Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2013 SAMFO Årsmelding

2 Årsmelding 2013 SAMFO Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2013 SAMFO

3 Innhold 4 Styrets melding 10 Virksomheten i samarbeidsorganene 13 Reultatregnskap Virksomheten i SAMFO 12 Driftsregnskap Noter til regnskapet Balanse pr. 31. desember Revisors beretning SAMFO Årsmelding

4 Styrets melding Styrets melding Virksomhetsområde SAMFO er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2013 har SAMFO 213 medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Bryggetorget 7 i Oslo. Virksomheten i 2013 Styret har lagt vedtektene og SAMFOs strategiske valg til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOM- HETEN I SAMFO. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet Likestilling SAMFOs styre består av 5 kvinner og 2 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 3 kvinner og 4 menn. SAMFO følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter SAMFO har fått 7 nye medlemsbedrifter: - Ulsrud Borettslag - Borettslaget Kollektivet - NBBO Byggtek - BOB Driftsservice AS - Skrenten Borettslag - Fredheim Borettslag - Fredlundveien Borettslag Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner. 4 medlemsbedrifter er utmeldt/avviklet og 2 er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2013 hadde SAMFO 213 medlemsbedrifter. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i SAMFO anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2013 var 89 dager, som utgjør 5,23 % av mulige dagsverk, mot 23 dager/1,25 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i SAMFOs administrasjon. Denne er videreført for perioden Styret Fra 1. januar til generalforsamlingen 5. juni 2013 hadde styret følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken SA (styreleder) Sølvi Jensen, Coop Nord SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Inger-Marie Aasen, Boligbyggelaget Usbl Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Trondos SA Tom Andersen, Coop ØST SA. Varamedlemmer: Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Jeanette Søvik, Coop Hordaland SA Hilde Flatås Dahlen, Coop Røros SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Inger-Marie Aasen) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør SA. Etter generalforsamlingen 5. juni 2013 har styret hatt følgende sammensetning: Medlemmer: Tom Andersen, Coop Øst SA (styreleder) Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Inger-Marie Aasen, Boligbyggelaget Usbl Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Trondos SA Hilde Flatås Dahlen, Coop Røros SA 4 Årsmelding 2013 SAMFO

5 Styrets melding Varamedlemmer: Roald Linaker, Coop Nord SA Jeanette Søvik, Coop Hordaland SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Inger-Marie Aasen) Behandlede saker Styret har hatt 8 styremøter (hvorav 2 er avviklet som telefon/e-postmøte). Protokollen inneholder 73 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: Årsmelding og regnskap for 2012 Styrets arbeidsplan for 2013 SAMFOs handlingsplan for 2013 SAMFOs handlingsplan og budsjett for 2014 SAMFOs strategiske valg Tariffrevisjonen 2013 gjennomføring og evaluering Tariffoppgjøret 2014 forberedelser SAMFOs tariffpolitiske mål revisjon Opptak av nye medlemsbedrifter Faste periodiske poster SAMFOs generalforsamling 2013 Høringer Utvalgsarbeid Medarbeidere: Direktør: Advokater: Sekretærer: Torgeir Kroken Astrid Flesland Jon Claudi Laust Poulsen (advokatfullmektig fram til ) Bente Jørgensen Sætran Liv Kjersti Haug (50% stilling) Odd Øystein Delbekk (40% stilling fra i vikariat for Liv Kjersti Haug) Sekretariatsleder: Per Sandhaug utfører arbeid for Fellestiltakene LO/SAMFO Årsresultat og disponering av overskudd SAMFOs totale årsresultat ble kr ,-. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- tilføres SAMFOs egenkapital. Sluttord De sentrale oppgavene i 2013 var arbeidet med mellomoppgjøret, generalforsamling, strategiarbeid, rådgivning og veiledning til medlemsbedriftene. Generalforsamlingen ble gjennomført i henhold til styrets plan den 5. juni. Styret har tatt tak i de signaler som kom fra medlemsbedriftene etter mellomoppgjøret Arbeidet har hovedsakelig rettet seg mot å se på hvilke strategiske valg som kan være aktuelle for å komme i bedre posisjon ved tariffoppgjørene. Arbeidet med dette vil videreføres i Høy aktivitet innenfor opplæring i medlemsbedriftene har preget hele året. Hovedsakelig har det vært opplæring i arbeidsrett og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det har også vært økende aktivitet knyttet til SAMFOs advokatvirksomhet. SAMFO tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i SAMFO. Administrasjonen har utført et godt arbeid for medlemsbedriftene i Styret vil takke administrasjonen for god innsats. Oslo, 6. februar/19. mars 2014 SAMFO Årsmelding

6 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i SAMFO Overenskomster SAMFO har 37 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge SA m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget Usbl Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Negotia: Overenskomst for kontorfunksjonærer (landbrukssamvirket) NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for ledere i boligsamvirket Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond 6 Årsmelding 2013 SAMFO

7 Virksomheten i SAMFO Mellomoppgjøret 2013 Forhandlingene ble ført på grunnlag av overenskomstenes reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. I likhet med oppgjørene på NHO og Virkes områder ble også tariffoppgjørene på SAMFOs områder gjennomført som et samordnet oppgjør. For overenskomster med forbund som er knyttet til en hovedsammenslutning Landsorganisasjonen i Norge (LO) eller Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble derfor forhandlingene ført mellom SAMFO og hovedsammenslutningene, mens forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og SAMFO for overenskomstområder som ikke er tilknyttet en hovedsammenslutning Lederne og NITO. SAMFO kom ikke til enighet med LO i forhandlingene men ved hjelp av Riksmeklingsmannen fant partene en løsning på lønnsspørsmålet. Det ble avtalt generelle/sentrale lønnstillegg, som ble gitt med virkning fra 1. april Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr. 0,75 per time: - Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK - Lederoverenskomsten mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m/fl. mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Ledere i Coop Norge SA m/fl. mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for bensinstasjoner mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Boligbyggelaget Usbl mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for renhold mellom SAMFO og NAF - Overenskomst for vaktmestere mellom SAMFO og NAF - Overenskomsten for tekniske funksjonærer mellom SAMFO og FLT - Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom SAMFO og Fagforbundet - Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Coop Norge Kaffe AS mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for reparatører og radio/tv-teknikere mellom SAMFO og EL & IT - Overenskomsten for Elektrofagene mellom SAMFO og EL & IT - Overenskomsten for Byggfag mellom SAMFO og Fellesforbundet - Overenskomsten for Byggeindustri mellom SAMFO og Fellesforbundet - Biloverenskomsten mellom SAMFO og Fellesforbundet - Riks- og Funksjonæravtalen mellom SAMFO og Fellesforbundet - Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom SAMFO og Delta Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt ytterligere kr. 1,40 pr. time i lavlønnstillegg: - Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for renhold mellom SAMFO og NAF - Overenskomst for vaktmestere mellom SAMFO og NAF - Overenskomsten for bensinstasjoner mellom SAMFO og HK - Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom SAMFO og NNN - Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom SAMFO og NNN Spesielt om Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK: Ved tariffrevisjonen i 2012 ble lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK videreført til 31. mars Garantitillegget i Landsoverenskomsten HK/SAMFO ble fra 1. februar 2013 avtalt til følgende: Trinn 6 økes med kr. 1,83 per time (kr. 297,- per måned). Ut over det generelle tillegget og lavlønnstillegget avtalte SAMFO og HK at alle på lønnstrinn 1 og over heves med kr. 2,50 per time. I tillegg ble trinn 1-5 på minstelønnssatsene heves med kr 2,- per time i tillegg. Den totale justeringen av satsene i minstelønnstabellen og trinnene 7 21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet ble etter dette følgende fra 1. april 2013: Ungdomssatsene hevet med kr. 2,15,- per time (kr. 349,- per måned). Trinn 1-5 hevet med kr. 6,65,- per time (kr ,- per måned). Trinn 6 og trinnene 7-21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet hevet med kr. 4,65 per time (kr. 756,- per måned). Lederavtaler: I overenskomstene for ledere i samvirkelag mellom SAMFO og HK/LO ble basislønnssatsen hevet med kr ,- til kr ,- per år. I overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer mellom SAMFO og Lederne ble alle basislønnssatsene hevet med 2,0% per år med virkning fra 1. april Etter reguleringen er satsene som følger: Daglig leder kr ,-. Diverse ledende stillinger kr ,- per år. Varehussjefer kr ,- per år. Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti ble gitt et tillegg på 2,0% per år mens arbeidstakere som lønnes etter Trygghetsavtalen ble gitt et tillegg på kr. 2,0% per år. SAMFO Årsmelding

8 Virksomheten i SAMFO Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom SAMFO og DNB om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkeskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 665,- til kr. 3480,- pr. årsverk (1950 timer) mot kr. 640,- kr ,- i For samvirkelagene var premien kr. 789,- mot kr. 765,- i 2012, en prisøkning med ca 3,1%. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, pr. telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok SAMFOs medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. På SAMFOs hjemmeside på internett no. finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. Nordisk samarbeid SAMFO var representert ved Astrid Flesland på det årlige møtet til Nordisk Komité for Handelsundervisning (NKH) som i 2013 ble avholdt i Danmark. Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2013 var det Sverige som var vertskap. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge. Handel og Kontor i de Nordiske landene har tatt initiativ til et felles nordisk møte mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Dette møtet ble arrangert på Færøyene og SAMFO var representert ved Astrid Flesland og Torgeir Kroken. SAMFOs «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. I løpet av året ble det laget 70 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene. I 2013 arrangerte SAMFO følgende kurs og konferanser: HMS-kurs både åpne og bedriftsinterne. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett Åpne grunnkurs i arbeidsrett Interne kurs med tema arbeidsrett og konfliktløsning. Temakonferanse om belønningssystemer og arbeidstid for medlemsbedriftene. SAMFOs medarbeidere har også vært forelesere på samlinger i regi av Coop Kompetanse og NBBL. Etter at LO og SAMFO opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 har det vært økende aktivitet og det er gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. I 2013 er det bl.a. gjennomført diverse samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid, kommunikasjon og kultur mv. med til sammen ca. 310 deltakere. En medarbeider fra SAMFO har deltatt som foreleser på flere av kursene. 8 Årsmelding 2013 SAMFO

9 Virksomheten i SAMFO SAMFO tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i SAMFO. SAMFO Årsmelding

10 Virksomheten i samarbeidsorganene Virksomheten i samarbeidsorganene Opplysnings- og utviklingsfondet LO-SAMFO Medlemsbedriftene innbetaler kr. 48,- per måned per heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 per uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med SAMFOs arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO-SAMFO Fellestiltakene LO-SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Styret har hatt følgende sammensetning: Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO SAMFO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding. Opplæringsfondet SAMFO - EL & IT Styret har bestått av: Fra SAMFO: Jon Claudi leder Jan Aksel Knudsen Laust Poulsen Fra EL & IT: Dag Langer Andersen sekretær Egil Bolme Arne Myrvang På grunn av sykdom har det ikke vært noen styremøter i Egenkapitalen i fondet er slik at partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler. Fra SAMFO Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Varamedlemmer: Jan Aksel Knudsen Astrid Flesland Haavard Braathen Fra LO: Medlemmer: Trine Lise Sundnes/ Peggy Hessen Følsvik Margit Glomm Pål Nordby Varamedlemmer: Ikke oppnevnt 10 Årsmelding 2013 SAMFO

11 Virksomheten i samarbeidsorganene Regnskap 2013 SAMFO Årsmelding

12 Driftsregnskap 2013 Driftsregnskap 2013 Driftsregnskap 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter Medlemskontingent O&U-premie Kursavgifter Overføring fra Fellestiltakene Refusjon fra Fellestiltakene div lønn Gevinst avgang anleggsmidler Andre inntekter Sum inntekter Personalkostnader Ordinær lønn Refusjon sykepenger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader Driftskostnader Maskiner og inventar Konsulenthonorarer Revisjonshonorar Bilkostnader Hus, lys, varme Kontorrekvisita Trykksaker Abonnementer - lisenser Telefon Porto Forsikringer Reiseutgifter Møter-forhandlinger - kurs Reiseutgifter til SAMFO`s kurs Generalforsamling Støtte til lederutviklingstiltak Fellestiltakene OU-midler til org. utenfor LO Avskrivning bil Avskrivning Bryggetorget Avskrivning inventar Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat : Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter/gebyrer Resultat av finansposter Årsresultat Yrkesskadeforsikringen er ført netto Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 0 0 SAMFO Årsmelding 2013 SAMFO

13 Resultatregnskap 2013 Resultatregnskap 2013 Resultatregnskap 2013 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O & U-fondet LO-SAMFO Overføring fra fellestiltakene Gevinst avgang anleggsmidler Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O & U-kostnader Avskrivninger 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Fond O & U-andelen Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2012, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto. Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 0 0 SAMFO SAMFO Årsmelding

14 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Kursavgifter Refusjon fra Fellestiltakene for div lønnskostnader Advokathonorar Sum andre inntekter Note 3 - Ansatte, godtgjørelser Gjennomsnittlig antall ansatte: kvinner og 4 menn i 6,5 årsverk 7 7 Spesifikasjon av personalkostnader Lønn og avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Disse er fordelt på innskuddspensjon (6 stk) og ytelsespensjon (1 stk). Forpliktelsene er ikke balanseført. Pensjonskostnader er i sin helhet belastet SAMFOs premiefond i KLP, inklusive administrasjons- og forvaltningskostnader. Premie belastet fondet framgår ikke av regnskapet. Belastet Saldo i 2013 pr Fond for innskuddspensjon (ITP) Fond for ytelsespensjon (YTP) Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående i Revisjon Kostnadsført revisjonshonorar i 2013 utgjør kr Årsmelding 2013 SAMFO

15 Noter til regnskapet Note 4 - Bygg: Bryggetorget 7 og inventar Bygg Inventar Samlet Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst salg Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 50 År 5 År Note 5 - Bil Mitsubishi Audi Samlet Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst salg Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 4 År 4 År Note 6 - Bundne midler I posten inngår bankinnskudd til dekning av forskuddstrekk med kroner Note 7 - Fellestiltakene LO - SAMFO Fellestiltakene LO - SAMFO er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og SAMFO. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO - SAMFO. Per Sandhaug utøver sitt arbeid i prosjektet Fellestiltakene LO-SAMFO, men er ansatt og lønnet av SAMFO. Vedkommendes lønnskostnader er i sin helhet kostnadsført i prosjektregnskapet til Fellestiltakene LO-SAMFO og bruttoført som inntekt og personalkostnad, netto kr 0,- i SAMFOs regnskap. Balansen til Fellestiltakene viser pr kr ,- i egenkapital. Denne er ikke hensyntatt i SAMFOs balanse pr SAMFO Årsmelding

16 Balanse pr 31. desember Balanse Balanse pr 31. desember 2013 pr. 31. desember 2013 Note EIENDELER Anleggsmidler Bygg, Bryggetorget 7, Inventar Prosjektering oppussing Bryggetorget Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank, innskudd Coop Norge Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital SAMFO Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arb.g.avg., ferielønn Kreditorer Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 20. mars 2014 Oslo, 20. mars 2014 Hilde Flatås Dahlen Grete Marie Eikebu Vuokko Hassel Jan Aksel Knudsen Unni Storstad Inger-Marie Aasen Tom Andersen styreleder Torgeir Kroken direktør 16 Årsmelding 2013 SAMFO

17 Revisors beretning SAMFO Årsmelding

18 Revisors beretning 18 Årsmelding 2013 SAMFO

19 Årsmelding 2013 SAMFO Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: Design: Norgesdesign AS SAMFO Årsmelding

20 Norgesdesign /04 Årsmelding 2013 Bryggetorget Oslo Tlf: Faks: E-post: 20 Årsmelding 2013 SAMFO

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak som er tilknyttet fellesorganisasjonene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22 Side 2 av 22 Disponenten har ordet. MBBL

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer