Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl til kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30"

Transkript

1 Fra møte: 07/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl til kl Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden Forfall: Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Anne Katrine Westerheim Kristin Sletbak-Larsen Magnar Danielsen Kristin Sletbak-Larsen Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer Kommunal- og regionaldepartementet Sak 68/12 Referat fra Klagenemndas møte 6/12 den 15. november Referatet ble godkjent uten merknader. Sak 63/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra NH Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2012/5899). Det vises til klagenemndas vedtak av 15. november Klagenemnda kan ikke se at det i foretakets merknader til saksfremlegget fremkommer nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket. Sak 69/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Tømrer og Gårdservice AS (godkjenningsnr. 2012/3546). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Søker i tiltaksklasse 1 Side 1

2 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Yngve Lie. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområde ble innvilget: Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Begrunnelse for avslaget vedrørende godkjenningsområdet søker i tiltaksklasse 1 var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 og Avslaget på prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretakets anførsler I klagen viser foretaket til daglig leders utdanning og praksis innenfor faget i 18 år. Foretaket fremhever at det stort sett alltid er ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i prosjektene det påtar seg, og at manglende sentral godkjenning som søker og prosjekterende gjør søknadsprosessen overfor kommunen mer omfattende. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Side 2

3 Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Det fremgår av veiledning til SAK at kravet til utdanningsnivå for ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, med 4 års praksis. Foretaket har ansatte med fagbrev som tømrer, og har dermed ikke tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse for å få sentral godkjenning som søker eller prosjekterende av arkitektur i tiltaksklasse 1. Anbefalt utdanningsnivå etter veiledning til 11-1 er imidlertid kun veiledende, og Klagenemndas praksis åpner for at særlig kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå. I søknaden har foretaket lagt ved fire referanseprosjekter for søkerfunksjonen. De samme referanseprosjektene er det også vist til for prosjektering av arkitektur. Tre av prosjektene gjelder oppføring av eller tilbygg på enebolig eller hytte. Det siste prosjektet gjelder oppføring av forstøtningsmur. I samtlige prosjekter er ferdigattest gitt i Etter Klagenemndas vurdering ligger referanseprosjektene innenfor tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK første ledd og andre ledd bokstav b. Praksisen det vises til er imidlertid ikke tilstrekkelig til å kompensere for manglende utdanningsnivå. Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at daglig leder i foretaket kun har hatt fagbrev i to år, og praksis med søkerfunksjonen og prosjektering av arkitektur i ett år. Det er også lagt vekt på opplysninger Fjell kommune gav direktoratet i telefonsamtale , om at foretaket har hatt behov for noe hjelp i forbindelse med rollen som ansvarlig søker. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har en samlet kompetanse som er tilpasset de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK Når det gjelder foretakets bemerkning i forhold til at manglende sentral godkjenning som søker og prosjekterende gjør søknadsprosessen overfor kommunen mer omfattende, er ikke dette et relevant hensyn for Klagenemnda å ta ved vurderingen av søknader om sentral godkjenning. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Tømrer og Gårdservice AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for søker i tiltaksklasse 1 og prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 Side 3

4 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede godkjenningsområdene. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften Sak 70/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Mortensville AS (godkjenningsnr. 2011/3964). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 I e-post datert ble vedtaket påklaget ved Morten Andreassen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om av sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse2 Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Søker i tiltaksklasse 2 Side 4

5 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 Kontroll av overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Kontroll av utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 Kontroll av utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 Avslaget på utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke har nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsene slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Foretaket har således ikke dokumentert tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse. Foretakets anførsler I klagen viser Andreassen til at det til søknaden var lagt ved sentral godkjenning for Askim flis & bad AS, hvor han tidligere var faglig leder. Askim flis & bad AS hadde bl.a. tiltaksklasse 3 i utførende. Etter hvert begynte han å arbeide i Askim Entreprenør AS ble han en del av en bredere faglig ledelse, og han hevder at hans inntreden løftet noen godkjenningskategorier i sentral godkjenning. Videre mener Andreassen at han ikke mistet noen kompetanse da han var i sistnevnte foretak, men Side 5

6 derimot økt kompetansen vesentlig gjennom å lede store byggeprosjekter i tiltaksklasse 2 og 3. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK og tabell til bestemmelsen at det i utgangspunktet kreves utdanning som svarer til eksamen fra ingeniørhøgskole og minst 5 års praksis for å få sentral godkjenning for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Tabellen er veiledende. Daglig leder i Mortensville AS, Morten Andreassen, har mesterbrev i VVS fra 1987, samt praktisk pedagogisk utdanning (2 år deltid) fra Høgskolen i Halden. I tillegg har Andreassen ADK 1 sertifikat og maskinførerbevis. Klagenemnda finner etter dette at foretaket ikke har nødvendig utdanningsnivå for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3, jf. SAK og veiledningen til denne bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Nødvendig utdanningsnivå for dette godkjenningsområdet er ingeniørhøgskole, mens høyeste, relevante utdannelse i foretaket er mesterbrev/teknisk fagskole. Det neste spørsmålet saken reiser, er om foretaket har dokumentert praksis som kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav l) at godkjenningsområdet utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med stor kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil. Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere boenheter, brannceller eller brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal oppfylle lydtekniske og branntekniske krav kan være kritiske. Eksempler på installasjoner i tiltaksklasse 3 kan være arbeidsbygninger med flere enn 4 etasjer, boligbygninger med flere enn 4 etasjer, hoteller og sykehus med flere enn 4 etasjer, store idrettshaller og andre publikumsbygninger med flere enn 2 etasjer, og andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet. Til søknaden er det lagt ved et skriv hvor foretakets behov, kompetanse og erfaring er nærmere beskrevet. Der fremgår det bl.a. at Andreassen har drevet og driver med Side 6

7 komplette bad hvor foretaket enten utfører alle arbeidsoperasjoner selv eller ved bruk av underentreprenører. Noen av disse har vært hele tilbygg med våtrom og baderehabiliteringer. Andreassen har bl.a. vært faglig leder i Askim Flis & Bad AS. Det er i den forbindelse lagt ved flere bekreftelser som dokumenterer dette. I selve søknaden er det beskrevet et referanseprosjekt fra 2006 vedrørende utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Prosjektet er en ansattreferanse fra den tid da Andreassen arbeidet i Askim Entreprenør AS. Han hadde rollen som prosjekt-/anleggsleder. Prosjektet var en totalentreprise for Statsbygg, og bestod i både riving, bygging av nytt og rehabilitering av en barnevernsinstitusjon. Foretaket stod for nye vanninnlegg inkludert slukkeinstallasjoner, samt utomhusarbeider med parkmessig oppbygging. I brev av ba direktoratet bl.a. om en nærmere beskrivelse av referanseprosjektet for det påklagede godkjenningsområdet. Direktoratet tok kontakt med foretaket på nytt den , både pr. telefon og e-post, og etterspurte disse opplysningene nok en gang. I e-post av bekreftet foretaket hva klagen gjelder, men det var ikke lagt ved nye opplysninger vedrørende tidligere innsendt referanseprosjekt. Det var heller ikke lagt ved noen andre referanseprosjekter for det påklagede godkjenningsområdet. Klagenemnda har med bakgrunn i dette vurdert det innsendte referanseprosjektet til ikke å være tilstrekkelig til å kompensere for manglende utdanningsnivå. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at referanseprosjektet er for dårlig beskrevet, og at det heller ikke er gitt andre opplysninger som tilsier at foretaket har tilstrekkelig praksis innenfor tiltaksklasse 3. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Mortensville AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som utførende for sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Side 7

8 Sak 71/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Stenerud Byggservice AS (godkjenningsnr. 2012/1391). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om endring av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Jarle Stenerud. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om endring av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om endring av sentral godkjenning. Det omsøkte godkjenningsområdet ble ikke innvilget i tiltaksklasse 2. Foretaket har tidligere fått innvilget utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Avslaget på utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, og referanseprosjektene dekket ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 og Foretakets anførsler I klagen anføres det at foretaket søkte om en endring fra tiltaksklasse 1 til tiltaksklasse 2 i mai 2011, og fikk denne innvilget. Da foretaket søkte om fornying i desember 2011, fikk det avslag på tiltaksklasse 2. Foretaket hadde da brukt noen andre referanseprosjekter. I januar 2012 sendte foretaket inn en endringssøknad med 4 referanseprosjekter som foretaket anfører at ligger i tiltaksklasse 2. I den forbindelse opplyses det at man ikke ser logikken i dette, og at vedtaket må gjøres om. Det er lagt ved søknadspapirer fra kommunen som dokumenterer at alle prosjektene foretaket har vist til er tiltaksklasse 2. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Side 8

9 Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav e) nr. 2 at utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet og flere enn tre etasjer, og bygning for publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner med tilsvarende kompleksitet. I søknaden er det lagt ved flere referanseprosjekter for det omsøkte godkjenningsområdet. Det første prosjektet gjelder utførte tømrerarbeider i forbindelse med utvidelse i 2. etasje i næringsbygg med en mesanin i Lecadekke, samt innredning. Det andre referanseprosjektet gjelder alle bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelse av balkonger, samt etablering av balkonger i 2. etasje. Arbeidet bestod også av fasadeendringer. Det tredje prosjektet gjelder utførelse av tømrer,- mur- og betongarbeider vedrørende etablering av nytt inngangsparti, fasadeendring og ny takterrasse på en fabrikkbygning. Det siste prosjektet gjelder utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med ombygging, oppgradering og utvidelse av eksisterende ventilasjonsoppbygg på lagerhall. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket verken i søknaden eller i klageomgangen har dokumentert tilstrekkelig nødvendig og relevante kvalifikasjoner for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK , 11-2 og Etter Klagenemndas oppfatning er ingen av de ovennevnte referanseprosjekter verken omfattende eller kompliserte nok til å ligge i tiltaksklasse 2, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav e) nr. 1 og nr. 2. Klagenemnda merker seg at direktoratet har gjort en ny vurdering av foretaket kvalifikasjoner i forbindelse med fornyelse av godkjenningen, men klagenemnda forholder seg til den fremlagte dokumentasjonen som ikke viser praksis fra tiltaksklasse 2. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Side 9

10 Sak 72/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Malermester Geir Marøy AS (godkjenningsnr. 2012/3444). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Geri Marøy. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet søknaden om av sentral godkjenning. Ingen godkjenningsområder ble innvilget. Begrunnelse for avslaget vedrørende kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket foretakets praksis knyttet opp mot det omsøkte godkjenningsområdet, jf. veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) 13-5 fjerde ledd bokstav a). Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendig og relevant erfaring innen det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK og Direktoratet tok klagen til følge hva gjelder utførelse av våtromsarbeid, søker i våtromsarbeid og prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett hen til opplysninger gitt i klagen og i telefonsamtale den hvor det fremgikk at foretaket har 2 ansatte med Mesterbrev og lang erfaring med våtromsarbeider. Etter direktoratets syn har foretaket tilstrekkelig kompetanse til å søke, prosjektere og utføre våtromsarbeider i tiltaksklasse 1. Foretakets anførsler I klagen påpekes det at foretaket har to ansatte med mesterbrev, med henholdsvis 32 og 30 års praksis i faget, samt våtromssertifikat. Det anføres også at foretaket har relevant erfaring. Foretaket har i mail av 6. desember 2012 kommet med merknader til saksfremlegget. Vurdering Side 10

11 Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1 Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK femte ledd bokstav b) at godkjenningsområdet kontroll av våtrom (i boliger) omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger, samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet. Ved nybygg innebærer dette kontroll med plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert, visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk, synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv, samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett, sluk og andre produkter som er benyttet, og bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk. Når det gjelder kontrollfunksjonen er denne endret som følge av nytt regelverk som trådte i kraft Kvalitetssikring av egne arbeider (tidligere egenkontroll) er etter det nye regelverket del av ansvaret til prosjekterende og utførende, jf. byggesaksforskriften 12-3 og De foretakene som ikke skal kontrollere andres prosjektering eller utførelse etter trenger altså ikke godkjenning som kontrollerende. Nødvendig og relevant praksis med tilstrekkelig tilknytning til et godkjenningsområde for kontroll kan være kontroll av et annet foretak med ansvarsrett for utførelse eller prosjektering, tredjepartskontroll i regi av tiltakshaver/byggherre eller kommune eller kontroll av en underkonsulent/underentreprenør som har utført arbeid under foretakets ansvarsrett. I søknaden er det lagt ved en liste over referanseprosjekter, 5 stykker, som gjelder våtrom. Det er opplyst at dette er boliger hvor man har utført membran-arbeider i våtrom og hvor foretaket har fått lokal godkjenning i tiltaksklasse 1. Det er ikke gitt noen opplysninger utover dette. I telefonsamtale ble det bl.a. opplyst at foretaket aldri har kontrollert andre foretaks arbeider og at det mest sannsynlig ikke kommer til å kontrollere andre i fremtiden heller. Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger finner Klagenemnda at foretaket ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning som kontrollerende for våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1, jf. SAK , 11-2 og 13-5 femte ledd bokstav b). Det er lagt avgjørende vekt på opplysningene om at foretaket kun har bedrevet egenkontroll og således ikke har noen erfaring i å kontrollere andres arbeider. Side 11

12 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for godkjenningsområdet kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Foretaket har i epost av 6. desember 2012 anført at praksis som underentreprenør ikke vektlegges ved vurdering av sentral godkjenning. Klagenemnda vil bemerke at praksis som underleverandør kan være relevant i en samlet vurdering ved søknad om sentral godkjenning. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Sak 73/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Os Entreprenør Osøyro AS (godkjenningsnr. 2011/7334). Forslag til vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 I e-post datert ble vedtaket påklaget ved Robert Kaastad. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (direktoratet, tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Side 12

13 Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse og grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings- avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Begrunnelsen for avslaget vedrørende godkjenningsområdet prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde beskrevet tilstrekkelig nødvendig og relevant fagkompetanse, og at foretaket heller ikke hadde nødvendig utdanningsnivå. Referanseprosjektene dekket heller ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte godkjenningsområdet. Kravene til dokumentasjon i SAK avsnitt og avsnitt var ikke oppfylt. Foretaket ble etter en helhetsvurdering gitt godkjenning i en lavere tiltaksklasse enn omsøkt. Begrunnelsen for avslaget vedrørende godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 var at foretaket ikke hadde beskrevet tilstrekkelig og nødvendig relevant fagkompetanse. Foretaket hadde heller ikke nødvendig utdanningsnivå, jf SAK avsnitt og veiledningen til bestemmelsen, slik denne uttrykker den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Når det gjelder avslaget på utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2, er det ikke gitt noen spesiell begrunnelse i vedtaket. Foretaket har imidlertid fått innvilget dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Begrunnelsen for avslaget vedrørende utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 er at referanseprosjektene ikke dekker det omsøkte godkjenningsområdet, og at nødvendig fagkompetanse dermed ikke er dokumentert. Foretakets anførsler Klagen tar ikke opp de konkrete avslagsgrunnene eller foretakets forhold til disse. Det er heller ikke innsendt flere opplysninger. I stedet vises det i klagen til at Kaastad tidligere hadde søkt sentral godkjenning for et tredje foretak, Anlegg og Montering AS, org nr og i vedtak av da fått innvilget alle de fire godkjenningsområdene som nå er påklaget for Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS), på tross av at han søkte med samme prosjekter og samme kompetanse for begge foretakene. Side 13

14 Kaastad skriver i klagen at formålet med klagen er å få innvilget de samme områdene for Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS) som han fikk for Anlegg og Montering AS. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder samtlige påklagede godkjenningsområder. For å kunne innvilges sentral godkjenning, må foretakene oppfylle de kravene som til enhver tid stilles i SAK10 del 3, jfr plan- og bygningsloven 22-1 og SAK avsnitt. Dette kravet er i prinsippet uavhengig av hvilke vedtak som er fattet i andre saker. I og med at det er påberopt forskjellsbehandling i forhold til et annet foretak som klageren hadde, vil klagenemnda først foreta en vurdering av hvorvidt Os Entreprenør Osøyro AS (tidligere Northwest AS) oppfyller vilkårene for å få sentral godkjenning for de påklagede områdene, for så behandle spørsmålet tilknyttet anførselen om forskjellsbehandling av de to foretakene. For øvrig opplyses at det er lagt inn en melding i direktoratets arkiv den om at den sentrale godkjenningen for Anlegg og Montering AS er avsluttet på grunn av konkurs. Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet avsnitt. Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 Ansvarlig prosjekterendes ansvar er omtalt plan- og bygningsloven 23-5 og SAK De ulike godkjenningsområdene er omhandet i SAK , 2. avsnitt. Ved prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal det tas hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytremiljø, herunder overvann. I tiltaksklasse 2 omfatter dette godkjenningsområdet prosjektering av uteareal som krever middels store eller krevende terrengtilpasninger og inngrep ved kjente grunn- og forurensingsforhold, der innvirkning på ytre miljø anes å være av middels betydning. Eksempler kan være prosjektering av utearealer, herunder veg og parkeringsplasser for store boligfeltutbygginger samt håndtering av overvann, eller masseuttak og lignende inntil 5 m høyde fra opprinnelig nivå. Jf veiledningen til SAK , 2. avsnitt bokstav c. Sammen med søknaden ble det sendt inn fire referanseprosjekter: Ref.pro. 10/156 Sundøyhagen og ref.pro 34/576: Det er ikke her beskrevet noe som tilsier at dette er prosjekter i tiltaksklasse 2. Det kan synes tvilsomt om sistnevnte Side 14

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Akershus Fylkeskommune Eiendom FKF. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Siri Teigum

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Akershus Fylkeskommune Eiendom FKF. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Siri Teigum Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om oppgradering av ventilasjonsanlegg og el-tekniske anlegg, samt installasjon av fjernvarme. Klager ble avvist fra

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer