Samfunnet og ekstremvær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnet og ekstremvær"

Transkript

1 Samfunnet og ekstremvær Grete K. Hovelsrud, Forskningsleder CICERO Linda Innbjør, Seniorrådgiver CICERO NorACIA seminar 24. og 25. september 2007

2 Klimaet har alltid variert Skyldes naturlige faktorer som variasjon i solstrålingen og vulkanutbrudd Det har forekommet brå klimaskifter på flere grader over noen få år Klimaet har vært forholdsvis stabilt de siste ti tusen år Nå står vi overfor store klimaendring vi selv skaper 2/42

3 Hovedkonklusjonen til FNs klimapanel 2007 FNs klimapanel regner det som meget sannsynlig at mesteparten av klimaendringene de siste 50 år er menneskeskapte. (Meget sannsynlig > 90 % sannsynlighet) 3/42

4 Kilde: IPCC

5 Observert økning i havnivå (globalt middel) Hastighet: mm per år mm per år 5/42

6 Scenarier for økning i global middeltemperatur IPCC /42

7 FNs klimapanels hovedrapport Arter vil forsvinne Flere rammes av flom De fattige rammes hardest Mindre mat Vannsystemer bryter sammen Effekter på helse Over 2-3 C økning vurderes som farlig klimaendring 7/42

8 Lavtrykkene får en mer nordlig bane 8/42

9 Klimaendringer i Arktis Temperaturen øker dobbelt så raskt i Arktis som resten av verden Sjøis og isbreer smelter raskere enn tidligere antatt og snøsesongen er blitt kortere Temperaturen vil øke betydelig i fremtiden Sommerisen i Arktis kan forsvinne helt i løpet av århundret 9/42

10 10/42

11 11/42

12 12/42

13 RegClim nedskalering av globale scenarier - Temperatur og nedbørsutvikling i Norge Den årlige gjennomsnitts temperaturen stiger med mellom 2,5 C og 3,5 C (stiger mest i innlandet og i nord) Nedbøren øker mest om høsten: På Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge øker den med over 20 %, størst økning langs kysten ekstreme nedbørmengder opptre oftere Tørrere somre på Øst- og Sørlandet, 15 % mindre nedbør -tørkeperioder 13/42

14 Vind og havnivåstigning I Skagerrak og Nordsjøen beregnes inntil 8 flere døgn per år med sterk kuling, en økning på rundt 20 % Men vanskelig å si noe om ekstremvind Om høsten øker vinden mest langs kysten Havnivåstigning (nedsmelting av is, oppvarming av vann) stiger nå med dobbel hastighet jf. målinger siste hundre år Lavtrykksaktivitet øker: stormflo økende 14/42

15 Værutviklingen - uforutsigbart, ustabilt og ekstremt Økning i gjennomsnitt noe annet enn ytterpunkter; ekstremer Ekstremvær vil inntreffe oftere de neste 50 årene Rammer i områder som ikke har vært utsatt for denne typen vær tidligere 15/42

16 Noen viktige sektorer i samfunnet som berøres av ekstremvær Kritisk infrastruktur som drikkevannsforsyning og strømtilførsel Infrastruktur innen samferdselssektoren: - Veier ødelegges og vaskes vekk, raser ut - Kaier og ferjeleier vil ikke tåle det økte presset - Flere ras og skred samt større snølast vil skape problemer for jernbanedriften - Uforutsigbare lavtrykkssystemer vil skape flere forlis på sjøen - Ustabile brukonstruksjoner 16/42

17 Ras tar med seg E 14 ved Storlien, /42

18 Ekstremvær: risiko for flom og skred Med et varmere klima vil får vi mer intense regnskyll i Norge Skaper et nytt "flomregime annerledes enn de klassiske vårflommene vi har tilpasset oss gjennom generasjoner sidevassdrag og bekker blir mer utsatt stort skadepotensial Vi gjør oss mer sårbare for dagens flommer ved å tillate bygging og inngrep i flom- og ras utsatte områder Samt ved å bygge ned (eller asfaltere) store arealer uten å sikre god avledning av overvannet eller naturlig fordrøyning 18/42

19 Under vesle-ofsen (1995) lå nye E6 under vann, men ikke gamleveien. Den ble bygd under flommen i /42

20 Vannmettet jordskred Bergen 2005 Hatlevik terasse 20/42

21 Økt risiko for urban flom hvordan unngå å bygge inn økt grad av sårbarhet? Bedre oversikt over drikkevannsforsyning og ny overvannshåndtering er viktig Aktuelle tiltak: småbekker og sideelver gjenåpnes fordrøyning bevare myr og kantvegetasjon ikke asfaltere for store områder ikke mikse overvann og kloakk sikrere lokalisering av vannpumper bedre rutiner og økt beredskap 21/42

22 Norge et sårbart samfunn? Sårbarhet resultat av manglende tilpasning? Enkelthendelser kan ikke knyttes til menneskeskapte klimaendringer men systematiske endringer: skaper tendenser En rekke ekstremhendelser de siste årene passer inn i fremtidens klimascenariene - allerede nå Arealplanleggingen risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) viktig planleggingsverktøy Samfunnsutfordring: det haster med å starte det praktiske arbeidet med utslippsreduksjoner og tilpasning 22/42

23 Sårbarhet og tilpasning: hva mener vi? Sårbarhet: i hvilken grad et system er mottakelig for, eller ute av stand til å håndtere, negative effekter av klimaendringer (klimavariasjon og ekstreme hendelser). Sårbarhet er en funksjon av karakteren, omfanget, og graden av klimaendring og variasjon i hvordan et system er utsatt /eksponert, sensitivitet og tilpasningskapasitet Tilpasningskapasitet: mulighetene et system har til å tilpasse seg klimaendringer til moderate mulige skader, til å ta fordel av muligheter, og til å håndtere konsekvensene. Kilde: IPCC, /42

24 Enorm treghet i klimasystemet Tilpasning må starte nå, samtidig med utslippsreduksjoner 24/42

25 Klimaendringene rammer samfunnet helhetlig Sårbarhetsfaktorer: - Vi er et sektor inndelt samfunn - Ikke vant til å tenke helhetlig - Ikke flinke nok til å samarbeide på tvers av sektorer - Ikke flinke nok til å igangsette endringer Nødvendig endring: - Klimakompetanse må benyttes av beslutningstakere, alle forvaltningsnivå - Planprosesser innen ulike berørte sektorer må tilføres klimakompetanse 25/42

26 Enighet blant forskere om at: Endringer vil føre til store utfordringer for småsamfunn Vi forstår ikke nok om hvilke typer risiko Vi vet ikke hvilke metoder er mest effektive for å takle disse Har ikke god nok dokumentasjon av konsekvensene av klimaendringer Vet ikke nok om strategiene folk bruker og hvor effektive disse er 26/42

27 Vet ikke nok om kapasitet til tilpasning i småsamfunn Kunnskap er ikke godt nok knyttet opp mot beslutningstakerne eller forvaltningen Tradisjonell/lokal kunnskap må brukes sammen med forskning for å forstå endring 27/42

28 Myndighetsutøvere og beslutningstakere må handle Handlingsvalg på bakgrunn av klimakompetanse som finnes i dag Kunnskap om klimaendringers helhetlige nedslagsfelt må tilføres myndigheter og beslutningstakere I dag er det en kommunikasjonskløft mellom klimaforskning og myndigheter kunnskap blir ikke benyttet i praksis Ulike kunnskapskulturer ulikt språk og forståelsesrammer? CICERO bidrar gjerne til den oversettelsen det er behov for 28/42

29 Samarbeid mellom ulike kunnskapsmiljø gir økt kompetanse Spisskompetanse i ulike sektorer og i næringslivet må kobles til klimakompetanse Da kan gode konsekvensanalyser utvikles: - Hva er konsekvensen av klimaendringene og forventet økning i ekstreme nedbørs hendelser for vann- og avløpsbransjen? - Hvilke konsekvenser av klimaendringene ser vi for oppdrettsnæringen i Norge? I slike samarbeid kan vi finne frem til nødvendige omlegginger - tilpasningstiltak 29/42

30 Mange gode planer men det er handlingsviljen som mangler Miljøverndepartementet vil og arbeide målretta med å vurdere sårbarheit og leggje til rette for tilpassingstiltak. Endringar av klima har til dømes betyding for arealplanlegginga etter planog bygningslova. Farane for flaum, ras og sterk vind vil ha betydning for lokalisering av busetnad og infrastruktur. Det er derfor viktig at omsynet til klimaendringar blir innarbeidd i arealplanlegginga i kommunane. Men: Virkemidler og intensiver mangler i klimapolitikken!! Klide: St.prp.nr 1 ( ) også kalt Statsbudsjettet 30/42

31 Mange gode planer. Hvorfor ingen handling? Lavutslippsutvalget (NOU 2006:18) gir innspill til løsninger Klimameldingen (St.meld.nr.34) kun en vurderingsmelding? Ingen praktiske tiltak? Rapport om sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge MD 2006 Konklusjon: vi vet nok det er handling som må til Siste utviklingen i polområdet nå: utslippene MÅ NED RASKT Tilpasning må starte nå 31/42

32 Dagens problem kan ikke løses gjennom å tenke på samme måte som da vi skapte dem Albert Einstein 32/42

33 33/42

34 KLIMA (tidligere Cicerone) Lær mer om klima og hold deg oppdatert Gratis klimatidsskrift! Inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Tidsskriftet kommer ut seks ganger i året. Antall abonnenter er ca per mars /42

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim

Fakta om RegClim. Klimaet i Norge om 50 år. www.nilu.no/regclim www.nilu.no/regclim Foto: Husmofoto Design: Jan Neste Design Et klimascenario for om 50 år Fakta om RegClim RegClim er kortnavnet på et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden,

Detaljer

Slik påvirker klimaendringer jobbene våre. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014. aktuelt. Reportasje. student / 5 / 20 / 24

Slik påvirker klimaendringer jobbene våre. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014. aktuelt. Reportasje. student / 5 / 20 / 24 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 2/ 2014 aktuelt Lønn som motivasjon Reportasje Siste frist for forhandling student Oppskrift på en god CV / 5 / 20 / 24 Tema: Slik påvirker klimaendringer jobbene

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1

2007 Glo bal oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gob beil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 2007 Global oppvarming ko nsekvenser av vår grådighet Nicole Gobeil & Ai Phi Thuy Ho Oslo Handelsgymnasium 30.11.2007 1 Forord Polarårsprosjektet SciencePub, i samarbeid med Naturfagsenteret, har hatt

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.

Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15. Referat fra fagmøte om forsikring og naturskade 4. februar 2010 Sted: Klima- og forurensningsdirektoratet, Strømsveien 96, Oslo Møteramme: 10.00-15.00 Deltagere: Fred Nilsen Anne Marie Landsverk Holst

Detaljer

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2008 Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner Eli Heiberg, Carlo Aall, Helene Amundsen, Hanna

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer