Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021"

Transkript

1 Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Postboks DRAMMEN Behandlende enh: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Lene Jacobsen / Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken med tilhørende tiltaksprogram er godt skrev, men vi opplever dokumentene som svært omfattende. Vi oppfordrer til at d ter høringsperioden gjøres en jobb for å forenkle hoveddokumentene, og heller lage mer omfattende vedlegg. Planen skal til politisk behandling og bør være vesentlig kortere og tydeligere på prioriteringer. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Statens vegvesen har i flere år jobb systematisk med kartlegging av riksvegene. I Buskerud er både riks- og fylkesveger kartlagt. I Telemark har vi kartlagt E18, E134 og rv. 36. I Vestfold er E18 stort st ny gjennom hele fylk og kryssende bekker og vegvann er godt ivaratt. I Vest-Viken sine to vannområder i Oppland er både riks- og fylkesveger risikovurdert og befart. Statens vegvesen foreslår at fylkeskommunene i Telemark og Vestfold gjennomfører kartlegging av vandringshindre for d fylkeskommunale vegnt ter samme opplegg som vi har brukt for riksvegene. Kartlegging tas via Sams vegadministrasjon, mens vegeier må dekke kostnadene for tiltak. D er viktig at fylkeskommunene som vegeiere og regional planmyndigh, har god dialog med vannregionmyndighen. Vi foreslår at kartlegging av vandringshindre på utvalgte fylkesveger i Vestfold og Telemark i 2015/2016. I terkant av kartleggingene er vi avhengig av kvalitssikring og god dialog med fiskeforvalter hos miljømyndighene. Vannregionen har stort antall vannforekomster. Av disse er d kun innsjøer som har en klar definisjon med krav til størrelse. Grunnvannsforekomster er også enklere å definere, men disse er til gjengjeld foreløpig dårlig kartlagt. Elver og bekker er oppdelt ter litt ulike kriterier i ulike vannområder og fylker. De er gjerne stykk opp langs vannstrengen ut fra hvilke påvirkninger de er utsatt for. Dte kunne vært omtalt i planen som en forklaring til ulike aktører som ikke har vært direkte inne i hele prosessen. D er også viktig for å forstå informasjonen i Vann-Nt. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Langsævn 4 Statens vegvesen Region sør 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 2 Regionalt tiltaksprogram Vi har gått gjennom alle tiltak hvor Statens vegvesen er satt som ansvarlig myndigh i forslag til regionalt tiltaksprogram, og har vedlagt denne høringsuttalelsen en revidert oversikt over disse. Vi ber om at d kommer tydeligere fram at d er Statens vegvesen (stav slik) som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak, ikke Vegdirektorat. I d reviderte tiltaksprogramm har vi markert alle foreslåtte tiltak som bør tas ut med grønt. Årsaken til dte er enten at tiltakene allerede er gjennomført, at d er feil i tabellen eller at vannforekomsten ikke er i risiko. Videre har vi markert alle SaltSMART-tiltakene som lyseblå. Disse tiltakene mener vi også kan tas ut eller legges inn som t felles tiltak, se begrunnelse under. Nederst i d reviderte tiltaksprogramm har vi ført opp tiltak som lå i lokale tiltaksanalyser, men som ikke var med i forslag til regionalt tiltaksprogram, og tiltak som vi selv utreder/utbedrer mht. fiskevandringshindre (fra våre egne kartlegginger). Statens vegvesens oppfølging Salt SMART-prosjekt Statens vegvesen gjorde en screeningundersøkelse mht. salt i 2005, med oppfølgende undersøkelse i Disse undersøkelsene antyder at d er risiko for saltsjiktning særlig i små innsjøer nær veger med saltforbruk over tonn/km. Fra 2012 har d ved hver rullering av driftskontrakter blitt gjort faglige vurderinger på basis av erfaring og en beregningsmodell for innsjøene som ligger nær vegene, med tanke på å kartlegge om d er nødvendig med spesielle salttiltak. Statens vegvesen vil fra og med 2015 følge opp saltsmart-prosjekt med årlig overvåkning av salt i innsjøer. Utvalg av innsjøer vil bli gjort ter faglig vurdering og i henhold til sannsynligh for påvirkninger. I tillegg fortster undersøkelsene og risikovurderingene i forkant av driftskontraktrulleringene. Våren 2015 vil vi vurdere risiko for saltpåvirkning i vegnære innsjøer i driftskontraktene Grenland og Vestfold nor som skal rulleres i Våre undersøkelser og vårt utvalg av innsjøer som skal undersøkes vil dermed sannsynligvis være bedre faglig begrunn og mer målrt enn d forslag som foreligger fra vannregionmyndighen. Derfor bør undersøkelsene ikke faststes i tiltaksprogram, men være mer dynamisk og mer målrt ved å ta hensyn til de vannfaglige og saltbruksmessige erfaringene vi gjør oss underveis. Vi mener derfor at vårt arbeid med å gjennomføre tiltakene fra SaltSMART i forbindelse med rullering av driftskontraktene, samt at vi reduserer eller stanser salting ved særlig sårbare resipienter, vil føre til at saltingen av vegene reduseres vesentlig, og at mange av de foreslåtte tiltakene kan tas ut av tiltaksprogramm. Evt. kan dte føres opp som t felles overvåkingstiltak. Statens vegvesen har som mål å opprtholde framkommeligh og trafikksikkerh på vegene om vinteren uten at dte gir uakseptabel skade på miljø. Regionalt overvåkingsprogram Vi bidrar gjerne med mer informasjon fra den overvåkingen som skjer i nye vegprosjekter, men vi ber om å få en beskrivelse av hva miljømyndighene har behov for av informasjon, og hvilke paramere d ønskes resultater fra ved innlegging i Vann-Nt.

3 3 Svar på spørsmål i høringsbrev fra vannregionmyndighen: Er d eksisterende kunnskap som ikke er beskrev/ lagt til grunn? Vi kjenner ikke til i hvor stor grad vurdering av fisk og fiskebestander er tatt inn som grunnlag for klassifiseringen og risikovurderingen. Kunnskap om kjente vandringshindre for fisk vil i så fall være viktig kriterium for en slik vurdering. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring - når vi miljømålene for vannforekomstene med de foreslåtte tiltakene innen fristen? Er d forslag til andre tiltak? Vegtiltak er lite omtalt. Utbedring og utbygging av større rensiltak i tilknytning til veg tar tid og noen vil ikke være operative før ved fristutløp. Effekten av rensiltak vil først komme til syne senere. Punkt 3.6 i forslag til Regionalt tiltaksprogram nevner ikke krepsepest. Er d behov for strengere miljømål i særskilte vannforekomster og/ eller nedbørfelt? Vi er ikke kjent med noe behov for strengere miljømål. D er en fordel å bruke standard miljømål. Et ann spørsmål er om en bør vurdere mer bruk av 10 om mindre strenge miljømål i enkelte områder? D kan gjelde tt befolka områder med mye ulik aktivit. Er d samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? - gir forslag til plan godt grunnlag for kommunenes og sektormyndighenes prioriteringer og avveininger? Til kapittel 1.3 i forslag til Regional plan for vannforvaltning. Vi vil stille spørsmål ved om planen gir de rningslinjene den viser til for å kunne fremme innsigelse ter plan- og bygningsloven. D som ligger til grunn her er miljømålene som er satt med de unntaksmulighene som eksisterer. Et sentralt spørsmål blir om kunnskapsgrunnlag er godt nok til å vurdere effekt av planlagte tiltak som grunnlag for en innsigelse. I kapittel 3.6 er d en god omtale av befolkningsøkningen i Oslofjord-regionen som en viktig utviklingstrend. Har planen klart å synliggjøre d og bruke d som en tydelig nok premiss i sitt arbeid? Vi vil stille spørsmål ved om dte forhold burde hatt større vekt i planen for å tenke fremover og ikke bare se på hva som må rtes opp i dagens tilstand. Planen lister opp utfordringer fra arbeid med vesentlige vannforvaltningsspørsmål i kapittel 3.7. D er ikke helt i samsvar med kapittel 4.1 som vi tolker som en bland omtale av utfordringer og påvirkninger. I tiltaksprogramm brukes d en annen inndeling, tiltaksgrupper, som også gjelder litt av d samme. Her kan begrepsbruken bli mer entydig og dermed budskap tydeligere. Påvirkningene for elvevannsforekomstene blir regn i km (figur 4 i planen). D kan være en vel så god indikator som antall vannforekomster ut fra hvordan de er inndelt. Men d stiller høye krav til kunnskapsgrunnlag om utvikling av vannkvaliten nedover elveløp. Vi registrerer at påvirkning fra veg er lite omtalt og regnes som begrens i vannregionen opp mot de største påvirkningskildene. Andelen påvirkning fra er størst for kystvann. Vi antar at kilden her i hovedsak er båttrafikk. Her ligger d en usikkerh i effekt av befolkningsøkningen og nye tiltak d vil føre med seg. D er d ikke anledning til å kalkulere inn i denne planen. Men d vil virke inn på hvordan planen skal brukes som grunnlag for vurdering av videre utbygging.

4 4 Omtalen av forvente klimaeffekter er viktig som en påminnelse og forutsning for planlegging fremover. Men d kan nok gjøres langt mer summarisk og kortfatt i denne sammenhengen. I kapittel 4.5 kan vi ikke se at d trekkes noen konklusjon om kvaliten på kunnskapsgrunnlag. Er d vurdert som godt nok eller hva er de største svakhene? D er nyttig å vite for vurdering av helhen i planen. Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er d behov for? D som er ført opp her vil stort st gå under begnelsen forbedring og praktisering av gjeldende virkemidler og ikke nye virkemidler. D gjelder alle omtalte tema, inkl. kunnskap og samarbeid. Omtalen kan med fordel kuttes vesentlig og sorteres langt strammere på hva som reelt er nye virkemidler. Teksten kan krympes til noen mer kortfattede punkter. Hvordan bør vannregionen være organisert på regionalt nivå og i vannområder slik at vi får til en helhlig vannforvaltning? D er gode forslag i planen. Sektorene bør være med i arbeidsutvalg i vannregionen og i prosjektgrupper i vannområdene ter behov. Sektorene bør ter vår mening ikke være med i styringsgrupper i vannområdene. Andre kommentarer Statens vegvesen skal konsekvent omtales som Statens vegvesen (stav slik) og forkort SVV. Der d står Vegdirektorat så skal d endres til Statens vegvesen. Vi ber om at d blir rt opp i alle dokumenter. I tiltaksprogramm under kapittel 3 er d spørsmål om en del utslipp blir regn flere ganger. I uttrekk fra Vann-Nt så er d tre punkter som kan blandes sammen; Utslipp fra andre punktkilder, avrenning fra byer/ttsteder (tte flater) og avrenning og utslipp fra. Hvordan er dte behandl for å sikre at utslipp kun blir regn en gang? Data i Vann-Nt er i stor grad skjønnsbasert. Om ansvarlig myndigh. I tiltaksprogramm under kapittel 3 så må tabellene av type tabell 8, skille på Ansvarlig myndigh og Tiltakshaver. Statens vegvesen er ikke ansvarlig myndigh på de områdene som er angitt her og d må rtes opp. Om utstrakt bruk av. Bør en del tiltak med kunne kuttes ut og heller overføres til overvåkningsprogramm? Må d argumenteres for i planen for at d kan tas inn i overvåkningsprogramm? D vil være en forenkling å ta d en nå opplever som manglende kunnskap inn i arbeid med overvåkningsprogramm og få avklart situasjonen gjennom d. Konklusjonen kan nyttes ved neste rullering av planen. Kapittel i tiltaksprogramm. I kulepunktene sist i kapitel (side 33) må punkt om Tiltak mot veganlegg skrives om. D gjelder både om salt redusert vegsalting og d neste om fysisk-kjemiske renseprosesser. Vi foreslår følgende ny tekst: Tiltak mot veganlegg drifte og vedlikeholde renseløsninger, nye krav til vintervedlikehold, vurdere renseprosesser i særlige sårbare vannforekomster. Kapittel 4.3 i tiltaksprogramm: Oversikten over tiltak pr. sektormyndigh er forsøk på å synliggjøre en fordelingsvirkning av de foreslåtte tiltakene i mangel på kostnadstall. D kan virke fornuftig for å finne en måte å anskueliggjøre fordelingen av tiltak. Men her er d med stor sannsynligh store modiske feilkilder. Hvordan er tiltakene fordelt, f.eks. mellom kommuner, fylkesmann og landbruk? Er d oversikter som den i tabell 8

5 5 som ligger til grunn? I så fall er tiltak gjerne plassert feil. Ansvarlig myndigh er som oftest ikke tiltakshaver. Ikke offentlige tiltakshavere (eks. avløp) er ikke med. Dermed vil ikke en slik oversikt si noe om fordelingen av kostnader. Kapittel 4.3 i tiltaksprogramm: D er viktig å synliggjøre her at vannområd må ha koordineringsansvar på å gi signaler om å ste i verk ulike tiltak i riktig rekkefølge. Videre oppfølging fra Statens vegvesen Statens vegvesen Region sør består av 5 fylker, hvorav våre Vegavdelinger i Telemark, Vestfold og Buskerud er ansvarlige for å gjennomføre tiltak i vannregion Vest-Viken. Tilsvarende består Region øst av 5 fylker, hvor Vegavdeling Oppland er ansvarlig for tiltak i Vest-Viken. Statens vegvesen stiller gjerne på en felles gjennomgang av våre tiltak i tiltaksprogramm på nyår. Veg- og transportavdelingen Med hilsen Tordis G. Vandeskog seksjonssjef Lene Jacobsen 1 vedlegg: Tiltaksprogram med kommentarer fra Statens vegvesen.

6 Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirkningstype Tiltaksnavn Tiltakstypenavn Tiltaks priorit R Bygdaråi Avrenning og Forebyggende Avbøtende Kommentar forebyggende Avbøtende Hovedmiljøeffek t Kommentar negativ tilleggseffekt Tiltaks gjennomførings status Virkemiddel Sektormyndigh Kommune Vannområde Kommentarer fra SVV Seljord,Kvitesei d Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. "Ingen risiko" i Vann-Nt. SVV kan tas bort som sektormyndigh L Seljordsvatn deltaområde Avrenning og L Morgedalstjønni Avrenning og L Vigdesjå Avrenning og R Brudalsbekken Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Seljord Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Kviteseid Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Kviteseid Hva gjelder dte tiltak? Skien Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Vi tror ikke salting kan være noe problem her (stor avrenning). Kan d være at Avinor bærer større ansvar enn SVV? R Åseåa Avrenning og Notodden,Bø Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar R Svorte Avrenning og Hjartdal,Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Hjartdøla midtre bekkefelt Avrenning og Hjartdal,Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Prestevju Avrenning og Bø Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Bøelva Avrenning og Bø,Sauherad,Se ljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. "Ingen risiko" i Vann-Nt.

7 R Nomevann bekkefelt Avrenning og Nome Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar R Heddøla bekkefelt øst Avrenning og Notodden,Hjart dal Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Sætrebekken Avrenning og Notodden Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Hva gjelder dte tiltak? Ingen kommentarer i Vann- Nt som knytter dte foreslåtte tiltak til SVV R Flatdøla bekkefelt nordøst Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Antar at prosjekt E134 Gvammen - Århus vil medføre at dagens E134 lenke i fremtiden antageligvis vil bli drift som vinterveg (altså ikke salt) R Vallaråi nedre Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Straumen - Avrenning og Bandak/Telemarkskan alen nedre Nome Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar L Flatsjå Avrenning og R Hjartdøla Midtre Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Seljord Hjartdal Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen L Hjartsjå Avrenning og L Elgsjøen Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Hjartdal Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Notodden

8 R Seljordsvatn bekkefelt øst Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar L Norsjø Avrenning og L Oftevatn Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Skien,Nome,Sa uherad Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Tokke D antas at salting ikke er noe problem her. Forslag til tiltak som kan tas ut av tiltaksprogramm grunn Statens vegvesens oppfølging av SaltSMART Forslag til tiltak som kan tas ut av tiltaksprogramm grunn at de allerede er gjennomført, feil i tabellene eller at vannforekomsten ikke er satt i risiko Tiltak som var med i lokale tiltaksanalyser - men ikke i forslag til regionalt tiltaksprogram R Evja Bedre dimensjonering av kulverten til Veia i Mjøndalen sentrum Økt oppvandring og reproduksjon av sjøørr Statens vegvesen Nedre Eiker Drammenselva Flott sjøørrbekk, stikkrennene fungerer, men verdien av bekken rtferdggjør en bedre dimensjonert nedgravd kulvert, helt bru. Ifølge en utredning av Svv er d ingen tiltak som vil kunne øke funksjonaliten til den eksisterende kulverten. D anbefales derfor bru når nårværende kulvert må skiftes ut pga slitasje og aldring. D er foreløpig ingen planer om å skifte ut kulverten siden den fungerer ter hensikten R Dauerudbekken Utredning av muligher for utbedring av fiskevandringshindre i Dauerudbekken Økt oppvandring og reproduksjon av sjøørr Statens vegvesen Lier Drammenselva R Søvebekken Statens vegvesen R R Vassmoen kanal bekkefelt Statens vegvesen Eidangerfjorden bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene R Skienselva bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene Innspill til nye tiltak (hovedsakelig utredninger/utbedringer av mulige fiskevandringshindre basert på egne kartlegginger) R Mogane bekkefelt Statens vegvesen Tokke-Vinje R Tyrvelibekken Statens vegvesen Tokke-Vinje R Vinjekilen bekkefelt Statens vegvesen Kragerøvassdrag R Herregårdsbekken Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene D er 4 fiskevandringshindre i bekken: 1. bru med konstruert foss, 2. fylling under Grimrudsveien, mer lang fylling oppstrøms Grimrudveien, 4. fylling som er fundamentert for rv. 23. Tiltak kan være aktuelt først når ny rv. 23 Dagslt- Linnes er åpn. Forvent byggestart for ny rv. 23 er 2017 med ca. 4 års byggid. Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Gjesåi fiskevandringshinder/faunapassasje. Tyrvelibekken fiskevandringshinder. Bamble kirkebekken S fiskevandringshinder. Herregårdsbekken fiskevandringshinder.

9 Klyvebekken R Skienselva bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene fiskevandringshinder R R R Steinsfjorden bekkefelt nord vest Steinsfjorden bekkefelt øst Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt vest Potensiell storørrbekk. Anbefalt tiltak - for hånd med slegge og spt. Valbekken Storørrbekk.Behov for rensk. Flatarenna Storørrbekk. Anbefalt tiltak er strømstyrer og fiskrenne, alt. Fiskrapp. Langedalsbekken R R R R Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Musling - elveørrlokalit. Anbefalt tiltak - hogge fiskrenne. Musling-elveørrlokalit. Anbefaler terskelkulp. Musling-elveørrlokalit. Anbefaler bedre dimensjonert nedgravd kulvert. Elvemusling-elveørrbekk. Anbefaler bedre dimensjonert nedgravd kulvert R R R R R R R R R R R R R R R Torevatn bekkefelt Gytebekk for innsjølevende ørr. Teste muligh for å terskle. Ørrunger potensielt viktige for elvemusling. Rist som sperrer potensiell gytebekk for storørr - anbefales fjern. Flere hinder oppstrøms, hvis de Nore bekkefelt der Statens vegvesen Krødsherad Hallingdal fjernes anbefales bru. Vemra der Statens vegvesen Krødsherad Tyrifjorden Innsjøørr. Vurdere bru. Bekkeørrbekk. Anbefaler strømstyrere i kombinasjon Egedøla bekkefelt øst der Statens vegvesen Sigdal Simoa med enkel tømmerterskel kulp Buvassåne - Markåne bekkefelt der Statens vegvesen Nes Hallingdal Innsjøørrbekk. Anbefaler terskling Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt vest der Statens vegvesen Lier Tyrifjorden Storørr. Anbefaler terskelkulp. Tukudalselva der Statens vegvesen Sigdal Simoa Musling, elveørr. Anbefaler strømstyrere. Soneren bekkefelt der Statens vegvesen Sigdal Simoa Innsjøørr. Anbefaler nedsaging av kulvertmynning. Innsjøørr. Anbefaler bedre dimensjonert nedsenk Soneren bekkefelt der Statens vegvesen Sigdal Simoa kulvert. Eggedøla bekkefelt vest der Statens vegvesen Sigdal Simoa Musling, elveørr. Anbefaler strømstyrere. Verkenselva bekkefelt der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Vurder bekkeåpning. Steinsbekken der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Anbefaler strømstyrere og nedsagning. Verkenselva bekkefelt der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Vurder å fjerne flere hinder Kjennerudvannsbekke n bekkefelt der Statens vegvesen Øvre Eiker Eikern Innsjøørr. Anbefaler terskelkulp. Muligens Storørr og helst elveørr på gytevandring, muligh for elvemusling. Kulverten lekker og d er Vold bekkefelt der Statens vegvesen Flå Hallingdal behov for å tte den.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder Vegard Næss Postboks 130 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Regine Benz - 51911407

Detaljer

Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland. regional forvaltningsplan tiltaksliste. Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger

Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland. regional forvaltningsplan tiltaksliste. Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland regional forvaltningsplan tiltaksliste Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger 30.09.2014 Nasjonal Transportplan 2014-2023 Vannforskriften

Detaljer

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker?

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Elisabeth Strandbråten Rødland Miljøkoordinator Region midt Fagtreff 04.11.2014: Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Vest-Viken vannregion Bildeoversikt HALLINGDAL vannområde August 2011 Flå Fv211 6697768 510447 60,61 45,46

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Høring: Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler

Høring: Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler 1 Høring: Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Arkivsaknr: 11/1527 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/12113 K2-K54, Morten Rask Arnesen K3-&4O Forvaltningsorgan:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/5337-36289/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/127 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/86 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM kopi til ansvarlig FK.

Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM kopi til ansvarlig FK. Side 1 av 5 Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 15.01.2013 kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Midtre Telemark A. Litt om organiseringen og aktiviteten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning

Fylkesmannen i Telemark Vannforvaltning Vannforvaltning Regional plan i vannregion Vest-Viken 2016-2012 1 Regional plan 75 kommuner / 8 fylker. Tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Vedtatt i

Detaljer

Botngårdselva + Vannforskriften. Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift

Botngårdselva + Vannforskriften. Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift Botngårdselva + Vannforskriften Bakgrunn, Status, Prosessen og Framdrift 1. Bakgrunn for Botngårdselva prosjektet Vannforskriften = Vannforvaltning Vannforskriften definerer hva god vannmiljø er: målet

Detaljer

Landbruk og vannforvaltning

Landbruk og vannforvaltning Landbruk og vannforvaltning Fagsamling, Hurdalsjøen 7-8 oktober 2014 Bjørn Huso, Påvirkningstyper i elver, antall vannforekomster Langtransportert Avrenning fra landbruk Vannføringsregulering Ikke tilknyttet

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Tiltaksanalyser jordbruk Regional plan for vannforvaltning Kompetansesamling 21. oktober 2014 Hilde Marianne Lien, Landbruksavdelingen

Tiltaksanalyser jordbruk Regional plan for vannforvaltning Kompetansesamling 21. oktober 2014 Hilde Marianne Lien, Landbruksavdelingen Tiltaksanalyser jordbruk Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 Kompetansesamling 21. oktober 2014 Hilde Marianne Lien, Landbruksavdelingen Jordbrukstiltak 2016-2021 Tiltaksanalysene vannområdene

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer

Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer Ingrid Hjelle Miljøkoordinator Statens Vegvesen Region nord Samling om helhetlig vannforvaltning prosess Hurdalssjøen Hotell 27. september 2011 Fokus

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Plan og forvaltning Vegavdeling Buskerud Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Indre Oslofjord vest - vannområde Mai 2013 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene

Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene Vannforskriften og lokale tiltaksplaner i vannområdene «Drenering og tiltak i vannveier på landbrukseiendommer» Sole hotell 25.10.2016 Per Rønneberg Hauge Seniorrådgiver Planens hovedinnhold Planen gjelder

Detaljer

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Vest-Viken vannregion August 2011 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Om rapporten 3 2 Vannområder i Buskerud 5 3 Metode 7 3.1 Om feltarbeidet

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt. 9 3126 TØNSBERG Att: Torstein Kiil Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Gert Myhren -

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato: Nordland Fylkeskommune Saksbehandler: Arnt B. Olsen Fylkeshuset Telefon: 90989959 Seksjon: Region Nordland forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426 Att: Katrine Erikstad Deres referanse: 15/41908

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/1188-5 Arkiv: K54 VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE OM DOKUMENTENE: VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNOMRÅDER TYRITJORDEN

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Miljøutfordringer av veger for vannforekomster i Stryn vannområde; Avrenning av salt og miljøgifter fra vegbane til vannforekomst

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

Vannområde Midtre Telemark

Vannområde Midtre Telemark Vannområde Midtre Telemark Arbeidsgruppereferat 1 av 4 Vår dato 23.10.2015 Vår referanse Referent: Anita C. Kirkevold Møteleder: Anita C. Kirkevold Formål med møtet Møte i arbeidsgruppa og kurs i Vann-nett

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet , rev.etter møte i arbeidsgruppa

Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet , rev.etter møte i arbeidsgruppa Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet 31.5.2010, rev.etter møte i arbeidsgruppa 06.10.2010 Midtre - Telemark 1 Midtre- Telemark Bakgrunn Den nye Vannforskriften (VF) trådte i kraft

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak

Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak Ingvild Møgster Lindaas Statens vegvesen, Region sør Hva er et vandringshinder? Et menneskeskapt vandringshinder kan defineres som et inngrep

Detaljer

Tiltaksprogram. Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune

Tiltaksprogram. Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune Tiltaksprogram Vannregionutvalget 25 april 2014 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune Arne Magnus Hekne; Hedmark fylkeskommune Tiltaksprogram Innledning Regionale og nasjonale føringer Grunnlag for

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene

Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene Landbrukspåvirkninger i vannområde Skien-Grenlandsfjordene Litt om Skien-Grenlandsfjordene som vannområde Omfatter kommunene Skien Porsgrunn Larvik Bamble Nome, Drangedal, Sauherad, Kongsberg og Siljan

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Årsrapport 2013 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 1. mai 2014 kopi til ansvarlig FK.

Årsrapport 2013 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 1. mai 2014 kopi til ansvarlig FK. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 1. mai 2014 kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Midtre Telemark A. Litt om organiseringen og aktiviteten

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

OPPBYGGING,INNHOLD M.M

OPPBYGGING,INNHOLD M.M OPPBYGGING,INNHOLD M.M v/ Simon Haraldsen FM-Miljøvernavd. Samfunnsutvikling Husk: Vi lager ikke tiltaksanalyser for året 2013, men for måloppnåelse i 2021. Samfunnsutviklingen ( økt nedbør, mer tette

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling , FMLA Hilde Marianne Lien

Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling , FMLA Hilde Marianne Lien Vannforskriften Status i arbeidet i vannområdene i Vestfold Utarbeidelse av tiltaksanalyser Kompetansesamling 29.01.2013, FMLA Hilde Marianne Lien Vannområder i Vestfold - Del av vannregion Vest-Viken

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg Tiltak for bedre vannmiljø ved veg v/ Hilde Sanden Nilsen Ser på: Vannforskriften i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Påvirkninger og effekter av vegdrift Miljøgifter i vegvann Vandringshinder for

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Hurdal kommune Plan og utvikling

Hurdal kommune Plan og utvikling Hurdal kommune Plan og utvikling Vannregionmyndigheten for Glomma v/østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1401-3 130 Odd Sverre Buraas 16.06.2011

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endring av skiltforskriften - opplysning om vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle)

Statens vegvesen. Høring - forslag til endring av skiltforskriften - opplysning om vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle) Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kjersti Bakken - 22073499 2010/041636-002 12.03.2010

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning FM-samling i Hjartdal Ingrid Strande, tfk

Regionale planer for vannforvaltning FM-samling i Hjartdal Ingrid Strande, tfk Regionale planer for vannforvaltning FM-samling i Hjartdal 19.11.2014 Ingrid Strande, tfk Regionale planer Grunnlag for politikken Telemarkskanalen Regionalpark Unescosøknad 2 Regional plan Regional plan

Detaljer

Tiltakstabell i tiltaksanalyse

Tiltakstabell i tiltaksanalyse Tiltakstabell i tiltaksanalyse Rødmerket er forslag til modifiseringer for å beregne kost-effekt Vannforekomst Navn Vann-område Kommune Risikovurderin g Tilstandsvurdering Påvirkningstyp e SMVF? Unntak

Detaljer

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden 2016-2021 strengere miljømål

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

HØRINGSSVAR - VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

HØRINGSSVAR - VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN Nordland Fylkeskommune Saksbehandler: Arnt B. Olsen Fylkeshuset Telefon: 90989959 Seksjon: Region Nordland forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 12/7246 Att: Deres referanse: 12/23259 Vår dato:

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved.

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved. From: postmottak.afjord@fosen.net Sent: 26. november 2014 09:35 To: Postmottak STFK Cc: Ingrid Hjorth Subject: Høring forvaltningsplan vann for vannregion Trøndelag 2016-2021 - Innspill fra Åfjord kommune

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer