Åstveitvågen Båtlag. Onsdag kl Sted: Tertnes skole i siloen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen"

Transkript

1 Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag kl Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent 4. Årsmelding og regnskap for (Overgang til kalenderår for regnskap). 5. Fremtidig økonomi og utvikling I. Brygger, nå må noe gjøres. To alternativer, enten A eller B. A. Rehabilitering av brygger. B. Utskifting av brygger. II. Budsjett for 2012 inklusiv forslag til nye satser. Det er vedlagt to alternative budsjettforslag avhengig av hva årsmøtet beslutter i punktet over. 6. Valg 7. Innkomne forslag a. Fra styret: 7.1 Endring av vedtekter og ny kraninstruks. Forslag A-G b. Fra medlemmer: Ingen mottatt. Vedlagt sendes: Årsmelding, innkomne forslag (ingen), regnskap for 2011 med budsjett for 2012, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag. Styret ønsker medlemmene velkommen til Årsmøte. Hilsen styret. Årsmøte 2012 Side 1 av 24

2 ÅRSMELDING Årsmøte i 2011 ble avholdt i Tertnes skole i «siloen» 23. mars med 39 stemmeberettigede, herav 3 skriftlige fullmakter. Årsmøtet godkjente fremmøtte representanter og fullmaktene. Referat er sendt medlemmene. Følgende tillitsvalgte har fungert i meldingsåret: Funksjon Navn Valgt frem til Formann Nils Kristian Søfteland 2013 Viseformann Trond Mellingen 2012 Sekretær Stein Erik Gjelstad 2012 Kasserer Willy Sørensen 2013 Havnesjef Svein Gaustad 2013 Materialforvalter Tom Danielsen 2012 Hussjef Oddbjørn Fylkesnes 2013 Dugnadssjef Johan Holstad 2013 Styremedlem Morten Gjendemsjø 2012 Styremedlem Gerhard Eikeland 2012 Andre verv Funksjon Navn Valgt frem til Revisor Rolf Clementsen 2012 Geir Holsen (Grete Holsen) 2013 Valgkomité Anders Bleie 2014 Ståle Eikeland 2012 Frank Ove Bu 2013 Tur-/arr.komité Alfred Stavenes 2014 Magnus Klepsvik 2013 Terje Andersen 2012 Møtevirksomhet Det er avholdt 10 styremøter i perioden. Status medlemmer Medlemmer v/inngang (01.03) Nye medlemmer Avgang (utmeldt og ikke-betalende) Medlemmer v/utgang (01.03) Nye medlemmer: Alle som henvender seg med spørsmål om båtplass får tilbud om å melde seg inn i båtlaget, selv om vi ikke kan love plass. Avgang medlemmer: Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent og avgifter pr blir strøket iht. 4 i lagets lover. Årsmøte 2012 Side 2 av 24

3 Innledning Generelle prioriteringer I et båtlag som er drevet på dugnad er det viktig å ha et realistisk forhold til hva som er praktisk mulig å oppnå basert på dugnad og frivillig innsats. Bryggeanlegget bærer nå preg av sin alder. Det gamle anlegget krever mye vedlikehold, og 2011 har vært et krevende år i så måte. Arbeidet med å sikre forsvarlig drift av selve bryggeanlegget må alltid ha første prioritet for et båtlag. Med tanke på de tiltak som vedtas for å sikre havnen inn i fremtiden vil dette kreve enda mer i Når det gjelder annen aktivitet i båtlagets regi, så anser styret det som viktig å støtte opp om de initiativ som turkomite og andre i båtlaget tar, i tråd med lagets formål. Men dette vil først og fremst bestå i å stille fasiliteter til rådighet og eventuelt gi økonomisk støtte. Praktisk gjennomføring og organisering forutsettes det at turkomite og eventuelle andre initiativtakere tar seg av. Dette følger som en praktisk konsekvens av den prioriteringen som styret har gjort. Det ble derfor ikke noe St. Hans arrangement i regi av styret i Hvis krefter i Båtlaget ønsker å dra i gang dette for 2012 så stiller styret seg positive til dette, men gjennomføring må initiativtagere selv ta seg av. Styret vil også i større grad benytte seg av å godtgjøre egne medlemmer for dugnadsinnsats som krever spesielle kunnskaper, og gjerne krever rask innsats, i de tilfellene hvor de aktuelle medlemmene som kan gjøre jobben for lengst har oppfylt sin dugnadskvote. Styret vil påse at man holder seg innenfor myndighetenes grense på kr 4000,- som kan utbetales skattefritt. Bryggeanleggets fremtid På årsmøtet i 2011 ble bryggekomiteen gitt et omfattende mandat: «Trinn I (helhetlig planlegging): Bryggekomitéen skal til neste årsmøte (evt. ekstra ordinært møte) utrede og lage en helhetlig plan for gjennomføring av en trinnvis utskiftning (hva, hvordan, når, hvorledes, kostnader). Usikkerheter knyttet til gjennomføringen skal også utredes. Alle andre forhold som har betydning skal utredes herunder hvor lenge nåværende anlegg kan videreføres med nødvendig vedlikehold. Målsetning å få til en trinnvis utskifting over tid, slik at alle brygger er skiftet ut før dets levetid går ut, samt at investeringskostnader fordeles på de som skal bruke bryggene. Trinn II (gjennomføre): Bryggekomitéen skal gjennomføre den helhetlige planen som fremkommer som resultat av trinn I etter godkjennelse og eventuelle presiseringer fra årsmøte evt. ekstraordinært årsmøte». For å få satt fortgang i dette arbeidet, og samtidig sørge for at vi fikk frem forslag til årsmøtet som både bryggekomiteen og styret stilte seg 100% bak, så har styret og bryggekomiteen jobbet sammen om dette, og fremmer nå et felles forslag hvor årsmøtet får ta stilling til to likeverdige alternativer. Arbeidet ble startet våren 2011 ved at det ble bestilt en tilstandsrapport for å skaffe en uavhengig faglig vurdering av tilstanden på eksisterende anlegg. (Vedlagt). Årsmøte 2012 Side 3 av 24

4 Hovedkonklusjonen i denne er at det ikke ble funnet råte i bærende konstruksjoner, og at det ville være mulig å sikre bryggene en antatt restlevetid på minst 15 år ved å skifte ut toppdekket og en del beslag. Deretter ble det gjennomført en testoppgradering av en seksjon for å få verifisert omfang, og skaffe grunnlagsdata for en noenlunde sikker kostnadskalkyle. Når toppdekket bel fjernet fikk man tilgang til bolter og beslag, og fikk den nødvendige oversikt. Dette fremkom: - Bryggenes tilstand tilsier at noe må gjøres snarest. Særlig er tilstand på bolter og beslag dårligere enn antatt. Det må enten rehabiliteres eller skiftes ut. Å utsette problemet er ikke et alternativ. - Rehabilitering av toppdekket og utskifting av nødvendige beslag kan med stor grad av sikkerhet gjøres innenfor en ramme på kr Dette vil sikre bryggene en antatt restlevetid på minst 15 år, i tråd med konklusjonene i tilstandsrapporten. Bryggekomiteen og styret har deretter gjennomgått ulike modeller for finansiering, avskrivninger, verdifastsettelse på innskudd osv. Resultatet av dette er at årsmøtet blir bedt om å velge mellom to likeverdige forslag. - A Rehabilitering. - B Utskifting av hele bryggeanlegget snarest. Det ligger ikke noe forslag om å gjøre ingenting. Årsmøtet blir bedt om å velge mellom A eller B. Et vedtak om å gjøre ingenting vil etter styrets og bryggekomiteens oppfatning være på grensen til det uansvarlige. Forslag «B Utskifting av hele bryggeanlegget snarest», legger opp til at man gjør et vedtak om å bygge ut snarest. Hvis dette blir det valgte alternativet, så vil bryggekomiteen starte en anbudsrunde for deretter å presentere noen ulike alternativer ferdig priset for årsmøtet i Da vil årsmøtet i så fall bli bedt om å velge mellom de konkrete utbyggingsalternativer. Det legges ikke opp til omkamp om selve utbyggingen. Årsmøte 2012 Side 4 av 24

5 Forholdet til Bergen kommune Styret vil prioritere å få en avklaring rundt avtalen med Bergen kommune. Det er viktig for båtlagets langsiktige planlegging at disse viktige rammebetingelsene kommer på plass. Ole Warberg er båtlagets kontaktperson mot kommunen. 15. november 2011 skrev han et brev til Bergen kommune med følgende tekst: «Bergen kommune, Bergen Kommunale Bygg KF, Allehelgensgaten 2, 5016 Bergen Attn. Lars Holdhus Kulturbyen Bergen, 15. november 2011 VEDRØRENDE FORNYELSE AV LEIEKONTRAKT MELLOM ÅSTVEDTVÅGEN BÅTLAG OG BERGEN KOMMUNE FOR EIENDOMMEN GNR. 186, BNR 1081 Vi viser til tidligere møter og korrespondanse i sakens anledning. Det er en stund siden vi har hørt noe fra dere. Etter tidligere avtale skal vi avvente til vi hører fra dere om en eventuell videre prosess. Det er også bekreftet fra dere tidligere om at et startpunkt for betaling av fremtidig husleie baserer seg på det fremtidige tidspunkt for fornyelse av avtalen. Det vil derfor være rimelig å mene at vi bør kunne komme frem til en konkret avtale innen nær fremtid.» Web-side I høst har vi slitt med tilgangen til nettsidene våre. Etter gjentatte purringer på leverandør har vi funnet ut at vi selv må ta grep. Vårt domene har bokstaven «å» i seg. Det antas at dette kan være medvirkende til de stadige problemene som oppleves. Styret har derfor kjøpt de nye domenenavnene og som begge leder oss problemfritt til nettsidene våre pr. dato. Siden er etablert med en offentlig del, en del som er passord-beskyttet, hvor alle medlemmer vil få tildelt pålogging og passord, samt en del som kun medlemmer valgt av Årsmøte har tilgang til. Pålogging for alle medlemmer: Brukernavn : medlem og Passord : jolle2011 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle som har båter på krankaien må ha presenning under båten når det høytrykkspyles og bunnsmøres, dette er for oppsamling av bunnstoff. Deretter kostes dette opp og leveres til miljøstasjon. Etter pålegg er det blitt laget et rom i underetasjen på klubbhuset for hensetting av batterier, olje og filtre. Styret vil imidlertid oppfordre alle medlemmer om å fortsette den gode jobben som før med selv å levere dette til nærmeste miljøstasjon. Hvis medlemmene setter fra seg olje, batterier o.l. i det nye rommet vil det medføre store utgifter for båtlaget og dermed høyere avgifter til medlemmene. Hendelser/skader. Det er ikke rapportert hendelser i Statistikk: Hendelser: Årsmøte 2012 Side 5 av 24

6 Ytre miljø: Styret ser med uro på at det har vært en stor økning av forurensning i båtlaget, medlemmer kaster/setter fra seg oljekanner med og uten olje, samt defekte batterier. Tiltak: Styret har nulltoleranse ved forsøpling på båtlagets område og vil slå hardt ned ved at det opprettes eksklusjonssak ved slik adferd. Ift hendelsen med stein på tilkomstveien så har styret vært i kontakt med grunneieren som er kjent med at vi følger situasjonen forløpende. Styret ønsker å fortsette å ha fokus på HMS i fm dugnads arbeid. Ansvarlig arbeidsleder skal foreta vurdering av HMS før arbeid starter. Periodisk kontroll av livvester har vaktansvarlig i styret. Fortløpende vurdere prosedyrer rundt kranoperasjoner og krybber. Den enkelte båteier skal vise særlig aktsomhet ved lensing av båt. Det er uønsket og uakseptabelt at olje slippes ut på sjøen. I fm slipping fjerner den enkelte bunnstoff (flak) og leverer til deponi. Kranen: Kranen ble ikke godkjent i juni og måtte gjennomgå større reparasjoner, men er nå i orden. Kranen i båtlaget har begynt å dra på årene. Den trenger kontinuitet i vedlikeholdet. Styret har derfor inngått en service og godkjenningsavtale med KIS Kran og industriservice. Grunnet mangel på kranførere ønsker styret å arrangere krankurs til våren. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan løfte på dagtid og kveldstid. Av skattemessige årsaker kan det tjenes inntil kr. 4000,- pr. år skattefritt. Det kan trekkes fra utgifter som bensin, telefon, arbeidsklær. Interesserte bes om å kontakte Oddbjørn Fylkesnes på e-post: Styret foreslår samtidig å øke godtgjørelsen til kranførerne. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget og fremkommer tydelig i oversikt over nye takster. Samtidig fjernes takstene for ikke-medlemmer, siden løfting for ikke-medlemmer krever sertifisering av kranfører, noe vi ikke kan imøtekomme. Det legges frem forslag til ny kraninstruks under punkt 7.1 Endring av vedtekter, forslag G. Bom: Bommen har fungert greit i år Årsmøte 2012 Side 6 av 24

7 Havneanlegget og brygger Status tildeling av båtplasser: Det var kommet inn vel 50 søknader på de ledige båtplassene ved søknadsfristens utløp, som ble tildelt etter ansiennitet. Det var kommet inn et salg av 3,5 m P1034. P1034 ble solgt. Denne ble tildelt medlem 163. Utleide bryggeplasser: Det var kommet inn 7 utleieplasser i bryggeanlegget. Tre stk 3,5m, høyeste tildelt medlem 286. Ingen 3m, var til leie i år. 5 stk. 2,5m, høyeste tildelte medlem plasser dvs. halvplasser ytterst og innerst på bryggene, alle plassene er utleiet, høyeste medlem tildelt er 451. Frittliggende bøyer: En bøye er sagt opp og tildelt nye leiere, høyeste tildelt er 448. Ellers er det foretatt interne rokkeringer på bøyene. Småbåthavn, bøyer, og småbåt havn foran klubbhus: Her er bare en ledig. Høyeste tildelt er medlem 458 Status brygger: Flytebryggene; 2012 sesongen, se rapporten fra Marine surveyor R. E. Lange, og styrets avstemningsforslag. Vi har hatt dykkere nede 1 dag, de har gått nøye over bølgedemperen og gått over festene til bryggene. Vi må skifte festene inn mot skjæret, et taufeste på midterste bølgebryter var slitt av, bøylen på bunnfestet til bølgedemperen ut mot sundet var meget slitt, (dette hadde 2 bøyler), så vi må ta og binde sammen disse festene. Vi venter på at dykkerne skal komme tilbake og inspisere resten av bryggefestene, og skifte disse festene til skjæret. Vi har også skiftet en del fester inn mot land, og en del stålkauser er skiftet ut med knute. Kortvarige tiltak: Få gangveiene til å ligge, og gli på bryggene. Ikke falle utenfor. Få strømførerne kabler som ikke er beregnet til å ligge i sjøen, opp av sjøen. Følge med og ta det som måtte komme. Langsiktige tiltak: Viser til forslag fra bryggekomiteen og styret om enten å rehabilitere eller bygge nytt. Andre forhold: Vi har også i år hatt tilfeller hvor ukjente båter dukker opp i våre brygger. Båten ble solgt fra et medlem, der den nye eieren hadde spurt en eller annen om han kunne ligge der. Slikt skal ikke forekomme. Enhver henleggelse av båter i anlegget skal foregå i forståelse med havnesjef/styret. Det kan i mange tilfeller være svært arbeidskrevende å finne eierne til disse båtene. Innkreving av leie og lignende, kan være ganske utfordrende. I slike tilfeller vil regningen bli forelagt eieren av båtplassen. Alle må vise initiativ, og rapportere når det er mistanke om ukjente båter som dukker opp Årsmøte 2012 Side 7 av 24

8 Klubbhuset/Fjellhall Fjellhall: Status: 4 bur tildelt i Venteliste pr. november 2011: Ingen Klubbhus: Arbeid med ferdigstillelse av gang og inngangsparti. Litt listing gjenstår, samt maling av gang. Vindu i gavl på loft er i dårlig forfatning og skal byttes. Det har opp gjennom årene vært lagt ned mye av både penger og dugnad for å ruste opp huset. Nå begynner det å bli bra. Men møblementet yter ikke huset rettferdighet. Noe av møblementet er svært slitt (eksempelvis kontorstol, sofa, flere konferansestoler). Styret har tatt høyde for oppgradering av dette i budsjett for Ønsket er bedre skrivebord, stol og sofa i vaktrom, samt et større konferansebord med tilhørende stoler for å dekke behov for inntil 12 personer i møte. Styret ser for seg at noe av dette kan skaffes på Finn, men vil ikke gå inn på gi-bort løsninger hvor man kvitter seg med utdatert møblement. Hele hensikten er at resultatet skal bli en oppgradert og kvalitetsmessig god løsning som kan vare en stund og som gir et skikkelig inntrykk. Dugnad For å kunne planlegge og gjennomføre dugnaden mer effektivt vil det i 2012 bli krevd påmelding til dugnad hvor man oppgir hvilke oppgaver man kan utføre. Alle som vil skal få utføre dugnad, men det forutsettes at man har meldt seg på. Det kommer mer informasjon om dette i vårutsendelsen. Det har vert utført totalt 6 dugnader på kveldstid fordelt på vår og høst. I tillegg har det vært utført noe dugnad utover de 6 kveldene. Totalt er det utført 626 timer fordelt på 64 medlemmer. Det kan enkelte ganger være vanskelig og få utført komplisert arbeid. I slike tilfeller må en leie inn fagfolk. Men det er slik at alle kan noe, så stort sett har vi klart oss med egne krefter. Dugnadssjefen takker for godt samarbeid og ikke minst en positiv innstilling til alle som var på dugnad i Vi har en del folk i laget som har kompetanse som båtlaget trenger til diverse dugnadsarbeid. Problemet er at mange av disse har vært så mye brukt at de allerede har kontoen full av dugnadstimer. For likevel å kunne benytte disse har styret besluttet å gi en godtgjørelse når det er behov for å benytte folk som allerede har en overfylt dugnadskonto. Satsen for dette er satt til kr 250,- pr time. Gjeldende skatteregler gir anledning til å utbetale inntil 4000,- pr. person pr. år skattefritt, og vi vil holde oss innenfor den skattefrie grensen. Tiltak på kort sikt, forslag (2012) Utføre fortløpende vedlikehold og kontroll av anlegget ihht fast sjekkliste. Oppgradere bryggene med nytt dekke, skifte av beslag osv., hvis dette blir vedtatt. Se egen sak. Tiltak lengre sikt: Vertikale søyler til kai mot klubbhus er utsatt for forvitring og må skiftes ila noen år. Det er en sprekk mellom fjell og betongkonstruksjon på som det må gjøres tiltak med. Dette vil komme opp i diskusjonen med kommunen om leieavtale og forpliktelser i forhold til vedlikehold. Årsmøte 2012 Side 8 av 24

9 Armering i selve krankaien ligger i dagen og ruster. Vaktordningen Vaktordningen har fungert bra i år. Det har vært lite vaktskulk med de vakttidene som vi nå har. Vaktansvarlig i styret har jevnlig lest og signert vaktprotokollen. Tyveri i havnen Status: Det er meldt om 0 tilfeller av tyveri i perioden. Statistikk: Tyveri Renovasjon Båtlaget har ikke renovasjonsordning for medlemmene. Medlemmer er selv ansvarlig for å ta avfallet med seg til godkjent sted. Styret minner som vanlig om typiske saker som må skjerpes inn: - Medlemmer som gjentatte ganger må purres på ift innbetaling av kontingent etc. - Medlemmer som hensetter søppel, oljeprodukter, batterier etc. i havnen. Turer og arrangementer og planer videre Pinseturen er en av det faste tradisjonene i båtlaget, som har pågått over lang tid. Turkomiteen v/alfred Stavenes har gitt følgende rapport fra Pinseturen 2011: Turen gikk i år til Austrheim, nærmere bestemt Det gamle skolehuset i Rongevær (Posisjon N E ). For første gang ble det forsøkt å legge turen til ett sted, slik at pinseaften og 1. pinsedag ble uten kjøring. 14 båter samlet seg der i løpet av fredagen 10. juni 2011, de resterende 4 båtene kom i løpet av lørdagen. Da hadde vi 18 båter, 37 voksne og 13 barn samlet. Alle fikk køyeplass i båtene, og muligheten for å ligge i hus ble derfor ikke benyttet. Vi ble velsignet med fint oppholdsvær med solgløtt og litt nordatrekk, som gjorde opphold på sørsiden nedenfor skoleplassmuren til et trivelig sted. Pinseaften var det rekefest på kaien, og griller ble benyttet av de såkalte ikke- rekespiserne. Det ble en stor forsamling i aftensolen. Mange hadde tatt med seg kaker, og til egentraktet kaffe ble utekvelden avsluttet ved solnedgang, men mange fortsatte innendørs i det fine lokalet i naustet. Pinsedag fortsatt med det fine været, og folk forberedte seg til den tradisjonelle fiskekonkurransen, som i år gikk i to klasser, barn til 12 år og voksne, og gjaldt den største fisken. Kl var alle deltakerne i gang og kl ble fiskene veid og fiskerne premiert. Voksenklassen vant Eirik Ormberg med en sei på 4,2 kg foran Rolf Hoddevik og Jan Erik Alfstad. Barneklassen vant Vilje Eikeland med en lyr på 1,6 kg,foran Ida? med en lyr på 1,5 kg, og Morten Ormberg med en torsk på 1,4 kg. I kvantum ville nok Rolf Hoddevik og Gerhard Eikeland vært i teten, de hadde spesielt mye i baljene sine. Årsmøte 2012 Side 9 av 24

10 Så var det middagsgrilling på kaien og koselig samvær, som også denne kvelden fortsatt i naustet etter en nydelig solnedgang. 2. pinsedag stilte mange opp tidlig og rydding og vasking av de fasilitetene som var benyttet gikk unna i en fei. Vi fikk dermed god tid før vi skulle forlate stedet kl Solen skinte fortsatt, og alle fikk en fin tur hjemover. Svært mange av deltakerne ønsker seg en ny pinsetur til Rongevær, men det er opptatt i pinsen 2012, men reservert for oss i Alfred Stavenes Bryggenes verdi Bryggenes verdi må stå noenlunde i forhold til de faktiske verdier. I vedlagte saker til årsmøtet med forslag om enten rehabilitering eller full utskifting legges det til grunn at nåværende bryggeverdier holdes på samme nivå som det har vært gjort i en årrekke. Dette begrunnes med at selv om bryggene i seg selv har en mye lavere verdi så rettferdiggjøres dette på basis av verdien på annen infrastruktur i havnen. Men nye innskudd direkte tilknyttet flytebryggene vil bli nedskrevet år for år i takt med avskrivningene på de samme bryggene. I 2011 var verdiene som følger, og dette foreslås opprettholdt for 2012: 2,5m ,0m ,5m (Bøye 8.842) Forsikringssum Forsikringsavtalen er opprettholdt hos IF Skadeforsikring, forsikringsbeløpene er uendret med unntak av standard indeksregulering. Forsikringen er delt i 2 deler hvor bryggene er kasko forsikret i 1 del og huset/ innbo og kranen 1 del med forskjellig forfall. Økonomi Regnskapet for 2011 er omarbeidet til å følge kalenderåret. I denne forbindelse er det kommet inn en korreksjonspost på kr Det er revidert og vedlegges under sak 5. Revisorer har gjort en grundig jobb med detaljert gjennomgang. Kasserer og revisorer er imidlertid enige om at det er svært arbeidskrevende å få full oversikt med nåværende økonomisystem. Styret vil i 2012 vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bedre dette. Det fremlegges to alternative budsjett avhengig av hvilket alternativ som velges for bryggene. Begge de fremlagte alternativene baserer seg på innskuddsfinansiering og vil sikre båtlaget en trygg økonomi. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedlagte årsberetning og regnskap. Åstveitvågen, Nils K. Søfteland (s) Formann Trond Mellingen (s), Stein Erik Gjelstad (s), Willy Sørensen (s), Svein Gaustad (s), Gerhard Eikeland (s), Oddbjørn Fylkesnes (s), Johan Holstad (s), Tom Danielsen (s), Morten Årsmøte 2012 Side 10 av 24

11 Gjendemsjø (s) Årsmøte 2012 Side 11 av 24

12 Sak 5 Fremtidig økonomi og utvikling I Brygger, nå må noe gjøres. To alternativer, enten A eller B Som det fremkommer under innledning i årsmelding, så mener et samlet styre og bryggekomite at noe må gjøres umiddelbart med bryggene. Dette baseres på tilstandsrapport og testoppgradering av en seksjon. Nedenfor presenteres to alternative forslag for årsmøtet, og årsmøtet anmodes om å velge enten alternativ A eller alternativ B. Disse er likeverdige i forhold til å ivareta båtlagets behov for fungerende brygger i tiden fremover. Når man skifter ut bryggene vil det åpne seg mulighet for å øke bryggestørrelsen, og eller få flere store brygger. Man kan også ta høyde for noe større båter. For noen vil dette kunne være et argument for utskifting på et tidligere tidspunkt. Ekstraordinær avskriving Uavhengig av hvilket alternativ som velges foreslås det å gjøre en ekstraordinær avskrivning av nåværende brygger slik at disse i regnskapene fremstår mer i tråd med reelle verdier. Samtidig mener båtlaget at det er gitt lovnader fra kommunen, (BKB), om at ny leieavtale ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Da er det ikke samsvar mellom båtlagets oppfatning og regnskapets gjeldspost «2990 Annen kortsiktig gjeld kr leie til BKB». Det foreslås derfor å nedskrive denne gjeldsposten til null i tråd med vår oppfatning, inntektsføre beløpet og samtidig avskrive bryggene med et tilsvarende beløp. Dette vil medføre at regnskapet i større grad gjenspeiler virkeligheten både i forhold til bryggenes verdier og forholdet til kommunen. Dette er en ren regnskapsmessig disposisjon som ikke medfører at penger brukes, og heller ikke endrer det regnskapsmessige resultatet. Båtlaget vil fremdeles holde av et beløp på kr for sikkerhets skyld, og vil fortsette å belaste regnskapet med kr pluss prisvekst for forventet leie BKB. Forslag A: Rehabilitering av brygger. Forslaget innebærer at bryggene rehabiliteres med nytt toppdekke og nye beslag, slik at antatt restlevetid økes til minst 15 år. Samtidig gis styret fullmakt til å etablere en ordning for kvalitetssikring av strømutleie, slik at strømleiere pålegges å benytte kabler med målere i tråd med båtlagets krav. Finansiering og økonomi: - Eierinnskudd kr kr fra båtlaget gir en økonomisk ramme på kr Det forutsettes at innskuddet på ca. kr 5000 fordeles forholdsmessig mellom eierne av ulike bryggestørrelser etter samme formel som de gamle innskuddene. - Bryggene avskrives med ekstraordinær avskriving og restverdien avskrives over 15 år. Årlig avskriving vil bli å kostnadsføre hvert år. - Nytt medlemsinnskudd påplusses det gamle innskuddet, men det nye innskuddet nedskrives over avskrivingstiden på 15 år. Årlig nedskriving av medlemsgjeld/medlemsinnskudd vil bli å inntektsføre hvert år. Årsmøte 2012 Side 12 av 24

13 - Medlemmene gjøres oppmerksom på at man må være forberedt på å innbetale nytt innskudd om 15 år for totalfinansiering av nye brygger, antagelig ca kr i dagens kroneverdi. Dette må hver enkelt brygge-eier ta høyde for. Forslag B: Utskifting av brygger snarest. Forslaget innebærer av båtlaget vedtar å skifte ut bryggene snarest. Bryggekomiteen vil da umiddelbart starte en anbudsrunde for deretter å presentere noen ulike alternativer ferdig priset for årsmøtet i Da vil årsmøtet bli bedt om å velge mellom de konkrete utbyggingsalternativer. Det legges ikke opp til omkamp om selve utbyggingen. Finansiering og økonomi: - Det gis en øvre ramme for utskifting av hele bryggeanlegget alt inklusive på kr Etter at årsmøtet i 2013 har valgt konkret alternativ, blir eierne av bryggene umiddelbart krevd for et innskudd til dekning av utbygging. Rammen betyr at innskuddet vil ligge innenfor ca kr pr brygge-eier. Det forutsettes at innskuddet på ca. kr fordeles forholdsmessig mellom eierne av ulike bryggestørrelser etter samme formel som de gamle innskuddene. - Bryggene avskrives med ekstraordinær avskriving og restverdien avskrives over 2 år. Nye brygger avskrives over forventet levetid på 30 år. Årlig avskriving vil bli å kostnadsføre hvert år. - Nytt medlemsinnskudd påplusses det gamle innskuddet, men det nye innskuddet nedskrives over avskrivingstiden på 30 år. Årlig nedskriving av medlemsgjeld/medlemsinnskudd vil bli å inntektsføre hvert år. - Medlemmene gjøres oppmerksom på at man må være forberedt på å innbetale nytt innskudd om 30 år for totalfinansiering av nye brygger, antagelig ca kr i dagens kroneverdi. Dette må hver enkelt brygge-eier ta høyde for. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag A/B (Enten A eller B) Årsmøte 2012 Side 13 av 24

14 II Budsjett for 2012 inklusiv forslag til nye satser. To alternative budsjettforslag avhengig av hva årsmøtet beslutter i punktet over. Uavhengig av hvilke alternativ man lander på så har styret forslag til noen mindre endringer i satsene for Nedenfor er en komplett oversikt over nåværende satser og endringer med rødt. Kontingenter og avgifter: Ny sats Tidligere Økning Innmeldingsavgift kr 200 Årskontingent aktiv kr 400 Årskontingent passiv kr 400 Bryggeavgift eie Brygge 2,5 kr 1000 Brygge 3m kr 1100 kr 1000 kr 100 Brygge 3,5m kr 1200 kr 1000 kr 200 Bryggeavgift leie Brygge 2,5 kr 2200 Brygge 3m kr 2300 kr 2200 kr 100 Brygge 3,5m kr 2400 kr 2200 kr 200 Bøyeavgift eie kr 1000 Bøyeavgift leie kr 1900 Leie småbåtbrygge v/hus kr 1500 Leie Pir1-2 halvplass kr 1500 Leie småbåtpl. lettbåt bøye kr 500 Bur eie, (innskudd) kr 1000 Bur leie kr 100 Bølgedemperplass leie kr 1200 Vinterlagring medlemmer kr 900 Vinterlagring ikke-medl. kr 1200 Dugnad: Dugnadsgebyr pr time kr 300 Dugnadsgodtgjørelse kr 250 kr 150 kr 100 Dugnadstimer pr år 6 Kransatser: Kranløfts godtgjørelse kr 600 kr 300 kr 300 Båter opp til 18 fot kr 800 kr 400 kr 400 Båter over 18 fot kr 900 kr 600 kr 300 Seilbåter kr 1200 kr 800 kr 400 Løft av rigg eller motor kr 450 kr 400 kr 50 Opplag utover 48 timer kr 100 kr 100 kr 50 Manglende rydding kr 500 kr 500 kr 0 Seilbåter ikke klargjort kr 200 Utgår Havn: Depositum for bombrikke kr 500 (Ny brikke kr 750) Erstatningsbrikke kr 300 Nøkkeldepositum kr 300 Vakt: Honorar vikarvakt enkel kr 800 Honorar vikarvakt familie kr 1600 Vakt ikke møtt enkel kr 1500 Vakter ikke møtt familie kr 3000 Årsmøte 2012 Side 14 av 24

15 Budsjett 2012 Regnskapet for 2010 fulgte ikke kalenderåret, men gikk fra 31. januar 2010 til 31. januar Dette medfører flere ulemper enn fordeler, og etter konferering mellom kasserer, revisor og styreleder er det besluttet at vi går over til å følge kalenderåret. Regnskapet for 2011 vil dermed bare omfatte 11 måneder, altså perioden 31. januar til Budsjettet for 2012 blir dermed stort sett basert på justerte tall fra Det legges frem to alternative budsjettforslag for 2012 avhengig av hvilket alternativ for bryggene som ble valgt. Forslagene har innarbeidet de økonomiske forutsetningene som ligger i de to ulike forslagene. Alternativ A Under følger en oppstilling sammenholdt med regnskap for 2011: Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 Inntekter 3110 Årskontingenter Årsavgift brygge Småbryggeleie Innmeldingsgebyr Utleie bøye Utleie brygge Utleie småbåthavn Inntekt kranleie Dugnadsavgift Vaktgebyr Bur-leie Vinterleie, korttidsleie Innbetalt strøm Kontingent KNBF eier Salg av bombrikke-nøkler Renter Korreksjon tidl.år Nedskriving gjeld medl.innsk. rehabilitering Nedskriving gjeld leverandører (BKB) Sum Inntekter Kostnader Leie BBE Renovasjon Strøm Div.verktøy, sikringsutstyr Klubbhus Vedlikehold generelt Dykking Veibom Reparasjon & Service på kran Utbedring vei, lys vei Nye båtplasser (6 á 2m, 4 á 3-3,5m) Uteareal, småbåtopptrekk Honorar regnskap /6940 Kontorhold Telefon Kontingenter Forsikring Sosiale arrangement Div.bankgeb Ordinære avskrivninger rehabilitering Ekstraordinær avskrivning Sum Kostnader Resultat Årsmøte 2012 Side 15 av 24

16 BALANSE pr Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 Eiendeler - - Anleggsmidler - Rehab. Inv: Utrustningsbrygger Flytebrygger,kran Bølgebryter Utstyrsboder Elektrisk anlegg Nøkler (beholdning) Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1501 Utestående medlemmer Forsk. Rehab. Klubbhus Usolgte brygger Driftskonto i bank/post Høyrentekonto i bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital 2050 Egenkapital Justering tidligere år Årets over-/underskudd Sum Egenkapital Gjeld Nytt medlemsinnskudd rehabilitering Medlemsinnskudd brygger " bølgebryter " boder " Elektrisk anlegg Nøkkeldepositum Bombrikke Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM Egenkapital og Gjeld Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for 2012, alternativ A. Årsmøte 2012 Side 16 av 24

17 Alternativ B Under følger budsjett 2012 sammenholdt med regnskap for I dette budsjettet er det ikke lagt inn at båtlaget skal dekke noe av utbyggingen med egne penger. Man kan selvsagt diskutere om man skal legge inn at båtlaget tar inntil kr av egne penger for å redusere innskuddet. Men dette er en diskusjon man bør ta når man eventuelt ser de endelige anbudene på årsmøtet i Inntil videre ligger disse inne som en buffer i kostnadsrammen på kr Det er også tatt med en skisse til budsjett for 2013 siden det kan være interessant å se hvordan utviklingen ser ut til å bli med fremskriving. Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 BUD 2013 Inntekter 3110 Årskontingenter Årsavgift brygge Småbryggeleie Innmeldingsgebyr Utleie bøye Utleie brygge Utleie småbåthavn Inntekt kranleie Dugnadsavgift Vaktgebyr Bur-leie Vinterleie, korttidsleie Innbetalt strøm Kontingent KNBF eier Salg av bombrikke-nøkler Renter Korreksjon tidl.år Nedskriving gjeld nye brygger Nedskriving gjeld leverandører (BKB) Sum Inntekter Kostnader Leie BBE Renovasjon Strøm Div.verktøy, sikringsutstyr Klubbhus Vedlikehold generelt Dykking Veibom Reparasjon & Service på kran Utbedring vei, lys vei Nye båtplasser (6 á 2m, 4 á 3-3,5m) Uteareal, småbåtopptrekk Honorar regnskap /6940 Kontorhold Telefon Kontingenter Forsikring Sosiale arrangement Div.bankgeb Avskrivninger og nytt anlegg Ekstraordinær avskrivning Sum Kostnader Resultat Årsmøte 2012 Side 17 av 24

18 BALANSE pr Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 BUD 2013 Eiendeler - - Anleggsmidler - Ny inv: Utrustningsbrygger Gamle Flytebrygger,kran Ny Flytebrygger 1050 Bølgebryter Utstyrsboder Elektrisk anlegg Nøkler (beholdning) Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1501 Utestående medlemmer Forsk. Rehab. Klubbhus Usolgte brygger Driftskonto i bank/post Høyrentekonto i bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital 2050 Egenkapital Justering tidligere år Årets over-/underskudd Sum Egenkapital Gjeld Nytt medlemsinnskudd nye brygger Medlemsinnskudd brygger " bølgebryter " boder " Elektrisk anlegg Nøkkeldepositum Bombrikke Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM Egenkapital og Gjeld Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for 2012, alternativ B. Årsmøte 2012 Side 18 av 24

19 Sak 6 Valgkomiteens innstilling Styret Status Funksjon Navn Valgt frem til Ikke på valg Formann Nils Kristian Søfteland 2013 Ny Viseformann Alf Utvær 2014 Gjenvalg Sekretær Stein Erik Gjelstad 2014 Ny Kasserer Andreas Isaksen 2013 Ikke på valg Havnesjef Svein Gaustad 2013 Ny Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2014 Ikke på valg Hussjef Oddbjørn Fylkesnes 2013 Ikke på valg Dugnadssjef Johan Holstad 2013 Ny Styremedlem Rune Tertnes 2014 Ny Styremedlem Henry Wathle 2014 Andre verv Status Funksjon Navn Valgt frem til Gjenvalg Revisor Rolf Clementsen 2014 Ikke på valg Geir Holsen (Grete Holsen) 2013 Ikke på valg Valgkomité Anders Bleie 2014 Gjenvalg Ståle Eikeland 2015 Ikke på valg Frank Ove Bu 2013 Ikke på valg Tur-/arr.komité Alfred Stavenes 2014 Ikke på valg Magnus Klepsvik 2013 Ny Terje Andersen 2012 Valgkomiteens innstilling er enstemmig Åstveitvågen, Anders Bleie/s./ Ståle Eikeland/s./ Frank Ove Bu/s./ Årsmøte 2012 Side 19 av 24

20 Sak 7 Innkomne forslag Det er i perioden ikke kommet noen forslag fra medlemmer. 7.1 Styrets forslag om vedtektsendringer: Styret har ønsket å revidere lover og vedtekter for å sikre at tyveri på båtlagets område dekkes av bestemmelsene, samtidig som bestemmelser knyttet til innkreving strammes opp for å forenkle kasserers jobb. I den generelle eksklusjonsbestemmelsen i lovens 4 bør medlemmenes rettsikkerhet bedres ved at den ekskluderte får sjanse til å gi tilsvar, men merk at retten til tilsvar ikke gjelder eksklusjon knyttet til manglende betaling. Eksklusjon knyttet til manglende betaling behandles spesifikt i lovens 8 nr.5. Retten til tilsvar gjelder altså i tilfeller der det er aktuelt å ekskludere medlemmet av andre grunner enn manglende betaling. I eksklusjonssaker knyttet til manglende betaling vil det likevel være adgang til å klage vedtaket inn for årsmøtet slik dette er beskrevet i lovens 4. Det er også ønskelig at man kan ha et større register av reaksjonsformer. De fremlagte forslag gir derfor anledning til å ekskludere for en tidsavgrenset periode og det gis anledning til å gi skriftlig advarsel. Tyveri dekkes inn i forslaget ved at havnevedtektenes 9 om «Sømmelig adferd» endres til å bli en mer generell paragraf om «Oppførsel på båtlagets område». I Eiendomsvedtektene presiseres det også at klubbhus inkluderes i båtlagets område i denne forbindelse. Styret fremmer derfor følgende konkrete forslag til lov- og vedtektsendringer: Forslag nr: A Referanse: Loven 4 Medlemskap nr. 3 Tidligere tekst i regelverk: Medlemmene plikter å holde seg orientert om lagets lover og vedtekter. Forslag ny tekst:. Medlemmene plikter å holde seg orientert om lagets lover og vedtekter, og holde styret v/kasserer kontinuerlig oppdatert om korrekt mobiltelefonnummer, e-post og postadresse. Bakgrunn for endringsforslag: Effektivisere kommunikasjon og innkreving. Tillegg/endringer fra årsmøtet: Årsmøte 2012 Side 20 av 24

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer