Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold"

Transkript

1 Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note Salgsinntekter Gaver Messer, bassarer og lotteri Tilskudd Andre driftsinntekter driftsinntekter Varekostnad Overføring til Hovedkontor og Misjon Lønnskostnad 7,12 Avskrivning varige driftsmidler 2 Kostnader lokaler Leasing, leie driftsmidler Inventar mm. som ikke aktiveres Reparasjon og vedlikehold Honorarer 7 Reisekostnader Annen driftskostnad driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt 15 Årsresultat Overført til egenkapital med bindinger 11 Overført disposisjonsfond Misjonssenteret Degernes 11 Overført disposisjonsfond Sauevika leirsted 11 Overført disposisjonsfond Sjøglimt leirsted 11 Overført disposisjonsfond regionen 11 disponert Normisjon Region Østfold Org.nr

2 Balanse Normisjon Region Østfold Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. varige driftsmidler 2 Finansielle anleggsmidler Andre Langsiktige fordringer 3 finansielle anleggsmidler anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 5 Andre fordringer 14 fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer 6 investeringer Bankinnskudd,kontanter o.l. 8 omløpsmidler eiendeler Normisjon Region Østfold Org.nr

3 Balanse Normisjon Region Østfold Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital med bindinger 11 Disposisjonsfond 11 Annen egenkapital opptjent egenkapital egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 4 annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 5 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld kortsiktig gjeld gjeld egenkapital og gjeld , Styret for Normisjon Region Østfold Normisjon Region Østfold Org.nr

4 Side 1 av 5 Normisjon region Østfold NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 29 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det foretatt avsetning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende. - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. - Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 2 Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang Årets avgang Driftsmiddler Leirstedsbygg Bestyrer bolig Driftsløsøre inventar, og Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Rev. Neskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger Årets reverste nedskrivninger Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 1-4% % 6,66-33,3 % 25-1 år 3-1 år (antall) år Lineær ingen Lineær Lineær Note 3 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer som fofaller senere enn 1 år Lån til Dale vel

5 Side 2 av 5 Note 4 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Øvrig langsiktig gjeld - Vennelån (Sauevika) Note 5 Mellomværende med selskap i Normisjon Kundefordringer Andre fordringer Hovedkontoret Andre enheter i Normisjon (43 216) (43 216) Øvrig kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Hovedkontoret Andre enheter i Normisjon (6 413) (6 413) Note 6 Firma DnB NOR Vårt Land Aksjer og andeler i andre foretak mv. Antall aksjer Anskaffelsekost Balanseført verdi Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgende poster 29 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser (8 415) lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder Styre Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Note 8 Bundne midler Bundne midler pr Skyldig skattetrekk pr utgjorde

6 Side 3 av 5 Note 9 Driftsinntekter Salgsinntekt Leieinntekter Gaver Offentlige tilskudd Andre tilskudd Annen driftsinntekt driftsinntekter Note 1 Skatt - Enheten driver både økonomisk og ideell virksomhet. Hovedvirksomheten er ideell virksomhet. Etter skatteloven 2-32 holder vi den idelle virksomheten utenfor skatteplikt, den økonomiske virksomheten vil være skattepliktig når denne omsetning passer kr Omsetning i den ideelle virksomheten regner vi omsetning fra interne arrangementer for Normisjon enheter og inntekt fra andre kristne organisasjoner som realiserer formålet. - Skattepliktig inntekt gjelder cateringvirksomhet ved sjøglimt leirsted. Dette er ført på eget prosjektnummeri regnskapet Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Salgsinntekter - cateringvirksomhet Varekostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler 6 5 Annen driftskostnad 74 9 Resultat før skatt Midlertidige forskjeller (31 421) - Permanente forskjeller - Justering fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Midlertidige forskjeller: Endring Anleggsmidler Pensjonsforpliktelse - Gevinst og tapskonto - Skattemessig underskudd Varer Kundefordringer Utsatt skatt/utsatt skattefordel negativt beløp Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. Utsatt skattefordel er unnlatt balanseført. Note 11 Egenkapital EK pr 1.1 Årets resultat Andre endringer egenkap. Disp.fond region og ACTA ( ,) ( ,46) 2) ( ) Disp.fond Sauevika (336 46,) ,31 2) Disp.fond Sjøglimt ,5 (75 555,41) 2) Disp.fond Degernes (279 92,) (66 89,65) 2) EK Misjonssent Degernes 2, (68 797) (63) ( ) 2

7 Side 4 av 5 EK med selvpålagte restr. 1) 2, 1) Annen Egenkapital Egenkapital pr , , , ) Spesifisering egenkapital med selvpålagte restriksjoner Emmaus bedehus Ebenezer misjonshus Leirfond ACTA, inntektsført 29 EK med selvpålagte restriksjoner pr ) På grunn av sykdom ble 28 regnskapet ikke tilstrekkelig avstemt før avslutning. Ved avtemming av regnskap i 29 er det funnet poster som skulle vært med eller korrigert i 28. Resultatet av disse ekstraføringene er bokført mot egenkapital slik at disse ikke påvirker resultat for 29 Korrigering rengskap 28 Salgsinntekter Gaver Avd 1 Region adm. Avd. 11 ACTA Avd. 2 Misjonssent. Avd. 3 Sauevika Avd. 4 Sjøglimt (5 878) (236 12) (18 86) Andre inntekter 8 24 (1 ) inntekter (236 12) (1 566) Varekostnad Lønnskostnad (4 84) (4 84) Andre kostnader (5 644) (1 25) Finanskostnader kostnader Korrigering totalt Totalt ( ) ( ) (1 25) (227 17) (11 816) ( ) Note 12 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 14 personer. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kollektiv pensjonsordning: Foretakspensjon i Vital Forsikring ASA Note 13 Varelager Type varelager Beholdning matvarer Sauevika Beholdning matvarer Sjøglimt Beholdning matvarer Misjonssenteret Degernes 933 Beholdning handelsvarer - Folk Note 14 MVA Frivillig Organisasjon (tjeneste mva) Tjenestemva

8 Side 5 av 5 Iflg. vedtak fra Stortinget ble det bestemt at grunnlaget for beregning av utgående mva skulle utvides til å omfatte tjenester fra Stortinget har også vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 21, at frivillige og humanitære organisasjoner skal skjermes for effekten av denne mva reformen. Høsten 29 ble ordningen utvidet til å gjelde fradrag for all MVA (ikke bare for tjenester). De nye reglene gjelder fra og med inntektesåret 29. Siden retningslinjene var klar i midten av januar 21, er det kun refusjon etter gamle regler som er satt av. De nye reglene vil kunne doble størrelsen på krav om mva-refusjon. Statsbudsjettet har bare avsatt ¼ av forventet søknad om refusjon av mva, det er derfor tapsført 5 % av tjenestemva som er avsatt gjennom året. Til orientering vil vi med søknad MVA FO for 29 ta med all MVA som kan søkes refundert. revidert nasjonalbudsjett for 21, at frivillige og humanitære organisasjoner skal skjermes for effekten av denne mva reformen. Tjeneste mva tilgode pr er mva som er betalt i 29, og som vil bli søkt refundert i 21. Note 15 Ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter 29 Tilskudd fra Rygge Normisjon Erstatning ekstraordinære inntekter

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslotech AS. Resultatregnskap

Oslotech AS. Resultatregnskap Oslotech AS Resultatregnskap 2012 2013 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter 92 922 177 102 148 000 3 Salgsinntekter 3 100 854 746 95 070 163 0 3 Offentlige tilskudd 3 4 993 143 4 712 175 9 333 783 3 950

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer