SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene. Vedlagt følger:"

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkesutvalgets møte 19. januar 2012 delt ut i gruppemøtene Vedlagt følger: Saksprotokoll for sak behandlet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø FU studietur til Brüssel mai 2012 Programskisse og budsjettforslag Notat: Strategi for E18 og finansiering av Gulli Langangen jfr brev datert fra Samferdselsministeren Oversikt over planlagte FU og FT saker Varslet prosess mellom Fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold

2 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok Saksbehandler Lars Ove Gidske Saksgang Møtedato Saknr 2 Fylkesutvalget /12 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) /12 Fylkesveinettet: omklassifisering av vei, overtakelse av veilys og gang- sykkelvei Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannen bes legge fram nytt forhandlingsresultat for behandling, når dette foreligger. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra ) har behandlet saken i møte sak 1/12 Møtebehandling Representanten Olav Bjørnli (H) fremmet flg fellesforslag på vegne av FrP/V/H: Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet Votering Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Ny innstilling Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet 2012 Hovedutvalget (HSAM) beklager prosessen i saken og ber om at det legges fram forhandlingsresultat for utvalget senest i junimøtet

3 Program for Vestfold fylkeskommune Fylkesutvalget, fylkesrådmannens ledergruppe Navn på gruppen Fylkesutvalget og fylkesrådmannens ledergruppe Reiseleder Telefon Ivar Haug, Tema Innføring i EUs politikk og institusjoner og aktuell politisk utvikling i EU Antall deltakere 20 Tider Kontaktperson fra Osloregionens Europakontor (ORE) Ellen Mauritzen, Europarådgiver Tlf: E-post: Adresser Rue du Luxembourg 3 Sweden House 5.etg 1000 Brussel Søndag 20. mai 17:00 Avreise fra Rygge Ankomst Charleroi Bruxelles Sud kl 18:55 Gruppen hentes med buss og kjører til hotellet 20:00 Innsjekk Hotel Atlanta 20:30 Felles kveldsbuffet på hotellet 7 Boulevard Adolphe Max, 1000 Brussel Mandag 21. mai 8:30 Avreise fra hotell direkte metro Rogier-Trône 9:00 Velkommen til Osloregionens Europakontor v/ kontorets nye direktør 10:00 Norges forhold til EU og politisk påvirkningsarbeid i Brussel v/ Camilla Langsholt, informasjonsrådgiver ved Den norske EUdelegasjonen 11:00 EFTAs overvåkningsorgan ESA: kranglefant eller vaktbikkje? Rue du Luxembourg Brussel (métro Trone) Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel v/ Trygve Mellvang-Berg, informasjonssjef ved Efta Surveillance Authority 12:15 Lunsj Brasserie Meeûs Rue du Luxembourg 17, 1000 Brussel 3

4 13:45 Stortingets arbeid i Brussel v/ Per Nestande, Stortingets utsending til Brussel 14:30 Spasertur til Europaparlamentet 15:00 Møte med en MEP og omvisning i Europaparlamentet Olle Ludvigsson, svensk MEP fra Sosialdemokratorna, medlem av Group of the Progessive Alliance of Socialists and Democrats in the EP 16:30 Kort besøk i regionskomiteen v/ Ivar Haug, Vestfold Fylkeskommune 20:00 Felles middag på Scheltema ved Grand Place, et kvarters gange fra hotellet Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Visitors entrance, Rue Wiertz 1047 Brussel Rue Belliard 101, 1040 Brussel Rue des Dominicains 7, 1000 Brussel Tirsdag 22. mai 8:30 Avreise fra hotell med metro: Brouckère-Schuman 9:00 Den norske EU-delegasjonen: Orientering om aktuelle politikkområder Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel (metro Schuman) Ambassadør Atle Leikvoll: Hva står på EUs agenda og hvilken betydning har det for oss? Regionalråd Jan Edøy: Sentrale trekk i EUs regionalpolitikk og dens betydning for Norge Finansråd Lars-Erik Østby: Siste utvikling i eurokrisen Konkurranseråd Geir Bekkevold: Siste utvikling i EUs konkurransepolitikk og dens innflytelse på norsk lokalforvaltning 11:00 Spasertur gjennom EU-området til ORE 12:00 Smørbrødlunsj på ORE Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel 12:30 Hva er EØS-avtalen og hva er den ikke? ved Marius Vahl, EFTA-sekretariatet 14:00 Forholdet mellom EU og EFTA-landene Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel v/ Peter Meyer, DG Relex, EU-kommisjonen 15:00 Internseminar Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel 20:00 Felles middag på Bij den Boer Bydelen Saint Catherine, et kvarters gange fra hotellet Quai aux briques 60, 1000 Brussel (metro Saint Catherine) 4

5 Onsdag 23. mai 08:45 Felles buss fra hotellet til flyplassen 11:45 Avreise fra Charleroi Ankomst Rygge kl 13:40 Gode råd: 200 regndager i året - ta med paraply Kan være langt mellom minibankene ta ut cash på Rygge Alle foredragsholdere liker aktive spørsmålsstillere Døgnåpne nødtelefoner: Se Reiseleder og Europakontorets kontaktperson øverst i programmet Velkommen! rope/belgium/brussels/picture.b elg10446.html Budsjett Budsjettet har disse kostnadselementene: Transport kr pr. deltaker Bespisning kr pr. deltaker Hotell kr pr. deltaker Øvrige utgifter kr pr. deltaker (individuell transport til/fra Rygge, samt noe diett NB! 3 frokost, 2 lunsj og 3 middag er priset inn i kostnadselementene over) Samlet kr pr utvalgsmedlem kr totalt. (Nøyaktig samme budsjettramme som ved FU-studieturen til Brussel i 2008). Administrasjonen dekker sine kostnader over egne budsjetter. 5

6 Notat 6 av 18 Regionalsektoren Plan- og samferdselsseksjonen Dato Referanse Saksbehandler Siv Tørudbakken / Til Notat. Strategi for E18 og finansiering av Gulli - Langangen Fylkestingssak nr 47/11, E 18 Gulli Langangen, finansiering brukes som fakta og bakgrunn for denne strategien. Innledning Det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli Langangen viser at kostnadene for Bommestad Sky har økt fra 1940 mill kr til 3015 mill kr. (lang tunnel. skråstagbru, økte krav til sikt og mindre endringer) Hovedtyngden av de statlige bevilgningene kommer noe senere enn forutsatt. I sum betyr dette at bomavgiften for en lett bil i de syv bomstasjonene mellom Gulli og Langangen øker fra 77 kr til 106 kr i hver retning. I fylkestingssak 47/11 ble følgende vedtatt: 1. Fylkestinget anbefaler de berørte kommuner å legge det reviderte kostnadsoverslaget for finansiering av E18 Gulli-Langangen til grunn i det videre arbeid. 2. Det utarbeides en strategi for å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP. Dette arbeidet må samordnes med Telemark fylkeskommune, Agder-fylkene og berørte kommuner. Parallelt må det også arbeides med andre tiltak for å redusere de beregnede bompengesatsene. 3. Saken sendes på høring i kommunene. Fylkestinget vil behandle saken endelig i sitt møte i oktober. 4. Fylkestinget vil påpeke at det må være en systemfeil i norsk samferdselspolitikk at Staten, når den inngår i et spleiselag med trafikantene i en bompengefinansiert utbygging, ensidig kan pålegge nye krav til veistandard, uten selv å delta i finansieringen av kostnadene ved disse krav. 5. Det må være et rimelig krav at Staten i slike tilfeller dekker sin andel av kostnadene i henhold til den finansieringsandel Staten gikk inn med da prosjektet ble vedtatt. 6. Fylkesordfører bes ta saken opp gjennom Østlands- samarbeidet, med sikte på å drøfte denne systemfeilen med Samferdselsministeren. Fylkestinget behandlet i møte , E18 Gulli Langangen, finansiering. 2. gangs behandling med følgende vedtak: 6

7 1. Fylkestinget anbefaler at finansieringen av E18 på strekningen Gulli-Langangen baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving i sju helautomatiske bomstasjoner plassert slik som tidligere forutsatt. 2. Fylkestinget aksepterer at det reviderte kostnadsoverslaget for parsellen Bommestad- Sky legges til grunn for finansieringen. 3. Fylkestinget legger til grunn at takstene i de sju automatiske bomstasjonene blir fra 8 til 24 kr pr innkrevingspunkt og om lag 106 kroner (2011 kroner) for hele strekningen. På grunn av usikkerhet i kostnadsoverslaget (10 %) aksepteres det takster på inntil 115 kroner. Tunge biler betaler dobbel takst i forhold til lett bil. 4. Ved betaling med elektronisk brikke gis 10 % rabatt. 5. Vestfold fylkeskommune stiller garanti for et maksimalt låneopptak på 7 milliarder (2011 kroner) med pant i rettighet til å kreve inn bompenger. 6. Fylkestinget aksepterer en samlet finansieringsplan basert på et samlet statlig bidrag på 654 millioner kroner (2011 kroner). 7. Fylkestinget ber om 20 års innkrevingstid og at de statlige midlene til prosjektet kommer tidligere enn forutsatt i nåværende finansieringsopplegg og at det i nedbetalingsberegningene benyttes lavere rentesats enn den som nå er lagt til grunn. 8. Strategien som er utarbeidet for å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP følges opp av fylkesordfører/fylkesutvalg. 9. Fylkestinget vil at det i stortingsproposisjonen gis fullmakt til Vestfold fylkeskommune til å iverksette tiltak på sidevegnettet hvis dette viser seg nødvendig. Dette skal skje i nær dialog med de berørte kommunene. Hva kan gjøres for å redusere økningen i bomtakstene? Økte statlige bevilgninger I St.meld. nr. 24 ( ) om NTP var det antatt en kostnad på 4 mrd kr for å ferdigstille utbyggingen av E18 i Vestfold sør for Gulli, samt en statlig finansieringsramme på 1,5 mrd kr, dvs 37,5 % av kostnadene. Siden den gang har utbyggingskostnadene økt betydelig mens de statlige midlene ikke har blitt økt vesentlig ut over prisveksten. Det ligger nå an til en statlig investeringsandel på ca 27 % når finansieringskostnadene holdes utenfor. Økte statlige bevilgninger vil bidra til å redusere låneopptaket, rentebelastningen og dermed bomtakstene, særlig hvis de kommer tidligere enn forutsatt i det foreliggende opplegget. En økt statlig andel må tas opp i som en del av arbeidet med statsbudsjettet for de kommende årene og i forbindelse med ny NTP ( ). Lavere lånerente I de tidligere proposisjonene og i det reviderte finansieringsopplegget er det lagt til grunn en lånerente på 6,5 %. Dette er et konservativt anslag etter pålegg fra Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet. I praksis oppnår bomselskapet for tiden flytende lånerenter under 3 %. Sonderinger i lånemarkedet for Gulli Langåker tilsier at man kan oppnå rentesikring for en 10-årsperide på godt under 5 %. Tiltak på sidevegnettet Når bomtakstene blir så høye som nevnt ovenfor (sum 106 kr) øker trafikkoverføringen til sidevegene, primært Raveien, betydelig. Utførte trafikkberegninger med RTM tilsier at trafikkreduksjonen i enkelte bomstasjoner kan bli opp i mot 50 %, dvs at omtrent halvparten av trafikantene som i utgangspunktet finner det naturlig å benytte E18 heller velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser pga bomavgiftene. 7

8 Bompengeprosjektet vil føre til at mer trafikk velger alternativer til E18. Størst vekst vil man få på Ravegen ved Holmene, Klinestad og Skinnmo. Her kan man på delstrekninger få mer enn en fordobling av trafikken i forhold til i dag hvis det ikke blir restriksjoner i form av bom eller stenging av Ra-vegen. Fra Sandefjord og nordover vil også fv 303 få mer trafikk, anslagsvis biler pr døgn. Veksten på fv 303 vil bli størst hvis det blir bom eller stenging av Ra-vegen. Det er derfor relevant å vurdere tiltak på sidevegnettet som kan bidra til å redusere trafikklekkasjen fra E18 til sidevegene. Lengre innkrevingstid Fylkestinget har ved tidligere anledninger bedt om at en legger til grunn en 20 års innkrevingstid i stedet for 15 år. Dette for å redusere bomtakstene og dermed trafikklekkasjen til lokalvegnettet. Følgende står i dagens NTP: Innkrevingsperiode Dagens retningslinjer stiller krav om at innkrevingsperioden i bompengeprosjekter skal være på maksimalt 15 år. I tillegg åpnes det for muligheten til å forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år og/eller øke takstene med 20 pst ut over prisstigningen, dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forventet. Forlengelse ut over 15 år må således betraktes som en «sikkerhetsmargin». Regjeringen legger til grunn at bompengeprosjekter maksimalt kan ha en innkrevingsperiode på inntil 15 år. Etter departementets vurdering vil usikkerheten knyttet til beregningene som legges til grunn for bompengeprosjektene stige etter hvert som antall år øk er. På denne bakgrunn bør det som hovedregel ikke tillates en bompengeperiode ut over 15 år. Oppsummering av tiltak for å redusere bomtakstene Effekten av ulike tiltak omtalt ovenfor kan oppsummeres slik: Tiltak Tiltakets omfang Reduksjon i sum bomavgift Økte statlige bevilgninger mill kr i statlige bevilgninger i kr Lavere lånerente Reduksjon av forutsatt lånerente fra 6,5 til 5 % 12 kr Stenging av Raveien for Raveien stengt ved Tassebekk S og gjennomkjøring Langåker S 1-2 kr Bomstasjoner på Raveien Bomstasjon på Raveien ved kommunegrensene Tønsberg/Stokke, Stokke/Sandefjord og Sandefjord/Larvik. Bomtakst på Raveien 75 % av bomtakst på E18. 7 kr De viktigste argumentene for lavere bompengetakster Systemfeil i norsk samferdselspolitikk Det er slik i dag at staten fastsetter et kronebeløp for den statlige andelen i en svært tidlig fase av et stort veg prosjekt. Dette står fast selv om kostnadene må revideres underveis i planleggingen. Dette gjelder også når staten pålegger tiltak som vil fordyre prosjektet. Statens andel blir kun pris og lønnskompensert. Dette betyr at i nesten samtlige store veg prosjekter i Norge så er det trafikkantene som må betale for kostnadsøkninger i prosjekter mens statens andel reduseres i forhold til det som var utgangspunktet. Når staten inngår i et spleiselag med trafikkantene i en bompengefinansiert utbygging 8

9 så kan ikke staten pålegge nye krav til veistandard, uten selv å delta i finansieringen av kostnadene ved disse kravene. Det må være et rimelig krav at Staten i slike tilfeller dekker sin andel av kostnadene i henhold til den finansieringsandel Staten gikk inn med da prosjektet ble vedtatt. Det er viktig å være klar over dagens retningslinjer: Bompengeandel Dagens retningslinjer stiller krav om at et bompengeprosjekt skal ha en bompengea ndel på minst 50 pst. Denne andelen varierer fra prosjekt til prosjekt, og det finnes flere eksempler på bompengeprosjekter som har lavere bompengeandel enn 50 pst. Regjeringen legger fortsatt til grunn at hovedregelen bør være at et bompengeprosjekt skal ha en bompengeandel på minst 50 pst. Departementet viser til Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 ( ) der dette ikke er satt som et absolutt krav. Konsekvenser for sidevegene Som nevnt ovenfor så vil trafikkoverføringen til sidevegene øke betydelig når bomtakstene blir så høye. Trafikkberegninger viser at omtrent halvparten av trafikkantene som i utgangspunktet ville benytte E18 velger andre kjøreruter, andre transportmidler enn bil, andre reisemål eller velger å utelate enkelte bilreiser. Trafikken på sidevegene vil dermed øke betydelig. Dette betyr at en overfører trafikkutfordringene som var på gamle E18 til sidevegene, når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Dette betyr igjen at en må vurdere tiltak på sidevegnettet, som stengning av veier og bompenger for å redusere trafikklekkasjen fra E18. Høye bomtakster på E18 vil også begrense muligheten til å bompengefinansiere fylkesveger som trenger oppgradering og som en ikke makter innfor svært begrensede midler til disse veiene. Regionale perspektiver Arbeidsmarkedet i Grenland og Vestfold vil bli innsnevret ved så høye bomtakster. Hadde en hatt andre alternativer for eksempel at vi hadde hatt en fullt utbygget Vestfoldbane så ville det vært enkelt og henvist til den. I dag er ikke den konkurransemessig i stand til det. Samarbeid med andre aktører Arbeidet med å øke den statlige andelen i prosjektet til 37 % som forutsatt i NTP skal samordnes med Telemark fylkeskommune, Agder-fylkene og berørte kommuner. Dette gjøres ved budskapet samordnes i forkant av møter og høringer i Storting og departement. Når det gjelder kommunene så vil det bli etablert utvidet Plattform Vestfold i forbindelse med NTP prosessen som skal samordne felles budskap i neste transportplan ( ). Vegfinans er administrasjonsselskapet for bompengeselskapene på Østlandet (ikke Østfold). Det er viktig at selskapet bidrar med faglige innspill når det gjelder lavere lånerenter og at en i selskapet drøfter lavere innkrevingskostnader. Dette må da tas opp med vår representant i styret. Møtearenaer for påvirkning Fylkesordfører har sendt brev på vegne av Vestfold og Telemark og bedt om møte med statsråd Kleppa. Dette ble gjort etter fylkestinget i juni. Purrebrev ble sendt midten av august. Fikk møte med statsråden 19. september. Fikk svar fra Kleppa i desember Markering i forbindelse med at statsråd Kleppa skal åpne anleggstart på E18, mandag 15. august. (Dette fikk vi ikke lov til!) 9

10 Det er blitt sendt en anmodning om møte med Vestfoldbenken på Stortinget. Hadde møte i desember. Presidentskapet på Stortinget besøkte Vestfold i august. Fylkesordfører innledet her. Innlegg i avisene i Vestfold om konsekvensene ved høye bomtakster, dette ble gjort høsten Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen om Statsbudsjettet 2012 i oktober. Følge opp svar fra Kleppa når det gjelder en eventuell langsiktig renteavtale for prosjektet. Dette gjøres med møter med Vegfinans AS og Bompengeselskapet til E18. Fylkesbefaring fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i januar 2012 Møte med komiteen på Stortinget våren 2012 før de skal behandle stortingsprop. Østlandssamarbeidet. Kontaktutvalg og faglig politisk utvalg for samferdsel. NTP prosessen med ulike møter og saksbehandling Be om møte med Finansdepartementet Materiell til bruk for påvirkning Det er mange møtearenaer for påvirkning. Det er viktig at en har et klart og tydelig budskap og at dette gjentas ofte. Derfor kan det være en god strategi og lage noe eget materiell til dette, gjennom en folder, presentasjon og lignende. Derfor har vi engasjert Identicon til å lage en presentasjon med det klare budskapet, ikke minst hvilke konsekvenser høye bomtakster har for sidevegnettet i fylket. Slide showet som er laget brukes i de sammenhenger hvor vi møter sentrale politikere. Et prosjekt vi kan sammenligne oss med er E6 Gardermoen Kolomoen hvor nå den statlige andelen ligger på 29 %, hvor bomtakstene kommer på kroner. E18 Gulli Langangen er på 5 mil, mens E6 Gardermoen Kolomoen er på 7 mil. Dette gjør også at en andre allierte når det gjelder systemfeilen i samferdselspolitikken. Det unike med Vestfold er sidevegnettet. Click here to enter text. Kopi: 10

11 Notat 11 Fylkesrådmannen Dato Referanse Saksbehandler Marit Karlsen / Til Fylkesutvalgets medlemmer Oversikt over planlagte saker til politisk behandling 1. halvår 2012 Pr 18. januar 2012: Januar FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Muntlig orientering. UNESCO søknad Kulturarv utsettelse Haugar Vestfold kunstmuseum Investering 19.1 Kulturstaben 2012 forprosjekt Støttegruppen for 22. juli innvilges støtte, fylkesutvalgets disposisjonskonto Service-seksjonen Medlemskap i Samarbeidsalliansen Osloregionen Regional Microtech Innovation ekstraordinær generalforsamling Regional Søknad om midler stab Løsning for papirløs behandling av politiske saker Kommunikasjon Fylkesveinettet: omklassifisering av vei, HSAM overtakelse av veilys og gang- sykkelvei Regional Februar FU FT Andre utv Ansvarlig enhet Parkeringsavgift ved de videregående Skoleseksj skolene Rentesikring av lån Færder vgs Økonomiseksj. Steinerskolen i Vestfold søknad om garanti Økonomiseksjon Valg av medlemmer til Sparebankstiftelsen Arbeidsgiverseksjon DNB NORs generalforsamling Delegasjonsreglement fordeling av Kulturarv oppgaver mellom hovedutvalg og FU Referatsak Årsmelding 2011 Vestfold VE 1.2. Serviceseksjon Eldreråd Fylkeskommunal handlingsplan for universell 16.2 «Alle» Kulturstaben utforming Høring. Vestfoldmuseene IKS strategiplan HKH Kulturarv 11

12 Orientering. «Riksantikvarens prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2012» 16.2 HKH 6.2 HSAM 7.2 Kulturarv 12

13 Regional planstrategi 9/2. Regional Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør 9.2. Tannhelse IKS. Valg av styremedlem og varamedlem Budsjett for revisjon og kontroll justering av 9.2. økonomiseksjon budsjett 2012 Valg av medlem og varamedlem til distriktsprogramråd i NRK 9.2. Arbeidsgiverseksjo n Lokal samfunnsutvikling i kommunene(luk) 9/2 Plan og samferdsel Prosjektplan Innspill fra Partnerskapskonferansen 2012 ang Regional planstrategi 9.2. Regional Mars FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Midtåsen Vedlikeholdstilskudd for Kulturstaben Rutiner og retningslinjer for sikring av kunst i 15.3 Kultur Vestfold fylkeskommune Høring. Folkehelseforskrift (høringsfrist ) 15.3 HKH Info 16.4 Kultur og folkehelse Medarbeiderundersøkelsen evaluering og ? forberedelse til neste måling Adm.utv. Stab Regional planstrategi 15/3 Regional Rekruttering, likestilling og kompetanse- 15/3 Regional midler i landbruket - tildeling April Andre FU FT utv Ansvarlig enhet Løsning for papirløs behandling av politiske saker Komm avd Østre Bolæren - Årsmelding Øk.seksjonen Februar -forts FU FT Andre utv Ansvarlig enhet Handlingsprogram for fylkesvegnettet HSAM Plan og samferdsel KVU Vestfoldbanen gjennomgang av hva 16/2 HSAM Regional KVUen anbefaler 7/2 Innspill til jordbruksforhandlingene 9/2 Regional Årsrapport 2011* (inkl årsberetning 2011, årsregnskap 2011, resultatvurdering 2011 og Adm.utv? Øk.seksjonen rapportering iht finansreglement Gaver til politikere som slutter, revisjon av Arbeidsg ? gjeldende regler. seksjonen 26. april HU for Skoleseksj. Ressurskrevende elever utdanning april Eiendom Eventuell fjernvarme Færder vgs april Regional plan for folkehelse, handlingsprogram HKH 16.4 Kultur og folkehelse Likestillingsprisen (Inkluderingsprisen?) AU Kultur og folkehelse Rammeavtaler og årsrapport operatører 19/4 Regional entreprenørskap Internasjonal årskonferanse Markis /4 Regional Regional planstrategi 19/4 26/4 Regional Nytt regelverk skoleskyss 26/4 HSAM Plan og samferdsel 17/4 Revisjon av styringssystem Rammeavtale, 26/4 HSAM Plan og samferdsel 13

14 leveranseavtale, budsjett, økonomiplan 17/4 14

15 April forts. Handlingsprogram for fylkesveger , milepæl knyttet til kriterievalg og avklaring om spleiselag - gjennomgang av innspill fra kommunene KVU Helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen orientering om målsettingen og eventuelle innspill til endringer i denne Revisjon Regional plan kystsonen forslag til planprogram FU FT Andre utv 26/4 HSAM 17/4 Ansvarlig enhet Plan og samferdsel 26/4 Plan og samferdsel 26/4 HSAM 17/4 Plan og samferdsel Mai FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, E18 AS 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Tønsberg Hovedvegfinans AS Generalforsamling, Sandefjord lufthavn 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Vestviken KT AS 10/5 Plan og samferdsel Generalforsamling, Vestfold KT AS 10/5 Plan og samferdsel Gea Norvegica Geopark IKS 10/5 Regional Juni FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Østre Bolæren Opplegg for salgsprosess Øk. seksjonen Kontrollutvalgets årsrapport for Øk.seksjonen Referatsak Årsmelding og regnskap 2011 for Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) Referatsak Årsmelding og regnskap 2011 for Vestfold kommunerevisjon Øk.seksjonen (?) Tertialrapport 1 / (Adm.utv) Øk.seksjonen Øk.seksjonen Finansreglement Øk. seksjonen Regional strategi for landbruket i Vestfold 14/6 21/6 (?) VSV Regional (18/4) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 14/6 21/6 Regional innspill i høringsperioden knyttet til retningslinjene behandles og forslag til plandokument legges framfor å kunne sendes på høring Klimastrategi Handlingsplan /6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan næringsutvikling 14/6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan internasjonalt 14/6 21/6 Regional samarbeid Strategi/handlingsplan FoU og innovasjon 14/6 21/6 Regional Strategi/handlingsplan Miljø og klima 14/6 21/6 Regional 15

16 Juni forts. FU FT Andre Ansvarlig enhet utvalg Omklassifisering veg- fra fylkesveg til kommunalveg og overtakelse av veglys fra kommunen sluttbehandling av forhandlingsresultat 21/6 Regional Arbeidslivets kulturseilas - evaluering 21.6 HKH 11.6 Vestfold fylkeskommunes eierskap i Teater HKH Ibsen 11.6 Kultur og folkehelse Kultur og folkehelse 16

17 Notat 17 av 18 Fylkesordfører Dato Referanse Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud / Til: Fylkesutvalget Fra: Fylkesordfører Varslet prosess mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold Bakgrunn: På bakgrunn av vedtak i fylkestingssak 50/11 skal det legges opp til en prosess mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold, for å videreutvikle og forbedre arbeidsform. Dette notatet gir et forslag til hvordan denne prosessen kan legges opp. Fylkestingsvedtaket og forslag til videre prosess Fylkestinget vedtok i sak 50/11 vedtok følgende, angående fylkeskommunens deltakelse i partnerskap: 1. Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør forutsetter bredt samarbeid med andre aktører i og utenfor Vestfold. Ledelse av og deltakelse i partnerskap Verdiskaping Vestfold skal fortsatt prioriteres. Arbeidsformen skal kontinuerlig forbedres og videreutvikles. 2. Fylkesordfører tar initiativ til en prosess mellom FU/gruppelederne og de øvrige partene i partnerskapet mht. organisering, økonomi og arbeidsform. Sak forelegges fylkestinget. Det vurderes at en prosess som angitt i vedtakspunkt kan igangsettes første halvår i 2012, og lede fram til sak fremlagt for Fylkestinget på høsten Det kan legges opp til et første møte mellom fylkesutvalget og styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold på fylkesutvalgsmøte 19. april. På dette møtet bør aktuelle problemstillinger presenteres og drøftes. Hensikten må være å komme fram til hvordan partnerskapsmodellen som arbeidsform kan forbedres og videreutvikles, og spesielt hvordan koblinger mellom politiske organer i fylkeskommunen og partnerskapet bør foregå. Aktuelle problemstillinger som bør legges fram for drøfting den 19. april, kan være: - Kommunikasjon mellom Verdiskaping Vestfold og fylkesutvalget: Hvordan legge til rette for at fylkesutvalget kan engasjere seg i saker før møter i Verdiskaping Vestfold? Hvordan legge til rette for informasjonsflyt etter møter i Verdiskaping Vestfold? - Hva skal være rolledelingen være mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold? 17

18 - Hvordan bør forholdet være mellom fylkesutvalget og Verdiskaping Vestfold når det gjelder økonomi? På grunnlag av drøftingene på 19. april vurderes behov for ytterligere møteplasser, videre framdrift på en slik prosess og veien mot en fylkestingssak. Det bør være et mål at den endelige fylkestingssaken inneholder konkrete retningslinjer/mandat for Verdiskaping Vestfold, med en konkret omtale av samhandlingsformer, organisering og økonomi. Click here to enter text. Click here to enter text. 18

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer