årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene"

Transkript

1 årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene

2 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229 medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Bryggetorget 7 i Oslo. Virksomheten i 2009 Styret har lagt vedtektene og s strategiske valg visjon for perioden til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter har fått 9 nye medlemsbedrifter: Slettebakken Borettslag, Sølvberget Borettslag, Coop Jøa, Fredheim Burettslag, Ortevann Borettslag, Solheimslien Borettslag, BOB Eiendomsutvikling AS, BOB Eiendomsmegling AS og Kvatro Tranport AS. Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner syv medlemsbedrifter er utmeldt og ni er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2009 hadde 229 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2008 var 237. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2009 var 49 dager, som utgjør 3,0 % av mulige dagsverk, mot 40 dager/2,8 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i s administrasjon. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som er til skade for det ytre miljøet. STYRETS MELDING 2009

3 3 Likestilling s styre består av 3 kvinner og 4 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 4 kvinner og 3 menn. følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret Fra 1. januar til generalforsamlingen 10. juni 2009 hadde styret følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken BA (leder) Vemund Kongsnes, Coop Romerike BA (nestleder) Sølvi Jensen, Coop Nord BA Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre BA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge AS Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn BA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop NKL BA Målfrid Oftedal, Coop Økonom BA Adelheid Kristiansen, Bodø BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør Lars Ove Breivik, Coop Orkla Møre BA. Etter generalforsamlingen 10. juni 2009 har styret hatt følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken BA (leder) Sølvi Jensen, Coop Nord BA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre BA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge AS Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn BA Svein Helland, Coop Lofoten BA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop NKL BA Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag BA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Målfrid Oftedal, Coop Økonom BA Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør. STYRETS MELDING 2009

4 4 Behandlede saker Styret har hatt 10 styremøter (hvorav tre er avviklet via e-post). Protokollen inneholder 85 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: s generalforsamling 2009 forberedelse og gjennomføring Årsmelding og regnskap for 2008 Styrets arbeidsplan for 2009 s handlingsplan for 2009 s handlingsplan og budsjett for 2010 s strategiske valg visjon for perioden justering Medlemsundersøkelsen evaluering Tariffoppgjøret 2009 (mellomoppgjøret) gjennomføring og evaluering Tariffrevisjonen 2010 forberedelser Revisjon av Hovedavtalen mellom LO og forberedelser Revisjon av Hovedavtalen mellom Lederne og forberedelser Kontorlokaler kjøp av eiendom s tariffpolitiske mål revisjon s rammeavtale om obligatorisk tjenestepensjon prolongering for ett år Inkludering av LO/NHO-ordningene i tariffavtaler mellom YS og Opplæringsfondet -EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2008 Faste periodiske poster Medarbeidere 2009 har vært et år preget av endringer internt for. Tre ansatte har avsluttet sitt aktive arbeid og to av dem etter mange år i. Å fylle tomrommet både kompetansemessig og kollegialt har vært viktig arbeid. Internopplæring har preget mye av aktiviteten i siste halvår. Direktør: Kontorsjef: Advokat: Forhandlingskonsulent: Advokatfullmektig: Juridisk rådgiver: Sekretærer: Organisasjonsrådgiver: Torgeir Kroken Joar K. Eikås (permisjon med lønn fra 1. mai) Merete Furesund Mona C. Sjødal (sluttet 31. mars) Astrid Flesland (startet 1. juni) Laust Poulsen (startet 1. april) Anne Lise Larsen (sluttet 15. juni) Bente Holden (startet 18. mai) Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Per Sandhaug utfører arbeid for Fellestiltakene LO/ STYRETS MELDING 2009

5 5 Årsresultat og disponering av overskudd s regnskap viser et overskudd på kr ,-. -andelen av Opplysnings- og utviklings-fondet LO- påvirker resultatet med kr ,-. Det vises til notene 4 og 7 til regnskapet. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- tilføres s egenkapital. Generalforsamling Generalforsamlingen i 2009 ble avholdt etter de nye vedtektene, noe som medførte at bedriftene hadde direkte utpeking av sine representanter. Det medførte behov for bedre og mer informasjon ut til medlemsbedriftene. Nye kontorer I 2009 kjøpte egne kontorlokaler. Lokalene ble kjøpt for å dekke s behov i det daglige arbeidet. Lokalene ligger flott til på Bryggetorget 7 i Oslo. Sluttord Den sentrale oppgaven i 2009 var arbeidet med rådgiving i forhold til de omstillinger og nedbemanninger medlemsbedriftene har ansett nødvendig i et vanskelig marked. Mellomoppgjøret ble gjennomført med forholdsvis beskjedne sentrale tillegg. I siste halvår har forberedelser til hovedavtaleforhandlingene vært viktig. Forhandlingene gjennomføres tidlig i Stor aktivitet innenfor opplæring i medlemsbedriftene har preget hele året. Det har også vært økende aktivitet knyttet til s advokatvirksomhet. tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i. Administrasjonen har utført et godt arbeid for medlemsbedriftene i Styret vil takke administrasjonen for særdeles god innsats. Oslo, 4. februar 2010/Svolvær, 13. mars 2010 STYRETS MELDING 2009

6 6 RESULTATREGNSKAP 2009 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O&U-fondet LO-SamFo Overføring fra fellestiltakene Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O&U-kostnader Sluttvederlag Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O&U-andelen Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2008, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto. Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 4, REGNSKAP 2009

7 7 BALANSE PR 31 DESEMBER 2009 Note EIENDELER Anleggsmidler Bygg, Bryggetorget 7 Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og Coop Norge innskuddsavd. Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O&U-andelen Egenkapital SamFo Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 4, Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Avsatt til førtidspensjon Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Svolvær, 13. mars REGNSKAP 2009

8 8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: 2009 Kursavgifter Refusjon fra Fellestiltakene for div lønnskostnader Advokathonorar Gevinst bilsalg Overføring fra avsluttet Sluttvederlagsfond Sum andre inntekter Note 3 Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte Løpende pensjoner Avsetning førtidspensjon Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 7 7 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (6 stk.) og ytelsespensjon (1 stk.). Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. REGNSKAP 2009

9 9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 I 2008 ble det avsatt kr til førtidspensjon for en ansatt som skal utbetales t.o.m. januar Det viser seg at denne avsetningen er for lav. Avsetningen justeres med kr i Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr ,-. Note 4 O & U-fondet, -andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet (2,46033 %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling OU-midler til organisasjoner utenfor LO Fellestiltakene LO- Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til for kursstøtte og adm. (styresak 65/09) Årets endring Fond O & U-andelen Note 5 Varige driftsmidler Bygg, Bryggetorget 7 Kjøpesum, Bryggetorget Omkostninger Meglerhonorar Oppussing lokaler Verdifastsetting REGNSKAP 2009 Dato for innflytting i nye kontorlokaler tilsier at avskrivning vil først skje i Fra da av vil bygningen avskrives linjært med 2% per år.

10 10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Note 6 Bil 2009 Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst bilsalg Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 7 Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr Note 8 Egenkapital Egenkapital Fond O & U-andelen Sum Egenkapital Årets resultat Overført fra O & U fondet Egenkapital REGNSKAP 2009

11 11 REGNSKAP 2009

12 12 VIRKSOMHETEN I Overenskomster har 37 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget USBL Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Overenskomst for kjøttindustrien Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Utdanningsforbundet: Overenskomst for barnehager Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond

13 13 Tariffoppgjøret 2009 Forhandlingene ble ført på grunnlag av overenskomstenes reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. I likhet med oppgjørene på NHO og HSHs områder ble også tariffoppgjørene på s områder gjennomført som et samordnet oppgjør. For overenskomster med forbund som er knyttet til en hovedsammenslutning Landsorganisasjonen i Norge (LO) eller Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble derfor forhandlingene ført mellom og hovedsammenslutningene, mens forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og for overenskomstområder som ikke er tilknyttet en hovedsammenslutning Lederne, NITO og Utdanningsforbundet. Det ble avtalt generelle/sentrale lønnstillegg, som ble gitt med virkning fra 1. april Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,- per time: Overenskomsten for Coop NKL BA, Coop Norge AS m/fl. mellom og HK Overenskomsten for Ledere i Coop Norge AS m/fl. mellom og HK Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK Overenskomsten for Boligbyggelaget USBL mellom og HK Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten for tekniske funksjonærer mellom og FLT Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom og Fagforbundet Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom og NNN Overenskomsten for Kjøttindustrien mellom og NNN Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Overenskomsten for Coop Norge Kaffe AS mellom og NNN Overenskomsten for reparatører og radio/tv-teknikere mellom og EL & IT Overenskomsten for Elektrofagene mellom og EL & IT Overenskomsten for Byggfag mellom og Fellesforbundet Overenskomsten for Byggeindustri mellom og Fellesforbundet Biloverenskomsten mellom og Fellesforbundet Riks- og Funksjonæravtalen mellom og Fellesforbundet Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom og Delta

14 14 Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt ytterligere kr 1,- per time i lavlønnstillegg: Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Ved tariffrevisjonen i 2008 ble lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK videreført til 31. mars HK og var enige om å behandle lavlønnstillegget per 1. februar 2009 i forbindelse med tariffrevisjonen i 2009 og gi tillegget fra 1. april Ut over dette avtalte og HK at minstelønnsatsene heves med kr 1,- per time i tillegg til det generelle tillegget Garantitillegget i Landsoverenskomsten HK/ ble avtalt til kr 3,- per time (kr. 488,- per måned) fra 1. april Den totale justeringen av satsene i minstelønnstabellen og trinnene 7 21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet ble etter dette følgende fra 1. april 2009 (inklusiv det generelle tillegget på kr. 1,- per time): Ungdomssatsene hevet med kr. 4,- per time (kr. 650,- per måned). Trinn 1-6 og trinnene 7-21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet hevet med kr. 5,- per time (kr. 812,50 per måned). I overenskomstene for ledere i samvirkelag mellom og HK/LO og og Lederne ble basislønnssatsen hevet med kr ,- til kr ,-. I overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer mellom og Lederne ble alle basislønnssatsene hevet med kr ,-. De nye satsene fra 1. april 2009: for forretningsførere kr ,-, for diverse ledende stillinger kr og for varehussjefer kr Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti ble gitt et tillegg på kr per år mens arbeidstakere som lønnes etter Trygghetsavtalen ble et tillegg på kr ,-.

15 15 I overenskomsten mellom og Utdanningsforbundet for ansatte i barnehager ble det gitt et generelt tillegg med 3,1% - minimum kr 9.000,- per år. Avtalen om lavlønnsgaranti i overenskomstene med NNN for kjøttindustrien, konservesindustrien og baker- og konditorfagene medførte at den gjennomsnittlige minste timelønn for arbeidstakerne på de tre overenskomstene ble hevet til kr. 150,52 fra 1. oktober I henhold til lavlønnsgarantiordningen i avtalen med NAF for renholdere ble det gitt et garantitillegg på kr. 3,28 per time for renholdere over 18 år fra 1. mai Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom og Gjensidige Forsikring om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 431,- til kr ,- per årsverk (1950 timer) mot kr. 450,- kr ,- i For samvirkelagene var premien kr. 631,- mot kr. 600 i 2008 en økning på 5,1 %. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, per telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok s medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. På s hjemmeside finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. s «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. I løpet av året ble det laget 61 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene (ordinær utsending til de medlemsbedrifter som ikke har e-postadresse). I 2009 arrangerte HMS-kurs både åpne og bedriftsinterne. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Videre ble det gjennomført bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett, to åpne grunnkurs i arbeidsrett samt flere interne kurs med tema arbeidsrett og konfliktløsning. I 2009 ble det også arrangert temakonferanse med tema fusjon og virksomhetsoverdragelse. s medarbeidere har også vært forelesere på samlinger arrangert av Coop NKL BA og Coop Norge AS samt på studiet handel, service og logistikk ved Høgskolen i Harstad.

16 16 Etter at LO og opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 er det gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. I 2009 er det bl.a. gjennomført fem samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid med til sammen ca. 120 deltakere. En medarbeider fra har deltatt som foreleser på hvert av kursene. Nordisk samarbeid I likhet med tidligere år var også i 2009 representert i arbeidet til Nordisk Komité for Handelsundervisning (NKH). I 2009 rundet NKH 60 år. s representant Merete Furesund var ordfører fram til årsmøtet høsten Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2009 var det Sverige som var vertskap. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge.

17 17 VIRKSOMHETEN I SAMARBEIDSORGANENE Opplysnings- og utviklingsfondet LO- Medlemsbedriftene innbetaler kr. 44,- per måned per heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 per uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med s arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO- Styret har hatt følgende sammensetning: Fra Fra LO: Medlemmer: Medlemmer: Torgeir Kroken Trine Lise Sundnes Vuokko Hassel Karin Torp (sluttet 7. mai 2009) Arne-Viggo Hjelm Margit Glomm Pål Nordby (startet 8. mai 2009) Varamedlemmer: Odd Rune Andersen Jan Aksel Knudsen Merete Furesund Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding.

18 18 Opplæringsfondet - EL & IT Styret har bestått av: Fra : Joar K. Eikås sekretær til 1. april Merete Furesund sekretær fra 1. april Jan Aksel Knudsen Torgeir Kroken (1. april 24. november) Laust Poulsen (fra 24. november) Fra EL & IT: Dag Langer Andersen leder Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av s medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene endret slik at også bedrifter utenfor med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte til opplæring av radio- og tv-reparatører. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt tre møter i 2009 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2008 Aktivitetsplan og budsjett for 2009 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2009 Ved utløpet av 2009 var egenkapitalen til fondet kr ,-. Partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler til fondet.

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer