Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021"

Transkript

1 Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Postboks DRAMMEN Behandlende enh: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Lene Jacobsen / Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken med tilhørende tiltaksprogram er godt skrev, men vi opplever dokumentene som svært omfattende. Vi oppfordrer til at d ter høringsperioden gjøres en jobb for å forenkle hoveddokumentene, og heller lage mer omfattende vedlegg. Planen skal til politisk behandling og bør være vesentlig kortere og tydeligere på prioriteringer. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Statens vegvesen har i flere år jobb systematisk med kartlegging av riksvegene. I Buskerud er både riks- og fylkesveger kartlagt. I Telemark har vi kartlagt E18, E134 og rv. 36. I Vestfold er E18 stort st ny gjennom hele fylk og kryssende bekker og vegvann er godt ivaratt. I Vest-Viken sine to vannområder i Oppland er både riks- og fylkesveger risikovurdert og befart. Statens vegvesen foreslår at fylkeskommunene i Telemark og Vestfold gjennomfører kartlegging av vandringshindre for d fylkeskommunale vegnt ter samme opplegg som vi har brukt for riksvegene. Kartlegging tas via Sams vegadministrasjon, mens vegeier må dekke kostnadene for tiltak. D er viktig at fylkeskommunene som vegeiere og regional planmyndigh, har god dialog med vannregionmyndighen. Vi foreslår at kartlegging av vandringshindre på utvalgte fylkesveger i Vestfold og Telemark i 2015/2016. I terkant av kartleggingene er vi avhengig av kvalitssikring og god dialog med fiskeforvalter hos miljømyndighene. Vannregionen har stort antall vannforekomster. Av disse er d kun innsjøer som har en klar definisjon med krav til størrelse. Grunnvannsforekomster er også enklere å definere, men disse er til gjengjeld foreløpig dårlig kartlagt. Elver og bekker er oppdelt ter litt ulike kriterier i ulike vannområder og fylker. De er gjerne stykk opp langs vannstrengen ut fra hvilke påvirkninger de er utsatt for. Dte kunne vært omtalt i planen som en forklaring til ulike aktører som ikke har vært direkte inne i hele prosessen. D er også viktig for å forstå informasjonen i Vann-Nt. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Langsævn 4 Statens vegvesen Region sør 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap Postboks 723 Stoa 4808 Arendal Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 2 Regionalt tiltaksprogram Vi har gått gjennom alle tiltak hvor Statens vegvesen er satt som ansvarlig myndigh i forslag til regionalt tiltaksprogram, og har vedlagt denne høringsuttalelsen en revidert oversikt over disse. Vi ber om at d kommer tydeligere fram at d er Statens vegvesen (stav slik) som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak, ikke Vegdirektorat. I d reviderte tiltaksprogramm har vi markert alle foreslåtte tiltak som bør tas ut med grønt. Årsaken til dte er enten at tiltakene allerede er gjennomført, at d er feil i tabellen eller at vannforekomsten ikke er i risiko. Videre har vi markert alle SaltSMART-tiltakene som lyseblå. Disse tiltakene mener vi også kan tas ut eller legges inn som t felles tiltak, se begrunnelse under. Nederst i d reviderte tiltaksprogramm har vi ført opp tiltak som lå i lokale tiltaksanalyser, men som ikke var med i forslag til regionalt tiltaksprogram, og tiltak som vi selv utreder/utbedrer mht. fiskevandringshindre (fra våre egne kartlegginger). Statens vegvesens oppfølging Salt SMART-prosjekt Statens vegvesen gjorde en screeningundersøkelse mht. salt i 2005, med oppfølgende undersøkelse i Disse undersøkelsene antyder at d er risiko for saltsjiktning særlig i små innsjøer nær veger med saltforbruk over tonn/km. Fra 2012 har d ved hver rullering av driftskontrakter blitt gjort faglige vurderinger på basis av erfaring og en beregningsmodell for innsjøene som ligger nær vegene, med tanke på å kartlegge om d er nødvendig med spesielle salttiltak. Statens vegvesen vil fra og med 2015 følge opp saltsmart-prosjekt med årlig overvåkning av salt i innsjøer. Utvalg av innsjøer vil bli gjort ter faglig vurdering og i henhold til sannsynligh for påvirkninger. I tillegg fortster undersøkelsene og risikovurderingene i forkant av driftskontraktrulleringene. Våren 2015 vil vi vurdere risiko for saltpåvirkning i vegnære innsjøer i driftskontraktene Grenland og Vestfold nor som skal rulleres i Våre undersøkelser og vårt utvalg av innsjøer som skal undersøkes vil dermed sannsynligvis være bedre faglig begrunn og mer målrt enn d forslag som foreligger fra vannregionmyndighen. Derfor bør undersøkelsene ikke faststes i tiltaksprogram, men være mer dynamisk og mer målrt ved å ta hensyn til de vannfaglige og saltbruksmessige erfaringene vi gjør oss underveis. Vi mener derfor at vårt arbeid med å gjennomføre tiltakene fra SaltSMART i forbindelse med rullering av driftskontraktene, samt at vi reduserer eller stanser salting ved særlig sårbare resipienter, vil føre til at saltingen av vegene reduseres vesentlig, og at mange av de foreslåtte tiltakene kan tas ut av tiltaksprogramm. Evt. kan dte føres opp som t felles overvåkingstiltak. Statens vegvesen har som mål å opprtholde framkommeligh og trafikksikkerh på vegene om vinteren uten at dte gir uakseptabel skade på miljø. Regionalt overvåkingsprogram Vi bidrar gjerne med mer informasjon fra den overvåkingen som skjer i nye vegprosjekter, men vi ber om å få en beskrivelse av hva miljømyndighene har behov for av informasjon, og hvilke paramere d ønskes resultater fra ved innlegging i Vann-Nt.

3 3 Svar på spørsmål i høringsbrev fra vannregionmyndighen: Er d eksisterende kunnskap som ikke er beskrev/ lagt til grunn? Vi kjenner ikke til i hvor stor grad vurdering av fisk og fiskebestander er tatt inn som grunnlag for klassifiseringen og risikovurderingen. Kunnskap om kjente vandringshindre for fisk vil i så fall være viktig kriterium for en slik vurdering. Er planen realistisk med hensyn til gjennomføring - når vi miljømålene for vannforekomstene med de foreslåtte tiltakene innen fristen? Er d forslag til andre tiltak? Vegtiltak er lite omtalt. Utbedring og utbygging av større rensiltak i tilknytning til veg tar tid og noen vil ikke være operative før ved fristutløp. Effekten av rensiltak vil først komme til syne senere. Punkt 3.6 i forslag til Regionalt tiltaksprogram nevner ikke krepsepest. Er d behov for strengere miljømål i særskilte vannforekomster og/ eller nedbørfelt? Vi er ikke kjent med noe behov for strengere miljømål. D er en fordel å bruke standard miljømål. Et ann spørsmål er om en bør vurdere mer bruk av 10 om mindre strenge miljømål i enkelte områder? D kan gjelde tt befolka områder med mye ulik aktivit. Er d samsvar med de foreslåtte prioriteringene og øvrige samfunnsmål? - gir forslag til plan godt grunnlag for kommunenes og sektormyndighenes prioriteringer og avveininger? Til kapittel 1.3 i forslag til Regional plan for vannforvaltning. Vi vil stille spørsmål ved om planen gir de rningslinjene den viser til for å kunne fremme innsigelse ter plan- og bygningsloven. D som ligger til grunn her er miljømålene som er satt med de unntaksmulighene som eksisterer. Et sentralt spørsmål blir om kunnskapsgrunnlag er godt nok til å vurdere effekt av planlagte tiltak som grunnlag for en innsigelse. I kapittel 3.6 er d en god omtale av befolkningsøkningen i Oslofjord-regionen som en viktig utviklingstrend. Har planen klart å synliggjøre d og bruke d som en tydelig nok premiss i sitt arbeid? Vi vil stille spørsmål ved om dte forhold burde hatt større vekt i planen for å tenke fremover og ikke bare se på hva som må rtes opp i dagens tilstand. Planen lister opp utfordringer fra arbeid med vesentlige vannforvaltningsspørsmål i kapittel 3.7. D er ikke helt i samsvar med kapittel 4.1 som vi tolker som en bland omtale av utfordringer og påvirkninger. I tiltaksprogramm brukes d en annen inndeling, tiltaksgrupper, som også gjelder litt av d samme. Her kan begrepsbruken bli mer entydig og dermed budskap tydeligere. Påvirkningene for elvevannsforekomstene blir regn i km (figur 4 i planen). D kan være en vel så god indikator som antall vannforekomster ut fra hvordan de er inndelt. Men d stiller høye krav til kunnskapsgrunnlag om utvikling av vannkvaliten nedover elveløp. Vi registrerer at påvirkning fra veg er lite omtalt og regnes som begrens i vannregionen opp mot de største påvirkningskildene. Andelen påvirkning fra er størst for kystvann. Vi antar at kilden her i hovedsak er båttrafikk. Her ligger d en usikkerh i effekt av befolkningsøkningen og nye tiltak d vil føre med seg. D er d ikke anledning til å kalkulere inn i denne planen. Men d vil virke inn på hvordan planen skal brukes som grunnlag for vurdering av videre utbygging.

4 4 Omtalen av forvente klimaeffekter er viktig som en påminnelse og forutsning for planlegging fremover. Men d kan nok gjøres langt mer summarisk og kortfatt i denne sammenhengen. I kapittel 4.5 kan vi ikke se at d trekkes noen konklusjon om kvaliten på kunnskapsgrunnlag. Er d vurdert som godt nok eller hva er de største svakhene? D er nyttig å vite for vurdering av helhen i planen. Hvilke nye eller forbedrede virkemidler er d behov for? D som er ført opp her vil stort st gå under begnelsen forbedring og praktisering av gjeldende virkemidler og ikke nye virkemidler. D gjelder alle omtalte tema, inkl. kunnskap og samarbeid. Omtalen kan med fordel kuttes vesentlig og sorteres langt strammere på hva som reelt er nye virkemidler. Teksten kan krympes til noen mer kortfattede punkter. Hvordan bør vannregionen være organisert på regionalt nivå og i vannområder slik at vi får til en helhlig vannforvaltning? D er gode forslag i planen. Sektorene bør være med i arbeidsutvalg i vannregionen og i prosjektgrupper i vannområdene ter behov. Sektorene bør ter vår mening ikke være med i styringsgrupper i vannområdene. Andre kommentarer Statens vegvesen skal konsekvent omtales som Statens vegvesen (stav slik) og forkort SVV. Der d står Vegdirektorat så skal d endres til Statens vegvesen. Vi ber om at d blir rt opp i alle dokumenter. I tiltaksprogramm under kapittel 3 er d spørsmål om en del utslipp blir regn flere ganger. I uttrekk fra Vann-Nt så er d tre punkter som kan blandes sammen; Utslipp fra andre punktkilder, avrenning fra byer/ttsteder (tte flater) og avrenning og utslipp fra. Hvordan er dte behandl for å sikre at utslipp kun blir regn en gang? Data i Vann-Nt er i stor grad skjønnsbasert. Om ansvarlig myndigh. I tiltaksprogramm under kapittel 3 så må tabellene av type tabell 8, skille på Ansvarlig myndigh og Tiltakshaver. Statens vegvesen er ikke ansvarlig myndigh på de områdene som er angitt her og d må rtes opp. Om utstrakt bruk av. Bør en del tiltak med kunne kuttes ut og heller overføres til overvåkningsprogramm? Må d argumenteres for i planen for at d kan tas inn i overvåkningsprogramm? D vil være en forenkling å ta d en nå opplever som manglende kunnskap inn i arbeid med overvåkningsprogramm og få avklart situasjonen gjennom d. Konklusjonen kan nyttes ved neste rullering av planen. Kapittel i tiltaksprogramm. I kulepunktene sist i kapitel (side 33) må punkt om Tiltak mot veganlegg skrives om. D gjelder både om salt redusert vegsalting og d neste om fysisk-kjemiske renseprosesser. Vi foreslår følgende ny tekst: Tiltak mot veganlegg drifte og vedlikeholde renseløsninger, nye krav til vintervedlikehold, vurdere renseprosesser i særlige sårbare vannforekomster. Kapittel 4.3 i tiltaksprogramm: Oversikten over tiltak pr. sektormyndigh er forsøk på å synliggjøre en fordelingsvirkning av de foreslåtte tiltakene i mangel på kostnadstall. D kan virke fornuftig for å finne en måte å anskueliggjøre fordelingen av tiltak. Men her er d med stor sannsynligh store modiske feilkilder. Hvordan er tiltakene fordelt, f.eks. mellom kommuner, fylkesmann og landbruk? Er d oversikter som den i tabell 8

5 5 som ligger til grunn? I så fall er tiltak gjerne plassert feil. Ansvarlig myndigh er som oftest ikke tiltakshaver. Ikke offentlige tiltakshavere (eks. avløp) er ikke med. Dermed vil ikke en slik oversikt si noe om fordelingen av kostnader. Kapittel 4.3 i tiltaksprogramm: D er viktig å synliggjøre her at vannområd må ha koordineringsansvar på å gi signaler om å ste i verk ulike tiltak i riktig rekkefølge. Videre oppfølging fra Statens vegvesen Statens vegvesen Region sør består av 5 fylker, hvorav våre Vegavdelinger i Telemark, Vestfold og Buskerud er ansvarlige for å gjennomføre tiltak i vannregion Vest-Viken. Tilsvarende består Region øst av 5 fylker, hvor Vegavdeling Oppland er ansvarlig for tiltak i Vest-Viken. Statens vegvesen stiller gjerne på en felles gjennomgang av våre tiltak i tiltaksprogramm på nyår. Veg- og transportavdelingen Med hilsen Tordis G. Vandeskog seksjonssjef Lene Jacobsen 1 vedlegg: Tiltaksprogram med kommentarer fra Statens vegvesen.

6 Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Påvirkningstype Tiltaksnavn Tiltakstypenavn Tiltaks priorit R Bygdaråi Avrenning og Forebyggende Avbøtende Kommentar forebyggende Avbøtende Hovedmiljøeffek t Kommentar negativ tilleggseffekt Tiltaks gjennomførings status Virkemiddel Sektormyndigh Kommune Vannområde Kommentarer fra SVV Seljord,Kvitesei d Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. "Ingen risiko" i Vann-Nt. SVV kan tas bort som sektormyndigh L Seljordsvatn deltaområde Avrenning og L Morgedalstjønni Avrenning og L Vigdesjå Avrenning og R Brudalsbekken Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Seljord Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Kviteseid Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Kviteseid Hva gjelder dte tiltak? Skien Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Vi tror ikke salting kan være noe problem her (stor avrenning). Kan d være at Avinor bærer større ansvar enn SVV? R Åseåa Avrenning og Notodden,Bø Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar R Svorte Avrenning og Hjartdal,Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Hjartdøla midtre bekkefelt Avrenning og Hjartdal,Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Prestevju Avrenning og Bø Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Bøelva Avrenning og Bø,Sauherad,Se ljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. "Ingen risiko" i Vann-Nt.

7 R Nomevann bekkefelt Avrenning og Nome Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar R Heddøla bekkefelt øst Avrenning og Notodden,Hjart dal Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Sætrebekken Avrenning og Notodden Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Hva gjelder dte tiltak? Ingen kommentarer i Vann- Nt som knytter dte foreslåtte tiltak til SVV R Flatdøla bekkefelt nordøst Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. Antar at prosjekt E134 Gvammen - Århus vil medføre at dagens E134 lenke i fremtiden antageligvis vil bli drift som vinterveg (altså ikke salt) R Vallaråi nedre Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen R Straumen - Avrenning og Bandak/Telemarkskan alen nedre Nome Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar L Flatsjå Avrenning og R Hjartdøla Midtre Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Seljord Hjartdal Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen L Hjartsjå Avrenning og L Elgsjøen Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Hjartdal Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Notodden

8 R Seljordsvatn bekkefelt øst Avrenning og Seljord Her er kommentarfelt knytt til kartlegging av avrenning og, altså kjemisk påvirkning. Dte henger ikke sammen. D antas at dte ikke er SVV sitt ansvar L Norsjø Avrenning og L Oftevatn Avrenning og Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Skien,Nome,Sa uherad Foreslått Vannforskriften Vegdirektorat Tokke D antas at salting ikke er noe problem her. Forslag til tiltak som kan tas ut av tiltaksprogramm grunn Statens vegvesens oppfølging av SaltSMART Forslag til tiltak som kan tas ut av tiltaksprogramm grunn at de allerede er gjennomført, feil i tabellene eller at vannforekomsten ikke er satt i risiko Tiltak som var med i lokale tiltaksanalyser - men ikke i forslag til regionalt tiltaksprogram R Evja Bedre dimensjonering av kulverten til Veia i Mjøndalen sentrum Økt oppvandring og reproduksjon av sjøørr Statens vegvesen Nedre Eiker Drammenselva Flott sjøørrbekk, stikkrennene fungerer, men verdien av bekken rtferdggjør en bedre dimensjonert nedgravd kulvert, helt bru. Ifølge en utredning av Svv er d ingen tiltak som vil kunne øke funksjonaliten til den eksisterende kulverten. D anbefales derfor bru når nårværende kulvert må skiftes ut pga slitasje og aldring. D er foreløpig ingen planer om å skifte ut kulverten siden den fungerer ter hensikten R Dauerudbekken Utredning av muligher for utbedring av fiskevandringshindre i Dauerudbekken Økt oppvandring og reproduksjon av sjøørr Statens vegvesen Lier Drammenselva R Søvebekken Statens vegvesen R R Vassmoen kanal bekkefelt Statens vegvesen Eidangerfjorden bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene R Skienselva bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene Innspill til nye tiltak (hovedsakelig utredninger/utbedringer av mulige fiskevandringshindre basert på egne kartlegginger) R Mogane bekkefelt Statens vegvesen Tokke-Vinje R Tyrvelibekken Statens vegvesen Tokke-Vinje R Vinjekilen bekkefelt Statens vegvesen Kragerøvassdrag R Herregårdsbekken Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene D er 4 fiskevandringshindre i bekken: 1. bru med konstruert foss, 2. fylling under Grimrudsveien, mer lang fylling oppstrøms Grimrudveien, 4. fylling som er fundamentert for rv. 23. Tiltak kan være aktuelt først når ny rv. 23 Dagslt- Linnes er åpn. Forvent byggestart for ny rv. 23 er 2017 med ca. 4 års byggid. Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Tiltak var med i lokal tiltaksanalyse. Medfører d riktigh at tiltak ikke er tatt med i d regionale tiltaksprogramm? Gjesåi fiskevandringshinder/faunapassasje. Tyrvelibekken fiskevandringshinder. Bamble kirkebekken S fiskevandringshinder. Herregårdsbekken fiskevandringshinder.

9 Klyvebekken R Skienselva bekkefelt Statens vegvesen SkienGrenlandsfjordene fiskevandringshinder R R R Steinsfjorden bekkefelt nord vest Steinsfjorden bekkefelt øst Ådalselva fra Sperillen til Hensfossen bekkefelt vest Potensiell storørrbekk. Anbefalt tiltak - for hånd med slegge og spt. Valbekken Storørrbekk.Behov for rensk. Flatarenna Storørrbekk. Anbefalt tiltak er strømstyrer og fiskrenne, alt. Fiskrapp. Langedalsbekken R R R R Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Sogna midtre bekkefelt sør Musling - elveørrlokalit. Anbefalt tiltak - hogge fiskrenne. Musling-elveørrlokalit. Anbefaler terskelkulp. Musling-elveørrlokalit. Anbefaler bedre dimensjonert nedgravd kulvert. Elvemusling-elveørrbekk. Anbefaler bedre dimensjonert nedgravd kulvert R R R R R R R R R R R R R R R Torevatn bekkefelt Gytebekk for innsjølevende ørr. Teste muligh for å terskle. Ørrunger potensielt viktige for elvemusling. Rist som sperrer potensiell gytebekk for storørr - anbefales fjern. Flere hinder oppstrøms, hvis de Nore bekkefelt der Statens vegvesen Krødsherad Hallingdal fjernes anbefales bru. Vemra der Statens vegvesen Krødsherad Tyrifjorden Innsjøørr. Vurdere bru. Bekkeørrbekk. Anbefaler strømstyrere i kombinasjon Egedøla bekkefelt øst der Statens vegvesen Sigdal Simoa med enkel tømmerterskel kulp Buvassåne - Markåne bekkefelt der Statens vegvesen Nes Hallingdal Innsjøørrbekk. Anbefaler terskling Holsfjorden - Tyrifjorden bekkefelt vest der Statens vegvesen Lier Tyrifjorden Storørr. Anbefaler terskelkulp. Tukudalselva der Statens vegvesen Sigdal Simoa Musling, elveørr. Anbefaler strømstyrere. Soneren bekkefelt der Statens vegvesen Sigdal Simoa Innsjøørr. Anbefaler nedsaging av kulvertmynning. Innsjøørr. Anbefaler bedre dimensjonert nedsenk Soneren bekkefelt der Statens vegvesen Sigdal Simoa kulvert. Eggedøla bekkefelt vest der Statens vegvesen Sigdal Simoa Musling, elveørr. Anbefaler strømstyrere. Verkenselva bekkefelt der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Vurder bekkeåpning. Steinsbekken der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Anbefaler strømstyrere og nedsagning. Verkenselva bekkefelt der Statens vegvesen Drammen Breiangen vest Elveørr. Vurder å fjerne flere hinder Kjennerudvannsbekke n bekkefelt der Statens vegvesen Øvre Eiker Eikern Innsjøørr. Anbefaler terskelkulp. Muligens Storørr og helst elveørr på gytevandring, muligh for elvemusling. Kulverten lekker og d er Vold bekkefelt der Statens vegvesen Flå Hallingdal behov for å tte den.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder Vegard Næss Postboks 130 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Regine Benz - 51911407

Detaljer

Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland. regional forvaltningsplan tiltaksliste. Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger

Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland. regional forvaltningsplan tiltaksliste. Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger Statens vegvesen sektoransvar i Rogaland regional forvaltningsplan tiltaksliste Region vest, Samfunnsseksjonen, v/regine Benz, miljøplanlegger 30.09.2014 Nasjonal Transportplan 2014-2023 Vannforskriften

Detaljer

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker?

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Elisabeth Strandbråten Rødland Miljøkoordinator Region midt Fagtreff 04.11.2014: Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud

Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Kartlegging av fiskevandringshindre i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Vest-Viken vannregion Bildeoversikt HALLINGDAL vannområde August 2011 Flå Fv211 6697768 510447 60,61 45,46

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Plan og forvaltning Vegavdeling Buskerud Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Indre Oslofjord vest - vannområde Mai 2013 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato: Nordland Fylkeskommune Saksbehandler: Arnt B. Olsen Fylkeshuset Telefon: 90989959 Seksjon: Region Nordland forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426 Att: Katrine Erikstad Deres referanse: 15/41908

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde

Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Oversikt over riks-(brun strek) og fylkesveger(svart strek) i Stryn vannområde Miljøutfordringer av veger for vannforekomster i Stryn vannområde; Avrenning av salt og miljøgifter fra vegbane til vannforekomst

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/1188-5 Arkiv: K54 VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE OM DOKUMENTENE: VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNOMRÅDER TYRITJORDEN

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune

Statens vegvesen. Utkast regulerinsgplan for vegprosjektet rv. 23 Dagslet - Linnes, oversendelse til politisk behandling i Lier kommune Statens vegvesen Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Anne Tønder - 32214367 2010/028814-111 24.05.2013

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endring av skiltforskriften - opplysning om vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle)

Statens vegvesen. Høring - forslag til endring av skiltforskriften - opplysning om vegmyndighet på skilt 560 (Opplysningstavle) Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kjersti Bakken - 22073499 2010/041636-002 12.03.2010

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no

Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no Fra: Birger Bjørnstad [Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn=k2mail] Kopi: Are Edgar Stenkjær [Are.Stenkjaer@harstad.kommune.no];

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Vannområde: Kragerøvassdraget

Vannområde: Kragerøvassdraget Side 1 av 6 Årsrapport 2012 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM 15.01.2013 kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Kragerøvassdraget A. Litt om organiseringen og aktiviteten

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2. Vannforskriftsamling 18. og 19.

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2. Vannforskriftsamling 18. og 19. Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2 Vannforskriftsamling 18. og 19. oktober 2016 Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Hedmark Trine Frisli Fjøsne, Hedmark

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg Tiltak for bedre vannmiljø ved veg v/ Hilde Sanden Nilsen Ser på: Vannforskriften i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Påvirkninger og effekter av vegdrift Miljøgifter i vegvann Vandringshinder for

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016-2021 1

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016-2021 1 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021. 2. Handlingsprogram for vannregion

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg

Høring av forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for Agder. Uttalelse fra Forsvarsbygg 1 av 5 Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/4128-1/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Turid Winther-Larsen 47 97 59 73 Til Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden 2016-2021 strengere miljømål

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby

Statens vegvesen. Referat. 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby Statens vegvesen Referat Dato: 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Møte nr: Sted: Møteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: 3 Samarbeidsgruppa Hokksund

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver

Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Oversikt over vannforekomster i beskytta områder - Elver Vannforekomst ID Vannforekomstnavn Vannområde Kommunenummer OffisieltNavn Økologisk miljømål 2021 012-1256-R Nordåa Randsfjorden 0522 Langsua nasjonalpark

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Kulverter som vandringshindre for fisk Sprang Vannstrøm under kulvert/kulvert for høyt i vegfylling Blokkering Skadet kulvert Generelle krav til kulvert

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver

Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Statens vegvesens arbeid og utfordringer i forhold til vanndirektiver Regioninndeling Region midt Regionvegkontor Distriktskontor Trafikkstasjon EUs vannrammedirektiv Viktige milepæler Karakterisering

Detaljer

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank APP?r_11r Statens vegvesen Balsfjord kommune Rådhusgata 1 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Inger Ludvigsdatter - 77617637

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Side 1 av 7 Re kommune JournalpostID 14/13775 Saksbehandler: Rune Nordeide, telefon: 33 06 15 66 Teknikk- og næringstjenester Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Statens vegvesen. Omklassifisering av vegnett i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner E134 Damåsen - Saggrenda

Statens vegvesen. Omklassifisering av vegnett i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner E134 Damåsen - Saggrenda Statens vegvesen Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Tafseer Ali / 93032656 16/95549-1 17.06.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune Statens vegvesen Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Tone Brunvoll / 71274179

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021 av 4. november 2011

Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021 av 4. november 2011 Planprogram Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken 2016-2021 av 4. november 2011 Fastsatt av fylkesutvalgene i fylkeskommunene i Telemark (22. november 2011), Vestfold (8. desember 2011), Buskerud

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Areal/plan/miljø TTjøme kommune

Areal/plan/miljø TTjøme kommune Areal/plan/miljø TTjøme kommune Saksbehandler:Bjørn Bjerke Larsen Direkte telefon:33 06 78 05 Vår ref.:15/46 Arkiv:FE-130 Deres ref.: Dato: 05.01.2015 Vestfold Fylkeskommune Fylkesadministrasjonen, Regionalavdelingen

Detaljer