05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20"

Transkript

1 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Anne Katrine Westerheim, Ole Guttorm Brenden Fra DiBK: Steinar Fretheim (fra kl ), Ole Skaug, Nils Kristian Mørstad Hanne Guro Warholm Sørum Magnar Danielsen Hanne Guro Warholm Sørum Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og regionaldepartementet Sak 66/13 Referat fra Klagenemndas møte 04/13 den 31. oktober Referatet ble godkjent uten merknader. Sak 67/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Designcompagniet Arkitekter AS (godkjenningsnr. 2012/11002). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er søkt i to omganger, henholdsvis oktober 2012 og januar Foretaket er innvilget godkjenning i søker tiltaksklasse 3, prosjektering av arkitektur, prosjektering av konstruksjonssikkerhet prosjektering av bygningsfysikk, alle i tiltaksklasse 2. Sistnevnte godkjenningsområde ble innvilget av direktoratet i klageomgangen. Side 1

2 Det er opplyst at Designcompagniet arkitekter AS fikk sentral godkjenning første gang I perioden desember 2009 til høsten 2012 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, alle i tiltaksklasse 3. Foretaket har en ansatt og ligger i Bodø kommune i Nordland fylke. Vidar Fagerheim er daglig leder. Han har svennebrev som tømrer, utdannelse som ingeniør (konstruksjon og husbyggingsteknikk), og er sivilingeniør (Ingeniørdesign produktutformingsteknikk). Han har 5 års praksis som tømrer, og etter endt utdanning som ingeniør arbeidet i arkitektforetak (siden 1989). Designcompagniet Arkitekter AS har Fredheim drevet siden Klagen Vidar Fredheim har redegjort grundig for foretakets kompetanse i et tresiders brev til direktoratet (vedlegg 3). Det er lagt ved en rekke igangsettingstillatelser og omtaler av prosjekter. Han påpeker at han har hatt ansvar for mange store prosjekter og at han har til gode å få negative omtaler. De fleste prosjektene har hatt designtekniske utfordringer. Det er særlig vist til flere store prosjekter i perioden han var ansatt hos Boarch arkitekter AS i Bodø. I perioden senere er det vist til prosjekter som arealmessig er mindre i omfang, men som Vidar Fredheim mener har store utfordringer. Det er opplyst at han i den senere tid har spesialisert seg i bygårder, hvor mye av oppgavene ligger i tiltaksklasse 3. Det er for øvrig vist til prosjekter på hjemmesider på Internett som han har hatt ansvar for. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Nemnda legger til grunn at det for godkjenning i prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 3 kreves utdanning tilsvarende sivilarkitekteksamen eller en mastergrad i arkitektur og 8 års praksis, med tillegg av solid praksis fra arkitekturfaglig prosjektering av tiltak i tiltaksklassen. Foretaket disponerer faglig kompetanse på Side 2

3 sivilingeniørnivå innen ingeniørdesign og produktutformingsteknikk, som ligger nærmere produkt- og industridesign enn arkitekturdesign. Dette tilsvarer ikke kompetansen som gis gjennom sivilarkitektstudiet. Nemnda kan heller ikke se at foretaket har godtgjort gjennom lengre tids praksis at å ha kompetanse tilsvare sivilarkitektnivå. Praksis bør kunne vise til krevende byggverk så som i tett bystruktur, byggverk i krevende arkitektonisk og historisk miljø, flerfunksjonelle byggverk med store krav til planløsning, bygninger med BRA over 5000m 2, eller bygninger med mer enn 5 etasjer. Nemnda viser i den forbindelse til den faglige kvalifikasjonsvurderingen som er gjort av direktoratet som en finner å kunne slutte seg til. De fremlagte referanseprosjektene er etter nemndas mening relativt beskjedne i forhold til det tiltaksklassen kan romme. Selv om enkelte av de oppgaver som er dokumentert kan vurderes i tiltaksklasse 3 er omfanget for beskjedent til å kunne kompensere for manglede formell utdanning innen fagområdet. Nemnda kan heller ikke se at det er grunnlag for å innvilge godkjenning innen prosjektering av konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Foretaket må da disponere kompetanse på sivilingeniørnivå innen disse fagområdene med 8 år praksis. Byggverket innen klassen er store og de mest komplekse som kan tenkes. De fremlagte referanseprosjektene er etter nemndas mening relativt beskjedne i forhold til det tiltaksklassen kan romme. Selv om enkelte av de oppgaver som er dokumentert kan vurderes i tiltaksklasse 3 er omfanget for beskjedent til å kunne kompensere for manglede formell utdanning innen fagområdet. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 68/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Strømbygg Strøm (godkjenningsnr. 2012/11511). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert I klageomgangen har direktoratet innvilget foretaket godkjenning for våtrom i tiltaksklasse 1 som omfatter søker, prosjektering og utførelse. Det er opplyst at Strømbygg Strøm fikk sentral godkjenning første gang I Side 3

4 perioden hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende og kontrollerende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har en ansatt og ligger i Oslo. Eivind Strøm er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer fra Han er også utdannet som bygningstekniker fra 1988, linjefag husbygging ved Teknisk fagskole. Klagen I klage datert redegjør foretaket for kompetansen i foretaket. Det vises særlig til at godkjenning innen våtrom er viktig for foretaket. Etter nemndas skjønn har direktoratet gitt et greit resymé av klagen slik: I klagen viser foretakets daglige leder til sin utdanning som husbygningstekniker og tømrermester, samt sin lange erfaring i bygg- og anleggsbransjen. Foretaket forutsetter at det gjøres en helhetsvurdering av dets praksis og referanseprosjekter, sammenholdt med daglig leders utdanning. Foretakets anførsler gjelder først og fremst avslaget på sentral godkjenning for godkjenningsområdene som gjelder våtrom. Disse har som nevnt foretaket fått innvilget i klageomgangen. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Overordnet ansvar for prosjektering tiltaksklasse 1 I følge byggesaksforskriften 13-5 andre ledd bokstav a og veiledningen til denne innebærer godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering ansvar for komplett prosjektering av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak. Foretaket har også ansvar for prosjekteringsledelse og koordinering av underkonsulenter, samt ansvar for grensesnitt. For tiltaksklasse 1 omfatter oppgaven ansvar for komplett prosjektering av tiltak med liten vanskelighetsgrad og hvor grensesnitt mellom fagområder er oversiktlig. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva Side 4

5 gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Når det gjelder godkjenning i overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, kreves utdanning som tilsvarer utdanning som mesterbrev eller teknisk fagskole med relevant linjefag. Det er på det rene at foretaket disponerer slik kompetanse. Praksis fra fagområdet er imidlertid for beskjedent til at nemnda finner å kunne ta klagen til følge på dette punkt. Det er kun vist til to prosjekter, hvorav ett som gjaldt en innvendig totalombygging av en enebolig med takløft, og et tilbygg. Nemnda finner å kunne tiltre direktoratets begrunnelse, og er enig i at praksisen i dette tilfelle er for snever til å kunne gi godkjenning i et så vidt bredt godkjenningsområde som overordnet prosjektering i klasse 1. Kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjektering av bygningsfysikk omfatter energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, yttervegger, tak og terrasser. For utførelse skal kontroll av bygningsfysikk omfatte byggfukt, lufttetthet og ventilasjon, samt at det som er prosjektert faktisk er gjennomført. I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet bygninger med 3-5 etasjer og byggverk med kjølebehov uten soneinndeling, jf. SAK femte ledd bokstav d og tilhørende veiledning. For prosjektering er kontrollkravet for konstruksjonssikkerhet begrenset til risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, der prosjekteringsgrunnlagets beregninger av lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper skal kontrolleres. For kontroll av utførelse skal det blant annet påvises at hovedbæresystemet er utført slik det er prosjektert. I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet byggverk som iht. NS-EN NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, jf. SAK femte ledd bokstav e og tilhørende veiledning. Kontrollfunksjonen er endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidl. egenkontroll) er etter nytt regelverk del av ansvarlig prosjekterende og utførendes oppgaver, jf. SAK og Nemnda fastslår at foretaket ikke disponerer fagkompetanse med formell utdanning tilsvarende det som kreves for godkjenning for kontroll i tiltaksklasse 2. Kravet er utdanning som tilsvarer utdanning som bygningsingeniør. Foretakets daglige leder har mesterbrev som tømrer fra Han er også utdannet bygningstekniker fra 1988, linjefag husbygging ved Teknisk fagskole. Det er etter nemndas oppfatning ikke vist til erfaring fra kontroll i tiltaksklasse 2 for noen av kontrollområdene i de fremlagte prosjektene. Egenkontroll er ikke omfattet av godkjenningsområdet. Så langt nemnda kan bedømme er det ikke vist til praksis med kontroll av andre foretak. Vilkårene for godkjenning er dermed heller ikke til stede for godkjenning tiltaksklasse 1. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Side 5

6 Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 69/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Trygve Ullaland AS (godkjenningsnr. 2013/1397). godkjenning for følgende godkjenningsområde: Overordnet ansvar for kontroll, tiltaksklasse 1 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er opplyst at foretaket Trygve Ullaland AS fikk sentral godkjenning første gang Etter konverteringen av godkjenningsområdene i 2003 og frem til var foretaket sentralt godkjent som søker i tiltaksklasse 1 og utførende med kontroll i tiltaksklasse 2 for bygninger og installasjoner, samt søker, prosjekterende med kontroll i tiltaksklasse 1 og utførende med kontroll for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2. Foretaket er registrert i enhetsregisteret siden 1998 som aksjeselskap med entreprenørvirksomhet innen grunn- og betongarbeid samt det som står i forbindelse med dette. Foretaket har de siste årene hatt ansatte og holder til i Flora kommune. Foretaket har personell med teknisk fagskole fra 1990, svennebrev anleggsmaskinfører og sprengningssertifikat kl. A, samt over 20 års yrkespraksis. Klagen I klagen er det vist til vedlagte vitnemål og CV, godkjenning for betong og rammetillatelse for en blokk. Det er også vist til tidligere godkjenning. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet Side 6

7 og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. I følge SAK femte ledd kan sentral godkjenning gis for funksjonen kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3, herunder for området overordnet ansvar for kontroll jf. bokstav a. Foretak med sentral godkjenning innen dette området er kvalifisert for å påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse, og på fagområder der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Kontrollfunksjonen er endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidl. egenkontroll) er etter nytt regelverk del av ansvarlig prosjekterende og utførendes oppgaver, jf. SAK og Nemnda fastslår at foretaket i dette tilfelle ikke kan vise til kontroll av andre foretak sine prosjekter, kun kontroll i egne prosjekter (egenkontroll), ev. egne underentreprenører. Vilkårene for godkjenning for kontroll slik det er søkt om er da ikke til stede. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 70/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Sobye Miljøfilter AS (godkjenningsnr. 2013/2299). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 Direktoratets vedtak er påklaget av foretaket i brev datert Det er opplyst at Sobye Miljøfilter AS fikk sentral godkjenning første gang I perioden hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2 og ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1. Foretaket har to ansatte og ligger i Sund kommune i Hordaland. Leif Atle Håkonsund Side 7

8 er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer og 38 års praksis. Petter Ankjær- Jensen er prosjektleder i foretaket. Han er utdannet maskiningeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har 29 års praksis. Klagen I klagen er det vist til at foretaket er leverandør av renseanlegg til prosessindustri, spesielt kommunal avløpsrensing. Foretaket har 20 år erfaring på området. Det anføres at foretaket taper anbud når det ikke lenger har godkjenning i tiltaksklasse 2, men må nøye seg med klasse 1, og at de nå blir forhindret fra å levere anlegg i fremtiden. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for utførelse omfatter ansvar for komplett prosjektering/utførelse av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, med koordinering av eventuelle underentreprenører og ansvar for grensesnitt. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal prosjekteres/utføres og det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. Klagenemnda finner at den praksis som Sobye Miljøfilter AS kan vise til er for snever for godkjenning innen de omsøkte godkjenningsområdene. Godkjenningsområdene omfatter relativt store og krevende byggverk, herunder bygninger med BRA opp til 5000m 2, og bygninger opp til fem etasjer. Foretaket har ikke erfaring fra byggverk, men prosess og automasjon. Det er da ikke grunnlag for godkjenning i så omfattende godkjenningsområder som foretaket ønsker. Foretaket har heller ikke ansatte med tilstrekkelig omfattende utdanning til å få godkjenning innen prosjektering som omsøkt. Kravet er utdanning tilsvarende utdanning som bygningsingeniør. Foretaket har ansatt med bakgrunn som maskiningeniør, hvilket ikke er kvalifiserende. Side 8

9 Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 71/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Sivilingeniør Bård Sørensen AS (godkjenningsnr. 2013/3197). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 2 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Prosjektering av sanitær, varme og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 Prosjektering av løfteinnretninger i tiltaksklasse 2 Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 Kontroll av våtrom i boliger i tiltaksklasse 2 Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 Direktoratets vedtak er påklaget i udatert brev, jf. vedlegg 7. Det er innkommet tilleggsinformasjon fra foretaket datert Det er opplyst at Sivilingeniør Bård Sørensen AS fikk sentral godkjenning første gang I perioden hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene: ansvarlig søker for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, og ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2. Foretaket har tre ansatte og ligger i Hadsel kommune i Nordland. Bård Sørensen er daglig leder. Han har yrkesskole tømrer, er utdannet ingeniør og er sivilingeniør bygg og konstruksjonsteknikk. Klagen Side 9

10 Foretaket mener det er levert god nok dokumentasjon. I klagen blir det ytterligere redegjort for fagkompetansen i foretaket og ber om at saken behandles på nytt i lys av fremlagt dokumentasjon. Direktoratet har før øvrig tidligere anmodet om tilleggsdokumentasjon. I e-post av 15. februar 2013 har foretaket redegjort for sin praksis og erfaring, vist til tidligere dokumentasjon og også kommet med et hjertesukk om den belastningen dette utgjør. Det er bl.a. vist til at det er brukt mer enn et ukeverk på dette. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at det er grunnlag for å sende saken tilbake til direktoratet for fornyet vurdering. Nemnda vurderer det slik at det er behov for ytterligere dokumentasjon for å få et bedre totalbilde, ev. ved hjelp av supplering fra kommuner foretaket har operert i, og ber direktoratet bidra til nødvendig avklaring. Det vises til at foretaket har brukt mye tid på dokumentasjon, som er relativt omfattende, men som likevel ikke gjør at foretaket kommer i mål. Foretaket synes å ha erfaring på relevante områder som i utgangspunktet burde kunne gi grunnlag for omsøkte godkjenninger såfremt prosjektdokumentasjonen bedre speiler den generelle redegjørelsen fra foretaket. Saken returneres Direktoratet for Byggkvalitet for en fornyet vurdering. Sak 72/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra AS Toft Mesterrør (godkjenningsnr. 2013/3277). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er opplyst at AS Toft Mesterrør fikk sentral godkjenning første gang I perioden hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner i tilltaksklasse2, ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner I tiltaksklasse 2, Side 10

11 ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, ansvarlig søker for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1, ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 1, ansvarlig utførende for anlegg konstruksjoner og installasjoner I tiltaksklasse 3 og ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3. Foretaket har 6 ansatte og ligger i Sund kommune i Hordaland. Sigurd Toft er daglig leder. Han har mesterbrev som rørlegger fra Klagen Klagen er vedlagt relativt omfattende dokumentasjon. Det er redegjort for praksis og opplyses at foretaket føler det ikke når frem tross dokumentasjonen. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Søker i tiltaksklasse 2 Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres, og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften 12-2 som er aktuelle for tiltaket. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Det fremgår av byggesaksforskriften 11-1 og veiledningen til denne at kvalifikasjonskravene er utdanning tilsvarende mesterbrev, og 6 års relevant praksis for ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. Kravet til utdanningsnivå er således oppfylt, men det er ikke redegjort for tilstrekkelig erfaring som søker i tiltaksklasse 2. Nemnda vurderer foretakets praksis som for snever til å få godkjenning som søker i Side 11

12 klasse 2. Praksis relaterer seg tekniske installasjoner, som for så vidt ligger innenfor foretakets kjerneområder, men som blir for begrensende i forhold til det søkerfunksjonen rommer av oppgaver i tiltaksklasse 2. Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 Godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett prosjektering av alle relevante fagområder. Det fremgår av veiledningen til byggesaksforskriften 13-5 andre ledd bokstav a. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal prosjekteres og det koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. Kvalifikasjonskravet er relevant utdanning som svarer til det som kreves for eksamen som ingeniør jf. byggesaksforskriften 11-1 og veiledningen til denne. Krav til praksis er 6 år med relevant prosjektering i tiltaksklasse 2. Foretaket har personell med mesterbrev i rørleggerfaget og oppfyller dermed ikke grunnkravet for godkjenning. Praksis det er vist til er begrenset til tekniske installasjoner. Foretaket har dermed ikke relevant praksis fra prosjektering av byggverket innenfor den omsøkte tiltaksklassen og heller ikke i klasse 1. Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante fagområder. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, koordineringsbehov og antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. For tiltaksklasse 3 fremgår det av veiledningen til byggesaksforskriften 13-5 tredje ledd bokstav a, at oppgaven omfatter ansvar for komplett utførelse av store og krevende tiltak med stor vanskelighetsgrad, hvor utførelsen innenfor de ulike fagområdene hovedsakelig ligger i tiltaksklasse 2 og 3. Godkjenningsområde består av mange grensesnitt mellom mange fagområder. Det fremgår av byggesaksforskriften 11-1 og veiledningen til denne at kvalifikasjonskravene er utdanning tilsvarende eksamen fra ingeniørhøyskole, og 5 års relevant praksis. Kravet til utdanningsnivå er således ikke oppfylt. Foretaket har personell med mesterbrev i rørleggerfaget og oppfyller dermed ikke grunnkravet for godkjenning. Praksis det er vist til er begrenset til tekniske installasjoner. Foretaket har dermed ikke relevant praksis fra utførelse av byggverket innenfor tiltaksklassen. Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter 14-6 og Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av Side 12

13 prosjektering og/eller utførelse av alle tiltak (bygning, anlegg, konstruksjon, installasjon) der ett eller flere vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 3. For tiltaksklasse 3 er det krav til utdanning på nivå tilsvarende ingeniør, og 5 års praksis. Foretaket har ansatte med utdanning på nivå med mesterbrev. Kravet til utdanningsnivå er således ikke oppfylt. Nemnda finner ikke at foretaket har tilstrekkelig utdanning eller praksis fra kontroll til å kunne få godkjenning i tiltaksklasse 3. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 73/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra John Magne Rikoll Tømrermester (godkjenningsnr. 2013/3303). godkjenning for følgende godkjenningsområde: Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er opplyst at foretaket fikk sentral godkjenning første gang innen søker, prosjektering med kontroll samt utførelse med kontroll av bygninger og installasjoner tiltaksklasse 1. Foretaket har 4 ansatte og holder til i Gran kommune. John Magne Rikoll har svennebrev fra 1983 og mesterbrev i tømrerfaget fra 1988 samt 40 års yrkespraksis. Klagen I klagen redegjør John Magne Rikoll for praksis før og etter at han startet eget foretak. Praksis er omfattende og han viser også til god erfaring fra kontroll. I direktoratets vedtak er dette oppsummert slik: I klagen redegjøres det for John Magne Rikoll sin yrkespraksis de siste 30 årene. Rikoll har vært selger og byggeleder for Anebyhus i tiden Han var ansvarlig for salg og byggeledelse, byggesøknader, kontroll av tømrer-, rørlegger-, elektriker-, grave-, maler- og murerarbeider for opptil 16 hus i året. Fra 1990 var han ansatt som selger og byggeleder ved Gjøvik kontoret til Hedalm Anebyhus, med Side 13

14 ansvar for underleverandører, byggesøknader og utstikking av hus på tomt. Fra 2005 startet han eget firma, for oppføring og restaurering av eneboliger. Frem til i dag hadde foretaket ansvar for kontroll av prosjektering og utførelse for 9 eneboliger samt utført støping, membran- og flislegging av 10 bad. Etter 40 år i bransjen mener John Magne Rikoll å oppfylle de kravene som stilles for å få sentral godkjenning. Vedlagt klagen fulgte kopi av byggetillatelse samt ferdigattest utstedt av kommunen i flere byggesaker i tiden Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. I følge SAK femte ledd kan sentral godkjenning gis for funksjonen kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3, herunder for området overordnet ansvar for kontroll jf. bokstav a. Foretak med sentral godkjenning innen dette området er kvalifisert for å påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse, og på fagområder der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Kontrollfunksjonen er endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidl. egenkontroll) er etter nytt regelverk del av ansvarlig prosjekterende og utførendes oppgaver, jf. SAK og Nemnda fastslår at foretaket i dette tilfelle ikke kan vise til kontroll av andre foretak sine prosjekter, kun kontroll i egne prosjekter (egenkontroll), ev. egne underentreprenører. Vilkårene for godkjenning for kontroll slik det er søkt om er da ikke til stede. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Side 14

15 Sak 74/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Brødrene Strand Ingeniørfirma AS (godkjenningsnr. 2013/5723). godkjenning for følgende godkjenningsområde: Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er opplyst at foretaket ligger i Rennebu kommune og er stiftet den og registrert i enhetsregisteret den Det har tre ansatte. Næringskoden er byggteknisk konsulentvirksomhet. Daglig leder er Knut Steinar Strand. Han utdannet ingeniør. Jan Atle Strand er utdannet sivilingeniør. Thore Olav Strand er utdannet sosialøkonom. Ansvarsområdene er inntegnet i organisasjonsplanen. Det fremgår av den dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med siste fornyelse av sentral godkjenning, at foretaket har sitt hovedarbeidsområde innenfor eiendomsutvikling og planlegging etter plan- og bygningsloven, jf. også CV-er og referanseliste for arealplanlegging Foretaket har hatt sentral godkjenning siden Klagen Foretaket har hatt en del brevveksling med direktoratet i forbindelse med søknaden. Foretaket bl.a. ikke se at det var vurdert lavere tiltaksklasse da det ble gitt av slag i kontroll klasse 2. Klagebehandlingen gjelder derfor nå tiltaksklasse. 1. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at Side 15

16 foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. I følge SAK femte ledd kan sentral godkjenning gis for funksjonen kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3, herunder for området overordnet ansvar for kontroll jf. bokstav a. Foretak med sentral godkjenning innen dette området er kvalifisert for å påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen de fagområder foretaket selv besitter kompetanse, og på fagområder der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Kontrollfunksjonen er endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidl. egenkontroll) er etter nytt regelverk del av ansvarlig prosjekterende og utførendes oppgaver, jf. SAK og Nemnda fastslår at foretaket i dette tilfelle ikke kan vise til kontroll av andre foretak sine prosjekter, kun kontroll i egne prosjekter (egenkontroll), ev. egne underentreprenører. Vilkårene for godkjenning for kontroll slik det er søkt om er da ikke til stede. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 75/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Håndverk & Interiør AS (godkjenningsnr. 2013/7131). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 1 Søker for våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 Direktoratets vedtak er påklaget i e-post datert Side 16

17 Det er opplyst at Håndverk & Interiør AS ikke har hatt sentral godkjenning tidligere. Foretaket har 6 ansatte og ligger i Røyken kommune i Buskerud. Tom Arild Kristiansen er daglig leder. I følge kompetanseoversikten har foretaket både tømrer og rørlegger, men det er ikke fremlagt dokumentasjon for dette. Direktoratet har derfor lagt til grunn at Tom Arild Kristiansen ikke har formell utdannelse. Bjørn Samkopf er prosjektleder i foretaket. I kompetanseoversikten skriver foretaket at han er arkitekt og har fagbrev samt at han jobber innenfor fagfeltet rørleggerarbeider. I brev av ble foretaket bedt om å dokumentere foretakets fagkompetanse i form av kopi av vitnemål som arkitekt og fag-/svennebrev for Bjørn Samkopf. Foretaket har ikke kunnet fremvise slik dokumentasjon og direktoratet har derfor lagt til grunn at heller ikke Samkopf har formell utdannelse. Klagen I klagen viser foretaket til den omfattende dokumentasjonen som den mener neppe kan være vurdert siden de ikke har fått de omsøkte godkjenningsområdene. Det vises videre til svært lang fartstid i bransjen, og særlig vedlegget Kompetansereferanse for Håndverk & Interiør AS. De ter opplyst at foretaket har opparbeidet kompetanse siden 1984 og har hatt prosjekter i en rekke kommuner. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Ettersom foretaket ikke har ansatte med formell fagutdanning, som er et grunnkrav for godkjenning, vil foretaket falle utenfor ordningen med sentral godkjenning. Selv om nemnda gjennom sin praksis i enkelte tilfeller har åpnet for at særlig kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå, ligger det et krav at det i bunnen faktisk er ansatte med formell grunnutdanning. Slik grunnutdanning synes ikke å være til stede i dette tilfelle. Foretaket kan følgelig ikke få sentral godkjenning. Det kan imidlertid søke om lokal godkjenning hvor kommunen kan foreta en mer konkret vurdering av foretakets kompetanse knyttet opp til et faktisk prosjekt. Side 17

18 Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 76/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Besseggen Arkitekter AS (godkjenningsnr. 2013/7298). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 Direktoratets vedtak er påklaget i e-post datert Foretaket er ligger i Søndre Land kommune og har arkitekttjenester som forretningsformål Foretaket har en ansatt, daglig leder Thomas Bjørn Marschall. Han har mastergrad i arkitektur fra Nederland, med studietid fra 1988 til Foretaket fikk sentral godkjenning første gang Foretaket hadde ved siste innvilgelse sentral godkjenning som søker for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2. Det fremgår av direktoratets vedtak at Thomas Bjørn Marschall tidligere var partner i firmaet Jacobsen Reiten Marschall. Firmaet gikk senere inn i Kontur AS, hvor Marschall senere sluttet og deretter startet eget foretak. I Kontur er det opplyst at han hadde ansvar arkitekturprosjektering. Klagen I klagen stiller Thomas Bjørn Marschall seg uforstående til at foretaket ikke får godkjenning som omsøkt. Det vises bl.a. spesielt til Terningen Arena som var et større veldokumentert prosjekt i Elverum på m2. Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for de påklagde godkjenningsområdene. Begrunnelsen er at foretaket ikke har de samlede kvalifikasjoner som er påkrev for godkjenning i godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-1 første ledd. Nemnda finner i det Side 18

19 vesentlige å kunne tiltre direktoratets vurderinger. Det fremgår av 9-1 annet ledd at kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i foretaket. Byggesaksforskriften 11-1 fastsetter at et foretak som skal godkjennes må kunne dokumentere samlet kompetanse tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet. Det fremgår videre av forskriften 11-4 første og annet ledd at det skal legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og har tilknytning til det aktuelle godkjenningsområdet. Det er også krav om at foretaket har et styringssystem tilpasset godkjenningsområdene, jf. kapittel 10. Søker i tiltaksklasse 3 Godkjenningsområdet er regulert i pbl 23-4, og SAK ledd. I tillegg kommer SAK bokstav a-m som angir søkers ansvarsområder. Foretak som søker sentral godkjenning må dokumentere erfaring og kompetanse med dette godkjenningsområdet, slik det fremgår av ovennevnte bestemmelser. Ansvarlig søker har ansvar for å koordinere prosjektet og å påse at ansvarsoppgavene til foretakene ivaretas. Ansvarlig søker skal bl.a. utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften 9-3. Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap. 14. Ansvarsretten som ansvarlig søker opphører først ved utstedelse av ferdigattest, jf pbl Søkefunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er kompliserte og krever omfattende koordinering. Nemnda har gått gjennom den foreliggende dokumentasjonen og kan ikke se at Thomas Bjørn Marschall har hatt rollen som utøvende ansvarlig søker slik det er beskrevet i kravene ovenfor. Det foreligger uttalelse fra Kontur arkitektur & konstruksjon som viser at han har påsett at tiltakene ble omsøkt i tilstrekkelig grad. Nemnda legger til grunn at han dermed ikke hadde den utøvende rollen som ansvarlig søker i prosjektene som er påkrevd for godkjenning. Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter 14-6 og Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 3 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og/eller utførelse av alle tiltak (bygning, anlegg, konstruksjon, installasjon) der ett eller flere vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 3. For tiltaksklasse 3 er det krav til utdanning på nivå tilsvarende sivilingeniør og 5 års praksis. Side 19

20 Nemnda finner ikke at foretaket har tilstrekkelig utdanning eller praksis fra kontroll til å kunne få godkjenning i tiltaksklasse 3. Kontrollfunksjonen er endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidl. egenkontroll) er etter nytt regelverk del av ansvarlig prosjekterende og utførendes oppgaver, jf. SAK og Nemnda fastslår at foretaket i dette tilfelle ikke kan vise til kontroll av andre foretak sine prosjekter, kun kontroll i egne prosjekter (egenkontroll/sidemannskontroll). Vilkårene for godkjenning for kontroll slik det er søkt om er da ikke til stede. Klagenemnda tar ikke klagen til følge. Direktoratet for byggkvalitet sitt vedtak av stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. Sak 77/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra AS Sigurd Opheim (godkjenningsnr. 2013/7887). godkjenning for følgende godkjenningsområder: Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1 Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3 Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 Direktoratets vedtak er påklaget i brev datert Det er opplyst at foretaket er et aksjeselskap og ble stiftet , det ligger i Bergen kommune og ble registrert i foretaksregisteret den Forretningsformål er blikkenslagerarbeider. Foretaket har 25 ansatte. Daglig leder er Trond Opheim. Han har mesterbrev som kobber- og blikkenslager fra Faglig leder er Jan Morten Eidsheim. Han har eksamen fra maskinlinjen på Bergen Teknisk fagskole i 1985, og ingeniørkurs fra fagavdelingen for maskinteknikk fra Gøteborgs Tekniska Institut fra I fagkretsen der hadde han bl.a. varme-, ventilasjon- og sanitetsteknikk. Foretaket fikk sentral godkjenning første gang Foretaket hadde ved siste innvilgelse sentral godkjenning som søker for bygninger og installasjoner i Side 20

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Fra møte: 05/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 01/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 13. mars 2013 kl. 10.00 til kl. 15.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 09.12.2014 kl. 09.30 til kl. 12.30 Sted: Deltakere: Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Fra møte: 06/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 29.09.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Fra møte: 07/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Fra møte: 04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 20. juni 2013 kl. 10.00 til kl. 16.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Spørsmål 2 mottatt 20.05:

Spørsmål 2 mottatt 20.05: Spørsmål 2 mottatt 20.05: Forslag til spørsmål: Det vises til punkt 3.4 «leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner». Det vises her til at tilbyder skal ha dokumentere å kunne oppfylle vilkår for

Detaljer

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde SG / Ansvarsrett Sentral godkjenning Gjelder for Norge Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 28. mars 2012 kl. 10 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.02.2017 kl. 09.30 til kl. 14.45 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11.

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11. Fra møte: Dato/tid: Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: 03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 28.04.2016 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 12.09.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.04.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis. Kravene gjelder både ved

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 07.11.2011 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset

Detaljer

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 11.12.2017 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla,

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Ny plan- og bygningslov

Ny plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov Obligatorisk, uavhengig kontroll Wilhelm Holst Skar STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Status ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel i kraft 1. juli 2009 Ny byggesaksdel

Detaljer

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.05.2017 kl. 09.30 til kl. 16.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Tone Cecilie Frønsdal, Finn N. Bangsund,

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 10.03.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 16.03.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 19.02.2015 kl. 09.30 til kl. 13.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 15.06.2016 kl. 09.30 til kl. 15.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvar ihht plan- og bygningsloven Ansvarlig søker (SØK) har ansvar for

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Publisert dato 01.02.2012 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som

Detaljer

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene?

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? FAGDIREKTØR MARIT LANGEN BYGGESAKSDAGENE 2017 Gode bygg for et godt samfunn Virkemidler i regelverket: Relevante krav TEK17 Virkemidler for å sikre

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Vedtatt 1. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-2 syvende ledd, 22-3 og 23-8 I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl Fra møte: 1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 30.04.2014 kl. 09.30 til kl. 13.40 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.04.2015 kl. 09.30 til kl. 13.15 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 30.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/2941-4 201501645-10

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 02.06.2015 kl. 12.30 til kl. 16.00 Sted: Swecos lokaler, Stavanger Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 20.10.2015 kl. 09.30 til kl. 13.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.06.2017 kl. 09.30 til kl. 14.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 1 Generelle bestemmelser Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittelet inneholder generelle bestemmelser og gir noen av rammene for byggesaksprosessen. Formålet med plan-

Detaljer

: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. Til bokstav a (tilbygg)

: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. Til bokstav a (tilbygg) 01.10.2012: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Til bokstav a: Presiseringer om driftsbygning og pipe/skorstein.

Detaljer

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL HØSTSEMESTER 2012 PROGRAM 1000 Introduksjon. Systematisk kompetanseheving. 1030 MAKS10. Hva er nytt? 1100 Hvordan kan du bruke MAKS10 1200 Lunsjpause 1230 Kontroll hva innebærer

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A 220514.docx Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER...

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 08.12.2015 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tredjepartskontroll Driftskonferansen 2012 Morten Meyer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hva er nytt - kortversjon Foretak (pro / utf) Utføre Kvalitetssikret prosess Korrigere Kontrollere Kontrollforetak

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Sentral godkjenning inn i framtiden kvalifikasjoner for ansvarlige foretak. Finn N. Bangsund, MEF

Sentral godkjenning inn i framtiden kvalifikasjoner for ansvarlige foretak. Finn N. Bangsund, MEF Sentral godkjenning inn i framtiden kvalifikasjoner for ansvarlige foretak Finn N. Bangsund, MEF Juli 1997 SG etablert og satt i kraft. Historikk Frivillig ordning. Hjelpemiddel for byggesak. Nov 2003

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 31.03.014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 9/417 13/108-40 Ragne Storsul Ja Sak DS PLM 3/14 GNR 9 BNR 417 -

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer