Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 82/138 og 82/116på Hille Mandal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 82/138 og 82/116på Hille Mandal kommune"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref.: /1540 Deres dato: Deres ref.: Gunbjørg Beate Dybvig Liljeveien Stavanger Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 82/138 og 82/116på Hille Mandal kommune Fylkesmannen i Agder gir med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6 tillatelse til Gunbjørg Dybvig til å mudre inntil 5,5 m 3 masser i sjø ved gnr/bnr 82/138 og 82/116 på Hille i Mandal kommune. Muddermassene tillates dumpet. Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr. Vedtakene kan påklages. Vi viser til søknad av (revidert ) om mudring og dumping av ca. 5 m 3 masser i sjø ved gnr/bnr 82/138 og 82/116 i Mandal kommune. Sakens bakgrunn Tiltakshaver, Gunbjørg Dybvig, søker Fylkesmannen i Agder om tillatelse til å mudre og dumpe ca. 5 m 3 masser i sjø ved gnr/bnr 82/138 og 82/116 på Hille i Mandal kommune. Formålet med mudringen er vedlikehold av dybdeforhold under/tilkomst til båtplass. Det var mudret i samme område i Dybvig søker om å mudre fra lekter og dumpe muddermassene i et noe dypere område ved båtplassen. Tiltaket omfatter også fjerning av en større stein i bakkanten av båtplassen. Tiltakshaver opplyser at det ikke finnes forurensningskilder i nærheten av tiltaksområdet. Det er ikke tatt sedimentprøver i forbindelse med det omsøkte tiltaket. Mandal havn KF ga tillatelse til mudring etter havne- og farvannsloven. Høringsuttalelser Fylkesmannen sendte søknad om mudring og dumping av masser i sjø på høring Vi har mottatt følgende kommentarer: Fylkeskommunen i Vest-Agder skriver i brev av at tillatelse til mudring og dumping først kan gis etter at forholdet til kulturminner i vann er avklart. Saken er sendt Norsk maritimt museum for uttalelse. Norsk maritimt museum skriver i e-post av at det ikke er registrert kulturminner under vann. De har ingen merknader til søknaden. E-postadresse: Sikker melding: Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstads vei 1 Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 Telefon: Org.nr

2 Side: 2/5 Mandal kommune ved teknisk forvaltning skriver følgende i sin uttalelse av : «det aktuelle område, hvor det søkes om mudring og dumping omfattes av reguleringsplanen «Del av Hilløy» av Omsøkt sted i planene er regulert til vann. Gjeldende plan er gammel. I gamle planer var det vanlig å markere sjøområder på denne måten. Det er på gang en ny reguleringsplan for området. Etter forslaget til den nye reguleringsplanen er dette området, hvor det søkes om mudring og dumping, regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag.» Paul J. Loland skriver i e-post av at tiltakshaver kun har rett til båtplass og ferdsel samt mudring under sin båtplass i henhold til servitutten. Fiskeridirektoratet region Sør skriver i brev av at tiltaket ikke kommer i konflikt med noen av de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta. De har ikke noen merknader til det aktuelle tiltaket. Lovgrunnlag Tiltak som representerer en fare for spredning av forurensning kan gis tillatelse til med hjemmel i lov nr. 6 om vern for forurensning og om avfall (forurensningsloven) 11, jf. 7. Tillatelse til mudring fra fartøy gis etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 22-6, jf første ledd. I tillatelsen kan det settes nærmere vilkår for å motvirke at forurensningen fører til skader eller ulemper, jf. forurensningsloven 16. Når Fylkesmannen avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter forurensningsloven 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre. Saken er også vurdert etter miljørettslige prinsippene i 8-12 i lov nr. 100 om forvaltningen av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og 4 og 12 i forskrift nr om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Fylkesmannens vurdering og begrunnelse Fylkesmannen har lagt tilgjengelige databaser (bl.a. Naturbase, Artskart, Yggdrasil og Vann-nett) til grunn for vurderingen. Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse og viktige naturtyper i tiltaksområdet, jf. Miljødirektoratets kartløsning Naturbase. Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra prøvetaking i det aktuelle tilfellet. Begrunnelsen for dette er at det ikke er noen kjente forurensningskilder i nærheten og tiltakene utfra sitt omfang vurderes å ha liten forurensningsmessig betydning. Det kan oppstå oppvirvling og spredning av partikler under mudring og dumping, men eventuell påvirkning på miljøet vil være svært begrenset. Dumping av overskuddsmasser fra mudring er i utgangspunktet ikke en egnet disponeringsløsning. Dette gjelder også tilfeller når massene er rene og det er lite sannsynlig at dumping fører til at konsentrasjonen av forurensning på dumpestedet øker. I det aktuelle tilfellet er det kun 5 m 3 masser som søkes dumpet. Det var først søkt om å dumpe overskuddsmassene på venstresiden av brygga rett ved mudrestedet. Da dette kunne medføre at massene lettere føres tilbake og dermed øker behov for vedlikeholdsmudring, ble det besluttet å dumpe massene foran brygga noe lenger ute i sjøen. Fylkesmannen mener at den omsøkte dumpingen ikke vil medføre uakseptabel risiko for forringelse av den biologiske og økologiske funksjonen i tiltaksområdet eller nevneverdig forurensning på dumpestedet. Vi gir derfor tillatelse til dumping. Omplassering av en større stein kan gjennomføres som omsøkt.

3 Side: 3/5 Fylkesmannen har vurdert mudringen og dumpingen etter naturmangfoldloven. Dette gjelder 8 kunnskapsgrunnlaget, 9 føre-var-prinsippet, 10 økosystemtilnærming og samlet belastning, 11 kostnader ved miljøforringelse og 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Vi anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig ivaretatt i forhold til sakens karakter. På bakgrunn av dette tillegger vi mindre vekt på føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven 9. Prinsippene i i naturmangfoldloven er mindre relevante i denne saken grunnet tiltakenes begrensede omfang. Vannforskriften har som hovedformål å beskytte, og om nødvendig forbedre eller gjenopprette, tilstanden i vannforekomster, herunder kystnære områder. Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, jf. vannforskriften 4. Tiltaksområdet tilhører vannforekomsten Hillevågen, registrert med ID C i portalen Vann-nett. Økologisk tilstand til vannforekomsten er definert som god og kjemisk tilstand som ukjent. Presisjonsnivået for klassifiseringen er lavt. Ifølge portalen, er det risiko for at miljømålet om god kjemisk og økologisk kvalitet for vannforekomsten ikke oppnås innen De omsøkte tiltakene er små engangstiltak. Vi mener at det er rimelig å anta at tiltakene ikke vil forringe miljøtilstanden i vannforekomsten i nevneverdig grad eller ha innvirkning på hvorvidt vannforekomsten når miljømålet eller ikke (jf. vannforskriftens 4 og 12) forutsatt at tiltakshaver overholder tillatelsens vilkår. Fylkesmannen har på grunnlag av vurderingene ovenfor ikke sett behov for å sette særskilte krav til metode for mudringen og dumping av massene. Det er tiltakshavers ansvar å velge egnet metode og iverksette tiltak for å oppfylle vilkår i tillatelsen og unngå skade på og ulempe for omgivelsene. Vedtak Med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6 gir Fylkesmannen i Agder Gunbjørg Dybvig tillatelse til mudring av inntil 5,5 m 3 masser i sjø ved gnr/bnr 82/138 og 82/116 på Hille i Mandal kommune. Muddermassene tillates dumpet foran brygga. Brudd på vilkår i tillatelsen kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven, jf. 78. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven 73. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Vilkår for tillatelsen 1. Det er tillatt å mudre inntil 5,5 m 3 masser over et areal som anvist på kart vedlagt søknaden. Muddermassene tillates dumpet foran brygga på eiendom gnr/bnr 82/138 i Mandal kommune. 2. Kontroll av eventuell partikkelforurensning skal gjøres visuelt. Ved blakking av vann må arbeidene stanses og avbøtende tiltak iverksettes. 3. Arbeidet skal utføres på en måte som minimerer spredning av partikler og tilslamming av vannmasser. Dersom det oppstår utilsiktede forurensningssituasjoner eller brukerkonflikter, skal arbeidet stanses og korrigerende tiltak gjennomføres. Fylkesmannen må varsles ved alle forhold der tiltak kan berøre miljøet negativt. 4. Den som utfører arbeidet, skal kunne fremlegge kopi av denne tillatelsen på arbeidslokaliteten inntil tiltaket er avsluttet.

4 Side: 4/5 5. Før tiltaket iverksettes og minimum en uke før skal det gis beskjed til Fylkesmannen om dato for oppstart, samt hvem som er ansvarlig entreprenør. Det kan bli ført tilsyn under arbeidene. 6. Tiltaket skal ikke foregå i tidsrommet 15. mai til 15. september. 7. Sluttrapport skal sendes Fylkesmannen i Agder innen seks uker etter at tiltaket er avsluttet. I rapporten skal det dokumenteres at vilkårene som er gitt i tillatelsen, er overholdt. Eventuelle avvik skal begrunnes. Rapportskjema følger vedlagt. 8. Tillatelsen er gjeldende i to år f.o.m. vedtaksdato. Ansvarsforhold Dette vedtaket er gjort med bakgrunn i det vi i dag vet om området. Tiltakshaver, Gunbjørg Dybvig, er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen. Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for ansvaret for innhenting av tillatelser etter annet lovverk eller fra berørte grunneiere og rettighetshavere m.m. Tiltakshaver er selv ansvarlig i forhold til andre brukerinteresser som kan bli berørt. Privatrettslige forhold forutsetter vi er avgjort før tiltaket finner sted. Erstatningsansvar og klageadgang Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver eller anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. bl.a. forurensningsloven 10 og 17. Denne avgjørelsen kan etter forvaltningsloven 29 påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra meddelelsen. Klagen bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen. Klageskjema følger vedlagt. Vedtak om saksbehandlingsgebyr Som forhåndsvarslet i brev av , skal søker betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskrift kapittel 39-3). Ut fra den tiden som er brukt på behandling av søknaden, skal saken plasseres i gebyrsats 8, jf Dette tilsvarer kr Grunnlaget for valg av gebyrsats er ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert. Med hilsen Veronica Skjævestad (e.f.) faggruppeleder forurensning Miljøvernavdelingen Liudmila Pechinkina rådgiver Miljøvernavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent

5 Side: 5/5 Vedlegg: 1 Klageskjema 2 Rapportskjema Kopi uten vedlegg til: Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Jan-Idar Aronsen Leirvollen Mandal MANDAL HAVN KF Postboks MANDAL NATURVERNFORBUNDET I Postboks KRISTIANSAND S AGDER KYSTVERKET Postboks ÅLESUND Anne-Beth Hille Grenaderveien 3 C 4045 Hafrsfjord Norsk Maritimt museum Bygdøynesveien OSLO Paul Johnny Loland Skreddermoen Mandal Irene Lande Skreddermoen Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Mandal kommune Postboks MANDAL Einar Hille Grenaderveien 3 C 4045 HAFRSFJORD Sven Oluf Dybvig Liljeveien STAVANGER

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune.

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune. Miljøvernavdelingen Egil André Hausland Olsen Skarpnesveien 36 4823 NEDENES Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3945 / FMAACKI 08.04.2015 Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse

Detaljer

Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk

Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk Miljøvernavdelingen Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2010/515 2017/4500 16.06.2017 Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk Vi viser til mottatt

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i sjø ved gnr/bnr 77/4 på Lande Mandal kommune

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i sjø ved gnr/bnr 77/4 på Lande Mandal kommune Vår dato: Vår ref: 28.01.2019 2018/1678 Deres dato: Deres ref: Spelen Utvikling AS Wattnegate 17 B c/o Arild Lande 4515 MANDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse etter

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 01.05.2015 Tlf.: 38 17 62

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 430/111 og 430/137 Arendal kommune

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 430/111 og 430/137 Arendal kommune Vår dato: Vår ref.: 29.03.2019 2016/7985 Deres dato: 07.03.2019 Deres ref.: Sven Ovin Havig Strømstangveien 6 A 1367 SNARØYA Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse etter

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 22.4.2013 Vår dato: 12.6.2013 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2012/6604 Arkivkode: 461.5 Sweco Norge AS Ægirs vei 10B

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 22.10.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2014/3122 Arkivkode: 461.5 Truls Kåfjord Skogsvingen 4 4517

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 18.12.2016 2016/8606-2 Deres dato Deres ref. 16.12.2016 Jæger Adventure Camp Kastnesveien 758 9311 Brøstadbotn Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 10.02.2015 Tlf.: 38 17 62

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø ved Nodeviga Kristiansand kommune

Tillatelse til tiltak i sjø ved Nodeviga Kristiansand kommune Vår dato: Vår ref.: 15.02.2019 2018/8490 Deres dato: Deres ref.: Agder Energi Varme AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved Vesterbukt -

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved Vesterbukt - Miljøvernavdelingen Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2018/3725 09.05.2018 Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 31.01.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/6374 Arkivkode: 461.5 Ferjeveien 6 AS Ferjeveien 6 4550

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 08.03.2013 Vår dato: 14.10.2013 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/2028 Arkivkode: 461.5 Oddvar Drange Åpta

Detaljer

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune - varsel om gebyr

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune - varsel om gebyr Miljøgjenvinning AS Kåsenveien 17 7340 OPPDAL Vår dato: 19.02.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/1971 Deres ref.: Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune

Oversendelse av tillatelse til dumping/utfylling ved opprydding etter ras i Remneset i Leirfjord kommune Leirfjord kommune postmottak@leirfjord.kommune.no Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2017/557 Deres ref: Vår dato: 30.01.2017 Deres dato: 23.01.2017 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune

Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til mudring ved Åfarnes fergekai i Rauma kommune Vår dato: Vår ref: 01.07.2019 2019/3601 Deres dato: Deres ref: Mottakarar: FJORD1 ASA Postboks 354 6902 FLORØ Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Fjord1 ASA Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune

Tillatelse til mudring/utdyping og dumping ved kai Solstrand, Os kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 16.3.2015 Deres dato 12.3.2015 Vår referanse 2015/3901 461.5 Deres referanse Solstrand Hotel & Bad AS Postboks 54 5201 Os Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 17.07.2015 Vår dato: 24.09.2015 Tlf.:

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse - mudring ved bekkeutløp Arås båtforening Arås båthavn - gbnr. 46/68 i Nøtterøy kommune

Tillatelse - mudring ved bekkeutløp Arås båtforening Arås båthavn - gbnr. 46/68 i Nøtterøy kommune Arås båtforening Postboks 30 3139 SKALLESTAD Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Emil Wear Nilsen 2009/7173 27.09.2017 33 37 11 72 Arkivnr: 461.5 Tillatelse - mudring

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i sjø ved gnr./bnr. 428/3 m.fl. Arendal kommune

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i sjø ved gnr./bnr. 428/3 m.fl. Arendal kommune Vår dato: Vår ref.: 04.07.2019 2018/9479 Deres dato: Deres ref.: Nedenes båtforening v/tore Bertmand Flageborgveien 78 4823 NEDENES Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 17.10.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/4131 Arkivkode: 461.5 Repstad Eiendom AS Birkedalsveien

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 18.08.2011 2011/3463-3 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring og dumping i

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Rona/Holskogkilen - Kristiansand kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Rona/Holskogkilen - Kristiansand kommune Miljøvernavdelingen Terje Holskog Holskogveien 200 4624 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2017/5619 25.01.2018 Tillatelse til mudring i sjø ved Rona/Holskogkilen - Kristiansand

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse til mudring og utfylling ved Akershusutstikkeren (gbnr. 207/415) Oslo kommune

Vedtak om endret tillatelse til mudring og utfylling ved Akershusutstikkeren (gbnr. 207/415) Oslo kommune Miljøvernavdelingen Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 0103 OSLO Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i Ronakanalen Kristiansand kommune

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring i Ronakanalen Kristiansand kommune Vår dato: Vår ref: 26.02.2019 2016/7087 Deres dato: 31.10.2018 Deres ref: Båtlaget Drangsvann Nord Olav Kyrresvei 6 4633 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.01.2018 Deres dato 28.11.2017 Vår referanse 2017/14499 461.5 Deres referanse Åge A. Landro Brevet er sendt pr. epost til aage.landro@bof.no

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden Avinor Trondheim lufthavn Værnes 7502 STJØRDAL Vår dato: 06.11.2014 Deres dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5496 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2013 2013/2443/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 09.04.2013 Vår ref. Øystein Nergård

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved gnr./bnr. 15/35 og 15/48 - Lillesand kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved gnr./bnr. 15/35 og 15/48 - Lillesand kommune Vår dato: Vår ref.: 19.06.2019 2018/7892 Deres dato: 08.09.2018 Deres ref.: Steinar Klauset Svarttjønnveien 14 4615 Kristiansand S Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 509/240 i Lillepollen - Arendal kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 509/240 i Lillepollen - Arendal kommune Vår dato: Vår ref.: 21.08.2019 2016/4044 Deres dato: 04.07.2019 Deres ref.: Vindholmen Eiendom AS c/o Arendals Fossekompani ASA Postboks 280 4803 ARENDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Vedtak om tillatelse for Asbjørn Leren til mudring i sjø ved Leira, gnr. 216 bnr. 94, i Aure kommune

Vedtak om tillatelse for Asbjørn Leren til mudring i sjø ved Leira, gnr. 216 bnr. 94, i Aure kommune Vår dato: Vår ref: 03.09.2019 2019/3792 Deres dato: Deres ref: Asbjørn Johannes Leren Vågøyvegen 93 6408 Aureosen Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vedtak om tillatelse for Asbjørn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal Miljøvern Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL --- Vår dato Vår referanse 04.05.2016 2016/1388 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69 461.2 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula Lillesand

Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula Lillesand Miljøvernavdelingen Egil og Knut Flakk Skåthaugen 66 6010 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4046 / FMAALRA 10.12.2014 Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord kommune Miljøvernavdelingen Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/755 28.11.2017 Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika

Kristiansund kommune - Statens vegvesen - Vedtak om tillatelse til mudring og dumping ved Seivika Vår dato 06.12.2018 2018/6790/FMMRTHAU/ Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Kristiansund kommune

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Eschebrygga -

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Eschebrygga - Vår dato: Vår ref.: 18.06.2019 2019/2915 Deres dato: Deres ref.: Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Saksbehandler, innvalgstelefon Martin Eie, 37 01 78 48 Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Harstadhamn, Harstad kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Harstadhamn, Harstad kommune Vår dato: Vår ref: 19.02.2019 2019/1429 Deres dato: Deres ref: Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Birte Tennøy, Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune.

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune. Deres ref.: Vår dato: 22.06.2016 Vår ref.: 2016/7704 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen Havnedrift AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Att. Odd Bjørn Bekkeheien Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden

Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden Saksbehandler, telefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 01.08.2018 Deres dato 19.03.2018 Vår referanse 2018/3956 461.5 Deres referanse Harald van Rees Rotler Cappes Vei 22 5018 Bergen Tillatelse til

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Lundevågen Farsund kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Lundevågen Farsund kommune Vår dato: Vår ref.: 04.06.2019 2019/3346 Deres dato: Deres ref.: MARIN ELEKTRO AS Postboks 58 4551 FARSUND Saksbehandler, innvalgstelefon Martin Eie, 37 01 78 48 Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Kavringstrand brygge (gbnr. 2/618) i Nesodden kommune

Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling ved Kavringstrand brygge (gbnr. 2/618) i Nesodden kommune Miljøvernavdelingen Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tillatelse til mudring utenfor brygge ved Olberg kirke i Krødsherad kommune

Tillatelse til mudring utenfor brygge ved Olberg kirke i Krødsherad kommune Vår dato: 01.04.2014 Vår referanse: 2014/2369 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen AS Kryllingen v/knut Ringnes 3536 NORESUND Innvalgstelefon: 32266823 Tillatelse til mudring

Detaljer

Gismerøya - gnr 40 bnr tillatelse til utfylling i sjø

Gismerøya - gnr 40 bnr tillatelse til utfylling i sjø Miljøvernavdelingen Sjøhuset Gismerøya AS c/o ADB-Senteret AS Postboks 277 4503 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/361 24.02.2016 Gismerøya - gnr 40 bnr 711 - tillatelse til utfylling

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 29.04.2015 2014/7232-2 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligutvikling AS Postboks 95 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 75/7, Tverrdalsøyveien Arendal kommune

Tillatelse til mudring av inntil 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 75/7, Tverrdalsøyveien Arendal kommune Miljøvernavdelingen Inger Lise og Ole J. Devold Holmesundveien 14 4920 STAUBØ Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/15542 12.05.2017 Tillatelse til mudring av inntil 100 m 3 muddermasse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Tillatelse til drift av biloppsamling - endret utslippstillatelse - Bjugn Bilopphuggeri AS Elveng - Bjugn kommune

Tillatelse til drift av biloppsamling - endret utslippstillatelse - Bjugn Bilopphuggeri AS Elveng - Bjugn kommune Fylkesmannen i Scir-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 I5-/2652 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref.

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar Raugstad i Søgne kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar Raugstad i Søgne kommune Miljøvernavdelingen Raugstad Arkitektur AS Markageilen 30 4322 SANDNES Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/18046 08.05.2017 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Midlertidig tillatelse for anleggsaktivitet som medfører overløpsutslipp til Drammenselva

Midlertidig tillatelse for anleggsaktivitet som medfører overløpsutslipp til Drammenselva Vår dato: 31.08.2018 Vår referanse: 2018/4724 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Saksbehandler: Andreas Røed Drammen kommune Postboks 7500 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32 26 66 14 Midlertidig tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 08.11.2013 2012/7754/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 31.10.2013 Vår ref. Vike småbåtforening

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 14.10.2013 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2012/7014 Arkivkode: 431 Olav Bekkeheien Jærvegen 64 4365

Detaljer

AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN

AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN Saksbeh.: Guri Ravn, 35 58 61 71 Vår dato 18.01.2016 Deres dato Vår ref. 2015/1330 Deres ref. AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN Tillatelse etter forurensingsloven og forurensningsforskriften til

Detaljer

Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og tillatelse til utfylling i sjø

Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og tillatelse til utfylling i sjø Miljøvernavdelingen Båtservice Mandal AS Postboks 113 4502 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/2291 24.02.2016 Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og 603 - tillatelse til utfylling i sjø

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling over forurenset sediment ved Strandkanten K10, Tromsø kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling over forurenset sediment ved Strandkanten K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 7.3.2017 2017/609-5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligutvikling AS Postboks 95 9305 FINNSNES Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø

Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø Miljøvernavdelingen Ivar Myklebost Midtunheia 27 5224 NESTTUN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/13692 08.09.2016 Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø Vi viser til søknad om mudring

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Trondheim Havn IKS - Verdal Havn

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Trondheim Havn IKS - Verdal Havn Vår dato: Vår ref: 08.07.2019 2018/4939 Deres dato: Deres ref: Trondheim Havn IKS Postboks 1234 Torgarden 7462 TRONDHEIM Saksbehandler, innvalgstelefon Andreas Wæhre, 47 74168061 Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune Mottakere i henhold til adresseliste Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Tor Fredrik Holth 2014/6195 19.01.2017 33 37 11 92 Arkivnr: 461.5 Avgjørelse av klage og endring

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy Vår dato: Vår ref: 22.01.2019 2019/589 Deres dato: Deres ref: KARMSUND HAVN IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Saksbehandler, innvalgstelefon Linn Berge Vormedal, 51568740 Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjøbunnen - Karistranda - gbnr. 3020/690 - Larvik kommune

Tillatelse til tiltak i sjøbunnen - Karistranda - gbnr. 3020/690 - Larvik kommune Larvik kommune, Areal og teknikk Postboks 2020 3255 Larvik Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Fred Marius Svendsen 2016/3828 26.08.2016 33 37 11 59 Arkivnr: 461.5 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring Laila Kval Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune

Tillatelse til mudring Laila Kval Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune Laila Kval Granholmveien 73 3230 SANDEFJORD Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Tor Fredrik Holth 2014/6195 13.10.2016 33 37 11 92 Arkivnr: 461.5 Tillatelse til mudring

Detaljer

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen

Kristiansund kommune - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - Vedtak om tillatelse til tiltak (peling) i forurenset sjøbunn ved Devoldholmen Vår dato: Vår ref: 04.03.2019 2019/1468 Deres dato: Deres ref: KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Astrups gate 9 6509 KRISTIANSUND N Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Kristiansund

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Utvidelse av småbåthavn ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune Alsten Maskinstasjon AS v/arnt Aleksandersen arnt@alsten.no Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2015/8324 Deres ref: Vår dato: 11.10.2016 Deres dato: 04.04.2016

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for Søndre Follo Renseanlegg IKS i Vestby kommune.

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for Søndre Follo Renseanlegg IKS i Vestby kommune. Vår dato: Vår ref: 26.07.2019 2019/15754 Deres dato: 13.02.2019 Deres ref: Søndre Follo Renseanlegg IKS Hauger 1540 Vestby Saksbehandler, innvalgstelefon Simon Haraldsen, 22003652 Vedtak om tillatelse

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer