Åstveitvågen Båtlag kl Sted: Tertnes skole i 2.etg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åstveitvågen Båtlag. 17.03.2015. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i 2.etg"

Transkript

1 Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte kl Sted: Tertnes skole i 2.etg Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent 4. Årsmelding og regnskap for Budsjett for Valg 7. Innkomne forslag. Vedlagt sendes: Årsmelding, regnskap for 2014 med budsjett for 2015, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag. Styret ønsker medlemmene velkommen til Årsmøte. Hilsen! Styret. Årsmøte 2015 Side 1 av 16

2 ÅRSMELDING Årsmøte i 2014 ble avholdt i Tertnes skole i lærerværelset 2 etg. 26. mars med 37 stemmeberettigede, herav 1 skriftlig fullmakt. Årsmøtet godkjente fremmøtte representanter og fullmaktene. Referat er sendt medlemmene. Følgende tillitsvalgte har fungert i meldingsåret: Funksjon Navn Valgt frem til Formann Eirik Nærø 2015 Viseformann Alf Utvær 2016 Sekretær Stein Erik Gjelstad 2016 Kasserer Øyvind Thorsen 2015 Havnesjef Håvard Præsttun 2015 Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2016 Hussjef Cato Kristensen 2015 Dugnadssjef Johan Holstad 2015 Styremedlem Rune Tertnæs 2016 Styremedlem Trygve Knutsen 2016 Andre verv Funksjon Navn Valgt frem til Revisor Rolf Clementsen 2016 Geir Holsen (Grete Holsen) 2015 Valgkomité Anders Bleie 2014 Ståle Eikeland 2015 Frank Ove Bu 2016 Tur-/arr.komité Kristin Stangeby 2017 Ståle Eikeland 2015 Møtevirksomhet Det er avholdt 13 styremøter i perioden. Status medlemmer pr : Antall medlemmer: 291 stk. Nye medlemmer i 2014: 14 stk. Antall utmeldinger i 2014: 5 stk Medlemmer slettet i 2014: 1stk For historiske tall vises det til tidligere årsmeldinger Årsmøte 2015 Side 2 av 16

3 Nye medlemmer: Alle som henvender seg med spørsmål om båtplass får tilbud om å melde seg inn i båtlaget, selv om vi ikke kan love plass. Avgang medlemmer: Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent og avgifter pr blir strøket iht. 4 i lagets lover. Innledning : Styret vil med dette takke for et godt og givende siste år. Vi har hatt en utmerket sommer med tanke på vær og vind, og håper alle har nytt stor glede av båtlivet. Anlegget vårt har fungert tilfresstillende, og det er ikke registrert alvorlige uønskede hendelser. Medlemsmassen øker, og det er pågang fra nye medlemmer i forsøk på å skaffe seg båtplass. Orkanen Nina "herjet" i Januar, og fikk noen konsekvenser også for oss. Forankringer på brygger og bølgedempere røk, båter og brygger fikk skader. Heldigvis var det ikke store skader, men styret ønsker likevel å poengtere viktigheten av korrekte fortøyninger, og tilsyn med båt. Dette viste seg å være mangelfullt hos enkelte under uværet Nina. Det er derfor på sin plass og takke de som tok vare på materiell, båter og bryggeanlegg ifm. Ninas herjinger. De fleste nødvendige utbedringer etter Nina er gjort, og andre er pågående. Havnen er aldrende og utgiftene framover vil øke, dette er noe vi alle må ha et forhold til. I årene som kommer må det "tyngre" vedlikehold til for å drive en sikker og god båthavn. Investeringer som følge av dette må finansieres av medlemmene. Styret forutsetter en langsiktig avtale med Bergen Kommune før nevnte investeringer igangsettes. I virkeåret 2014/15 har styret jobbet med følgende saker: 1. Forankring av anlegget. Det har vært flere tilfeller av brudd på trosser til forankring av bryggene i 2014/15. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere. Disse har foretatt utskifting av en del sjakler, samt oppdatering av kart for forankring. Bilder/film og annen dokumentasjon er tilgengelig v/havnesjef. 2. Det brukes mye tid i styret på behandling av manglende/utestående innbetalinger. Det er viktig at det enkelte medlem er etterrettelig med innbetalinger, og ikke påfører styret/kasserer ekstra arbeid med purringer/henvendelser. 3.Kommunesaken/avtaleforholdet med Bergen Kommune.( se eget punkt under.) Dette er en sak som opptar mye av styrets tid, der vi kontinuerlig søker en akseptabel avtale/kontrakt med Bergen Kommune på vegne av ÅVB. 4. Styret har bestilt rapporter fra ekstern leverandør Betec. Disse omhandler betongkonstruksjoner knyttet til sjøside klubbhus, og hovedkai. Det har vært knyttet usikkerhet til konstruksjonene, og spørsmål om levetid og styrke er sentralt i rapporter. Viser til egen rapport som er tilgjengelig på årsmøte, eller kan fås ved henvendelse til styret. 5.Styrets medlem Rune Tertnæs har på vegne av laget utført et enestående arbeid for å kunne få momsrefusjon på dokumenterte utgifter. Hans arbeid resulterte i en momsrefusjon pålydende kr Stor takk til Rune! Årsmøte 2015 Side 3 av 16

4 Forholdet til Bergen kommune Det er ikke inngått fornyelse av leieavtalen med Bergen Kommune i Det har vært jobbet mye med denne avtalen i inneværende periode. Men det er vanskelig å få til en dialog med kommunen, som forholder seg passiv til være henvendelser. Styret ønsker å få en avklaring rundt leieavtalen med Bergen kommune. Det er viktig for båtlagets langsiktige planlegging at disse viktige rammebetingelsene kommer på plass. Styret hadde som målsetting å etablere en avtale med kommunen ila, De vesentlige ankepunkter styret har i forhold til tilbudt avtale, er vedlikehold av tyngre konstruksjoner, avtalens løpetid og forholdet til gjeldende reguleringsplan. Kommunen har i løpet av året purret oss på signering av tilbudt kontrakt ved 2 anledninger. Styret har konsultert advokat Mathiassen hos advokat firmaet Harris. Dette for bedre å være i stand til å tolke innholdet i avtalen, samt konsekvensene av denne. Styret har også engasjert firma Opus som en partner/rådgiver i forhold som omhandler regulering av området. Styret har hatt gjentatte møter med disse parter, og det er også opprettet kontakt med styret i Hordvikhavn. Hordvikhavn sitt forhold til BK, og vår egen sak er nærmest identiske og styret ønsker derfor å kunne bruke synergier fra dem. Til opplysning, så representerer begge parter(harris og Opus)også Hordvikhavn Båtlag. Styret har ved flere anledninger søkt samarbeid/kommunikasjon med BK. Både på egen hånd og ved hjelp av nevnte partnere. Dette har ikke vært lett å få til, men siste utvikling i saken er at styret er invitert til et møte med planavdeling i BK. Dette er berammet til 13/3-15. Styret sendte brev til kommunen 13/1-15, dette er siste skriftlige henvendelse fra ÅVB. Brevet inneholder følgende: Sent: 13. januar :00 To: Cc: Subject: Åstveitvågen båtlag saksnummer Hei! Med henvisning til mottatt leieavtale og påfølgende korrespondanse og telefonsamtaler om saken, senest mellom L-K. Holdhus og undertegnede Styret har etter beste evne jobbet med å avklare problemstillinger knyttet til leieavtalen og forhold rundt det reguleringsmessig slik det er anmodet om. Åstveitvågen Båtlaget er innforstått med at de rettslige avklaringer som er gjort i tvisten mellom Hordvikhavn og Bergen Kommune, også er retningsgivende for vårt leieforhold. Imidlertid er det fortsatt elementer i avtaleteksten som vi ønsker å drøfte med kommunen, og ellers få en god dialog rundt de praktiske sidene av leieforholdet slik at det er en felles forståelse av hvilke plikter som påhviler partene. Rett til forlengelse av leie utover 2029 er allerede adressert i vår e-post av og tatt opp igjen i telefonsamtale med Holdhus Her venter vi på kommunens bekreftelse som avtalt. Videre er det naturlig å avklare ansvar i forhold til tyngre vedlikehold av de konstruksjoner som var etablert i området før Åstveitvågen Båtlag inngikk leieavtalen i Dette er forhold som er tatt opp i tidligere korrespondanse.. Årsmøte 2015 Side 4 av 16

5 Som en oppfølging av kommunens generelle forespørsel rundt det reguleringsmessige knyttet til havnen har vi søkt assistanse fra Opus AS for å sikre en korrekt tilnærming og forståelse av de faktiske forhold. Dette er også gjort for at de aktuelle kontaktpersonene i kommunen skal kunne forholde seg til en profesjonell aktør og på den måten oppnå effektiv saksbehandling. Opus har ved flere anledninger gjennom høsten søkt å etablere dialog for å få status og klargjøre kommunens intensjoner. Så langt er det fra kommunen side ikke åpnet for en slik dialog. Vi innstilt på en ny giv og et konstruktivt samarbeid fremover slik at vi kan få en bærekraftig og balansert avtale på plass snarest mulig. Håper du kan gi en rask tilbakemelding, På vegne av styret i Åstveitvågen Båtlag, Eirik Nærø Formann Web-side Nettsidene fungerer nå tilfredsstillende enten man benytter eller Siden er etablert med en offentlig del, en del som er passord-beskyttet, hvor alle medlemmer kan logge seg inn, samt en del som kun medlemmer valgt av Årsmøtet har tilgang til. Pålogging for alle medlemmer: Brukernavn : medlem og Passord : jolle2011 Oppfordrer alle medlemmer til å bruke denne nettsiden aktivt, da dette vil være hovedsiden for deling av informasjon i framtiden. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle som har båter på krankaien må ha presenning under båten når det høytrykkspyles og bunnsmøres, dette er for oppsamling av bunnstoff. Deretter tas dette opp med kost eller båtlagets slamsuger og leveres til miljøstasjon. Etter pålegg er det blitt laget et rom i underetasjen på klubbhuset for hensetting av batterier, olje og filtre. Styret vil imidlertid oppfordre alle medlemmer om å fortsette den gode jobben som før med selv å levere dette til nærmeste miljøstasjon. Hvis medlemmene setter fra seg olje, batterier o.l. i det nye rommet vil det medføre store utgifter for båtlaget og dermed høyere avgifter til medlemmene. Hendelser/skader. Det er ikke rapportert hendelser i 2014 Statistikk: Hendelser: Årsmøte 2015 Side 5 av 16

6 Miljø: Styret har nulltoleranse ved forsøpling på båtlagets område og vil slå hardt ned ved at det opprettes eksklusjonssak ved slik adferd. Styret ønsker å fortsette å ha fokus på HMS i fm dugnads arbeid. Ansvarlig arbeidsleder skal foreta vurdering av HMS før arbeid starter. Periodisk kontroll av livvester har vaktansvarlig i styret. Fortløpende vurdering av prosedyrer rundt kranoperasjoner og krybber. Den enkelte båteier skal vise særlig aktsomhet ved lensing av båt. Det er uønsket og uakseptabelt at olje slippes ut på sjøen. Kranen: Kranen har fungert tilfredsstillende i 2014, og alle kontroller (sakkyndige) er utført. Merkebrikker på løfteskrev er skaffet til veie, slik sakkyndig kontrollør bemerket. Kranen må overflatebehandles, og dette er planlagt utført på dugnad i Styret har vært usikker på hovedkaiens beskaffenhet/tilstand mtp bæreevne, og har derfor engasjert ekstern hjelp for å få verifisert dette. Firma Betec har levert styret rapport på kaiens beskaffenhet. Betecs konklusjon: Det foreligger ikke tegninger eller beregninger for kaien. Våre vurderinger er basert på forholdsvis begrensede feltmålinger. Vedlegg 1 viser en skisse kaien og et Excel ark som er benyttet for å utføre enkle statiske vurderinger der ulike parametere kan endres. Det er laget nye fundamenter for langdragere inn mot land. Disse er ikke undersøkt av oss og vi forutsetter at fundamentene har tilstrekkelig kapasitet. På bakgrunn av våre undersøkelser, foreslår vi følgende begrensninger i bruk av kaien: punkter. og 4. le med 4 hjul eller i «krybber» med 4 labber. -7 tonn kan trekkes fram og tilbake på kaien på traller med 4 hjul så lenge last på enkelthjul holdes under 4 tonn. Som enkle tiltak forslår vi følgende: roderende armering fjernes. En må være forsiktig med å fjerne krokene for armering uten å vurdere statiske konsekvenser. Komplett rapport kan fås ved henvendelse til styret. Årsmøte 2015 Side 6 av 16

7 Styrets konklusjon: Styret vil forholde seg til rapport vedrørende laster på kaien ved plassering/løft av båter. Dette medfører begrensninger på løft og plassering av tunge båter(les seilbåter).begrensninger vil gjennomgås i detalj på årsmøtet. Grunnet mangel på kranførere ønsker styret å arrangere krankurs til våren. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan løfte på dagtid og kveldstid. Av skattemessige årsaker kan det tjenes inntil kr. 6000,- pr. år skattefritt(jfr.skatteetaten). Det kan trekkes fra utgifter som bensin, telefon, arbeidsklær. Interesserte bes om å kontakte Eirik Nærø på e-post: Bom:. Bommen har fungert greit siste år. Det er ikke registrert hendelser knyttet til denne. Styret oppfordrer alle til å ta godt vare på brikken, da vi ikke ønsker brikker på avveie! Havneanlegget og brygger Det har ikke vært rapportert noen alvorlig hendelser denne sesongen. Orkanen Nina var en stor belastning for bryggeanlegget. Fortøyninger på bryggeanlegget samt bølgedempere røk, samt at det ble påført skader på treverk/konstruksjoner i båser. Mange båter fikk også skader. Det er viktig at alle ser etter fortøyningene sine regelmessig, og spesielt gjennom vintersesongen. Den enkelte eier er selv ansvarlig for at båt er fortøyet ihht. anbefaling. Status tildeling av båtplasser: Havnesjef ligger inn en kort status på årsmøtet, og presenterer eget regneark. Bryggeanlegget: Anlegget har etter oppgraderingen fungert tilfredsstillende, og det er ikke registrert hendelser knyttet til brygger/uteliggere utover det som er nevnt over. Forankring av anlegget. Det har vært flere tilfeller av brudd på trosser til forankring av bryggene i 2014/15. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere i februar Disse har foretatt utskifting av en del sjakler/trosser, samt oppdatering av kart for forankring. Bilder/film er tilgengelig v/havnesjef. Årsmøte 2015 Side 7 av 16

8 Klubbhuset/Fjellhall/vann Fjellhall: Status: Bur: Det har i perioden vært frigjort, og videre tildelt 2 ledige bur. Det er ikke registret problemer med strøm i fjellhall etter utbedring, ref. Flølo/Fossdal. Klubbhus: Klubbhus er opprustet med nytt fjernsyn, og en printer. Gang i klubbhus er malt. Noe snekkerarbeid gjenstår på trapp i gang. Vannbord på tak, samt kister mot vei er skiftet og beiset. Utvendige ståldører er skiftet. Huset trenger oppussing av fasader mot sjø. Dette jobber styret med, og anser dette arbeidet for en for stor jobb til dugnad. Styret har derfor innhentet priser med anbud på å kle vegg med panel, inkludert skifte av et vindu og "vindtett" under panel. Igangsettelse av dette arbeid forutsetter en signert leieavtale med Bergen Kommune. Vann: Som følge av frostproblemer i utvendig vannledningsnett i havnen er det tidligere besluttet å stenge av tilførsel til fjellhall og vannposter i vintersesongen. Dette har medført en reduksjon i utgifter og utbedringer grunnet lekkasjer, påført av frostsprengning ila. vintersesong. Det er styrets intensjon å fortsette med "vinterstenging" av utvendige vannposter. Vannslangene på bryggene er forlenget med gule slanger. Dette medfører at alle båser nå er "dekket", samt at man unngår svarte merker på båtene. Dugnad -Første trinn av mur mellom hovedkai og brygge tre er fullført -Div.beising av gjerder og benker -Opprensking/grusing av gangvei fra Sjøvegen -Skraping av skjell på brygger -Grøfterens langs tilkomstvei. -Montering av ny lampe ved brygge 3 -Montert nytt blink på bølgedemper. -Ny brygge er oppført mellom hovedkai og brygge hvor Quest ligger. -Det har også vært utført dugnad på utbedringer av fortøyninger i anlegget, og ved behov for andre utbedringer/reperasjoner. Dette har ikke vært utført på fellesdugnader. Totalt 45 medlemmer jobbet dugnad i 2014 Planer for 2015 Ferdigstille mur prosjekt Montere gjerde på ferdigstilt mur prosjekt Div. vedlikehold på huset (Skifte vannbord - murvegg mot sjøen), ref eget punkt om hus over. Vedlikehold flaggstang. Dugnadssjefen benytter anledningen til å takke for vel utført jobb og godt samarbeid i Årsmøte 2015 Side 8 av 16

9 Tiltak lengre sikt: Dette er ting som er registrert, og må utbedres: Det er en sprekk mellom fjell og betongkonstruksjon foran toalettene i kjelleren på klubbhuset som det må gjøres tiltak med. Dette vil komme opp i diskusjonen med kommunen om leieavtale og forpliktelser i forhold til vedlikehold. Armering i selve krankaien ligger i dagen og ruster. Det vises til egen rapport utarbeidet av firma Betec. Dette arbeid er av større omfang, og vil først etter signering av leieavtale bli behandlet i detalj av styret. Rust på flaggstang og fot. Vaktordningen Vaktordningen har fungert bra også i Men det har vært registrert hele 8 tilfeller av "ikke utført vakt", hvor disse medlemmene er fakturert ihht. båtlagets vedtatte gebyrsatser. Styret ser alvorlig på den økende tendens til at aktive medlemmer ikke stiller til vakt.vaktansvarlig i styret har jevnlig lest og signert vaktprotokollen. Tyveri i havnen Status: Det er meldt om 1 tilfelle av tyveri i perioden. 3 påhengsmotorer ble stjålet fra havnen 6-7 februar Dette er beklagelig, og styret vil diskutere saken. Forslag til tiltak for å redusere faren for tyverier mottas med takk. Styret vil på eget initiativ diskutere mulighetene for bedre tyverisikring i havnen. Statistikk: Tyveri Renovasjon Båtlaget har ikke renovasjonsordning for medlemmene. Medlemmer er selv ansvarlig for å ta avfallet med seg til godkjent sted. Styret minner som vanlig om typiske saker som må skjerpes inn: - Medlemmer som gjentatte ganger må purres på ift innbetaling av kontingent etc. Det er viktig at medlemmer søker å opptre korrekt i forhold til dette. Utestående innbetalinger påfører kasserer/styret mye unødvendig ekstra arbeid. Styret minner om den enkeltes ansvar/plikt i forhold til korrekte innbetalinger. - Medlemmer som hensetter søppel, oljeprodukter, batterier etc. i havnen. Årsmøte 2015 Side 9 av 16

10 Turer og arrangementer og planer videre : Det vil også i år bli arrangert fellestur for medlemmer. Følg med på hjemmesidene for nærmere info, eller ta direkte kontakt med turkomiteen. Bryggenes verdi: Bryggenes verdi pr. 31/ ,5m = ,0m = ,5m = (Bøye 8.842) Med bakgrunn i årsmøtevedtak i 2013 indeksreguleres bryggenes verdi årlig. (Gjelder ikke rehabiliterings delen) Indeksjustering for 2014 var 3,58%,, og dette gjenspeiles i oppstilling gitt over.. Forsikringssum Forsikringsavtalen er opprettholdt hos IF Skadeforsikring, forsikringsbeløpene er uendret med unntak av standard indeksregulering. Forsikringen er delt i 2 deler hvor bryggene er kasko forsikret i 1 del og huset/ innbo og kranen 1 del med forskjellig forfall. Styret vil foreta en detaljert gjennomgang av avtalen, og vurdere dekningsgrad og evt. behov for justeringer/ny avtale. Økonomi Økonomien i båtlaget er fortsatt god. Resultatet for 2014 var kr I påvente av ferdigbehandlet og signert leieavtale med BK, er det varslede leiebeløp heller ikke innbetalt i Men som det fremgår av regnskapet, her båtlaget midler til å dekke "skyldig beløp". Båtlaget har inntekter utover budsjetterte som relaterer seg til vaktgebyr, dugnadsgebyrer og div. inntekter(eks. moms refusjon). Årsmøte 2015 Side 10 av 16

11 Sak 4: Årsmelding og regnskap for Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner vedlagte årsberetning og regnskap for 2014 Tertnes, Eirik Nærø Formann Alf Morten Utvær (s), Stein Erik Gjelstad (s), Håvard Præsttun (s), Cato Kristensen (s), Arild Gerhard Hatland (s), Øyvind Thorsen(s), Johan Holstad (s), Rune Tertnæs (s), Trygve Knutsen (s). Årsmøte 2015 Side 11 av 16

12 Årsmøte 2015 Side 12 av 16

13 Årsmøte 2015 Side 13 av 16

14 Sak 5 : Budsjett for 2015 med oversikt over gjeldende satser Oversikt over gjeldende satser som foreslås opprettholdt. Kontingenter og avgifter: Innmeldingsavgift kr 300 Årskontingent aktiv kr 400 Årskontingent passiv kr 400 Bryggeavgift eie Brygge 2,5 kr 1000 Brygge 3m kr 1100 Brygge 3,5m kr 1200 Bryggeavgift leie Brygge 2,5 kr 2200 Brygge 3m kr 2300 Brygge 3,5m kr 2400 Bøyeavgift eie kr 1000 Bøyeavgift leie kr 1900 Leie småbåtbrygge v/hus kr 1500 Leie Pir1-2 halvplass kr 1500 Leie småbåtpl. lettbåt bøye kr 500 Bur eie, (innskudd) kr 1000 Bur leie kr 100 Bølgedemperplass leie kr 1200 Vinterlagring medlemmer kr 900 Vinterlagring ikke-medl. kr 1200 Dugnad: Dugnadsgebyr pr time kr 300 Dugnadsgodtgjørelse kr 250 Dugnadstimer pr år 6 Kransatser: Kranløfts godtgjørelse kr 600 Båter opp til 18 fot kr 800 Båter over 18 fot kr 900 Seilbåter kr 1200 Løft av rigg eller motor kr 450 Opplag utover 48 timer kr 100 pr. døgn Manglende rydding kr 500 Seilbåter ikke klargjort Utgår Havn: Depositum for bombrikke kr 500 (Ny brikke kr 750) Erstatningsbrikke kr 750 Nøkkeldepositum kr 500 Vakt: Honorar vikarvakt enkel kr 800 Honorar vikarvakt familie kr 1600 Vakt ikke møtt enkel kr 1500 Vakter ikke møtt familie kr 3000 Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets budsjett for Årsmøte 2015 Side 14 av 16

15 Sak 6: Valg av kandidater til verv i styret og andre funksjoner. Valgkomiteens innstilling Styret Status Funksjon Navn Valgt frem til Gjenvalg Formann Eirik Nærø 2017 Ikke på valg Viseformann Alf Utvær 2016 Ikke på valg Sekretær Stein Erik Gjelstad 2016 Gjenvalg Kasserer Øivind Thorsen 2017 Ny Havnesjef Kjell Løtveit 2017 Ikke på valg Materialforvalter Arild Gerhard Hatland 2016 Ny Hussjef Helge Nilsen 2017 Gjenvalg Dugnadssjef Johan Holstad 2017 Ikke på valg Styremedlem Rune Tertnæs 2016 Ikke på valg Styremedlem Trygve Knutsen 2016 Andre verv Status Funksjon Navn Valgt frem til Ikke på valg Revisor Rolf Clementsen 2016 Gjenvalg Geir Holsen (Grete Holsen) 2017 På valg Valgkomité Anders Bleie 2017 Ny Ikke på valg Frank Ove Bu 2016 Ikke på valg Tur-/arr.komité Kristin Stangeby 2017 Gjenvalg Ståle Eikeland 2018 Valgkomiteens innstilling er enstemmig Åstveitvågen, Anders Bleie/s./ Ståle Eikeland/s./ Frank Ove Bu/s./ Årsmøte 2015 Side 15 av 16

16 Sak 7: Innkomne forslag fra styret: 1. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å kunne på vegne av ÅVB akseptere og signere leieavtale med Bergen Kommune, uten egen behandling/avstemning i kommende årsmøte. Bakgrunnen for forslaget er tidsaspektet i saksbehandlingen, samt at styret trenger forutsigbarhet i saksbehandlingen. 2. Styret ønsker etter en konkret vurdering å fjerne mulighet for dugnadsfritak. Ref. Dugnadsvedtektene 4.4. Styrets oppfatning er at dersom man er i stand til å ha et aktivt båtliv, er man også i stand til å utføre dugnadsarbeid til gode for båtlaget. I forbindelse med dugnad har aktive medlemmer fra tid til annen påberopt seg fritak for dugnad. Styret ønsker å nullstille alle gamle avtaler, da det er vanskelig å forholde seg til gamle og ikke dokumenterbare avtaler. 3. Oppheving av vedtak 8.1 fra årsmøte Forslaget fra 2013 som ikke var fremmet som vedtektsendring, lyder som følger: "Forenkling av innkrevingsprosedyre. For å spare tid for kasserer foreslå styret at utestående gebyrer ifm. ikke arbeidet dugnad og ikke utført vakt kan føres på fellesfaktura, sammen med årskontingent. Årskontingenten sendes normalt ut før 1. mai" Da styret i ettertid har erfart og fulgt den praksis at alle regningskrav mot medlemmer sendes ut fortløpende i påløpt år, og forutsettes betalt innen 31/12 samme år foreslås vedtak fra årsmøte i 2013 opphevet. 4. Regulering av pris på innskudd/kjøp av bøyeplass. Styret foreslår å øke pris på kjøp av bøyeplass til kr 15000;- uten årlig indeksregulering. Pris/innskudds økning vil ikke ha tilbakevirkende kraft ifm. eventuelle salg. Etter styret oppfatning er dagens pris på kr ;- for lav. Innkomne forslag/saker fra medlemmer: Ingen. Årsmøte 2015 Side 16 av 16

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no

Sjekk ut våre nettsider på www.jb-forening.no ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2010 Vi ønsker deg velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, spre kunnskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2012 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Å r s m ø t e for 2012 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2012 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2012 KNARBERG BÅTFORENING 18. mars 2013 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2012 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2012 i Knarberg

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 27. april 2010 klokka 19:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer