Åstveitvågen Båtlag. Onsdag kl Sted: Tertnes skole i siloen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen"

Transkript

1 Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag kl Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent 4. Årsmelding og regnskap for (Overgang til kalenderår for regnskap). 5. Fremtidig økonomi og utvikling I. Brygger, nå må noe gjøres. To alternativer, enten A eller B. A. Rehabilitering av brygger. B. Utskifting av brygger. II. Budsjett for 2012 inklusiv forslag til nye satser. Det er vedlagt to alternative budsjettforslag avhengig av hva årsmøtet beslutter i punktet over. 6. Valg 7. Innkomne forslag a. Fra styret: 7.1 Endring av vedtekter og ny kraninstruks. Forslag A-G b. Fra medlemmer: Ingen mottatt. Vedlagt sendes: Årsmelding, innkomne forslag (ingen), regnskap for 2011 med budsjett for 2012, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag. Styret ønsker medlemmene velkommen til Årsmøte. Hilsen styret. Årsmøte 2012 Side 1 av 24

2 ÅRSMELDING Årsmøte i 2011 ble avholdt i Tertnes skole i «siloen» 23. mars med 39 stemmeberettigede, herav 3 skriftlige fullmakter. Årsmøtet godkjente fremmøtte representanter og fullmaktene. Referat er sendt medlemmene. Følgende tillitsvalgte har fungert i meldingsåret: Funksjon Navn Valgt frem til Formann Nils Kristian Søfteland 2013 Viseformann Trond Mellingen 2012 Sekretær Stein Erik Gjelstad 2012 Kasserer Willy Sørensen 2013 Havnesjef Svein Gaustad 2013 Materialforvalter Tom Danielsen 2012 Hussjef Oddbjørn Fylkesnes 2013 Dugnadssjef Johan Holstad 2013 Styremedlem Morten Gjendemsjø 2012 Styremedlem Gerhard Eikeland 2012 Andre verv Funksjon Navn Valgt frem til Revisor Rolf Clementsen 2012 Geir Holsen (Grete Holsen) 2013 Valgkomité Anders Bleie 2014 Ståle Eikeland 2012 Frank Ove Bu 2013 Tur-/arr.komité Alfred Stavenes 2014 Magnus Klepsvik 2013 Terje Andersen 2012 Møtevirksomhet Det er avholdt 10 styremøter i perioden. Status medlemmer Medlemmer v/inngang (01.03) Nye medlemmer Avgang (utmeldt og ikke-betalende) Medlemmer v/utgang (01.03) Nye medlemmer: Alle som henvender seg med spørsmål om båtplass får tilbud om å melde seg inn i båtlaget, selv om vi ikke kan love plass. Avgang medlemmer: Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent og avgifter pr blir strøket iht. 4 i lagets lover. Årsmøte 2012 Side 2 av 24

3 Innledning Generelle prioriteringer I et båtlag som er drevet på dugnad er det viktig å ha et realistisk forhold til hva som er praktisk mulig å oppnå basert på dugnad og frivillig innsats. Bryggeanlegget bærer nå preg av sin alder. Det gamle anlegget krever mye vedlikehold, og 2011 har vært et krevende år i så måte. Arbeidet med å sikre forsvarlig drift av selve bryggeanlegget må alltid ha første prioritet for et båtlag. Med tanke på de tiltak som vedtas for å sikre havnen inn i fremtiden vil dette kreve enda mer i Når det gjelder annen aktivitet i båtlagets regi, så anser styret det som viktig å støtte opp om de initiativ som turkomite og andre i båtlaget tar, i tråd med lagets formål. Men dette vil først og fremst bestå i å stille fasiliteter til rådighet og eventuelt gi økonomisk støtte. Praktisk gjennomføring og organisering forutsettes det at turkomite og eventuelle andre initiativtakere tar seg av. Dette følger som en praktisk konsekvens av den prioriteringen som styret har gjort. Det ble derfor ikke noe St. Hans arrangement i regi av styret i Hvis krefter i Båtlaget ønsker å dra i gang dette for 2012 så stiller styret seg positive til dette, men gjennomføring må initiativtagere selv ta seg av. Styret vil også i større grad benytte seg av å godtgjøre egne medlemmer for dugnadsinnsats som krever spesielle kunnskaper, og gjerne krever rask innsats, i de tilfellene hvor de aktuelle medlemmene som kan gjøre jobben for lengst har oppfylt sin dugnadskvote. Styret vil påse at man holder seg innenfor myndighetenes grense på kr 4000,- som kan utbetales skattefritt. Bryggeanleggets fremtid På årsmøtet i 2011 ble bryggekomiteen gitt et omfattende mandat: «Trinn I (helhetlig planlegging): Bryggekomitéen skal til neste årsmøte (evt. ekstra ordinært møte) utrede og lage en helhetlig plan for gjennomføring av en trinnvis utskiftning (hva, hvordan, når, hvorledes, kostnader). Usikkerheter knyttet til gjennomføringen skal også utredes. Alle andre forhold som har betydning skal utredes herunder hvor lenge nåværende anlegg kan videreføres med nødvendig vedlikehold. Målsetning å få til en trinnvis utskifting over tid, slik at alle brygger er skiftet ut før dets levetid går ut, samt at investeringskostnader fordeles på de som skal bruke bryggene. Trinn II (gjennomføre): Bryggekomitéen skal gjennomføre den helhetlige planen som fremkommer som resultat av trinn I etter godkjennelse og eventuelle presiseringer fra årsmøte evt. ekstraordinært årsmøte». For å få satt fortgang i dette arbeidet, og samtidig sørge for at vi fikk frem forslag til årsmøtet som både bryggekomiteen og styret stilte seg 100% bak, så har styret og bryggekomiteen jobbet sammen om dette, og fremmer nå et felles forslag hvor årsmøtet får ta stilling til to likeverdige alternativer. Arbeidet ble startet våren 2011 ved at det ble bestilt en tilstandsrapport for å skaffe en uavhengig faglig vurdering av tilstanden på eksisterende anlegg. (Vedlagt). Årsmøte 2012 Side 3 av 24

4 Hovedkonklusjonen i denne er at det ikke ble funnet råte i bærende konstruksjoner, og at det ville være mulig å sikre bryggene en antatt restlevetid på minst 15 år ved å skifte ut toppdekket og en del beslag. Deretter ble det gjennomført en testoppgradering av en seksjon for å få verifisert omfang, og skaffe grunnlagsdata for en noenlunde sikker kostnadskalkyle. Når toppdekket bel fjernet fikk man tilgang til bolter og beslag, og fikk den nødvendige oversikt. Dette fremkom: - Bryggenes tilstand tilsier at noe må gjøres snarest. Særlig er tilstand på bolter og beslag dårligere enn antatt. Det må enten rehabiliteres eller skiftes ut. Å utsette problemet er ikke et alternativ. - Rehabilitering av toppdekket og utskifting av nødvendige beslag kan med stor grad av sikkerhet gjøres innenfor en ramme på kr Dette vil sikre bryggene en antatt restlevetid på minst 15 år, i tråd med konklusjonene i tilstandsrapporten. Bryggekomiteen og styret har deretter gjennomgått ulike modeller for finansiering, avskrivninger, verdifastsettelse på innskudd osv. Resultatet av dette er at årsmøtet blir bedt om å velge mellom to likeverdige forslag. - A Rehabilitering. - B Utskifting av hele bryggeanlegget snarest. Det ligger ikke noe forslag om å gjøre ingenting. Årsmøtet blir bedt om å velge mellom A eller B. Et vedtak om å gjøre ingenting vil etter styrets og bryggekomiteens oppfatning være på grensen til det uansvarlige. Forslag «B Utskifting av hele bryggeanlegget snarest», legger opp til at man gjør et vedtak om å bygge ut snarest. Hvis dette blir det valgte alternativet, så vil bryggekomiteen starte en anbudsrunde for deretter å presentere noen ulike alternativer ferdig priset for årsmøtet i Da vil årsmøtet i så fall bli bedt om å velge mellom de konkrete utbyggingsalternativer. Det legges ikke opp til omkamp om selve utbyggingen. Årsmøte 2012 Side 4 av 24

5 Forholdet til Bergen kommune Styret vil prioritere å få en avklaring rundt avtalen med Bergen kommune. Det er viktig for båtlagets langsiktige planlegging at disse viktige rammebetingelsene kommer på plass. Ole Warberg er båtlagets kontaktperson mot kommunen. 15. november 2011 skrev han et brev til Bergen kommune med følgende tekst: «Bergen kommune, Bergen Kommunale Bygg KF, Allehelgensgaten 2, 5016 Bergen Attn. Lars Holdhus Kulturbyen Bergen, 15. november 2011 VEDRØRENDE FORNYELSE AV LEIEKONTRAKT MELLOM ÅSTVEDTVÅGEN BÅTLAG OG BERGEN KOMMUNE FOR EIENDOMMEN GNR. 186, BNR 1081 Vi viser til tidligere møter og korrespondanse i sakens anledning. Det er en stund siden vi har hørt noe fra dere. Etter tidligere avtale skal vi avvente til vi hører fra dere om en eventuell videre prosess. Det er også bekreftet fra dere tidligere om at et startpunkt for betaling av fremtidig husleie baserer seg på det fremtidige tidspunkt for fornyelse av avtalen. Det vil derfor være rimelig å mene at vi bør kunne komme frem til en konkret avtale innen nær fremtid.» Web-side I høst har vi slitt med tilgangen til nettsidene våre. Etter gjentatte purringer på leverandør har vi funnet ut at vi selv må ta grep. Vårt domene har bokstaven «å» i seg. Det antas at dette kan være medvirkende til de stadige problemene som oppleves. Styret har derfor kjøpt de nye domenenavnene og som begge leder oss problemfritt til nettsidene våre pr. dato. Siden er etablert med en offentlig del, en del som er passord-beskyttet, hvor alle medlemmer vil få tildelt pålogging og passord, samt en del som kun medlemmer valgt av Årsmøte har tilgang til. Pålogging for alle medlemmer: Brukernavn : medlem og Passord : jolle2011 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle som har båter på krankaien må ha presenning under båten når det høytrykkspyles og bunnsmøres, dette er for oppsamling av bunnstoff. Deretter kostes dette opp og leveres til miljøstasjon. Etter pålegg er det blitt laget et rom i underetasjen på klubbhuset for hensetting av batterier, olje og filtre. Styret vil imidlertid oppfordre alle medlemmer om å fortsette den gode jobben som før med selv å levere dette til nærmeste miljøstasjon. Hvis medlemmene setter fra seg olje, batterier o.l. i det nye rommet vil det medføre store utgifter for båtlaget og dermed høyere avgifter til medlemmene. Hendelser/skader. Det er ikke rapportert hendelser i Statistikk: Hendelser: Årsmøte 2012 Side 5 av 24

6 Ytre miljø: Styret ser med uro på at det har vært en stor økning av forurensning i båtlaget, medlemmer kaster/setter fra seg oljekanner med og uten olje, samt defekte batterier. Tiltak: Styret har nulltoleranse ved forsøpling på båtlagets område og vil slå hardt ned ved at det opprettes eksklusjonssak ved slik adferd. Ift hendelsen med stein på tilkomstveien så har styret vært i kontakt med grunneieren som er kjent med at vi følger situasjonen forløpende. Styret ønsker å fortsette å ha fokus på HMS i fm dugnads arbeid. Ansvarlig arbeidsleder skal foreta vurdering av HMS før arbeid starter. Periodisk kontroll av livvester har vaktansvarlig i styret. Fortløpende vurdere prosedyrer rundt kranoperasjoner og krybber. Den enkelte båteier skal vise særlig aktsomhet ved lensing av båt. Det er uønsket og uakseptabelt at olje slippes ut på sjøen. I fm slipping fjerner den enkelte bunnstoff (flak) og leverer til deponi. Kranen: Kranen ble ikke godkjent i juni og måtte gjennomgå større reparasjoner, men er nå i orden. Kranen i båtlaget har begynt å dra på årene. Den trenger kontinuitet i vedlikeholdet. Styret har derfor inngått en service og godkjenningsavtale med KIS Kran og industriservice. Grunnet mangel på kranførere ønsker styret å arrangere krankurs til våren. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan løfte på dagtid og kveldstid. Av skattemessige årsaker kan det tjenes inntil kr. 4000,- pr. år skattefritt. Det kan trekkes fra utgifter som bensin, telefon, arbeidsklær. Interesserte bes om å kontakte Oddbjørn Fylkesnes på e-post: Styret foreslår samtidig å øke godtgjørelsen til kranførerne. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget og fremkommer tydelig i oversikt over nye takster. Samtidig fjernes takstene for ikke-medlemmer, siden løfting for ikke-medlemmer krever sertifisering av kranfører, noe vi ikke kan imøtekomme. Det legges frem forslag til ny kraninstruks under punkt 7.1 Endring av vedtekter, forslag G. Bom: Bommen har fungert greit i år Årsmøte 2012 Side 6 av 24

7 Havneanlegget og brygger Status tildeling av båtplasser: Det var kommet inn vel 50 søknader på de ledige båtplassene ved søknadsfristens utløp, som ble tildelt etter ansiennitet. Det var kommet inn et salg av 3,5 m P1034. P1034 ble solgt. Denne ble tildelt medlem 163. Utleide bryggeplasser: Det var kommet inn 7 utleieplasser i bryggeanlegget. Tre stk 3,5m, høyeste tildelt medlem 286. Ingen 3m, var til leie i år. 5 stk. 2,5m, høyeste tildelte medlem plasser dvs. halvplasser ytterst og innerst på bryggene, alle plassene er utleiet, høyeste medlem tildelt er 451. Frittliggende bøyer: En bøye er sagt opp og tildelt nye leiere, høyeste tildelt er 448. Ellers er det foretatt interne rokkeringer på bøyene. Småbåthavn, bøyer, og småbåt havn foran klubbhus: Her er bare en ledig. Høyeste tildelt er medlem 458 Status brygger: Flytebryggene; 2012 sesongen, se rapporten fra Marine surveyor R. E. Lange, og styrets avstemningsforslag. Vi har hatt dykkere nede 1 dag, de har gått nøye over bølgedemperen og gått over festene til bryggene. Vi må skifte festene inn mot skjæret, et taufeste på midterste bølgebryter var slitt av, bøylen på bunnfestet til bølgedemperen ut mot sundet var meget slitt, (dette hadde 2 bøyler), så vi må ta og binde sammen disse festene. Vi venter på at dykkerne skal komme tilbake og inspisere resten av bryggefestene, og skifte disse festene til skjæret. Vi har også skiftet en del fester inn mot land, og en del stålkauser er skiftet ut med knute. Kortvarige tiltak: Få gangveiene til å ligge, og gli på bryggene. Ikke falle utenfor. Få strømførerne kabler som ikke er beregnet til å ligge i sjøen, opp av sjøen. Følge med og ta det som måtte komme. Langsiktige tiltak: Viser til forslag fra bryggekomiteen og styret om enten å rehabilitere eller bygge nytt. Andre forhold: Vi har også i år hatt tilfeller hvor ukjente båter dukker opp i våre brygger. Båten ble solgt fra et medlem, der den nye eieren hadde spurt en eller annen om han kunne ligge der. Slikt skal ikke forekomme. Enhver henleggelse av båter i anlegget skal foregå i forståelse med havnesjef/styret. Det kan i mange tilfeller være svært arbeidskrevende å finne eierne til disse båtene. Innkreving av leie og lignende, kan være ganske utfordrende. I slike tilfeller vil regningen bli forelagt eieren av båtplassen. Alle må vise initiativ, og rapportere når det er mistanke om ukjente båter som dukker opp Årsmøte 2012 Side 7 av 24

8 Klubbhuset/Fjellhall Fjellhall: Status: 4 bur tildelt i Venteliste pr. november 2011: Ingen Klubbhus: Arbeid med ferdigstillelse av gang og inngangsparti. Litt listing gjenstår, samt maling av gang. Vindu i gavl på loft er i dårlig forfatning og skal byttes. Det har opp gjennom årene vært lagt ned mye av både penger og dugnad for å ruste opp huset. Nå begynner det å bli bra. Men møblementet yter ikke huset rettferdighet. Noe av møblementet er svært slitt (eksempelvis kontorstol, sofa, flere konferansestoler). Styret har tatt høyde for oppgradering av dette i budsjett for Ønsket er bedre skrivebord, stol og sofa i vaktrom, samt et større konferansebord med tilhørende stoler for å dekke behov for inntil 12 personer i møte. Styret ser for seg at noe av dette kan skaffes på Finn, men vil ikke gå inn på gi-bort løsninger hvor man kvitter seg med utdatert møblement. Hele hensikten er at resultatet skal bli en oppgradert og kvalitetsmessig god løsning som kan vare en stund og som gir et skikkelig inntrykk. Dugnad For å kunne planlegge og gjennomføre dugnaden mer effektivt vil det i 2012 bli krevd påmelding til dugnad hvor man oppgir hvilke oppgaver man kan utføre. Alle som vil skal få utføre dugnad, men det forutsettes at man har meldt seg på. Det kommer mer informasjon om dette i vårutsendelsen. Det har vert utført totalt 6 dugnader på kveldstid fordelt på vår og høst. I tillegg har det vært utført noe dugnad utover de 6 kveldene. Totalt er det utført 626 timer fordelt på 64 medlemmer. Det kan enkelte ganger være vanskelig og få utført komplisert arbeid. I slike tilfeller må en leie inn fagfolk. Men det er slik at alle kan noe, så stort sett har vi klart oss med egne krefter. Dugnadssjefen takker for godt samarbeid og ikke minst en positiv innstilling til alle som var på dugnad i Vi har en del folk i laget som har kompetanse som båtlaget trenger til diverse dugnadsarbeid. Problemet er at mange av disse har vært så mye brukt at de allerede har kontoen full av dugnadstimer. For likevel å kunne benytte disse har styret besluttet å gi en godtgjørelse når det er behov for å benytte folk som allerede har en overfylt dugnadskonto. Satsen for dette er satt til kr 250,- pr time. Gjeldende skatteregler gir anledning til å utbetale inntil 4000,- pr. person pr. år skattefritt, og vi vil holde oss innenfor den skattefrie grensen. Tiltak på kort sikt, forslag (2012) Utføre fortløpende vedlikehold og kontroll av anlegget ihht fast sjekkliste. Oppgradere bryggene med nytt dekke, skifte av beslag osv., hvis dette blir vedtatt. Se egen sak. Tiltak lengre sikt: Vertikale søyler til kai mot klubbhus er utsatt for forvitring og må skiftes ila noen år. Det er en sprekk mellom fjell og betongkonstruksjon på som det må gjøres tiltak med. Dette vil komme opp i diskusjonen med kommunen om leieavtale og forpliktelser i forhold til vedlikehold. Årsmøte 2012 Side 8 av 24

9 Armering i selve krankaien ligger i dagen og ruster. Vaktordningen Vaktordningen har fungert bra i år. Det har vært lite vaktskulk med de vakttidene som vi nå har. Vaktansvarlig i styret har jevnlig lest og signert vaktprotokollen. Tyveri i havnen Status: Det er meldt om 0 tilfeller av tyveri i perioden. Statistikk: Tyveri Renovasjon Båtlaget har ikke renovasjonsordning for medlemmene. Medlemmer er selv ansvarlig for å ta avfallet med seg til godkjent sted. Styret minner som vanlig om typiske saker som må skjerpes inn: - Medlemmer som gjentatte ganger må purres på ift innbetaling av kontingent etc. - Medlemmer som hensetter søppel, oljeprodukter, batterier etc. i havnen. Turer og arrangementer og planer videre Pinseturen er en av det faste tradisjonene i båtlaget, som har pågått over lang tid. Turkomiteen v/alfred Stavenes har gitt følgende rapport fra Pinseturen 2011: Turen gikk i år til Austrheim, nærmere bestemt Det gamle skolehuset i Rongevær (Posisjon N E ). For første gang ble det forsøkt å legge turen til ett sted, slik at pinseaften og 1. pinsedag ble uten kjøring. 14 båter samlet seg der i løpet av fredagen 10. juni 2011, de resterende 4 båtene kom i løpet av lørdagen. Da hadde vi 18 båter, 37 voksne og 13 barn samlet. Alle fikk køyeplass i båtene, og muligheten for å ligge i hus ble derfor ikke benyttet. Vi ble velsignet med fint oppholdsvær med solgløtt og litt nordatrekk, som gjorde opphold på sørsiden nedenfor skoleplassmuren til et trivelig sted. Pinseaften var det rekefest på kaien, og griller ble benyttet av de såkalte ikke- rekespiserne. Det ble en stor forsamling i aftensolen. Mange hadde tatt med seg kaker, og til egentraktet kaffe ble utekvelden avsluttet ved solnedgang, men mange fortsatte innendørs i det fine lokalet i naustet. Pinsedag fortsatt med det fine været, og folk forberedte seg til den tradisjonelle fiskekonkurransen, som i år gikk i to klasser, barn til 12 år og voksne, og gjaldt den største fisken. Kl var alle deltakerne i gang og kl ble fiskene veid og fiskerne premiert. Voksenklassen vant Eirik Ormberg med en sei på 4,2 kg foran Rolf Hoddevik og Jan Erik Alfstad. Barneklassen vant Vilje Eikeland med en lyr på 1,6 kg,foran Ida? med en lyr på 1,5 kg, og Morten Ormberg med en torsk på 1,4 kg. I kvantum ville nok Rolf Hoddevik og Gerhard Eikeland vært i teten, de hadde spesielt mye i baljene sine. Årsmøte 2012 Side 9 av 24

10 Så var det middagsgrilling på kaien og koselig samvær, som også denne kvelden fortsatt i naustet etter en nydelig solnedgang. 2. pinsedag stilte mange opp tidlig og rydding og vasking av de fasilitetene som var benyttet gikk unna i en fei. Vi fikk dermed god tid før vi skulle forlate stedet kl Solen skinte fortsatt, og alle fikk en fin tur hjemover. Svært mange av deltakerne ønsker seg en ny pinsetur til Rongevær, men det er opptatt i pinsen 2012, men reservert for oss i Alfred Stavenes Bryggenes verdi Bryggenes verdi må stå noenlunde i forhold til de faktiske verdier. I vedlagte saker til årsmøtet med forslag om enten rehabilitering eller full utskifting legges det til grunn at nåværende bryggeverdier holdes på samme nivå som det har vært gjort i en årrekke. Dette begrunnes med at selv om bryggene i seg selv har en mye lavere verdi så rettferdiggjøres dette på basis av verdien på annen infrastruktur i havnen. Men nye innskudd direkte tilknyttet flytebryggene vil bli nedskrevet år for år i takt med avskrivningene på de samme bryggene. I 2011 var verdiene som følger, og dette foreslås opprettholdt for 2012: 2,5m ,0m ,5m (Bøye 8.842) Forsikringssum Forsikringsavtalen er opprettholdt hos IF Skadeforsikring, forsikringsbeløpene er uendret med unntak av standard indeksregulering. Forsikringen er delt i 2 deler hvor bryggene er kasko forsikret i 1 del og huset/ innbo og kranen 1 del med forskjellig forfall. Økonomi Regnskapet for 2011 er omarbeidet til å følge kalenderåret. I denne forbindelse er det kommet inn en korreksjonspost på kr Det er revidert og vedlegges under sak 5. Revisorer har gjort en grundig jobb med detaljert gjennomgang. Kasserer og revisorer er imidlertid enige om at det er svært arbeidskrevende å få full oversikt med nåværende økonomisystem. Styret vil i 2012 vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bedre dette. Det fremlegges to alternative budsjett avhengig av hvilket alternativ som velges for bryggene. Begge de fremlagte alternativene baserer seg på innskuddsfinansiering og vil sikre båtlaget en trygg økonomi. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedlagte årsberetning og regnskap. Åstveitvågen, Nils K. Søfteland (s) Formann Trond Mellingen (s), Stein Erik Gjelstad (s), Willy Sørensen (s), Svein Gaustad (s), Gerhard Eikeland (s), Oddbjørn Fylkesnes (s), Johan Holstad (s), Tom Danielsen (s), Morten Årsmøte 2012 Side 10 av 24

11 Gjendemsjø (s) Årsmøte 2012 Side 11 av 24

12 Sak 5 Fremtidig økonomi og utvikling I Brygger, nå må noe gjøres. To alternativer, enten A eller B Som det fremkommer under innledning i årsmelding, så mener et samlet styre og bryggekomite at noe må gjøres umiddelbart med bryggene. Dette baseres på tilstandsrapport og testoppgradering av en seksjon. Nedenfor presenteres to alternative forslag for årsmøtet, og årsmøtet anmodes om å velge enten alternativ A eller alternativ B. Disse er likeverdige i forhold til å ivareta båtlagets behov for fungerende brygger i tiden fremover. Når man skifter ut bryggene vil det åpne seg mulighet for å øke bryggestørrelsen, og eller få flere store brygger. Man kan også ta høyde for noe større båter. For noen vil dette kunne være et argument for utskifting på et tidligere tidspunkt. Ekstraordinær avskriving Uavhengig av hvilket alternativ som velges foreslås det å gjøre en ekstraordinær avskrivning av nåværende brygger slik at disse i regnskapene fremstår mer i tråd med reelle verdier. Samtidig mener båtlaget at det er gitt lovnader fra kommunen, (BKB), om at ny leieavtale ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Da er det ikke samsvar mellom båtlagets oppfatning og regnskapets gjeldspost «2990 Annen kortsiktig gjeld kr leie til BKB». Det foreslås derfor å nedskrive denne gjeldsposten til null i tråd med vår oppfatning, inntektsføre beløpet og samtidig avskrive bryggene med et tilsvarende beløp. Dette vil medføre at regnskapet i større grad gjenspeiler virkeligheten både i forhold til bryggenes verdier og forholdet til kommunen. Dette er en ren regnskapsmessig disposisjon som ikke medfører at penger brukes, og heller ikke endrer det regnskapsmessige resultatet. Båtlaget vil fremdeles holde av et beløp på kr for sikkerhets skyld, og vil fortsette å belaste regnskapet med kr pluss prisvekst for forventet leie BKB. Forslag A: Rehabilitering av brygger. Forslaget innebærer at bryggene rehabiliteres med nytt toppdekke og nye beslag, slik at antatt restlevetid økes til minst 15 år. Samtidig gis styret fullmakt til å etablere en ordning for kvalitetssikring av strømutleie, slik at strømleiere pålegges å benytte kabler med målere i tråd med båtlagets krav. Finansiering og økonomi: - Eierinnskudd kr kr fra båtlaget gir en økonomisk ramme på kr Det forutsettes at innskuddet på ca. kr 5000 fordeles forholdsmessig mellom eierne av ulike bryggestørrelser etter samme formel som de gamle innskuddene. - Bryggene avskrives med ekstraordinær avskriving og restverdien avskrives over 15 år. Årlig avskriving vil bli å kostnadsføre hvert år. - Nytt medlemsinnskudd påplusses det gamle innskuddet, men det nye innskuddet nedskrives over avskrivingstiden på 15 år. Årlig nedskriving av medlemsgjeld/medlemsinnskudd vil bli å inntektsføre hvert år. Årsmøte 2012 Side 12 av 24

13 - Medlemmene gjøres oppmerksom på at man må være forberedt på å innbetale nytt innskudd om 15 år for totalfinansiering av nye brygger, antagelig ca kr i dagens kroneverdi. Dette må hver enkelt brygge-eier ta høyde for. Forslag B: Utskifting av brygger snarest. Forslaget innebærer av båtlaget vedtar å skifte ut bryggene snarest. Bryggekomiteen vil da umiddelbart starte en anbudsrunde for deretter å presentere noen ulike alternativer ferdig priset for årsmøtet i Da vil årsmøtet bli bedt om å velge mellom de konkrete utbyggingsalternativer. Det legges ikke opp til omkamp om selve utbyggingen. Finansiering og økonomi: - Det gis en øvre ramme for utskifting av hele bryggeanlegget alt inklusive på kr Etter at årsmøtet i 2013 har valgt konkret alternativ, blir eierne av bryggene umiddelbart krevd for et innskudd til dekning av utbygging. Rammen betyr at innskuddet vil ligge innenfor ca kr pr brygge-eier. Det forutsettes at innskuddet på ca. kr fordeles forholdsmessig mellom eierne av ulike bryggestørrelser etter samme formel som de gamle innskuddene. - Bryggene avskrives med ekstraordinær avskriving og restverdien avskrives over 2 år. Nye brygger avskrives over forventet levetid på 30 år. Årlig avskriving vil bli å kostnadsføre hvert år. - Nytt medlemsinnskudd påplusses det gamle innskuddet, men det nye innskuddet nedskrives over avskrivingstiden på 30 år. Årlig nedskriving av medlemsgjeld/medlemsinnskudd vil bli å inntektsføre hvert år. - Medlemmene gjøres oppmerksom på at man må være forberedt på å innbetale nytt innskudd om 30 år for totalfinansiering av nye brygger, antagelig ca kr i dagens kroneverdi. Dette må hver enkelt brygge-eier ta høyde for. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag A/B (Enten A eller B) Årsmøte 2012 Side 13 av 24

14 II Budsjett for 2012 inklusiv forslag til nye satser. To alternative budsjettforslag avhengig av hva årsmøtet beslutter i punktet over. Uavhengig av hvilke alternativ man lander på så har styret forslag til noen mindre endringer i satsene for Nedenfor er en komplett oversikt over nåværende satser og endringer med rødt. Kontingenter og avgifter: Ny sats Tidligere Økning Innmeldingsavgift kr 200 Årskontingent aktiv kr 400 Årskontingent passiv kr 400 Bryggeavgift eie Brygge 2,5 kr 1000 Brygge 3m kr 1100 kr 1000 kr 100 Brygge 3,5m kr 1200 kr 1000 kr 200 Bryggeavgift leie Brygge 2,5 kr 2200 Brygge 3m kr 2300 kr 2200 kr 100 Brygge 3,5m kr 2400 kr 2200 kr 200 Bøyeavgift eie kr 1000 Bøyeavgift leie kr 1900 Leie småbåtbrygge v/hus kr 1500 Leie Pir1-2 halvplass kr 1500 Leie småbåtpl. lettbåt bøye kr 500 Bur eie, (innskudd) kr 1000 Bur leie kr 100 Bølgedemperplass leie kr 1200 Vinterlagring medlemmer kr 900 Vinterlagring ikke-medl. kr 1200 Dugnad: Dugnadsgebyr pr time kr 300 Dugnadsgodtgjørelse kr 250 kr 150 kr 100 Dugnadstimer pr år 6 Kransatser: Kranløfts godtgjørelse kr 600 kr 300 kr 300 Båter opp til 18 fot kr 800 kr 400 kr 400 Båter over 18 fot kr 900 kr 600 kr 300 Seilbåter kr 1200 kr 800 kr 400 Løft av rigg eller motor kr 450 kr 400 kr 50 Opplag utover 48 timer kr 100 kr 100 kr 50 Manglende rydding kr 500 kr 500 kr 0 Seilbåter ikke klargjort kr 200 Utgår Havn: Depositum for bombrikke kr 500 (Ny brikke kr 750) Erstatningsbrikke kr 300 Nøkkeldepositum kr 300 Vakt: Honorar vikarvakt enkel kr 800 Honorar vikarvakt familie kr 1600 Vakt ikke møtt enkel kr 1500 Vakter ikke møtt familie kr 3000 Årsmøte 2012 Side 14 av 24

15 Budsjett 2012 Regnskapet for 2010 fulgte ikke kalenderåret, men gikk fra 31. januar 2010 til 31. januar Dette medfører flere ulemper enn fordeler, og etter konferering mellom kasserer, revisor og styreleder er det besluttet at vi går over til å følge kalenderåret. Regnskapet for 2011 vil dermed bare omfatte 11 måneder, altså perioden 31. januar til Budsjettet for 2012 blir dermed stort sett basert på justerte tall fra Det legges frem to alternative budsjettforslag for 2012 avhengig av hvilket alternativ for bryggene som ble valgt. Forslagene har innarbeidet de økonomiske forutsetningene som ligger i de to ulike forslagene. Alternativ A Under følger en oppstilling sammenholdt med regnskap for 2011: Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 Inntekter 3110 Årskontingenter Årsavgift brygge Småbryggeleie Innmeldingsgebyr Utleie bøye Utleie brygge Utleie småbåthavn Inntekt kranleie Dugnadsavgift Vaktgebyr Bur-leie Vinterleie, korttidsleie Innbetalt strøm Kontingent KNBF eier Salg av bombrikke-nøkler Renter Korreksjon tidl.år Nedskriving gjeld medl.innsk. rehabilitering Nedskriving gjeld leverandører (BKB) Sum Inntekter Kostnader Leie BBE Renovasjon Strøm Div.verktøy, sikringsutstyr Klubbhus Vedlikehold generelt Dykking Veibom Reparasjon & Service på kran Utbedring vei, lys vei Nye båtplasser (6 á 2m, 4 á 3-3,5m) Uteareal, småbåtopptrekk Honorar regnskap /6940 Kontorhold Telefon Kontingenter Forsikring Sosiale arrangement Div.bankgeb Ordinære avskrivninger rehabilitering Ekstraordinær avskrivning Sum Kostnader Resultat Årsmøte 2012 Side 15 av 24

16 BALANSE pr Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 Eiendeler - - Anleggsmidler - Rehab. Inv: Utrustningsbrygger Flytebrygger,kran Bølgebryter Utstyrsboder Elektrisk anlegg Nøkler (beholdning) Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1501 Utestående medlemmer Forsk. Rehab. Klubbhus Usolgte brygger Driftskonto i bank/post Høyrentekonto i bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital 2050 Egenkapital Justering tidligere år Årets over-/underskudd Sum Egenkapital Gjeld Nytt medlemsinnskudd rehabilitering Medlemsinnskudd brygger " bølgebryter " boder " Elektrisk anlegg Nøkkeldepositum Bombrikke Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM Egenkapital og Gjeld Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for 2012, alternativ A. Årsmøte 2012 Side 16 av 24

17 Alternativ B Under følger budsjett 2012 sammenholdt med regnskap for I dette budsjettet er det ikke lagt inn at båtlaget skal dekke noe av utbyggingen med egne penger. Man kan selvsagt diskutere om man skal legge inn at båtlaget tar inntil kr av egne penger for å redusere innskuddet. Men dette er en diskusjon man bør ta når man eventuelt ser de endelige anbudene på årsmøtet i Inntil videre ligger disse inne som en buffer i kostnadsrammen på kr Det er også tatt med en skisse til budsjett for 2013 siden det kan være interessant å se hvordan utviklingen ser ut til å bli med fremskriving. Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 BUD 2013 Inntekter 3110 Årskontingenter Årsavgift brygge Småbryggeleie Innmeldingsgebyr Utleie bøye Utleie brygge Utleie småbåthavn Inntekt kranleie Dugnadsavgift Vaktgebyr Bur-leie Vinterleie, korttidsleie Innbetalt strøm Kontingent KNBF eier Salg av bombrikke-nøkler Renter Korreksjon tidl.år Nedskriving gjeld nye brygger Nedskriving gjeld leverandører (BKB) Sum Inntekter Kostnader Leie BBE Renovasjon Strøm Div.verktøy, sikringsutstyr Klubbhus Vedlikehold generelt Dykking Veibom Reparasjon & Service på kran Utbedring vei, lys vei Nye båtplasser (6 á 2m, 4 á 3-3,5m) Uteareal, småbåtopptrekk Honorar regnskap /6940 Kontorhold Telefon Kontingenter Forsikring Sosiale arrangement Div.bankgeb Avskrivninger og nytt anlegg Ekstraordinær avskrivning Sum Kostnader Resultat Årsmøte 2012 Side 17 av 24

18 BALANSE pr Fakt 2007 Fakt 2008 Fakt 2009 Fakt 2010 Fakt 2011 BUD 2012 BUD 2013 Eiendeler - - Anleggsmidler - Ny inv: Utrustningsbrygger Gamle Flytebrygger,kran Ny Flytebrygger 1050 Bølgebryter Utstyrsboder Elektrisk anlegg Nøkler (beholdning) Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1501 Utestående medlemmer Forsk. Rehab. Klubbhus Usolgte brygger Driftskonto i bank/post Høyrentekonto i bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital 2050 Egenkapital Justering tidligere år Årets over-/underskudd Sum Egenkapital Gjeld Nytt medlemsinnskudd nye brygger Medlemsinnskudd brygger " bølgebryter " boder " Elektrisk anlegg Nøkkeldepositum Bombrikke Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM Egenkapital og Gjeld Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for 2012, alternativ B. Årsmøte 2012 Side 18 av 24

19 Sak 6 Valgkomiteens innstilling Styret Status Funksjon Navn Valgt frem til Ikke på valg Formann Nils Kristian Søfteland 2013 Ny Viseformann Alf Utvær 2014 Gjenvalg Sekretær Stein Erik Gjelstad 2014 Ny Kasserer Andreas Isaksen 2013 Ikke på valg Havnesjef Svein Gaustad 2013 Ny Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2014 Ikke på valg Hussjef Oddbjørn Fylkesnes 2013 Ikke på valg Dugnadssjef Johan Holstad 2013 Ny Styremedlem Rune Tertnes 2014 Ny Styremedlem Henry Wathle 2014 Andre verv Status Funksjon Navn Valgt frem til Gjenvalg Revisor Rolf Clementsen 2014 Ikke på valg Geir Holsen (Grete Holsen) 2013 Ikke på valg Valgkomité Anders Bleie 2014 Gjenvalg Ståle Eikeland 2015 Ikke på valg Frank Ove Bu 2013 Ikke på valg Tur-/arr.komité Alfred Stavenes 2014 Ikke på valg Magnus Klepsvik 2013 Ny Terje Andersen 2012 Valgkomiteens innstilling er enstemmig Åstveitvågen, Anders Bleie/s./ Ståle Eikeland/s./ Frank Ove Bu/s./ Årsmøte 2012 Side 19 av 24

20 Sak 7 Innkomne forslag Det er i perioden ikke kommet noen forslag fra medlemmer. 7.1 Styrets forslag om vedtektsendringer: Styret har ønsket å revidere lover og vedtekter for å sikre at tyveri på båtlagets område dekkes av bestemmelsene, samtidig som bestemmelser knyttet til innkreving strammes opp for å forenkle kasserers jobb. I den generelle eksklusjonsbestemmelsen i lovens 4 bør medlemmenes rettsikkerhet bedres ved at den ekskluderte får sjanse til å gi tilsvar, men merk at retten til tilsvar ikke gjelder eksklusjon knyttet til manglende betaling. Eksklusjon knyttet til manglende betaling behandles spesifikt i lovens 8 nr.5. Retten til tilsvar gjelder altså i tilfeller der det er aktuelt å ekskludere medlemmet av andre grunner enn manglende betaling. I eksklusjonssaker knyttet til manglende betaling vil det likevel være adgang til å klage vedtaket inn for årsmøtet slik dette er beskrevet i lovens 4. Det er også ønskelig at man kan ha et større register av reaksjonsformer. De fremlagte forslag gir derfor anledning til å ekskludere for en tidsavgrenset periode og det gis anledning til å gi skriftlig advarsel. Tyveri dekkes inn i forslaget ved at havnevedtektenes 9 om «Sømmelig adferd» endres til å bli en mer generell paragraf om «Oppførsel på båtlagets område». I Eiendomsvedtektene presiseres det også at klubbhus inkluderes i båtlagets område i denne forbindelse. Styret fremmer derfor følgende konkrete forslag til lov- og vedtektsendringer: Forslag nr: A Referanse: Loven 4 Medlemskap nr. 3 Tidligere tekst i regelverk: Medlemmene plikter å holde seg orientert om lagets lover og vedtekter. Forslag ny tekst:. Medlemmene plikter å holde seg orientert om lagets lover og vedtekter, og holde styret v/kasserer kontinuerlig oppdatert om korrekt mobiltelefonnummer, e-post og postadresse. Bakgrunn for endringsforslag: Effektivisere kommunikasjon og innkreving. Tillegg/endringer fra årsmøtet: Årsmøte 2012 Side 20 av 24

Åstveitvågen Båtlag. 17.03.2015. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i 2.etg

Åstveitvågen Båtlag. 17.03.2015. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i 2.etg Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte 17.03.2015. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i 2.etg Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune.

Vedtekter. Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Vedtekter Sist revidert på Årsmøtet : 20 februar 2014 1 Navn Lagets navn er Kleppestø Båtlag. Båtlaget er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og har hjemmeadresse i Askøy kommune. Laget er stiftet 29.april

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom:

VEDTEKTER. Kjerringøy Båtforenings formål er å fremme båtkultur og båtinteresse, og ivareta medlemmenes interesser, gjennom: Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 VEDTEKTER Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og

Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å skaffe medlemmene trygge havne- og Vedtekter for Skjelsvik Båtforening. Ajourført pr årsmøte 2012 erstatter tidligere vedtekter. 1 NAVN Foreningens navn er: Skjelsvik Båtforening. 2 FORMÅL Foreningens formål er på dugnadsbasert basis å

Detaljer

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016

Vedtekter Førre båtforening. Revidert årsmøte 2016 Vedtekter Førre båtforening Revidert årsmøte 2016 I NAVN OG FORMÅL 1 Forenings navn er Førre Båtforening (FBF). Førre båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforening (KNBF) region Sør. Førre båtforening

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB VEDTEKTER FOR OS BÅTKLUBB Revidert 24.MARS. 2014 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Os Båtklubb. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Vest. Foreningens hjemsted er i Os Kommune.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks 1 4854 Nedenes Til medlemmene Nedenes 22.02.2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10.03.2011 Kl. 1900. Sted: Idrettshuset Lunderød Vedlagt oversendes innkalling til årsmøtet i Øyestad

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

2015 Bremnes Grendehus

2015 Bremnes Grendehus 2015 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2015 Bremnes Grendehus Søndag 20.03.16 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1.Valg av møteleder 2.Valg av møtesekretær 3.Godkjenning av innkalling 4.Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å

VEDTEKTER. KBF er en frivillig, ideell og ikke-fortjenestebasert forening med formål å samle båtinteresserte i arbeidet for å VEDTEKTER Første gang vedtatt på årsmøtet 28.11.83 Oppdatert på årsmøtene: (20.02.87) - (27.04.90) - (28.11.93) - (05.03.95) - (26.11.95) - (23.11.97) - (19.01.01) - (05.09.04) - (22.04.06) - (21.04.07)

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer