årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene"

Transkript

1 årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene

2 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Kirkegt. 4 i Oslo. Virksomheten i 2008 Styret har lagt vedtektene og s strategiske valg visjon for perioden til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2008 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter har fått 12 nye medlemsbedrifter: Coop Fjelli BA, Coop Smart Club, Smart Club Gourmet AS, Coop Eiendom AS, KVATRO AS, BBL Boligstiftelse, Boligbyggelagenes Forsikring AS, Gjøvik og Omegn BBL, Sameiet KBBL Servicesentral, Tjernet Borettslag, Åsane borettslag og Smiberget borettslag. Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner en medlemsbedrift er avviklet, fire er utmeldt og 11 er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2008 hadde 237 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2007 var 241. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2008 var 40 dager, som utgjør 2,76 % av mulige dagsverk, mot 63 dager/5,14 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i s administrasjon. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som er til skade for det ytre miljøet. STYRETS MELDING 2008

3 3 Likestilling s styre består av 3 kvinner og 4 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 4 kvinner og 3 menn. følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken BA (leder) Vemund Kongsnes, Coop Romerike BA (nestleder) Sølvi Jensen, Coop Nord BA Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre BA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge AS Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn BA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop NKL BA Målfrid Oftedal, Coop Økonom BA Adelheid Kristiansen, Bodø BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør Lars Ove Breivik, Coop Orkla Møre BA. Behandlede saker Styret har hatt 10 styremøter (hvorav to er avviklet via e-post) og protokollen inneholder 79 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: s generalforsamling 2009 forberedelse Årsmelding og regnskap for 2007 Styrets arbeidsplan for 2008 Styrets arbeidsplan for 2009 s handlingsplan for 2008 s handlingsplan og budsjett for 2009 STYRETS MELDING 2008

4 4 s strategiske valg visjon for perioden justering Medlemsundersøkelsen 2008 Revisjon av Hovedavtalen Lederne Tariffrevisjonen 2008 gjennomføring og evaluering Tariffoppgjøret 2009 (mellomoppgjøret) forberedelser Avtalen om et opplysnings- og utviklingsfond LO- revisjon Sluttvederlagsavtalen LO- revisjon Samarbeidsrådet LO- avvikling av avtalen om Fellessekretariatet HSH-LO- og opprettelsen av avtalen mellom LO og om etablering og drift av Fellestiltakene Retningslinjene for søknad om økonomisk støtte til lederutviklingstiltak - evaluering Opplæringsfondet -EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2007 Oppnevning av varamedlem til arbeidsretten for perioden Faste periodiske poster Medarbeidere Direktør: Torgeir Kroken Kontorsjef: Joar K. Eikås Advokater: Annicken Iversen vikar for Merete Furesund i permisjon Merete Furesund permisjon fram til , deretter delvis permisjon (40 %) ut året Forhandlingskonsulent: Mona C. Sjødal Sekretærer: Anne Lise Larsen Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Organisasjonsrådgiver: Per Sandhaug fra utfører arbeid for Fellestiltakene LO/ STYRETS MELDING 2008

5 5 Årsresultat og disponering av overskudd s totale årsresultat ble kr andelen av Opplysnings- og utviklings-fondet LO- påvirker resultatet med kr Det vises til notene 4 og 7 til regnskapet. Styret foreslår at årsresultatet på kr tilføres s egenkapital. Sluttord Den helt sentrale oppgaven i 2008 var arbeidet med revisjon av overenskomstene som er part i. Resultatet av årets tariffoppgjør medfører forholdsvis store kostnader for medlemsbedriftene, men kostnadsnivået i forhold til konkurrentene er ikke endret noe styret anser for svært viktig. Hovedavtalen med Lederne ble revidert med virkning fra 1. juli Vi har nå fått en hovedavtale med de samme hovedelementene som i de øvrige hovedavtalene har opprettet med arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS, NITO og Utdanningsforbundet). s økonomi er god og medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i en arbeidsgiverforening. tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Styret vil takke alle medarbeidere og samarbeidsparter for vel utført arbeid. Oslo, den 20. mars STYRETS MELDING 2008

6 6 RESULTATREGNSKAP 2008 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O&U-fondet LO-SamFo Overføring fra fellestiltakene Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O&U-kostnader Dekning av AFP-tillegg Sluttvederlag Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O&U-andelen Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2007, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto. Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 4, REGNSKAP 2008

7 7 BALANSE PR 31 DESEMBER 2008 Note EIENDELER Anleggsmidler Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og NKLs innskuddsavd. Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O&U-andelen Egenkapital SamFo Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 4, Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Avsatt til førtidspensjon Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 Oslo, 20. mars REGNSKAP 2008

8 8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Kursavgifter Adm.godtgjørelse sluttvederlagsfondet Bistand Coop Norge Refusjon fra Fellestiltakene for div lønnskostnader *Overføring fra avsluttet Sluttvederlagsfond Sum andre inntekter *Kooperasjonenes Sluttvederlagsfond avvikles og innestående pr er overført. Note 3 Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte Løpende pensjoner Avsetning førtidspensjon Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 7 6 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie Annen godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (5 stk.) og ytelsespensjon (2 stk.). Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. REGNSKAP 2008

9 9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Det er i 2008 regnskapet avsatt til førtidspensjon for en ansatt som skal utbetales i perioden 1. mai 2009 til 5. januar Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr ,-. Note 4 O & U-fondet, -andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet (6,37783 %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling OU-midler til organisasjoner utenfor LO Fellestiltakene LO Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til for kursstøtte og adm Årets endring Fond O & U-andelen Note 5 Varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Gevinst bilsalg 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr REGNSKAP 2008 Årets avskrivninger

10 10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Note 6 Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr Note 7 EGENKAPITAL Egenkapital Fond O & U-andelen Sum Egenkapital Årets resultat Overført fra O & U fondet Egenkapital NOTE 8 I balansen er det gjort avsetning til yrkesskadepremie for s medlemmer. Gjensidige Forsikring utbetalte deler av sitt 2007-overskudd til sine kunder i Dette mottok etter at yrkesskadepremien for 2008 ble innkrevd. Medlemmene vil få noe redusert premie i 2009 som følge av dette. REGNSKAP 2008

11 11 REGNSKAP 2008

12 12 KOOPERASJONENS SLUTTVEDERLAGSFOND RESULTATREGNSKAP 2008 Driftsinntekter og driftskostnader Premie Tilskudd fra SamFo Sum driftsinntekter Utbetalt sluttvederlag Avtalefestet pensjon Administrasjon Til v/oppgjør av Sluttvederlagsfondet Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Årsresultat REGNSKAP 2008

13 13 KOOPERASJONENS SLUTTVEDERLAGSFOND BALANSE PR 31 DESEMBER 2008 EIENDELER Omløpsmidler Bank, NKLs Innskuddsavd. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital Fond Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NOTE 1 Kooperasjonenes Sluttvederlagsfond er avviklet pr Oslo, 20. mars 2009 REGNSKAP 2008

14 14 REGNSKAP 2008

15 15 VIRKSOMHETEN I Overenskomster har 33 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget USBL Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Overenskomst for kjøttindustrien Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Utdanningsforbundet: Overenskomst for barnehager Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag

16 16 Revisjon av Hovedavtalen LEDERNE for perioden LEDERNE og kom fram til et anbefalt forslag om revisjon av Hovedavtalen for perioden i forhandlinger den 8. september Hovedelementene er tilsvarende de har i de øvrige hovedavtalene med arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS, NITO og Utdanningsforbundet). Når det gjelder bestemmelsen om løsning av interessetvister, er partene enige om at de fortsatt skal behandles av en voldgiftsnemnd. Tariffrevisjonen 2008 Før forhandlingene startet gjennomførte i perioden 27. februar 6. mars 2008 seks tariffkonferanser en Topp 20-konferanse for de øverste lederne i Coop, tre for samvirkelagene, en for Coop NKL BA, Coop Norge AS og produksjonsbedriftene og en for Boligsamvirket. Til sammen møtte det ca 60 representanter fra 36 medlemsbedrifter. Årets tariffrevisjon ble etter vedtak i LO s representantskap gjennomført som et samordnet oppgjør med tilpasningsforhandlinger for den enkelte overenskomst innenfor sentralt avtalte rammer i likhet med NHOs og HSHs tariffområder. For overenskomster med forbund som er knyttet til en hovedsammenslutning Landsorganisasjonen i Norge (LO) eller Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble derfor forhandlingene ført mellom og hovedsammenslutningene, mens forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og for overenskomstområder som ikke er tilknyttet en hovedsammenslutning Lederne og Utdanningsforbundet. I tillegg til forhandlinger og avtaler om lønnstillegg var den mest sentrale saken opprettelsen av en ny avtale om AFP-ordning tilpasset den nye alderspensjonsordningen i folketrygden fra 2010 (senere endret til 2011). I meklingen mellom LO og NHO ble saken løst gjennom medvirkning fra regjeringen statsministerens brev til Riksmeklingsmannen av 2. april Alle tariffrevisjonene ble gjennomført og vedtatt av partene uten at en måtte gå veien om brudd og mekling. I Landsoverenskomsten mellom HK og for samvirkelagene ble det gjort omfattende redaksjonelle endringer, men ingen realitetsendringer. I overenskomstene mellom Lederne og for forretningsførere mfl. og butikksjefer ble det gjort vesentlige endringer i lønnsbestemmelsene. Hovedregelen er nå at lønna skal avtales lokalt. Det tidligere sentralt avtalte lønnssystemet skal nå bare benyttes dersom man ikke lokalt blir enige om lønna til de arbeidstakerne som omfattes av disse overenskomstene.

17 17 Av de 26 overenskomstene som har opprettet med 11 arbeidstakerorganisasjoner var 24 revidert ved utløpet av I de gjenstående overenskomstene (NITO og FLT for arbeidsledere) har vi ikke bestemmelser om forhandlinger om sentrale lønnstillegg. Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt et generelt tillegg på kr 2,- pr. time samt kr. 0,50 pr. time til forbundsvise tilpasningsforandlinger (som for de fleste overenskomstenes vedkommende ble gitt som generelt tillegg): Overenskomsten for Coop NKL BA, Coop Norge AS m/fl. mellom og HK Overenskomsten for Ledere i Coop Norge AS m/fl. mellom og HK Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK Overenskomsten for Boligbyggelaget USBL mellom og HK Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten for tekniske funksjonærer mellom og FLT Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom og Fagforbundet Overenskomsten for Baker- og konditorfagene mellom og NNN Overenskomsten for Kjøttindustrien mellom og NNN Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Overenskomsten for Coop Norge Kaffe AS mellom og NNN Overenskomsten for reparatører og radio/tv-teknikere mellom og EL & IT Overenskomsten for Elektrofagene mellom og EL & IT Overenskomsten for Byggfag mellom og Fellesforbundet Overenskomsten for Byggeindustri mellom og Fellesforbundet Biloverenskomsten mellom og Fellesforbundet Riks- og Funksjonæravtalen mellom og Fellesforbundet Overenskomsten for Virksomheter i boligsamvirket mellom og Delta Til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster ble det gitt ytterligere kr 3,- pr. time i lavlønnstillegg: Overenskomsten for renhold mellom og NAF Overenskomst for vaktmestere mellom og NAF Overenskomsten for bensinstasjoner mellom og HK Overenskomsten for Konservesindustrien/AS Røra Fabrikker mellom og NNN Ved tariffrevisjonen i 2006 ble lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK videreført til 31. mars HK og var enige om å behandle

18 18 lavlønnstillegget pr. 1. februar 2008 i forbindelse med tariffrevisjonen i 2008 og gi tillegget fra 1. april Den totale justeringen av satsene i minstelønnstabellen og trinnene 7 21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet ble etter dette følgende fra 1. april 2008 (inklusiv det generelle tillegget på kr. 2,- pr. time): Trinn 1, 2 og 3 og ungdomssatsene hevet med kr. 7,- pr. time (kr ,50 pr. måned). Trinn 4 og 5 hevet med kr. 9,- pr. time (kr ,50 pr. måned). Trinn 6 og trinnene 7-21 i lønnsregulativet til det stillingsvurderte lønnssystemet hevet med kr. 6,- pr time (kr. 975,- pr. måned). Lønnssatsene for voksne lagerarbeidere, hjelpearbeidere, sjåfører mv. i Landsoverenskomstens bilag 2 ble hevet med kr. 6,60 pr. time (inklusiv det generelle tillegget på kr. 2,- pr. time), mens satsene for unge arbeidstakere år ble hevet med kr. 4,62 pr. time og med kr. 5,28 pr. time for unge arbeidstakere år. I overenskomstene for ledere i samvirkelag mellom og HK/LO og og Lederne ble basislønnssatsen hevet med kr til kr inklusiv et generelt tillegg på kr pr. år (kr. 2,50 pr. time). I overenskomsten for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer mellom og Lederne ble basislønnssatsen for forretningsførere hevet med kr til kr , for diverse ledende stillinger med kr til kr og for varehussjefer med kr til kr (inklusiv et generelt tillegg på kr pr. år). Arbeidstakere som lønnes i henhold til bestemmelsene om investeringsgaranti ble gitt et tillegg på kr pr. år (inklusiv det generelle tillegget på kr ), mens arbeidstakere som lønnes etter Trygghetsavtalen ble gitt det generelle tillegget kr I overenskomsten mellom og Utdanningsforbundet for ansatte i barnehager ble det gitt generelle tillegg (som er inkludert i minstelønnssatsene) varierende fra kr for høyskoleutdannede uten lederansvar til kr til styrer i barnehage med godkjent utdanning Avtalen om lavlønnsgaranti i overenskomstene med NNN for kjøttindustrien, konservesindustrien og baker- og konditorfagene medførte at den gjennomsnittlige minste timelønn for arbeidstakerne på de tre overenskomstene ble hevet til kr. 146,53 fra 1. oktober I henhold til lavlønnsgarantiordningen i avtalen med NAF for renholdere ble det gitt et garantitillegg på kr. 3,97 pr. time for renholdere over 18 år fra 1. mai 2008.

19 19 Lønnsutviklingsgarantiordningen i Landsoverenskomsten for butikkansatte med HK ble videreført til 31. mars Sluttvederlagsordningen I avtale av 2. november 2007 ble LO og enige om at sluttvederlagsavtalen mellom LO og skulle avvikles med virkning fra 1. januar 2008 og at sluttvederlagsavtalen mellom LO og NHO skulle gjøres gjeldende mellom LO og fra samme dato. Felleskontoret for LO-NHOordningene overtok saksbehandlingen av sluttvederlagssøknadene først fra 1. april 2008, mens de overtok innkrevingen av sluttvederlagspremien fra 1. januar Bortsett fra renteinntekter fikk derfor Kooperasjonens Sluttvederlagsfond ikke tilført midler i LO og avtalte også at den tidligere ordningen for arbeidstakere mellom 45 og 50 år skulle fortsette å gjelde fram til 1. juli 2009 søknadene behandles av og innvilgede søknader dekkes over s budsjett. På grunn av at Felleskontoret overtok saksbehandlingen fra 1. april 2008, behandlet bare 43 søknader i 2008 mot 132 i Utbetalingene til sluttvederlag og avtalefestet pensjon utgjorde til sammen kr Til sluttvederlag ble det utbetalt i alt kr mot kr i Til ordningen med avtalefestet pensjon ble det utbetalt kr mot kr i Det vises for øvrig til regnskapene for Som en følge av at Felleskontoret har overtatt innkrevingen av sluttvederlagspremien, bortfaller s kostnader vedrørende AFP-ordningen fra og med regnskapsåret Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom og Gjensidige Forsikring om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 450 til kr pr. årsverk (1950 timer) mot kr. 468 kr i For samvirkelagene var premien kr. 600 mot kr. 587 i 2007 en økning på 2,2 %. Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, pr. telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok s medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene.

20 20 På s hjemmeside på internett finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer. s «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. Informasjonsheftet Kort & Godt» kom ut med tre nummer i et opplag på I løpet av året ble det laget 86 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene (ordinær utsending til 14 medlemsbedrifter som ikke har e-postadresse). I 2008 arrangerte tre HMS-kurs ett bedriftsinternt for ledere og ett åpent og ett bedriftsinternt for verneombud med til sammen 53 deltakere. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Videre ble det gjennomført åtte bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett for butikksjefer og avdelingsledere med til sammen 235 deltakere samt ett åpent og ett bedriftsinternt grunnkurs i arbeidsrett med til sammen 54 deltakere. I 2008 ble det også arrangert fire temakonferanser to om lønnsystemer, en om omstilling og nedbemanning og en om pensjon og forsikring med til sammen 72 deltakere. s medarbeidere har også vært forelesere på studiet logistikk og varehandel ved Høgskolen i Harstad og på samlinger arrangert av Coop NKL BA, NBBL og Coop Norge AS. Etter at LO og opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 er det gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. Det er bla. gjennomført fire samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid med til sammen ca. 150 deltakere. En medarbeider fra har deltatt som foreleser på hvert av kursene. Nordisk samarbeid I likhet med tidligere år var også i 2008 representert i arbeidet til Nordisk Komité for Handelsundervisning. s representant Merete Furesund er valgt til ordfører og innehar vervet fram til høsten Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2008 var det som var vertskap. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge.

21 21 VIRKSOMHETEN I SAMARBEIDSORGANENE Opplysnings- og utviklingsfondet LO- Medlemsbedriftene innbetaler kr. 48,- pr. måned pr. heltidsansatt arbeidstaker (hevet fra kr. 40,- fra 1. juli 2008). Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 pr. uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med s arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO- Styret har hatt følgende sammensetning: Fra Fra LO: Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Medlemmer: Trine Lise Sundnes Karin Torp Margit Glomm Varamedlemmer: Odd Rune Andersen Jan Aksel Knudsen Mona C. Sjødal Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding.

22 22 Opplæringsfondet - EL & IT Styret har bestått av: Fra : Joar K. Eikås sekretær Merete Furesund Jan Aksel Knudsen Fra EL & IT: Dag Langer Andersen leder Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av s medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene endret slik at også bedrifter utenfor med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte til opplæring av radio- og tv-reparatører. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt ett møte i 2008 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2007 Aktivitetsplan og budsjett for 2008 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2008 Ved utløpet av 2008 var egenkapitalen til fondet kr Partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler til fondet.

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer