Eierskapsmelding for Verran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierskapsmelding for Verran kommune"

Transkript

1 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon.

2 Innhold Del 1 Del 2- Eierliste Eierskapsmelding Innledning Formål KS sier videre om hensikten med eierskapsmeldingen: Kommunens realverdier Oppsummert skal eierskapsmeldingen Eierstyring Verran kommunes 10 punkter for god eierstyring: Roller og ansvar Samfunnsansvar Etikk Kommunestyrets og formannskapets roller og ansvar Ordførerens rolle og ansvar Valg av styre Motivasjon for kommunalt eierskap Kjønnsbalanse Habilitet Styringsmuligheter ved de ulike selskapsformer Kommunale foretak (KF) Interkommunale selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Stiftelser Oppsummering Samlet oversikt over kommunalt eierskap (aksjer eller varig eie) Aksjer og andeler i varig eie, som er balanseført i kommuneregnskapet Garantiansvar Øvrige garantier Detaljert oversikt over kommunens eierskap Jekta AS

3 7.1.1 Verran kommune kjøper følgende tjenester av Jekta AS i 2012: Verran næringsutvikling AS (VNU) Verran utbyggingsselskap AS Inn- Trøndelag Brannvesen KomRev- Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS Verran kommune sine overføringer til IKS KLP Kommunal Landspensjonskasse Kommunekraft Andre samarbeid som Verran kommune deltar i Gjennomgang av eiendommer og arealer som Verran kommune eier Trygde - og omsorgsboliger Skoler og barnehager Institusjon - med mer Tekniske bygg Del 2- Eierliste Vedlegg 1- Verran kommunes 10 punkter for godt eierskap 2

4 1 Eierskapsmelding 1.1 Innledning Rådmannen legger fram Verran kommunes første eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen gir en totaloversikt over kommunen sine eiendommer og eierskap, men også hvilket samarbeid kommunen er deltaker i, samt de ulike samarbeidsformene. Eierskapsmeldingen i sin nåværende form gir et godt grunnlag for kommunestyret til å drøfte den videre eierstrategien for det enkelte eierskap. Kommunen skal for hvert enkelt selskap/foretak ha en gjennomtenkt begrunnelse for hvorfor den er eier, hva kommunen vil med sitt eierskap, og å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål. Det kan for eksempel være at opprettholdelse av de enkelte eierskap ikke lengre er riktig tiltak, fordi forutsetningene har endret seg fra det som var hovedmålet da det opprinnelig ble etablert. Et aktivt eierskap betyr at de folkevalgte gis en mulighet til å utøve eierstyring. For å oppnå god eierstyring er det nødvendig med en tverrpolitisk felles forståelse for hvorfor Verran kommune eier aksjer i selskaper, deltar i interkommunale selskaper (IKS) mv. En slik formålsdiskusjon er viktig for den videre prosessen. Det er altså et ikke ubetydelig politisk arbeid som gjenstår før eierskapsmeldingen fremstår som komplett. Det er viktige verdier, interesser og samfunnsfunksjoner som forvaltes i kommunale selskap og foretak. Målsetting med en eierskapsmelding er å drøfte kommunens ulike motiv for å opprette eller delta i selskap. Skal selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være hensiktsmessige former. Et vilkår for aktiv eierstyring er at det fra eiers side er formulert forventninger, mål og strategier for selskapene. Eiers forventninger og strategier blir utgangspunkt for selskapskontrollen og for behandling av selskapets drift og resultat. Selskapenes strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene. Det er derfor viktig at Verran kommunestyre ovenfor selskap med sterke kommunale eierinteresser, aktivt definerer og revurderer motiv, mål og forventninger. Styrets oppgave blir å videreutvikle strategien og å arbeide for å realisere selskapets mål. Dette vil være med å utvikle kommunen i rollen som eier, og klargjør rolledeling mellom eier og selskap. Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget er delegert denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Kontrollutvalget har derfor en veldig viktig rolle i kommunens kontroll med eierskapet sitt. Det er 3

5 viktig at kontrollutvalget sikres gode nok rammebetingelser slik at de har mulighet til å utøve sin funksjon på en god måte. Eierskapsmeldingen skal oppdateres årlig. Ansvarlig for dette er rådmannen. Strategidelen i eierskapsmeldingen skal rulleres innen 2 år etter at nytt kommunestyre er konstituert. 2 Formål Eierskapsmeldingen har som formål å etablere en totaloversikt over kommunens eierskap, både når det gjelder selskaper, eiendommer og arealer. En eierskapsmelding bør etter KS oppfatning som minimum ha tre hovedpunkter; I. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid med selskapene. II. Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. III. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon. 2.1 KS sier videre om hensikten med eierskapsmeldingen: En eierskapsmelding vil kunne gi flere ringvirkninger utover det å sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til å skaffe til veie en oversikt over kommunens samlede virksomhet, og det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene. Videre bidra til mer åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet. I et hefte utgitt av KS i februar Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper - er det anført: Eierskap medfører at de folkevalgte må påta seg en annen rolle enn det som tradisjonelt har vært oppfattet som politikernes rolle. Hovedtyngden av selskapene utfører oppgaver og gir tjenester innbyggerne er helt avhengige av. Dette stiller store krav til samfunnsansvar, både hos selskapene og hos eierne. Bevissthet om riktig eierskap og styring av og i selskapene vil i seg selv kunne være et viktig bidrag til kommunesektorens omdømme. Selskaper er opprettet og lever i stor grad sitt eget liv på utsiden av den kommunale hverdagen. Det vedtektsfestede formålet skal styre virksomheten, men har det bestemte formålet den samme viktigheten i dag som da selskapet ble opprettet? Mange kommunestyrepolitikere vet heller ikke hva eller hvilke verdier - kommunen faktisk eier. Det gir grunn til refleksjon omkring hva vi eier hvorfor vi eier hvordan vi eier. Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene, f eks politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv. Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier. Det betyr også at en i kommunen bør forsøke å skille mellom det som er kommunens eierskapspolitikk og det som er kommunens eierstrategi. I. Eierskapspolitikken er de overordnede premisser som kommunen legger til grunn for forvaltningen av sine selskaper eller eierandeler. Litt spisst kan det sies at eierskapspolitikken er de krav kommunen setter til seg selv som eier. Politiske temaer kan her være spørsmålet 4

6 om praktisering av prinsippet om mer -offentlighet, premisser for valg av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering og premissene for hvordan eierstyringen skal skje. II. Eierstrategi er de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsettinger som eierne har satt. Det er ikke anbefalt at kommunestyrene i eierskapsmeldingen detaljstyrer selskapene, men bidrar til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret overfor selskapene og omverden. 2.2 Kommunens realverdier Realverdi er en gjenstands eller en enhets verdi uttrykt i faste priser. Realverdier er fast eiendom og gjenstander. Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier: Eierskap i bedrifter Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter Infrastruktur innen vann og avløp 2.3 Oppsummert skal eierskapsmeldingen I. Legge grunnlaget for å utvikle konkrete eierstrategier for hver enkelt eierposisjon. II. Legge grunnlaget for å gjøre den politiske styringen tydeligere og mer entydig, fortrinnsvis knyttet til politisk styring av hvordan eierskapet ivaretas, gjennom de operative eierorgan. III. Legge fundamentet for sammensetting av styrer med kompetanse, ut fra de utfordringer foretakene og selskapene, står overfor. IV. Bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes arbeid V. Bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de holdninger Verran kommune har som eier, og på denne måten unngå for sterk selskapsstyring. VI. Revideres fortløpende, og minimum hvert fjerde år, senest i løpet av første kalenderår etter kommunestyrevalg, ettersom eierstyringens formelle sider gjør det nødvendig 3 Eierstyring I 2004 vedtok Verran kommune "Prinsipper for god eierstyring", jf oversikt nedenfor, samt vedlegg Verran kommunes 10 punkter for god eierstyring: 1. Alle aksjonærer skal likebehandles. 5

7 2. Det skal være størst mulig åpenhet knyttet til selskapets drift og planer. Styret er ansvarlig for at sekskapet i samarbeid mellom styre og ledelse har en løpende informasjon til sine eiere og offentligheten. 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på selskapets generalforsamling. 4. Verran kommune vil som eier/ deleier sammen med selskapets øvrige aksjonærer sette resultatmål for selskapene. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet, kjønnsbalanse og mangfold ut fra det enkeltes selskapets egenart. 6. Lønns- og insentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige. 7. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon ovenfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 8. Styret skal ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres. 9. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 10. Verran kommune er representert ved ordfører(ordfører er kommunens juridiske representant)og rådmann, eller en annen representant ved fullmakt på selskapenes genrelaforsamlinger. Disse er også kommunens reprensentanter i alle sammenhenger for rollen som eier er aktuelle. 4 Roller og ansvar 4.1 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side er viktig for å kombinere innbyggernes behov og samfunnets verdier med effektivitet og lønnsomhet. Omgivelsene har forventninger om samfunnsansvarlig eierskap og samfunnsansvarlig drift, hvor ansvaret går ut over kortsiktig profitt. 4.2 Etikk Kommunen som forvalter av felles ressurser er avhengig av allmennhetens tillit og et godt omdømme. Omdømme bygges innenfra. Godt arbeid med etikk vil over tid lønne seg. Verran kommune har blant annet egne etiske retningslinjer for sine ansatte og folkevalgte. Dette i tillegg til kommunens prinsipper for godt eierskap. Det er viktig at selskaper som Verran kommune er eier av eller medeier i også jobber med etiske retningslinjer for styret og ansatte. Selskapets etiske profil bør forankres i bedriftskulturen. For å skape åpenhet om roller og verv for folkevalgte, ansatte og styrerepresentanter har kommunestyret anbefalt at folkevalgte og ledere i Verran kommune å registrere seg i styrevervregisteret. 4.3 Kommunestyrets og formannskapets roller og ansvar Kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar reguleres av kommuneloven Kommunestyret skal gjennom eierskapsmeldingen minst en gang i kommunestyreperioden, foreta en evaluering av styrenes arbeid for selskaper som kommunen eier eller er medeier i. 6

8 4.4 Ordførerens rolle og ansvar Ordfører representerer kommunen i selskapenes generalforsamling, representantskap og årsmøte. Når det gjelder IKS er det foretatt valg av representant i kommunestyret. Representanten skal forholde seg til vedtak og signaler fra formannskap og kommunestyre i selskapenes generalforsamling, representantskap og årsmøte, jf. Verran kommunes 10.punkt for god eierstyring. 4.5 Valg av styre Styret skal bli sammensatt på en slik måte at det blir i best mulig stand til å utføre de oppgaver det er pålagt. Styremedlemmer kan hentes fra kommuneadministrasjonen, folkevalgte eller fra næringslivet generelt. Som hovedregel bør det være slik at folkevalgte kun går inn dersom styreoppgavene har en politisk karakter. Representanter fra kommuneadministrasjonen vil ofte representere en kompetanse som er viktig å ha inn i styret. For styrer i selskaper som kommunen er eier av eller medeier i bør det tilstrebes kjønnsbalanse i styrene. Kommunen bør vektlegge dette ved valg til styrer. 4.6 Motivasjon for kommunalt eierskap Spørsmålet om organisering må ses i forhold til virksomhetens karakter. Noen kommunale selskaper kan være drevet av rene forretningsmessige hensyn, mens for andre selskap vil kjerneoppgavene være forvaltning og myndighetsutøvelse. Risiko og behovet for politisk styring bør stå sentralt i dette valget. En virksomhet med høy økonomisk risiko bør organiseres slik at eventuelt tap for kommunen begrenses. Aksjeselskap vil da være mer aktuelt. I valget av organisasjonsform bør formålet med virksomheten diskuteres. 4.7 Kjønnsbalanse I tillegg til det eksisterende kravet om kjønnsbalanse i kommunale utvalg, kommunale foretak og IKS er, er det nå også lovkrav om kjønnsbalanse i styret for aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet Kommunelovens 80a lyder slik: Representasjon av begge kjønn i styret: 1. Reglene i aksjeloven 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. Departementet kan gi forskrifter om at reglene i første punktum også skal gjelde for aksjeselskaper som eies av kommuner eller fylkeskommuner med under to tredeler, når resten av selskapet er eid av staten eller selskaper som direkte eller indirekte, er heleid av staten 2. For å legge til rette for at valget oppfyller kravene i nr. 1 kan departementet gi forskrift om den nærmere gjennomføringen av valget av styremedlemmer som velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven 6-4, herunder også eventuelt i selskaper som nevnt i nr. 1 annet punktum. Dette krever samordning forut for valgene på generalforsamlingene. I flere selskaper blir det nå vedtektsfestet bruk av valgkomité. Dette kan også bidra til at styrene i større grad sammensettes ut fra nødvendig kompetanse. 7

9 4.8 Habilitet De seneste årene er habilitetsbestemmelsene innskjerpet i lovverket. Det er vedtatt endringer i forvaltningsloven. Ved valg til styrer er det viktig å være obs på dette. At en person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Loven fastslår at en person er inhabil når han leder eller har en ledende stilling, er medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommuner, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Forvaltningslovens 6 fastslår nå at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, også der selskapene er fullt ut offentlig eide. KS eierforum kommenterer at det likevel er viktig å understreke at politisk deltakelse i styrene generelt vil være tillatt og at politisk kompetanse i mange virksomheter er viktig for selskapsstyrene. Politikere som har eller har hatt styreverv har også en høyere generell interesse og kunnskap om selskapene og eierstyring og bidrar på denne måten med viktig kompetanse i kommunestyret og deres ansvar. 5 Styringsmuligheter ved de ulike selskapsformer 5.1 Kommunale foretak (KF) Opprettelse og drift av kommunale foretak er regulert i kommunelovens kap. 11, Et kommunalt foretak er en utskilt og ganske frittstående del av kommunens forvaltning, men er ikke et eget rettssubjekt, Reglene om kommunale foretak er utformet med sikte på organisering av mer forretningspreget virksomhet i kommunal regi. Det er imidlertid kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser som foretaket pådrar seg. Kommunestyret er generalforsamling og oppnevner styre og bestemmer vedtekter. Det er styret som ansetter direktør. Direktøren har ansvar for daglig drift og rapporterer til styret. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet overfor styret, men kan utsette gjennomføringen av vedtak inntil saken er behandlet i kommunestyret. Styret og direktør har myndighet til å binde kommunen utad, men ikke lenger enn den tildelte kompetansen gir grunnlag for. 8

10 KF har videre fullmakter og større handlefrihet enn regnskapsloven jf. kommunelovens 75. I praksis godkjenner kommunestyret KF ets budsjett, og styret står etter dette relativt fritt med hensyn til sine disposisjoner innenfor dette. Formelt sett kan kommunestyret som eier gi sine retningslinjer, men normalt er dette gjort ved Denne organisasjonsformen velges gjerne når kommunen ønsker å ha sterk politisk påvirkning på ulike sider ved driften. Ved å organisere virksomheten i et KF bestemmer kommunen foretakets rammebetingelser gjennom vedtak om kapitalgrunnlag og vedtekter. Det er naturlig at kommunen, som eier, krever avkastning på investert kapital og andel av eventuelt overskudd. Daglig drift kan også påvirkes gjennom etiske retningslinjer, krav til faglige mål og valg av styre. At KF ikke er en selvstendig juridisk enhet, men inngår som en del av kommunen, betyr at kommunens avtaleverk med arbeidstakerne også gjelder for KF -ene. Kravet til avkastning må sees i et langsiktig perspektiv ut fra forventinger om det enkelte foretaks inntjeningspotensiale. Merknad: Verran kommune har per i dag ingen kommunale foretak. 5.2 Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten med denne loven er å gjøre det forsvarlig å etablere interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver i forbindelse med tjenesteyting til innbyggerne og offentlig myndighetsutøvelse. IKS kan også brukes til interkommunalt samarbeid som har et visst forretningsmessig preg. Da som alternativ til aksjeselskap. Et interkommunalt selskap er en selvstendig juridisk enhet. Den enkelte deltaker hefter for en brøkdel, tilsvarende eierandelen, av selskapets forpliktelser. Ved etablering av et interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. I Lov om interkommunale selskaper, 4, beskrives de punktene som må være med i en selskapsavtale. Her bestemmes deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet. Videre bestemmes antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner. Representantskapet er det høyeste organ for et IKS. Representantskapet velger styre for selskapet. Kommunestyret har små styringsmuligheter etter at et IKS er etablert. Kommunen skal velge medlemmer til representantskapet og kan gjennom disse gi signaler og synspunkter til selskapet. Årsmelding og regnskap skal legges fram for kommunestyret til orientering. I denne sammenheng kan kommunestyret uttrykke synspunkter vedr. driften av selskapet, men kan ikke gi direkte pålegg til selskapet. Merknad: Per i dag er det kun Inntrøndelag brannvesen som legger fram årsmelding og årsregnskap som orientering til kommunestyret. 5.3 Aksjeselskap (AS) Aksjeselskap må etableres og drives med utgangspunkt i aksjeloven. På møte i generalforsamlingen kan eierne stille krav og gi signaler til selskapet. Dersom det stilles krav til styret eller til driften av 9

11 selskapet som er av prinsipiell art, må disse nedfelles i vedtektene. Vedtak må da fattes med nødvendig flertall. Styret, som er selskapets øverste myndighet mellom generalforsamlingene, må først og fremst holde seg innenfor rammen av selskapets vedtekter. Mellom generalforsamlingene har eierne ikke ordinære muligheter til å påvirke driften av selskapet. 5.4 Stiftelser Etablering og drift av stiftelser skal skje i medhold av Lov om stiftelser. En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsstiftelse. I denne sammenheng vil vi bare ta med næringsstiftelser. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet. 5.5 Oppsummering Bruk av KF og IKS gir kommunen mulighet til å organisere tjenester mer selvstendig i forhold til resten av kommunen. De to formene er primært ment for virksomheter som er selvfinansierende eller av mer forretningsmessig karakter og som kan drives godt uavhengig av kommunens øvrige virksomhet. Selskapsformene brukes i forbindelse med monopolpreget virksomhet og når ansvarsbegrensningen ikke er reell. Aksjeselskap brukes når andre eiere enn kommuner skal delta, og når det ønskes reell ansvarsbegrensning. Sammenlignet med aksjeselskap gir KF/IKS en del økonomiske fortrinn som lavere rente på lån (1-3 % avhengig av kredittrisiko til eventuelt AS), gunstigere egenkapitalisering, vanligvis ikke skatt på overskudd. Andre fordeler ved KF formen: at kommunestyret godkjenner budsjetter og at styrene står relativt fritt mht disponering innenfor det godkjente budsjett, utnyttelse av stordriftsfordeler. eks innkjøp, ferdige reglementer, systemer og ordninger eks pensjonsordning fra kommunen kan tas i bruk, kortere beslutningsveier, muligheter for direkte dialog med ordfører/politisk ledelse. Begrensningene i foretaksmodellen ligger i at hele eller deler av overskuddet kan dras inn, og at dette kan bli en uforutsigbarhet i forhold til framtidige investeringer og fornying. Kommunestyret kan også gi retningslinjer og gjøre vedtak som overprøver vedtak styret har gjort. Ved AS er generalforsamlingen øverste myndighet, ved IKS representantskapet og ved KF kommunestyret. Bestemmelsene om styrets oppgaver og myndighet er tilnærmet lik. Det samme gjelder daglig leders oppgave. Styring av et heleid kommunalt AS i forhold til IKS og KF blir mer et spørsmål om hvordan en velger å utforme vedtekter og å utøve styring og ledelse enn valg av selskapsform. Kommuner og fylkeskommuner har stor frihet til å organisere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom etablering av selvstendige rettssubjekt. (Et rettssubjekt er en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene). 10

12 6 Samlet oversikt over kommunalt eierskap (aksjer eller varig eie) Per er Verran kommune eier/ medeier i: Jekta AS Verran Næringsutvikling AS Kommunal landspensjonskasse(klp) Inn- Trøndelag brannvesen IKS Verrastranda samfunnshus Follafoss samfunnshus Verrabotn samfunnshus Egenkapitalinnskudd KomRev Trøndelag IKS Egenkapitalinnskudd KomSek Trøndelag IKS 6.1 Aksjer og andeler i varig eie, som er balanseført i kommuneregnskapet Selskapets navn Eierandel i selskapet % Balanseført verdi Kr Balanseført verdi Kr Kommunekraft 0, Jekta AS Verran Næringsutvikling AS 100 % Verrastranda samfunnshus (SA) Coop Steinkjer ansv. Innskudd (SA) Coop Steinkjer Ansv. innskudd Egenkapital KLP Egenkapitalinnskudd, KLP, skogen Egenkapitalinnskudd KOMrev Trøndelag IKS , Egenkapitalinnskudd KomSek Trøndelag IKS 1, Sum Merknad: Verran kommune er i tillegg andelseier i Follafoss og Verrabotn samfunnshus. Dette er imidlertid ikke balanseført i kommunens regnskap. Årsaken til dette er uviss. 11

13 6.2 Garantiansvar Lånegaranti er gitt overfor Navn Adresse Beløp Per Beløp Per Utløper dato Jekta AS Malm (Innløst i 2011) Jekta AS Malm Verran Utbyggingsselskap AS Malm Verran Utbyggingsselskap AS Malm Verran Utbyggingsselskap AS Malm Verran Utbyggingsselskap AS Malm Sum garantiansvar Merknad: Garantiene er gitt som garanti for kjøp av eiendommer med påstående bygninger, derav forskjellig størrelse av verdi og varighet. 6.3 Øvrige garantier Gitt overfor Navn Adresse Beløp per Utløper dato Inn- Trøndelag Brannvesen Steinkjer Inn- Trøndelag Brannvesen Steinkjer Sum Merknad: Når det gjelder lånegarantien til brannvesenet, hefter hver kommune for selskapets forpliktelser med en ansvarsprosent tilsvarende eierprosenten. 12

14 7 Detaljert oversikt over kommunens eierskap 7.1 Jekta AS Verran kommune fikk i 1995/96 godkjenning for etablering av en ASVO- bedrift for 10 ansatte. Tildelingen skjedde med utgangspunkt i kommunes søknad fra Bedriften hadde som hensikt å gi et arbeidstilbud til yrkesvalghemmede, fortrinnsvis for de med trygderettigheter. Et gjennomgående element i det arbeidet som lå til grunn for søknaden var at det skulle etableres et nært samarbeid med Trønder- Tre AS i forhold til arbeidsoppgaver, som samlet sett skulle gi et bredere arbeidstilbud til målgruppen. Det ble sett på som positivt at bedriften også kunne bidra til å gi sosialhjelpsmottakere et arbeidstilbud. Formål: Jekta AS er godkjent både som vekst- og attføringsbedrift i henhold til NAV sine godkjenningskriterier. Det generelle formålet med selskapets virksomhet finnes nedfelt i Stortingets arbeidsmarkedspolitikk som utøves gjennom NAV sitt regelverk. Selskapet har som formål å skape varige arbeidsplasser for personer med redusert funksjonsevne, samt gjennom tiltak foreta avklaringer av personer med forskjellige behov som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. I samarbeid med lokalt næringsliv skal bedriften drive utprøving og avklaring av personer i hovedsak i et samarbeid med NAV Verran. Drive service overfor private og offentlige aktører som et ledd i overnevnte grunnlag, samt skaffe relevante arbeidsoppgaver til personer med nedsatt arbeidsevne. Det totale grunnlaget ved utgangen av året(2011) er 13 plasser på varige tilrettelagte (VTA), 7 plasser på arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og 4 plasser på tilrettelagt arbeid (TA). Samlet utgjør det 24 plasser knyttet til NAV sitt område samt at bedriften har noen prosjektbaserte tiltaksplasser i tillegg. Selskapet er heleid av Verran kommune med en aksjekapital på kr ,- Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte og er fritatt for kommune- og selskapsskatt. Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør Næringskode(r): Sektorkode: Styreleder Styremedlemmer Endre Skjervø Varig tilrettelagt arbeid Produksjon av treemballasje Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Kommunalt eide aksjeselskaper mv. Bjørnar Skevik Nina Indgjerd Brattsti, Ann Irene Baardvik, Ole Laurits Kulstadvik 13

15 Merknad: Tall i parentes viser minus Resultatregnskap for 2011 Note JEKTA AS Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. i beh. av varer under tilvirk, og ferdig tilvirk, varer 0 (65 787) Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 3 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 4 ( ) ( ) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 12 Sum finansinntekter Annen rentekostnad (16 581) (29 905) Annen finanskostnad ( ) ( ) Sum finanskostnader ( ) ( ) Netto finans ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad (50 414) ( ) Ordinært resultat (50 414) ( ) Årsresultat (50 414) ( ) Overføringer Udekket tap (50 414) ( ) Sum (50 414) ( ) Balanse pr. 31. desember 2011 ( Aktiva) Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varem. og lign. rettig... Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende

16 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr. 31. desember 2011 JEKTA AS (Passiva) Note EGENKAPITAL OG GJELD 6 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (aksjer å kr.) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld 7 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Verran kommune kjøper følgende tjenester av Jekta AS i 2012: Merknad: Tallene er uten moms Overføringer og kjøp av tjenester fra Jekta AS Faste oppdrag: Beløp Antall Beløp pr år Merknad pr år Driftstilskudd Hjemlet i egen avtale mellom NAV Nord- Trøndelag, Jekta og Verran kommune Postkjøring Kr 150 pr dag + 3,90 pr km Rep. transport hjelpemidler Transport mat hjemmeboende Økte fra til fra mars Skolefrukt (pr uke) Alle tre skolene Caravell (bil) Avtale om bruk, men brukes ikke. Oppsagt fra

17 Drift vaskeri Økte fra til fra mai 2012 Plenklipping Verraparken kommer i tillegg Husleie bruker Sum faste oppdrag Tilfeldige oppdrag: Transport bruker (pr tur) Anslått antall. Henting av papir til Anslått antall makkulering Margitstua Betalt 1 gang Catering Estimert Tilfeldige transportoppdrag Estimert Sum tilfeldige oppdrag Verran næringsutvikling AS (VNU) Verran næringsutvikling ble etablert i 1989, for å drive næringsarbeid på vegne av kommunen. Formål: Fremme næringsutvikling i Verran ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmede tiltak i kommunen. Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser og sikring av eksisterende arbeidsplasser, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling/servicetiltak, som på sikt kan arbeidsplasser. Selskapet kan være aksjonær i andre selskaper. Aksjonærer: Verran kommune Andel aksjer: 100 % Registrert i enhetsregisteret Stiftelsesdato: Daglig leder Jarle Kirkeberg Styrets leder Jostein Guttorm Strand Styremedlemmer Per Ivar Storli, Tor Arne Bakken Regnskapsfører Namdalseid Regnskap AS Registrert i Enhetsregisteret: Daglig leder/ adm.direktør: Jarle Kirkeberg Næringskode(r): Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Sektorkode: Kommunalt eide aksjeselskaper mv. Også registrert i: Foretaksregisteret 16

18 Regnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (15 869) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (15 758) ( ) ORDINÆRT RESULTAT (15 758) ( ) ÅRSRESULTAT (15 758) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital (15 758) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (15 758) ( ) Balanse Eiendeler ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i selskap Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Fordringer på datterselskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

19 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Verran utbyggingsselskap AS Verran utbyggingsselskap er indirekte kommunalt eid gjennom at kommunen eier morselskapet(vnu). Bedriften er registrert som Aksjeselskap under virksomheten "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers". Formål: Med sikte på industri og annen virksomhet i kommunen skal selskapet søke å skaffe passende og rimelige lokaler som stilles til disposisjon for interesserte. Selskapet kan også delta i og selv gjennomføre andre tiltak som har som målsetting å skape nye arbeidsplasser, sikre eksisterende bedrifter samt gjøre kommunen attraktiv som etableringssted. Med dette for øyet kan selskapet, eventuelt også gjennom datterselskaper eller på annen måte, innen Verran kommune, drive slik virksomhet som er egnet for formålet. Aksjonærer: Verran næringsutvikling AS Antall aksjer: 1000 Foretaksnavn: VERRAN UTBYGGINGSSELSKAP AS Organisasjonsform: Aksjeselskap Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør Jarle Kirkeberg Styreleder Jostein Guttorm Strand Styremedlemmer Per Ivar Storli, Tor Arne Bakken Næringskode(r): Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Sektorkode: Kommunalt eide aksjeselskaper mv. Også registrert i: Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret Regnskap Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt

20 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (72 117) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (72 117) ÅRSRESULTAT (72 117) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap (72 117) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (72 117) Balanse Eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap ( ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD 19

21 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til konsernselskap Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Inn- Trøndelag Brannvesen Verran kommune er medeier i det interkommunale selskapet Inn-Trøndelag brannvesen. IKSeierskapet utøves gjennom selskapets representantskap. Per i dag er kommunens ordfører medlem i rep.skapet. Formål: Selskapets oppgave er å ivareta den totale brann- og feietjenesten, for eierkommunene i henhold til gjeldende lovverk. Deltakere Per Andel Steinkjer kommune 63,5 % Inderøy kommune 13,9 % Verran kommune 7 % Snåsa kommune 6,6 % Mosvik kommune 2,6 % Osen kommune 6,4 % Merknad: Fra og med 2012 er prosentandelen endret som følge av sammenslåingen av Inderøy og Mosvik kommuner. 20

22 Navn/foretaksnavn: INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Organisasjonsform: Interkommunalt selskap Registrert i Enhetsregisteret: Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør Håvard Bye Styrets leder Åge Flægstad Styremedlem Per Arne Løvhaugen, Berit S. Aune, Gunn H. Tangstad, Henry Skevik, Rep. for de ansatte: Odd H. Austli, Terje Moen Næringskode(r): Brannvern Sektorkode: Kommuneforvaltningen Også registrert i: Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Regnskap Driftsregnskapet I hele kroner Regnskap 2011 Budsjettverdi 2011 Budsjett vedtatt 2011 Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl sos utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger Sum finansposter Ordinært resultat Interne finansieringstransaksjoner Avsetninger Bruk av tidl års regnsk.messige

23 Bruk av tidl avsetninger Brukt til finans.av utg.i inv.regns Sum interne finansieringstransa Regnskapsmessig resultat Investeringsregnskapet I hele kroner Investeringer i varige driftsmidler Utlån, kjøp av aksjer og andeler Regnskap 2011 Budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap Sum Investeringer Finansiering Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd og ref.vedr investeringer Dekning av tidligere års merforbruk Mottatte avdrag på utlån, 00 aksjesalg, a Bidrag fra årets driftsregnskap 0 Netto avsetninger Sum finansiering Udekket i investeringsregnskapet Balanse Note Saldo 2011 Saldo 2010 i hele kroner Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Anleggsmidler Materialbeholdninger 0 0 Kortsiktige fordringer

24 Premieawik 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 o Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler Eiendeler Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubunde Investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig overskudd Regnskapsmessig underskudd 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Egenkapital Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Kassekreditllån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieawik Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Memoria KomRev- Trøndelag IKS Selskapet ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Fra 1. juli 2008 gikk 5 kommuner i Sør-Helgeland inn som deltakere. Formål: Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Merknad: Verran kommune har valgt å ikke konkurranseutsette revisjon. Regnskapsrevisjon Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Innholdet i regnskapsrevisjon i 23

25 kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 3. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommunenes og fylkeskommunens forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven 77 nr 4. Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder Selskapskontroll Fra 2004 er kommunene pålagt å utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper. Det er kommunens kontrollutvalg som skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Det skal blant annet kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Navn/foretaksnavn: KOMREV TRØNDELAG IKS Organisasjonsform: Interkommunalt selskap Registrert i Enhetsregisteret Stiftelsesdato: Daglig leder/ adm.direktør Arnt Robert Ovesen Haugan Styreleder Elin R. Agdestein Styremedlemmer Bente Vatn, John L. Sellæg, Anne S. Sklet, Torkil Berg, Johan Hass Næringskode(r) Sektorkode Også registrert i Representant for de ansatte: Unni Romstad Generell offentlig administrasjon Kommuneforvaltningen Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Regnskap Driftsregnskapet Note Regnskap Budsjett 2011 Regnskap 2010 I hele kroner Driftsinntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønn inkl sos utgifter 7, 9, Kjøp av varer og tjenester Overføringer

26 Kalkulatoriske avskrivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter 0 0 Avdrag på lån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 Motpost kalk avskrivninger Sum finansposter Ordinært resultat Interne finansieringstransaksjoner 3,4 Avsetninger Bruk av tidl avsetninger Brukt til finansiering av investeringer Sum interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig resultat Balanse Note hele kroner Note Fasle eiendommer og anlegg 0 0 Utslyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Anleggsmidler Material behold ninger 0 0 Kortsiktige fordringer Premieawik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler Eiendeler Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubunde investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig overskudd Regnskapsmessig underskudd 0 0 Likviditets reserve 0 0 Kapitalkonto Egenkapital Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobllgasjonslå n

27 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieawik 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Investeringsregnskapet- i hele kroner Regnskap 2011 Budsjett Investeringer Investeringer i vange driftsmidler 0 0 Utlån, kjøp av aksjer og andeler Sum investeringer Finansiering Bruk av lån 0 Bruk av fond 0 Salg av fast eiendom 0 Tilskudd og refusjoner vedr investeringer 0 Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv 0 Bidrag fra årets driftsregnskap Netto avsetninger 0 Sum finansiering Udekket i Investeringsregnskapet KomSek Trøndelag IKS Sekretariat for kontrollutvalgene i 21 kommuner i Nord-Trøndelag, samt for kontrollutvalgene i Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Innherred Samkommune og Midtre Namdal Samkommune. Selskapet ble stiftet , og overtok ansvaret for sekretariatsfunksjonen i kontrollutvalgene i kommunene fra årsskiftet 2005, og i fylkeskommunen fra Kommunelovens forskrift om kontrollutvalg, 20. Sekretariat Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 26

28 Kontrollutvalgets rolle ved selskapskontroll Kapittel 6 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. Forskriftens 13, 2.ledd omhandler plan for selskapskontroll: Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 3. ledd fortsetter: Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Det er kontrollutvalget som har rett til å kreve de opplysninger de mener er nødvendige for gjennomføring av kontrollen. Denne retten kan kontrollutvalget videredelegere til aktuell revisor for det enkelte oppdraget. Krav til selskapskontrollen omhandles i forskriftens 14: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere at de som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Eierskapskontrollen er obligatorisk ved selskapskontroll, men den kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap 3. Forvaltningsrevisjon utføres gjennom systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning, og skal bl.a. gi kommunestyret grunnlag for å bidra til en bedre forvaltning. Hvilke selskaper kan kontrolleres Det er fire typer selskaper som er aktuelle for selskapskontroll: 1. Aksjeselskaper der kommunen selv eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner eier alle aksjene 2. Interkommunale selskaper opprettet iht. lov om interkommunale selskap 3. Selskaper der kommunen har aksjer men der øvrige aksjeeiere er private investorer 4. Selskaper der kommunen har gitt tilskudd eller lign. næringsstøtte 27

29 Navn/foretaksnavn: KOMSEK TRØNDELAG IKS Organisasjonsform Interkommunalt selskap Registrert i Enhetsregisteret Stiftelsesdato Daglig leder/ adm.direktør Liv Tronstad Styrets leder Arnstein Lyngstad Styremedlemmer Liv H. Thun, Gunnar Alstad, Sigrid Johannsen, Ivar M. Skjestad, Representant for de ansatte: Svein A. Myrvold Næringskode(r) Generell offentlig administrasjon Sektorkode: Kommuneforvaltningen Også registrert i Foretaksregisteret NAV Aa-registeret Regnskap Økonomisk oversikt - Drift 1 Regn skap 2011 Regulert budsjett Opprinnelig Budsjett 2011 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER - Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav (i motytelse) Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum drifts inntekter DRIFTSUTGIFT ER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag pd C 28

30 Sum eksterne finansinntekter 135 2B EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lan Utlån c Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivinger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overfart til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige rnerforbru) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsagt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer -/mindreforbruk Balanseregnskapet Tall 1 kroner Noter Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Fasle eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Pensjonsmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd

31 Premisavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser inkl netto arb.g.avg Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 [Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekreditten 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieawik inkl arb.g.avg Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memonakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene

32 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2011 Regulert Opprinnelig Regnskap 2010 Tall i 1 kroner budsjett 2011 budsjett 2011 INNTEKTER Salq driftsmidler oq fast eiendom Andre salqsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statliqe overførinqer Andre overførinqer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutqifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter oq omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet

33 Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubudne investeringsfond Bruk av budne fond Bruk av likviditetsreserven SUM FINANSIERING Udekket/ Udisponert 7.7 Verran kommune sine overføringer til IKS Selskap Inn-Trøndelag Brannvesen IKS KomRev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS KLP Kommunal Landspensjonskasse Formål: Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. KLP er et gjensidig eid selskap, der kommunen er både eier og kunde. KLP forvalter de midler kommunen hvert år setter av til framtidige pensjonsforpliktelser, samt står for den tekniske utbetalingen av de oppståtte pensjoner. Merknad: Verran kommune har ikke konkurranseutsatt kommunal tjenesteproduksjon. Regnskapstall - Viser regnskapstall for hovedkontor RESULTATREGNSKAP Konsernregnskap Ja Ja Ja Ja Ja Sum driftsinntekter

34 Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat BALANSEREGNSKAP Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum egenkapital Sum gjeld Kommunekraft Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 og eies av 126 kommuner, åtte fylkeskommuner og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). LVK og Kommunekraft AS har i samarbeid med Statkraft utarbeidet en standardkontrakt for uttak av konsesjonskraft, og Kommunekraft har utarbeidet kontraktsstandarder for formidling av konsesjonskraft.kommunekraft AS bistår også med å vurdere ulike tilbud som kommunene får. Hva er LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging. Formål: Kommunekraft har som formål å formidle salg av kraft (konsesjonskraft) på vegne av aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i det åpne markedet. Kommunekraft AS driver «non-profit», det vil si at selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. 33

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Anita Ulstad Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument yringsdokument for folkevalgte

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer