KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/13 13/315 LØNNSPOLITISK PLAN. SAKSLISTE 19/13 12/1011 TELEFONREGLEMENT - REVIDERING Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

2 Sak 18/13 LØNNSPOLITISK PLAN. Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 13/315 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/13 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslaget til Lønnspolitisk plan for Dønna kommune. Bakgrunn: Siste lønnspolitisk plan for Dønna kommune ble vedtatt av kommunestyret og er senere endret i kommunestyret I kontaktmøte datert mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ble det i sak 13/03 tatt opp at arbeidet med Lønnspolitisk plan for Dønna kommune må starte da ny oppdatert plan bør være på plass innen midten av november. Saksutredning: Saken ble så tatt opp i rådmannens lederteam i møte under sak 1 Revisjon av lønnspolitisk plan : Man ble enige om at lønnspolitisk plan skal revideres og at man tar sikte på vedtak i kommunestyret møte den 24.september d.å. Man ble enig om følgende skisse til opplegg: Kommunalsjef 2 skal snarest sende ut gjeldende lønnspolitiske plan for Dønna kommune samt tilsvarende planer for Herøy og Leirfjord kommuner til rådmannens lederteam, enhetsledere og hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte i kommunens fagorganisasjoner. Det bes om innspill til aktuelle problemstillinger/endringer som bør belyses i revidert lønnspolitisk plan og at dette skjer innen 20.mai d.å. Med bakgrunn i disse innspill utarbeider kommunalsjef 2 med bistand fra rådmann og kommunalsjef 1 ett grovutkast til revidert plan. Denne sendes ut til rådmannens lederteam, enhetsledere og tillitsvalgte i forkant av et eget arbeidsmøte den 18.juni d.å. (etter møte i strategisk ledelse). I dette arbeidsmøte skal man forsøke å ferdigstille et forslag til revidert lønnspolitisk plan. Denne tas i etterkant opp til drøfting med tillitsvalgte før den fremlegges for politisk behandling i administrasjonsutvalget den 27.august d.å. og kommunestyret den 24.september d.å. Innen fristen 20.mai var det ikke kommet noen innspill til aktuelle problemstillinger/ endringer som bør belyses i revidert lønnspolitisk plan. Det ble sendt ut en påminning med utsatt frist til Innspill fra leder DOS Rune Ånes mottatt i mail datert Fra DOS/sykehjemmet bør vi få belyst mulighet for å benytte lønnsmessige insentiver for å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Vi sliter med å rekruttere sykepleiere til aktuelle vikariater, samt å rekruttere fag- og helsefagarbeidere til ledige stillinger som følge av mye deltidsstillinger. Vi bør kunne gi +10 år ansiennitet til begge grupper for å rekruttere og beholde nye unge medarbeidere. Â Tiltak for å beholde faste ansatte bør komme i tillegg lønn, god internopplæring - og tilbud om etter og videreutdanning jfr. strategisk kompetanseplan. Lederne må heller ikke glemmes da DK ikke akkurat er lønnsledende pr. dato. Side 2 av 9

3 Sak 18/13 Godt omdømme, gode  arbeidstidsordninger og god grunnbemanning vil også virke rekrutterende i seg selv. Innspill fra Fagforbundet v/htv Ole Salomonsen mottatt i mail datert I kapittel 1.1 Lokal lønnspolitikk for Dønna kommune her må det tas inn noe om at det skal være utarbeidet seniorpolitiske tiltak: Hovedtariffavtalen Kapittel 3: Seniorpolitiske tiltak Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. I kapittel 2.2 Kriterier ved lønnsvurdering/lønnsfastsetting - her kan det tas inn noe om andre ledere. For eksempel bruk av funksjonstillegg (ref punkt 2.3 på side 6) Ledere for fagarbeidere får ikke sin lønn oppjustert i sentrale lønnsforhandlinger o g vi må sikre at disse får normal lønnsutvikling. I kapittel 2.4 i avsnittet om spesielle kriterier for lønnsfastsettelse Ref. Hovedtariffavtalen 4.A.2 Særskilte forhandlinger ved fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning. Ref. Hovedtariffavtalen 4.A.4 Forhandlinger om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Vi kan tenke oss en ordning hvor det forhandles to ganger pr. år i stedet for å spre forhandlingene ut over året. Vi ønsker også en ordning hvor en arbeidstaker får avklart endret lønn før arbeidstakeren starter på utdanningen. I kapittel 3.1 Virkemidler for ulike yrkesgrupper her kan det tas inn noe om delegering/retningslinjer. For eksempel tilsetting med full ansiennitet for sykepleiere/helsefagarbeidere virkemidler og retningslinjer må godkjennes i Administrasjonsutvalget. Innspill fra Skolenes landsforbund v/ TV Tom-Kenneth Johansen i mail datert SL mener at gjeldene lønnspolitisk plan med fordel kan kortes ned da den er tunglest og har for stort detaljfokus. I planene for Herøy og Leirfjord synes vi Leirfjord har spesielt positivt fokus når de i sitt pkt 3-2 Lønnspolitiske retningslinjer og kriterier beskriver trivsel og bedre arbeidsmiljø som et av fire kriterier. To andre handler om kvalitet og det å motivere. Dette positive fokuset støttes av SL. Skolenes landsforbund mener at lønnspolitisk plan skal bruke begrepet minstelønn eller minstelønnsgaranti om den garantien HTA beskriver for stillinger /medarbeidere som er omfattet av kapittel 4. Grunnlønn er feil begrep. Dette slik gjort i lønnspolitiske retningslinjer for Herøy, se pkt 2.1 i lønnspolitiske retningslinjer for Herøy K. Side 3 av 9

4 Sak 18/13 SL ønsker en beskrivelse der en ivaretar fremforhandlet lønnstillegg der pengene er fra sentralt oppgjør, og fordelingen forhandlet om lokalt. Dette er de ansattes lønnstillegg/pott og må ivaretas bedre slik at de ikke forvinner når ansatte slutter, går over i annen stilling eller har ansiennitetsopprykk. Vi har hovedfokus på tillegg for etter og videreutdanning, men og andre tillegg. Dette slik Leirfjord kommune beskriver i sitt pkt SL ønsker og kriterier for å vurdere realkompetanse, gjerne bygd på pkt slik Leirfjord kommune beskriver. SL ønsker at funksjonstillegg undervisningsstillinger beskrives i eget pkt der en navngir dagens og aktuelle funksjoner. Noe slik som Leirfjord kommune beskriver i pkt Vi ønsker inn begrepet reforhandling etter en periode når sentralt avsatte midler er inndratt. Med dette mener vi at tillegg som er fra lønnsoppgjøret og fordelt etter lokale forhandlinger ikke skal bli borte når ansatte slutter, går over i annen stilling eller oppnår ny lønnsplassering etter utdanning. Disse kan da reforhandles etter de kriterier en er enige i. Pkt 2.4 Vektlegging av/prioritering mellom ulike kriterier bør etter SL mening tas ut av planen. Dette bør være fokus for hver lokale forhandling der en finner og blir enige om prioriteringer. Det er unaturlig at dette skal nedtegnes og være delvis begrensende i en hel lønnspolitisk planperiode. Punktet bør i beste fall kortes ned og være noe mer åpent. SL støtter en innføring av konkrete seniorpolitiske tiltak som beskrevet i Leirfjords kommunes pkt 4-5 og 4-6. Rådmannens lederteam utarbeidet et grovutkast til revidert plan. Denne og de mottatte innspillene ble så sendt ut til enhetsledere og tillitsvalgte i forkant av arbeidsmøte 18.juni d.å. I arbeidsmøte 18.juni kom det følgende innspill fra arbeidsgruppen: Punkt 2.3.2: Enhetsleder eller nærmeste leder skal trekkes med i vurdering av lønn i forhold til jobben som gjøres gjennom deltakelse i møte med arbeidsgiver i forkant av lokale lønnsforhandlinger. Punkt Funksjonstillegg skal indeksreguleres(kronetillegget). Tillegget gis enten som en timeressurs eller som et kronebeløp. Innspillene ble lagt inn i forslag til plan som så ble sendt til høring med høringsfrist 10.august. Høringsuttalelse fra DOS v/rune Ånes i mail datert Jeg har pr dato ingen nye innspill utover det som ble nevnt i ledergruppens møte med deg og rådmannen og som er uthevet i dokumentet. Det må være tydelig i planen at DK legger opp til å være konkurransedyktige og vise oppfinnsomhet for å kunne rekruttere og beholde nøkkelpersonell inkl.lederne. I tillegg til lønn kan arbeidstidsordninger være rekrutteringstiltak i seg selv jfr problematikk omkring helgearbeid. Vurdering: Side 4 av 9

5 Sak 18/13 Innspillene ble behandlet i rådmannens lederteam I forhold til innspillene som er kommet inn ble det gjort følgende vurdering. Forslaget fra arbeidsgruppen i arbeidsmøte når det gjelder punkt ble lagt inn i forslaget til plan. Punkt 2.3.2: Enhetsleder eller nærmeste leder skal trekkes med i vurdering av lønn i forhold til jobben som gjøres gjennom deltakelse i møte med arbeidsgiver i forkant av lokale lønnsforhandlinger. Når det gjelder innspillet i forhold til et punkt ble dette ikke lagt inn med begrunnelsen av at dette vil være i konflikt med sentrale avtaler jfr. Kontaktlærer som både er gitt som timeressurs og som et kronebeløp. Vedlegg: Forslag til Lønnspolitisk plan for Dønna kommune Side 5 av 9

6 Sak 19/13 TELEFONREGLEMENT - REVIDERING Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 635 &00 Arkivsaksnr.: 12/1011 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/13 Administrasjonsutvalget / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til revidert telefonreglement og at relementet trer i kraft med virkning f.o.m Bakgrunn: I drøftingsprotokoll datert står det følgende: Behov for nytt telefonreglement Rådmannen orienterte om bakgrunnen for at man ønsker å utarbeide ett nytt reglement for bruk og godtgjørelse knyttet til ansatte sine ordninger med fri mobiltelefon, godtgjørelse for bruk av privat telefon/mobiltelefon og nettbrett tilhørende Dønna kommune. Partene er enige om at gjeldende reglement skal revideres og at det skal oppnevnes et arbeidsutvalg bestående av kommunalsjef 2, leder, avdelingsleder Siw Abs Åkerøy og HTV Ole Salomonsen. Saksutredning: Det utnevnte arbeidsgruppen har avholdt 2 arbeidsmøter og laget et utkast til nytt telefonreglement. Dette ble så sendt ut til høring 2.juli med høringsfrist 10.august. Utkast til nytt telefonreglement 1. Målsetting og hensikt Hensikten med reglementet er å regulere tildelingen av godtgjøring i henhold til elektronisk kommunikasjon i Dønna kommune. Reglementet skal sikre mest mulig lik behandling, med rom for individuell tilpasninger, og at godtgjøring og innrapportering er i samsvar med gjeldende skatteregler. Refusjon av utgifter tilstås arbeidstakere eller folkevalgte når dette er nødvendig av hensyn til vedkommendes jobb i Dønna kommune. 2. Definisjon Med elektronisk kommunikasjon menes bruk av mobiltelefoner, fast telefon, IP-telefon, internett gjennom analog linje, ISDN eller ADSL evnt. annen utgiftsbelagt kommunikasjon som anses som nødvendig for å kunne utføre tjenesten på en tilfredsstillende måte. 3. Avgjørelsesmyndighet Side 6 av 9

7 Sak 19/13 Telefongodtgjøring knyttes til stillingshjemmel og tildeles av rådmannen eller den han bemyndiger ved et administrativt vedtak. 4. Hvem kan få tjenestetelefon En arbeidstaker kan få tildelt telefon når dette er nødvendig av hensyn til vedkommendes arbeid i kommunen; eks. Stillingen medfører et overordnet ansvar for en driftsenhet eller virksomhet av noe omfang innen kommunen og har et utstrakt behov/bruk av telefon utad etter arbeidstid. Stillingen inngår i beredskap/vaktordning utenom ordinær arbeidstid. Stillingen medfører at vedkommende må være lett tilgjengelig i krisesituasjoner. Stillingen medfører et utstrakt ansvar utenom vanlig arbeidstid for mennesker og deres helse eller for dyr. Innkjøp av mobiltelefon skal skje gjennom til en hver tid gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.. Innkjøp er begrenset opp til 3000 kroner eks.moms. Dersom en finner dette mest tjenelig, kan det avtales at den ansatte bruker egen privat mobiltelefon. 5. Hvem kan få telefongodtgjøring Det skilles mellom ansatte som har fått tildelt egen tjenestetelefon og de som sporadisk bruker egen telefon i og utenfor arbeidstid i arbeidsøyemed. a) Ansatte som har fått tildelt tjenestetelefon(gjelder ikke de som bruker vakttelefon) Det dekkes utgifter inntil 4000 kroner i året (også ved avtale om bruk av privat telefon) b) Ansatte som bruker privat mobiltelefon (ikke har fått tildelt tjenestetelefon) Det dekkes utgifter inntil 1000 kroner pr år. Den enkelte arbeidstaker betaler telefonregningen selv og får telefongodtgjøringen utbetalt over lønn. 6. Bruk av tjenestetelefon uten godtgjøring Arbeidsgiver dekker abonnement, bruk og kjøp av mobiltelefon. Mobiltelefonen skal legges igjen på arbeidsplassen etter arbeidstid. Det utformes en skriftlig avtale som skrives under av enhetsleder og arbeidsgiver. 7. Kostnad Telefongodtgjøringen dekkes i sin helhet innenfor ansattes ansvarsområde. Ansatte som disponerer tjenestetelefon gjennom arbeidsgiver omfattes av de til enhver tid gjeldende skatteregler. Hvis noen ansatte har utgifter ut over det innvilgede beløpet må dette dokumenteres og søkes om å få dekket. Side 7 av 9

8 Sak 19/13 8. Overgang til annen stilling/endring i ansettelsesforhold Når arbeidstakere ikke lenger fyller de krav som er satt til tjenestetelefon på grunn av endring i funksjon/beredsskapsordning/arbeidsområde, opphører godtgjøringen fra utløpet av påfølgende måned. Når arbeidstaker slutter eller skifter stilling skal tjenestetelefonen leveres til leder. 9. Hjemmekontor Rådmannen kan innvilge hjemmekontor til ansatte etter søknad. Ordningen vil være tidsbegrenset til 3 år. Det vil da bli gjort en ny vurdering. Ved hjemmekontor vil det bli tildelt en egen bærbar pc. Det dekkes ikke utgifter til bredbånd eller fast telefon. Vurdering: Innen høringsfristen 10.august er det kommet inn følgende innspill: Landbrukskontoret v/jørn Høberg: Landbruk har ingen innvendinger til reglementet. Reglementet er tydelig og gir en mer lik godtgjøring DOS v/rune Ånes Reglementet ser greit ut. Det synes for meg som om kjøp av telefon(3000 kr x.mva) er satt noe lavt dersom en ikke kjøper inn pakkeløsninger der telefon og abonnement (eks.bedriftspakke telenor) med bindingstid inngår. En bør ha rammer som gir rom for å kjøpe ny telefon dersom den gamle havarerer innenfor bindingstiden. De fleste bedrifts pakkeløsningene fra telenor vil gi en mnd pris for bruk på kr inkl datatrafikk. En vil da ikke kunne dekke bruk av telefon /år innenfor en ramme på 4000 kr/år. Bedriftsabbonement bør omfatte inkl. datatrafikk da telefonene for de fleste benyttes til å lese e-post og oppdateringer av kalender mv. Ellers synes forslaget å være greit Arbeidsutvalget har behandlet innspillene i et arbeidsmøte og har valgt å beholde det utarbeidete utkastet til reglement. Dette med begrunnelse i at utgiftene til telefonbruk har gått ned de siste årene. Når det gjelder utgifter til innkjøp av tjeneste telefon så er disse avklart med IT-avdelingen som også skal brukes ved alle nyanskaffelser. Etter ferdig politisk behandling må rådmannen gjøre de nødvendige vedtak i henhold til reglementet. Side 8 av 9

9 Sak 19/13 Vedlegg: Side 9 av 9

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA.

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING. Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA. TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2006 URAVSTEMMING Vedlegg til rundskriv nr 09/06. Svarfrist: fredag 18. august 2006 kl 12.00. (fristen må overholdes) Stemmeseddel på siste side. Styret i KA anbefaler medlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for barnehager Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for barnehager LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Telefonreglement for Alstahaug kommune

Telefonreglement for Alstahaug kommune Telefonreglement for Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon)... 3 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR STATENS VEGVESEN Statens vegvesen Vegdirektoratet HR-seksjonen September 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. Lønnssystemet i staten... 4 1.2. Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer