Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding

2 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

3 Innhold Styrets melding 4 Virksomheten i Samfo 6 Virksomheten i samarbeidsorganene 11 Balanse pr. 31. desember Resultatregnskap Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 17 SAMFO Årsmelding

4 Styrets melding Styrets melding Virksomhetsområde SAMFO er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2012 har SAMFO 214 medlemmer innenfor Forbrukersamvirket, Boligsamvirket og Landbrukssamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Bryggetorget 7 i Oslo. Virksomheten i 2012 Styret har lagt vedtektene og SAMFOs strategiske valg visjon SAMFO for perioden til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I SAMFO. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2012 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter SAMFO har fått 10 nye medlemsbedrifter: Norsk Landbrukssamvirke Landbrukets Utredningskontor AS Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS Ulsmåg Borettslag Lyshovden Borettslag Liflaten Borettslag Goman Nord AS Klyve I Borettslag Elvenes Borettslag Dombås Bakeri AS Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner. 5 medlemsbedrifter er utmeldt/avviklet og er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2012 hadde SAMFO 214 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2011 var 213. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i SAMFO anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2012 var 23 dager, som utgjør 1,25 % av mulige dagsverk, mot 66 dager/3,88 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i SAMFOs administrasjon. Denne er videreført for perioden Likestilling SAMFOs styre består av 4 kvinner og 3 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 3 kvinner og 4 menn. SAMFO følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2012: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken SA (leder) Sølvi Jensen, Coop Nord SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Inger-Marie Aasen, Usbl Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Trondos SA Tom Andersen, Coop Øst SA Varamedlemmer: Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Jeanette Søvik, Coop Hordaland SA Hilde Flatås Dalen, Coop Røros SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Inger-Marie Aasen) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør SA. 4 Årsmelding 2012 SAMFO

5 Styrets melding Behandlede saker Styret har hatt 9 styremøter (hvorav ett er avviklet som telefonmøte). Protokollen inneholder 80 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: Årsmelding og regnskap for 2011 Styrets arbeidsplan for 2012 SAMFOs handlingsplan for 2012 SAMFOs handlingsplan og budsjett for 2013 Tariffrevisjonen 2012 gjennomføring og evaluering Tariffoppgjøret 2013 forberedelser Opptak av nye medlemsbedrifter Vurdering av nye medlemsområder Opplæringsfondet SAMFO-EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2010 Faste periodiske poster SAMFOs generalforsamling 2013 Høringer Utvalgsarbeid Medarbeidere Direktør: Advokater: Torgeir Kroken Astrid Flesland Jon Claudi (permisjon 5. mars 14. juli) Juridisk rådgivere: Laust Poulsen, advokatfullmektig fra 1. september 2012 (permisjon fra 20. april 27. august) Sherin Vegge (Vikar fra 5. mars 14. august) Sekretærer: Sekretariatsleder: Bente Jørgensen Sætran Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Per Sandhaug utfører arbeid for Fellestiltakene LO/SAMFO Årsresultat og disponering av overskudd SAMFOs totale årsresultat ble kr ,-. SAMFO-andelen av Opplysnings- og utviklingsfondet LO-SAMFO påvirker resultatet med - kr ,-. Det vises til notene 4 og 8 til regnskapet. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- tilføres SAMFOs egenkapital. Sluttord De sentrale oppgavene i 2012 var arbeidet med revisjon av samtlige tariffavtaler, rådgivning og veiledning til medlemsbedriftene. Høy aktivitet innenfor opplæring i medlemsbedriftene har preget hele året. Hovedsakelig har det vært opplæring i arbeidsrett og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det har også vært noe aktivitet knyttet til SAMFOs advokatvirksomhet. SAMFO tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i SAMFO. Administrasjonen har utført et godt arbeid for medlemsbedriftene i Styret vil takke administrasjonen for god innsats. SAMFO Årsmelding

6 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i SAMFO Overenskomster SAMFO har 37 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Negotia: Overenskomst for kontorfunksjonærer (landbrukssamvirket) NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Lederne: Hovedavtale Overenskomst for daglig leder, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for butikksjefer m.fl. Overenskomst for ledere i boligsamvirket Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Tariffrevisjonen 2012 Før forhandlingene startet gjennomførte SAMFO tariffkonferanse på Gardermoen den 6. mars Der møtte 38 representanter fra 25 medlemsbedrifter. Årets tariffrevisjon ble etter vedtak i LOs representantskap gjennomført som forbundsvise oppgjør i likhet med andre private tariffområder. Forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og SAMFO for alle områder. Forhandlinger om overenskomstrevisjonene og avtaler om lønnstillegg ble gjennomført i tråd med resultatet for privat sektor. Av generelle trekk kan nevnes innføring av nye bestemmelser om innleie av arbeidskraft samt endringer av matpengesatser. Alle tariffrevisjonene ble gjennomført og vedtatt av partene uten at en måtte gå veien om brudd og mekling/ nemndsbehandling. I Landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO for samvirkelagene ble det gjort noen redaksjonelle endringer uten nevneverdige realitetsendringer. Derimot må nevnes at UB-satsene økte noe. Garantiordningen av 1991 ble videreført for perioden I overenskomstene mellom Lederne og SAMFO for daglig leder mfl. og butikksjefer ble det gjort store endringer i lønnsbestemmelsene Overenskomsten for daglig leder m.fl er endret med at det hovedsakelig skal være individuell avtalt lønn. Inntil vider følger det tidligere lønnssystemet som vedlegg i overenskomsten. 6 Årsmelding 2012 SAMFO

7 Virksomheten i SAMFO For Butikksjefsoverenskomsten er all lønnsfastsetting lokal, og det gamle lønnssystemet er helt fjernet fra overenskomsten. Kommer ikke partene til enighet lokalt er det bedriften som styrer lønnsutviklingen. For revisjonen av overenskomsten for ansatte i Boligsamvirket med Fagforbundet ble det brudd i forhandlingene, men partene fant tilbake til forhandlingsbordet og løste oppgjøret uten hjelp fra riksmekleren. Grunnlaget for bruddet var den økonomiske rammen og innretningen på denne. Oppgjøret for ansatte i Coop Norge SA m.fl. fulgte samme rute som oppgjøret med Fagforbundet. Her må nevnes at arbeidsgiver er fornøyd med de endringer som ble gjennomført i arbeidstidsbestemmelsene, spesielt for skiftarbeid. Av de 26 overenskomstene som SAMFO har opprettet med 11 arbeidstakerorganisasjoner, var 25 revidert ved utløpet av I den gjenstående overenskomsten (FLT for arbeidsledere) har vi ikke bestemmelser om forhandlinger om sentrale lønnstillegg. Følgende oversikt viser hvilke lønnstillegg omregnet til tillegg per time eller i prosent - som ble gitt på det enkelte overenskomstområde. Når ikke annet er sagt, er tilleggene gitt fra 1. april Oversikt over lønnstillegg: OVERENSKOMST GENERELT TILLEGG MINSTELØNNS- TILLEGG DIVERSE Handel og Kontor i Norge Landsoverenskomsten kr. 3,00 per t. kr. 487,50 per måned. Trinn 1-4 er hevet med kr. 3,00 per t. ut over det generelle tillegget Trinn 5 er hevet med kr. 4,00 per t. ut over det generelle tillegget Lavlønnsgarantiordningen er videreført til 31. mars Ledere i samvirkelag kr. 3,00 per t./ kr per år. Basislønnssatsen er hevet med kr per år - inkl. det generelle tillegget på kr per år. Bensinstasjoner kr. 1,25 per t. Hevet med kr. 5,00 per t. inkl. det generelle tillegget bortsett fra sats for de under18 år om er hevet med kr 3,00 per t. Coop Norge AS mfl. kr. 3,00 per t. Fra 1. april heves alle satser ytterligere med kr 6,- per time. Ledere i Coop Norge AS mfl. kr. 3,00 per t. i generelt tillegg. Ytterligere er det gitt kr 4,- per t. i sentralt tillegg fra 1. april ,35% er satt av til lokale vurderinger. Boligbyggelaget USBL 2,5% i tillegg per år. 0,7% av lønnsmassen er avsatt til individuelle vurderinger. SAMFO Årsmelding

8 Virksomheten i SAMFO OVERENSKOMST GENERELT TILLEGG MINSTELØNNS- TILLEGG DIVERSE Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Baker- og konditorfagene kr. 1,25 per t. fra 1. mai Minstelønnssats er hevet til kr. 152,- pr. t. inkl. gen. till. fra 1. mai Det gis ytterligere et tillegg med kr. 3,75 per t fra 1. mai Coop Norge Kaffe AS kr. 1,25 per t. fra 1. mai. Minstelønnssats er hevet til kr. 152,- pr. t. inkl. gen. till. fra 1. mai Konservesindustrien - Røra kr. 1,25 per t. fra 1. mai Minstelønnssats er hevet til kr. 152,- pr. t. inkl. gen. till. fra 1. mai Fellesforbundet Biloverenskomsten kr. 1,25 per t. Byggfag kr. 1,25 per t. Nye minstelønnssatser hevet til kr. 152,- per. time Byggeindustri kr. 1,25 per t. Nye minstelønnssatser hevet til kr. 150,- per. time Riksavtalen kr. 1,25 per t. Nye minstelønnssatser hevet til kr. 141,88 per. time Norsk Arbeidsmandsforbund Vaktmestere kr. 1,25 per t. fra 1. mai. Minstelønnssatsen er hevet til kr 138,88 per t. fra 1. mai Renhold kr. 1,50 per t. fra 1. mai. Heves ytterligere med kr 3,05 per t. samt et garantitillegg på kr 0,89 per t. EL & IT Forbundet Elektrofagene kr. 1,25 per t. fra 1. mai. Reparatører og radio/ TV-tekn. kr. 1,25 per t. fra 1. mai. 8 Årsmelding 2012 SAMFO

9 Virksomheten i SAMFO OVERENSKOMST GENERELT TILLEGG MINSTELØNNS- TILLEGG DIVERSE Forbundet for Ledelse og Teknikk Tekniske funksjonærer kr. 1,25 per t. fra 1. mai. Arbeidsledere Ingen lønnssatser Fagforbundet Boligsamvirket Kr. 6,00 per t. min. kr ,- per år fra 1. mai. Lederne Daglig leder, diverse ledende stillinger og varehussjefer Butikksjefer m.fl Boligsamvirket All lønn settes lokalt, men basislønnssatsene i bilaget er hevet med 2,1%. Arbeidstakere med investeringsgaranti ( 6) til arbeidstakere på Trygghetsavtalens pkt. 4 a) og 4 b) gis et tillegg med 2,1% Ingen lønnssatser Ingen lønnssatser Delta Boligsamvirket Kr. 6,00 pr. t minimum kr ,- per år fra 1. mai 7.100,- per år fra 1. mai. NITO Norsk Ingeniør- og Teknikerorganisasjon Overenskomst for ingeniører og teknikere Ingen lønnssatser Det er opprettet overenskomst mellom Negotia og SAMFO for kontoransatte knyttet til Landbrukssamvirket. Det ble forhandlet uten sentrale lønnssatser. SAMFO Årsmelding

10 Virksomheten i SAMFO Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom SAMFO og DNB (tidligere Vital) om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 640,- til kr ,- pr. årsverk (1950 timer) mot kr. 582,- kr ,- i For samvirkelagene var premien kr. 765,- mot kr. 693,- i I 2011 var prisen på premien påvirket av utbytte fra Gjensidige som ble benyttet til å redusere premien. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, pr. telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok SAMFOs medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. Nordisk samarbeid SAMFO var representert på det årlige møtet til Nordisk Komité for Handelsundervisning (NKH) i Astrid Flesland er SAMFOs representant i NKH og deltok på årsmøtet som ble avviklet i Oslo i september Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2012 var Norge vertskap. Arrangementet ble avholdt i Trondheim, hvor bl.a Trondos bidro. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge. På SAMFOs hjemmeside på internett finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. SAMFOs «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. I løpet av året ble det laget 81 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene. I 2012 arrangerte SAMFO følgende kurs og konferanser: HMS-kurs både åpne og bedriftsinterne. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett Åpne grunnkurs i arbeidsrett Interne kurs med tema arbeidsrett og konfliktløsning. Temakonferanse om fusjon, virksomhetsoverdragelse og sykefraværsoppfølging for medlemsbedriftene innen Boligsamvirket. SAMFOs medarbeidere har også vært forelesere på samlinger i regi av Coop Kompetanse. Etter at LO og SAMFO opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 (sekretariatsleder fra 2012) har det vært økende aktivitet og det er gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. I 2012 er det bl.a. gjennomført 13 samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid med til sammen ca. 600 deltakere. En medarbeider fra SAMFO har deltatt som foreleser på de fleste av kursene. 10 Årsmelding 2012 SAMFO

11 Virksomheten i samarbeidsorganene Virksomheten i samarbeidsorganene Opplysnings- og utviklingsfondet LO-SAMFO Medlemsbedriftene innbetaler kr. 46,- per måned per heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 per uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med SAMFOs arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO-SAMFO Fellestiltakene LO-SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra SAMFO: Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Fra LO: Medlemmer: Trine Lise Sundnes Margit Glomm Pål Nordby Opplæringsfondet SAMFO - EL & IT Styret har bestått av: Fra SAMFO: Jon Claudi - leder Jan Aksel Knudsen Laust Poulsen Fra EL & IT: Dag Langer Andersen - sekretær Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av SAMFOs medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom SAMFO og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene endret slik at også bedrifter utenfor SAMFO med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte til opplæring av radio- og tv-reparatører. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt ett møte i 2012 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2011 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2012 Aktivitetsplan og budsjett for 2013 Egenkapitalen i fondet er slik at partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler. Varamedlemmer: Jan Aksel Knudsen Astrid Flesland Haavard Braathen Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding. SAMFO Årsmelding

12 Balanse pr 31. desember Balanse pr 31. desember 2012 Note eien EIENDELER Anleggsmidler Bygg, Bryggetorget 7, Inventar Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og Coop Norge innskuddsavd Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O & U-andelen 4, Egenkapital SAMFO Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Førde, 13. februar Årsmelding 2012 SAMFO

13 Resultatregnskap 2012 Resultatregnskap SAMFO 2012 RESULTATREGNSKAP 2012 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O & U-fondet LO-SAMFO Overføring fra fellestiltakene Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O & U-kostnader 4, Avskrivninger 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O & U-andelen 4, Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2011, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 0 0 SAMFO Årsmelding

14 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Kursavgifter Refusjon fra Fellstiltakene for div lønnskostnader Advokathonorar Sum andre inntekter Note 3 - Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte * Løpende pensjoner *1 0 0 Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader *1 Pensjonskostnader er belastet SAMFO`s pensjonsfond i KLP, inkl administrasjons- og kapitalforvaltningskostnader. Gjennomsnittlig antall ansatte 7 7 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie * Annen godtgjørelse *2 Pensjonspremie er belastet SAMFO`s pensjonsfond. Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (6 stk) og ytelsespensjon (1 stk). Forpliktelsene er ikke balanseført. Pensjonspremiene er belastet SAMFOs premiefond. Totale belastning i 2012 er kr Premie belastet fondet framgår ikke av regnskapet. Premiefondet består av premiefond og innskuddsfond for innskuddspensjon (ITP) og premiefond for ytelsespensjon (YTP). Pr består disse med ITP: premiefond: kr YTP: premiefond: kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr Årsmelding 2012 SAMFO

15 Noter til regnskapet Note 4 - O & U-fondet, SAMFO-andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet ( %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling O&U-midler til organisasjoner utenfor LO Fellestiltakene LO - SAMFO Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til SAMFO for kursstøtte og adm (styresak 58/11) Årets endring Fond O & U-andelen Varige driftsmidler Note 5 - Bygg, Bryggetorget 7 og inventar BYGG INVENTAR SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst salg Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 50 År 5 År Note 6 - Bil 2012 Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Gevinst bilsalg 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 4 År SAMFO Årsmelding

16 Noter til regnskapet Note 7 - Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr Note 8 - Egenkapital Egenkapital SAMFO Fond O & U-andelen Sum Egenkapital før disponering av O & U-andeler Årets resultat O & U-andeler Overført til SAMFO for kursstøtte og administrasjon Egenkapital Årets resultat Fra oppløst premiefond Fellessekretariatet HSH-LO Egenkapital før disponering av O & U-andeler Overført SAMFO fra O & U fondet Egenkapital Note 9 - Fellestiltakene LO SAMFO Fellestiltakene LO-SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Balansen til Fellestiltakene viser per kr i egenkapital. Denne er ikke hensyntatt i SAMFOs balanse per Årsmelding 2012 SAMFO

17 Revisors beretning SAMFO Årsmelding

18 Revisors beretning 18 Årsmelding 2012 SAMFO

19 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Norgesdesign AS SAMFO Årsmelding

20 Norgesdesign /03 Årsmelding 2012 Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: 20 Årsmelding 2012 SAMFO

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer