årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene"

Transkript

1 årsmelding årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene

2 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak som er tilknyttet fellesorganisasjonene Coop NKL BA, NBBL eller tilsvarende fellesorganisasjoner. Pr. dato har medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Kirkegt. 4 i Oslo. Driften i 2007 Styret har lagt vedtektene og strategiplanen visjon av 2. februar 2005 til grunn for arbeidet i Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2007 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter har fått 10 nye medlemsbedrifter i 2007: BBL Eiendomsmegling AS, Garanti Eiendomsmegling Drøbak AS, Nordland Inkasso AS, Bori Utbygging AS, Sameiet MOBO Servicesentral, Gamle Oslo Servicesentral AS, Lillehammer og Omegns Boligbyggelag, A/L Horten Boligbyggelag, Garanti Eiendomsmegling Nordre Vestfold AS, Horten Boligbyggelags Boservice AS. Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner fire medlemsbedrifter er avviklet, tre er utmeldt og 13 er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2007 hadde 241 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2006 var 252. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2007 var 63 dager, som utgjør 5,14 % av mulige dagsverk, mot 151 dager/12 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i s administrasjon. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som er til skade for det ytre miljøet. STYRETS MELDING 2007

3 3 Likestilling s styre består av 3 kvinner og 4 menn. Administrasjonen har 6 ansatte 4 kvinner og 2 menn. følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret Fra 1. januar og til generalforsamlingen den 12. september hadde styret følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken BA (leder) Elsa Nysveen, Coop Romerike BA (nestleder) Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Sølvi Jensen, Coop Nord BA Svein E. Hansen, Coop Norge AS Jan Aksel Knudsen (erstattet Birthe Iren Grotle fra 21. januar 2007). Varamedlemmer: Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn BA (rykket opp som fast medlem av styret fra 21. januar 2007) Målfrid Oftedal, Coop Økonom BA Nils A. Steigedal, Coop NKL BA Adelheid Kristiansen, Bodø BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm). Etter generalforsamlingen den 12. september har styret hatt følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken BA (leder) Vemund Kongsnes, Coop Romerike BA (nestleder) Sølvi Jensen, Coop Nord BA Grete Marie Eikebu, Coop Orkla BA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge AS Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn BA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop NKL BA Målfrid Oftedal, Coop Økonom BA Adelheid Kristiansen, Bodø BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør Lars Ove Breivik, Coop Møre BA. Behandlede saker Styret har hatt 10 styremøter (hvorav fire er avviklet via e-post) og protokollen inneholder 79 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: s generalforsamling forberedelse og etterarbeid Birthe Iren Grotle søknad om fritak fra vervet som styremedlem i. Instruks for s styre Etiske retningslinjer for Instruks for s direktør s vedtekter forslag om endringer Årsmelding og regnskap for 2006 s handlingsplan og budsjett for 2008 Anvisningsmyndighet og postfullmakt til ansatte i STYRETS MELDING 2007

4 4 Medlemsundersøkelsen 2006 Tariffrevisjonen 2006 oppfølging og etterarbeid Tariffoppgjøret 2007 (mellomoppgjøret) Tariffrevisjonen 2008 forberedelser. Sluttvederlagsavtalen LO- endring Samarbeidsrådet LO-/styret for O-U-fondet LO- oppnevning av s representanter Relasjonene mellom og Lederne (tidligere FLF) Opplæringsfondet -EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2006 Tilslutning til Senter for seniorpolitikk (SSP) Pensjonsordningen for s ansatte og regulering av løpende pensjoner for s pensjonister s medarbeidere revisjon av avtalen om lønns- og arbeidsvilkår Faste periodiske poster Forretningsutvalget s forretningsutvalg besto av styreleder, nestleder og direktør. Utvalget hadde ingen møter i Vedtektsendringene som ble vedtatt på s generalforsamling den 12. september 2007 medførte at ordningen med forretningsutvalg opphørte med øyeblikkelig virkning. Medarbeidere Direktør: Torgeir Kroken Kontorsjef: Joar K. Eikås Advokat: Merete Furesund permisjon fra 25. desember 2007 Forhandlingskonsulent: Mona C. Sjødal Sekretærer: Anne Lise Larsen Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Årsresultat og disponering av overskudd s totale årsresultat ble kr andelen av Opplysnings- og utviklingsfondet LO- påvirker resultatet med - kr Det vises til notene 4 og 7 til regnskapet. Styret foreslår at det totale årsresultatet på kr tilføres s egenkapital. STYRETS MELDING 2007

5 5 Generalforsamling Årets generalforsamling 12. september ble gjennomført i henhold til sakslisten. Styrets forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt og ble iverksatt umiddelbart. Det innebar at styret ble utvidet fra seks til sju medlemmer og at antallet varamedlemmer ble utvidet fra fire til fem. Ved valget ble to nye medlemmer valgt inn i styret. De nye vedtektene innebærer endring i valg av utsendinger til generalforsamlingen ved at medlemsbedrifter med mer enn 100 årsverk nå utpeker egne utsendinger. Medlemsbedrifter med mindre enn 100 årsverk kan gå sammen om å velge egne utsendinger. Vi håper med dette at kommer enda nærmere sine medlemmer. Sluttord Fra 1. januar 2007 ble Forbrukersamvirkets Lederforbund (FLF) en del av Lederne og fikk en ny arbeidstakerorganisasjon å forholde seg til. Vi ser fram til et godt og givende samarbeid i de kommende årene. har hatt en egen sluttvederlagsavtale med LO som er forskjellig fra tilsvarende avtale mellom LO og de øvrige arbeidsgiverorganisasjonene. Med virkning fra 1. januar 2008 endres vår nåværende avtale med LO og våre medlemsbedrifter får de samme rammebetingelser og kostnader å forholde seg til som medlemsbedriftene i de øvrige arbeidsgiverorganisasjonene. Aktiviteten i Samarbeidsrådet LO- ble fram til slutten av 2007 administrert av Fellessekretariatet HSH-LO-. Avtalen mellom de tre organisasjonene opphørte imidlertid ultimo 2007 og Fellessekretariatet ble avviklet. Til erstatter for Fellessekretariatet har LO og opprettet Fellestiltakene. Det er ansatt en organisasjonsrådgiver som administrativt er tilknyttet. s styre har tillit til at det gode samarbeidet mellom LO og også vil fortsette etter omstruktureringen. I løpet av 2007 har administrasjonen under ny direktør utført et godt arbeid for medlemsbedriftene noe ikke minst brukerundersøkelsen gir utrykk for. Styret vil takke administrasjonen for god innsats. Oslo, den 7. mars STYRETS MELDING 2007

6 6 RESULTATREGNSKAP 2007 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O&U-fondet LO-SamFo Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O&U-kostnader Dekning av AFP-tillegg Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O&U-andelen Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2006, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto. Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 4, REGNSKAP 2007

7 7 BALANSE PR 31 DESEMBER 2007 Note EIENDELER Anleggsmidler Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og NKLs innskuddsavd. Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O&U-andelen Egenkapital SamFo Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 4, Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 31. desember 2007/7. mars 2008 REGNSKAP 2007

8 8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: 2007 Kursavgifter Adm.godtgjørelse sluttvederlagsfondet Bistand Coop Norge Sum andre inntekter Note 3 Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: 2007 Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte Løpende pensjoner Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (4 stk.) og ytelsespensjon (2 stk.). Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. REGNSKAP 2007

9 9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr ,-. Note 4 O & U-fondet, -andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet (2,8965 %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling Samarbeidsrådet/Fellessekretariatet/ORHK 0 Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til for kursstøtte og adm (styresak 81/06) Årets endring Fond O & U-andelen Note 5 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Gevinst bilsalg 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger REGNSKAP 2007

10 10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2007 Note 6 Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr Note 7 EGENKAPITAL Egenkapital Fond O & U-andelen Sum Egenkapital Årets resultat Overført fra O & U fondet Egenkapital REGNSKAP 2007

11 11 REGNSKAP 2007

12 12 KOOPERASJONENS SLUTTVEDERLAGSFOND RESULTATREGNSKAP 2007 Driftsinntekter og driftskostnader Premie Tilskudd fra SamFo Sum driftsinntekter Utbetalt sluttvederlag Avtalefestet pensjon Administrasjon/revisjon Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Årsresultat REGNSKAP 2007

13 13 KOOPERASJONENS SLUTTVEDERLAGSFOND BALANSE PR 31 DESEMBER 2007 EIENDELER Omløpsmidler Bank, NKLs Innskuddsavd. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Fond Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 31. desember 2007/7. mars 2008 REGNSKAP 2007

14 14 REGNSKAP 2007

15 15 VIRKSOMHETEN I Overenskomster har 33 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget USBL Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Overenskomst for kjøttindustrien Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) (innfusjonert i Fellesforbundet fra 1. juni 2007): Riks- og funksjonæravtalen Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TVteknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO): Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Utdanningsforbundet: Overenskomst for barnehager Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere

16 16 Tariffoppgjøret 2007 Forhandlingene ble gjennomført på grunnlag av overenskomstenes reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår. I likhet med tariffoppgjørene på NHO og HSHs tariffområder ble også tariffoppgjøret på s tariffområde gjennomført som et samordnet oppgjør. For overenskomster med forbund som er knyttet til en hovedsammenslutning Landsorganisasjonen i Norge (LO) eller Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble derfor forhandlingene ført mellom og hovedsammenslutningene, mens forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og for overenskomstområder som ikke er tilknyttet en hovedsammenslutning Lederne, NITO og Utdanningsforbundet. Det ble bare avtalt generelle/sentrale lønnstillegg, som ble gitt med virkning fra 1. april Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr 2,50 pr. time: Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og Overenskomsten for tekniske funksjonærer mellom og FLT Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK Overenskomsten for Boligbyggelaget USBL mellom og HK Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom og Fagforbundet Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom og NNN Overenskomsten for Kjøttindustrien mellom og NNN Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Overenskomsten for Coop Norge Kaffe AS mellom og NNN Overenskomsten for reparatører og radio/tv-teknikere mellom og EL & IT Overenskomsten for Elektrofagene mellom og EL & IT Overenskomstene for Byggfag, Byggeindustri og Biloverenskomsten mellom og Fellesforbundet Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt ytterligere kr 1,- pr. time: Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK* *minstelønnssatsene hevet med ytterligere kr. 1,- pr. time fra 1. mai 2007

17 17 Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr 3,- pr. time: Overenskomsten for Coop Norge AS m.fl. mellom HK/LO Overenskomsten for Ledere i Coop Norge AS m.fl. mellom HK/LO Til arbeidstakere som omfattes av Landsoverenskomsten mellom HK/LO ble det gitt et generelt tillegg på kr 3,50 pr. time. Minstelønnssatsens trinn 6 ble hevet med det samme (kr.3,50 pr. time/568,75 pr. måned), mens trinnene1 til 5 og satsene for unge arbeidstakere (under 18 år) ble hevet med ytterligere kr. 1,- pr. time (i alt kr. 4,50 kr pr. time/731,25 pr. måned). Lagerarbeidere, hjelpearbeidere, sjåfører mv. i Landsoverenskomstens bilag 2 ble gitt et generelt tillegg på kr. 3,- pr. time, mens minstelønnssatsene ble hevet med ytterligere kr. 1,40 pr. time (i alt kr. 4,40 pr. time). I overenskomstene for ledere i samvirkelag mellom og HK/LO og og Lederne ble basislønnssatsen hevet med kr til kr inkl. det generelle tillegget på kr. 3,50 pr. time (kr ,- pr. år). I overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer mellom og Lederne ble basislønnssatsen for forretningsførere hevet med kr til kr , for diverse ledende stillinger med kr til og for varehussjefer med kr til kr Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti og etter Trygghetsavtalen ble gitt et tillegg på kr pr. år. I følge bestemmelsen i pkt. 2 i Protokolltilførsler i overenskomsten med EL&IT Forbundet for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (elektrofagene) skal det foretas en justering av fastlønnssatsene pr. 1. mai hvert år. Den samme justering skal også foretas i overenskomsten for reparatører og radio/tv-teknikere. I henhold til den bestemmelsen ble månedslønnssatsen for fagarbeider pr. 1. mai 2007 hevet med kr. 564,25, - til kr ,-, mens månedslønnssatsen for arbeidstakere uten fagbrev ble hevet med kr. 415,75 til kr ,-. Avtalen om lavlønnsgaranti i overenskomstene med NNN for kjøttindustrien, konservesindustrien og baker- og konditorfagene medførte at den gjennomsnittlige minste timelønn for arbeidstakerne på de tre overenskomstene ble hevet til kr. 137,30 fra 1. oktober 2007.

18 18 I henhold til lavlønnsgarantiordningen i overenskomsten med Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ble det gitt et garantitillegg på kr. 0,65 pr. time/37,5 timers uke (kr. 0,69 pr. time/35,5 timers uke) fra 1. april I henhold til lavlønnsgarantiordningen i avtalen med NAF for renholdere ble det gitt et garantitillegg på kr. 2,94 pr. time fra 1. mai Av de 26 overenskomstene som har opprettet med 12 arbeidstakerorganisasjoner, var det ved utløpet av 2007 forhandlet om lønnstillegg i 24. I de gjenstående overenskomstene (med NITO og med FLT for arbeidsledere) har vi ikke bestemmelser om forhandlinger om sentrale lønnstillegg for andre avtaleår. Ved tariffrevisjonen i 2006 ble lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK videreført til 31. mars I henhold til avtalen ble trinn 6 i minste-lønnstabellen og trinnene 6-21 i det stillingsvurderte lønnssystemet hevet med kr. 536,- pr. måned (kr. 3,30 pr. time) fra 1. februar Det må antas at ordningen vil medføre en heving av ovennevnte lønnssatser også pr. 1. februar Sluttvederlagsfondet I 2007 ble det innvilget 132 søknader om sluttvederlag mot 122 i Det var helsemessige årsaker som var grunnen til 129 av utbetalingene, mens de øvrige tre var begrunnet i oppsigelser på grunn av avvikling/driftsinnskrenkning/rasjonalisering. I 2007 var medlemsbedriftenes avgift til sluttvederlagsfondet 0,25 % av brutto lønnsutgifter i 2006 og utgjorde kr Utbetalingene til sluttvederlag, avtalefestet pensjon og administrasjon utgjorde til sammen kr Til sluttvederlag ble det utbetalt i alt kr mot kr i Til ordningen med avtalefestet pensjon ble utbetalt kr mot kr i Fondet ble videre belastet med kr til administrasjon og revisjon. Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom og Gjensidige Forsikring om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring.

19 19 Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 468 til kr pr. årsverk (1950 timer) mot kr. 479 kr i For samvirkelagene var premien kr. 587 mot kr. 603 i 2006 en reduksjon på 2,7 %. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, pr. telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok s medarbeidere i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. På s hjemmeside på internett finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. s «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. Informasjonsheftet Kort & Godt» kom ut med tre nummer i et opplag på I løpet av året ble det laget 80 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene (ordinær utsending til 12 medlemsbedrifter som ikke har e-postadresse). I 2007 arrangerte ett åpent og tre bedriftsinterne HMS-kurs for verneombud med til sammen henholdsvis 19 og 38 deltakere. Kurset oppfyller lovens krav til opplæring av verneombud. I 2007 ble det gjennom arbeidsmiljøloven bestemt at bedriftens øverste leder skulle gjennomføre et eget HMS-kurs. gjennomførte sju åpne og ett internt HMS-kurs for ledere med til sammen henholdsvis 84 og 20 deltakere. Videre ble det gjennomført to bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett for butikksjefer og avdelingsledere med til sammen 50 deltakere samt to åpne grunnkurs i arbeidsrett med til sammen 19 deltakere. I 2007 ble det også arrangert en temadag på lønn (lønnsdag) for medlemmer i Coop hvor det var 21 deltakere fra 17 medlemsbedrifter. s medarbeidere har også vært forelesere på studiet logistikk og varehandel ved Høgskolen i Harstad, på samlinger organisert av Coop NKL BA for styreledere og administrative ledere i Coop og på kurs for ledere i Coop arrangert av Coop Norge AS. har også vært representert med forelesere på kurs arrangert av Samarbeidsrådet LO-.

20 20 Nordisk samarbeid I likhet med tidligere år deltok en fra s administrasjon også i 2007 i arbeidet til Nordisk Komité for Handelsundervisning. Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for avvikling av møtet går på rundgang. I 2007 var det Førbundet før Finsk Handel i Finland som var vertskap. Samarbeidet har resultert i utarbeidelse av en oversikt over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ansvaret for vedlikeholdet av oversikten er lagt til Norge.

21 21 VIRKSOMHETEN I SAMARBEIDSORGANENE Opplysnings- og utviklingsfondet LO- Medlemsbedriftene innbetaler kr. 40,- pr. måned pr. heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 pr. uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Samarbeidsrådets aktiviteter og Fellessekretariatets administrasjonsutgifter i samsvar med inngåtte avtaler og vedtatt budsjett. Avtalen mellom LO, HSH og om Fellessekretariatet opphørte ultimo Til erstatter for Fellessekretariatet har LO og inngått avtale om Fellestiltakene, som skal ivareta de arbeidsoppgavene som er tillagt Samarbeidsrådet LO-, jf. Hovedavtalens Kap. XVII Samarbeidsrådet. Det er ansatt en organisasjonsrådgiver som administrativt er tilknyttet. Samarbeidsrådet LO- Samarbeidsrådet har hatt følgende sammensetning: Fra Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Varamedlemmer: Odd Rune Andersen Elsa Nysveen Merete Furesund Fra LO: Medlemmer: Trine Lise Sundnes Karin Torp Margit Glomm Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Samarbeidsrådet er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet. Faglig utvalg som er et arbeidsutvalg under Samarbeidsrådet har fire medlemmer to fra LO og to fra. Verken Samarbeidsrådet eller Faglig Utvalg har hatt møter i 2007.

22 22 Opplæringsfondet - EL & IT Styret har bestått av: Fra : Joar K. Eikås leder Merete Furesund Jan Aksel Knudsen Fra EL & IT: Knut Olav Bakke sekretær Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av s medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene nå endret slik at også bedrifter utenfor med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte etter retningslinjene. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt to møter i 2007 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2006 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2007 Aktivitetsplan og budsjett for 2008 I perioden august 2007 gjennomførte styret en studietur til EUC ervervsuddannelssenter Ringsted (Danmark). Bakgrunnen for turen var det gode samarbeidet som er etablert vedrørende tilbud om tekniske kurs for radio- og tv-reparatører. Ved utløpet av 2007 var egenkapitalen til fondet kr Partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler til fondet.

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Årsmelding 2014. Bedre folkehelse og miljø i Salten. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Årsmelding 2014 Bedre folkehelse og miljø i Salten Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Innholdsfortegnelse 1. Representantskap...2 2. Styre...2 3. Administrasjon...2 4. Styrets årsberetning 2014...3 5. Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2014 2016 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer