Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2011"

Transkript

1 Årsmelding 2011 SAMFO Årsmelding

2 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2011 SAMFO

3 Innhold Styrets melding 4 Virksomheten i Samfo 6 Virksomheten i samarbeidsorganene 9 Balanse pr. 31. desember Resultatregnskap Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 15 SAMFO Årsmelding

4 Styrets melding Styrets melding Virksomhetsområde SAMFO er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2011 har SAMFO 215 medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Bryggetorget 7 i Oslo. Virksomheten i 2011 Styret har lagt vedtektene og SAMFOs strategiske valg visjon SAMFO for perioden til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I SAMFO. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter SAMFO har fått 11 nye medlemsbedrifter: - Innherred Boligbyggelag - Samvirkesenteret - Rosenkilde Borettslag - Åmundsleitet Borettslag - Storgaten 49 AS - Vestre Sælemyr Borettslag - Toppe Borettslag - Rognaldsen Bakeri - Goman Valaker AS - Stjernebygg Borettslag - Samvirkelagenes Garantifond AL Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner. 7 medlemsbedrifter er utmeldt/avviklet og 10 er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2011 hadde SAMFO 215 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2010 var 222. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i SAMFO anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2011 var 66 dager, som utgjør 3,88 % av mulige dagsverk, mot 63 dager/3,46 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i SAMFOs administrasjon. Denne er videreført for perioden Likestilling SAMFOs styre består av 4 kvinner og 3 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 3 kvinner og 4 menn. SAMFO følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret Fra 1. januar til generalforsamlingen 9. juni 2011 hadde styret følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken SA (leder) Sølvi Jensen, Coop Nord SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Trondos SA Svein Helland, Coop Lofoten SA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop Norge SA Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Målfrid Oftedal, Coop Økonom SA Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør SA. 4 Årsmelding 2011 SAMFO

5 Styrets melding Etter generalforsamlingen 9. juni 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken SA (leder) Sølvi Jensen, Coop Nord SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Inger-Marie Aasen, Usbl Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Trondos SA Tom Andersen, Coop Øst SA Varamedlemmer: Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Jeanette Søvik, Coop Hordaland SA Hilde Flatås Dalen, Coop Røros SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Inger-Marie Aasen) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør SA. Behandlede saker Styret har hatt 7 styremøter (hvorav ett er avviklet som telefonmøte). Protokollen inneholder 69 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: Årsmelding og regnskap for 2010 Styrets arbeidsplan for 2011 SAMFOs handlingsplan for 2011 SAMFOs handlingsplan og budsjett for 2012 SAMFOs strategiplan Tariffrevisjonen 2011 gjennomføring og evaluering Tariffoppgjøret 2012 forberedelser SAMFOs tariffpolitiske mål revisjon Opptak av nye medlemsbedrifter Vurdering av nye medlemsområder Opplæringsfondet SAMFO-EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2010 Faste periodiske poster SAMFOs generalforsamling 2011 Høringer Utvalgsarbeid Medarbeidere Direktør: Torgeir Kroken Advokater: Merete Furesund (sluttet 1. august 2011) Astrid Flesland Jon Claudi (startet 15. august 2011) Juridisk rådgivere: Laust Poulsen Sekretærer: Bente Jørgensen Sætran Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Sekretariatsleder: Per Sandhaug utfører arbeid for Fellestiltakene LO/SAMFO Årsresultat og disponering av overskudd SAMFOs totale årsresultat ble kr ,-. SAMFO-andelen av Opplysnings- og utviklingsfondet LO-SAMFO påvirker resultatet med kr ,-. Det vises til notene 4 og 8 til regnskapet. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- tilføres SAMFOs egenkapital. Sluttord De sentrale oppgavene i 2011 var arbeidet med rådgivning og veiledning til medlemsbedriftene. Videre ble mellomoppgjøret gjennomført med forholdsvis beskjedne tillegg. Relativt stor aktivitet innenfor opplæring i medlemsbedriftene har preget hele året. Hovedsakelig har det vært opplæring i arbeidsrett og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det har også vært noe aktivitet knyttet til SAMFOs advokatvirksomhet. SAMFO tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i SAMFO. Administrasjonen har utført et godt arbeid for medlemsbedriftene i Styret vil takke administrasjonen for god innsats. SAMFO Årsmelding

6 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i SAMFO Overenskomster SAMFO har 37 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Overenskomst for kjøttindustrien Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for ledere i boligsamvirket Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Mellomoppgjøret 2011 Forhandlingene ble ført på grunnlag av overenskomstenes reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. I likhet med oppgjørene på NHO og Virkes (HSH) områder ble også tariffoppgjørene på SAMFOs områder gjennomført som et samordnet oppgjør. For overenskomster med forbund som er knyttet til en hovedsammenslutning Landsorganisasjonen i Norge (LO) eller Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble derfor forhandlingene ført mellom SAMFO og hovedsammenslutningene, mens forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og SAMFO for overenskomstområder som ikke er tilknyttet en hovedsammenslutning Lederne og NITO. Det ble avtalt et generelle/sentrale lønnstillegg, som ble gitt med virkning fra 1. april Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr 2,- per time: - Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK - Lederoverenskomsten mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m/fl. mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Ledere i Coop Norge SA m/fl. mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for bensinstasjoner mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Boligbyggelaget Usbl mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for renhold mellom SAMFO og NAF - Overenskomst for vaktmestere mellom SAMFO og NAF - Overenskomsten for tekniske funksjonærer mellom SAMFO og FLT - Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom SAMFO og Fagforbundet 6 Årsmelding 2011 SAMFO

7 Virksomheten i SAMFO - Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Kjøttindustrien mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Coop Norge Kaffe AS mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for reparatører og radio/ TV-teknikere mellom SAMFO og EL & IT - Overenskomsten for Elektrofagene mellom SAMFO og EL & IT - Overenskomsten for Byggfag mellom SAMFO og Fellesforbundet - Overenskomsten for Byggeindustri mellom SAMFO og Fellesforbundet - Biloverenskomsten mellom SAMFO og Fellesforbundet - Riks- og Funksjonæravtalen mellom SAMFO og Fellesforbundet - Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom SAMFO og Delta Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt ytterligere kr 1,- pr. time i lavlønnstillegg: - Overenskomsten for renhold mellom SAMFO og NAF - Overenskomst for vaktmestere mellom SAMFO og NAF - Overenskomsten for bensinstasjoner mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m/fl. mellom SAMFO og HK lønns gruppe 2-6. Spesielt om Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK: Ved tariffrevisjonen i 2010 ble lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK videreført til 31. mars Garantitillegget i Landsoverenskomsten HK/SAMFO ble fra 1. februar 2011 avtalt til følgende: Trinn 1 4 økes med kr. 0,63 per time (kr. 103,- per måned) Trinn 5 økes med kr. 2,- per time (kr. 325,- per måned) Trinn 6 økes med kr. 4,- per time (kr. 650,- per måned) Ut over det generelle tillegget avtalte SAMFO og HK at trinn 1-5 på minstelønnsatsene heves med kr 1,- per time i tillegg. Den totale justeringen av satsene i minstelønnstabellen og trinnene 7 21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet ble etter dette følgende fra 1. april 2011: Ungdomssatsene hevet med kr. 2,- per time (kr. 325,- per måned). Trinn 1-4 hevet med kr. 3,63,- per time (kr. 590,- per måned). Trinn 5 hevet med kr. 5,- per time (kr. 812,50 per måned). Trinn 6 og trinnene 7-21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet hevet med kr. 6,- per time (kr. 975,- per måned). Lederavtaler: I overenskomstene for ledere i samvirkelag mellom SAMFO og HK/LO og SAMFO og Lederne ble basislønnssatsen hevet med kr ,- til kr ,- per år. I overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer mellom SAMFO og Lederne ble alle basislønnssatsene hevet med kr ,- per år med virkning fra 1. april Etter reguleringen er satsene som følger: - Daglig leder kr ,-, - Diverse ledende stillinger kr ,- per år - Varehussjefer kr ,- per år. Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti ble gitt et tillegg på kr ,- per år mens arbeidstakere som lønnes etter Trygghetsavtalen ble gitt et tillegg på kr ,- per år I henhold til lavlønnsgarantiordningen i avtalen med NAF for renholdere ble det gitt et garantitillegg på kr. 0,42 pr. time for renholdere over 18 år fra 1. mai Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom SAMFO og DNB (tidligere Vital) om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 582,- til kr ,- pr. årsverk (1950 timer) mot kr. 502,- kr ,- i For samvirkelagene var premien kr. 693,- mot kr. 694,- i 2010, ingen prisøkning, selv om det var en generell økning i markedet. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, pr. telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok SAMFOs medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. På SAMFOs hjemmeside på internett finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. SAMFOs «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. I løpet av året ble det laget 71 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene. SAMFO Årsmelding

8 Virksomheten i SAMFO I 2011 arrangerte SAMFO følgende kurs og konferanser: HMS-kurs både åpne og bedriftsinterne. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett Åpne grunnkurs i arbeidsrett Interne kurs med tema arbeidsrett og konfliktløsning. Temakonferanse om fusjon, virksomhetsoverdragelse og sykefraværsoppfølging for medlemsbedriftene innen Boligsamvirket. SAMFOs medarbeidere har også vært forelesere på samlinger i regi av Coop Kompetanse samt på studiet Handel, service og logistikk ved Høgskolen i Harstad. Etter at LO og SAMFO opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 har det vært økende aktivitet og det er gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. I 2011 er det bl.a. gjennomført 5 samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid med til sammen ca. 198 deltakere. En medarbeider fra SAMFO har deltatt som foreleser på hvert av kursene. Nordisk samarbeid Pga av utskiftninger internt i SAMFO var ikke SAMFO representert på det årlige møtet til Nordisk Komité for Handelsundervisning (NKH) i Merete Furesund var SAMFOs representant fram til hun sluttet 1. august. Astrid Flesland tok over vervet med virkning fra 1. november 2011 Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2011 var det Finland som var vertskap. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge. 8 Årsmelding 2011 SAMFO

9 Virksomheten i samarbeidsorganene Virksomheten i samarbeidsorganene Opplysnings- og utviklingsfondet LO-SAMFO Medlemsbedriftene innbetaler kr. 46,- per måned per heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 per uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med SAMFOs arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO-SAMFO Fellestiltakene LO-SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra SAMFO: Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Fra LO: Medlemmer: Trine Lise Sundnes Margit Glomm Pål Nordby Opplæringsfondet SAMFO - EL & IT Styret har bestått av: Fra SAMFO: Merete Furesund leder (tom. 1. august 2011) Torgeir Kroken leder (1. august 20. sept 2011) Jon Claudi leder (fom 20. sept. 2011) Jan Aksel Knudsen Laust Poulsen Fra EL & IT: Dag Langer Andersen - sekretær Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av SAMFOs medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom SAMFO og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene endret slik at også bedrifter utenfor SAMFO med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte til opplæring av radio- og tv-reparatører. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt to møter i 2010 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2010 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2011 Aktivitetsplan og budsjett for 2012 Egenkapitalen i fondet er slik at partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen Jan Aksel Knudsen Merete Furesund (tom 30. juli 2011) Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding. SAMFO Årsmelding

10 Balanse pr 31. desember Balanse pr 31. desember 2011 Note eien EIENDELER Anleggsmidler Bygg, Bryggetorget 7, Inventar Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og Coop Norge innskuddsavd Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O & U-andelen 4, Egenkapital SAMFO Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Avsatt til førtidspensjon Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 9. februar/22. mars Årsmelding 2011 SAMFO

11 Resultatregnskap 2011 Resultatregnskap SAMFO 2011 RESULTATREGNSKAP 2011 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O & U-fondet LO-SAMFO Overføring fra fellestiltakene Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O & U-kostnader 4, Avskrivninger 5, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O & U-andelen 4, Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2010, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 0 0 SAMFO Årsmelding

12 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Kursavgifter Refusjon fra Fellstiltakene for div lønnskostnader Advokathonorar Sum andre inntekter Note 3 - Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte * Løpende pensjoner * Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader *1 Pensjonskostnader er belastet SAMFO`s pensjonsfond i KLP, inkl administrasjons- og kapitalforvaltningskostnader. Gjennomsnittlig antall ansatte 7 7 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie * Annen godtgjørelse *2 Pensjonspremie er belastet SAMFO`s pensjonsfond. Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (6 stk) og ytelsespensjon (1 stk). Forpliktelsene er ikke balanseført. Pensjonspremiene blitt belastet SAMFOs premiefond. Totale belastning i 2011 er kr Premie belastet fondet framgår ikke av regnskapet. Premiefondet består av premiefond og innskuddsfond for innskuddspensjon (ITP) og premiefond for ytelsespensjon (YTP). Pr består disse med ITP: premiefond: kr og innskuddsfond kr YTP: premiefond: kr Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr Årsmelding 2011 SAMFO

13 Noter til regnskapet Note 4 - O & U-fondet, SAMFO-andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet ( %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling O&U-midler til organisasjoner utenfor LO Fellestiltakene LO - SAMFO Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til SAMFO for kursstøtte og adm (styresak 58/11) Årets endring Fond O & U-andelen Varige driftsmidler Note 5 - Bygg, Bryggetorget 7 og inventar BYGG INVENTAR SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst salg Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 50 År 5 År Note 6 - Bil 2011 Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Gevinst bilsalg 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 4 År SAMFO Årsmelding

14 Noter til regnskapet Note 7 - Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr Note 8 - Egenkapital Egenkapital SAMFO Fond O & U-andelen Sum Egenkapital Årets resultat Tilbakeført for mye avsatte til førtidspensjon Overført SAMFO fra O & U fondet Egenkapital Note 9 - Fellestiltakene LO SAMFO Fellestiltakene LO-SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Balansen til Fellestiltakene viser per kr i egenkapital. Denne er ikke hensyntatt i SAMFOs balanse per Årsmelding 2011 SAMFO

15 Revisors beretning SAMFO Årsmelding

16 Revisors beretning 16 Årsmelding 2011 SAMFO

17 Norgesdesign /02 Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: 18 Årsmelding 2011 SAMFO

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 SAMFO Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2013 SAMFO

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak som er tilknyttet fellesorganisasjonene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. ÅRSBERETNING 2007 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 3 innhold Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011. for Norges sjømatråd AS

Årsrapport 2011. for Norges sjømatråd AS Årsrapport 2011 for Norges sjømatråd AS Styrets beretning 2011 Virksomhetens art Norges sjømatråd (Sjømatrådet) er organisert som aksjeselskap og 100 % eid av Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskeri- og

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer