Åstveitvågen Båtlag kl Sted: Tertnes skole i 2.etg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åstveitvågen Båtlag. 17.03.2015. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i 2.etg"

Transkript

1 Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte kl Sted: Tertnes skole i 2.etg Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent 4. Årsmelding og regnskap for Budsjett for Valg 7. Innkomne forslag. Vedlagt sendes: Årsmelding, regnskap for 2014 med budsjett for 2015, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag. Styret ønsker medlemmene velkommen til Årsmøte. Hilsen! Styret. Årsmøte 2015 Side 1 av 16

2 ÅRSMELDING Årsmøte i 2014 ble avholdt i Tertnes skole i lærerværelset 2 etg. 26. mars med 37 stemmeberettigede, herav 1 skriftlig fullmakt. Årsmøtet godkjente fremmøtte representanter og fullmaktene. Referat er sendt medlemmene. Følgende tillitsvalgte har fungert i meldingsåret: Funksjon Navn Valgt frem til Formann Eirik Nærø 2015 Viseformann Alf Utvær 2016 Sekretær Stein Erik Gjelstad 2016 Kasserer Øyvind Thorsen 2015 Havnesjef Håvard Præsttun 2015 Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2016 Hussjef Cato Kristensen 2015 Dugnadssjef Johan Holstad 2015 Styremedlem Rune Tertnæs 2016 Styremedlem Trygve Knutsen 2016 Andre verv Funksjon Navn Valgt frem til Revisor Rolf Clementsen 2016 Geir Holsen (Grete Holsen) 2015 Valgkomité Anders Bleie 2014 Ståle Eikeland 2015 Frank Ove Bu 2016 Tur-/arr.komité Kristin Stangeby 2017 Ståle Eikeland 2015 Møtevirksomhet Det er avholdt 13 styremøter i perioden. Status medlemmer pr : Antall medlemmer: 291 stk. Nye medlemmer i 2014: 14 stk. Antall utmeldinger i 2014: 5 stk Medlemmer slettet i 2014: 1stk For historiske tall vises det til tidligere årsmeldinger Årsmøte 2015 Side 2 av 16

3 Nye medlemmer: Alle som henvender seg med spørsmål om båtplass får tilbud om å melde seg inn i båtlaget, selv om vi ikke kan love plass. Avgang medlemmer: Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent og avgifter pr blir strøket iht. 4 i lagets lover. Innledning : Styret vil med dette takke for et godt og givende siste år. Vi har hatt en utmerket sommer med tanke på vær og vind, og håper alle har nytt stor glede av båtlivet. Anlegget vårt har fungert tilfresstillende, og det er ikke registrert alvorlige uønskede hendelser. Medlemsmassen øker, og det er pågang fra nye medlemmer i forsøk på å skaffe seg båtplass. Orkanen Nina "herjet" i Januar, og fikk noen konsekvenser også for oss. Forankringer på brygger og bølgedempere røk, båter og brygger fikk skader. Heldigvis var det ikke store skader, men styret ønsker likevel å poengtere viktigheten av korrekte fortøyninger, og tilsyn med båt. Dette viste seg å være mangelfullt hos enkelte under uværet Nina. Det er derfor på sin plass og takke de som tok vare på materiell, båter og bryggeanlegg ifm. Ninas herjinger. De fleste nødvendige utbedringer etter Nina er gjort, og andre er pågående. Havnen er aldrende og utgiftene framover vil øke, dette er noe vi alle må ha et forhold til. I årene som kommer må det "tyngre" vedlikehold til for å drive en sikker og god båthavn. Investeringer som følge av dette må finansieres av medlemmene. Styret forutsetter en langsiktig avtale med Bergen Kommune før nevnte investeringer igangsettes. I virkeåret 2014/15 har styret jobbet med følgende saker: 1. Forankring av anlegget. Det har vært flere tilfeller av brudd på trosser til forankring av bryggene i 2014/15. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere. Disse har foretatt utskifting av en del sjakler, samt oppdatering av kart for forankring. Bilder/film og annen dokumentasjon er tilgengelig v/havnesjef. 2. Det brukes mye tid i styret på behandling av manglende/utestående innbetalinger. Det er viktig at det enkelte medlem er etterrettelig med innbetalinger, og ikke påfører styret/kasserer ekstra arbeid med purringer/henvendelser. 3.Kommunesaken/avtaleforholdet med Bergen Kommune.( se eget punkt under.) Dette er en sak som opptar mye av styrets tid, der vi kontinuerlig søker en akseptabel avtale/kontrakt med Bergen Kommune på vegne av ÅVB. 4. Styret har bestilt rapporter fra ekstern leverandør Betec. Disse omhandler betongkonstruksjoner knyttet til sjøside klubbhus, og hovedkai. Det har vært knyttet usikkerhet til konstruksjonene, og spørsmål om levetid og styrke er sentralt i rapporter. Viser til egen rapport som er tilgjengelig på årsmøte, eller kan fås ved henvendelse til styret. 5.Styrets medlem Rune Tertnæs har på vegne av laget utført et enestående arbeid for å kunne få momsrefusjon på dokumenterte utgifter. Hans arbeid resulterte i en momsrefusjon pålydende kr Stor takk til Rune! Årsmøte 2015 Side 3 av 16

4 Forholdet til Bergen kommune Det er ikke inngått fornyelse av leieavtalen med Bergen Kommune i Det har vært jobbet mye med denne avtalen i inneværende periode. Men det er vanskelig å få til en dialog med kommunen, som forholder seg passiv til være henvendelser. Styret ønsker å få en avklaring rundt leieavtalen med Bergen kommune. Det er viktig for båtlagets langsiktige planlegging at disse viktige rammebetingelsene kommer på plass. Styret hadde som målsetting å etablere en avtale med kommunen ila, De vesentlige ankepunkter styret har i forhold til tilbudt avtale, er vedlikehold av tyngre konstruksjoner, avtalens løpetid og forholdet til gjeldende reguleringsplan. Kommunen har i løpet av året purret oss på signering av tilbudt kontrakt ved 2 anledninger. Styret har konsultert advokat Mathiassen hos advokat firmaet Harris. Dette for bedre å være i stand til å tolke innholdet i avtalen, samt konsekvensene av denne. Styret har også engasjert firma Opus som en partner/rådgiver i forhold som omhandler regulering av området. Styret har hatt gjentatte møter med disse parter, og det er også opprettet kontakt med styret i Hordvikhavn. Hordvikhavn sitt forhold til BK, og vår egen sak er nærmest identiske og styret ønsker derfor å kunne bruke synergier fra dem. Til opplysning, så representerer begge parter(harris og Opus)også Hordvikhavn Båtlag. Styret har ved flere anledninger søkt samarbeid/kommunikasjon med BK. Både på egen hånd og ved hjelp av nevnte partnere. Dette har ikke vært lett å få til, men siste utvikling i saken er at styret er invitert til et møte med planavdeling i BK. Dette er berammet til 13/3-15. Styret sendte brev til kommunen 13/1-15, dette er siste skriftlige henvendelse fra ÅVB. Brevet inneholder følgende: Sent: 13. januar :00 To: Cc: Subject: Åstveitvågen båtlag saksnummer Hei! Med henvisning til mottatt leieavtale og påfølgende korrespondanse og telefonsamtaler om saken, senest mellom L-K. Holdhus og undertegnede Styret har etter beste evne jobbet med å avklare problemstillinger knyttet til leieavtalen og forhold rundt det reguleringsmessig slik det er anmodet om. Åstveitvågen Båtlaget er innforstått med at de rettslige avklaringer som er gjort i tvisten mellom Hordvikhavn og Bergen Kommune, også er retningsgivende for vårt leieforhold. Imidlertid er det fortsatt elementer i avtaleteksten som vi ønsker å drøfte med kommunen, og ellers få en god dialog rundt de praktiske sidene av leieforholdet slik at det er en felles forståelse av hvilke plikter som påhviler partene. Rett til forlengelse av leie utover 2029 er allerede adressert i vår e-post av og tatt opp igjen i telefonsamtale med Holdhus Her venter vi på kommunens bekreftelse som avtalt. Videre er det naturlig å avklare ansvar i forhold til tyngre vedlikehold av de konstruksjoner som var etablert i området før Åstveitvågen Båtlag inngikk leieavtalen i Dette er forhold som er tatt opp i tidligere korrespondanse.. Årsmøte 2015 Side 4 av 16

5 Som en oppfølging av kommunens generelle forespørsel rundt det reguleringsmessige knyttet til havnen har vi søkt assistanse fra Opus AS for å sikre en korrekt tilnærming og forståelse av de faktiske forhold. Dette er også gjort for at de aktuelle kontaktpersonene i kommunen skal kunne forholde seg til en profesjonell aktør og på den måten oppnå effektiv saksbehandling. Opus har ved flere anledninger gjennom høsten søkt å etablere dialog for å få status og klargjøre kommunens intensjoner. Så langt er det fra kommunen side ikke åpnet for en slik dialog. Vi innstilt på en ny giv og et konstruktivt samarbeid fremover slik at vi kan få en bærekraftig og balansert avtale på plass snarest mulig. Håper du kan gi en rask tilbakemelding, På vegne av styret i Åstveitvågen Båtlag, Eirik Nærø Formann Web-side Nettsidene fungerer nå tilfredsstillende enten man benytter eller Siden er etablert med en offentlig del, en del som er passord-beskyttet, hvor alle medlemmer kan logge seg inn, samt en del som kun medlemmer valgt av Årsmøtet har tilgang til. Pålogging for alle medlemmer: Brukernavn : medlem og Passord : jolle2011 Oppfordrer alle medlemmer til å bruke denne nettsiden aktivt, da dette vil være hovedsiden for deling av informasjon i framtiden. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle som har båter på krankaien må ha presenning under båten når det høytrykkspyles og bunnsmøres, dette er for oppsamling av bunnstoff. Deretter tas dette opp med kost eller båtlagets slamsuger og leveres til miljøstasjon. Etter pålegg er det blitt laget et rom i underetasjen på klubbhuset for hensetting av batterier, olje og filtre. Styret vil imidlertid oppfordre alle medlemmer om å fortsette den gode jobben som før med selv å levere dette til nærmeste miljøstasjon. Hvis medlemmene setter fra seg olje, batterier o.l. i det nye rommet vil det medføre store utgifter for båtlaget og dermed høyere avgifter til medlemmene. Hendelser/skader. Det er ikke rapportert hendelser i 2014 Statistikk: Hendelser: Årsmøte 2015 Side 5 av 16

6 Miljø: Styret har nulltoleranse ved forsøpling på båtlagets område og vil slå hardt ned ved at det opprettes eksklusjonssak ved slik adferd. Styret ønsker å fortsette å ha fokus på HMS i fm dugnads arbeid. Ansvarlig arbeidsleder skal foreta vurdering av HMS før arbeid starter. Periodisk kontroll av livvester har vaktansvarlig i styret. Fortløpende vurdering av prosedyrer rundt kranoperasjoner og krybber. Den enkelte båteier skal vise særlig aktsomhet ved lensing av båt. Det er uønsket og uakseptabelt at olje slippes ut på sjøen. Kranen: Kranen har fungert tilfredsstillende i 2014, og alle kontroller (sakkyndige) er utført. Merkebrikker på løfteskrev er skaffet til veie, slik sakkyndig kontrollør bemerket. Kranen må overflatebehandles, og dette er planlagt utført på dugnad i Styret har vært usikker på hovedkaiens beskaffenhet/tilstand mtp bæreevne, og har derfor engasjert ekstern hjelp for å få verifisert dette. Firma Betec har levert styret rapport på kaiens beskaffenhet. Betecs konklusjon: Det foreligger ikke tegninger eller beregninger for kaien. Våre vurderinger er basert på forholdsvis begrensede feltmålinger. Vedlegg 1 viser en skisse kaien og et Excel ark som er benyttet for å utføre enkle statiske vurderinger der ulike parametere kan endres. Det er laget nye fundamenter for langdragere inn mot land. Disse er ikke undersøkt av oss og vi forutsetter at fundamentene har tilstrekkelig kapasitet. På bakgrunn av våre undersøkelser, foreslår vi følgende begrensninger i bruk av kaien: punkter. og 4. le med 4 hjul eller i «krybber» med 4 labber. -7 tonn kan trekkes fram og tilbake på kaien på traller med 4 hjul så lenge last på enkelthjul holdes under 4 tonn. Som enkle tiltak forslår vi følgende: roderende armering fjernes. En må være forsiktig med å fjerne krokene for armering uten å vurdere statiske konsekvenser. Komplett rapport kan fås ved henvendelse til styret. Årsmøte 2015 Side 6 av 16

7 Styrets konklusjon: Styret vil forholde seg til rapport vedrørende laster på kaien ved plassering/løft av båter. Dette medfører begrensninger på løft og plassering av tunge båter(les seilbåter).begrensninger vil gjennomgås i detalj på årsmøtet. Grunnet mangel på kranførere ønsker styret å arrangere krankurs til våren. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan løfte på dagtid og kveldstid. Av skattemessige årsaker kan det tjenes inntil kr. 6000,- pr. år skattefritt(jfr.skatteetaten). Det kan trekkes fra utgifter som bensin, telefon, arbeidsklær. Interesserte bes om å kontakte Eirik Nærø på e-post: Bom:. Bommen har fungert greit siste år. Det er ikke registrert hendelser knyttet til denne. Styret oppfordrer alle til å ta godt vare på brikken, da vi ikke ønsker brikker på avveie! Havneanlegget og brygger Det har ikke vært rapportert noen alvorlig hendelser denne sesongen. Orkanen Nina var en stor belastning for bryggeanlegget. Fortøyninger på bryggeanlegget samt bølgedempere røk, samt at det ble påført skader på treverk/konstruksjoner i båser. Mange båter fikk også skader. Det er viktig at alle ser etter fortøyningene sine regelmessig, og spesielt gjennom vintersesongen. Den enkelte eier er selv ansvarlig for at båt er fortøyet ihht. anbefaling. Status tildeling av båtplasser: Havnesjef ligger inn en kort status på årsmøtet, og presenterer eget regneark. Bryggeanlegget: Anlegget har etter oppgraderingen fungert tilfredsstillende, og det er ikke registrert hendelser knyttet til brygger/uteliggere utover det som er nevnt over. Forankring av anlegget. Det har vært flere tilfeller av brudd på trosser til forankring av bryggene i 2014/15. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere i februar Disse har foretatt utskifting av en del sjakler/trosser, samt oppdatering av kart for forankring. Bilder/film er tilgengelig v/havnesjef. Årsmøte 2015 Side 7 av 16

8 Klubbhuset/Fjellhall/vann Fjellhall: Status: Bur: Det har i perioden vært frigjort, og videre tildelt 2 ledige bur. Det er ikke registret problemer med strøm i fjellhall etter utbedring, ref. Flølo/Fossdal. Klubbhus: Klubbhus er opprustet med nytt fjernsyn, og en printer. Gang i klubbhus er malt. Noe snekkerarbeid gjenstår på trapp i gang. Vannbord på tak, samt kister mot vei er skiftet og beiset. Utvendige ståldører er skiftet. Huset trenger oppussing av fasader mot sjø. Dette jobber styret med, og anser dette arbeidet for en for stor jobb til dugnad. Styret har derfor innhentet priser med anbud på å kle vegg med panel, inkludert skifte av et vindu og "vindtett" under panel. Igangsettelse av dette arbeid forutsetter en signert leieavtale med Bergen Kommune. Vann: Som følge av frostproblemer i utvendig vannledningsnett i havnen er det tidligere besluttet å stenge av tilførsel til fjellhall og vannposter i vintersesongen. Dette har medført en reduksjon i utgifter og utbedringer grunnet lekkasjer, påført av frostsprengning ila. vintersesong. Det er styrets intensjon å fortsette med "vinterstenging" av utvendige vannposter. Vannslangene på bryggene er forlenget med gule slanger. Dette medfører at alle båser nå er "dekket", samt at man unngår svarte merker på båtene. Dugnad -Første trinn av mur mellom hovedkai og brygge tre er fullført -Div.beising av gjerder og benker -Opprensking/grusing av gangvei fra Sjøvegen -Skraping av skjell på brygger -Grøfterens langs tilkomstvei. -Montering av ny lampe ved brygge 3 -Montert nytt blink på bølgedemper. -Ny brygge er oppført mellom hovedkai og brygge hvor Quest ligger. -Det har også vært utført dugnad på utbedringer av fortøyninger i anlegget, og ved behov for andre utbedringer/reperasjoner. Dette har ikke vært utført på fellesdugnader. Totalt 45 medlemmer jobbet dugnad i 2014 Planer for 2015 Ferdigstille mur prosjekt Montere gjerde på ferdigstilt mur prosjekt Div. vedlikehold på huset (Skifte vannbord - murvegg mot sjøen), ref eget punkt om hus over. Vedlikehold flaggstang. Dugnadssjefen benytter anledningen til å takke for vel utført jobb og godt samarbeid i Årsmøte 2015 Side 8 av 16

9 Tiltak lengre sikt: Dette er ting som er registrert, og må utbedres: Det er en sprekk mellom fjell og betongkonstruksjon foran toalettene i kjelleren på klubbhuset som det må gjøres tiltak med. Dette vil komme opp i diskusjonen med kommunen om leieavtale og forpliktelser i forhold til vedlikehold. Armering i selve krankaien ligger i dagen og ruster. Det vises til egen rapport utarbeidet av firma Betec. Dette arbeid er av større omfang, og vil først etter signering av leieavtale bli behandlet i detalj av styret. Rust på flaggstang og fot. Vaktordningen Vaktordningen har fungert bra også i Men det har vært registrert hele 8 tilfeller av "ikke utført vakt", hvor disse medlemmene er fakturert ihht. båtlagets vedtatte gebyrsatser. Styret ser alvorlig på den økende tendens til at aktive medlemmer ikke stiller til vakt.vaktansvarlig i styret har jevnlig lest og signert vaktprotokollen. Tyveri i havnen Status: Det er meldt om 1 tilfelle av tyveri i perioden. 3 påhengsmotorer ble stjålet fra havnen 6-7 februar Dette er beklagelig, og styret vil diskutere saken. Forslag til tiltak for å redusere faren for tyverier mottas med takk. Styret vil på eget initiativ diskutere mulighetene for bedre tyverisikring i havnen. Statistikk: Tyveri Renovasjon Båtlaget har ikke renovasjonsordning for medlemmene. Medlemmer er selv ansvarlig for å ta avfallet med seg til godkjent sted. Styret minner som vanlig om typiske saker som må skjerpes inn: - Medlemmer som gjentatte ganger må purres på ift innbetaling av kontingent etc. Det er viktig at medlemmer søker å opptre korrekt i forhold til dette. Utestående innbetalinger påfører kasserer/styret mye unødvendig ekstra arbeid. Styret minner om den enkeltes ansvar/plikt i forhold til korrekte innbetalinger. - Medlemmer som hensetter søppel, oljeprodukter, batterier etc. i havnen. Årsmøte 2015 Side 9 av 16

10 Turer og arrangementer og planer videre : Det vil også i år bli arrangert fellestur for medlemmer. Følg med på hjemmesidene for nærmere info, eller ta direkte kontakt med turkomiteen. Bryggenes verdi: Bryggenes verdi pr. 31/ ,5m = ,0m = ,5m = (Bøye 8.842) Med bakgrunn i årsmøtevedtak i 2013 indeksreguleres bryggenes verdi årlig. (Gjelder ikke rehabiliterings delen) Indeksjustering for 2014 var 3,58%,, og dette gjenspeiles i oppstilling gitt over.. Forsikringssum Forsikringsavtalen er opprettholdt hos IF Skadeforsikring, forsikringsbeløpene er uendret med unntak av standard indeksregulering. Forsikringen er delt i 2 deler hvor bryggene er kasko forsikret i 1 del og huset/ innbo og kranen 1 del med forskjellig forfall. Styret vil foreta en detaljert gjennomgang av avtalen, og vurdere dekningsgrad og evt. behov for justeringer/ny avtale. Økonomi Økonomien i båtlaget er fortsatt god. Resultatet for 2014 var kr I påvente av ferdigbehandlet og signert leieavtale med BK, er det varslede leiebeløp heller ikke innbetalt i Men som det fremgår av regnskapet, her båtlaget midler til å dekke "skyldig beløp". Båtlaget har inntekter utover budsjetterte som relaterer seg til vaktgebyr, dugnadsgebyrer og div. inntekter(eks. moms refusjon). Årsmøte 2015 Side 10 av 16

11 Sak 4: Årsmelding og regnskap for Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedlagte årsberetning og regnskap for 2014 Tertnes, Eirik Nærø Formann Alf Morten Utvær (s), Stein Erik Gjelstad (s), Håvard Præsttun (s), Cato Kristensen (s), Arild Gerhard Hatland (s), Øyvind Thorsen(s), Johan Holstad (s), Rune Tertnæs (s), Trygve Knutsen (s). Årsmøte 2015 Side 11 av 16

12 Årsmøte 2015 Side 12 av 16

13 Årsmøte 2015 Side 13 av 16

14 Sak 5 : Budsjett for 2015 med oversikt over gjeldende satser Oversikt over gjeldende satser som foreslås opprettholdt. Kontingenter og avgifter: Innmeldingsavgift kr 300 Årskontingent aktiv kr 400 Årskontingent passiv kr 400 Bryggeavgift eie Brygge 2,5 kr 1000 Brygge 3m kr 1100 Brygge 3,5m kr 1200 Bryggeavgift leie Brygge 2,5 kr 2200 Brygge 3m kr 2300 Brygge 3,5m kr 2400 Bøyeavgift eie kr 1000 Bøyeavgift leie kr 1900 Leie småbåtbrygge v/hus kr 1500 Leie Pir1-2 halvplass kr 1500 Leie småbåtpl. lettbåt bøye kr 500 Bur eie, (innskudd) kr 1000 Bur leie kr 100 Bølgedemperplass leie kr 1200 Vinterlagring medlemmer kr 900 Vinterlagring ikke-medl. kr 1200 Dugnad: Dugnadsgebyr pr time kr 300 Dugnadsgodtgjørelse kr 250 Dugnadstimer pr år 6 Kransatser: Kranløfts godtgjørelse kr 600 Båter opp til 18 fot kr 800 Båter over 18 fot kr 900 Seilbåter kr 1200 Løft av rigg eller motor kr 450 Opplag utover 48 timer kr 100 pr. døgn Manglende rydding kr 500 Seilbåter ikke klargjort Utgår Havn: Depositum for bombrikke kr 500 (Ny brikke kr 750) Erstatningsbrikke kr 750 Nøkkeldepositum kr 500 Vakt: Honorar vikarvakt enkel kr 800 Honorar vikarvakt familie kr 1600 Vakt ikke møtt enkel kr 1500 Vakter ikke møtt familie kr 3000 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for Årsmøte 2015 Side 14 av 16

15 Sak 6: Valg av kandidater til verv i styret og andre funksjoner. Valgkomiteens innstilling Styret Status Funksjon Navn Valgt frem til Gjenvalg Formann Eirik Nærø 2017 Ikke på valg Viseformann Alf Utvær 2016 Ikke på valg Sekretær Stein Erik Gjelstad 2016 Gjenvalg Kasserer Øivind Thorsen 2017 Ny Havnesjef Kjell Løtveit 2017 Ikke på valg Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2016 Ny Hussjef Helge Nilsen 2017 Gjenvalg Dugnadssjef Johan Holstad 2017 Ikke på valg Styremedlem Rune Tertnæs 2016 Ikke på valg Styremedlem Trygve Knutsen 2016 Andre verv Status Funksjon Navn Valgt frem til Ikke på valg Revisor Rolf Clementsen 2016 Gjenvalg Geir Holsen (Grete Holsen) 2017 På valg Valgkomité Anders Bleie 2017 Ny Ikke på valg Frank Ove Bu 2016 Ikke på valg Tur-/arr.komité Kristin Stangeby 2017 Gjenvalg Ståle Eikeland 2018 Valgkomiteens innstilling er enstemmig Åstveitvågen, Anders Bleie/s./ Ståle Eikeland/s./ Frank Ove Bu/s./ Årsmøte 2015 Side 15 av 16

16 Sak 7: Innkomne forslag fra styret: 1. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å kunne på vegne av ÅVB akseptere og signere leieavtale med Bergen Kommune, uten egen behandling/avstemning i kommende årsmøte. Bakgrunnen for forslaget er tidsaspektet i saksbehandlingen, samt at styret trenger forutsigbarhet i saksbehandlingen. 2. Styret ønsker etter en konkret vurdering å fjerne mulighet for dugnadsfritak. Ref. Dugnadsvedtektene 4.4. Styrets oppfatning er at dersom man er i stand til å ha et aktivt båtliv, er man også i stand til å utføre dugnadsarbeid til gode for båtlaget. I forbindelse med dugnad har aktive medlemmer fra tid til annen påberopt seg fritak for dugnad. Styret ønsker å nullstille alle gamle avtaler, da det er vanskelig å forholde seg til gamle og ikke dokumenterbare avtaler. 3. Oppheving av vedtak 8.1 fra årsmøte Forslaget fra 2013 som ikke var fremmet som vedtektsendring, lyder som følger: "Forenkling av innkrevingsprosedyre. For å spare tid for kasserer foreslå styret at utestående gebyrer ifm. ikke arbeidet dugnad og ikke utført vakt kan føres på fellesfaktura, sammen med årskontingent. Årskontingenten sendes normalt ut før 1. mai" Da styret i ettertid har erfart og fulgt den praksis at alle regningskrav mot medlemmer sendes ut fortløpende i påløpt år, og forutsettes betalt innen 31/12 samme år foreslås vedtak fra årsmøte i 2013 opphevet. 4. Regulering av pris på innskudd/kjøp av bøyeplass. Styret foreslår å øke pris på kjøp av bøyeplass til kr 15000;- uten årlig indeksregulering. Pris/innskudds økning vil ikke ha tilbakevirkende kraft ifm. eventuelle salg. Etter styret oppfatning er dagens pris på kr ;- for lav. Innkomne forslag/saker fra medlemmer: Ingen. Årsmøte 2015 Side 16 av 16

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL. 19.00 ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTEINNKALLING. Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTEINNKALLING Til båtforeningens medlemmer ÅRSMØTE 2016 I henhold til vedtektenes 11 innkalles herved til årsmøte torsdag den 7 april kl. 18.30 i Speiderhuset, Berge Odelsvei 36 på Hundvåg. Det vil

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus. Til behandling foreligger: Onsdag 29. mars

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Leiekontrakt Båtplass

Leiekontrakt Båtplass Leiekontrakt Båtplass Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Administrasjonsansvarlig Mariann Dokken, mobil 902 58212 E-postadresse: mariann@njb.no Leiekontrakten

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 0313 Sted: I havna Møtedato: 07.03.13 Referent: Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem),

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger: Årsmøte 2012. Det innkalles med dette til 30. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 27.11.2012 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga.

Referat fra Årsmøtet holdt på Tormodbrygga. Referat fra Årsmøtet 03.04.2016 holdt på Tormodbrygga. Sak 1 Åpning Det møtte 22 medlemmer. Innkallingen ble denne gangen sendt ut via nett. Innkallingen ble godkjent, med en merknad om at det ikke er

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker.

8 Et medlem som blir oppsagt, mister retten til båtplass i havna. Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap slike saker. Vedtekter 1 Foreningens navn er Brattvåg Småbåtforening (BSBF), og formålet er å skape småbåthavn i Brattvåg og ellers ta opp saker som måtte være av interesse for laget. 2 Foreningen har et styre på 5

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

SARBUVOLLEN BÅTFORENING SARBUVOLLEN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016 16. MARS 2016 Styreleder ønsket velkommen. Det var 33 fremmøtte. Hvorav 31 stemmeberettigede medlemmer, pluss 4 godkjente fullmakter, noe som ga totalt

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS

Leiekontrakt. Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Leiekontrakt Båtplass Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS Sommersesong 3 Sommersesonger (10 % rabatt) Vintersesong egen pris Denne kontrakt er opprettet mellom Sjøsenteret Vallø Tønsberg AS (utleier) Org nr.

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2011

Referat frå årsmøtet 2011 1 Filtvet, 1. august 2011 Referat frå årsmøtet 2011 Lørdag 18. juni 2011 kl 10:00 12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad 1. Åpning og registrering av fremmøtte Leder Ulf Stigen åpnet møtet og ønsket alle

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

2015 Bremnes Grendehus

2015 Bremnes Grendehus 2015 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2015 Bremnes Grendehus Søndag 20.03.16 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1.Valg av møteleder 2.Valg av møtesekretær 3.Godkjenning av innkalling 4.Godkjenning

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016

Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Årsmøte Eidem båtforening 2015/2016 Tid: Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00. Sted: Naustet til Inge Agenda 1. Åpning ved leder. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av møteleder og referent. 4. Valg av to

Detaljer

Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010.

Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010. Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010. 1. Åpning. Formann ønsker velkommen. 2. Godkjenning av fremmøtte representanter og fullmakter. 126 stemmer møtt. 3. Godkjenning av innkallelse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB

VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Ørland Båtklubb Borgveien 18 7140 Opphaug VEDTEKTER FOR ØRLAND BÅTKLUBB Revidert feb 2017 Innholdsfortegnelse 1 Formålet 2 Medlemskap og båtplass 3 Medlemmenes plikter 4 Utelukkelse 5 Styret sammensetning

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Møtetype: Styremøte Møte nr Sted: Hos nestleder Roar Aasvang Møtedato:

Møtetype: Styremøte Møte nr Sted: Hos nestleder Roar Aasvang Møtedato: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr 11 2008 Sted: Hos nestleder Aasvang Møtedato: Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 6 Deltakere: Fravær: Innkalt: Johannessen (Leder), Aasvang (Nestleder),

Detaljer

Hva v a h ar r s kjedd?

Hva v a h ar r s kjedd? Hva har skjedd? Hva skjedde 25. desember? Flytemolo brygge 6 sank mellom kl 21 og 22 5 båter totalhavarerte Følgeskader brygge 3, 4 og 5 2 båter totalhavarerte og flere båter med skader Skader på brygge-elementer,

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes

ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks Nedenes ØYESTAD MOTORBÅTFORENING Boks 1 4854 Nedenes Til medlemmene Nedenes 22.02.2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10.03.2011 Kl. 1900. Sted: Idrettshuset Lunderød Vedlagt oversendes innkalling til årsmøtet i Øyestad

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til ordinær generalforsamling for

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 NES HAGEBY VEL STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Generelt Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Formann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Fabian Lübbe Løvseth Morten Olsen Solvam Arnulf Fossum May-Brit

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer