årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene"

Transkript

1 årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene

2 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222 medlemmer innenfor Forbrukersamvirket og Boligsamvirket. Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes interesser i arbeidsgiverforhold. Virksomheten drives fra Bryggetorget 7 i Oslo. Virksomheten i 2010 Styret har lagt vedtektene og s strategiske valg visjon for perioden til grunn for arbeidet. Det vises for øvrig til VIRKSOMHETEN I. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp på dette grunnlaget. Medlemsbedrifter har fått 1 ny medlemsbedrift: Skjold Borettslag Det har også vært endringer i medlemsregisteret på grunn av avviklinger, utmeldinger og fusjoner 6 medlemsbedrifter er utmeldt og 4 er innfusjonert i andre medlemsbedrifter. Ved utgangen av 2010 hadde 222 medlemsbedrifter mens tilsvarende tall ved utgangen av 2009 var 229. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret i anser at arbeidsmiljøet er godt. Det totale sykefraværet i 2010 var 63 dager, som utgjør 3,46 % av mulige dagsverk, mot 49 dager/3,0 % i Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Med virkning fra 1. januar 2003 ble det opprettet IA-avtale som omfatter alle arbeidstakerne i s administrasjon. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som er til skade for det ytre miljøet. STYRETS MELDING 2010

3 3 Likestilling s styre består av 3 kvinner og 4 menn. Administrasjonen har 7 ansatte 4 kvinner og 3 menn. følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingsfremmende tiltak i administrasjonen. Styret I 2010 hadde styret følgende sammensetning: Medlemmer: Njål Stokkenes, Coop Vestviken SA (leder) Sølvi Jensen, Coop Nord SA (nestleder) Grete Marie Eikebu, Coop Orkla Møre SA Arne-Viggo Hjelm, Skien BBL Vuokko Hassel, Coop Norge Handel AS Jan Aksel Knudsen, Coop Trondheim og Omegn SA Svein Helland, Coop Lofoten SA. Varamedlemmer: Odd Rune Andersen, Coop Norge SA Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Torkil R. Iversen, Trondheim og Omegn BBL (personlig vara for Arne-Viggo Hjelm) Målfrid Oftedal, Coop Økonom SA Bjørn E. Seland, Forbrukersamvirket Sør SA. Behandlede saker Styret har hatt 12 styremøter (hvorav seks er avviklet via e-post). Protokollen inneholder 93 saksnummer. Av saker som styret har hatt til behandling nevnes følgende: Årsmelding og regnskap for 2009 Styrets arbeidsplan for 2010 s handlingsplan for 2010 s handlingsplan og budsjett for 2011 Medlemsundersøkelsen evaluering Tariffrevisjonen 2010 gjennomføring og evaluering Tariffoppgjøret 2011 forberedelser STYRETS MELDING 2010

4 4 Revisjon av Hovedavtalen mellom LO og Revisjon av Hovedavtalen mellom Lederne og s tariffpolitiske mål revisjon s rammeavtale om obligatorisk tjenestepensjon reforhandling av ny avtale Opplæringsfondet -EL&IT-forbundet årsrapport og regnskap for 2009 Faste periodiske poster s generalforsamling 2011 forberedelse Høringer Utvalgsarbeid Medarbeidere Direktør: Advokat: Advokat: Juridisk rådgivere: Sekretærer: Organisasjonsrådgiver: Torgeir Kroken Merete Furesund Astrid Flesland Laust Poulsen (permisjon i perioden 1.juni 15. oktober) Gina Agnetha Andersen (vikar for Laust Poulsen) Bente Holden (sluttet 30. juli) Bente Jørgensen Sætran (startet 1. juli) Liv Kjersti Haug (50 % stilling) Per Sandhaug utfører arbeid for Fellestiltakene LO/ Årsresultat og disponering av overskudd s totale årsresultat ble kr ,-. -andelen av Opplysnings- og utviklingsfondet LO- påvirker resultatet med kr ,-. Det vises til notene 4 og 8 til regnskapet. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- tilføres s egenkapital. STYRETS MELDING 2010

5 5 Sluttord Den helt sentrale oppgaven i 2010 var arbeidet med revisjon av overenskomstene som er part i. Resultatet av årets tariffoppgjør medfører forholdsvis store kostnader for medlemsbedriftene, men kostnadsnivået i forhold til konkurrentene er ikke endret noe styret anser for svært viktig. Stor aktivitet innenfor opplæring i medlemsbedriftene har preget hele året. Hovedsakelig har det vært opplæring i arbeidsrett og pensjonskonferanse. Det har også vært økende aktivitet knyttet til s advokatvirksomhet, herunder også økt antall gjennomførte hovedforhandlinger for medlemsbedriftene. tilstreber å yte medlemsbedriftene den beste service. Medarbeiderne har den reelle og formelle kompetansen som er ønskelig i. Administrasjonen har utført et godt arbeid for medlemsbedriftene i Styret vil takke administrasjonen for god innsats. Oslo, 14. februar/9. mars 2011 STYRETS MELDING 2010

6 6 RESULTATREGNSKAP 2010 Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent O&U-fondet LO-SamFo Overføring fra fellestiltakene Andre inntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Forhandlings-, møte-, kurskost O&U-kostnader Sluttvederlag Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Renteutgifter, gebyrer Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Fond O&U-andelen Til egenkapital Sum overført I årets regnskap, som i 2009, er premie til yrkesskadeforsikring ført netto. Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Netto 4, REGNSKAP 2010

7 7 BALANSE PR 31 DESEMBER 2010 Note EIENDELER Anleggsmidler Bygg, Bryggetorget 7 Bil Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bank og Coop Norge innskuddsavd. Debitorer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Fond O&U-andelen Egenkapital SamFo Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 4, Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravg. og ferielønn Kreditorer Avsatt til førtidspensjon Avsatt yrkesskadepremie til medlemmer Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 15. februar/9. mars REGNSKAP 2010

8 8 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Note 2 Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: Kursavgifter Refusjon fra Fellestiltakene for div lønnskostnader Advokathonorar Gevinst bilsalg Sum andre inntekter Note 3 Ansatte, godtgjørelser Personalkostnader består av følgende poster: Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, ansatte* Løpende pensjoner* Avsetning førtidspensjon Skattepliktige utbetalinger Andre personalkostnader Sum personalkostnader *1 Inkl. administrasjons- og kapitalforvaltningskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 7 7 Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn, feriepenger, honorar Kollektiv pensjonspremie * Annen godtgjørelse *2 Pensjonspremie er belastet både driftsregnskap og s pensjonsfond. Ikke inklusive administrasjons- og kapitalforvaltningskostnader. REGNSKAP 2010

9 9 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Lån og sikkerhetsstillelse Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styret eller andre nærstående parter i Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ved årets slutt er disse fordelt på innskuddspensjon (6 stk.) og ytelsespensjon (1 stk.). Forpliktelsene er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Deler av pensjonspremiene blitt belastet s premiefond. Totale belastning i 2010 er kr Premie belastet fondet framgår ikke av regnskapet. Premiefondet består av premiefond og innskuddsfond for innskuddspensjon (ITP) og premiefond for ytelsespensjon (YTP). Pr består disse med ITP: premiefond: kr ,13 og innskuddsfond kr ,95 YTP: premiefond: kr ,21 Fremtidige pensjonspremier belastes fondene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr ,-. Note 4 O & U-fondet, -andelen Inntekter O&U-premie Netto renteinntekter av fondet (1,82828 %) Sum inntekter Kostnader Støtte til lokal lederutvikling OU-midler til organisasjoner utenfor LO Fellestiltakene LO- Sum kostnader Årets resultat O & U midler Overført til for kursstøtte og adm. (styresak 85/10) REGNSKAP 2010 Årets endring Fond O & U-andelen

10 10 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 NOTE 5 Bygg, Bryggetorget 7 og inventar BYGG INVENTAR SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Gevinst salg Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Antall år avskrivning 50 År 5 År Note 6 Bil 2010 Anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang 0 Gevinst bilsalg 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Note 7 Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr REGNSKAP 2010

11 11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Note 8 Egenkapital Egenkapital Fond O & U-andelen Sum Egenkapital Årets resultat Overført fra O & U fondet Egenkapital Note 9 Kortsiktig gjeld I balansen er det gjort avsetning til yrkesskadepremie for s medlemmer. Gjensidige Forsikring utbetaler deler av sitt 2009-overskudd til sine kunder i Dette mottok etter at yrkesskadepremien for 2010 ble innkrevd. Medlemmene vil få noe redusert premie i 2011 som følge av dette. Note 10 Fellestiltakene LO Fellestiltakene LO- er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO. Balansen til Fellestiltakene viser per kr i egenkapital. Denne er ikke hensyntatt i s balanse per REGNSKAP 2010

12 12 REGNSKAP 2010

13 13 REGNSKAP 2010

14 14 VIRKSOMHETEN I Overenskomster har 37 overenskomster/avtaler med følgende hovedorganisasjoner og fagforbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om sluttvederlag Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Handel og Kontor i Norge (HK): Landsoverenskomst for butikk-, kontor- og lagerfunksjonærer Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for bensinstasjoner Overenskomst for Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for ledere i Coop Norge AS m.fl. Overenskomst for Boligbyggelaget USBL Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN): Overenskomst for baker- og konditorfagene Overenskomst for Coop Norge Kaffe AS Overenskomst for konservesindustrien (AS Røra Fabrikker) Overenskomst for kjøttindustrien Fellesforbundet (FF): Biloverenskomsten. Fellesoverenskomsten for byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Riks- og funksjonæravtalen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF): Overenskomst for renholdere Overenskomst for vaktmestere Overenskomst for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg (Elektrofagene) Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT): Overenskomst for tekniske funksjonærer Overenskomst for arbeidsledere Fagforbundet: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS): Hovedavtale med tilleggsavtaler Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Avtale om avtalefestet pensjon (AFP) Delta: Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirket NITO (Norges Ingeniørorganisasjon): Hovedavtale med tilleggsavtaler Overenskomst for ingeniører og teknikere Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond Lederne: Hovedavtale Overenskomst for forretningsførere, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag Overenskomst for ledere i samvirkelag Overenskomst for ledere i boligsamvirket Avtale om et Opplysnings- og Utviklingsfond EL & IT Forbundet (EL & IT): Overenskomst for reparatører og Radio/TV-teknikere

15 15 Revisjon av Hovedavtalen LO for perioden LO og kom fram til et anbefalt forslag om revisjon av Hovedavtalen for perioden i forhandlinger den 21. januar Hovedelementene er tilsvarende det som ble gjort i privat sektor for øvrig. Revisjon av Hovedavtalen LEDERNE for perioden Lederne og kom fram til et anbefalt forslag om revisjon av Hovedavtalen for perioden i forhandlinger den 10. februar Hovedelementene er tilsvarende de fremforhandlet med LO. Når det gjelder bestemmelsen om løsning av interessetvister, er partene enige om at de fortsatt skal behandles av en nemnd. Tariffrevisjonen 2010 Før forhandlingene startet ble det gjennomført en sentral tariffkonferanse for medlemsbedrifter i Coop. Totalt deltok det 14 personer på denne. Årets tariffrevisjon ble etter vedtak i LOs representantskap gjennomført som forbundsvise oppgjør i likhet med andre private tariffområder. Forhandlingene ble ført direkte mellom forbundet og for alle områder. Forhandlinger om overenskomstrevisjonene og avtaler om lønnstillegg ble gjennomført i tråd med resultatet for privat sektor. Alle tariffrevisjonene med unntak av oppgjøret for ansatte i boligsamvirket med Fagforbundet og oppgjøret for Ledere i Coop Norge SA m.fl med Handel og Kontor ble gjennomført og vedtatt av partene uten at en måtte gå veien om brudd og mekling/nemndsbehandling. I Landsoverenskomsten mellom HK og for samvirkelagene ble det gjort en del redaksjonelle endringer uten nevneverdige realitetsendringer. Garantiordningen av 1991 ble videreført for perioden

16 16 I overenskomstene mellom Lederne og for forretningsførere mfl. og butikksjefer ble det gjort minimale endringer i lønnsbestemmelsene. For revisjonen av overenskomsten for ansatte i Boligsamvirket med Fagforbundet måtte partene ha hjelp av meklingsmannen for å finne løsning. Det var fordelingen av de økonomiske rammene til lokale eller sentrale tillegg som var utfordringen. Oppgjøret for ansatte ledere i Coop Norge SA m.fl. ble løst gjennom nemndsbehandling. Utfordringen var også her økonomi, sett opp mot andre grupperinger i bedriften. Av de 26 overenskomstene som har opprettet med 11 arbeidstakerorganisasjoner, var 24 revidert ved utløpet av I de gjenstående overenskomstene (NITO og FLT for arbeidsledere) har vi ikke bestemmelser om forhandlinger om sentrale lønnstillegg. Overenskomsten mellom og Utdanningsforbundet er ikke fornyet da vi ikke har medlemsbedrifter som følger denne overenskomsten. Det er opprettet en ny overenskomst mellom Lederne og for ledere i boligsamvirket. Yrkesskadeforsikring Bransjeavtalen mellom og Gjensidige Forsikring om yrkesskadeforsikring oppfyller kravene i Lov om yrkesskadeforsikring mht. arbeidsgiverens plikt til å tegne slik forsikring. Medlemsbedriftene er fordelt på sju fareklasser og premien varierte fra kr. 502,- til kr ,- pr. årsverk (1950 timer). Bistand til medlemsbedrifter mv. Bistand til medlemsbedriftene gjennom råd og veiledning i møter, per telefon og brev samt informasjon om aktuelle lover og bestemmelser var en sentral oppgave også i Videre deltok s medarbeiderne i en rekke forhandlingsmøter som gjaldt lokale tvister i medlemsbedriftene. På s hjemmeside finner medlemsbedriftene diverse informasjon herunder nyhetsbrev, personalhåndbøker for ledere, skjemaer til bruk i personalforvaltningen, hovedavtalene, overenskomstene med mer.

17 17 s «Personalhåndbok for ledere» for hhv. Coop og Boligsamvirket oppdateres kontinuerlig på hjemmesidene. I løpet av året ble det laget 98 nyhetsbrev som distribueres via e-post til oppgitte kontaktpersoner i de aktuelle medlemsbedriftene (ordinær utsending til de medlemsbedrifter som ikke har e-postadresse). I 2010 arrangerte HMS-kurs både åpne og bedriftsinterne. Kursene oppfyller lovens krav til opplæring av ledere og verneombud. Videre ble det gjennomført bedriftsinterne kurs i praktisk arbeidsrett, to åpent grunnkurs i arbeidsrett samt flere interne kurs med tema arbeidsrett og konfliktløsning. I 2010 ble det også arrangert temakonferanse med tema pensjon. s medarbeidere har også vært forelesere på samlinger arrangert av Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS samt på studiet handel, service og logistikk ved Høgskolen i Harstad. Etter at LO og opprettet Fellestiltakene og ansatte en organisasjonsrådgiver fra februar 2008 er det gjennomført flere samarbeidstiltak i regi av Fellestiltakene. I 2010 er det bl.a. gjennomført fem samarbeidskurs i lov- og avtalebestemt samarbeid med til sammen ca. 130 deltakere. En medarbeider fra har deltatt som foreleser på hvert av kursene. Nordisk samarbeid I likhet med tidligere år var også i 2010 representert i arbeidet til Nordisk Komité for Handelsundervisning (NKH). I 2009 rundet NKH 60 år. s representant Merete Furesund er leder av den norske delegasjonen. Administrasjonene i de nordiske arbeidsgiverforeningene for kooperativ varehandel har ett fellesmøte i året, hvor en drøfter spørsmål av felles interesse. Ansvaret for å arrangere møtet går på rundgang. I 2010 var det Danmark som var vertskap. Arbeidet med vedlikeholdet av oversikten over lov- og avtalebestemmelser innenfor arbeidsrettens område i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er lagt til Norge.

18 18 VIRKSOMHETEN I SAMARBEIDSORGANENE Opplysnings- og utviklingsfondet LO- Medlemsbedriftene innbetaler kr. 48,- per måned per heltidsansatt arbeidstaker. Det er egne satser for deltidsansatte. Arbeidstakernes andel av det som innbetales er kr. 3,25 per uke. Premien innkasseres av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene og fordeles likt mellom partene. Av det innkomne beløpet overfører partene midler til Fellestiltakenes aktiviteter samt til dekning av de kostnadene som er forbundet med s arbeidsgiveransvar for organisasjonsrådgiveren. Fellestiltakene LO- Fellestiltakene LO- er etablert med bakgrunn i Hovedavtalen mellom LO og. Oppgavene til Fellestiltakene er å gi råd og veiledning for et godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Fellestiltakene finansieres av Opplysnings- og Utviklingsfondet LO. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra Fra LO: Medlemmer: Torgeir Kroken Vuokko Hassel Arne-Viggo Hjelm Medlemmer: Trine Lise Sundnes Margit Glomm Pål Nordby Varamedlemmer: Odd Rune Andersen Jan Aksel Knudsen Merete Furesund Varamedlemmer: Svein Erik Simonsen Lise Solvang Eli Ljunggren Fellestiltakenes styre er også styre for Opplysnings- og Utviklingsfondet LO. Fellestiltakene gir ut egen årsmelding.

19 19 Opplæringsfondet - EL & IT Styret har bestått av: Fra : Merete Furesund - leder Jan Aksel Knudsen Laust Poulsen Fra EL & IT: Dag Langer Andersen - sekretær Egil Bolme Arne Myrvang Det er bare seks av s medlemsbedrifter som er part i overenskomstene mellom og EL & IT med arbeidstakere som omfattes av de aktuelle overenskomstene. På grunn av det svært lave antallet medlemsbedrifter som er tilknyttet fondet og fondets gode økonomi, er retningslinjene endret slik at også bedrifter utenfor med serviceavtale med en medlemsbedrift kan gis støtte til opplæring av radio- og tv-reparatører. Formålet med fondet er å Gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning. Styret har hatt to møter i 2010 og behandlet følgende saker: Årsrapport og regnskap for 2010 Aktivitetsplan og budsjett for 2011 Oppfølging av aktivitetsplan og budsjett for 2010 Ved utløpet av 2010 var egenkapitalen til fondet kr ,-. Partene er enige om at bedriftene inntil videre ikke innbetaler ytterligere midler til fondet.

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer