Annen innskutt Avsatt til utbytte Årets resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat"

Transkript

1 DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Overkursfond, nedsatt til annen egenkapital Ekstraordinært utbytte Avsatt til utbytte Årets resultat Egenkapital et Sum egenkapital Egenkapital Kursdifferanser m.m Ekstraordinært utbytte Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 2 Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 10 år 10 år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Goodwill refererer seg til kjøp av virksomheten i tidligere Data Design System AS. Goodwill er differansen mellom det som er betalt for den igangværende virksomheten og virkelig verdi på de overtatte eiendeler. Ut fra en vurdering av antatt levetid på goodwillen avskrives denne over 10 år.

2 Note 3 Varige driftsmidler et Varige driftsmidler EDB utstyr Inventar Sum varige driftsmidl. Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Forventet økonomisk levetid 3,3 år 5 år et Varige driftsmidler EDB-utstyr Inventar / biler Sum varige driftsmidl. Anskaffelseskost Netto tilgang morselskap Netto tilgang datterselskaper Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Forventet økonomisk levetid 3,3 år 5 år Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Datterselskap Selskap Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Egenkapital (100 %) Årsresultat (100%) Balanseført verdi DDS Building Innovation AS Norge 100 % DDS UK Limited England 100 % Data Design System GmbH Tyskland 100 % Verdi i selskapsregnskapet

3 Note 5 Fordringer og gjeld og konsernet Ingen andel av gjeld forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler Sperret bankinnskudd Sum Spesifikasjon andre fordringer Kortsiktig lån til datterselskap Fordring offentlig tilskudd Andre fordringer Sum Note 6 Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer for videresalg Sum Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost Varebeholdning vurdert til virkelig verdi Sum Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern et Fordringer på DDS UK Ltd DDS Building Innovation AS Data Design System GmbH Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld til DDS UK Ltd DDS Building Innovation AS Data Design System GmbH Lån Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum

4 Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr 1. Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene Antall aksjer Eierandel Sverre Sivertsen ,5 % Sparebank 1) SR Bank ,0 % Sverre Vagle ,2 % Nils Kverneland ,9 % Svein Kirkengen ,6 % Svein Inge Nærheim ,5 % Erik Wold ,4 % Arland AS ,3 % Herdis Meldahl ,3 % Bjørn Kr. Stangeland ,3 % Rune Jørgensen ,2 % Espen Bo Nytun ,2 % Johannes Steen ,2 % Tine Pensjonskasse ,7 % Trond Inge Rødland ,3 % Bernt Gustav Jacobsen ,4 % Ole-Jacob Torp ,4 % Nordås Invest ,3 % Olav Hørsdal ,2 % Martin Ølberg ,1 % Sum ,2 % Øvrige (eierandel < 1%) ,8 % Totalt antall aksjer ,0 % Note 9 Pensjoner et har pensjonsordninger som omfatter i alt 15 personer. For konsernet omfatter ordningen 23 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. et Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte estimatendringer og avvik Effekt av salg av avdeling Netto pensjonskostnad (faktisk) 2003 (faktisk) Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik/salg avdeling Arbeidsgiveravgift, ikke balanseført Netto pensjonsforpliktelse

5 Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 3 % Forventet avkastning på fondsmidler 7 % Størrelse på korridor 10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 10 Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Benyttet underskudd til fremføring Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Fordringer Anleggsmidler Gevinst og taps konto Pensjoner Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Beregningsgrunnlag for utsatt skatt/ skattefordel % utsatt skatt/utsatt skattefordel Eventuell utsatt skattefordel på underskudd til fremføring i datterselskapeter i utlandet er ikke balanserført. Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Nominell skattesats **) 20,1 % *) Inkluderer: Ikke skattepliktig inntekt vedr.skatte Funn samt ikke fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon, gaver. **) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt.

6 Note 11 Salgsinntekter Fordeling på virksomhetsområder Programvare Vedlikeholdsavgift Konsulent / kurs Annen inntekt Sum Geografisk fordeling Norge Tyskland Andre land Sum Note 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, aksjer Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 15 ansatte i Data Design System ASA, 8 ansatte i DDS Building Innovation AS og 18 ansatte i Data Design System GmbH. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Selskapet har ingen spesielle forpliktelser ved endring eller opphør av administrerende direktørs eller styrets leders ansettelsesforhold/verv. Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Antall Navn Verv aksjer Olav Hørsdal Styreformann Geir Worum Styremedlem Sverre Vagle Styremedlem Trond Inge Rødland Styremedlem Bjørn Kr. Stangeland Daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 i morselskapet er kr I tillegg kommer honorar for annen bistand med kr Kostnadsført revisjonshonorar i konsernet er kr og honorar for annen bistand er kr Note 13 Bankinnskudd Kontanter mv Bundne bankinnskudd Bevilget kassekreditt og andre driftskreditter

7 Note 14 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består av følgende Reisekostnader Telefon og porto Netto produktutvikling DDS Partnere/datterselskap Kontorleie/utgifter Markedsføring Ikke aktivert inventar og maskiner Andre kostnader Driftskostnader viderebelastet datterselskaper Tap på krav SkatteFunn Sum andre driftskostnader et har i år 2004 inntektsført kr vedrørende tilskudd fra statens Skatte-Funn ordning. Tilskuddet er ført som reduksjon av kostnader som inngår i tilskuddsgrunnlaget. Tilsvarende tall for konsernet er kr Note 15 Fortjenestemåling pr aksje Følgende tall er benyttet ved beregning av fortjeneste pr aksje Antall aksjer Resultat Klepp, 31. desember mai 2005

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 53.289.705 59.411.215 355.991.773 373.194.885 Inntektsføring tilskudd 3, 6 96.372.031

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Konsern 2014 2013 Note Note 2014 2013 Driftsinntekter og -kostnader 67 470 49 949 2 Salgsinntekter

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com

Årsrapport 2003 D1240901. Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com Årsrapport 2003 D1240901 Repant AS, Gråterudveien 2, 3036 Drammen Tlf. 32 20 91 00 www.repant.com ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2003 Repant AS utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Regnskap Hafslund ASA

Regnskap Hafslund ASA Noter og regnskap Hafslund ASA Side 63 / 93 Regnskap Hafslund ASA Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Note 9 Note 10 Note 11 Aksjer i datterselskaper Andre langsiktige fordringer Kundefordringer og

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011

EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011 EnterCard Norge AS RESULTATREGNSKAP 2012 OG 2011 NOK 1 000 Note 2012 2011 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 16 067 21

Detaljer