Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1

2

3 Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg energi/overføring Salg installasjon Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Energikjøp/overføringstj Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Sørfold Kraftlag SA Side 2

4 Balanse Sørfold Kraftlag SA Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sørfold Kraftlag SA Side 3

5 Balanse Sørfold Kraftlag SA Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Note 2, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Etterbetalingsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 1, Andre avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sørfold Kraftlag SA Side 4

6

7 Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 18 Daglig Ytelser til ledende personer leder Styre Lønn, avtroppende og påtroppende leder Pensjonsutgifter ytelsespensjon Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet for lån til ledende personer, medlemmer mv. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr I tillegg kommer honorar for teknisk utarbeidelse årsoppgjør og ligning kr samt annen bistand i forbindelse med omorganiseringer med kr Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 16 yrkesaktige personer samt 11 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Selskapet er tilknyttet en offentlig tjenestepensjonsordning med bruttogarantiordning. De ansatte har rett til avtalefestet pensjon fra 62 år og ordningen er delvis sikret gjennomforsikringen. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig etter NRS 6, og etter unntak i standardens punkt 67 og 67B nyttes reglene i IAS 19 med føring av estimatavvik direkte mot egenkapitalen. Korridorløsning med fordeling estimatavvik nyttes ikke. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjon og arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad Midler / forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Aga av forpliktelsen Netto pensjonsforplikter Prinsippendring: Dette er første året pensjonsforpliktelsen balanseføres. Tidligere års netto

8 forpliktelse på kr bokføres direkte mot egenkapitalen. Årets netto estimatendringer kr er også ført direkte mot egenkapitalen. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,3 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/g-regulering 2,5-2,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,2 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 2 Andelskapital / Aksjekapital Det er registrert 434 medlemmer og samlet medlemsinnskudd på pr Fra januar 2015 er selskapet omdannet til et aksjeselskap med aksjekapital på kr Aksjekapitalen er fordelt på medlemmene i forhold til deres handel de siste 10 år. Note 3 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler: Driftstilbehør Fast eiendom kraftverk Factoring Note 4 Skatt Årets skattekostnad Resultatført skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av fremførbart underskudd

9 Skattepliktig inntekt Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Varige driftsmidler Varebeholdning Fordringer Gevinst og tapskonto Avsetninger mv Pensjonspremie/- forpliktelse Sum Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel (27 %) Estimatendringer og prinsippendring vedrørende pensjonsforpliktelse er bokført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skatt av dette er direkte balanseført og utgjør kr Note 5 Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen egenkapital Sum egenkapital fond Pr Pensjonskostnader Årets resultat Pr

10 Note 6 Anleggsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Bokført Bokført Økonomisk 01.jan Kjøp/salg Årets tilgang Avgang 31.des Sum Årets Sum verdi verdi levetid Fellesanlegg Transportmidler år Inventar, verktøy, EDB år Bygninger år Tomter Annet år Sum fellesanlegg Kraftproduksjon Vassdragsrettigheter Egne kraftanlegg år Sum kraftproduksjon Distribusjonsnett Høyspent, linjer, kabler, nettstasjoner år Lavspent, linjer, kabler år Annet år Sum distribusjonsnett Sum totalt

11 Regnskap monopolvirksomheten/nettdriften 2014/ 2013 (tall i hele 1000 kr) (Jfr. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av ) Årets merinntekt fremkommer som følger: Resultat Driftsinntekter Merinntekt Driftskostnader (17 602) (14 034) Driftsresultat (5 220) (428) Mer-/mindreinntekt Innteksramme Ordinær KILE Justert tillatt inntekt i eget nett Faktisk inntekt Kostnader ved overliggende nett (1 547) (1 041) Eiendomsskatt (93) (93) Avvik avskrivn. Og avkastn.avvik avkasningsgr Beregnet mer-/ mindreinntekt (1 554) (1 321) Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Årets mer/-)/mindre(+)inntekt (1 554) (1 321) Renter årets merinntekt Justering mindreinntekt 103 Akkumulert mindrinntekt Akkumulert renter mindrinntekt Balanse - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlig driftsmidler % påslag for nettkapital Avkasningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag) (24,78) (2,09)

12 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er avlagt i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt tilsier at leveringstidspunktet benyttes for varer og tjenester. For større arbeider/ leveranser anvendes fullført kontrakts-metode. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter føres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler med en beregnet levetid og lav anskaffelseskost kostnadsføres løpende. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler, herunder fordringer med forfall innen et år. Mindreinntekt medtas som omløpsmiddel. Påkostninger av fordelingsnettet aktiveres når arbeidet forlenger anleggets levetid eller øker ytelsen. Eget arbeid aktiveres med timelønn som basis. I samsvar med etablerte regnskapsprinsipper i energiforsyningen beholdningsføres ikke oppmagasinert vann (Røyrvatn og Rismålsvatnet) i regnskapet. Avgrening mellom kort- og langsiktig gjeld trekkes ved ett år til forfall. Merinntekt medtas som kortsiktig gjeld. Garantier, servicearbeid og reklamasjoner: ikke opptjent inntekt knyttet til garanti- og servicearbeid for avsluttede prosjekter/ salg vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Prinsippendring: Fra og med 2014 balanseføres selskapets beregnede pensjonsforpliktelser, som tidligere er unnlatt etter unntak for små foretak. Endringen som gjelder tidligere år tas over egenkapitalen og sammenligningstallene er ikke endret. Det vises for øvrig til notene.

13

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for

Årsregnskap 2014 for Årsregnskap 2014 for Sandmo & Svenkerud AS Org.nr. 984158831 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset ValHall AS Autorisert regnskapsførerselskap Halandv. 3 3540 NESBYEN Organisasjonsnr. 980289648 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013. 85. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013. 85. driftsår ÅRSMELDING 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2013 85. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning 2014. Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10

INNHOLD. Styrets beretning 2014. Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS. Resultatregnskap 6. Balanse 7. Kontantstrømoppstilling 9. Regnskapsprinsipper 10 ÅRSRAPPORT 214 INNHOLD Styrets beretning 214 3 Økonomiske nøkkeltall Kraftinor AS 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 9 Regnskapsprinsipper 1 Noter til regnskapet 11 Revisors beretning

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap Alle beløp i 1000 kroner Note 2010 2009 Andre driftsinntekter 237 130 232 440 Sum driftsinntekter 237 130 232 440 Lønnskostnader 3 134 455 166 115 Andre driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer