note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004"

Transkript

1 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150, ,170 96, ,600 Forretningsførerhonorar 1,180,096 1,121,234 1,176,552 1,199,040 Salgsinntekter 1,317,066 1,484,256 1,345,000 1,391,200 Offentlige tilskudd 15,000 15,000 15,000 15,000 Provisjonsinntekter 119, ,296 80,000 90,000 Medlemsinntekter 137, , , ,000 Andre inntekter 129, , , ,000 Sum driftsinntekter 3,049,258 3,180,964 2,955,552 3,044,840 KOSTNADER Varekjøp for videresalg 204, , , ,800 Lønnskostnader 5 1,724,210 1,852,803 1,614,000 1,794,000 Avskrivninger 1 72,668 73,912 60,000 57,000 Kontorholds kostn. 450, , , ,000 Kontorrekvisita, trykksaker 107,125 83,514 72,000 78,000 Konsulent og andre honorarer 59,899 36,731 46,000 56,000 Telefon, porto 83,238 79,245 84,000 84,000 Salg og reklamekostn 60,054 39,613 48,000 48,000 Forsikringer 40,656 43,347 46,000 46,000 Andre kostnader 303, , , ,000 Tap på fordringer 0 4, Sum kostnader 3,105,821 2,976,831 2,973,550 3,094,800 Driftsresultat -56, ,133-17,998-49,960 FINANSPOSTER Finansinntekter 224, , , ,000 Oppskr. av finansielle anl.midler 2 100, Nedskr. av finansielle anl.midler 100, Finanskostnader Resultat finansposter 324, , , ,000 Resultat før skattekostnad 267, , ,002 70,040 Skatter 6 33,040 61, Sum skattekostnad 33,040 61, Årets resultat 234, , ,002 70,040

2 Mosjøen og omegn Boligbyggelag Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler note Maskiner og inventar 1 407,300 40,030 Sum driftsmidler 407,300 40,030 Aksjefond 500, ,000 Aksjer, andeler 147, ,000 Sum finansielle anleggsmidler 2 647, ,000 Sum anleggsmidler 1,054, ,030 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 5,455 13,987 Andre kortsiktige fordringer 33,055 38,698 Investeringer Andeler 0 0 Kontanter og bankinnskudd 3 4,532,225 4,675,061 Sum omløpsmidler 4,570,735 4,727,746 Sum Eiendeler 5,625,035 5,304,776 Egenkapital Andeler 4 300, ,500 Annen egenkapital 4,848,485 4,613,951 Sum egenkapital 5,148,585 4,899,451 Gjeld Forpliktelser Pensjonsforpliktelser 5 38,762 36,946 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 92,303 17,078 Skattegjeld 6 33,040 61,434 Skyldige offentlige avgifter 151, ,731 Annen kortsiktig gjeld 0 0 Påløpne kostnader 160, ,136 Sum gjeld 476, ,325 Sum egenkapital og gjeld 5,625,035 5,304,776 Pantstillelser og garantiansvar 0 0 Premiefond ansatte 5 24,540 53,733

3 AL MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2003 Regnskapsprinsipp / klassifisering Regnskapet er satt opp etter de prinsipper som gjelder som norsk regnskapsstandard og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på at eiendeler som knytter seg til fordringer som tilbakebetales innen ett år, samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten, er omløpsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler. Gjeld som forfaller til betaling innen kommende år, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Kundefordringer vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler avskrives over anleggsmidlenes økonomiske levetid. Løpende vedlikeholdskostnader utgiftsføres under driftskostnader. Dette er i hovedsak kostnader som defineres som mindre vedlikehold for å opprettholde anleggsmidlenes standard. Boligbyggelaget har pensjonsordninger som gir rett til definerte framtidige pensjonsytelser. Ytelsene vil i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen i folketrygden. Forsikringen er tegnet gjennom Storebrand. Det vises for øvrig til note 5. Beskatning av Boligbyggelaget skjer i samsvar med det som følger av skattelovens bestemmelser i Skatt ilignes av den inntekt som vinnes av lagets formue. Den beregnede formuesavkastning kan imidlertid ikke settes høyere enn det faktiske overskuddet av virksomheten beregnet etter skattelovens ordinære regler. Her knyttes skattekostnaden til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Boligbyggelagets virksomhetsområde er: a.) å forestå forvaltning av bygg, og å organisere og forvalte andre tiltak som tjener andelseiernes bointeresser. b) å motta til forvaltning sparemidler fra andelseierne. c) å tegne andeler eller aksjer i selskap med begrenset ansvar som driver virksomhet av betydning for boligsamvirket. Laget har videre til formål å forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne. Laget er tilknyttet AL Norske boligbyggelags Landsforbund. 1

4 Note 1 Driftsmidler Anleggsmidler Telefon anl. Kontormask. EDB anlegg Inventar SUM Ansk.kostnad Bokført verdi 1/ Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivning Bokført verdi i Balanse pr Akkumulert av Og nedskrivning Note 2 Aksjer og andeler Selskapets navn Selskapets totale Aksje/andels kap Antall Aksjer/andeler Pålydende Bokført verdi Pr Helgel.krysset BS Data BBL data.komp BBL solboliger Veveriet Invest AS X Aksjefond Selskapets navn Total antall Andeler Kurs Kostpris Markedsverdi pr Odin Norden Odin Norge Terra Norge Sum Pr er aksjefondet oppskrevet i regnskapet med kr Bokført verdi er kr Note 3 Bank Av innestående bankinnskudd er kr avsatte skattetrekk midler. Skyldig skattetrekk pr kr Klientmidler MBBL formidler salg av leiligheter for borettshavere. I den forbindelse er det opprettet en sperret bankkonto. Denne kontoen kan ikke motregnes. Etter finansdepartementet og god regnskapsskikk anbefaling skal klientansvar og klientkonto bank nettoføres. MBBL følger denne anbefalingen. Klientansvar pr er lik 0. Note 4 Andeler 304 Andeler à kr Tilgang nye andeler Andeler à kr Avgang gamle andeler Andeler à kr

5 Note 5 Ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 4 Godtgjørelser: Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Annen godtgjørelse Det utbetales en årlig pensjon til tidligere daglige leder. Denne forpliktelsen er innarbeidet i regnskapet fra og med regnskapsåret I 2003 er pensjon utbetalt med kr Nåverdien av forpliktelsen ved utgangen av året er beregnet til kr Pr. 1 januar var forpliktelsen beregnet til kr Beregningen er basert på forutsetninger om 2,5% årlig regulering av pensjonen og 4% diskonteringsrente. Premiefond ansatte: Innestående premiefond kr Omkostninger fond - 91 Dekning delpremie Overskudd på premiefondsmidler 91 Godskrevne renter 807 Samlet premiefond kr Boligbyggelaget har egen pensjonsordning for ansatte. Pr foreligger ingen aktuarmessige beregninger over Boligbyggelagets framtidige forpliktelser. Betalte pensjonsforsikringer for 2003 utgjør kr Premie for 2002 var kr Revisor: Kostnads ført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr I tillegg kommer honorar for andre tjenester kr Note 6 skatter Årets Betalbare skatt er beregnet både it fra den inntekt som vinnes av lagets formue jfr. Sktl Og skattelovens ordinære regler. For 2003 blir betalbar skatt lavest etter skattelovens ordinære regler og MBBL lignes derfor etter disse: Årets regnskapsmessige resultat Permanente forskjeller oppskrivning av aksjer Årets skattemessige resultat Beregnet betalbar skatt (28%)

6 Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler Varebeholdning Fordringer Pensjonsforpliktelser Aksjer Akk. skattemessig fremf. Undersk Sum Utsatt skatt Tilbakeføring RM oppskrivning av aksjer Sum Avrundet Betalbar skatt

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer