SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:"

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene Vedlagt følger: Saksprotokoll for sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø FU studietur til Brüssel mai 2012 Programskisse og budsjettforslag Notat: Strategi for E18 og finansiering av Gulli Langangen jfr brev datert fra Samferdselsministeren Oversikt over planlagte FU og FT saker Varslet prosess mellom Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold

2 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok Saksbehandler Lars Ove Gidske Saksgang Møtedato Saknr 2 Fylkesutvalget /12 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) /12 Fylkesveinettet: omklassifisering av vei, overtakelse av veilys og gang- sykkelvei Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannen bes legge fram nytt forhandlingsresultat for behandling, når dette foreligger. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 1/12 Møtebehandling Representanten Olav Bjørnli (H) fremmet flg fellesforslag på vegne av FrP/V/H: Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet Votering Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet 2012 Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet

3 Program for Vestfold fylkeskommune Fylkesutvalget, fylkesrådmannens ledergruppe Navn på gruppen Fylkesutvalget og fylkesrådmannens ledergruppe Reiseleder Telefon Ivar Haug, Tema Innføring i EUs politikk og institusjoner og aktuell politisk utvikling i EU Antall deltakere 20 Tider Kontaktperson fra Osloregionens Europakontor (ORE) Ellen Mauritzen, Europarådgiver Tlf: E-post: Adresser Rue du Luxembourg 3 Sweden House 5.etg 1000 Brussel Søndag 20. mai 17:00 Avreise fra Rygge Ankomst Charleroi Bruxelles Sud kl 18:55 Gruppen hentes med buss og kjører til hotellet 20:00 Innsjekk Hotel Atlanta 20:30 Felles kveldsbuffet på hotellet 7 Boulevard Adolphe Max, 1000 Brussel Mandag 21. mai 8:30 Avreise fra hotell direkte metro Rogier-Trône 9:00 Velkommen til Osloregionens Europakontor v/ kontorets nye direktør 10:00 Norges forhold til EU og politisk påvirkningsarbeid i Brussel v/ Camilla Langsholt, informasjonsrådgiver ved Den norske EUdelegasjonen 11:00 EFTAs overvåkningsorgan ESA: kranglefant eller vaktbikkje? Rue du Luxembourg Brussel (métro Trone) Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel v/ Trygve Mellvang-Berg, informasjonssjef ved Efta Surveillance Authority 12:15 Lunsj Brasserie Meeûs Rue du Luxembourg 17, 1000 Brussel 3

4 13:45 Stortingets arbeid i Brussel v/ Per Nestande, Stortingets utsending til Brussel 14:30 Spasertur til Europaparlamentet 15:00 Møte med en MEP og omvisning i Europaparlamentet Olle Ludvigsson, svensk MEP fra Sosialdemokratorna, medlem av Group of the Progessive Alliance of Socialists and Democrats in the EP 16:30 Kort besøk i regionskomiteen v/ Ivar Haug, Vestfold Fylkeskommune 20:00 Felles middag på Scheltema ved Grand Place, et kvarters gange fra hotellet Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Visitors entrance, Rue Wiertz 1047 Brussel Rue Belliard 101, 1040 Brussel Rue des Dominicains 7, 1000 Brussel Tirsdag 22. mai 8:30 Avreise fra hotell med metro: Brouckère-Schuman 9:00 Den norske EU-delegasjonen: Orientering om aktuelle politikkområder Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel (metro Schuman) Ambassadør Atle Leikvoll: Hva står på EUs agenda og hvilken betydning har det for oss? Regionalråd Jan Edøy: Sentrale trekk i EUs regionalpolitikk og dens betydning for Norge Finansråd Lars-Erik Østby: Siste utvikling i eurokrisen Konkurranseråd Geir Bekkevold: Siste utvikling i EUs konkurransepolitikk og dens innflytelse på norsk lokalforvaltning 11:00 Spasertur gjennom EU-området til ORE 12:00 Smørbrødlunsj på ORE Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel 12:30 Hva er EØS-avtalen og hva er den ikke? ved Marius Vahl, EFTA-sekretariatet 14:00 Forholdet mellom EU og EFTA-landene Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel v/ Peter Meyer, DG Relex, EU-kommisjonen 15:00 Internseminar Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel 20:00 Felles middag på Bij den Boer Bydelen Saint Catherine, et kvarters gange fra hotellet Quai aux briques 60, 1000 Brussel (metro Saint Catherine) 4

5 Onsdag 23. mai 08:45 Felles buss fra hotellet til flyplassen 11:45 Avreise fra Charleroi Ankomst Rygge kl 13:40 Gode råd: 200 regndager i året - ta med paraply Kan være langt mellom minibankene ta ut cash på Rygge Alle foredragsholdere liker aktive spørsmålsstillere Døgnåpne nødtelefoner: Se Reiseleder og Europakontorets kontaktperson øverst i programmet Velkommen! rope/belgium/brussels/picture.b elg10446.html Budsjett Budsjettet har disse kostnadselementene: Transport kr pr. deltaker Bespisning kr pr. deltaker Hotell kr pr. deltaker Øvrige utgifter kr pr. deltaker (individuell transport til/fra Rygge, samt noe diett NB! 3 frokost, 2 lunsj og 3 middag er priset inn i kostnadselementene over) Samlet kr pr utvalgsmedlem kr totalt. (Nøyaktig samme budsjettramme som ved FU-studieturen til Brussel i 2008). Administrasjonen dekker sine kostnader over egne budsjetter. 5

6 Notat 6 av 18 Regionalsektoren Plan- og samferdselsseksjonen Dato Referanse Saksbehandler Siv Tørudbakken / Til Notat. Strategi for E18 og finansiering av Gulli - Langangen Fylkestingssak nr 47/11, E 18 Gulli Langangen, finansiering brukes som fakta og bakgrunn for denne strategien. Innledning Det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli Langangen viser at kostnadene for Bommestad Sky har økt fra 1940 mill kr til 3015 mill kr. (lang tunnel. skråstagbru, økte krav til sikt og mindre endringer) Hovedtyngden av de statlige bevilgningene kommer noe senere enn forutsatt. I sum betyr dette at bomavgiften for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen øker fra 77 kr til 106 kr i hver retning. I fylkestingssak 47/11 ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget anbefaler de berørte kommuner å legge det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli-Langangen til grunn i det videre arbeid. 2. Det utarbeides en strategi for å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP. Dette arbeidet må samordnes med Telemark fylkeskommune, Agder-fylkene og berørte kommuner. Parallelt må det også arbeides med andre tiltak for å redusere de beregnede bompengesatsene. 3. Saken sendes på høring i kommunene. Fylkestinget vil behandle saken endelig i sitt møte i oktober. 4. Fylkestinget vil påpeke at det må være en systemfeil i norsk samferdselspolitikk at Staten, når den inngår i et spleiselag med trafikantene i en bompengefinansiert utbygging, ensidig kan pålegge nye krav til veistandard, uten selv å delta i finansieringen av kostnadene ved disse krav. 5. Det må være et rimelig krav at Staten i slike tilfeller dekker sin andel av kostnadene i henhold til den finansieringsandel Staten gikk inn med da prosjektet ble vedtatt. 6. Fylkesordfører bes ta saken opp gjennom Østlands- samarbeidet, med sikte på å drøfte denne systemfeilen med Samferdselsministeren. Fylkestinget behandlet i møte , E18 Gulli Langangen, finansiering. 2. gangs behandling med følgende vedtak: 6

7 1. Fylkestinget anbefaler at finansieringen av E18 på strekningen Gulli-Langangen baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving i sju helautomatiske bomstasjoner plassert slik som tidligere forutsatt. 2. Fylkestinget aksepterer at det reviderte kostnadsoverslaget for parsellen Bommestad- Sky legges til grunn for finansieringen. 3. Fylkestinget legger til grunn at takstene i de sju automatiske bomstasjonene blir fra 8 til 24 kr pr innkrevingspunkt og om lag 106 kroner (2011 kroner) for hele strekningen. På grunn av usikkerhet i kostnadsoverslaget (10 %) aksepteres det takster på inntil 115 kroner. Tunge biler betaler dobbel takst i forhold til lett bil. 4. Ved betaling med elektronisk brikke gis 10 % rabatt. 5. Vestfold fylkeskommune stiller garanti for et maksimalt låneopptak på 7 milliarder (2011 kroner) med pant i rettighet til å kreve inn bompenger. 6. Fylkestinget aksepterer en samlet finansieringsplan basert på et samlet statlig bidrag på 654 millioner kroner (2011 kroner). 7. Fylkestinget ber om 20 års innkrevingstid og at de statlige midlene til prosjektet kommer tidligere enn forutsatt i nåværende finansieringsopplegg og at det i nedbetalingsberegningene benyttes lavere rentesats enn den som nå er lagt til grunn. 8. Strategien som er utarbeidet for å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP følges opp av fylkesordfører/fylkesutvalg. 9. Fylkestinget vil at det i stortingsproposisjonen gis fullmakt til Vestfold fylkeskommune til å iverksette tiltak på sidevegnettet hvis dette viser seg nødvendig. Dette skal skje i nær dialog med de berørte kommunene. Hva kan gjøres for å redusere økningen i bomtakstene? Økte statlige bevilgninger I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. Siden den gang har utbyggingskostnadene økt betydelig mens de statlige midlene ikke har blitt økt vesentlig ut over prisveksten. Det ligger nå an til en statlig investeringsandel på ca 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Økte statlige bevilgninger vil bidra til å redusere låneopptaket, rentebelastningen og dermed bomtakstene, særlig hvis de kommer tidligere enn forutsatt i det foreliggende opplegget. En økt statlig andel må tas opp i som en del av arbeidet med statsbudsjettet for de kommende årene og i forbindelse med ny NTP ( ). Lavere lånerente I de tidligere proposisjonene og i det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn en lånerente på 6,5 %. Dette er et konservativt anslag etter pålegg fra Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. I praksis oppnår bomselskapet for tiden flytende lånerenter under 3 %. Sonderinger i lånemarkedet for Gulli Langåker tilsier at man kan oppnå rentesikring for en 10-årsperide på godt under 5 %. Tiltak på sidevegnettet Når bomtakstene blir så høye som nevnt ovenfor (sum 106 kr) øker trafikkoverføringen til sidevegene, primært Raveien, betydelig. Utførte trafikkberegninger med RTM tilsier at trafikkreduksjonen i enkelte bomstasjoner kan bli opp i mot 50 %, dvs at omtrent halvparten av trafikantene som i utgangspunktet finner det naturlig å benytte E18 heller velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser pga bomavgiftene. 7

8 Bompengeprosjektet vil føre til at mer trafikk velger alternativer til E18. Størst vekst vil man få på Ravegen ved Holmene, Klinestad og Skinnmo. Her kan man på delstrekninger få mer enn en fordobling av trafikken i forhold til i dag hvis det ikke blir restriksjoner i form av bom eller stenging av Ra-vegen. Fra Sandefjord og nordover vil også fv 303 få mer trafikk, anslagsvis biler pr døgn. Veksten på fv 303 vil bli størst hvis det blir bom eller stenging av Ra-vegen. Det er derfor relevant å vurdere tiltak på sidevegnettet som kan bidra til å redusere trafikklekkasjen fra E18 til sidevegene. Lengre innkrevingstid Fylkestinget har ved tidligere anledninger bedt om at en legger til grunn en 20 års innkrevingstid i stedet for 15 år. Dette for å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til lokalvegnettet. Følgende står i dagens NTP: Innkrevingsperiode Dagens retningslinjer stiller krav om at innkrevingsperioden i bompengeprosjekter skal være på maksimalt 15 år. I tillegg åpnes det for muligheten til å forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med 20 pst ut over prisstigningen, dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forventet. Forlengelse ut over 15 år må således betraktes som en «sikkerhetsmargin». Regjeringen legger til grunn at bompengeprosjekter maksimalt kan ha en innkrevingsperiode på inntil 15 år. Etter departementets vurdering vil usikkerheten knyttet til beregningene som legges til grunn for bompengeprosjektene stige etter hvert som antall år øk er. På denne bakgrunn bør det som hovedregel ikke tillates en bompengeperiode ut over 15 år. Oppsummering av tiltak for å redusere bomtakstene Effekten av ulike tiltak omtalt ovenfor kan oppsummeres slik: Tiltak Tiltakets omfang Reduksjon i sum bomavgift Økte statlige bevilgninger mill kr i statlige bevilgninger i kr Lavere lånerente Reduksjon av forutsatt lånerente fra 6,5 til 5 % 12 kr Stenging av Raveien for Raveien stengt ved Tassebekk S og gjennomkjøring Langåker S 1-2 kr Bomstasjoner på Raveien Bomstasjon på Raveien ved kommunegrensene Tønsberg/Stokke, Stokke/Sandefjord og Sandefjord/Larvik. Bomtakst på Raveien 75 % av bomtakst på E18. 7 kr De viktigste argumentene for lavere bompengetakster Systemfeil i norsk samferdselspolitikk Det er slik i dag at staten fastsetter et kronebeløp for den statlige andelen i en svært tidlig fase av et stort veg prosjekt. Dette står fast selv om kostnadene må revideres underveis i planleggingen. Dette gjelder også når staten pålegger tiltak som vil fordyre prosjektet. Statens andel blir kun pris og lønnskompensert. Dette betyr at i nesten samtlige store veg prosjekter i Norge så er det trafikkantene som må betale for kostnadsøkninger i prosjekter mens statens andel reduseres i forhold til det som var utgangspunktet. Når staten inngår i et spleiselag med trafikkantene i en bompengefinansiert utbygging 8

9 så kan ikke staten pålegge nye krav til veistandard, uten selv å delta i finansieringen av kostnadene ved disse kravene. Det må være et rimelig krav at Staten i slike tilfeller dekker sin andel av kostnadene i henhold til den finansieringsandel Staten gikk inn med da prosjektet ble vedtatt. Det er viktig å være klar over dagens retningslinjer: Bompengeandel Dagens retningslinjer stiller krav om at et bompengeprosjekt skal ha en bompengea ndel på minst 50 pst. Denne andelen varierer fra prosjekt til prosjekt, og det finnes flere eksempler på bompengeprosjekter som har lavere bompengeandel enn 50 pst. Regjeringen legger fortsatt til grunn at hovedregelen bør være at et bompengeprosjekt skal ha en bompengeandel på minst 50 pst. Departementet viser til Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 ( ) der dette ikke er satt som et absolutt krav. Konsekvenser for sidevegene Som nevnt ovenfor så vil trafikkoverføringen til sidevegene øke betydelig når bomtakstene blir så høye. Trafikkberegninger viser at omtrent halvparten av trafikkantene som i utgangspunktet ville benytte E18 velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser. Trafikken på sidevegene vil dermed øke betydelig. Dette betyr at en overfører trafikkutfordringene som var på gamle E18 til sidevegene, når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Dette betyr igjen at en må vurdere tiltak på sidevegnettet, som stengning av veier og bompenger for å redusere trafikklekkasjen fra E18. Høye bomtakster på E18 vil også begrense muligheten til å bompengefinansiere fylkesveger som trenger oppgradering og som en ikke makter innfor svært begrensede midler til disse veiene. Regionale perspektiver Arbeidsmarkedet i Grenland og Vestfold vil bli innsnevret ved så høye bomtakster. Hadde en hatt andre alternativer for eksempel at vi hadde hatt en fullt utbygget Vestfoldbane så ville det vært enkelt og henvist til den. I dag er ikke den konkurransemessig i stand til det. Samarbeid med andre aktører Arbeidet med å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP skal samordnes med Telemark fylkeskommune, Agder-fylkene og berørte kommuner. Dette gjøres ved budskapet samordnes i forkant av møter og høringer i Storting og departement. Når det gjelder kommunene så vil det bli etablert utvidet Plattform Vestfold i forbindelse med NTP prosessen som skal samordne felles budskap i neste transportplan ( ). Vegfinans er administrasjonsselskapet for bompengeselskapene på Østlandet (ikke Østfold). Det er viktig at selskapet bidrar med faglige innspill når det gjelder lavere lånerenter og at en i selskapet drøfter lavere innkrevingskostnader. Dette må da tas opp med vår representant i styret. Møtearenaer for påvirkning Fylkesordfører har sendt brev på vegne av Vestfold og Telemark og bedt om møte med statsråd Kleppa. Dette ble gjort etter fylkestinget i juni. Purrebrev ble sendt midten av august. Fikk møte med statsråden 19. september. Fikk svar fra Kleppa i desember Markering i forbindelse med at statsråd Kleppa skal åpne anleggstart på E18, mandag 15. august. (Dette fikk vi ikke lov til!) 9

10 Det er blitt sendt en anmodning om møte med Vestfoldbenken på Stortinget. Hadde møte i desember. Presidentskapet på Stortinget besøkte Vestfold i august. Fylkesordfører innledet her. Innlegg i avisene i Vestfold om konsekvensene ved høye bomtakster, dette ble gjort høsten Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen om Statsbudsjettet 2012 i oktober. Følge opp svar fra Kleppa når det gjelder en eventuell langsiktig renteavtale for prosjektet. Dette gjøres med møter med Vegfinans AS og Bompengeselskapet til E18. Fylkesbefaring fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i januar 2012 Møte med komiteen på Stortinget våren 2012 før de skal behandle stortingsprop. Østlandssamarbeidet. Kontaktutvalg og faglig politisk utvalg for samferdsel. NTP prosessen med ulike møter og saksbehandling Be om møte med Finansdepartementet Materiell til bruk for påvirkning Det er mange møtearenaer for påvirkning. Det er viktig at en har et klart og tydelig budskap og at dette gjentas ofte. Derfor kan det være en god strategi og lage noe eget materiell til dette, gjennom en folder, presentasjon og lignende. Derfor har vi engasjert Identicon til å lage en presentasjon med det klare budskapet, ikke minst hvilke konsekvenser høye bomtakster har for sidevegnettet i fylket. Slide showet som er laget brukes i de sammenhenger hvor vi møter sentrale politikere. Et prosjekt vi kan sammenligne oss med er E6 Gardermoen Kolomoen hvor nå den statlige andelen ligger på 29 %, hvor bomtakstene kommer på kroner. E18 Gulli Langangen er på 5 mil, mens E6 Gardermoen Kolomoen er på 7 mil. Dette gjør også at en andre allierte når det gjelder systemfeilen i samferdselspolitikken. Det unike med Vestfold er sidevegnettet. Click here to enter text. Kopi: 10

11 Notat 11 Fylkesrådmannen Dato Referanse Saksbehandler Marit Karlsen / Til Fylkesutvalgets medlemmer Oversikt over planlagte saker til politisk behandling 1. halvår 2012 Pr 18. januar 2012: Januar FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Muntlig orientering. UNESCO søknad Kulturarv utsettelse Haugar Vestfold kunstmuseum Investering 19.1 Kulturstaben 2012 forprosjekt Støttegruppen for 22. juli innvilges støtte, fylkesutvalgets disposisjonskonto Service-seksjonen Medlemskap i Samarbeidsalliansen Osloregionen Regional Microtech Innovation ekstraordinær generalforsamling Regional Søknad om midler stab Løsning for papirløs behandling av politiske saker Kommunikasjon Fylkesveinettet: omklassifisering av vei, HSAM overtakelse av veilys og gang- sykkelvei Regional Februar FU FT Andre utv Ansvarlig enhet Parkeringsavgift ved de videregående Skoleseksj skolene Rentesikring av lån Færder vgs Økonomiseksj. Steinerskolen i Vestfold søknad om garanti Økonomiseksjon Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen Arbeidsgiverseksjon DNB NORs generalforsamling Delegasjonsreglement fordeling av Kulturarv oppgaver mellom hovedutvalg og FU Referatsak Årsmelding 2011 Vestfold VE 1.2. Serviceseksjon Eldreråd Fylkeskommunal handlingsplan for universell 16.2 «Alle» Kulturstaben utforming Høring. Vestfoldmuseene IKS strategiplan HKH Kulturarv 11

12 Orientering. «Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2012» 16.2 HKH 6.2 HSAM 7.2 Kulturarv 12

13 Regional planstrategi 9/2. Regional Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør 9.2. Tannhelse IKS. Valg av styremedlem og varamedlem Budsjett for revisjon og kontroll justering av 9.2. økonomiseksjon budsjett 2012 Valg av medlem og varamedlem til distriktsprogramråd i NRK 9.2. Arbeidsgiverseksjo n Lokal samfunnsutvikling i kommunene(luk) 9/2 Plan og samferdsel Prosjektplan Innspill fra Partnerskapskonferansen 2012 ang Regional planstrategi 9.2. Regional Mars FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Midtåsen Vedlikeholdstilskudd for Kulturstaben Rutiner og retningslinjer for sikring av kunst i 15.3 Kultur Vestfold fylkeskommune Høring. Folkehelseforskrift (høringsfrist ) 15.3 HKH Info 16.4 Kultur og folkehelse Medarbeiderundersøkelsen evaluering og ? forberedelse til neste måling Adm.utv. Stab Regional planstrategi 15/3 Regional Rekruttering, likestilling og kompetanse- 15/3 Regional midler i landbruket - tildeling April Andre FU FT utv Ansvarlig enhet Løsning for papirløs behandling av politiske saker Komm avd Østre Bolæren - Årsmelding Øk.seksjonen Februar -forts FU FT Andre utv Ansvarlig enhet Handlingsprogram for fylkesvegnettet HSAM Plan og samferdsel KVU Vestfoldbanen gjennomgang av hva 16/2 HSAM Regional KVUen anbefaler 7/2 Innspill til jordbruksforhandlingene 9/2 Regional Årsrapport 2011* (inkl årsberetning 2011, årsregnskap 2011, resultatvurdering 2011 og Adm.utv? Øk.seksjonen rapportering iht finansreglement Gaver til politikere som slutter, revisjon av Arbeidsg ? gjeldende regler. seksjonen 26. april HU for Skoleseksj. Ressurskrevende elever utdanning april Eiendom Eventuell fjernvarme Færder vgs april Regional plan for folkehelse, handlingsprogram HKH 16.4 Kultur og folkehelse Likestillingsprisen (Inkluderingsprisen?) AU Kultur og folkehelse Rammeavtaler og årsrapport operatører 19/4 Regional entreprenørskap Internasjonal årskonferanse Markis /4 Regional Regional planstrategi 19/4 26/4 Regional Nytt regelverk skoleskyss 26/4 HSAM Plan og samferdsel 17/4 Revisjon av styringssystem Rammeavtale, 26/4 HSAM Plan og samferdsel 13

14 leveranseavtale, budsjett, økonomiplan 17/4 14

15 April forts. Handlingsprogram for fylkesveger , milepæl knyttet til kriterievalg og avklaring om spleiselag - gjennomgang av innspill fra kommunene KVU Helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen orientering om målsettingen og eventuelle innspill til endringer i denne Revisjon Regional plan kystsonen forslag til planprogram FU FT Andre utv 26/4 HSAM 17/4 Ansvarlig enhet Plan og samferdsel 26/4 Plan og samferdsel 26/4 HSAM 17/4 Plan og samferdsel Mai FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, E18 AS 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Tønsberg Hovedvegfinans AS Generalforsamling, Sandefjord lufthavn 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Vestviken KT AS 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Vestfold KT AS 10/5 Plan og samferdsel Gea Norvegica Geopark IKS 10/5 Regional Juni FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Østre Bolæren Opplegg for salgsprosess Øk. seksjonen Kontrollutvalgets årsrapport for Øk.seksjonen Referatsak Årsmelding og regnskap 2011 for Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) Referatsak Årsmelding og regnskap 2011 for Vestfold kommunerevisjon Øk.seksjonen (?) Tertialrapport 1 / (Adm.utv) Øk.seksjonen Øk.seksjonen Finansreglement Øk. seksjonen Regional strategi for landbruket i Vestfold 14/6 21/6 (?) VSV Regional (18/4) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 14/6 21/6 Regional innspill i høringsperioden knyttet til retningslinjene behandles og forslag til plandokument legges framfor å kunne sendes på høring Klimastrategi Handlingsplan /6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan næringsutvikling 14/6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan internasjonalt 14/6 21/6 Regional samarbeid Strategi/handlingsplan FoU og innovasjon 14/6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan Miljø og klima 14/6 21/6 Regional 15

16 Juni forts. FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Omklassifisering veg- fra fylkesveg til kommunalveg og overtakelse av veglys fra kommunen sluttbehandling av forhandlingsresultat 21/6 Regional Arbeidslivets kulturseilas - evaluering 21.6 HKH 11.6 Vestfold fylkeskommunes eierskap i Teater HKH Ibsen 11.6 Kultur og folkehelse Kultur og folkehelse 16

17 Notat 17 av 18 Fylkesordfører Dato Referanse Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud / Til: Fylkesutvalget Fra: Fylkesordfører Varslet prosess mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold Bakgrunn: På bakgrunn av vedtak i fylkestingssak 50/11 skal det legges opp til en prosess mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold, for å videreutvikle og forbedre arbeidsform. Dette notatet gir et forslag til hvordan denne prosessen kan legges opp. Fylkestingsvedtaket og forslag til videre prosess Fylkestinget vedtok i sak 50/11 vedtok følgende, angående fylkeskommunens deltakelse i partnerskap: 1. Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør forutsetter bredt samarbeid med andre aktører i og utenfor Vestfold. Ledelse av og deltakelse i partnerskap Verdiskaping Vestfold skal fortsatt prioriteres. Arbeidsformen skal kontinuerlig forbedres og videreutvikles. 2. Fylkesordfører tar initiativ til en prosess mellom FU/gruppelederne og de øvrige partene i partnerskapet mht. organisering, økonomi og arbeidsform. Sak forelegges fylkestinget. Det vurderes at en prosess som angitt i vedtakspunkt kan igangsettes første halvår i 2012, og lede fram til sak fremlagt for Fylkestinget på høsten Det kan legges opp til et første møte mellom fylkesutvalget og styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold på fylkesutvalgsmøte 19. april. På dette møtet bør aktuelle problemstillinger presenteres og drøftes. Hensikten må være å komme fram til hvordan partnerskapsmodellen som arbeidsform kan forbedres og videreutvikles, og spesielt hvordan koblinger mellom politiske organer i fylkeskommunen og partnerskapet bør foregå. Aktuelle problemstillinger som bør legges fram for drøfting den 19. april, kan være: - Kommunikasjon mellom Verdiskaping Vestfold og fylkesutvalget: Hvordan legge til rette for at fylkesutvalget kan engasjere seg i saker før møter i Verdiskaping Vestfold? Hvordan legge til rette for informasjonsflyt etter møter i Verdiskaping Vestfold? - Hva skal være rolledelingen være mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold? 17

18 - Hvordan bør forholdet være mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold når det gjelder økonomi? På grunnlag av drøftingene på 19. april vurderes behov for ytterligere møteplasser, videre framdrift på en slik prosess og veien mot en fylkestingssak. Det bør være et mål at den endelige fylkestingssaken inneholder konkrete retningslinjer/mandat for Verdiskaping Vestfold, med en konkret omtale av samhandlingsformer, organisering og økonomi. Click here to enter text. Click here to enter text. 18

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.06.2010 2009/5321-13481/2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget 22.06.2010 FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp)

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Andreas Muri (H), Elise Andersen (Frp) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 02.06.2016 kl. 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Representasjon Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11.

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 04.03.2013 Tid: 10:15 11.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 16.10.2012 kl. 11:00 14:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.04.2016 Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 411 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 411 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 131 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 023/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - RULLERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 11.6.2014 Liv Tronstad 023/14

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og folkehelse Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTELEDER Ulland, Eva K (SV) DISSE MØTTE Ulland, Eva K (SV) Gulbrandsen,

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold

Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold Erfaringer E-18 samarbeidet mellom Telemark og Vestfold Innlegg på ICG konferansen Straand Hotell 5.11.08 Banksjef Tom-Olaf Kjær, DnB NOR, Telemark / Vestfold Hvem er jeg? / Hvorfor er jeg her? Tom-Olaf

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer