Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl til kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30"

Transkript

1 Fra møte: 07/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl til kl Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden Forfall: Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Anne Katrine Westerheim Kristin Sletbak-Larsen Magnar Danielsen Kristin Sletbak-Larsen Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer Kommunal- og regionaldepartementet Sak 68/12 Referat fra Klagenemndas møte 6/12 den 15. november Referatet ble godkjent uten merknader. Sak 63/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra NH Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2012/5899). Det vises til klagenemndas vedtak av 15. november Klagenemnda kan ikke se at det i foretakets merknader til saksfremlegget fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket. Sak 69/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Tømrer og Gårdservice AS (godkjenningsnr. 2012/3546). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 1 Side 1

2 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Yngve Lie. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområde ble innvilget: Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Begrunnelse for avslaget vedrørende godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 1 var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 og Avslaget på prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretakets anførsler I klagen viser foretaket til daglig leders utdanning og praksis innenfor faget i 18 år. Foretaket fremhever at det stort sett alltid er ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i prosjektene det påtar seg, og at manglende sentral godkjenning som søker og prosjekterende gjør søknadsprosessen overfor kommunen mer omfattende. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Side 2

3 Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Det fremgår av veiledning til SAK at kravet til utdanningsnivå for ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, med 4 års praksis. Foretaket har ansatte med fagbrev som tømrer, og har dermed ikke tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse for å få sentral godkjenning som søker eller prosjekterende av arkitektur i tiltaksklasse 1. Anbefalt utdanningsnivå etter veiledning til 11-1 er imidlertid kun veiledende, og Klagenemndas praksis åpner for at særlig kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå. I søknaden har foretaket lagt ved fire referanseprosjekter for søkerfunksjonen. De samme referanseprosjektene er det også vist til for prosjektering av arkitektur. Tre av prosjektene gjelder oppføring av eller tilbygg på enebolig eller hytte. Det siste prosjektet gjelder oppføring av forstøtningsmur. I samtlige prosjekter er ferdigattest gitt i Etter Klagenemndas vurdering ligger referanseprosjektene innenfor tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK første ledd og andre ledd bokstav b. Praksisen det vises til er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kompensere for manglende utdanningsnivå. Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at daglig leder i foretaket kun har hatt fagbrev i to år, og praksis med søkerfunksjonen og prosjektering av arkitektur i ett år. Det er også lagt vekt på opplysninger Fjell kommune gav direktoratet i telefonsamtale , om at foretaket har hatt behov for noe hjelp i forbindelse med rollen som ansvarlig søker. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har en samlet kompetanse som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK Når det gjelder foretakets bemerkning i forhold til at manglende sentral godkjenning som søker og prosjekterende gjør søknadsprosessen overfor kommunen mer omfattende, er ikke dette et relevant hensyn for Klagenemnda å ta ved vurderingen av søknader om sentral godkjenning. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Tømrer og Gårdservice AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 Side 3

4 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede godkjenningsområdene. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften Sak 70/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Mortensville AS (godkjenningsnr. 2011/3964). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 I e-post datert ble vedtaket påklaget ved Morten Andreassen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om av sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse2 Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Søker i tiltaksklasse 2 Side 4

5 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 Kontroll av overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Kontroll av utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Avslaget på utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke har nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsene slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har således ikke dokumentert tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse. Foretakets anførsler I klagen viser Andreassen til at det til søknaden var lagt ved sentral godkjenning for Askim flis & bad AS, hvor han tidligere var faglig leder. Askim flis & bad AS hadde bl.a. tiltaksklasse 3 i utførende. Etter hvert begynte han å arbeide i Askim Entreprenør AS ble han en del av en bredere faglig ledelse, og han hevder at hans inntreden løftet noen godkjenningskategorier i sentral godkjenning. Videre mener Andreassen at han ikke mistet noen kompetanse da han var i sistnevnte foretak, men Side 5

6 derimot økt kompetansen vesentlig gjennom å lede store byggeprosjekter i tiltaksklasse 2 og 3. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK og tabell til bestemmelsen at det i utgangspunktet kreves utdanning som svarer til eksamen fra ingeniørhøgskole og minst 5 års praksis for å få sentral godkjenning for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Tabellen er veiledende. Daglig leder i Mortensville AS, Morten Andreassen, har mesterbrev i VVS fra 1987, samt praktisk pedagogisk utdanning (2 år deltid) fra Høgskolen i Halden. I tillegg har Andreassen ADK 1 sertifikat og maskinførerbevis. Klagenemnda finner etter dette at foretaket ikke har nødvendig utdanningsnivå for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, jf. SAK og veiledningen til denne bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Nødvendig utdanningsnivå for dette godkjenningsområdet er ingeniørhøgskole, mens høyeste, relevante utdannelse i foretaket er mesterbrev/teknisk fagskole. Det neste spørsmålet saken reiser, er om foretaket har dokumentert praksis som kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav l) at godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil. Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere boenheter, brannceller eller brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal oppfylle lydtekniske og branntekniske krav kan være kritiske. Eksempler på installasjoner i tiltaksklasse 3 kan være arbeidsbygninger med flere enn 4 etasjer, boligbygninger med flere enn 4 etasjer, hoteller og sykehus med flere enn 4 etasjer, store idrettshaller og andre publikumsbygninger med flere enn 2 etasjer, og andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet. Til søknaden er det lagt ved et skriv hvor foretakets behov, kompetanse og erfaring er nærmere beskrevet. Der fremgår det bl.a. at Andreassen har drevet og driver med Side 6

7 komplette bad hvor foretaket enten utfører alle arbeidsoperasjoner selv eller ved bruk av underentreprenører. Noen av disse har vært hele tilbygg med våtrom og baderehabiliteringer. Andreassen har bl.a. vært faglig leder i Askim Flis & Bad AS. Det er i den forbindelse lagt ved flere bekreftelser som dokumenterer dette. I selve søknaden er det beskrevet et referanseprosjekt fra 2006 vedrørende utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Prosjektet er en ansattreferanse fra den tid da Andreassen arbeidet i Askim Entreprenør AS. Han hadde rollen som prosjekt-/anleggsleder. Prosjektet var en totalentreprise for Statsbygg, og bestod i både riving, bygging av nytt og rehabilitering av en barnevernsinstitusjon. Foretaket stod for nye vanninnlegg inkludert slukkeinstallasjoner, samt utomhusarbeider med parkmessig oppbygging. I brev av ba direktoratet bl.a. om en nærmere beskrivelse av referanseprosjektet for det påklagede godkjenningsområdet. Direktoratet tok kontakt med foretaket på nytt den , både pr. telefon og e-post, og etterspurte disse opplysningene nok en gang. I e-post av bekreftet foretaket hva klagen gjelder, men det var ikke lagt ved nye opplysninger vedrørende tidligere innsendt referanseprosjekt. Det var heller ikke lagt ved noen andre referanseprosjekter for det påklagede godkjenningsområdet. Klagenemnda har med bakgrunn i dette vurdert det innsendte referanseprosjektet til ikke å være tilstrekkelig til å kompensere for manglende utdanningsnivå. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at referanseprosjektet er for dårlig beskrevet, og at det heller ikke er gitt andre opplysninger som tilsier at foretaket har tilstrekkelig praksis innenfor tiltaksklasse 3. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Mortensville AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som utførende for sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Side 7

8 Sak 71/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Stenerud Byggservice AS (godkjenningsnr. 2012/1391). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om endring av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Jarle Stenerud. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om endring av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om endring av sentral godkjenning. Det omsøkte godkjenningsområdet ble ikke innvilget i tiltaksklasse 2. Foretaket har tidligere fått innvilget utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Avslaget på utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, og referanseprosjektene dekket ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 og Foretakets anførsler I klagen anføres det at foretaket søkte om en endring fra tiltaksklasse 1 til tiltaksklasse 2 i mai 2011, og fikk denne innvilget. Da foretaket søkte om fornying i desember 2011, fikk det avslag på tiltaksklasse 2. Foretaket hadde da brukt noen andre referanseprosjekter. I januar 2012 sendte foretaket inn en endringssøknad med 4 referanseprosjekter som foretaket anfører at ligger i tiltaksklasse 2. I den forbindelse opplyses det at man ikke ser logikken i dette, og at vedtaket må gjøres om. Det er lagt ved søknadspapirer fra kommunen som dokumenterer at alle prosjektene foretaket har vist til er tiltaksklasse 2. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Side 8

9 Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav e) nr. 2 at utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet og flere enn tre etasjer, og bygning for publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner med tilsvarende kompleksitet. I søknaden er det lagt ved flere referanseprosjekter for det omsøkte godkjenningsområdet. Det første prosjektet gjelder utførte tømrerarbeider i forbindelse med utvidelse i 2. etasje i næringsbygg med en mesanin i Lecadekke, samt innredning. Det andre referanseprosjektet gjelder alle bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelse av balkonger, samt etablering av balkonger i 2. etasje. Arbeidet bestod også av fasadeendringer. Det tredje prosjektet gjelder utførelse av tømrer,- mur- og betongarbeider vedrørende etablering av nytt inngangsparti, fasadeendring og ny takterrasse på en fabrikkbygning. Det siste prosjektet gjelder utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med ombygging, oppgradering og utvidelse av eksisterende ventilasjonsoppbygg på lagerhall. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket verken i søknaden eller i klageomgangen har dokumentert tilstrekkelig nødvendig og relevante kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK , 11-2 og Etter Klagenemndas oppfatning er ingen av de ovennevnte referanseprosjekter verken omfattende eller kompliserte nok til å ligge i tiltaksklasse 2, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav e) nr. 1 og nr. 2. Klagenemnda merker seg at direktoratet har gjort en ny vurdering av foretaket kvalifikasjoner i forbindelse med fornyelse av godkjenningen, men klagenemnda forholder seg til den fremlagte dokumentasjonen som ikke viser praksis fra tiltaksklasse 2. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Side 9

10 Sak 72/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Malermester Geir Marøy AS (godkjenningsnr. 2012/3444). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Geri Marøy. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet søknaden om av sentral godkjenning. Ingen godkjenningsområder ble innvilget. Begrunnelse for avslaget vedrørende kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket foretakets praksis knyttet opp mot det omsøkte godkjenningsområdet, jf. veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) 13-5 fjerde ledd bokstav a). Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendig og relevant erfaring innen det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK og Direktoratet tok klagen til følge hva gjelder utførelse av våtromsarbeid, søker i våtromsarbeid og prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett hen til opplysninger gitt i klagen og i telefonsamtale den hvor det fremgikk at foretaket har 2 ansatte med Mesterbrev og lang erfaring med våtromsarbeider. Etter direktoratets syn har foretaket tilstrekkelig kompetanse til å søke, prosjektere og utføre våtromsarbeider i tiltaksklasse 1. Foretakets anførsler I klagen påpekes det at foretaket har to ansatte med mesterbrev, med henholdsvis 32 og 30 års praksis i faget, samt våtromssertifikat. Det anføres også at foretaket har relevant erfaring. Foretaket har i mail av 6. desember 2012 kommet med merknader til saksfremlegget. Vurdering Side 10

11 Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK femte ledd bokstav b) at godkjenningsområdet kontroll av våtrom (i boliger) omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger, samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet. Ved nybygg innebærer dette kontroll med plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert, visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk, synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv, samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett, sluk og andre produkter som er benyttet, og bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk. Når det gjelder kontrollfunksjonen er denne endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidligere egenkontroll) er etter det nye regelverket del av ansvaret til prosjekterende og utførende, jf. byggesaksforskriften 12-3 og De foretakene som ikke skal kontrollere andres prosjektering eller utførelse etter trenger altså ikke godkjenning som kontrollerende. Nødvendig og relevant praksis med tilstrekkelig tilknytning til et godkjenningsområde for kontroll kan være kontroll av et annet foretak med ansvarsrett for utførelse eller prosjektering, tredjepartskontroll i regi av tiltakshaver/byggherre eller kommune eller kontroll av en underkonsulent/underentreprenør som har utført arbeid under foretakets ansvarsrett. I søknaden er det lagt ved en liste over referanseprosjekter, 5 stykker, som gjelder våtrom. Det er opplyst at dette er boliger hvor man har utført membran-arbeider i våtrom og hvor foretaket har fått lokal godkjenning i tiltaksklasse 1. Det er ikke gitt noen opplysninger utover dette. I telefonsamtale ble det bl.a. opplyst at foretaket aldri har kontrollert andre foretaks arbeider og at det mest sannsynlig ikke kommer til å kontrollere andre i fremtiden heller. Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger finner Klagenemnda at foretaket ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som kontrollerende for våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1, jf. SAK , 11-2 og 13-5 femte ledd bokstav b). Det er lagt avgjørende vekt på opplysningene om at foretaket kun har bedrevet egenkontroll og således ikke har noen erfaring i å kontrollere andres arbeider. Side 11

12 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for godkjenningsområdet kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Foretaket har i epost av 6. desember 2012 anført at praksis som underentreprenør ikke vektlegges ved vurdering av sentral godkjenning. Klagenemnda vil bemerke at praksis som underleverandør kan være relevant i en samlet vurdering ved søknad om sentral godkjenning. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Sak 73/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Os Entreprenør Osøyro AS (godkjenningsnr. 2011/7334). Forslag til vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 I e-post datert ble vedtaket påklaget ved Robert Kaastad. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (direktoratet, tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Side 12

13 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse og grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Begrunnelsen for avslaget vedrørende godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde beskrevet tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse, og at foretaket heller ikke hadde nødvendig utdanningsnivå. Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte godkjenningsområdet. Kravene til dokumentasjon i SAK avsnitt og avsnitt var ikke oppfylt. Foretaket ble etter en helhetsvurdering gitt godkjenning i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt. Begrunnelsen for avslaget vedrørende godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde beskrevet tilstrekkelig og nødvendig relevant fagkompetanse. Foretaket hadde heller ikke nødvendig utdanningsnivå, jf SAK avsnitt og veiledningen til bestemmelsen, slik denne uttrykker den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Når det gjelder avslaget på utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, er det ikke gitt noen spesiell begrunnelse i vedtaket. Foretaket har imidlertid fått innvilget dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Begrunnelsen for avslaget vedrørende utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er at referanseprosjektene ikke dekker det omsøkte godkjenningsområdet, og at nødvendig fagkompetanse dermed ikke er dokumentert. Foretakets anførsler Klagen tar ikke opp de konkrete avslagsgrunnene eller foretakets forhold til disse. Det er heller ikke innsendt flere opplysninger. I stedet vises det i klagen til at Kaastad tidligere hadde søkt sentral godkjenning for et tredje foretak, Anlegg og Montering AS, org nr og i vedtak av da fått innvilget alle de fire godkjenningsområdene som nå er påklaget for Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS), på tross av at han søkte med samme prosjekter og samme kompetanse for begge foretakene. Side 13

14 Kaastad skriver i klagen at formålet med klagen er å få innvilget de samme områdene for Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS) som han fikk for Anlegg og Montering AS. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder samtlige påklagede godkjenningsområder. For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretakene oppfylle de kravene som til enhver tid stilles i SAK10 del 3, jfr plan- og bygningsloven 22-1 og SAK avsnitt. Dette kravet er i prinsippet uavhengig av hvilke vedtak som er fattet i andre saker. I og med at det er påberopt forskjellsbehandling i forhold til et annet foretak som klageren hadde, vil klagenemnda først foreta en vurdering av hvorvidt Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS) oppfyller vilkårene for å få sentral godkjenning for de påklagede områdene, for så behandle spørsmålet tilknyttet anførselen om forskjellsbehandling av de to foretakene. For øvrig opplyses at det er lagt inn en melding i direktoratets arkiv den om at den sentrale godkjenningen for Anlegg og Montering AS er avsluttet på grunn av konkurs. Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet avsnitt. Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Ansvarlig prosjekterendes ansvar er omtalt plan- og bygningsloven 23-5 og SAK De ulike godkjenningsområdene er omhandet i SAK , 2. avsnitt. Ved prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal det tas hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytremiljø, herunder overvann. I tiltaksklasse 2 omfatter dette godkjenningsområdet prosjektering av uteareal som krever middels store eller krevende terrengtilpasninger og inngrep ved kjente grunn- og forurensingsforhold, der innvirkning på ytre miljø anes å være av middels betydning. Eksempler kan være prosjektering av utearealer, herunder veg og parkeringsplasser for store boligfeltutbygginger samt håndtering av overvann, eller masseuttak og lignende inntil 5 m høyde fra opprinnelig nivå. Jf veiledningen til SAK , 2. avsnitt bokstav c. Sammen med søknaden ble det sendt inn fire referanseprosjekter: Ref.pro. 10/156 Sundøyhagen og ref.pro 34/576: Det er ikke her beskrevet noe som tilsier at dette er prosjekter i tiltaksklasse 2. Det kan synes tvilsomt om sistnevnte Side 14

15 prosjekt i det hele tatt kommer inn under godkjenningsområdet. Ref. pro. 152/95 og ref.pro 54/26: Ingen av disse referanseprosjektene dekker godkjenningsområdet. Foretakets rolle i de referanseprosjektene som er innsendt, dekker dermed ikke i nødvendig grad det ansvaret som godkjenningsområdet omfatter, og noen referanseprosjekter dekker ikke godkjenningsområdet. For det omsøkte godkjenningsområdet kreves utdanning tilsvarende ingeniørhøyskole, jf veiledningen til SAK , 1. avsnitt slik denne gir uttrykk for praksis for kravet til utdanning. I søknaden var det oppgitt at Kaastad hadde teknisk fagskole. I telefon med direktoratet den opplyste han imidlertid at denne ennå ikke er fullført, jf ovenfor. Det er heller ikke andre i foretaket som har den nødvendige utdannelsen. Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det har tilstrekkelig utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket oppfyller derfor ikke kravene til praksis og utdannelse for dette godkjenningsområdet, jf SAK , 1. avsnitt og 11-1, 1 avsnitt., jf også Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Dette godkjenningsområdet omfatter prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg, derunder plassering av tiltaket på situasjonsplan, fundamentering, samt prosjektering av sikringstiltak i anleggsperioden. Tiltaksklasse 2 omfatter anlegg for inntil 200 personekvikvalenter. Prosjekteringen omfatter dimensjonering, plassering, fundamentering og tilbakefylling av ledninger for vann, avløp, overvannsledninger og fjernvarme m.m. For øvrig vises til SAK om prosjekterendes ansvar. Vedlagt søknaden lå 4 referanseprosjekt, og det er ikke innsendt flere i forbindelse med klagebehandlingen: Ref.pro. 30/156: Dette referanseprosjektet dekker ikke godkjenningsområdet. Prosjektering, dimensjonering og omfang av anlegget er ikke beskrevet. Ref.pro: 34/576: Det er ikke beskrevet noe i prosjektet som dekkes av godkjenningsområdet. Ref.pro: 152/95 og ref. pro 50/26: Grunn- og betongarbeider omfattes ikke av dette godkjenningsområdet, og referanseprosjektene har derfor ikke relevans. Foretakets rolle i de referanseprosjektene som er innsendt, dekker dermed ikke i nødvendig grad det ansvaret som godkjenningsområdet omfatter, og noen referanseprosjekter omfatter ikke godkjenningsområdet. For det omsøkte godkjenningsområdet kreves utdanning tilsvarende ingeniørhøyskole, jf veiledningen til SAK , l. avsnitt slik denne gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. I søknaden var det oppgitt at Kaastad hadde teknisk fagskole. I telefon med direktoratet den Side 15

16 opplyste han imidlertid at denne enda ikke er fullført, jf ovenfor. Det er heller ikke dokumentert at andre i foretaket har den nødvendige utdannelse. Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det har tilstrekkelig utdanning for det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket oppfyller dermed ikke kravene til praksis og utdannelse for dette godkjenningsområdet, jf SAK10 9-1, 1. avsnitt og 11-1, 1. avsnitt, jf også I og med at foretaket ikke har sendt inn referanseprosjekter som i tilstrekkelig grad dokumenterer erfaring fra godkjenningsområdet, kan det derfor heller ikke innvilges godkjenning i tiltaksklasse 1. Utførelse og grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Dette fagområdet omfatter graving, sprenging, oppfylling, planering og komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsgrunnlaget, derunder situasjonsplan, geoteknisk prosjektering, fundamentplan m.m. Som eksempler på arbeider innen tiltaksklasse 2 nevnes graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, normal komprimering i hht NS 3420 Kap F, dreneringsarbeider med krav til filterlag og utlegging av drenerende lag. Videre nevnes utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende vanskelige forhold iflg Vegvesenets normal 018. Avslutningsvis nevnes som eksempel sprengning med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå. Vedlagt søknaden lå 4 referanseprosjekt og det er ikke innsendt flere i forbindelse med klagebehandlingen: Ref.pro. 30/156, ref.pro. 34/576, ref.pro. 152/95 og Ref. pro.54/26: Felles for alle referanseprosjektene er at det ikke er beskrevet noe som tilsier at de omfattes av tiltaksklasse 2. Foretaket har dermed ikke oppfylt kravet til dokumentasjon av relevant praksis, jf SAK og Når det gjelder kravet til utdanning, kreves i henhold til veiledningen til SAK , l. avsnitt slik denne gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning, utdanning som svarer til mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag. Som det fremgår av gjennomgangen ovenfor, har ikke Kaastad fullført teknisk fagskole slik det er oppgitt i søknaden. Det er heller ikke opplyst hvilken annen utdannelse han har. I søknaden er det oppgitt at foretaket har 2 personer med fagbrev anlegg. Dette er etter Klagenemndas oppfatning for lavt utdanningsnivå til at kravet til utdannelse er oppfylt. Foretaket har dermed ikke dokumentert relevant utdannelse, jf SAK avsnitt og 11-1, første avsnitt. Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Side 16

17 Dette godkjenningsområdet omfatter arbeider i byggverk som forskalingsarmerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. I tiltaksklasse 2 omfatter dette godkjenningsområdet utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med tiltak som etter NS NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og som forutsettes utført med normal kontroll. Eksempler på dette godkjenningsområdet er plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter på mer enn tre etasjer eller bygninger for publikum og arbeidsbygninger med inntil 5 etasjer. Betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner og bruer er et tredje eksempel. Det er vedlagt fire referanseprosjekter i søknaden, og dibk har ikke mottatt flere i klageomgangen, jf ovenfor. De fire referanseprosjektene er ref. pro 152/95, ref.pro 54/26, ref.pro34/576 og ref.pro 30/156. Felles for alle disse referanseprosjektene er at de ikke dekker dette godkjenningsområdet, og det er heller ikke beskrevet noe som tilsier at prosjektene i det hele tatt er i tiltaksklasse 2. Enkle betongarbeider inngår i utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. Foretaket har dermed ikke oppfylt kravet til dokumentasjon av relevant praksis, jf SAK avsnitt og 11-2, 3. avsnitt. Når det gjelder kravet til utdanning, kreves i henhold til veiledningen til SAK , l avsnitt slik denne gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning, mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag. Som det fremgår av gjennomgangen ovenfor, har ikke Kaastad fullført teknisk fagskole, slik det er oppgitt i søknaden. Det er heller ikke opplyst hvilken annen utdannelse han har, jf også fristen til med å sende inn oppdaterte opplysninger. I søknaden er det oppgitt at foretaket har 2 personer med fagbrev anlegg. Dette er for lavt utdanningsnivå til at det kan konkluderes med at kravet til utdannelse er oppfylt. Foretaket har dermed ikke dokumentert relevant utdannelse, jf SAK10 9-1, 1 avsnitt og 11-1, 1. avsnitt. På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor finner klagenemnda at Northwest AS, som har endret navn til Os Entreprenør Osøyro AS, verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Gjennomgang av anførselen om forskjellsbehandling mellom foretakene Anlegg og Montering AS og Northwest AS (nå Os Entreprenør Osøyro AS) Klagen fra Northwest AS (nå Os Entreprenør Osøyro AS) er begrunnet med at Side 17

18 innehaveren, Robert Kaastad, tidligere hadde fått innvilget en tilsvarende søknad om sentral godkjenning for de fire godkjenningsområdene for foretaket Anlegg og Montering AS som han senere fikk avslag på i søknaden fra Northwest AS (nå Os Entreprenør Osøyro AS). Dette på tross av likelydende referanseprosjekter og samme kompetanse. Kaastad ber i klagen om at Northwest AS (nå Os Entreprenør Osøyro AS) får samme godkjenningsområder som Anlegg og Montering AS fikk. Klagenemnda har forståelse for at Kaastad stiller spørsmål ved at to like søknader får ulikt utfall. Klagenemnda har imidlertid vurdert saken på grunnlag av fremlagt dokumentasjon og godkjenning av tidligere foretak får ikke betydning for klagenemndas vurdering i klagebehandlingen. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11 flg, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Vi viser i denne sammenheng til SAK10 med kommentarer, hvor hver enkelt godkjenningsområde og kravene er nærmere beskrevet. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf byggesaksforskriften Sak 74/12 Eventuelt Neste møte i klagenemnda avholdes 13. februar 2013 kl Side 18

19 Side 19

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 01/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 13. mars 2013 kl. 10.00 til kl. 15.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Fra møte: 05/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 28. mars 2012 kl. 10 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Fra møte: 06/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11.

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11. Fra møte: Dato/tid: Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: 03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013

Detaljer

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 09.12.2014 kl. 09.30 til kl. 12.30 Sted: Deltakere: Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Fra møte: 04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 29.09.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl Fra møte: 1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 30.04.2014 kl. 09.30 til kl. 13.40 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 12.09.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 20. juni 2013 kl. 10.00 til kl. 16.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

Spørsmål 2 mottatt 20.05:

Spørsmål 2 mottatt 20.05: Spørsmål 2 mottatt 20.05: Forslag til spørsmål: Det vises til punkt 3.4 «leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner». Det vises her til at tilbyder skal ha dokumentere å kunne oppfylle vilkår for

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 16.03.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde SG / Ansvarsrett Sentral godkjenning Gjelder for Norge Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett

Detaljer

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 28.04.2016 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 02.06.2015 kl. 12.30 til kl. 16.00 Sted: Swecos lokaler, Stavanger Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 11.12.2017 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla,

Detaljer

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.05.2017 kl. 09.30 til kl. 16.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Tone Cecilie Frønsdal, Finn N. Bangsund,

Detaljer

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.02.2017 kl. 09.30 til kl. 14.45 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 19.02.2015 kl. 09.30 til kl. 13.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.06.2017 kl. 09.30 til kl. 14.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.04.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av bygg- og håndverktjenester

Detaljer

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Vedtatt 1. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-2 syvende ledd, 22-3 og 23-8 I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tredjepartskontroll Driftskonferansen 2012 Morten Meyer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hva er nytt - kortversjon Foretak (pro / utf) Utføre Kvalitetssikret prosess Korrigere Kontrollere Kontrollforetak

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Til bokstav a og b: presisering av høyde på himling i kjeller.

Detaljer

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvar ihht plan- og bygningsloven Ansvarlig søker (SØK) har ansvar for

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 30.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/2941-4 201501645-10

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av Andslimoen sykehjem. Klagenemnda kom til at kvalifikasjonskravet

Detaljer

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.10.2015 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser (1) Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201415183/10 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør. Avlysning.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør. Avlysning. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Avlysning. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygg og rehabilitering

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Siri Teigum. Omgjøring av tildelingsbeslutning. Avvisning.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim, Siri Teigum. Omgjøring av tildelingsbeslutning. Avvisning. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for prosjektering og utførelse for oppføring av omsorgsboliger for hjemmetjenesten i Kautokeino.

Detaljer

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 15.06.2016 kl. 09.30 til kl. 15.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 10.03.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene?

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? FAGDIREKTØR MARIT LANGEN BYGGESAKSDAGENE 2017 Gode bygg for et godt samfunn Virkemidler i regelverket: Relevante krav TEK17 Virkemidler for å sikre

Detaljer

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 20.10.2015 kl. 09.30 til kl. 13.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr.

k ;4)j)Ct-X-1 Gjentasmedblokkbokstaver Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven standard norge Byggblankett Vedleggnr. standard norge Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven - 1 Byggblankett 181-1 Side 1 av 14 Søknaden gjelder Eiendom/ byggested nr.ir.i Bn Festenr.I Seksjonsnr. 7389 Leikvangveien 4 Bygningsnr.

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN

VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN VÅTROMSDAGENE 2016 UAVHENGIG KONTROLL TILTAKSKLASSE 1 VÅTROM AV TAKHØYDE OG FLISFORMAT? HVA HVORFOR HVORDAN ARNE HANSEN VINGER TAKST OG BYGGVURDERING AS 08. SEPTEMBER 2016 Hva utløser UK? Er det det samme

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 08.12.2015 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK

Øvre Eiker kommune - gnr 107/6 - Hagaskogen - klage over avslag på oppføring av hytte - tiltakshaver Runar Gevelt VEDTAK Fylkesmannen i Buskerud Beredskap-, Justis- og Kommunalavdelingen Vår dato Vår referanse 01.08.2006 2006/3777 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse førstekonsulent Roar Lillebergen 32266667

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.04.2015 kl. 09.30 til kl. 13.15 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis. Kravene gjelder både ved

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 175/045 Arkivsaksnr: 2014/259-3 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 175/45, 176/30, og 176/37 Søknad om rammetillatelse

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 1 Generelle bestemmelser Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittelet inneholder generelle bestemmelser og gir noen av rammene for byggesaksprosessen. Formålet med plan-

Detaljer