Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Norsk Heiskontroll. Virksomhetsrapport 2012"

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2012

2 Innhold Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK)...3 Styret og sentralkontoret...3 Områdekontorene...4 Oppgavene til NHK...4 Lover og forskrifter som danner grunnlaget for NHKs arbeid...4 Akkreditert inspeksjonsorgan...5 Utpekt teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet...5 Periodisk sikkerhetskontroll...6 Kontroll av heiser/løfteinnretninger om bord i skip og på oljeplattformer...6 Samsvarsvurdering av nye heiser etter Heisdirektivet...6 Samsvarsvurdering og kontroll av nye anlegg etter Maskindirektivet...7 Andre kontrolloppgaver og deltakelse ved granskning av ulykker...7 Samarbeid med statlige etater og kommunene...7 Regelverks- og standardiseringsarbeid...7 Effektiv drift gjennom bl.a. bruk av IKT-baserte arbeidsverktøy...9 Bruk av iphone/smarttelefoner i kontrollarbeidet... Error! Bookmark not defined. Mine sider for eksterne brukere... Error! Bookmark not defined. Informasjonsarbeid... Error! Bookmark not defined. Etterutdanning Ulykker i Arbeidsmiljø, sykefravær mv Likestilling Regnskapet for Fortsatt drift Utsiktene fremover Side 2

3 Etableringen og utviklingen av Norsk Heiskontroll (NHK) Med endringen av plan- og bygningsloven i 1986 og de reviderte byggeforskriftene som trådde i kraft i 1987, ble det gitt hjemmel for at heisanlegg i bygninger skal sikkerhetskontrolleres før de tas i bruk og underlegges periodisk sikkerhetskontroll i driftsfasen. Byggeforskriftene fastsatte at kontrollen enten skulle utføres av kommunalt ansatte kontrollører, eller av en landsomfattende kontrollordning med autorisasjon fra departementet. Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) ble i 1986 bedt av daværende Kommunal- og arbeidsdepartement om å organisere den landsomfattende kontrollordningen. NBR startet forberedelsen høsten samme år, og Stiftelsen Norsk Heiskontroll ble opprettet Departementet ga allerede den Norsk Heiskontroll (NHK) autorisasjon til å utføre landsomfattende installasjons- og sikkerhetskontroll av løfteinnretninger (heiser, rulletrapper, rullende fortau). På denne måten ble eiere av heisanlegg i hele landet sikret slik kontroll til samme pris. NHK fikk i 1998 sentral godkjenning i medhold av Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3,og Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse Godkjenningen gjaldt nyanlegg og anlegg som har gjennomgått større reparasjoner eller endringer. Høsten 1999 ble NHK utpekt som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet. Da Heisdirektivet ble gjort gjeldende, falt sikkerhetskontrollen for nye heiser på vegne av kommunale bygningsmyndigheter bort siden heisinstallatøren søker om samsvarssertifikat hos et teknisk kontrollorgan som da foretar slik kontroll. Når det gjelder sikkerhetskontrollen av eksisterende løfteinnretninger, har regelverket om hvem som kan utføre slik kontroll vært uendret siden NHK ble stiftet og frem til ny teknisk forskrift (TEK 10) ble gjort gjeldende fra 1. juli I dag utfører NHK periodisk sikkerhetskontroll i alle landets kommuner bortsett fra Oslo. NHK er i dag organisert med et sentralkontor i Oslo og områdekontorer i Bodø, Trondheim, Bergen, Skien, Hamar og Oslo. Per hadde NHK 48 medarbeidere. Da er ikke innleid personell medregnet. Bemanningen framgår av organisasjonsplanen på vår hjemmeside. NHK finansierer sin virksomhet ved å ta betaling for de tjenester som utføres. Takstene for periodisk sikkerhetskontroll, som er like for hele landet, er fastsatt slik at årlige inntekter så nær som mulig blir lik årlige kostnader. NHK skal tilby kostnadseffektive tjenester med høy og forutsigbar kvalitet. Siden opprettelsen i 1987 har NHK vært en uavhengig stiftelse. Vedtektene finnes på vår hjemmeside. Styret og sentralkontoret NHKs styre hadde i 2012 følgende sammensetning: Advokat Gunnar Aalde, styreleder Rådgiver Margareth Belling Heismontør Tor Sundby Avdelingsdirektør Morten Ryjord Kontrollør Thor Bjørn Bye (valgt av de ansatte) Bemanningen ved sentralkontoret fremgår av vår hjemmeside. Side 3

4 Områdekontorene Kontrollvirksomheten er lagt til områdekontorene som har vært ledet av: Område 1 (kontor i Bodø) og Område 2 (kontor i Trondheim): Område 3 (kontor i Bergen): Område 4 (kontor i Skien): Område 5 (kontor i Hamar) og Område 6 (kontor i Oslo): Områdeleder Uno Strand Områdeleder Tom Sandanger Områdeleder Bent Kvelland Områdeleder Frode Magnussen Hvert områdekontor er bemannet med områdesekretærer og kontrollører tilpasset oppgavene i de ulike områdene. Områdenes geografiske utstrekning framgår av kartet på hjemmesiden. De fleste kontrollørene er bosatt på andre steder enn der områdekontorene ligger. Dette er gjort for å redusere reisetiden til anleggene og dermed bidra til at kontroller kan utføres så kostnadseffektivt som mulig over hele Norge. Oppgavene til NHK De vesentligste oppgavene til NHK er: Periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger Periodisk sikkerhetskontroll av heiser på Svalbard Sikkerhetskontroll av heiser om bord i skip i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrifter Samsvarsvurdering av nye heiser som teknisk kontrollorgan Vurdering og kontroll av nye løfteplattformer, rulletrapper og lignende Kontroll av heiser og andre løfteinnretninger som har gjennomgått endringer og reparasjoner Gransking av ulykker, herunder kontroll av løfteinnretninger etter ulykker Sørge for å holde Nasjonalt installasjonsregister (NIREG) oppdatert med de opplysninger vi skal registrere som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) Deltakelse i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Deltakelse i EUs kontaktgruppe for tekniske kontrollorganer under Heisdirektivet Informasjon til sentrale og kommunale myndigheter, heiseiere, heisinstallatører m.fl. Lover og forskrifter som danner grunnlaget for NHKs arbeid Det lov- og forskriftsmessige grunnlaget for kontroll av løfteinnretninger, er gitt i plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) som viser til Heisdirektivet og Maskindirektivet. Formelt forvaltes dette regelverket av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Mer detaljerte bestemmelser finnes i europeiske og norske standarder for ulike løfteinnretninger. De norske standardene er basert på tilsvarende internasjonale standarder, oftest utarbeidet av CEN, i noen tilfeller av ISO. Standardene angir hvorledes direktivkrav kan oppfylles. Når en harmonisert standard benyttes, er direktivkrav oppfylt og det er ikke nødvendig å gjennomføre spesielle risikoanalyser. TEK 10 har bestemmelser som gjelder både nye og eksisterende løfteinnretninger. Disse bestemmelsene utfylles av veiledning til forskriften (VTEK). Det er henvisninger i TEK 10 og VTEK til standarder, f.eks. NS 3810 «Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau» I tillegg til veiledningen utgir Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) meldinger om aktuelle forhold. I 2008 utga BE (nå DIBK) temaveiledningen HO-2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp, som erstattet HO-3/2002 med samme tittel. Det er igangsatts standardiseringsarbeid for å erstatte denne i 2013 med ny NS Side 4

5 Kravene til sikkerhet er i utgangspunktet det samme for eldre som for nye løfteinnretninger, men praktiske og økonomiske grunner gjør at det ikke er rimelig å kreve oppjustering av alle forhold ved eldre løfteinnretninger til dagens nivå. Kontrollomfanget og kontrollhyppighet for eksisterende løfteinnretninger er nedfelt i gjeldende bestemmelser, dvs. forskrift og veiledning. Heiseier er, som det står i TEK 10, ansvarlig for sikkerhetsmessig forsvarlig drift og må sørge for å få utført nødvendig tilsyn og regelmessig ettersyn. Eier skal dessuten sørge for at det blir gjennomført periodisk sikkerhetskontroll minst hvert annet år. I TEK 10 er det fastsatt at sikkerhetskontroll kan utføres av: a) sikkerhetskontrollør tilsatt i kommunal heiskontrollordning b) landsdekkende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet c) landsdekkende heiskontrollordning som utfører sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag d) Direktoratet for byggkvalitet Sikkerhetskontrollør skal godkjennes av Direktoratet for byggkvalitet. NHK er det eneste kontrollorganet som driver landsdekkende periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger og har bemyndigelse fra departementet. Akkreditert inspeksjonsorgan NHK er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A etter NS-EN ISO/IEC-17020, det vil si inspeksjonsorgan som yter tjenester som uavhengig kontrollforetak. Akkrediteringen omfatter både kontroll av nyanlegg og periodisk sikkerhetskontroll. NHK har akkrediteringsnummer INSP 002. NHK ble i januar 2009 akkreditert på nytt av Norsk Akkreditering for ytterligere fem år, dvs. til NHK har samlet rutiner for saksbehandling og kontroll i en kvalitetshåndbok, som gjennomgås og endres etter behov. Rutiner for saksbehandling og gjennomføring av det praktiske kontrollarbeid er gjennomgått av Norsk Akkreditering. Akkrediteringen forutsetter bl.a. at NHK foretar regelmessige, interne revisjoner og oppdateringer av kvalitetshåndboken. Norsk Akkreditering foretar årlige oppfølgingsbesøk for å påse at det styringssystemet som er beskrevet, blir brukt slik som forutsatt. Norsk Akkreditering gjennomgikk rutinene i kvalitetshåndboken Utpekt teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet NHK er utpekt som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet for: Sluttkontroll av typegodkjente utførelser, jfr. Heisdirektivets vedlegg VI; Verifisering av enkelteksemplarer, dokument- og anleggskontroll etter Heisdirektivets vedlegg X. NHK har hittil ikke ønsket å være utpekt teknisk kontrollorgan for sertifisering av kvalitetssystemer og typegodkjenning av heiser. Det var Kommunal- og regionaldepartementet som høsten 1999 formelt utpekte NHK som teknisk kontrollorgan etter Heisdirektivet. Dette skjedde etter anbefaling fra Statens bygningstekniske etat. Utpekingen er registrert i EU-kommisjonens oversikt over tekniske kontrollorgan i Brussel. NHK har identifikasjonsnummer Side 5

6 Sentral godkjenning for ansvarsrett NHK har siden 1998 hatt sentral godkjenning fra BE/DIBK i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) som Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3,og Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3. Etter at byggesaksforskriften ble endret i 2010 (ikrafttredelse , ) er aktuelle godkjenningsklasser fjernet fra forskriften. Det er forutsatt at oppgavene skal utføres av utførende foretak. NHK har derfor ikke søkt om fornyelse av disse godkjenningene. Periodisk sikkerhetskontroll NHK har nå periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i alle landets kommuner bortsett fra Oslo. Oslo kommune har egen heiskontrollordning. Det har vært et nært faglig samarbeid mellom Oslo heiskontroll og NHK, blant annet med felles kurs for kontrollørene, noe som bidrar til at kontroller utføres forholdsvis likt. Siden NHK har kontrollører som utfører periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger over hele landet, har det vært mulig å gjennomføre kontrollen slik at reisetiden per anlegg blir minst mulig, noe som i sterk grad bidrar til å holde kostnadene nede. NHK holder rede på når en heis eller en annen løfteinnretning skal kontrolleres. Eierne av løfteinnretninger på Svalbard er ikke underlagt bestemmelsene i plan- og bygningsloven om toårig sikkerhetskontroll. NHK foretar derfor kontroll av heiser på Svalbard etter avtale med heiseierne der. NHKs kontrollører er godkjent av DIBK som sikkerhetskontrollører på grunnlag av de kvalifikasjonskrav som er fastsatt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Kontroll av heiser/løfteinnretninger om bord i skip og på oljeplattformer Til grunn for kontrollene av heiser/løfteinnretninger legges Sjøfartsdirektoratets forskrift av 28. desember 2011 nr 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere. For vareheiser gjelder forskrift av 17. januar 1978 nr 4 om laste- og losseinnretninger på skip. Kontrollørene ved NHK ble i september 2006 godkjent av Sjøfartsdirektoratet etter nevnte forskrift som sakkyndige personer til å utføre slik kontroll. Kontrolloppdragene i 2012 hadde stort sett samme omfang som i Det ble kontrollert heiser om bord i hurtigruteskip og bil- og passasjerferjer i fart på Norskekysten og mellom norske og utenlandske havner. Samsvarsvurdering av nye heiser etter Heisdirektivet NHK fastlegger om en løfteinnretning tilfredsstiller de krav til sikkerhet som er fastsatt i gjeldende regelverk, herunder standarder. Anlegg kan være typegodkjent selv om de avviker fra gjeldende standarder. For et typegodkjent anlegg er det NHKs oppgave som teknisk kontrollorgan å kontrollere om anlegget er i samsvar med de vilkårene som er gitt i typegodkjenningen. Det er heisleverandørene som engasjerer NHK til å foreta kontroll etter Heisdirektivet ved at de søker om sluttkontroll eller verifisering for heisen. Kommunale bygningsmyndigheter godkjenner de kontrollplaner som heisleverandørene benytter og utsteder brukstillatelse eller ferdigattest før en heis tas i bruk. Som teknisk kontrollorgan gjennomfører NHK kontroll på grunnlag av sjekklister godkjent av EUs koordineringsgruppe for tekniske kontrollorgan for heis, Notified Bodies for Lifts (NBL). NHK deltar i koordineringsgruppen som holder jevnlige møter i Brussel for bl.a. å påvirke innholdet i de Side 6

7 sjekklistene som kontrollorganene bruker. Ved sin deltakelse får NHK også kjennskap til hvorledes andre tekniske kontrollorgan utfører sin kontrollvirksomhet. Samsvarsvurdering og kontroll av nye anlegg etter Maskindirektivet NHK foretok i 2012, på oppdrag fra leverandører, en rekke kontroller av nye anlegg etter Maskindirektivet. Dette gjaldt rulletrapper, rullende fortau og løfteplattformer for funksjonshemmede. Andre kontrolloppgaver og deltakelse ved granskning av ulykker NHK påtar seg kontroll av heiser og andre løfteinnretninger som har gjennomgått endringer og reparasjoner. De senere årene har antallet oppdrag knyttet til endringer og ombygginger av løfteinnretninger blitt redusert fordi det i TEK 97 ikke har vært stilt krav om slik kontroll. Imidlertid er det i TEK 10 tatt inn en bestemmelse om at løfteinnretning ikke skal tas i bruk etter ulykke, ombygging eller flytting før et sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll, slik at vi forventer en økning av kontroller etter endring/ombygging. Bestemmelsen kan ikke praktiseres før det er definert hva en ombygging er. Definisjonsforslag er oversendt DIBK, det forventes en avklaring i forbindelse med utgivelse av redigert VTEK i løpet av Kontrollpersonell fra NHK var i 2012 med på å vurdere årsaken til 7 registrerte nestenulykker og ulykker. NHK foretok dessuten sikkerhetskontroll av løfteinnretninger før de ble tatt i bruk etter ulykke. Samarbeid med statlige etater og kommunene NHK er opptatt av å ha god kontakt med statlige etater med ansvar for regelverket for løfteinnretninger. I 2012 hadde NHK en rekke møter med Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK), kontakt med Kommunal og regional departementet (KRD), Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NHK varslet også i 2012 kommunale bygningsmyndigheter om mangler funnet på eksisterende løfteinnretninger som ble rutinemessig sikkerhetskontrollert. Når NHK finner feil eller mangler som kan medføre vesentlig fare for personsikkerheten, skal sikkerhetskontrolløren straks sette anlegget ut av drift, inntil kommunale myndigheter kan fatte det formelle vedtak. NHK svarte i 2012 på spørsmål fra kommuner om tekniske forhold og forståelsen av regelverket for løfteinnretninger. Vi har etablert vår hjemmeside som blir oppdatert for å besvare spørsmål innenfor fagfeltet for å tilfredsstille informasjonsbehovet til heiseiere og kommunenes kontrollmyndighet. For en ny løfteinnretning kommer reglene for byggesaksbehandling inn, og NHK er da vanligvis engasjert av en heisinstallatør som teknisk kontrollorgan. NHK har da ikke direkte kontakt med kommunale bygningsmyndigheter, og vil da kun bistå kommunale myndigheter når det er forenlig med rollen som teknisk kontrollorgan. Regelverks- og standardiseringsarbeid NHK la også i 2012 ned et betydelig arbeid for å klargjøre innholdet i det regelverket som gjelder for løfteinnretninger. NHK drøftet konkrete spørsmål med Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK)og deltok i Standard Norges standardiseringskomite for heis, SN/K-037 som er rådgivende organ for Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK) når de skal sørge for at regelverket for løfteinnretninger tolkes og praktiseres likt. På grunn av internasjonalisering som pågår, er det viktig for NHK å delta i standardisering. Særlig viktig er deltakelsen i europeisk standardisering siden Norsk Standard for løfteinnretninger, stort sett er europeiske standarder fastsatt i Norge. De europeiske standarder er videre basert på grunnleggende sikkerhetskrav i Heisdirektivet og Maskindirektivet. Side 7

8 NHKs vedtekter fastsetter at NHK skal delta i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på området løfteinnretninger. Da NHK ble utpekt som teknisk kontrollorgan ble viktigheten av å delta i standardiseringsarbeid ytterligere fokusert i utpekingsbrevet fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det bl.a. står: Tekniske kontrollorgan skal vurdere om produktene tilfredsstiller de generelle krav til sikkerhet og helse i produktregelverket, operasjonalisert ved harmonisert standard eller annen tilfredsstillende spesifikasjon. For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende vurdering, forutsettes det at Norsk Heiskontroll er engasjert i europeisk standardiseringsarbeid med direkte relevans for eget arbeidsområde. I fotnote er anført at kontrollorganene, gjennom sin spesielle kompetanse, har mye å tilføre standardiseringsarbeidet. Det pågår et omfattende standardiseringsarbeid i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. NHK må derfor prioritere å delta i de arbeidsgruppene som har betydning for NHKs arbeid. Oversikt over arbeidsgrupper (WG) og undergrupper (SC) i CEN/TC 10 som er den tekniske komiteen i CEN som utarbeider standarder for heiser, rulletrapper og rullende fortau WG/SC CEN/TC 10/WG 1 CEN/TC 10/WG 2 CEN/TC 10/WG 4 CEN/TC 10/WG 6 CEN/TC 10/WG 8 CEN/TC 10/WG 9 CEN/TC 10/WG 10 CEN/TC 10/WG12 CEN/TC 10/SC 1 CEN/TC 10/SC 1/WG 1 CEN/TC 10/SC 1/WG 2 CEN/TC 10/SC 1/WG 3 Tittel Lifts and service lifts Escalators and passenger conveyors Data logging and remote control Fire fighting lifts Stair lifts and vertical platforms for the disabled Inclined lifts Improvement of safety of existing lifts Lifting tables Building hoists Building hoists for persons and/or goods Building hoists for goods only Special purpose lifts for crane Oversikt over standarder som utarbeides av CEN/TC 10 basert på Heisdirektivet og Maskindirektivet finnes på vår hjemmeside. Ekspert fra NHK deltar i arbeidsgruppene WG 1, WG 2, WG 10 og WG12. Til sammen ble det holdt 9 møter i disse arbeidsgruppene i NHK deltok på 8 av møtene. Dessuten deltok NHK i årsmøtet i CEN/TC 10 sammen med representant fra Standard Norge. I tillegg til å delta i årsmøtet i CEN/TC 10 og arbeidsgruppene WG 1, WG 2 og WG 10, deltar NHK i nordisk sikkerhets- og regelverkssamarbeid gjennom INSTA-M Den nordiske heisgruppen. Gruppen hadde 3 møter i 2012 og NHK deltok i alle. Det ble i 2012 holdt et møter i EUs koordineringsgruppe for tekniske kontrollorgan for heiser hvor NHK deltok. Videre ble det avholdt et møte i EUs Lift Working Group, også med deltakelse fra NHK Ved deltakelse i gruppene nevnt ovenfor, får NHK tidlig kjennskap til innholdet i nye standarder og hvorfor punkter i eksisterende standarder revideres. Denne kunnskapen er nyttig i kontrollarbeidet. Dessuten får NHK gjennom dette arbeidet, kontakt med de fremste fagfolkene på heisområdet i Europa. Slik vedlikeholder NHK et omfattende nettverk hvor det kan søkes bistand. Side 8

9 Effektiv drift gjennom bl.a. bruk av IKT-baserte arbeidsverktøy NHK har brukt betydelige ressurser på å utvikle og ta i bruk IKT-baserte arbeidsverktøy. Målsettingen er å effektivisere produksjonen og øke kvaliteten på kontrollarbeidet samt sørge for at kontrollene gjennomføres så likt som mulig over hele landet. Dataløsningene som NHK utvikler, skal dessuten bidra til at NHK har et stimulerende og utfordrende arbeidsmiljø. Informasjonen i registrene er også nyttig for kommuner, heiseiere, forvaltere og heisfirmaer. NHK har derfor publisert/tilrettelagt web -baserte løsninger som gjør det mulig for eksterne brukere å hente informasjon om heiser og rulletrapper fra Heisregisteret. Webløsningene forenkler NHKs og eksterne brukernes arbeid i tillegg til en tydelig kostnadsreduksjon. Bare i liten grad sendes informasjon/kontrollrapporter postalt. Under punktet Mine sider for eksterne brukere, er det redegjort for tjenestene som tilbys. I 2012 var NHKs Heisregister nesten enerådende som informasjonskanal til medarbeiderne. Bruk av iphone/smarttelefoner i kontrollarbeidet Alle kontrollørene i NHK ble utstyrt med PDA-er i iphone brukes i kontrollarbeidet og er et viktig verktøy for kontrolløren og informasjonsflyten mellom NHK, eiere, heisfirmaer, forvaltere og myndigheter. iphonen har spesialtilpasset programvare, GPS og push-mail, som betyr at kontrolløren får e-post meldinger som om han var på kontoret. Det er i 2012 utviklet ny applikasjon for «Mine sider for eksterne brukere» som vil bli lansert i Fra sin iphone kan kontrollørene planlegge, hente informasjon om eier, anlegget, tidligere kontroller, teknisk info osv. mens han er ute på anlegget. Kontrollørene har tilsvarende også mulighet til å legge til/endre informasjonen om anlegget, eier, servicefirma, tilsynsperson mm når han er ute på anlegget. Kontrollen utføres med elektroniske sjekklister som er tilpasset anlegget med forslag til standardtekster for eventuelle anmerkninger/feil. Når kontrollen er gjennomført, genereres rapporten. Rapporten og øvrige kontrolldata blir da umiddelbart tilgjengelig for de som skal ha tilgang til rapportene i Mine sider for den enkelte aktør. Mine sider for eksterne brukere Mine sider er utviklet og forbedret over mange år. I dag kan kommuner, eiere, forvaltere og heisfirmaer logge seg på NHKs hjemmeside med brukernavn og passord. De som benytter seg av disse tjenestene, har alltid oppdatert informasjonen. De enkelte portaler nås enkelt fra forsiden på vår hjemmeside. De er nå også tilgjengeliggjort som webapps for idevices (iphone/ipad) og Android. Mine sider for kommunen som myndighet Her henter kommunen informasjon om alle eller ønsket løfteinnretning i sitt geografiske område. Saksbehandler finner alltid oppdatert oversikt over alle løfteinnretningene NHK kontrollerer i kommunen. Informasjon om en løfteinnretning søkes på: heisnummer, adresse eller eier. For hver løfteinnretning finnes heisteknisk informasjon, eieropplysninger og de siste rapportene fra NHKs sikkerhetskontroller. Side 9

10 Mine sider for heiseier Stiftelsen Norsk Heiskontroll Portalen fungerer som et arkiv med heiseieropplysninger og teknisk informasjon om de løfteinnretningene heiseier har. Her finnes dessuten rapporter fra de sikkerhetskontrollene NHK har utført. Mine sider for forvaltere Forvalterportalen brukes av firmaer som påtar seg driftsansvaret for heiser. En forvalter kan ha oppdrag fra flere heiseiere. Her er tilgang til eieropplysninger og teknisk informasjon om den enkelte løfteinnretning og rapporter fra de sikkerhetskontrollene NHK har utført. Mine sider for heisfirmaer Heisfirmaportalen kan brukes av firmaer - som har regelmessig ettersyn, dvs. avtale om dette med heiseiere eller forvaltere - som benytter NHK som teknisk kontrollorgan. Servicefirma får tilgang til teknisk informasjon og sikkerhetsrapporter for løfteinnretningene firmaet har ettersyn på, via denne portalen. Heisleverandører som benytter NHK som teknisk kontrollorgan, får tilgang til kontrollrapporter og sertifikater. En «Bestillingsside» hvor heisfirmaer kan fylle ut dokumentasjon for en ny heis ble implementert i «Mine sider for heisfirma» i Heisregisteret NHK har fra starten av systematisk bygd opp en omfattende mengde informasjon både for teknisk og administrative formål tilrettelagt for både interne og eksterne brukere. Registeret blir vedlikeholdt av både ansatte og eksterne aktører, slik at det til enhver tid er oppdatert. Selv om det nå er opprettet et Nasjonalt Installasjonsregister (NIREG se nedenfor) vil alle våre samarbeidspartnere fortsatt få tilgang til Heisregisteret via Mine sider. Vårt register er mer omfattende enn NIREG og vil dermed inneholde atskillig mer informasjon. Nasjonalt installasjonsregister (NIREG) For å sikre at det er en god oversikt over løfteinnretninger og at sikkerhetsbestemmelser som går fram av 16-1 overholdes, herunder at det føres periodisk sikkerhetskontroll, er det opprettet et nasjonalt installasjonsregister som eies av DIBK. Registeret inneholder opplysninger som er nødvendige for å gi en slik oversikt. Registeret inneholder også beskrivelse av ulykker, som vil gi et grunnlag for systematisering av kvalitetsforbedring av løfteinnretninger og drift av disse og derved bidra til et høyt sikkerhetsnivå. Eiere av løfteinnretninger har tilgang til egne anlegg. Kommunen som myndighet har oversikt over alle anlegg i kommunen. Sikkerhetskontrollorganene som utfører sikkerhetskontroll til de innretninger hvor de fører sikkerhetskontroll. Eier av løfteinnretning kan registrere nytt anlegg, eventuelt stenging. Ansvar for å melde inn til registeret er lagt til eier. Norsk Heiskontroll skal drifte installasjonsregisteret fram til med mulighet for forlengelse et år av gangen. Registeret og informasjonen behandles konfidensielt i forhold til kommersielle interesser ved gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll. Informasjonsarbeid NHK brukte også i 2012 mye tid på å svare på spørsmål fra bl.a. kommuner, heiseiere og rådgivende ingeniører knyttet til gjeldende regelverk for løfteinnretninger, herunder forståelsen av bestemmelser i gjeldende standarder. Denne tjenesten vil bli ytterligere utvidet. Side 10

11 Etterutdanning NHKs kontrollører må kjenne godt til det nyeste regelverket som gjelder for løfteinnretninger. Derfor driver NHK løpende: oppdatering av kunnskap hos egne medarbeidere implementering av endringer av regelverket i kontrollrutinene formidling av ny informasjon til andre Denne virksomheten er særlig krevende fordi det utgis stadig nye og reviderte standarder. Det at mange standarder ikke er oversatt til norsk gjør informasjonsarbeidet ekstra tidkrevende. Siden det stadig er endringer rundt standarder er det stort behov for oversettelse til norsk. En rekke personer som trenger standarder i sitt arbeid, mangler ofte engelskkunnskaper for fullt ut å forstå innholdet. Mangel på offisielle oversettelser har gjort det nødvendig for NHK å oversette enkelte standarder til norsk for eget bruk. Behovet for oversettelse øker med økende antall typegodkjente heiser. Godkjenningsdokumentene foreligger vanligvis på engelsk. NHK har eksempler på at manglende oversettelse til norsk har ført til at vilkår som gjelder for en typegodkjenning ikke var kjent av montørene. Dette har skapt problemer både for montørene og for NHK ved kontrollen. Internt kurs NHK holder hvert år internt kurs for sine medarbeidere. Målsetningen med dette kurset er bl.a. å samordne kontrollopplegget ved områdekontorene slik at kontrollene gjennomføres så likt som mulig over hele landet. Kontrollørene ved NHK skal kjenne godt til det tekniske regelverket og standardene og ha lik forståelse av bestemmelsene. Dessuten skal kontrollørene påse at egen sikkerhet blir ivaretatt. Det interne kurset i 2012 ble gjennomført mai i Oslo med følgende hovedtemaer for kontrollørene: Informasjon om NHK IA-bedrift (+ info om administrative rutiner) Informasjon om pensjon HO-melding, erfaringer og status Nye bestillingsrutiner for leverandører Gruppearbeid/bruk av våre systemer Informasjon om markedssituasjon Erfaringer med nye kontrollpunkt etter innføringen av NS-EN 81-1/2 A3 Etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører Teknisk forskrift til plan og bygningsloven fastsetter at den som selvstendig utfører sikkerhetskontroll av løfteinnretninger, herunder heiser, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser mv skal ha godkjenning som sikkerhetskontrollør fra Direktoratet for kvalitet i bygg (DIBK).. Godkjenning gis for to år om gangen. For fornyet godkjenning må sikkerhetskontrolløren ha utført aktiv kontroll av løfteinnretninger i minst halvparten av tiden og ha gjennomgått etterutdanningskurs. Slike etterutdanningskurs ble også i 2012 arrangert av SN/K 037 Standardiseringskomiteen for heis Etterutdanningskurs for sikkerhetskontrollører fra NHK og Oslo heiskontroll ble i 2012 arrangert oktober i Drammen. Kurset omfattet: Demonstrasjon av Nasjonalt Installasjonsregister Gjennomgang av SFS 5880, Safety for workers Gjennomgang av NS 3810 Gruppearbeid: analyse av NS 3810 Side 11

12 Analyse av TEK 97 og TEK 10, regler for heis og løfteplattform Heisalarm, NS-EN Produktinformasjon i forhold til sikkerhetskontroll Orientering om eiers ansvar som beskrevet i PBL, TEK 10 m.m. Ulykker i 2012 Innledning I Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK 10), kreves det at løfteinnretninger skal kontrolleres før de settes i drift etter ulykke. Forskriften krever at eieren straks skal melde ulykker til kommunen og det forutsettes at NHK får den samme informasjonen for innføring i det landsomfattende registeret. Et ulykkesregister gir et verdifullt underlagsmateriale for videre arbeid med regelverk for løfteinnretninger. NHK har fått kjennskap til enkelte av de registrerte ulykkene/hendelsene helt tilfeldig og i noen tilfeller lenge etter at hendelsen fant sted. Det er rimelig å anta at et stort antall mindre ulykker og nestenulykker ikke blir rapportert, og at de heller ikke kommer til NHKs kjennskap på annen måte. - I 2012 ble det registrert 11 ulykker og nestenulykker: - 5 ulykker med personskade, herav 4 med heis og 1 med rulletrapp/rullende fortau. - 6 nestenulykker/hendelser uten personskade, 4 med heis og 1 med rulletrapp. Kort beskrivelse av ulykker og nestenulykker med løfteinnretninger i finnes på vår hjemmeside. Arbeidsmiljø, sykefravær mv. NHK har medarbeidere med høy faglig kompetanse og positiv holdning til sitt arbeid og NHKs virksomhet. Kontroll av løfteinnretninger i drift krever kontinuerlig oppmerksomhet og årvåkenhet fra den enkelte for å unngå farlige situasjoner. NHKs sikkerhetsinstruks, som er utarbeidet i samarbeid med verneombudet, er inntatt i NHKs kvalitetshåndbok. Arbeidsmiljøet i NHK er godt. For å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, har NHK vært en IA-bedrift siden 2004 og etablerte NHK et arbeidsmiljøutvalg i IA-avtalen med NAV er fornyet i NHK var forskånet for alvorlige ulykker og skader som kan føres tilbake til arbeidet i Samlet sykefravær har vært 244 dager, hvilket utgjør 1,9 %. Av dette utgjør langtids sykefravær 1,1 %. NHKs virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad. Likestilling Av de 48 fast ansatte NHK hadde per , var 6 kvinner. I styret, som består av en styreleder og fire styremedlemmer, er det 1 kvinne. NHK har en policy om å likebehandle kvinner og menn i forbindelse med nyansettelser. Regnskapet for 2012 Stiftelsen har hatt en omsetning på 61,6 mill. kr, en økning på 14,6 % siden Driftsresultat før skatt i 2012 er 3,2 mill kr mot 2,3 mill. kr i Stiftelsen har en egenkapitalandel på 63 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Side 12

13 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for er satt opp under denne forutsetningen. Stiftelsen Norsk Heiskontroll Utsiktene fremover NHK er en markedstilpasset og veldrevet organisasjon som løpende arbeider med forbedringer. For å skape et godt grunnlag for sin målrettede utvikling har NHKs styre behandlet og vedtatt en strategiplan for perioden Planen er basert på følgende visjon og verdier: NKHs visjon NHK skal være en aktiv pådriver for høy sikkerhet i anlegg og installasjoner innen våre interesseområder. NHK skal være anerkjent som den beste til å utføre sikkerhetskontroll på løfteinnretninger. NHK skal ha finansielle styrke. NHK skal ha en profesjonell og effektiv organisasjon med høy kompetanse og engasjement. NKHs verdier Effektiv og kundefokusert Pålitelig og Tilgjengelig Faglig styrke NHK er en kunnskaps- og tjeneste basert bedrift. Driften og økonomien er derfor sårbar dersom sykefraværet øker eller det oppstår vanskeligheter med rekrutteringen. NHK er inne i en vekst periode og det forventes nye ansettelser i løpet av Det er viktig at egenkapitalen er stor nok til å møte svingninger i kontrollvirksomheten. Styret er fornøyd med dagens situasjon og forventer at NHK får et fremgangsrikt og godt år i Side 13

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer