingsrevisjon. Ta utgangspunkt i en kl. II komposittfylling. Her er selvfølgelig ingen absolutt fasit, men det forventes at kandidatene ut fra erfaringer fra den kliniske tjenesten og fra den teoretiske undervisningen kan nevne noen kriterier for fyllingsrevisjon som: 1. Sekundærkaries, grad 3 eller over 2. Caries clausa 3. Fraktur av fylling/tann, løs/tapt fylling 4. Anatomisk form; underskudd (blottlagt dentin/foring)/underkonturert fylling, manglende kontaktpunkt ( food impaction ), moderate/store overheng som ikke kan slipes bort eller meget vanskelig kan korrigeres ved sliping 5. Overflate; ru, porøs overflate som ikke kan pusses bort, misfarging som ikke kan pusses bort 6. Dårlig kanttilslutning (med eller uten sondeheng)/store kantdefekter som ikke kan justeres, spalte mellom fylling og tann hvor sonden fester (se punkt 3. og 4.) 7. Subjektive symptomer som ising, ubehag, smerte (infraksjoner?) (se punkt 3. og 6.) 8. Estetiske årsaker (NB! pasientens ønske) (se punkt 4. og 5.) Andre faktorer som fyllingens plassering, pasientens kariesaktivitet/plakksituasjon vil også være avgjørende. 5

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak ......aktuell forskning Erosjoner og forebyggende tiltak Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker Reduser tiden sure drikker er i kontakt med tennene Puss ikke tennene umiddelbart etter måltidet

Detaljer

Du skriver inn dine svar under de følgende deloppgaver: Oppgave 1.1., Oppgave 1.2, osv.

Du skriver inn dine svar under de følgende deloppgaver: Oppgave 1.1., Oppgave 1.2, osv. Oppgave1 Oppgave1Oppgave 1. Samlet 50 poeng Denne oppgave har samlet 50 poeng og består av 8 underspørsmål som følger i de neste deloppgaver; oppgave 1.1., oppgave 1.2., osv. Vekting av de enkelte underspørsmål

Detaljer

100% naturlig søtningsmiddel, kalorifritt og tannvennlig, smaker og ser ut som sukker.

100% naturlig søtningsmiddel, kalorifritt og tannvennlig, smaker og ser ut som sukker. Sukrin Sukker 500 g Sukrin Sukker 500 g 6050 Funksjonell Mat (Norge); 100% naturlig søtningsmiddel, kalorifritt og tannvennlig, smaker og ser ut som sukker. Ønsker du å redusere sukkerforbruket ditt, men

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen i Kariologi OD4200 (8. semester) Våren 2018 Oppgave 1 a: samlet 30 poeng (5 poeng for hvert delspørsmål)

Sensorveiledning Eksamen i Kariologi OD4200 (8. semester) Våren 2018 Oppgave 1 a: samlet 30 poeng (5 poeng for hvert delspørsmål) Eksamen i Kariologi OD4200 (8. semester) Våren 2018 Oppgave 1 a: samlet 30 poeng (5 poeng for hvert delspørsmål) Se vedlagte kliniske fotos og røntgen. Teksten under i kursiv er klippet fra henvisningen.

Detaljer

EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING

EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING EN NY STANDARD ER SATT INNEN KARIESFOREBYGGING Fluor Pro-Argin TM Teknologi Fluor Opp til 20 % færre nye hull etter 2 år 1,2 COLGATE, I BRESJEN FOR EN FREMTID UTEN KAVITETER DENTALT PLAKK ER EN BIOFILM

Detaljer

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Rigmor Moe Folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten i Akershus Dagens tema: Tannhelse for ulike aldersgrupper

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Sunne tenner - hele livet

Sunne tenner - hele livet HELSE OG SOSIAL Sunne tenner - hele livet Eldres tann- og munnhelse Tennene dine blir ikke dårligere med årene. Men forandringer i kroppen ellers gjør at en ekstra innsats ofte er nødvendig for å beholde

Detaljer

Kariesdiagnostikk og behandlingsprinsipper - og hvordan utreder kariesaktive pasienter og forebygge karies hos voksne og eldre?

Kariesdiagnostikk og behandlingsprinsipper - og hvordan utreder kariesaktive pasienter og forebygge karies hos voksne og eldre? Kariesdiagnostikk og behandlingsprinsipper - og hvordan utreder kariesaktive pasienter og forebygge karies hos voksne og eldre? Alix Young Vik Avdeling for kariologi og gerodontologi, IKO Det odontologiske

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Kosthold for eldre med diabetes. Cesilie Mikalsen Klinisk ernæringsfysiolog cesilie.mikalsen@helse-fonna.no

Kosthold for eldre med diabetes. Cesilie Mikalsen Klinisk ernæringsfysiolog cesilie.mikalsen@helse-fonna.no Kosthold for eldre med diabetes Cesilie Mikalsen Klinisk ernæringsfysiolog cesilie.mikalsen@helse-fonna.no Kosthold for eldre med diabetes Hva er viktig å tenke på ift et sunt kosthold ved diabetes? Hva

Detaljer

Folkehelsekoordinator / tannpleier Rigmor Moe, Tenner og munnhule hos eldre og konsekvenser for ernæring

Folkehelsekoordinator / tannpleier Rigmor Moe, Tenner og munnhule hos eldre og konsekvenser for ernæring Folkehelsekoordinator / tannpleier Rigmor Moe, 09.05.2019 Tenner og munnhule hos eldre og konsekvenser for ernæring Tannhelseloven 1-3: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Tannhelsetjenestens folkehelsenettverk 14. mars 2018 Lars Inge Byrkjeflot Nasjonale retningslinjer Tannhelsetjenester for

Detaljer

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på?

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Professor emeritus Magne Raadal Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1966 Nytt odontologibygg, Universitetet i Bergen og DOT Hordaland 2012 Hva

Detaljer

Munntørrhetspyttstimulerende

Munntørrhetspyttstimulerende Munntørrhetspyttstimulerende produkter Pasienten må ha funksjonelle salivakjertler Sugetabletter Xerodent: Inneholder 0,25 mg NaF og bufret eplesyre, samt xylitol. Flux: Inneholder 0,25, 0,50 eller 0,75

Detaljer

Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak

Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak KIRSTEN SOLEMDAL T A N N L E G E, P H. D I N S T I T U T T F O R K L I N I S K O D O N T O L O G I D E T H E L S E V I T E N S K A P E L I G E F

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasuistikker

Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasuistikker F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 648 53 Jan Magne Birkeland, Mihaela Cuida Marthinussen og Per Løkken Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasuistikker Tannstatus beskrives

Detaljer

FAGOMRÅDET KARIOLOGI GENERELT ANBEFALTE LÆREBØKER

FAGOMRÅDET KARIOLOGI GENERELT ANBEFALTE LÆREBØKER 1 KARIOLOGI BESKRIVELSE AV FAGOÅDET KARIOLOGI Kariologi er den del av odontologien som omhandler sykdommer og skader i tennenes hårdvev (karies og tannslitskader) og deres konsekvenser. Faget omfatter

Detaljer

FLUOR TANNHELSE 0,25

FLUOR TANNHELSE 0,25 FLUOR 0,25 Innledning Vi ønsker med denne brosjyren å gi råd for å opprettholde en god tannhelse ved parkinson. Brosjyren begynner med generell informasjon som gjelder alle, og tar deretter for seg spesielle

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN SOM SAMARBEIDSPARTNER I ERNÆRINGSARBEIDET

TANNHELSETJENESTEN SOM SAMARBEIDSPARTNER I ERNÆRINGSARBEIDET TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN SOM SAMARBEIDSPARTNER I ERNÆRINGSARBEIDET 28.11.17 EVA RYDGREN KRONA OVERTANNPLEIER Munnhulen er innfallsporten til hele kroppen Sukker + bakterier

Detaljer

KLINISK INNFØRINGSKURS KURS DEL I/ II. klinisk innføring i forebyggende tannhelsearbeid 2013

KLINISK INNFØRINGSKURS KURS DEL I/ II. klinisk innføring i forebyggende tannhelsearbeid 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk odontologiskefakultet Institutt for klinisk odontologi - Forebyggende tannhelse KLINISK INNFØRINGSKURS KURS DEL I/ II klinisk innføring i forebyggende tannhelsearbeid

Detaljer

Munnhelse. Deltakerhefte. Tannhelse_Deltakerhefte.indd

Munnhelse. Deltakerhefte. Tannhelse_Deltakerhefte.indd Munnhelse Deltakerhefte 1 Tannhelse_Deltakerhefte.indd 1 03.05.2017 12.01 Hei! Denne informasjonen er til deg som er ny i Norge. Her står det noen tips og råd om munnhelse, som kan være nyttige for deg

Detaljer

Verdt å vite om tannslitasje

Verdt å vite om tannslitasje Verdt å vite om tannslitasje www.colgate.no Hva er tannslitasje? Tannslitasje er en samlebetegnelse på tap av de harde tannvev; emalje og dentin. Emaljen er det harde, ytre skallet som dekker hele tannkronen.

Detaljer

Mange pasienter trenger ekstra fluor for å unngå karies

Mange pasienter trenger ekstra fluor for å unngå karies Medisinsk høykonsentrert fluorprodukt for klinikk-og hjemmebruk Eksponerte rotoverflater Kjeveortopedi Medisinering Periodontal behandling Erupterende tenner Strålebehandling Dårlig munnhygiene Mye snacks

Detaljer

KARIES ER IKKE ENSBETYDENDE MED FYLLINGSTERAPI!

KARIES ER IKKE ENSBETYDENDE MED FYLLINGSTERAPI! Vurdering av kliniske kariessymptomer 7 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo KARIES ER IKKE ENSBETYDENDE MED FYLLINGSTERAPI! Karies: forskjell på sykdom og symptom

Detaljer

MUNNTØRRHET. Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin

MUNNTØRRHET. Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin MUNNTØRRHET Eva S. Engebrigtsen Palliativ sykepleier Generell medisin Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen oppgir at inntil 80 prosent av dagens alvorlig syke og

Detaljer

Tannbehandling Bjørnar Hafell Overtannlege Midtre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag Tannbehandling av voksne Hovedregelen er at alle voksne pasienter selv skal betale for sin tannbehandling. Det finnes

Detaljer

Tannhelseundervisning. Tannhelsetjenesten i Vestfold

Tannhelseundervisning. Tannhelsetjenesten i Vestfold Tannhelseundervisning Tannhelsetjenesten i Vestfold Prioriterte grupper A. Barn og ungdom fra 0-18 år B. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon C. Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon

Detaljer

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge?

Risikovurdering. Espelid Hensikten med prediksjon må være at vi kan og vil påvirke utviklingen. Hvilken strategi skal vi velge? Hva skal vi bygge prediksjonen på? Det er svært at spå - især om fremtiden Om kariesprediksjon k Gjetting Ivar Espelid NFP vårseminar i Bergen 25. mars 2011 Kariesmodeller Alternative metoder Klinisk skjønn

Detaljer

Appendix I. Appendix

Appendix I. Appendix Appendix I Appendix I Kort nr. 1 Egne tenner MUNNSTELL - daglige rutiner for: Tennene skal pusses 2 x daglig. Fjern større matrester. Bruk lite fluortannkrem. Puss tennene langs tannkjøttet på utside

Detaljer

Kosthold ved diabetes - bra mat for alle

Kosthold ved diabetes - bra mat for alle Deler av foredraget e laget av KEF Anne Marie Aas Kosthold ved diabetes - bra mat for alle Nina Lorentsen Klinisk ernæringsfysiolog Helgelandssykehuset Mosjøen Hvorfor spise sunt når man har diabetes?

Detaljer

Velkommen til kurs! Et tilpasset ernæringskurs for deg med Diabetes 2, Hjerte- og karsykdom eller KOLS. Kursdag 1

Velkommen til kurs! Et tilpasset ernæringskurs for deg med Diabetes 2, Hjerte- og karsykdom eller KOLS. Kursdag 1 Velkommen til kurs! Et tilpasset ernæringskurs for deg med Diabetes 2, Hjerte- og karsykdom eller KOLS Kursdag 1 Innhold i kurset 5 kursdager: Karbohydrater og påvirkning på blodsukkeret Fett i sammenheng

Detaljer

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis.

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis. Hvitere tenner FAKTA OM NYE iwhite INSTANT Pressemateriell fra Actavis. Kontaktperson: Maria Tverraaen Moen, Produktsjef OTC, Actavis Norway AS, mobil: 917 64 688 e-post: mmoen@actavis.no Pressebilder

Detaljer

Helsestasjonsperm. Østfold fylkeskommune. Tannhelsetjenesten

Helsestasjonsperm. Østfold fylkeskommune. Tannhelsetjenesten Helsestasjonsperm Østfold fylkeskommune Tannhelsetjenesten INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord innledning 2. Kort presentasjon av Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten gir tilbud til 3. Nyttig informasjon Sjeldne

Detaljer

Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?

Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi? SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi? Forfatter: Simmen Karoliussen, Vardafjell videregående skole Målet ved dette

Detaljer

Tannhelsepersonell bør pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken for å forebygge kariesutvikling.

Tannhelsepersonell bør pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken for å forebygge kariesutvikling. Kostnadsberegning av anbefalingen om å pensle barn og unges risikoflater med fluorlakk ved hver konsultasjon på tannklinikken Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, 2016.

Detaljer

Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt?

Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt? Forandrer tennene farge hvis de legges oppi noe usunt? Innlevert av 3.trinn ved Lovund skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 På 3.trinn ved Lovund skole er det 14 elever.alle holder på med å

Detaljer

Sukkererstatninger og tannhelse

Sukkererstatninger og tannhelse Sukkererstatninger og tannhelse Har xylitol antikariogen effekt? En litteraturstudie Marte Høivik Kull V11 Veiledere: Professor Alix Young Vik og professor Elin Giertsen Innledning Dental karies kan forebygges

Detaljer

Matteus. 25 kap. 29 vers

Matteus. 25 kap. 29 vers Matteus-effekten: De som har mye skal få mer. Kariesepidemiologi blant barn og unge. NFP-Vårmøte Bergen, 25. mars 211 Matteus. 25 kap. 29 vers For hver den som har, ham skal gis, og han skal ha i overflod...

Detaljer

Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries).

Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries). 1. LEGEMIDLETS NAVN Duraphat 5 mg/g tannpasta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g tannpasta inneholder 5 mg fluor (i form av natriumfluorid), som tilsvarer 5000 ppm fluor. Hjelpestoff: 1 g tannpasta

Detaljer

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Rønnaug Sæves Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo. Lillehammer 3 november 2011. side 1 PWS - historikk Beskrevet første gang i 1956 av Prader-Labhart- Willi Kasus-rapporter

Detaljer

Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom.

Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom. Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom. Omsorgssvikt Samhandling Barn med spesielle behov Sentrale kunnskapsdokumenter Socialstyrelsen dk - Innkallingsintervaller - Risikovurdering

Detaljer

Får gamle tenner hjelpen de trenger? Katrine Gahre Fjeld Tannlege og PhD-stipendiat

Får gamle tenner hjelpen de trenger? Katrine Gahre Fjeld Tannlege og PhD-stipendiat Får gamle tenner hjelpen de trenger? Katrine Gahre Fjeld Tannlege og PhD-stipendiat Growing old is inevitable, growing up is optional Sykehjemspasienten Norge 2014 Mange tenner Mange restaureringer Sykelighet;

Detaljer

Dentale erosjoner. Barn og unges kunnskap om dentale erosjoner. Elisabeth Haug Andersen og Marthe Berg Isaksen Masteroppgave i odontologi mai 2017

Dentale erosjoner. Barn og unges kunnskap om dentale erosjoner. Elisabeth Haug Andersen og Marthe Berg Isaksen Masteroppgave i odontologi mai 2017 Institutt for klinisk odontologi Dentale erosjoner Barn og unges kunnskap om dentale erosjoner Elisabeth Haug Andersen og Marthe Berg Isaksen Masteroppgave i odontologi mai 2017 Veileder: Kerstin Carlstedt

Detaljer

Nr. 87/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/854. av 30.

Nr. 87/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/854. av 30. Nr. 87/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/854 2018/EØS/87/25 av 30. mai 2016 om godkjenning av visse andre helsepåstander om

Detaljer

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu

Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå. Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Klinisk odontologisk forskning i Norge og i USA - før og nå Ivar A. Mjør University of Florida imjor@dental.ufl.edu Typer forskning Basalforskning Kontollerte kliniske forsøk Praksisbasert forskning Forskning

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Urinveisinfeksjon. Akuttmedisinsk eldreomsorg. Sandnessjøen 24 april Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier. TegneHanne

Urinveisinfeksjon. Akuttmedisinsk eldreomsorg. Sandnessjøen 24 april Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier. TegneHanne Urinveisinfeksjon Akuttmedisinsk eldreomsorg TegneHanne Sandnessjøen 24 april 2019 Bård Søilen Rådgiver / Intensivsykepleier 1 Disposisjon Generelt Symptomer og funn Diagnostisering og behandling Forebygging

Detaljer

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg.

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flux 0,25 mg F sugetabletter med peppermyntesmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med banansmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med anis/mentolsmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med bringebærsmak

Detaljer

Underernæring og sykdom hos eldre

Underernæring og sykdom hos eldre Underernæring og sykdom hos eldre God ernæring er viktig for god helse, og ved sykdom kan denne sammenhengen være avgjørende v/wenche Hammer Avansert geriatrisk sykepleier Læringsnettverk Forebygging av

Detaljer

Forord. 2. Rutiner for samhandling mellom ansatte i bofelleskap og tannhelsetjenesten. 3. Tann- og munnhelse friske tenner. 4

Forord. 2. Rutiner for samhandling mellom ansatte i bofelleskap og tannhelsetjenesten. 3. Tann- og munnhelse friske tenner. 4 Innhold Forord. 2 Rutiner for samhandling mellom ansatte i bofelleskap og tannhelsetjenesten. 3 Tann- og munnhelse friske tenner. 4 Psykisk utviklingshemmede. 5 Generelt. Rettigheter. Utfordringer. Tannpuss

Detaljer

PBL oppgaver 8 semester - opprinnelig teskst og forslag til ny tekst tilpasset ønsket mal.

PBL oppgaver 8 semester - opprinnelig teskst og forslag til ny tekst tilpasset ønsket mal. PBL oppgaver 8 semester - opprinnelig teskst og forslag til ny tekst tilpasset ønsket mal. Uke 1 :PBL/Problemløsningoppgave Kvikksand Nils er 83 år gammel og han søker hjelp hos deg og klager over de løse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAP Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAPs FODMAPs er samlebetegnelsen på tungt absorberbare karbohydrater (kortkjedete) som kan gi IBS symptomer hvis de kommer ned i tykktarm. Målet er lowfodmaps

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

Ernæring med ØNH kreft. Lindring i Nord 11.03.15 Kreftsykepleier/avd.spl. Solveig Karlsrud

Ernæring med ØNH kreft. Lindring i Nord 11.03.15 Kreftsykepleier/avd.spl. Solveig Karlsrud Ernæring med ØNH kreft Lindring i Nord 11.03.15 Kreftsykepleier/avd.spl. Solveig Karlsrud OM ØNH kreft 500-600 nye tilfeller i Norge hvert år (Sverige 1000, Danmark 1600) Tall fra Kreftregistret 2009:

Detaljer

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Kontrollrapport 8-2016 Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Dato 11.10. 2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 3. Metode og gjennomføring... 5 3.1

Detaljer

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Eldre, underernæring, beinhelse og fall Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Ernæringsrelaterte risikofaktorer for fall Ufrivillig vekttap Diabetes Undervekt /overvekt ØKT FALLRISIKO

Detaljer

Ko ntrollrapport Kontroll av takst 304. Tannlege. Versjon 1.0 Dato:

Ko ntrollrapport Kontroll av takst 304. Tannlege. Versjon 1.0 Dato: Ko ntrollrapport 2018 Kontroll av takst 304 Tannlege Versjon 1.0 Dato: 24.04.2018 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med kontrollen... 5 1.3 Regelverk... 5 2

Detaljer

Hvordan snu den negative kariesutviklingen?

Hvordan snu den negative kariesutviklingen? Hvordan snu den negative kariesutviklingen? Resultater fra prosjektet Puss fra første tann Grete T. Brudeseth Folkehelsekoordinator Oslo Kommune, Tannhelsetjenesten Agenda Bakgrunn for prosjektet Mål og

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100

Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 Kontinuasjonseksamen i humanbiologi OD2100 17. februar 2017 kl. 09.00-14.00 1 Del 1 På laboratoriekurs Under arbeidsfysiologikurset du deltok på tidligere i år registrerte du bl.a. forandringer i hjertesyklus

Detaljer

Eksamen for Biomaterialer OD3200

Eksamen for Biomaterialer OD3200 Eksamen for Biomaterialer OD3200 Eksamen for Biomaterialer OD3200 består av to oppgaver (Oppgave 1: 50 poeng, Oppgave 2: 20 poeng), og tolv multiple choice-spørsmål (12 poeng). Poengsum for hver oppgave

Detaljer

Karies i Norge i fortid og fremtid: Analyse av endringer og årsaker

Karies i Norge i fortid og fremtid: Analyse av endringer og årsaker T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid ; 11: 9 Ola Haugejorden og Jan Magne Birkeland Karies i Norge i fortid og fremtid: Analyse av endringer og årsaker Artikkelen gir en oversikt over kariesutviklingen

Detaljer

TANNHELSE OG MEDFØDT HJERTEFEIL

TANNHELSE OG MEDFØDT HJERTEFEIL TANNHELSE OG MEDFØDT HJERTEFEIL INNHOLD TANNHELSE HOS BARN MED HJERTEFEIL ❸ NYE RETNINGSLINJER FOR Å FORHINDRE ENDOKARDITT ❼ FAKTA OM ENDOKARDITT ❾ I dette heftet kan du lese om hvordan du kan sørge for

Detaljer

Eksamen. 19. mai TAN3001 Helsefremmende arbeid. Programområde: Tannhelsesekretær. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 19. mai TAN3001 Helsefremmende arbeid. Programområde: Tannhelsesekretær. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19. mai 2017 TAN3001 Helsefremmende arbeid Programområde: Tannhelsesekretær Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga

Detaljer

Munnhelse hos eldre. Christina Blymke Møinichen OUS, Geriatrisk avdeling

Munnhelse hos eldre. Christina Blymke Møinichen OUS, Geriatrisk avdeling Munnhelse hos eldre Christina Blymke Møinichen OUS, Geriatrisk avdeling 15.11.16 1 «Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige tenner». Alexandrine 2 WHO Oral health

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Truls Ryum Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering 15.05.2015 kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Spis for livet Om karbohydrater

Spis for livet Om karbohydrater Spis for livet Om karbohydrater Avdeling for klinisk ernæring, Haukeland sykehus 1 Mer om : 1. Måltidsfordeling og blodsukker. På topp hele dagen? 2. Skiftarbeid og arbeidsytelse 3. Om karbohydrater og

Detaljer

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE Faktorer som påvirker p prognosen: Preoperative Operative Postoperative Alder Preoperative faktorer Ingen betydning Helse Ingen betydning Kjønn Ingen betydning Rotkanalmorfologi

Detaljer

Tannhelse og trygderettigheter

Tannhelse og trygderettigheter Tannhelse og trygderettigheter Informasjon fra Kreftforeningen Kreftbehandling med cellegift og/eller stråling mot hode-halsregionen kan gi akutte og kroniske bivirkninger i munnhulen. Hyppigheten av bivirkninger

Detaljer

Nasjonale retningslinjer/råd

Nasjonale retningslinjer/råd Nasjonale retningslinjer/råd Kari Hege Mortensen 230511 s. 1 Aktuelt Nye norske kostråd - 2011 Nasjonale faglige retningslinjer - Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Oppgave1 Langsvarsoppgave A.1. Oppgave2 Langsvarsoppgave A.2. Oppgave3 Langsvarsoppgave A.3. Oppgave4 Langsvarsoppgave A.4

Oppgave1 Langsvarsoppgave A.1. Oppgave2 Langsvarsoppgave A.2. Oppgave3 Langsvarsoppgave A.3. Oppgave4 Langsvarsoppgave A.4 Oppgave1 Langsvarsoppgave A.1 Per Nilsen, 62 år, kommer til din klinikk. Ved en grundig klinisk undersøkelse ser du infraksjoner (sprekker) i emalje distookklusalt på tann 16. Du bestemmer deg for å fjerne

Detaljer

Lokale tannskader. Medfødte hardvevsdefekter. 7 semester. Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi

Lokale tannskader. Medfødte hardvevsdefekter. 7 semester. Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Lokale tannskader 7 semester Asbjørn Jokstad Institutt for Klinisk Odontologi Medfødte defekter Genrelatert Hypoplasier Erhvervede defekter Under tanndannelse Dental fluorose Misfarginger (eks. tetracyclin)

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie

Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Hjemmesykepleie Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i deres eget hjem. Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og

Detaljer

Foto: Tingh. Samarbeid mellom helsestasjon, skolehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Foto: Tingh. Samarbeid mellom helsestasjon, skolehelsetenesta og helsestasjon for ungdom Foto: Tingh Samarbeid mellom helsestasjon, skolehelsetenesta og helsestasjon for ungdom og den offentlege tannhelsetenesta Innleiing Den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for, og skal gi eit regelmessig

Detaljer

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter

SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter SHIFT SuperZym-5 Halsbrann & sure oppstøt 60 tyggetabletter 0145 Ingen forbindelse Enzymkompleks fra vegetabilske kilder, kan hjelpe mot halsbrann

Detaljer

Hva kjennetegner den palliative pasienten med kols? v/lungesykepleier Kathrine Berntsen Prosjektleder pasientforløp kols

Hva kjennetegner den palliative pasienten med kols? v/lungesykepleier Kathrine Berntsen Prosjektleder pasientforløp kols Hva kjennetegner den palliative pasienten med kols? v/lungesykepleier Kathrine Berntsen Prosjektleder pasientforløp kols Hva er kols? Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Luftstrømsobstruksjon som ikke

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2 / 3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytte Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Brukere bør rådes til å konsultere helsepersonell hvis symptomene vedvarer.

PREPARATOMTALE. Brukere bør rådes til å konsultere helsepersonell hvis symptomene vedvarer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

i^kapjõqb kñp OMMV 1

i^kapjõqb kñp OMMV 1 i^kapjõqb kñp OMMV 1 fååë~íëñ~âíçêéåé qfa============================================================= qbjmbo^qro jbh^kfph======================================================== hbjf 2 Vann og Vannkvaliteter

Detaljer

Vitamin D mangel hos eldre. Avdelingsoverlege Ole K Grønli Ph.D. stipendiat Alderspsykiatrisk avdeling UNN-Tromsø

Vitamin D mangel hos eldre. Avdelingsoverlege Ole K Grønli Ph.D. stipendiat Alderspsykiatrisk avdeling UNN-Tromsø Vitamin D mangel hos eldre Avdelingsoverlege Ole K Grønli Ph.D. stipendiat Alderspsykiatrisk avdeling UNN-Tromsø Hva er vitamin D Vitamin D er egentlig et hormon. Finnes i to varianter, vitamin D2 og vitamin

Detaljer

HELSEFAGHEFTE KAPITTEL 1. Helse

HELSEFAGHEFTE KAPITTEL 1. Helse HELSEFAGHEFTE KAPITTEL 1 Helse NAVN: KLASSE: 1 Forord Velkommen til undervisning i helsefag ved Urtehagen videregående privatskole. Helsefagheftet inneholder 16 kapitler. Hvert kapittel avsluttes med ordforklaringer

Detaljer

Systematisk periodontittbehandling i SALUD

Systematisk periodontittbehandling i SALUD 1 Systematisk periodontittbehandling i SALUD Pasienten har time for konsultasjon/ journalopptak (GEN 010). Hvis du ikke har registrert manglende tenner på et tidligere tidspunkt, gå inn på Restorativ og

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Hvornår er en restaurering defekt - og hvornår og hvordan behandles den? Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo

Hvornår er en restaurering defekt - og hvornår og hvordan behandles den? Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Hvornår er en restaurering defekt - og hvornår og hvordan behandles den? Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Hvornår er en restaurering (1) defekt (2) - og hvornår og

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

Lysbilde 1 Vann for kroppen. Lysbilde 2 Vann for kroppen. Utdypende tekst:

Lysbilde 1 Vann for kroppen. Lysbilde 2 Vann for kroppen. Utdypende tekst: Lysbilde 1 Nest etter luft, er det vann kroppen klarer seg dårligst uten. Lysbilde 2 Trett, hodepine og lite opplagt? Prøv med vann! Du vil merke forskjellen. Et av de første tegnene på at du er dehydrert

Detaljer

Normalt forhold til mat

Normalt forhold til mat Normalt forhold til mat Kunne spise alle slags matvarer uten å få dårlig samvittighet Kunne spise i sosiale sammenhenger Spise etter sult og metthetsfølelsen Slutte med slanking, overspising og renselse

Detaljer

Munnstell kreftpasienter mukositt og soppinfeksjon

Munnstell kreftpasienter mukositt og soppinfeksjon Munnstell kreftpasienter mukositt og FORMÅL OG OMFANG Utføre tiltak som kan lindre ubehag og forebygge eller korrigere skader som følge av symptomer knyttet til mukositt og hos kreftpasienter. DEFINISJONER

Detaljer