Vårt saksnummer: Side 1 av 23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt saksnummer: Side 1 av 23"

Transkript

1 Side 1 av 23 Vårt saksnummer: 12136

2 BEFARINGSRAPPORT... Oppdragsgiver: Andreas Vik Hasselbakken 13 A 1359 Eiksmarka Vårt saksnummer: Antall sider: 23 Skadenummer: Privat takst Overtagelsesdato: 2015 Oppdrag mottatt dato: Skadedato: - Besiktiget dato: Tilstede ved befaring: Eier og undertegnede Gnr / bnr / kommune: 34/ Bygningstype: Enebolig Kjøper: Andreas Vik Byggeår: 1957 ombygget Selger: Morten Møller Warmedal Skadetype: Div. forhold Megler: Dnb Eiendom Besiktiget av: Øyvind Solberg Side 2 av 23

3 Bakgrunn: Kjøper av Hasselbakken 13 A, har etter overtakelse bedt om hjelp i forbindelse med feil / skader som er avdekket i boligen. Dette dreier seg om følgende forhold: 1. Fuktskade i saltak pga kondensproblemer 2. Feil oppbygning av kompakt-tak over nytt tilbygg 3. Manglende dampsperre i yttervegger og etasjeskiller mot kaldt loft 4. Manglende ny isolasjon i yttervegger 5. Manglende lufting av kledning 6. Div. feil på baderom i kjeller 7. Manglende lufting av avløpsrør 8. Div feil på andre våtrom 9. Div. andre feil Undertegnede har gjort følgende vurderinger ut fra overnevnte punkter. Vurdering av skadeomfanget og årsak Utbedringsmetode Kalkulasjon og kostnadsberegning Mandat: Undertegnede takstmann har fått i oppdrag å besiktige de påpekte forhold, beskrive og kalkulere disse. Mottatt dokumentasjon: Salgsoppgave Verdi og lånetakst datert Egenerklæringsskjema datert Tilbud fra Augestad Tak og Fasade AS datert Skaderapport fra NCL v/magne Kronstad datert Takstrapport fra Solheim Taksering datert Takstrapport fra Ormsund Consult AS datert Side 3 av 23

4 Konklusjon: Saltak Ved ombyggingen av boligen har opprinnelig lufting av kaldtloftet via ventiler i gavel og fra gesimser, blitt tettet igjen. Ny isolasjon i nytt utbygg ved stue, samt kompakt-taket over kjøkken er lagt uten lufting. Dette har medført fuktskader i undertak. Ved en slik ombygging, vil en faglig vurdering være å etablere dampåpent undertak, slik at luftingen av kaldtloftet kunne fjernes, uten konsekvens for fukt. At man har bygget om gavelvegg mot nabo til brannvegg, uten mulighet for lufteventiler, gjør at man må velge en annen type utlufting av loftet. Eldre isolasjon i yttervegger I etasjeskiller mot loft, samt i alle andre rom enn stue og kjøkken, ble det registrert at det ikke er lagt ny isolasjon, men gammel glassvatt er beholdt. Opprinnelig veggkonstruksjon er bindingsverk med glassvatt og utvendig trepanel, hvor man har lagt ny vindtetting, lekter og ny panel utenpå. Dette samsvarer ikke med opplysningene i salgsdokumentene, om «ny isolasjon». Man kunne også se at det nye panelkledningen ikke er utført med en luftespalte ned mot vannbrettet, eller tilfredstillende lufting mot gesims. Tilbygg kjøkken Kompakt-taket over kjøkken er bygget med organiske materialer mellom dampsperre og takmembran. Dette vil på sikt råtne og gi fuktproblemer. Denne løsningen må bygges om. De pussede utvendige overflatene er bygget opp av isolert bindingsverk, trefiberplater med direktefestet isolasjon som er pusset. Dette er en uluftet konstruksjon med ett-trinnstetting, som Sintef kun anbefaler om man monterer en fuktbestandig veggplate bak den utvendige isolasjonen. Dette er ikke gjort her, og man vil få fuktproblemer i veggen. Løsningen mot takrenne og utløpet for takvann, var ufagmessig utført, og vil medføre fuktskader i veggkonstruksjonen. Overgangen vegg/takkonstruksjon er ikke tilfredstillende tettet med dampsperre innvendig og vindtetting utvendig. Her blåser varm fuktig inneluft ut i gesims over inngangspartiet. Disse feilene gjør at tilbygget i praksis må rives inn til konstruksjonen, og bygges opp på nytt med riktig utførelse av damp- og vindtetting, og riktig oppbygging av tak og yttervegger. Gipshimlingen må skiftes pga fuktskader fra kondens i konstruksjonen. Drenering Manglende rist i takrenner har medført at løv tilstopper drensrør. Dette må ettermonteres. Det anbefales å spyle opp rørene, med etterfølgende kamerainspeksjon, for å kontrollere hvor vannet føres. Hvis rørene ikke kan spyles opp, må det graves opp, og røret legges om. Kjellervinduer Vindusbeslagene er laget uten oppkant, og med motfall vil vann kunne ledes inn i veggkonstruksjonen. Side 4 av 23

5 Dampsperre Yttervegger og himlinger mot kaldtloftet ser ikke ut til å være bygget opp med ny dampserre. Dette gjelder alle rom utenom stue og kjøkken, som har nyere vegger. Yttervegger er bygget om med 7cm isolert bindingsverk på innside. Opprinnelig panel og yttervegg er beholdt. En slik ombygging gjør at man trekker kondenspunktet lenger inn i veggkonstruksjonen. Når man da ikke monterer dampsperre, vil veggen være mere utsatt for kondensskader enn den opprinnelig var. Denne utførelsen gir inntrykk av svært lite bygningsteknisk kompetanse hos ansvarlig utførende. Dampserren i stuen var ikke avsluttet riktig inn mot kjøkken, og heller ikke klemt. Usikkert om det faktisk er klemte skjøter på dampsperren i stuehimlingen mot kaldtloftet. Det ble registrert fukt fra kondensvann i himling både i gang og kjøkken. Downlight Det var i de fleste av rommene utenom på kjøkken montert for lave downlightskasser. Dette har medført brunsvidd plastikk over disse. Brunsvidd plast i kassene over downlights var synlige, så disse downlights bør pga brannfaren ikke brukes, før forholdene er utbedret. Å montere downlights slik, vil være en ufagmessig utførelse. Ansvarlig installatørs interne kontrollsystem burde avdekket dette ifbm sluttkontroll og utarbeidelse av samsvarserklæring. Her må det monteres lavtbyggende downlights. Bad i kjeller Dette baderommet hadde flere ufagmessige og utette løsninger i membransjiktet, som jordingskabel ført underklemring, feil utførelse av veggbokser til dusjen, ikke heft på fiberbånd i overgangen gulv/vegg. Samt at innebygget toalettsisterne ikke var forskriftsmesig sikret med overløp for lekkasjevann. Baderommet tilfredstiller ikke forskriftskravet om at «bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt.» På bakgrunn av disse feilene anbefales det at det etableres et nytt sammenhengende tett membransjikt på dette rommet. Det er angitt i egenerklæringen, at våtrom er bygget av faglærte, men utførelsen tyder ikke på dette, og kjøper opplyser at han har fått informasjon om at badet er bygget som egeninnsats. Vaskerom og hybelbad Disse rommene hadde også en løsning med jordingskabel ført ned mellom sluk og klemring. Dette må utbedres, da rommene ikke tilfredstiller forskriftskravet om at «bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt.» Det er ikke tilfredstillende ventilasjon fra disse rommene, da det er montert feil veggventiler. Dette medfører at det kondenserer i ventilasjonskanalene. Jording slukrister Jordnig av slukrister på badene i hovedetasjen var også utført ufagmessig. Det anbefales å montere ny jordingsmuffe på hovedavløpet, slik at jordingskabel til slukristene på alle våtrom kan fjernes. Lufting av avløp Det kunne ikke registreres lufting av avløp eller Durgo-ventiler. Kjøper har fått installert to slike, men problemene med luftingen av avløpet har ikke blitt tilfredstillende. Det anbefales derfor å etablere lufting over tak. Side 5 av 23

6 Intervaller for vedlikehold og utskiftninger av bygningsdeler: FORVENTET LEVETID TAK Forventet tid for omlegging av tak med betongstein er år i følge NBI FORVENTET LEVETID OG OPPBYGGING AV BAD Forventet levetid for bad bygget på denne tiden anslås til å være fra år, avhengig av bruk, belastning og oppbygging. Gjeldende byggeforskrifter: BAD Undertegnede har lagt inn i rapporten TEK10 sine krav til baderom og sanitæranlegg, da dette er en normal referanse for god håndverksmessig og faglig utførelse, når badene ble bygget i 2012: Våtrom og rom med vanninstallasjoner Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal. I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer. Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet. Side 6 av 23

7 Opplysninger gitt i salgsdokumentasjon: Følgende er opplyst i salgsdokumentasjonen som omtaler de berørte områdene: Det er holdt en Verdi- og lånetakst på eiendommen datert Byggår bolig: 1957 ombygget Markedsvurdering «Boligen er redesignet, tilbygget/ombygget og totalrehabilitert/oppgradert i samarbeide med arkitekt Tim Resen i perioden » Takkonstruksjoner Saltak tekket med taksteinstekking (flate takstein). Flat takkonstruksjon med membrantekking over kjøkken/spisekjøkken. Ny taktekking og nye takrenner og snøfangere både mot øst og vest. Bygning, generelt u-etasje/garasje Ny fuktsikring/utvendig isolering på yttervegger. Ny taktekking og takrenner til drenert avløp. Dreneringsrenne med avløp foran dobbeltgarasjen. Egenerklæringsskjema Prospekt Eiendommen fra A-Å Teknisk:.Nye tre-lags vinduer i alle rom, inkludert i skyvedører mot terrasse, med u-verdi bedre enn 1,0. Ny isolasjon. Ny fasadebekledning, nye takstein, snøfangere og takrenner og avløp. Side 7 av 23

8 Beskrivelse: Ny eier oppdaget i januar 2016, at det rant vann ned fra downlights i gangen. Dette ble av flere takstmenn konkludert i å komme av kondensering i takkonstruksjonen, særlig i overgangen saltak/flatt tak. Gipshimlingen på kjøkkenet ser i overgangen mellom saltak/flatt tak, også ut til å være fuktskadet. På loftet var det synlige fukt- og rennemerker i dette området etter kondensering. Dampsperren som var lagt i etasjeskiller over stuen, var ikke klemt eller tilsluttet dampsperren som var lagt i kompakt-taket over kjøkkenet. Dette kan forklare hvorfor det har blitt såpass store mengder isdannelse/kondens i dette området. I skråtakene mot gesims, var undertaket av rupanel fullt av svertesopp og mugg De var fuktige og hadde isdannelser. Dette kommer primært av manglende lufting av undertaket ved gesims, og at kaldtloftet ikke hadde lufteventiler i gavler. Manglende dampsperre i etasjeskiller, vil også være en vesentlig årsak til omfanget av fuktskader her. Side 8 av 23

9 Undertegnedes vurdering er at undertaket må skiftes ut de nederste meterne mot gesims. Huset har opprinnelig lufting av kaldtloftet via ventiler i begge gavler. Disse var ved rehabilitering av bygget kledd igjen. Opprinnelig hadde huset også lufting via gesimsløsninger. Disse ble fjernet ved ombyggingen. Mot tilliggende nabohus, er gavelveggen kledd igjen med gips, og ser ut til å være bygget som et brannskille. Dette gjør at man ikke kan reetablere lufting her. Saltaket var bygget opp med damptett undertak av asfaltpapp, og må derfor ha tilstrekkelig lufting på kaldtloft, via gesims og lufting i møne eller gavler, for å unngå kondensskader. Siden det er vanskelig å få til en god fungerende gjennomlufting av kaldtloftet, bør saltaket bygges om til en konstruksjon med dampåpent undertak hele veien. Løsningen som er valgt her, vitner om manglende fagkunnskap til grunnleggende oppbygging av takkonstruksjoner. Bilde viser huset, før ombyggingen. Ved ombygging av huset, er gesimser fjernet, det er etablert brannvegg i gavel, og det er etablert et flatt tak inn mot saltaket. Disse faktorene gjør at en faglig vurdering for ombyggingen av boligen, ville vært å bygge saltaket med dampåpent undertak, der lufting av loftet ikke ville være nødvendig. Side 9 av 23

10 Det er opplyst i prospektet om «.Nye tre-lags vinduer i alle rom, inkludert i skyvedører mot terrasse, med u-verdi bedre enn 1,0. Ny isolasjon. Ny fasadebekledning, nye takstein» I etasjeskiller mot loft, ble det registrert at det i midten av bygget, over stuen er lagt inn ny isolasjon, mens det på sidene var eldre glassvatt. Arealet der gulvbord må åpnes og isolasjonen skiftes ut, er ca 75m2. Yttervegger i stue og kjøkken er nyetablerte, med ny isolasjon og dampsperre. Dette var synlig i veggventil i stuen. Ved kontroll av yttervegger alle de andre rommene, ble det på de stedene med adkomst registrert at de opprinnelige ytterveggene var beholdt, dvs. utv. kledning, bindingsverk isolert med glassvatt, og innvendig panel. Disse veggene var bygget ut på utsiden med ny vindsperre, lekter og kledning. Innvendig var veggene bygget inn med 70mm bindingsverk, isolert med ny mineralull. Det var ingen synlig ny dampsperre på disse veggene. Side 10 av 23

11 De ytterveggene dette gjelder er avmerket på planskisse til høyre, og er ca 85m2. Pga badenes plassering mot yttervegger, og at alle yttervegger er innforet med bindingsverk innenfor panelte flater, vil den beste løsningen være å åpne ytterveggene fra utsiden, og skifte isolasjonen utenfra. Veggene må i tillegg åpnes innenfra, for å montere dampsperre. Ytterkledningen er montert med luftespalte mot opprinnelig kledning, men det er ikke etablert spalte for luft inn i nedkant av kledningen. Panelen er montert helt nedtil vannbordet. Avslutningen av kledningen mot gesimsbeslagene, ser heller ikke ut til å være etablert med utlufting. Det nye tilbygget over kjøkkenet, er bygget som et kompakttak. Taket er ca 32m2 stort. Side 11 av 23

12 Taket er her bygget som prinsippskissen nedenfor viser, men dampsperren er montert under trefiberplaten. Dette vil medføre fuktskader på denne, særlig når man som her har luftlekkasjer opp i takkonstruksjonen. Bildet er tatt fra et hull i downligtskasse nedenfra. Dampsperren fra stuen var avsluttet løst over himling inn over kjøkkenet. Den var ikke tilsluttet dampsperren som var lagt i kompakttaket over kjøkken. Sintef/byggforsk skriver ang. en slik oppbygning i byggdetaljblad at Plassbygde kompakte tak må ikke inneholde tre eller andre organiske materialer i isolasjonssjiktet mellom dampsperra og takbelegget. Slike materialer kan skades og brytes ned av kondens eller innebygd fukt i isolasjonssjiktet. Skissen til høyre viser anbefalt oppbygning av slike tak, med dampsperren over undertaket. Tilbygget har noen ufagmessige løsninger, som at utløpet er skjøtet inne i veggkonstruksjonen. Ved tilstopping av løv i nedløpet, (det var ikke montert løvrist i taksluket), vil vann fra taket kunne renne ned i veggkonstruksjonen. Veggen må kontrolleres for fukt, og må åpnes opp i sin helhet, grunnet punktet nedenfor. I overgangen mellom tilbygg og eks. bygg, var det ikke etablert tetting i fasaden. Her trekker vannet rett inn i veggkonstruksjonen. Side 12 av 23

13 Tilbygget hadde deler av yttervegger som var bygget opp av bindingsverk, med utvendig isolasjon og tynnpuss. Denne konstruksjonen var bygget som en uluftet konstruksjon, som skissen til høyre viser. Men Sintef skriver i detaljblad , at en slik løsning, med ett trinns tetting, uten lufting, kun kan anbefales om man har en fuktbestandig bygningsplate bak den utv. isolasjonen. På dette tilbygget ser det ut til at man kun har lagt en trefiberplate, som ikke er fuktbestandig, bak isolasjonen. Siden det ikke er montert fuktbestandig veggplate bak den utvendige isolasjonen, vil man vil få fuktproblemer i veggen. Tilbygget hadde enkelte steder med stor varmegjennomgang. Feltet med fasadeplater ved terrassedøren var ett sted. Her er det ikke lagt en utvendig tilleggsisolering, som på de pussede flatene, men kun en 10cm bindingsverksvegg. Dette må økes til 20cm, som de andre veggene på tilbygget har. Side 13 av 23

14 Bak fasadeplaten kunne man se at det heller ikke var montert noen vindsperre, kun en trefiberplate. Beslaget var montert utenpå lektene, og vil ikke avlede vann som kommer inn bak fasadeplatene. Løsningene vitner om svært lite fagkunnskap hos utførende håndverker. Takløsningen over inngangspartiet, er løst med å trekke takkonstruksjonen over kjøkkenet lenger ut. Fra både innsiden og utsiden, ser det ut som det ikke er en god nok tetting, hverken med dampsperren eller vindsperren. Det er noe isolasjon i fakket rett over vinduene, men dette stopper ikke trekk og varmelekkasje. Undersøkelse med termokamera viser at det i denne overgangen er et stort varmetap, og at fuktig varm inneluft presses ut gjennom takkonstruksjonen. Dette kan på sikt medføre kondensering i gesims over inngangspartiet. Overgangene må kompletteres med isolasjon, dampsperre og vindsperre. Tilbygget må i praksis rives til konstruksjonen, og bygges opp på nytt. Ved undersøkelse av taknedløp med slangekamera, kunne man se at overvann fra taket føres i drensrør, men det var ikke mulig å se utløpet fra disse, eller hvor takvannet føres. Dette pga at drensrørene flere steder var delvis tettet av løv. Manglende rist i takrenne medfører dette. Dette må ettermonteres. Det anbefales å spyle opp rørene, med etterfølgende kamerainspeksjon, for å kontrollere hvor vannet føres. Side 14 av 23

15 Grunnmuren var utvendig fuktsikret med isolerende drensplater, fiberduk for å skille massene, og en knotteplast. Det er seks stk kjellervinduer i huset, der det er etablert en lysgrav med vindusbeslag nederst. Disse beslagene er laget uten oppkant på sidene. Dette er en uheldig løsning, særlig når beslagene er montert vannrett, og delvis fall inn mot vinduene. Det ble undersøkt om det var montert dampsperre i himlinger mot kaldt loft. I stuen var det montert dampsperre, men denne ser ikke ut til å ha klemte skjøter. På kjøkkenet var dampsperren montert på feil side i kompaktkonstruksjonen, vist som blå strek. Det ble ikke registrert dampsperre i soverom og bad på begge sider av huset, som skissen til høyre viser. Gipshimling i gangen var brun av fukt, pga kondensvann som her rent ned fra takkonstruksjonen. Gipshimligen på kjøkkenet hadde preg av å vært fuktig i overgangen mellom saltak og kompakttak. Denne fukten kommer av kondensering i konstruksjonen, ikke utvendig lekkasje. Løsningen tilsier at kondensproblemene har oppstått med en gang ombyggingen fant sted. Side 15 av 23

16 I himlingene under kaldtloftet, var det montert 5cm downlightskasser i nedlektingen, for å unngå å legge de oppe i isolasjonen. Dette er en god løsning, men man må da bruke lavtbyggende downlights. Her var det brukt vanlige 240v downlights, som krever 10-12cm luft over for å tilfredstille krav til avstand mot brannbart materiale. Her var avstandsbøylene flere steder tatt av eller bøyd nedover for å få plass. Sluttkontroll av anlegget, burde ved utfylling av samsvarserklæringen avdekket dette. Brunsvidd plast i kassene over downlights var synlige, så disse downlights bør pga brannfaren ikke brukes, før forholdene er utbedret. Antall downlights er til sammen 37 stk. I hybel i kjeller ble det heller ikke funnet dampserre i yttervegger som er over terreng, mot gårdsplassen. Opprinnelig grunnmur var lektet inn med 7cm isolert bindingsverk, uten damsperre. Dette gjelder ytterveggene mot det frie, som avmerket på planskisse. Side 16 av 23

17 De to store terrassedørene i stuen, ut mot platting, oppleves av ny eier som skjeve. Ved måling, ble det registrert at disse var montert 2-2,5cm ute av lodd. Dette er en ufagmessig utførelse. Baderommet i kjeller er ca 3m2 stort, og inneholder toalett, servant og dusj. Det var ikke lekkasjesikret innbygningssisterne i vegg, med overløp for lekkasjevann. Dette må gjøres. Ved undersøkelse av sluket, kunne man se at jordingskabel til slukristen var lagt under klemringen, sammen med slukmansjetten. Det var derfor en glippe mellom sluket og klemringen. Konsekvens vil være at fuktighet trekker opp i veggene. Side 17 av 23

18 Veggboksene til dusjen var ikke komplettert med forlengere og mansjetter. Det var kun montert en mansjett som ikke tettet mot veggjennomføringen. Dette tyder på lite fagkunnskap om membransjikt. Fiberforsterkningen i overgangen gulv/vegg, var ikke lagt montert i våt membran, og hadde derfor ingen heft til gipsplaten. Usikker tilstand på denne bak flislagte flater. På vaskerommet var det valgt samme løsning med jordingskabel ført ned mellom sluk og klemring. Utett løsning. På badet i hybelen var det også valgt samme løsning med jordingskabel ført ned mellom sluk og klemring. Utett løsning, som vil medføre at fuktighet trekker ut i betongen, og opp i vegger. På disse slukene må det utføres en lokal reparasjon, der slukmansjett tilsluttes sluket med en vanntett løsning, og jordingskabelen fjernes. Det er på dette badet registrert sølvkre, som trives i fuktige omgivelser. Side 18 av 23

19 På badene i hovedetasjen var jordingskabelen ført korrekt inn over membranen, men disse slukene har ingen tapp for festing av kabelsko. Her var ledningen kun surret rundt risten. Ufagmessig løsning. Ny eier opplever problemer med lufting av avløpsrørene i boligen. Det ble ikke funnet noen lufting over tak, og heller ingen Durgo-ventil som er tilgjengelig. Rørlegger har på kjøpers regning montert Durgo-ventil på kjøkken og vaskerom, uten at dette har løst problemene tilfredstillende. Det anbefales derfor å føre et lufterør over tak ifbm omleggingen av taket. Det er naturlig å føre dette opp fra bad i kjeller der toalettsisternen må avdekkes alllikevel, og veggen åpnes. Man må for å unngå store utbedringer på badegulvene, etablere jordingsmuffe på hovedavløpsledningen i kjeller. Denne må lokaliseres, og man må pigge opp og skjøte inn muffen. Gjestebadet i 1.etg var ikke ferdigstilt med overløp fra toalettsisternen. Dette må sluttføres. Vaskerom i kjeller hadde naturlig avtrekk, og bad i hybel hadde avtrekksvifte, med langt kanalstrekk til veggventil. Disse klaffeventilene må skiftes for å få tilfredstillende avtrekk fra disse våtrommene. Side 19 av 23

20 Utbedring/utbedringskostnader: Kalkyle for Hasselbakken 13 A Beskrivelse antall enh à pris materialer arbeid sum YTTERTAK Stillase rundt huset, inkl montering og leie 1 rs De- og remontere takrenner og forkantbeslag 23 lm De- og remontere nedløp og bend 18 lm De- og remontere pipebeslag, snøfangere, stigtrinn 1 rs De- og remontering av takstein 145 m Rive kantbeslag og forkantbord 1 rs Rive sløyfer, lekter og undertakspapp 145 m Rive fuktskadet rupanel 90 m Montere ny rupanel 90 m Montere nytt diffusjonåpent undertak 145 m Montere nye sløyfer, sløyfeband og lekter 145 m Nye takrennekroker med lufting 23 lm Montere nye bordtaksbeslag 23 lm Montere nye gesimsbeslag 32 lm Avfallshåndtering, deponi 1 rs UTV. ISOLASJON Rive hjørnekasser og vindusbelistning 12 stk De- og remontere veggventiler og overgangsbeslag 1 rs Rive utvendig panel, lekter og vindtetting 83 m Rive eks. utv. panel 83 m Fjerne glassvatt 83 m Montere ny mineralull 83 m Montere ny vindtetting, inkl tetting mot vinduer og åpninger 83 m Montere vannbrett og beslag i nedkant av panel 28 lm Montere ny kledning ferdig grunnet og lekter 83 m Montere ny belistning rundt vinduer, åpninger og hjørnekasser 12 stk Beise huset utvendig 1 rs Avfallshåndtering, deponi 1 rs BESLAG KJELLERVINDUER Skifte beslag, inkl slisse og fuge inn oppkanter 6 stk DRENSRØR Montere løvrister, spyle drensrør og kamerakontroll (est.pris) 1 rs TILBYGG TAK Demontere gesimsbeslag 17 lm Fjerne membran, isolasjon, dampsperre og undertak 32 m Montere nytt undertak, dampsperre, isolasjon og membran 32 m Remontere og komplettere gesimsbesalg 17 lm Avfallshåndtering, deponi 1 rs TILBYGG YTTERVEGGER Rive spiltthimling og listverk overgang vegg/tak 1 rs Rive puss, isolasjon og trefiberplater 18 m Komplettere overgang vegg/tak med vindsperre 1 rs Montere fuktbestandige plater og isolasjon, gj.farget tynnpuss 1 rs Side 20 av 23

21 Montere ny splitthimling og belistning overgang vegg/tak 1 rs Avfallshåndtering, deponi 1 rs SKIFTE ISOLASJON I ETASJESKILLER MOT LOFT Rive gulvbord 72 m Fjerne gammel glassvatt 72 m Montere ny 200mm isolasjon 72 m Montere nytt gulv 72 m Avfallshåndtering, deponi 1 rs DAMPSPERRE MOT KALDT LOFT 7 ROM Rive gipshimlinger og lekter 72 m Montere dampserre, klemt i overganger og skjøter 72 m Montere lekter og gips 72 m Sparkle og male gipshimling 72 m Avfallshåndtering, deponi 1 rs HIMLING GANG OG KJØKKEN Rive gipshimlinger 35 m Montere gips 35 m Sparkle og male gipshimling 35 m Avfallshåndtering, deponi 1 rs DAMPSPERRE MOT YTTERVEGGER 4 ROM De- og remontere gulvlister 1 rs Rive gipsplater 52 m Montere dampserre, klemt i overganger og skjøter 52 m Montere gips 52 m Sparkle og male gipsvegger 52 m Avfallshåndtering, deponi 1 rs BAD I KJELLER De- og remontering av sanitærutstyr 1 rs Fjerne gulvfliser og sokkelfliser 1 rs Rive veggfliser og plater på de flislagte områdene 1 rs De- og remontere sisterne, med lekkasjekasse 1 rs Kompletter veggflater med våtromsplater 1 rs Nytt membransjikt på gulv og deler av vegger 1 rs Flislegge gulv og deler av vegger, inkl mykfuger 1 rs Montere nye dørlister 1 rs LOKAL REP. SLUK VASKEROM OG HYBELBAD Utbedre løsning med jordingskabel under klemring. 2 stk JORDINGSMUFFE Pigge opp, avdekke bunnledning på bad 1 rs Montere jordingsmuffe 1 rs Tilkobling jordingskabel 1 rs Støpe igjen gulvet 1 rs Slisse ned ny varmekabel 1 rs LUFTING KLOAKK Montere lufterør fra toalett i kjeller, opp gjennom loft 1 rs Åpne vegg i gang 1.etg, komplettere og sparkle denne 1 rs Luftehatt komplett, på tak 1 rs Side 21 av 23

22 ELEKTRO Demontere downlights 37 stk Montere nye lavtbyggende downlights 37 stk De- og remontere el-punkter på berørte yttervegger og tak 1 rs De- og remontere downlights på kjøkken, inkl hulltaking 22 stk DIV FORHOLD Justere terrassedører, inkl nye foringer og lister 1 rs Skifte veggventiler fra bad/vaskerom i kjeller 1 rs INNBOHÅNDTERING Innbo håndteres og lagres internt 1 rs Tildekking med harde plater 1 rs Utvask av boligen 1 rs Rigg/drift/reise 10% 1 rs Totalt % merverdiavgift Totalsum Det tas forbehold om at det kan avdekkes ytterligere feil og skader underveis, etterhvert som vegger og tak åpnes opp. Tilbudet forutsetter at arbedeidene kan utføres i sammenheng. Kalkylen er å regne som et tilbud og utbedring av de omtalte forholdene kan utføres av Bygg og Våtromsgruppen AS til kalkulert pris. Dersom det avdekkes uforutsette forhold som ikke er beskrevet over, og som får økonomisk konsekvens for oppdragsgiver, plikter ansvarlig utførende å gi tilbakemelding umiddelbart. Tilbudet er gjeldende i 1 år og vil etter det indeksreguleres. Side 22 av 23

23 Drammen Ved spørsmål, ta kontakt på tlf eller Med vennlig hilsen Bygg- og Våtromstakst Øyvind Solberg Takstmann MNTF Side 23 av 23

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Rapport II. Enebolig

Rapport II. Enebolig 1 for Enebolig GREVEFARET 3 Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK Utført av: Tømrermester Bernt Hagen Fuskegata 12, 3158 Andebu Tlf: 004745080060 Post: I denne Rapporten er det følgende tilstandsgrader: 2 Begrenset

Detaljer

Reklamasjonstakst - Eierskifte

Reklamasjonstakst - Eierskifte Side 1 Reklamasjonstakst - Eierskifte Objekt: Blåveien 1, 4630 Kristiansand. Gnr 999, bnr 999. Enebolig, byggeår 1982 ihht fremlagte dokumenter. Omsatt for kr 3.250.000 27.10.2011 ihht EDR. Ved befaring

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første

Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første AB 3 B Pumpebil pga. kloakk inn i kjeller Borettslaget tar regningen. AG 3 B Skifte av Hoveddør AG 3 B Stort stuevindu pga ombygging av karnapp, 289156. AG 3 B Nytt glass i skyvedøren som er punktert.

Detaljer

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25

Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex RS10 Halotex W25 Mai 2018 Generelt Hovedprinsipp Våre undertak Halotex W25 og Halotex RS10 er vanntette, vindtette og dampåpne. Undertakene fungerer som kombinert

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første

Reparasjon av lekkasje ved skyvedør i 2. etasje. Vann rant inn i første AB 3 B Pumpebil pga. kloakk inn i kjeller Borettslaget tar regningen. AG 3 B Stort stuevindu pga ombygging av karnapp, 289156. AG 3 B Nytt glass i skyvedøren som er punktert. Vedtatt AG 3 C Ombygging av

Detaljer

Tilleggsnotat, juli 2014

Tilleggsnotat, juli 2014 Tilleggsnotat, juli 2014 Langhus den 29.7.2014 Oppdragsbeskrivelse Det vises til revidert rapport datert 28.6.2014. Da eiere i ettertid av siste befaring har avdekket råteskader i vegger og åpnet opp deler

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Oktober 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett og damptett. Undertaket fungerer

Detaljer

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak

Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Monteringsanvisning Forenklet undertak Halotex Diffusjonstett undertak Juni 2019 Generelt Hovedprinsipp Vårt undertak Halotex diffusjonstett undertak er både vanntett, vindtett og damptett. Undertaket

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

REKLAMASJONSRAPPORT FOR TIURGRENDA BOLIGSAMEIE. nr. 32: Gry M Paulsen og Geir Windvik nr. 31: Geir Windvik nr. 37: Jan Douglas

REKLAMASJONSRAPPORT FOR TIURGRENDA BOLIGSAMEIE. nr. 32: Gry M Paulsen og Geir Windvik nr. 31: Geir Windvik nr. 37: Jan Douglas Akershus Byggtakst AS Besøksadresse: Glimmerveien 24, 1487 Hakadal e-mail:kaerpe@online.no Kontaktperson: Takstingeniør Karl Erik Pettersen (m) 90 88 61 92 REKLAMASJONSRAPPORT FOR TIURGRENDA BOLIGSAMEIE

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Å sbrå ten Fåsåder 2017

Å sbrå ten Fåsåder 2017 USBL Postboks 8944 Youngstorget. BESØKSADRESSE: 0028 OSLO Arbeidersamfunnets pl. 1 Tlf: 08725 Å sbrå ten Fåsåder 2017 Fase 0 Vurdering av ulike alternativer for utbedring av fasader på blokker, rekkehus

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette 13. april 2016 Nasjonalt fuktseminar 2016 Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette Anders Kirkhus 1 TEK er bra, men Ikke en grunnleggende kritikk av TEK Påpeke uklare punkter

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Våtrom og fuktskader

Våtrom og fuktskader Nasjonalt fuktseminar 2014 10. april 2014 Våtrom og fuktskader Lars-Erik Fiskum Christian Forester SINTEF Byggforsk Statistikk hvilke signaler får vi? Rørlekkasjer dekket av forsikring Vannskadeutbetalinger

Detaljer

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK

MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK MONTERINGSRÅD FORENKLET UNDERTAK VENTI-TAK VENTI-TAK PLUSS FOXX PLUS VITAXX PLUS HALOTEX RS10 TAK OKTOBER 2014 Kombinert undertak og vindsperre monteres slik at undertaket både danner et lufttett og vanntett

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10 En INTRODUKSJON Målsetting MEd TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk TEK10 trådte i kraft

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

Feilfrie bygg Er det realistisk?

Feilfrie bygg Er det realistisk? Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, 6. 7. januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

WINDPROOF DALTEX FNS 125

WINDPROOF DALTEX FNS 125 presenterer WINDPROOF DALTEX FNS 125 dampåpen kombinert undertak / vindsperre. www.filtex.no TG 2375 LEGGEANVISNING FOR DALTEX FNS 125 VINDSPERRE PÅ VEGG OG DAMPÅPENT UNDERTAK 1. Generelt 1.1 Krav i TEK

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 HUNTON UNDERTAK TG 2190 UTNO - 01/18

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 HUNTON UNDERTAK TG 2190 UTNO - 01/18 MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 01/18 TG 2190 HUNTON UNDERTAK Oppbevaring/lagring Hunton Undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS BOLIGKJØPERKURS Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Et selskap heleid av NITO Etablert som takstorganisasjon i 1991, som AS i 2004. Fire ansatte på heltid. Administrerer

Detaljer

Utredning angående salg av tørkeloft

Utredning angående salg av tørkeloft Utredning angående salg av tørkeloft Vi har utarbeidet dette notatet samt noen skisser og tegninger for å besvare noen av spørsmålene som ble tatt opp på generalforsamling i april 2016. Oppsummering av

Detaljer

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.

Arenessmauet 11 4370 Egersund www.skadberg.no. Juli 2009. Tilstandsrapport. Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport. Juli 2009 Tilstandsrapport Himmel og Hav, Hestnes, Egersund. 672Tilstandsrapport.doc side 1 av 12 Himmel og Hav Slepoddveien 7, Egersund Jon og Inger Marie Harbye Tilstandsrapport Innhold Oppsummering

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Othilienborg Borettslag

Othilienborg Borettslag Othilienborg Borettslag Beboermøte 25. april 2017 Mulig rehabilitering BEBOERMØTE 26. april 2017 Bakgrunn for møte Tilstand blokker Beboerundersøkelse Forslag til tiltak Helhetlig tankegang og langsiktig

Detaljer

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon Takst Team AS 30 års erfaring innen taksering Kontor i Stavanger, Jørpeland og Karmøy Bred erfaring fra taksering av fast eiendom, bl.a.: boligsalgsrapporter, verdivurderinger av hus, hytter og leiligheter

Detaljer

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!!

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!! Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Fuktsikring - Ventilasjon!!! 03.09.2003 1 Bygningslover og våtrom 1924 1965 Lov om bygningsvesenet av 22. Feb. 1924 Bygningsloven

Detaljer

Protokoll i sak 956/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 956/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 956/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Fuktskader etter kondens, rim og isdannelse på loft. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Salgsprospekt. Enebolig til salgs sentralt i Selje

Salgsprospekt. Enebolig til salgs sentralt i Selje Salgsprospekt Enebolig til salgs sentralt i Selje Prisantydning: Kr. 2.950.000 Verditakst: Kr. 2.950.000 Byggeår: 1935 Areal tomt: 1300 m² BRA bolig: 212 m², øvrige bygg 74 m2. Dato for prospekt: 06.06.2019

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

Vurdering av fasadetiltak. Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd:

Vurdering av fasadetiltak. Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd: Rapport utført av: FV 210 Kongsvinger Vurdering av fasadetiltak Dato: 2015-12-15 VHA Knr./Gnr./BNr.: 0402/73/188 Adresse: Eidemsgate 2, Eidemsgate 4 og Storgata 45 Fasadetiltak påkrevd: Ingen fasadetiltak:

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak

Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak NAS høstmøte 2012 Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak Sigurd Hveem SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Bakgrunn Prosjekt for videreutvikling av elektronisk lyddatabase og beregningsmetode

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold

Kirkelig fellesråd i Oslo - Gravferdsetaten Bygningsvedlikehold GENERELT For alle etterfølgende poster gjelder at prisen skal inkludere arbeidsomkostninger, transport, bompenger, servicebil, maskinleie, forbruksmateriell, diett, fortjeneste, administrasjon, personlige

Detaljer

A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i )

A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i ) A1 SkadedyrSenteret (statsgodkjent i 2004-2024) Alf Inge Fjelde Skadedyr og sopp spesialist utdannet tømrer kalkulatør. Spesialfelt: Forsikring skader innen: Sopp og råte skadeutbedring etter rotter og

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu

Rapport. for. Vegger. Enebolig GREVEFARET 3. Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK. Utført av: Tømrermester. Bernt Hagen. Fuskegata 12, 3158 Andebu 1 for på Enebolig GREVEFARET 3 Gnr:1093 Bnr:122 LARVIK Utført av: Tømrermester Bernt Hagen Fuskegata 12, 3158 Andebu Tlf: 004745080060 Post: I denne rapporten er det følgende tilstandsgrader: 2 Begrenset

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Brennakollen velforening, Bekkelia

Brennakollen velforening, Bekkelia Brennakollen velforening Postboks 50 1483 Hagan tone@em1nittedal.no Skjetten, 25.01.2016 Befaringsrapport Brennakollen velforening, Bekkelia Inspeksjonsselskap: BOVENA takstsenter Ansvarlig foretak: Frogner

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom.

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Sverre.holos@sintef.no Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer