Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2013/4131 Arkivkode: Repstad Eiendom AS Birkedalsveien SØGNE Søylekilen, Oftenes - tillatelse til mudring for etablering av småbåthavn Vi viser til søknad om mudring ved Oftenes og dumping Brattholmen, begge i Søgne kommune, mottatt og tilleggsopplysninger mottatt Fylkesmannen gir tillatelse til mudring ved Oftenes. Massene tillates deponert ved Brattholmen i Høllefjorden. Adkomst for lekter må gjøres via båtled. Det er stilt vilkår i tillatelsen. Fakta Søker, Repstad eiendom AS, ønsker å mudre et område ved gnr 31, bnr 2 og Oftenes i Søgne kommune. Formålet med mudringen er å legge til rette for felles båtanlegg i henhold til kommunedelplan for Kjellandsheia. Dybden per i dag er mellom 20 og 50 centimeter. Mengden som skal mudres er omkring m 3 sand, silt og noe leire. Dybden etter tiltaket vil da være på kote -2 meter. Det skal ikke være noen kjent forurensning i bukta. Naturforholdene på stedet er, på forespørsel fra Fylkesmannen, vurdert i egen rapport. Det er flere registrerte naturtyper i nærområdet til mudringsområdet. Gjennomgangen av tiltaket, oppsummert i sammendraget, i rapporten viser at ingen viktige naturtyper blir berørt. To lokalt viktige forekomster av ålegras kan i begrenset omfang bli berørt i forbindelse med selve mudringen. Registrert hekke- og beiteområde for andefugl er unøyaktig avgrenset, og rapporten foreslår en revidert avgrensning. Tiltaket vurderes til ikke å være i strid med naturmangfoldlovens formål. Massene vil graves fra lekter og ønskes dumpet ved Brattholmen i Høllefjorden. Prøver av sjøbunnen/sedimentene er analysert for miljøgifter og viser et innhold av tributyltinn (TBT) som, i henhold til Miljødirektoratets veileder T-2229/2007, ligger i tilstandsklasse III i det øverste laget sedimenter for to av tre punkter som er prøvetatt. Den tredje ligger i tilstandsklasse IV. I de dypere lag av sedimentene ligger nivået av TBT på grensen mellom tilstandsklasse II og III. En prøve inneholdt kobber marginalt i tilstandsklasse IV (for øvrig samme prøve hvor TBT ligger i tilstandsklasse IV). Alle andre tungmetaller og organiske miljøgifter ligger på bakgrunnsnivå eller har god tilstand. Prøvene tyder på påvirkning av småbåttrafikk da TBT ble brukt i bunnstoff før og er nå i mange tilfeller erstattet av kobber. Eiendommene med gnr. 31 bnr. 22 (eier Johan Leonard Bekkenes Kjærbo) og gnr. 31 bnr. 2 (eiere Raino og Karianne Klungland) opplyses å bli berørt av arbeidene. Offentlige instanser og andre berørte naboer har fått søknaden oversendt. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

2 Side 2 av 7 Søgne kommune har gitt dispensasjon fra plankravet i kommunedelplanen for etablering av småbåthavn. Kommunens vedtak ble opprettholdt av Fylkesmannen i Vest-Agder etter klage. I klageavgjørelsen kunne ikke Fylkesmannen ut fra planbestemmelsene se at plankrav gjøres gjeldende for sjøområdene. Norsk maritimt museum gjennomførte en befaring av området i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen. I rapporten nevnes det at det ble sondet med stålsonder etter mulige skipsvrak eller andre farkoster nede i de bløte sedimentene. Det ble kun registrert noe synketømmer, ingen rester av fartøyer ble funnet Det ble også tatt prøvestikk i bunnsedimentene, og soldeprøver for om mulig å påvise eventuelle steinalderlokaliteter. Heller ikke dette ble påvist. Norsk Maritimt Museum hadde således ingen merknader til den planlagte småbåthavna ved Oftenes. Naturvernforbundet i Vest-Agder har i uttalelse signalisert at for dem representerer sjødeponering et tilbakelagt kapittel. I den grad sedimentene er forurenset, skal de lages forsvarlig uten fare for utlekking, for øvrig anser Naturvernforbundet ikke forurenset masser som en ressurs som det bør være anvendelse for. Advokat Jakob Bakka, på vegne av sin klient Johan Leonard Bekkenes Kjærbo, har flere kommentarer. Den første gjelder dispensasjonen i kommunen og at man ikke kan forskuttere at det vil bli gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. Videre fastholder Bakka at tiltakshaver må begrense tiltaket til egen eiendom, at midlertidig farled gjennom atkomstvei blir vanskelig, at naturmangfoldloven ikke er undersøkt og vurdert og til sist at støy vil være belastende for området den tiden arbeidene holder på samt at småbåtfortøyning må anses som en forurensningskilde. Andre kommentarer er ikke mottatt. Fylkesmannens vurdering Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som omtaler de viktigste forholdene i behandlingen av søknader om mudring og dumping ( Veileder for håndtering av sedimenter TA-2960/2012, håndteringsveilederen). I tillegg har de utarbeidet en veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann (TA-2229/2007). Tiltak skal også vurderes iht. naturmangfoldloven og vannforskriften. Det er dokumentert noe forurensede sedimenter. Det er ikke ønskelig at disse spres i nærområdene, og nærliggende naturtyper kan også motta uønskede effekter. Forurensning For blant annet å vurdere disponering av massene etter mudring krever vi prøvetaking av massene på bunnen for kjemiske analyser. Vedlagt søknaden er resultater fra kjemiske analyser av prøver tatt i bukta hvor mudring er aktuelt. Det var ikke forventet å finne høye verdier av verken tungmetaller eller organiske miljøgifter utover det man før har funnet på steder hvor det har vært småbåttrafikk. Prøven viser at bunnen i bukta inneholder forhøyet nivå av TBT og kobber som nevnt over. Med dette innholdet vil mulighetene for dumping i Høllefjorden være tilstede. Normalt forutsetter vi at det ikke finnes forurensninger av betydning. Med det mener vi at konsentrasjonen av miljøgifter må ligge under tilstandsklasse 2 i Miljødirektoratet sin veileder TA-2229/2007 for deponering i sjø. Masser med overskridelse for TBT kan vi vurdere dumpet da massene ellers er rene. Dog finnes det også kobber i øverste lag av sedimentene i ett punkt. Grunnen til det er at TBT finnes stort sett overalt langs kysten i våre områder samt at en deponering på land vil være forbundet med uforholdsmessige kostnader.

3 Side 3 av 7 Mudring vil gjøres fra lekter. Det er derfor gitt tillatelse etter forurensningsforskriften Mudring og dumping fra sjøgående fartøy er per definisjon forbudt med mindre tillatelse gis. Under tiltaksgjennomføringen skal siltskjørt kapsle inn tiltaksområdet og hindre partikkelspredning til området utenfor. Det er svært viktig ettersom organiske miljøgifter som regel er bundet til partikler (er hydrofobe). Fylkesmannen mener at tiltaket kan gjennomføres etter denne tillatelsen med vilkår uten å representere noen stor fare for forurensning av området. Det skal etableres kontroll med at siltskjørtet fungerer som det skal, og at det ikke er spredning av partikler/miljøgifter til utenfor tiltaksområdet. Det gjøres ved representative turbiditetsmålinger. Kontrollen skal utføres ved hjelp av turbiditetsmålinger. Målingene må være representative i forhold til påvirkningsgraden av tiltaket. Alle målinger skal loggføres. I henhold til håndteringsveilederen til Miljødirektoratet bør bakgrunnsverdiene måles i tiltaksområdet over en periode på minimum en uke forut for tiltaket. Grenseverdien settes til referanseverdi pluss 5 NTU. Referanseverdien settes som gjennomsnittlig eller medianverdi fra hele perioden referansemålingen er foretatt. Den mest konservative verdien bør benyttes. Rutine for, samt plassering av, turbiditetsmålinger fremlegges Fylkesmannen før tiltaket iverksettes. Av hensyn til plante- og dyreliv, friluftsliv og rekreasjon, er det en hovedregel at tiltak i sjø ikke tillates i perioden 15. mai til 15. september. I denne perioden er også den biologiske produksjonen i vannmassene stor, og det er lite ønskelig med negativ påvirkning av vannmassene. Sluttrapport skal sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder innen 6 uker etter at tiltakene er avsluttet. I rapporten skal det dokumenteres at vilkårene som er gitt i tillatelsen er overholdt. Eventuelle avvik skal begrunnes. Dette er et generelt krav som stilles i tillatelser ved tiltak i sjø. Dvs. at tiltakshaver skal dokumentere overholdelse av vilkårene i tillatelsen. Våre vurderinger iht. naturmangfoldloven og vannforskriften Vedtaket er vurdert etter prinsippene i 8 til 12 i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Naturmangfoldloven setter krav til bakgrunnskunnskap for vedtak etter særlover som forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Vi anser området for å være tilstrekkelig undersøkt med tanke på marint biologisk mangfold for dette formålet (se under). Det er videre registrert et svært viktig område med ålegras samt flere andre marine naturtyper. Vi tillater ingen mudring eller deponering av mudrede masser i disse. Den eksisterende kunnskapen om området og dets biologiske mangfold anser vi for å være tilstrekkelig i forhold til sakens karakter. Vi har lagt Miljødirektoratet sin Naturbase og Fiskeridirektoratet sin kartløsning til grunn. Rapporten Oftenes småbåthavn Vurdering av naturmangfold utarbeidet av Prosjekt gruppen AS inngår som en del av grunnlaget. Vi anser at kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven 8, er tilstrekkelig ivaretatt gjennom disse kildene. Samlet beskriver kartløsningene og rapporten det biologiske mangfoldet i området godt. I kunnskapsgrunnlaget skal også effekten av påvirkninger vurderes. Mulige effekter av de arbeidene som det er søkt om er godt kjent gjennom erfaring med liknende tiltak. Et unntak er

4 Side 4 av 7 den løsningen som tiltakshaver ønsker for adkomstvei for lekter. Ved kjøreveien til holmen, som søkes fjernet og reetablert, er det en lokalt viktig ålegraseng med kraftige, tette planter. Noe lenger nord, på vestsiden av mudringsområdet, er det en lokalt viktig ålegraseng. Denne er mindre og har ikke fullt så tette planter. Vi mener at det å fjerne landforbindelsen over til holmen er forbundet med fare for nedslamming av ålegrasengen som er nevnt over. Grunnen til det er at det siltskjørtet som må etableres her må fjernes når lekteren passerer. Det er da stor sannsynlighet for at partikkelflukt fra vannmassene og fra selve siltskjørtet vil bevege seg til ålegrasengen. Vi mener derfor det er bedre med adkomst for lekter der hvor båtleden går per i dag. Ut fra sjøkart (vedlagt) bør det være overkommelig. Bakgrunnen for vår vurdering er naturmangfoldloven 12, om best mulig lokalisering, nevnt nedenfor. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven 9, tillegger vi mindre vekt av de grunner som er nevnt over, nemlig at kunnskapen er tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet skal vurderes selv om kunnskapen er tilstrekkelig. Vi mener imidlertid at også kunnskapen om påvirkning fra denne typen arbeider er godt kjent. Et element som er vurdert er avgjørelsen om adkomst for lekter. Føre-var-prinsippet er tillagt vekt for sistnevnte. Prinsippet om samlet belastning, jf. naturmangfoldloven 10, er relevant for inngrep av denne typen i sjøbunnen. De indre sjøområdene i Søgne er mye utbygd og har belastning også fra småbåttrafikk og annen type inngrep. For vurderingens skyld er det et poeng at bukta allerede er brukt som båthavn. Mudring vil ikke endre bruken, men vil nok medføre større trafikk. Bruken av området skal vurderes av planmyndigheten overfor boliger og lignende, mens økt trafikk og bruk som en følge av mudring følges opp her overfor det ytre miljø. Med en fysisk barriere vil påvirkning fra arbeidene på områdene rundt bli liten. Vi ser at økt båttrafikk vil være forstyrrende for naturområdene de månedene bukta er i bruk. På den annen side vil det etter vårt syn ikke være noen stor ekstra belastning for den viktigste ålegrasenga i dette området, utenfor kilen sør-vest for tiltaksområdet. I tillegg vil neppe økt antall båtplasser gi nevneverdig større trafikk innover i bukta der hvor beite- og yngleområdet for andefugl og strandenga finnes. Av den grunn tillegges prinsippet om samlet belastning mindre vekt for tiltaket. Eventuell påvirkning i vannmassene er forbigående og holdes på et begrenset område når vilkårene følges. Prinsippene i 11 og 12 er aktuelle. Lovens 11 slår fast at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Bestemmelsen forutsetter at det omsøkte tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet. Da vi gjennom vilkår forutsetter at det ikke forekommer skade, tillegger vi prinsippet mindre vekt. Vilkår om bruk av siltskjørt er blant annet satt for å begrense skade på naturmangfoldet ved å hindre spredning av partikler fra utfyllingen. Turbiditetsmåler er et vanlig krav for å kontrollere effekten av siltskjørtet. Vi anser ikke vilkårene for å være urimelig ut fra tiltakets omfang. Dette er en løsning som isolert sett er det beste for miljøet. Paragraf 12 sier at man for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet må ta utgangspunkt i driftsmetoder og teknikk som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Med teknikk menes blant annet rensemetoder. Driftsmetoder omfatter tidspunkt for aktivitet, redskapsbruk og avbøtende tiltak. Best mulig lokalisering kan være at man for en planlagt vei velger en trasé som medfører minst mulig skade på leveområder til truede arter. Som nevnt i avsnittet over, har vi satt krav om bruk av siltskjørt. Det er også satt begrensninger for når mudring og dumping kan gjennomføres.

5 Side 5 av 7 Miljøvernavdelingen anser det som tilstrekkelig med siltgardin for å hindre partikkelspredning. Det er imidlertid viktig at siltgardinet er på plass før arbeidene starter. Blant annet kan spredning av masser føre til nedslamming av tilgrensende ålegras. Siltskjørtet bør omfatte hele utfyllingen/stenge av bukta. Andre forhold Søker er selv ansvarlig i forhold til andre brukerinteresser som kan bli berørt, herunder eventuelle sjøvannsinntak og andre installasjoner. Søker er også selv ansvarlig for å innhente andre tillatelser som er nødvendige. Som advokat Bakka nevner vil tiltakshaver kunne gjøre arbeider på sin eiendom. Denne tillatelsen gir ingen godkjenning til å foreta inngrep på annen manns eiendom. Privatrettslige forhold forutsetter vi avgjort annet sted. Tillatelsen regulerer mudringen og deponeringen. Videre er mudring tillatt der gjeldende arealplan og planformålet ikke er i strid med de arbeider som tiltakshaver har søkt om. Det at Søgne kommune har avsatt området til småbåthavn mener vi klart er et samtykke fra planmyndigheten om at mudring er i samsvar med planformålet. Naturmangfoldloven skal legges til grunn for all behandling. Loven og tiltakets virkning er vurdert i ettersendt rapport. Hvorvidt andre myndigheter har lagt loven til grunn ved sin behandling kommenterer ikke vi ytterligere i denne tillatelsen. Dette vedtaket er gjort med bakgrunn i det vi i dag vet om området. Vi bemerker at søknaden er behandlet etter forurensningsloven og at søker også må innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk, blant annet plan- og bygningsloven. Privatrettslige forhold forutsetter vi som sagt avgjort før tiltaket finner sted. Aktuelle etater samt berørte parter mottar kopi av dette vedtaket. Tillatelse Med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 22-6, gir Fylkesmannen i Vest-Agder tillatelse til mudring i bukt ved Oftenes i Søgne kommune. Vilkår for tillatelsen: 1. Det kan mudres inntil m 3 sjøbunnmasser. Omfang av mudring skal begrenses så langt som praktisk mulig. 2. Massene skal deponeres i henhold til søknad, det vil si ved tidligere bruk dumpeplass for denne typen masser ved Brattholmen i Høllefjorden, Søgne kommune. 3. Mudring og dumping skal ikke skje i tidsrommet 15. mai til 15. september. Disse periodene er gunstig for biologisk aktivitet og er viktig for friluftslivet. 4. Mudring og dumping skal utføres på en slik måte at det i minst mulig grad volder tilslamming av vannmasser og strandområder. Siltskjørt ved mudring skal benyttes. Siltskjørtet må omfatte hele mudringsområdet og rekke helt ned til bunnen. 5. Det skal etableres kontroll med at siltskjørtet fungerer som det skal, og at det ikke er spredning av partikler/miljøgifter til utenfor. Dvs. at det skal være en kontroll med eventuell partikkelforurensning. Kontrollen skal utføres ved hjelp av turbiditetsmålinger. Målingene må være representative i forhold til påvirkningsgraden av tiltaket. Alle målinger skal loggføres. Bakgrunns verdier bør måles i tiltaksområdet over en periode på minimum en uke forut for tiltaket. Referanseverdien settes som gjennomsnittlig eller medianverdi fra hele perioden referansemålingen er foretatt. Den

6 Side 6 av 7 mest konservative verdien bør benyttes. Grenseverdien settes til referanseverdi pluss 5 NTU. Turbiditeten skal måles i jevnlige dybdeintervaller fra vannoverflaten og ned til sjøbunnen. Rutine for drift av turbiditetsmåler, inkludert hva som skal gjøres ved overskridelse av grenseverdi, fremlegges Fylkesmannen før tiltaket iverksettes. Plassering av turbiditetsmålere skal også legges fram for Fylkesmannen før tiltaket iverksettes. 6. Dersom det viser seg at massene og sjøbunnen er av en slik karakter at arbeidene medfører alvorlige miljømessige problemer, tas det forbehold om at arbeidene skal stanses, og at saken blir vurdert på nytt. 7. Den som utfører arbeidet skal kunne fremlegge kopi av denne tillatelse på arbeidslokaliteten, inntil tiltaket er avsluttet. 8. Miljøvernavdelingen ber om en tilbakemelding en uke før tiltaket settes i gang. 9. Utført mudring skal rapporteres til Fylkesmannen i Vest-Agder innen 6 uker etter avsluttet operasjon. Rapporten skal inneholde informasjon om mengder og typer masser som er mudret. I rapporten skal det dokumenteres at vilkårene som er gitt i tillatelsen er overholdt, eller begrunne eventuelle avvik. Rapportskjema følger vedlagt. 10. Denne tillatelsen er gyldig i to år fra Ansvarsforhold Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen. Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for ansvaret for innhenting av tillatelser etter annet lovverk eller fra berørte grunneiere og rettighetshavere med mer. Erstatningsansvar og klageadgang Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver eller anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. bl.a. 10 og 17 i forurensingsloven. Denne avgjørelsen kan etter 29 i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra meddelelsen. Klagen bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen. Gebyr På bakgrunn av de opplysninger som søker har gitt i søknaden, vurderer vi tiltaket plassert under gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften 39-3, jf (ny tillatelse). Det betyr at søker skal betale et gebyr på kr for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett vil ettersendes vedtaket. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Et vedtak om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at brev er mottatt, jf. forurensningsforskriftens Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

7 Side 7 av 7 Med hilsen Thore Egeland (e.f.) sjefingeniør Bjørn Wattne Østerhus senioringeniør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Vedlegg: Rapportskjema Kart over området Kopi uten vedlegg til: Kystverket sørøst Serviceboks Ålesund Oftenes velforening v/helge Oftenesheia SØGNE Mushom Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Adv. Jakob Bakka Postboks Kristiansand S Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien OSLO Naturvernforbundet i Vest- Agder Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Reino og Karianne Klungland Leirev SØGNE Johan Leonard B. Kjærbo Øvre Holmegt. 15b 4006 STAVANGE R Søgne kommune Postboks Søgne

Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk

Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk Miljøvernavdelingen Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2010/515 2017/4500 16.06.2017 Rossevatn - tillatelse til mudring av kalk Vi viser til mottatt

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 31.01.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/6374 Arkivkode: 461.5 Ferjeveien 6 AS Ferjeveien 6 4550

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 01.05.2015 Tlf.: 38 17 62

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 22.10.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2014/3122 Arkivkode: 461.5 Truls Kåfjord Skogsvingen 4 4517

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 17.07.2015 Vår dato: 24.09.2015 Tlf.:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 22.4.2013 Vår dato: 12.6.2013 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2012/6604 Arkivkode: 461.5 Sweco Norge AS Ægirs vei 10B

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 10.02.2015 Tlf.: 38 17 62

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 82/138 og 82/116på Hille Mandal kommune

Tillatelse etter forurensningsforskriften til mudring ved gnr/bnr 82/138 og 82/116på Hille Mandal kommune Vår dato: Vår ref.: 13.05.2019 2019/1540 Deres dato: 17.02.2019 Deres ref.: Gunbjørg Beate Dybvig Liljeveien 3 4022 Stavanger Saksbehandler, innvalgstelefon Liudmila Pechinkina, 37017847 Tillatelse etter

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune.

Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 431/30, 33 og 164 ved Skarpnes i Arendal kommune. Miljøvernavdelingen Egil André Hausland Olsen Skarpnesveien 36 4823 NEDENES Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3945 / FMAACKI 08.04.2015 Tillatelse til mudring av 100 m 3 muddermasse

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 08.03.2013 Vår dato: 14.10.2013 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/2028 Arkivkode: 461.5 Oddvar Drange Åpta

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø

Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø Miljøvernavdelingen Ivar Myklebost Midtunheia 27 5224 NESTTUN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/13692 08.09.2016 Flisen/Rasvåg - tillatelse til mudring i sjø Vi viser til søknad om mudring

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77642205 04.06.2012 2011/7130-11 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 TROMSØ Tillatelse til mudring, dumping

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Gismerøya - gnr 40 bnr tillatelse til utfylling i sjø

Gismerøya - gnr 40 bnr tillatelse til utfylling i sjø Miljøvernavdelingen Sjøhuset Gismerøya AS c/o ADB-Senteret AS Postboks 277 4503 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/361 24.02.2016 Gismerøya - gnr 40 bnr 711 - tillatelse til utfylling

Detaljer

Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og tillatelse til utfylling i sjø

Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og tillatelse til utfylling i sjø Miljøvernavdelingen Båtservice Mandal AS Postboks 113 4502 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/2291 24.02.2016 Gismerøya gnr. 40 bnr. 706 og 603 - tillatelse til utfylling i sjø

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 20.05.2014 Vår dato: 29.08.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2014/2089 Arkivkode: 461.1 COWI AS Strandgaten

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden

Tillatelse til mudring i vågen av Eidsnes Indre, gnr. 244 bnr. 13 i Lindås og dumping av masser på dypt vann i Osterfjorden Saksbehandler, telefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 01.08.2018 Deres dato 19.03.2018 Vår referanse 2018/3956 461.5 Deres referanse Harald van Rees Rotler Cappes Vei 22 5018 Bergen Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 18.12.2016 2016/8606-2 Deres dato Deres ref. 16.12.2016 Jæger Adventure Camp Kastnesveien 758 9311 Brøstadbotn Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord kommune Miljøvernavdelingen Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/755 28.11.2017 Tillatelse til mudring i sjø ved Flisen/Grønnvika - Flekkefjord

Detaljer

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune

Åge A. Landro. Brevet er sendt pr. epost til Tillatelse til mudring i Landrovågen i Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 22.01.2018 Deres dato 28.11.2017 Vår referanse 2017/14499 461.5 Deres referanse Åge A. Landro Brevet er sendt pr. epost til aage.landro@bof.no

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Vedtak om endret tillatelse til mudring og utfylling ved Akershusutstikkeren (gbnr. 207/415) Oslo kommune

Vedtak om endret tillatelse til mudring og utfylling ved Akershusutstikkeren (gbnr. 207/415) Oslo kommune Miljøvernavdelingen Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 0103 OSLO Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved Vesterbukt -

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved Vesterbukt - Miljøvernavdelingen Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2018/3725 09.05.2018 Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av masser i sjø ved

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Tomasjordnes, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 29.04.2015 2014/7232-2 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligutvikling AS Postboks 95 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 09.09.2014 Vår dato: 10.04.2015 Tlf.:

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring og dumping i Løksfjorden, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 18.08.2011 2011/3463-3 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9008 TROMSØ Tillatelse til mudring og dumping i

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/915 28.08.2018 Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av forurensede masser med forhøyet utlekking av selen Fylkesmannen

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 18.06.2013 2013/2443/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 09.04.2013 Vår ref. Øystein Nergård

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula Lillesand

Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula Lillesand Miljøvernavdelingen Egil og Knut Flakk Skåthaugen 66 6010 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4046 / FMAALRA 10.12.2014 Tillatelse til mudring ved gnr 6/101 - Stuttisaula

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Vest-Agder opplyser om vedtak fra Miljøverndepartementet som innebærer

Detaljer

AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN

AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN Saksbeh.: Guri Ravn, 35 58 61 71 Vår dato 18.01.2016 Deres dato Vår ref. 2015/1330 Deres ref. AT Terminal AS Pb. 116 Sentrum 3701 SKIEN Tillatelse etter forurensingsloven og forurensningsforskriften til

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune - varsel om gebyr

Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune - varsel om gebyr Miljøgjenvinning AS Kåsenveien 17 7340 OPPDAL Vår dato: 19.02.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/1971 Deres ref.: Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bildemontering til Miljøgjenvinning

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 30.06.2015 Tlf.: 38 17 62

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/ Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av for

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/ Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av for Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/915 28.08.2018 Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av forurensede masser med forhøyet utlekking av selen Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 14.10.2013 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2012/7014 Arkivkode: 431 Olav Bekkeheien Jærvegen 64 4365

Detaljer

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.09.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar Raugstad i Søgne kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar Raugstad i Søgne kommune Miljøvernavdelingen Raugstad Arkitektur AS Markageilen 30 4322 SANDNES Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/18046 08.05.2017 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til Ingvar

Detaljer

Vi viser til søknad datert 27. august 2015 og opplysninger gitt i forbindelse med behandling av søknaden.

Vi viser til søknad datert 27. august 2015 og opplysninger gitt i forbindelse med behandling av søknaden. Sakshandsamar, innvalstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 31.8.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/5742 461.5 Dykkar referanse Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 Skøyen 0214 OSLO Endret tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal

Tillatelse til mudring i forbindelse med legging av ny overløpsledning i Mjøsa ved båthavna i Brumunddal Miljøvern Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL --- Vår dato Vår referanse 04.05.2016 2016/1388 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69 461.2 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til tildekkingstiltak i Kittelbukt, Arendal kommune.

Tillatelse til tildekkingstiltak i Kittelbukt, Arendal kommune. Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/2061 19.05.2016 Tillatelse til tildekkingstiltak i Kittelbukt, Arendal kommune. Fylkesmannen

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer