Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor"

Transkript

1 Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter Medlemskontingent/Serviceavgift Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varer og fremmedytelser vedr. salget Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Renter mellom DnR/DnRS Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overført DnRs Artikkelpris Overført DnRs Forskningsfond Overført annen egenkapital Sum overføringer

2 Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor BALANSE PR DnR DnRS Noter Egenkapital Innskutt egenkapital DnRs Artikkelpris Opptjent egenkapital DnRs Forskingsfond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til DnR Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 15.mars 2005 I styret for Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Henning Strøm Norunn Byrkjeland Geir Julsvoll styreleder nestleder nestleder Marit Baardsgaard Arne Frogner Anne Brit Lund Elisabeth Francke Lund Olav Revheim Tron M. Steffensen Ivar Sørensen Per Hanstad Adm.dir.

3 Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor BALANSE PR DnR DnRS Noter Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Balanseført utvikling Revisornett Balanseført utvikling Descartes Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner m.v Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Fordring på DnRS Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Driftsinntekter og driftskostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader tas med etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader tas med i samme periode som tilhørende inntekter. Felleskostnader er fordelt mellom DnR og DnRS. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som på etableringstidspunktet har en løpetid på mindre enn ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser overfor de ansatte finansieres gjennom en kollektiv pensjonsordning. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie. I tillegg til kollektiv pensjonsordning har DnR en udekket pensjonsforpliktelse for en tidligere ansatt. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt femtidige pensjonsytelser. Skatter DnRS' virksomhet er skattepliktig. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat samt skattemessig formue og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Leieavtaler Leie- og leasingavtalene er klassifisert som leiekostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er satt opp etter den indirekte metoden.

5 Note 2 - Spesifikasjon av salgsinntekter Salgs- Salgsinntekter inntekter DnRS Tidsskriftet Revisjon og Regnskap Publikasjoner - forlag Facta/Revisor Informerer mv Descartes Revisjonsmetodikk Kurs og konferanser Sum DnRS Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mv. DnR DnR DnRS DnRS Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk Ytelser til ledende personer i 2004: Adm. Adm. Styret Styret direktør direktør DnR DnRS DnR DnRS Lønn og honorar Pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum Administrerende direktør har rett til et vederlag tilsvarende 6 måneders lønn dersom han må fratre sin stilling. Det er ikke ytet lån til ledende personer. Revisor 2004: DnR DnRS Kostnadsført revisjonshonorar Kostnadsført annen bistand

6 Note 4 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser DnRS har pensjonsordninger som omfatter i alt 41 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. De kollektive pensjonsavtalene er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. DnR har udekket, livsvarig pensjonsforpliktelse for en tidligere ansatt. DnR DnR DnRS DnRS Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendringer og avvik, over dr Arbeidsgiveravgift Betalte kostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser: Pensjonsforpliktelser brutto, over drift Pensjonsforpliktelser brutto Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser netto, før avgift Ikke resultatført estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Total pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Avkastning på pensjonsmidler: 6 % 6 % 7 % Diskonteringsrente: 5 % 6 % 5 % 6 % Årlig lønnsvekst / årlig G-regulering: 2,5 % 2,5 % 3 % Årlig regulering av pensjoner 2,0 % 2,5 % 2,0 % 2,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 5 - Anleggsmidler og varige driftsmidler DnRS DnRS Inventar, kontormaskiner og datautstyr Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær

7 DnRS DnRS DnRS DnRS Balanseført utvikling Balanseført utvikling Revisornett Descartes Anskaffelseskost Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Revisornett avskrives lineært over 3 år. DnRS DnRS Note 6 - Varer Publikasjoner under utarbeidelse Elektroniske bøker Publikasjoner - ferdigvarer Sum DnR DnR DnRS DnRS Note 7 - Bankinnskudd, bundne midler Bundne bankinnskudd utgjør DnR DnR Note 8 - DnRs Artikkelpris Egenkapital Utdeling av årets pris Egenkapital Egenkapitalen har sin opprinnelse i A/S Revisions jubileumsgave fra 1964 på kr DnR DnR Note 9 - DnRs Forskningsfond Egenkapital Renteinntekter Bevilget stipend Annen driftskostnad -4 0 Egenkapital DnRs forsknings- og reisestipend ble opprettet i Det deles ut stipender etter søknad innenfor fagområdene revisjon og regnskap. Etter kan bruken av fondet endres med generalforsamlingsbeslutning.

8 DnR DnR DnRS DnRS Note 10 - Annen egenkapital Egenkapital Overført fra årets overskudd Egenkapital Note 11 - Spesifikasjon DnR Kvalitetskontroll DnR DnR Avgift fra medlemmene Renteinntekter Sum inntekt Lønnskostnad Kontrollkostnad Annen driftskostnad Sum kostnader Resultat DnRS DnRS Note 12 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt avsatt Endring i utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Årets skattemessige resultat Betalbar skatt 28 % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Avsatt formuesskatt Sum

9 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt /forskjeller som utlignes: Endring Pensjonsmidler/Pensjonsforpliktelser Varige driftsmidler Omløpsmidler Avsetninger Sum Utsatt skattefordel 28% Note 13 - Leie- og leasingforpiktelser - DnRS Årlig leiebeløp Utløp Lokaler Pilestredet 75 D Leasing av bil og kontormaskiner Lokaler Wergelandsveien 1 (fra )

10 Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings servicekontor KONTANTSTRØMOPPSTILLING DnR DnRS Noter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring i fordring/gjeld DnR/DnRS Effekt av pensjonskostnad / utbetaling Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved utvikling av Revisornett Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

UNIRAND AS Org. 985 163 049

UNIRAND AS Org. 985 163 049 K O N S E R N R E G N S K A P 2 0 1 1 UNIRAND AS Org. 985 163 049 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter Konsernregnskap 2011 - UniRand

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011

Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011 Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011 årsregnskap PETORO AS 37 Petoro Årsrapport 2011 Årsregnskap Innhold Regnskap Petoro AS 62 Resultatregnskap 63 Balanse 64 Kontantstrømoppstilling 65

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer