Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2012

2 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget for NHKs arbeid...4 Akkreditert inspeksjonsorgan...5 Utpekt teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet...5 Periodisk sikkerhetskontroll...6 Kontroll av heiser/løfteinnretninger om bord i skip og på oljeplattformer...6 Samsvarsvurdering av nye heiser etter Heisdirektivet...6 Samsvarsvurdering og kontroll av nye anlegg etter Maskindirektivet...7 Andre kontrolloppgaver og deltakelse ved granskning av ulykker...7 Samarbeid med statlige etater og kommunene...7 Regelverks- og standardiseringsarbeid...7 Effektiv drift gjennom bl.a. bruk av IKT-baserte arbeidsverktøy...9 Bruk av iphone/smarttelefoner i kontrollarbeidet... Error! Bookmark not defined. Mine sider for eksterne brukere... Error! Bookmark not defined. Informasjonsarbeid... Error! Bookmark not defined. Etterutdanning Ulykker i Arbeidsmiljø, sykefravær mv Likestilling Regnskapet for Fortsatt drift Utsiktene fremover Side 2

3 Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK) Med endringen av plan- og bygningsloven i 1986 og de reviderte byggeforskriftene som trådde i kraft i 1987, ble det gitt hjemmel for at heisanlegg i bygninger skal sikkerhetskontrolleres før de tas i bruk og underlegges periodisk sikkerhetskontroll i driftsfasen. Byggeforskriftene fastsatte at kontrollen enten skulle utføres av kommunalt ansatte kontrollører, eller av en landsomfattende kontrollordning med autorisasjon fra departementet. Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) ble i 1986 bedt av daværende Kommunal- og arbeidsdepartement om å organisere den landsomfattende kontrollordningen. NBR startet forberedelsen høsten samme år, og Stiftelsen Norsk Heiskontroll ble opprettet Departementet ga allerede den Norsk Heiskontroll (NHK) autorisasjon til å utføre landsomfattende installasjons- og sikkerhetskontroll av løfteinnretninger (heiser, rulletrapper, rullende fortau). På denne måten ble eiere av heisanlegg i hele landet sikret slik kontroll til samme pris. NHK fikk i 1998 sentral godkjenning i medhold av Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3,og Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse Godkjenningen gjaldt nyanlegg og anlegg som har gjennomgått større reparasjoner eller endringer. Høsten 1999 ble NHK utpekt som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet. Da Heisdirektivet ble gjort gjeldende, falt sikkerhetskontrollen for nye heiser på vegne av kommunale bygningsmyndigheter bort siden heisinstallatøren søker om samsvarssertifikat hos et teknisk kontrollorgan som da foretar slik kontroll. Når det gjelder sikkerhetskontrollen av eksisterende løfteinnretninger, har regelverket om hvem som kan utføre slik kontroll vært uendret siden NHK ble stiftet og frem til ny teknisk forskrift (TEK 10) ble gjort gjeldende fra 1. juli I dag utfører NHK periodisk sikkerhetskontroll i alle landets kommuner bortsett fra Oslo. NHK er i dag organisert med et sentralkontor i Oslo og områdekontorer i Bodø, Trondheim, Bergen, Skien, Hamar og Oslo. Per hadde NHK 48 medarbeidere. Da er ikke innleid personell medregnet. Bemanningen framgår av organisasjonsplanen på vår hjemmeside. NHK finansierer sin virksomhet ved å ta betaling for de tjenester som utføres. Takstene for periodisk sikkerhetskontroll, som er like for hele landet, er fastsatt slik at årlige inntekter så nær som mulig blir lik årlige kostnader. NHK skal tilby kostnadseffektive tjenester med høy og forutsigbar kvalitet. Siden opprettelsen i 1987 har NHK vært en uavhengig stiftelse. Vedtektene finnes på vår hjemmeside. Styret og sentralkontoret NHKs styre hadde i 2012 følgende sammensetning: Advokat Gunnar Aalde, styreleder Rådgiver Margareth Belling Heismontør Tor Sundby Avdelingsdirektør Morten Ryjord Kontrollør Thor Bjørn Bye (valgt av de ansatte) Bemanningen ved sentralkontoret fremgår av vår hjemmeside. Side 3

4 Områdekontorene Kontrollvirksomheten er lagt til områdekontorene som har vært ledet av: Område 1 (kontor i Bodø) og Område 2 (kontor i Trondheim): Område 3 (kontor i Bergen): Område 4 (kontor i Skien): Område 5 (kontor i Hamar) og Område 6 (kontor i Oslo): Områdeleder Uno Strand Områdeleder Tom Sandanger Områdeleder Bent Kvelland Områdeleder Frode Magnussen Hvert områdekontor er bemannet med områdesekretærer og kontrollører tilpasset oppgavene i de ulike områdene. Områdenes geografiske utstrekning framgår av kartet på hjemmesiden. De fleste kontrollørene er bosatt på andre steder enn der områdekontorene ligger. Dette er gjort for å redusere reisetiden til anleggene og dermed bidra til at kontroller kan utføres så kostnadseffektivt som mulig over hele Norge. Oppgavene til NHK De vesentligste oppgavene til NHK er: Periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger Periodisk sikkerhetskontroll av heiser på Svalbard Sikkerhetskontroll av heiser om bord i skip i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrifter Samsvarsvurdering av nye heiser som teknisk kontrollorgan Vurdering og kontroll av nye løfteplattformer, rulletrapper og lignende Kontroll av heiser og andre løfteinnretninger som har gjennomgått endringer og reparasjoner Gransking av ulykker, herunder kontroll av løfteinnretninger etter ulykker Sørge for å holde Nasjonalt installasjonsregister (NIREG) oppdatert med de opplysninger vi skal registrere som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) Deltakelse i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Deltakelse i EUs kontaktgruppe for tekniske kontrollorganer under Heisdirektivet Informasjon til sentrale og kommunale myndigheter, heiseiere, heisinstallatører m.fl. Lover og forskrifter som danner grunnlaget for NHKs arbeid Det lov- og forskriftsmessige grunnlaget for kontroll av løfteinnretninger, er gitt i plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) som viser til Heisdirektivet og Maskindirektivet. Formelt forvaltes dette regelverket av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Mer detaljerte bestemmelser finnes i europeiske og norske standarder for ulike løfteinnretninger. De norske standardene er basert på tilsvarende internasjonale standarder, oftest utarbeidet av CEN, i noen tilfeller av ISO. Standardene angir hvorledes direktivkrav kan oppfylles. Når en harmonisert standard benyttes, er direktivkrav oppfylt og det er ikke nødvendig å gjennomføre spesielle risikoanalyser. TEK 10 har bestemmelser som gjelder både nye og eksisterende løfteinnretninger. Disse bestemmelsene utfylles av veiledning til forskriften (VTEK). Det er henvisninger i TEK 10 og VTEK til standarder, f.eks. NS 3810 «Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau» I tillegg til veiledningen utgir Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) meldinger om aktuelle forhold. I 2008 utga BE (nå DIBK) temaveiledningen HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp, som erstattet HO-3/2002 med samme tittel. Det er igangsatts standardiseringsarbeid for å erstatte denne i 2013 med ny NS Side 4

5 Kravene til sikkerhet er i utgangspunktet det samme for eldre som for nye løfteinnretninger, men praktiske og økonomiske grunner gjør at det ikke er rimelig å kreve oppjustering av alle forhold ved eldre løfteinnretninger til dagens nivå. Kontrollomfanget og kontrollhyppighet for eksisterende løfteinnretninger er nedfelt i gjeldende bestemmelser, dvs. forskrift og veiledning. Heiseier er, som det står i TEK 10, ansvarlig for sikkerhetsmessig forsvarlig drift og må sørge for å få utført nødvendig tilsyn og regelmessig ettersyn. Eier skal dessuten sørge for at det blir gjennomført periodisk sikkerhetskontroll minst hvert annet år. I TEK 10 er det fastsatt at sikkerhetskontroll kan utføres av: a) sikkerhetskontrollør tilsatt i kommunal heiskontrollordning b) landsdekkende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet c) landsdekkende heiskontrollordning som utfører sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag d) Direktoratet for byggkvalitet Sikkerhetskontrollør skal godkjennes av Direktoratet for byggkvalitet. NHK er det eneste kontrollorganet som driver landsdekkende periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger og har bemyndigelse fra departementet. Akkreditert inspeksjonsorgan NHK er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A etter NS-EN ISO/IEC-17020, det vil si inspeksjonsorgan som yter tjenester som uavhengig kontrollforetak. Akkrediteringen omfatter både kontroll av nyanlegg og periodisk sikkerhetskontroll. NHK har akkrediteringsnummer INSP 002. NHK ble i januar 2009 akkreditert på nytt av Norsk Akkreditering for ytterligere fem år, dvs. til NHK har samlet rutiner for saksbehandling og kontroll i en kvalitetshåndbok, som gjennomgås og endres etter behov. Rutiner for saksbehandling og gjennomføring av det praktiske kontrollarbeid er gjennomgått av Norsk Akkreditering. Akkrediteringen forutsetter bl.a. at NHK foretar regelmessige, interne revisjoner og oppdateringer av kvalitetshåndboken. Norsk Akkreditering foretar årlige oppfølgingsbesøk for å påse at det styringssystemet som er beskrevet, blir brukt slik som forutsatt. Norsk Akkreditering gjennomgikk rutinene i kvalitetshåndboken Utpekt teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet NHK er utpekt som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet for: Sluttkontroll av typegodkjente utførelser, jfr. Heisdirektivets vedlegg VI; Verifisering av enkelteksemplarer, dokument- og anleggskontroll etter Heisdirektivets vedlegg X. NHK har hittil ikke ønsket å være utpekt teknisk kontrollorgan for sertifisering av kvalitetssystemer og typegodkjenning av heiser. Det var Kommunal- og regionaldepartementet som høsten 1999 formelt utpekte NHK som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet. Dette skjedde etter anbefaling fra Statens bygningstekniske etat. Utpekingen er registrert i EU-kommisjonens oversikt over tekniske kontrollorgan i Brussel. NHK har identifikasjonsnummer Side 5

6 Sentral godkjenning for ansvarsrett NHK har siden 1998 hatt sentral godkjenning fra BE/DIBK i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) som Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3,og Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3. Etter at byggesaksforskriften ble endret i 2010 (ikrafttredelse , ) er aktuelle godkjenningsklasser fjernet fra forskriften. Det er forutsatt at oppgavene skal utføres av utførende foretak. NHK har derfor ikke søkt om fornyelse av disse godkjenningene. Periodisk sikkerhetskontroll NHK har nå periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i alle landets kommuner bortsett fra Oslo. Oslo kommune har egen heiskontrollordning. Det har vært et nært faglig samarbeid mellom Oslo heiskontroll og NHK, blant annet med felles kurs for kontrollørene, noe som bidrar til at kontroller utføres forholdsvis likt. Siden NHK har kontrollører som utfører periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger over hele landet, har det vært mulig å gjennomføre kontrollen slik at reisetiden per anlegg blir minst mulig, noe som i sterk grad bidrar til å holde kostnadene nede. NHK holder rede på når en heis eller en annen løfteinnretning skal kontrolleres. Eierne av løfteinnretninger på Svalbard er ikke underlagt bestemmelsene i plan- og bygningsloven om toårig sikkerhetskontroll. NHK foretar derfor kontroll av heiser på Svalbard etter avtale med heiseierne der. NHKs kontrollører er godkjent av DIBK som sikkerhetskontrollører på grunnlag av de kvalifikasjonskrav som er fastsatt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Kontroll av heiser/løfteinnretninger om bord i skip og på oljeplattformer Til grunn for kontrollene av heiser/løfteinnretninger legges Sjøfartsdirektoratets forskrift av 28. desember 2011 nr 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere. For vareheiser gjelder forskrift av 17. januar 1978 nr 4 om laste- og losseinnretninger på skip. Kontrollørene ved NHK ble i september 2006 godkjent av Sjøfartsdirektoratet etter nevnte forskrift som sakkyndige personer til å utføre slik kontroll. Kontrolloppdragene i 2012 hadde stort sett samme omfang som i Det ble kontrollert heiser om bord i hurtigruteskip og bil- og passasjerferjer i fart på Norskekysten og mellom norske og utenlandske havner. Samsvarsvurdering av nye heiser etter Heisdirektivet NHK fastlegger om en løfteinnretning tilfredsstiller de krav til sikkerhet som er fastsatt i gjeldende regelverk, herunder standarder. Anlegg kan være typegodkjent selv om de avviker fra gjeldende standarder. For et typegodkjent anlegg er det NHKs oppgave som teknisk kontrollorgan å kontrollere om anlegget er i samsvar med de vilkårene som er gitt i typegodkjenningen. Det er heisleverandørene som engasjerer NHK til å foreta kontroll etter Heisdirektivet ved at de søker om sluttkontroll eller verifisering for heisen. Kommunale bygningsmyndigheter godkjenner de kontrollplaner som heisleverandørene benytter og utsteder brukstillatelse eller ferdigattest før en heis tas i bruk. Som teknisk kontrollorgan gjennomfører NHK kontroll på grunnlag av sjekklister godkjent av EUs koordineringsgruppe for tekniske kontrollorgan for heis, Notified Bodies for Lifts (NBL). NHK deltar i koordineringsgruppen som holder jevnlige møter i Brussel for bl.a. å påvirke innholdet i de Side 6

7 sjekklistene som kontrollorganene bruker. Ved sin deltakelse får NHK også kjennskap til hvorledes andre tekniske kontrollorgan utfører sin kontrollvirksomhet. Samsvarsvurdering og kontroll av nye anlegg etter Maskindirektivet NHK foretok i 2012, på oppdrag fra leverandører, en rekke kontroller av nye anlegg etter Maskindirektivet. Dette gjaldt rulletrapper, rullende fortau og løfteplattformer for funksjonshemmede. Andre kontrolloppgaver og deltakelse ved granskning av ulykker NHK påtar seg kontroll av heiser og andre løfteinnretninger som har gjennomgått endringer og reparasjoner. De senere årene har antallet oppdrag knyttet til endringer og ombygginger av løfteinnretninger blitt redusert fordi det i TEK 97 ikke har vært stilt krav om slik kontroll. Imidlertid er det i TEK 10 tatt inn en bestemmelse om at løfteinnretning ikke skal tas i bruk etter ulykke, ombygging eller flytting før et sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll, slik at vi forventer en økning av kontroller etter endring/ombygging. Bestemmelsen kan ikke praktiseres før det er definert hva en ombygging er. Definisjonsforslag er oversendt DIBK, det forventes en avklaring i forbindelse med utgivelse av redigert VTEK i løpet av Kontrollpersonell fra NHK var i 2012 med på å vurdere årsaken til 7 registrerte nestenulykker og ulykker. NHK foretok dessuten sikkerhetskontroll av løfteinnretninger før de ble tatt i bruk etter ulykke. Samarbeid med statlige etater og kommunene NHK er opptatt av å ha god kontakt med statlige etater med ansvar for regelverket for løfteinnretninger. I 2012 hadde NHK en rekke møter med Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK), kontakt med Kommunal og regional departementet (KRD), Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NHK varslet også i 2012 kommunale bygningsmyndigheter om mangler funnet på eksisterende løfteinnretninger som ble rutinemessig sikkerhetskontrollert. Når NHK finner feil eller mangler som kan medføre vesentlig fare for personsikkerheten, skal sikkerhetskontrolløren straks sette anlegget ut av drift, inntil kommunale myndigheter kan fatte det formelle vedtak. NHK svarte i 2012 på spørsmål fra kommuner om tekniske forhold og forståelsen av regelverket for løfteinnretninger. Vi har etablert vår hjemmeside som blir oppdatert for å besvare spørsmål innenfor fagfeltet for å tilfredsstille informasjonsbehovet til heiseiere og kommunenes kontrollmyndighet. For en ny løfteinnretning kommer reglene for byggesaksbehandling inn, og NHK er da vanligvis engasjert av en heisinstallatør som teknisk kontrollorgan. NHK har da ikke direkte kontakt med kommunale bygningsmyndigheter, og vil da kun bistå kommunale myndigheter når det er forenlig med rollen som teknisk kontrollorgan. Regelverks- og standardiseringsarbeid NHK la også i 2012 ned et betydelig arbeid for å klargjøre innholdet i det regelverket som gjelder for løfteinnretninger. NHK drøftet konkrete spørsmål med Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK)og deltok i Standard Norges standardiseringskomite for heis, SN/K-037 som er rådgivende organ for Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK) når de skal sørge for at regelverket for løfteinnretninger tolkes og praktiseres likt. På grunn av internasjonalisering som pågår, er det viktig for NHK å delta i standardisering. Særlig viktig er deltakelsen i europeisk standardisering siden Norsk Standard for løfteinnretninger, stort sett er europeiske standarder fastsatt i Norge. De europeiske standarder er videre basert på grunnleggende sikkerhetskrav i Heisdirektivet og Maskindirektivet. Side 7

8 NHKs vedtekter fastsetter at NHK skal delta i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på området løfteinnretninger. Da NHK ble utpekt som teknisk kontrollorgan ble viktigheten av å delta i standardiseringsarbeid ytterligere fokusert i utpekingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det bl.a. står: Tekniske kontrollorgan skal vurdere om produktene tilfredsstiller de generelle krav til sikkerhet og helse i produktregelverket, operasjonalisert ved harmonisert standard eller annen tilfredsstillende spesifikasjon. For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende vurdering, forutsettes det at Norsk Heiskontroll er engasjert i europeisk standardiseringsarbeid med direkte relevans for eget arbeidsområde. I fotnote er anført at kontrollorganene, gjennom sin spesielle kompetanse, har mye å tilføre standardiseringsarbeidet. Det pågår et omfattende standardiseringsarbeid i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. NHK må derfor prioritere å delta i de arbeidsgruppene som har betydning for NHKs arbeid. Oversikt over arbeidsgrupper (WG) og undergrupper (SC) i CEN/TC 10 som er den tekniske komiteen i CEN som utarbeider standarder for heiser, rulletrapper og rullende fortau WG/SC CEN/TC 10/WG 1 CEN/TC 10/WG 2 CEN/TC 10/WG 4 CEN/TC 10/WG 6 CEN/TC 10/WG 8 CEN/TC 10/WG 9 CEN/TC 10/WG 10 CEN/TC 10/WG12 CEN/TC 10/SC 1 CEN/TC 10/SC 1/WG 1 CEN/TC 10/SC 1/WG 2 CEN/TC 10/SC 1/WG 3 Tittel Lifts and service lifts Escalators and passenger conveyors Data logging and remote control Fire fighting lifts Stair lifts and vertical platforms for the disabled Inclined lifts Improvement of safety of existing lifts Lifting tables Building hoists Building hoists for persons and/or goods Building hoists for goods only Special purpose lifts for crane Oversikt over standarder som utarbeides av CEN/TC 10 basert på Heisdirektivet og Maskindirektivet finnes på vår hjemmeside. Ekspert fra NHK deltar i arbeidsgruppene WG 1, WG 2, WG 10 og WG12. Til sammen ble det holdt 9 møter i disse arbeidsgruppene i NHK deltok på 8 av møtene. Dessuten deltok NHK i årsmøtet i CEN/TC 10 sammen med representant fra Standard Norge. I tillegg til å delta i årsmøtet i CEN/TC 10 og arbeidsgruppene WG 1, WG 2 og WG 10, deltar NHK i nordisk sikkerhets- og regelverkssamarbeid gjennom INSTA-M Den nordiske heisgruppen. Gruppen hadde 3 møter i 2012 og NHK deltok i alle. Det ble i 2012 holdt et møter i EUs koordineringsgruppe for tekniske kontrollorgan for heiser hvor NHK deltok. Videre ble det avholdt et møte i EUs Lift Working Group, også med deltakelse fra NHK Ved deltakelse i gruppene nevnt ovenfor, får NHK tidlig kjennskap til innholdet i nye standarder og hvorfor punkter i eksisterende standarder revideres. Denne kunnskapen er nyttig i kontrollarbeidet. Dessuten får NHK gjennom dette arbeidet, kontakt med de fremste fagfolkene på heisområdet i Europa. Slik vedlikeholder NHK et omfattende nettverk hvor det kan søkes bistand. Side 8

9 Effektiv drift gjennom bl.a. bruk av IKT-baserte arbeidsverktøy NHK har brukt betydelige ressurser på å utvikle og ta i bruk IKT-baserte arbeidsverktøy. Målsettingen er å effektivisere produksjonen og øke kvaliteten på kontrollarbeidet samt sørge for at kontrollene gjennomføres så likt som mulig over hele landet. Dataløsningene som NHK utvikler, skal dessuten bidra til at NHK har et stimulerende og utfordrende arbeidsmiljø. Informasjonen i registrene er også nyttig for kommuner, heiseiere, forvaltere og heisfirmaer. NHK har derfor publisert/tilrettelagt web -baserte løsninger som gjør det mulig for eksterne brukere å hente informasjon om heiser og rulletrapper fra Heisregisteret. Webløsningene forenkler NHKs og eksterne brukernes arbeid i tillegg til en tydelig kostnadsreduksjon. Bare i liten grad sendes informasjon/kontrollrapporter postalt. Under punktet Mine sider for eksterne brukere, er det redegjort for tjenestene som tilbys. I 2012 var NHKs Heisregister nesten enerådende som informasjonskanal til medarbeiderne. Bruk av iphone/smarttelefoner i kontrollarbeidet Alle kontrollørene i NHK ble utstyrt med PDA-er i iphone brukes i kontrollarbeidet og er et viktig verktøy for kontrolløren og informasjonsflyten mellom NHK, eiere, heisfirmaer, forvaltere og myndigheter. iphonen har spesialtilpasset programvare, GPS og push-mail, som betyr at kontrolløren får e-post meldinger som om han var på kontoret. Det er i 2012 utviklet ny applikasjon for «Mine sider for eksterne brukere» som vil bli lansert i Fra sin iphone kan kontrollørene planlegge, hente informasjon om eier, anlegget, tidligere kontroller, teknisk info osv. mens han er ute på anlegget. Kontrollørene har tilsvarende også mulighet til å legge til/endre informasjonen om anlegget, eier, servicefirma, tilsynsperson mm når han er ute på anlegget. Kontrollen utføres med elektroniske sjekklister som er tilpasset anlegget med forslag til standardtekster for eventuelle anmerkninger/feil. Når kontrollen er gjennomført, genereres rapporten. Rapporten og øvrige kontrolldata blir da umiddelbart tilgjengelig for de som skal ha tilgang til rapportene i Mine sider for den enkelte aktør. Mine sider for eksterne brukere Mine sider er utviklet og forbedret over mange år. I dag kan kommuner, eiere, forvaltere og heisfirmaer logge seg på NHKs hjemmeside med brukernavn og passord. De som benytter seg av disse tjenestene, har alltid oppdatert informasjonen. De enkelte portaler nås enkelt fra forsiden på vår hjemmeside. De er nå også tilgjengeliggjort som webapps for idevices (iphone/ipad) og Android. Mine sider for kommunen som myndighet Her henter kommunen informasjon om alle eller ønsket løfteinnretning i sitt geografiske område. Saksbehandler finner alltid oppdatert oversikt over alle løfteinnretningene NHK kontrollerer i kommunen. Informasjon om en løfteinnretning søkes på: heisnummer, adresse eller eier. For hver løfteinnretning finnes heisteknisk informasjon, eieropplysninger og de siste rapportene fra NHKs sikkerhetskontroller. Side 9

10 Mine sider for heiseier Stiftelsen Norsk Heiskontroll Portalen fungerer som et arkiv med heiseieropplysninger og teknisk informasjon om de løfteinnretningene heiseier har. Her finnes dessuten rapporter fra de sikkerhetskontrollene NHK har utført. Mine sider for forvaltere Forvalterportalen brukes av firmaer som påtar seg driftsansvaret for heiser. En forvalter kan ha oppdrag fra flere heiseiere. Her er tilgang til eieropplysninger og teknisk informasjon om den enkelte løfteinnretning og rapporter fra de sikkerhetskontrollene NHK har utført. Mine sider for heisfirmaer Heisfirmaportalen kan brukes av firmaer - som har regelmessig ettersyn, dvs. avtale om dette med heiseiere eller forvaltere - som benytter NHK som teknisk kontrollorgan. Servicefirma får tilgang til teknisk informasjon og sikkerhetsrapporter for løfteinnretningene firmaet har ettersyn på, via denne portalen. Heisleverandører som benytter NHK som teknisk kontrollorgan, får tilgang til kontrollrapporter og sertifikater. En «Bestillingsside» hvor heisfirmaer kan fylle ut dokumentasjon for en ny heis ble implementert i «Mine sider for heisfirma» i Heisregisteret NHK har fra starten av systematisk bygd opp en omfattende mengde informasjon både for teknisk og administrative formål tilrettelagt for både interne og eksterne brukere. Registeret blir vedlikeholdt av både ansatte og eksterne aktører, slik at det til enhver tid er oppdatert. Selv om det nå er opprettet et Nasjonalt Installasjonsregister (NIREG se nedenfor) vil alle våre samarbeidspartnere fortsatt få tilgang til Heisregisteret via Mine sider. Vårt register er mer omfattende enn NIREG og vil dermed inneholde atskillig mer informasjon. Nasjonalt installasjonsregister (NIREG) For å sikre at det er en god oversikt over løfteinnretninger og at sikkerhetsbestemmelser som går fram av 16-1 overholdes, herunder at det føres periodisk sikkerhetskontroll, er det opprettet et nasjonalt installasjonsregister som eies av DIBK. Registeret inneholder opplysninger som er nødvendige for å gi en slik oversikt. Registeret inneholder også beskrivelse av ulykker, som vil gi et grunnlag for systematisering av kvalitetsforbedring av løfteinnretninger og drift av disse og derved bidra til et høyt sikkerhetsnivå. Eiere av løfteinnretninger har tilgang til egne anlegg. Kommunen som myndighet har oversikt over alle anlegg i kommunen. Sikkerhetskontrollorganene som utfører sikkerhetskontroll til de innretninger hvor de fører sikkerhetskontroll. Eier av løfteinnretning kan registrere nytt anlegg, eventuelt stenging. Ansvar for å melde inn til registeret er lagt til eier. Norsk Heiskontroll skal drifte installasjonsregisteret fram til med mulighet for forlengelse et år av gangen. Registeret og informasjonen behandles konfidensielt i forhold til kommersielle interesser ved gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll. Informasjonsarbeid NHK brukte også i 2012 mye tid på å svare på spørsmål fra bl.a. kommuner, heiseiere og rådgivende ingeniører knyttet til gjeldende regelverk for løfteinnretninger, herunder forståelsen av bestemmelser i gjeldende standarder. Denne tjenesten vil bli ytterligere utvidet. Side 10

11 Etterutdanning NHKs kontrollører må kjenne godt til det nyeste regelverket som gjelder for løfteinnretninger. Derfor driver NHK løpende: oppdatering av kunnskap hos egne medarbeidere implementering av endringer av regelverket i kontrollrutinene formidling av ny informasjon til andre Denne virksomheten er særlig krevende fordi det utgis stadig nye og reviderte standarder. Det at mange standarder ikke er oversatt til norsk gjør informasjonsarbeidet ekstra tidkrevende. Siden det stadig er endringer rundt standarder er det stort behov for oversettelse til norsk. En rekke personer som trenger standarder i sitt arbeid, mangler ofte engelskkunnskaper for fullt ut å forstå innholdet. Mangel på offisielle oversettelser har gjort det nødvendig for NHK å oversette enkelte standarder til norsk for eget bruk. Behovet for oversettelse øker med økende antall typegodkjente heiser. Godkjenningsdokumentene foreligger vanligvis på engelsk. NHK har eksempler på at manglende oversettelse til norsk har ført til at vilkår som gjelder for en typegodkjenning ikke var kjent av montørene. Dette har skapt problemer både for montørene og for NHK ved kontrollen. Internt kurs NHK holder hvert år internt kurs for sine medarbeidere. Målsetningen med dette kurset er bl.a. å samordne kontrollopplegget ved områdekontorene slik at kontrollene gjennomføres så likt som mulig over hele landet. Kontrollørene ved NHK skal kjenne godt til det tekniske regelverket og standardene og ha lik forståelse av bestemmelsene. Dessuten skal kontrollørene påse at egen sikkerhet blir ivaretatt. Det interne kurset i 2012 ble gjennomført mai i Oslo med følgende hovedtemaer for kontrollørene: Informasjon om NHK IA-bedrift (+ info om administrative rutiner) Informasjon om pensjon HO-melding, erfaringer og status Nye bestillingsrutiner for leverandører Gruppearbeid/bruk av våre systemer Informasjon om markedssituasjon Erfaringer med nye kontrollpunkt etter innføringen av NS-EN 81-1/2 A3 Etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører Teknisk forskrift til plan og bygningsloven fastsetter at den som selvstendig utfører sikkerhetskontroll av løfteinnretninger, herunder heiser, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser mv skal ha godkjenning som sikkerhetskontrollør fra Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK).. Godkjenning gis for to år om gangen. For fornyet godkjenning må sikkerhetskontrolløren ha utført aktiv kontroll av løfteinnretninger i minst halvparten av tiden og ha gjennomgått etterutdanningskurs. Slike etterutdanningskurs ble også i 2012 arrangert av SN/K 037 Standardiseringskomiteen for heis Etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører fra NHK og Oslo heiskontroll ble i 2012 arrangert oktober i Drammen. Kurset omfattet: Demonstrasjon av Nasjonalt Installasjonsregister Gjennomgang av SFS 5880, Safety for workers Gjennomgang av NS 3810 Gruppearbeid: analyse av NS 3810 Side 11

12 Analyse av TEK 97 og TEK 10, regler for heis og løfteplattform Heisalarm, NS-EN Produktinformasjon i forhold til sikkerhetskontroll Orientering om eiers ansvar som beskrevet i PBL, TEK 10 m.m. Ulykker i 2012 Innledning I Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK 10), kreves det at løfteinnretninger skal kontrolleres før de settes i drift etter ulykke. Forskriften krever at eieren straks skal melde ulykker til kommunen og det forutsettes at NHK får den samme informasjonen for innføring i det landsomfattende registeret. Et ulykkesregister gir et verdifullt underlagsmateriale for videre arbeid med regelverk for løfteinnretninger. NHK har fått kjennskap til enkelte av de registrerte ulykkene/hendelsene helt tilfeldig og i noen tilfeller lenge etter at hendelsen fant sted. Det er rimelig å anta at et stort antall mindre ulykker og nestenulykker ikke blir rapportert, og at de heller ikke kommer til NHKs kjennskap på annen måte. - I 2012 ble det registrert 11 ulykker og nestenulykker: - 5 ulykker med personskade, herav 4 med heis og 1 med rulletrapp/rullende fortau. - 6 nestenulykker/hendelser uten personskade, 4 med heis og 1 med rulletrapp. Kort beskrivelse av ulykker og nestenulykker med løfteinnretninger i finnes på vår hjemmeside. Arbeidsmiljø, sykefravær mv. NHK har medarbeidere med høy faglig kompetanse og positiv holdning til sitt arbeid og NHKs virksomhet. Kontroll av løfteinnretninger i drift krever kontinuerlig oppmerksomhet og årvåkenhet fra den enkelte for å unngå farlige situasjoner. NHKs sikkerhetsinstruks, som er utarbeidet i samarbeid med verneombudet, er inntatt i NHKs kvalitetshåndbok. Arbeidsmiljøet i NHK er godt. For å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, har NHK vært en IA-bedrift siden 2004 og etablerte NHK et arbeidsmiljøutvalg i IA-avtalen med NAV er fornyet i NHK var forskånet for alvorlige ulykker og skader som kan føres tilbake til arbeidet i Samlet sykefravær har vært 244 dager, hvilket utgjør 1,9 %. Av dette utgjør langtids sykefravær 1,1 %. NHKs virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad. Likestilling Av de 48 fast ansatte NHK hadde per , var 6 kvinner. I styret, som består av en styreleder og fire styremedlemmer, er det 1 kvinne. NHK har en policy om å likebehandle kvinner og menn i forbindelse med nyansettelser. Regnskapet for 2012 Stiftelsen har hatt en omsetning på 61,6 mill. kr, en økning på 14,6 % siden Driftsresultat før skatt i 2012 er 3,2 mill kr mot 2,3 mill. kr i Stiftelsen har en egenkapitalandel på 63 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Side 12

13 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for er satt opp under denne forutsetningen. Stiftelsen Norsk Heiskontroll Utsiktene fremover NHK er en markedstilpasset og veldrevet organisasjon som løpende arbeider med forbedringer. For å skape et godt grunnlag for sin målrettede utvikling har NHKs styre behandlet og vedtatt en strategiplan for perioden Planen er basert på følgende visjon og verdier: NKHs visjon NHK skal være en aktiv pådriver for høy sikkerhet i anlegg og installasjoner innen våre interesseområder. NHK skal være anerkjent som den beste til å utføre sikkerhetskontroll på løfteinnretninger. NHK skal ha finansielle styrke. NHK skal ha en profesjonell og effektiv organisasjon med høy kompetanse og engasjement. NKHs verdier Effektiv og kundefokusert Pålitelig og Tilgjengelig Faglig styrke NHK er en kunnskaps- og tjeneste basert bedrift. Driften og økonomien er derfor sårbar dersom sykefraværet øker eller det oppstår vanskeligheter med rekrutteringen. NHK er inne i en vekst periode og det forventes nye ansettelser i løpet av Det er viktig at egenkapitalen er stor nok til å møte svingninger i kontrollvirksomheten. Styret er fornøyd med dagens situasjon og forventer at NHK får et fremgangsrikt og godt år i Side 13

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2009

Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2009 Virksomhetsrapport 2009 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)... 3 Styret og sentralkontoret... 3 Områdekontorene... 4 Oppgavene til NHK... 4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget

Detaljer

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.12.2015 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau,

Detaljer

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser Publisert dato 09.09.2013 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis

Detaljer

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser Publisert dato 24.01.2014 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis

Detaljer

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis

Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis Innledning Reglene i dette kapitlet omfatter administrative bestemmelser

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Vedlagt denne høringsuttalelsen ligger en tabell som beskriver dagens TEK 15-11b. med tilhørende forslag til endringer i tekst.

Vedlagt denne høringsuttalelsen ligger en tabell som beskriver dagens TEK 15-11b. med tilhørende forslag til endringer i tekst. Jernbaneverkets høringssvar: I følge regjeringens visjon skal Norge være universelt utformet innen 2025 (Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013). Dette innebærer

Detaljer

Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF. Org.nr

Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF. Org.nr Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF Org.nr. 996 340 791 Forslag til ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser. HTRFs høringssvar : HTRF har ingen kommentarer

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Installasjoner. bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i

Installasjoner. bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i Installasjoner PBL 93 e) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

Veiledning til kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.

Veiledning til kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. til kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017. Dato: 01.07.2017 Innhold om tekniske krav til byggverk... 3 Kapittel 16 Sikkerhetskontroll

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning Melding HO-3/2002 DESEMBER 2002 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning Innledning Kapittel 1. Regelverket Kapittel 2. Endring og reparasjon Kapittel 3. Utbedring av spesielle mangler

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen Storbykonferanse tilsyn Clarion Hotell Stavanger 2. juni 2014 Geir Egil Paulsen Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen og litt om BBS prosjektet i Oslo. Bransjeforening for 560 arkitektbedrifter

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016

Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen, NS fagdager 2016 Hermod Pettersen Fagleder sakkyndig virksomhet og sikkerhetskontrollorgan for personheis Leder / Styreformann KTF (KranTeknisk Forening) 26 års erfaring med kontroll

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde 1. Innledning 1.1 Sjøfartsdirektoratet (Sdir) fastsatte den 3. oktober 2000 ny forskrift

Detaljer

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering. Hotell Rosendal AS. Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Rosendal Turisthotell KPR av brannprosjektering OPPDRAGSGIVER Hotell Rosendal AS EMNE Uavhengig kontroll av Brannsikkerhet kontrollrapport DATO: 4. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 217221-RIBr-RAP-001

Detaljer

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Bransjestandard Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Utgave 2.4 19.09.2006 Betongpumpe Kombipumpe Båndbil Standarden er fastsatt av FABEKO s pumpegruppe. FABEKO er faglig ansvarlig

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Heidi Margareth Johansen, tlf. 33 41 27 84 1 av 5 Arkivkode Til alle norske kommuner (plan, bygg, brannvesen) Håndtering av brannfarlig,

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

KTFs Årsmøte 2012 Stavanger

KTFs Årsmøte 2012 Stavanger 1 KTFs Årsmøte 2012 Stavanger 15-16. MARS Bjørn Lerstad Midt-Norge 2 Før 2006 - Teknisk avdeling i Direktoratet for Omorganisering 2006 - Direktoratet flyttet til Trondheim - 7 regioner - Fagansvar lagt

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Kap. V Produkter til byggverk

Kap. V Produkter til byggverk Kap. V Produkter til byggverk 5-1 Produkter til byggverk Dette kapitlet gjelder gjennomføring av plan- og bygningsloven 77 om utførelse av byggearbeid og krav til produkter til byggverk og 111 om ileggelse

Detaljer

STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE

STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 1 Innledning...2 2 Formål...2 3 Definisjoner...2 4 Omfang...2 5 Ansvar, myndighet og kommunikasjon...2 6 Ressurser...3 6.1 Personell...3 6.2 Infrastruktur...3

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 11 Forord Med utgangspunkt i en ny europeisk standard som skal ivareta personsikkerheten i heiser og andre

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc S1 sdairmefkutnonrastseiktk av 5 Vår saksbehandler Heidi Margareth Johansen, tlf. 3341 27 84 feorrhet og beredskap Dokument datovår referanse y KVINNHERAD Deres datoderes KOMMUNE Til alle norske kommuner

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer Sjøfartsdirektoratet Haugesund Organisasjonskart 2010 O. Akselsen Sjøfartsdirektør (198) S. Gude Ass Sjøfartsdirektør B.E.Pedersen Avd. direktør strategisk sikkerhet (S) (5) E.Fjon Avd.direktør kommunikasjon

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land

Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land Vedlegg: Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land 1 Koordineringsordning 1.1 Oppgaver Petroleumstilsynet

Detaljer

Vann og avløp i byggesaken. Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak

Vann og avløp i byggesaken. Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak Vann og avløp i byggesaken Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak Kommunens roller Forurensningsmyndighet Anleggseier Bestiller/utbygger Ansvarlig foretak Bygningsmyndighet Sikkerhets-

Detaljer

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen Internasjonalisering og standardisering Ingvild Gisken Mathisen Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Non-profit inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid Etablert i 2003 En samling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato:

KVINNHERAD KOMMUNE KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY. Utgave: 1 Dato: KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSE KAI BORGUNDØY Utgave: 1 Dato: 2017-01-03 KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL UTFØRELSEKAI BORGUNDØY 1 DOKUMENTINFORMASJON KONTROLLRAPPORT UAVHENGIG KONTROLL

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING

Temaveiledning til storulykkeforskriften. om strategi for å forebygge og begrense storulykker TEMAVEILEDNING TEMAVEILEDNING Temaveiledning til storulykkeforskriften 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Behandlingstid på byggesaker.

Behandlingstid på byggesaker. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.03.2009 14141/2009 2008/1 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/36 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret 31.03.2009 Behandlingstid på byggesaker.

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

Fagterminologiske miljøer

Fagterminologiske miljøer Fagterminologiske miljøer Nina Zandjani, Standard Norge Innledning Først vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å holde et innlegg på Norsk språkråds dagsseminar i denne avgjørende fasen. Det

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 07.11.2011 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset

Detaljer

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening

HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Tore Woll Sekretariatsleder Norsk Energigassforening HVORDAN FUNGERER SAMSPILLET MELLOM SENTRALE, LOKALE MYNDIGHETER OG GASSBRANSJEN? Virker regelverket etter hensikten og hvilken utvikling vil vi se innenfor gassområdet de neste 10-20 årene? Tore Woll Sekretariatsleder

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 14/38/13 Arkivsaksnr.: 11/646 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPESKSJONSTILSYN PÅ GNR. 14/38/13 - OMINNREDNING OG BRUK AV BUTIKK-/SERVICELOKALE TIL

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Litt om Direktoratet for byggkvalitet

Litt om Direktoratet for byggkvalitet Utpeking av TKO for produkter til byggverk MATHIEU VEULEMANS 08.09.2014, Akkrediteringsdagen, Park inn Oslo Airport Hotel Litt om Direktoratet for byggkvalitet 1 Direktoratet for byggkvalitet Avdeling

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy

Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Nye krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy Torben Vik, seniorrådgiver Bakgrunnen for forslaget Skipsikkerhetsloven 7 Ulykker og anbefalinger fra SHT Erfaringer fra andre fartøygrupper Ønske om å utfylle

Detaljer

TEK 10 - Dokumentasjonskravene

TEK 10 - Dokumentasjonskravene TEK 10 - Dokumentasjonskravene Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10.

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015

Informasjonssikkerhet. Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Informasjonssikkerhet Øyvind Rekdal, 17. mars 2015 Om meg Øyvind Rekdal Utdannet sivilingeniør Jobber som seniorrådgiver i seksjon for virksomhetsutvikling i Miljødirektoratet Prosjektleder for å implementere

Detaljer

HØRINGSBREV FORSLAG TIL NY MASKINFORSKRIFT DIREKTIV 2006/42/EF (KORRIGERT)

HØRINGSBREV FORSLAG TIL NY MASKINFORSKRIFT DIREKTIV 2006/42/EF (KORRIGERT) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1av 5 14.03.2008 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ole Kristian Vik, ole.kristian.vik@atil.no Marit Anne Stenberg, maritanne.stenberg@atil.no Til høringsinstansene (se

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS )

INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS ) INFORMASJON OM KLAGE OG ANKEMULIGHETER (utdrag fra kvalitetssystemets prosedyre KS 14 06 57) Generelt SINTEF Byggforsks arbeid med godkjenning, sertifisering og inspeksjon, inkludert akkreditert virksomhet,

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område.

Nye forskrifter. Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. Nye forskrifter Forskrift om administrative ordninger på Arbeidsmiljølovens område. En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Detaljer

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav

2-1. Verifikasjon av funksjonskrav 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav (1) Der ytelser er gitt i forskriften, skal disse oppfylles. (2) Der ytelser

Detaljer

TEK og kommunenes rolle. TROMSØKONFERANSEN Senioringeniør Rose Byrkjeland

TEK og kommunenes rolle. TROMSØKONFERANSEN Senioringeniør Rose Byrkjeland TEK og kommunenes rolle TROMSØKONFERANSEN 2017 Senioringeniør Rose Byrkjeland Kommunene og TEK Litt historikk Dagens system - teorien Fra teori til praksis Kommunens virkemidler Oppsummering Pbl 1-1 Byggesaksbehandling

Detaljer

Ny forskrift om byggesak

Ny forskrift om byggesak Ny forskrift om byggesak Kontroll, tilsyn og ferdigattest Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Arbeidstilsynets holdninger Fra teori til praksis

Arbeidstilsynets holdninger Fra teori til praksis s holdninger Fra teori til praksis Så lenge kvalifikasjonene er i tråd med arbeidsoppgavene blir nedsatt funksjonsevne av underordnet betydning! Universellforum 15.10.14 Elin Høgås, Kari Lysberg, Hege

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet. Åpent medlemsmøte KTF 5. og 6. mai 2015 Andreas Åberg

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet. Åpent medlemsmøte KTF 5. og 6. mai 2015 Andreas Åberg Nytt fra Sjøfartsdirektoratet Åpent medlemsmøte KTF 5. og 6. mai 2015 Andreas Åberg Agenda Om Sjøfartsdirketoratet Hvilke er vi, vad gjør vi, hvordan kommer kraner i vårt ansvarsområde ILO nr. 152 Dagens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn Iernb,3ne t,a(,b,,,, nyob Scandpower AS Teknisk kontrollorgan TILSYNSRAPPORT NR. 2013-07 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 10 6 Andre

Detaljer

: Endringer i veiledningstekst til SAK10

: Endringer i veiledningstekst til SAK10 1.7.2012: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst Kapittel 7 Tidsfrister for saksbehandling. Innledning

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

Saksbehandler: Guðjón Örn Björnsson Til: VIDAR KOLSTAD Kopi: Marco Wendt Espen Berglund

Saksbehandler: Guðjón Örn Björnsson Til: VIDAR KOLSTAD Kopi: Marco Wendt Espen Berglund KONTRORAPPORT Oppdrag: REGUERING FOR FATEBY SENTRUM Gnr 6 Bnr 2,56 mfl og Gnr. 1 Bnr 7,8 18 m.fl. Vår ref.: Side: 1 av 5 Oppdragsgiver: Flateby Sentrumsutvikling AS Rev: 0 Dato: 06.03.17 Prosjekt nr: 17157

Detaljer