Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim"

Transkript

1 Fra møte: 01/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 13. mars 2013 kl til kl Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Kristin Sletbak-Larsen Magnar Danielsen Kristin Sletbak-Larsen Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer Kommunal- og regionaldepartementet Sak 01/13 Referat fra Klagenemndas møte 7/12 den 13. desember Referatet ble godkjent uten merknader. Sak 02/12 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Antonsen Illustrasjon (godkjenningsnr. 2012/3063). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Espen K. Antonsen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Foretaket søkte om ett godkjenningsområde, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, og dette ble ikke innvilget. Side 1

2 Begrunnelsen for avslaget var at referanseprosjektet ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde ikke dokumentert nødvendig og relevant praksis som ansvarlig prosjekterende. Ansvaret som fremkommer av planog bygningsloven 23-5, og tilhørende byggesaksforskrift (SAK10) 12-3 var dermed ikke i tilstrekkelig grad oppfylt. Foretaket hadde ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. SAK andre ledd. Foretakets anførsler I klagen opplyser foretaket at det har liten erfaring med prosjektering av hus, men en del erfaring fra prosjektering av skilt. Foretaket viser også til sin praksis innenfor grafisk design. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Det fremgår av veiledning til SAK at kravet til utdanningsnivå for prosjektering i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller fagskole med fagplan for linjefag, med 4 års praksis. Relevant fagkompetanse for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 vil for eksempel være utdanning som sivilarkitekt, bachelor i arkitektur, ingeniør bygg, eller tømrermester. Foretaket har som nevnt ovenfor en ansatt med 4 års høyere utdanning. Utdanningen er innenfor området kunst og design. I tillegg har daglig leder erfaring fra grafisk design og har jobbet som lærervikar. Etter Klagenemndas vurdering har foretaket verken tilstrekkelig utdanningsnivå eller relevant utdanning for dette godkjenningsområdet innenfor tiltaksklasse 1, jf. SAK første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdannelse. Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 innebærer arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. I tiltaksklasse 1 omfattes blant annet bygninger inntil 500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi. Videre omfattes enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift: arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse, bygningsfysikk, energi og lydforhold. Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være enebolig, tomannbolig og lignende mindre bygninger, utendørstribuner, små bruer og tårn, jf. Side 2

3 veiledning til SAK andre ledd bokstav b. Videre ligger det til ansvarlig prosjekterendes ansvar å utarbeide detaljtegninger og sørge for at ansvarlig utførende ikke må utføre noen form for prosjektering, jf. veiledning til SAK bokstav a. I søknaden har foretaket vist til ett referanseprosjekt. Prosjektet gjaldt en enebolig. Utover dette er det ikke beskrevet hva prosjekteringen foretaket har utført innebar. Foretaket hadde ikke ansvarsrett i prosjektet, og kan heller ikke vise til andre prosjekter hvor det har hatt ansvarsrett. Foretaket har også vist til noen svart-hvitt skisser i søknaden. I klageomgangen har foretaket sendt inn eksempler på prosjektering foretaket har utført. Foretaket har også lagt ved en beskrivelse av prosjekteringsprosessen. Slik Klagenemnda vurderer det viser innsendt materiale at foretaket ikke er oppdatert i forhold til tekniske krav og prosjekteringsteknikk. Foretaket skriver også selv i klagen at det ikke har noen erfaring med prosjektering av hus, men av skilt. Eksemplene på prosjektering foretaket har lagt ved søknaden og klagen viser kun at foretaket har tegnet skisser. Det er ikke vist til at foretaket har erfaring med å prosjektere verken arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann osv. De tegningene som foreligger tilfredsstiller ikke kravene til prosjektering i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 2. Foretaket har således ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. Foretaket har heller ikke, som nevnt ovenfor, tilstrekkelig og relevant utdanning for dette godkjenningsområdet, og har dermed ikke dokumentert at det har en samlet kompetanse som er tilpasset godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur, jf. SAK På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Antonsen Illustrasjon verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr 488 er oppfylt. Konklusjon: Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede godkjenningsområdet. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften Sak 03/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ceramics AS (godkjenningsnr. 2012/6463). Side 3

4 Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Holte AS på vegne av Ceramics AS. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 Avslaget på utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at dagens sentrale godkjenningsordning primært er rettet mot hovedaktører i bygg- og anleggsbransjen og ikke tar høyde for såkalte smale områder. Referanseprosjektene dekker derfor ikke i tilstrekkelig grad det omsøkte godkjenningsområdet. Videre har foretaket nødvendig utdanningsnivå, men utdannelsen er ikke relevant. Relevant utdannelse for utførelse av murarbeid vil f.eks. være svennebrev i murerfaget eller murmester. Foretaket har således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 første ledd og 11-2 tredje ledd. Foretakets anførsler I klagen er det opplyst at foretaket trenger godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 fordi rehabilitering av piper er søknadspliktig. Foretaket påtar seg ansvarsrett for hele jobben med piperehabilitering og montering av ildsted. Ved at foretaket har fått innvilget to godkjenningsområder og avslag på ett, er det i samme situasjon som tidligere i forhold til å søke lokal godkjenning med ekstra gebyrer. Det var nettopp dette foretaket ville bort fra. Videre mener foretaket at det har relevant utdannelse for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid. Montering av piper og ildsteder inngår i nevnte godkjenningsområde, og det anføres at mange av områdene som inngår i læreplan for feierutdanning er relevant for rehabilitering av piper og montering av ildsted. Det er lagt ved utdrag av læreplan for å belyse dette. Side 4

5 Videre er det anført at det virker urimelig at foretak som arbeider innen smale områder skal være ekskludert fra ordningen om sentral godkjenning. Det er foretakets ledelse og styringssystem som bør ivareta at foretaket påtar seg oppgaver det har kompetanse for, og ikke størrelsen på godkjenningsområdene iht. SAK Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav f) at godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, samt arbeider med murte ikke- bærende vegger (forblending). Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad (forstøtningsmur e.l.), montering av enkle vegg og dekkeelementer, montering av piper og ildsteder, og puss- og flisarbeider inkludert membranlegging. I søknaden er det lagt ved syv referanseprosjekter for det påklagede godkjenningsområdet. Referanseprosjektene gjelder i hovedsak rivning av åpen peis, rehabilitering av skorstein, innsetting/montering av ny peis/ildsted i enebolig. Alle prosjektene fikk ferdigattest i Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket ikke har dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK første ledd og 11-2 andre ledd. Relevant fagkompetanse for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 vil f.eks. være fagbrev eller mesterbrev innen murerfaget, mens foretaket har svennebrev innen feierfaget. Klagenemnda har imidlertid merket seg at foretaket er tilstrekkelig kvalifisert til å rehabilitere og montere ildsteder, men gjeldende SAK har pr. i dag ikke et eget godkjenningsområde for dette. Foretakets arbeidsområde er således for smalt til å omfattes av SAK tredje ledd bokstav f). Klagenemnda finner etter dette at det heller ikke er dokumentert praksis som i tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav f). Praksis kan således ikke kompensere for manglende relevant utdannelse. Klagenemnda finner med bakgrunn i ovennevnte at klagen ikke kan tas til følge. Side 5

6 Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Sak 04/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Feiermester Alf Pettersen AS (godkjenningsnr. 2012/9797). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Holte AS på vegne av Feiermester Alf Pettersen AS. Klagen er etter dette rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Godkjenningsområdene søker og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble innvilget, mens godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 ble avslått. Avslaget på prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdannelse, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 første ledd og veiledning til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanning. Foretakets anførsler I klagen er det opplyst at foretaket trenger godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, fordi rehabilitering av piper er søknadspliktig og det kreves prosjektering på utførelsen. Foretaket påtar seg således ansvarsrett for hele jobben med piperehabilitering og montering av ildsted. Ved at foretaket har fått innvilget to godkjenningsområder og avslag på ett, er det i samme situasjon som tidligere i forhold til å Side 6

7 søke lokal godkjenning med ekstra gebyrer. Det var nettopp dette foretaket ville bort fra. Videre mener foretaket at det har god nok kompetanse til å kunne utføre forsvarlig og korrekt prosjektering innen sitt arbeidsområde. I den forbindelse anføres det at mange av områdene som inngår i læreplan for feierutdanning er relevant for rehabilitering av piper og montering av ildsted. Det er lagt ved utdrag av læreplan for å belyse dette. Endelig er det vist til at foretaket har hatt sentral godkjenning innen prosjektering tidligere. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK andre ledd bokstav g) at godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger, ulykkeslaster, og evt. behov for sikringstiltak. I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller endring av eksisterende eller tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS- EN NA. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster. Eksempler på tiltak i denne klassen kan være fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager, alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg, mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) og tårn inntil 10 m. I søknaden er det lagt ved to referanseprosjekter for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Det ble gitt ferdigattest for begge disse prosjektene i Prosjektene gjelder innvendig rehabilitering av skorstein i enebolig. Foretaket prosjekterte dimensjoner, høyde, fundament og avstand til brennbart materiale. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket ikke har dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK første ledd og 11-2 andre ledd. Relevant fagkompetanse for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 vil f.eks. være mesterbrev innen murer- eller tømrerfaget, mens foretaket har mesterbrev innen feierfaget. Klagenemnda har imidlertid merket seg at foretaket er tilstrekkelig kvalifisert til å rehabilitere Side 7

8 piper og montere ildsteder, men gjeldende SAK har pr. i dag ikke et eget godkjenningsområde for dette. Foretakets arbeidsområde er således for smalt til å omfattes av SAK tredje ledd bokstav g). Klagenemnda finner etter dette at det heller ikke er dokumentert praksis som i tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav g). Praksis kan således ikke kompensere for manglende relevant utdannelse. Klagenemnda finner med bakgrunn i ovennevnte at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Sak 05/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Feiermester Sigurd Nilsen AS (godkjenningsnr. 2012/8924). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Sigurd Georg Nilsen. Det fremgår av e- post- korrespondanse av og at foretaket har fått utsatt klagefrist til Klagen er etter dette rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) mottok søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet søknad om sentral godkjenning. Godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble ikke innvilget. Avslaget på utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 ble begrunnet med at referanseprosjektet ikke i tilstrekkelig grad dekker det omsøkte godkjenningsområdet, jf. veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) 13-5 tredje ledd bokstav f). Foretaket hadde således ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og faglige kvalifikasjoner, jf. SAK første ledd og 11-2 andre ledd. Side 8

9 Foretakets anførsler I klagen er det opplyst at foretaket søkte på godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1, fordi det omfatter montering av piper og ildsteder. Montering av ildsteder og piper har vært Sigurd Georg Nilsens yrke fra 1969, se vedlagte attester og vitnemål. Han har vært ansatt i Røyken kommune som feiermester, samt vært selvstendig næringsdrivende i flere år. Foretaket har fått opplyst at det er krav om utdannelse innen murerfaget for å få sentral godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Etter Nilsens erfaring er de fleste murere ikke kvalifisert til å utføre rehabilitering av skorsteiner og montering av ildsteder uten å ha ekstra kompetanse fra denne type arbeid. Det er også vist til veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett 1997 kap. IV s. 35 hvor det bl.a. står at det kreves spesiell erfaring og kunnskap innen fagområdene installasjon av fyringsanlegg, fyringsenhet og røykkanal. På bakgrunn av dette mener Nilsen at avslaget er gitt på feil kriterier, og at hans unike kompetanse og erfaring bør vektlegges. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Ifølge SAK skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK første og annet ledd. Det følger av veiledning til SAK tredje ledd bokstav f) at godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, samt arbeider med murte ikke- bærende vegger (forblending). Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad (forstøtningsmur e.l.), montering av enkle vegg og dekkeelementer, montering av piper og ildsteder, og puss- og flisarbeider inkludert membranlegging. I søknaden er det lagt ved attester, vitnemål, samt en nærmere beskrivelse av Nilsens arbeidserfaring og kompetanse. I den forbindelse er det bl.a. opplyst at foretaket ble godkjent som opplæringsbedrift i Videre er det opplyst at foretaket har utført ca tilsyn av boliger/fyringsanlegg de siste fem årene. Da ble både gammelt og nytt kontrollert i henhold til gjeldende monteringsanvisninger og forskriftens krav. Tilsynene ble utført i Side 9

10 henhold til plan- og bygningsloven. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering og finner at foretaket ikke har dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK første ledd og 11-2 andre ledd. Relevant fagkompetanse for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 vil f.eks. være fagbrev eller mesterbrev innen murerfaget, mens foretaket har mesterbrev innen feierfaget. Klagenemnda har imidlertid merket seg at foretaket er tilstrekkelig kvalifisert til å rehabilitere og montere ildsteder, men gjeldende SAK har pr. i dag ikke et eget godkjenningsområde for dette. Foretakets arbeidsområde er således for smalt til å omfattes av SAK tredje ledd bokstav f). Klagenemnda finner etter dette at det heller ikke er dokumentert praksis som i tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav f). Praksis kan således ikke kompensere for manglende relevant utdannelse. Klagenemnda finner med bakgrunn i ovennevnte at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr. 488 er oppfylt. Klagenemnda gjør også oppmerksom på at installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt, jf. SAK bokstav b) nr. 3. Oppføring av skorstein er derimot søknadspliktig. Konklusjon Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge hva gjelder avslaget på søknad om utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. SAK Sak 06/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ingeniør J. G. Josdal AS (godkjenningsnr. 2012/6473). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Side 10

11 I brev datert ble vedtaket påklaget ved John Gunnar Josdal. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 Utførelse av innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2 Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 Side 11

12 Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2 I brev til foretaket av skriver direktoratet at det oppfatter det slik at klagen gjelder godkjenningsområdene prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Foretaket ble bedt om å presisere skriftlig hvilke godkjenningsområder det ønsket å påklage dersom direktoratets oppfatning ikke medførte riktighet. Foretaket har ikke kommentert direktoratets oppfatning av hva som er gjenstand for klagen, og foretaket har således vurdert de tre ovennevnte godkjenningsområdene i klageomgangen. Begrunnelse for avslaget vedrørende prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 og utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 var at referanseprosjektet ikke oppfylte kravene til tiltaksklasse 2 for det omsøkte godkjenningsområdet, jf. veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 kapittel 11. For godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 var begrunnelsen for avslaget at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket det omsøkte godkjenningsområdet. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK første ledd og 11-2 tredje ledd. Foretakets anførsler I klagen anfører foretaket har det ikke finnes juridisk grunnlag for å ikke ta hensyn til referanseprosjekter som er år gamle. Foretaket hevder at direktoratet gir nytt lovverk tilbakevirkende kraft ved å ikke ta hensyn til disse prosjektene og ved å ikke innvilge enkelte godkjenningsområder som foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for. I brev av anfører foretaket at det ikke ser noen grunn til at eldre praksis skal tilsidesettes, og at krav om oppdatert praksis bør gjelde nye søkere og tilfeller hvor det søkes om områder som ikke omfattes av gamle godkjenningsområder. Foretaket er av den oppfatning at det automatisk må være kvalifisert til å få innvilget sentral godkjenning for de arbeidsområdene det tidligere har hatt sentral godkjenning innenfor, og som inngikk i de gamle godkjenningsområdene, selv om disse nå finnes som egne godkjenningsområder. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 og utførelse av plasstøpte Side 12

13 betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Når det gjelder anførslene om at direktoratet gir lovverket tilbakevirkende kraft og kravet om oppdatert praksis, har direktoratet kommentert dette i brev av til foretaket. Ved søknad om fornyelse av sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det oppfyller de krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. plan- og bygningsloven 22-1 andre ledd og Ot.prp. nr. 45 ( ) kap Det er således ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale godkjenning. Videre er det slik at det ved vurderingen av relevant praksis blant annet skal legges vekt på om foretakets praksis er oppdatert, jf. SAK andre ledd. Praksis av nyere dato tillegges større vekt enn eldre praksis, jf. veiledningen til bestemmelsen. I henhold til Klagenemndas praksis tillegges referanseprosjekter som er eldre enn ti år liten vekt. Dette skyldes blant annet at de ulike ansvarsområdene har endret seg, for eksempel ble rollen som ansvarlig søker utvidet i 2003, samt at nyere teknologi og metoder kan gjøre at eldre praksis innenfor et godkjenningsområde er mindre relevant. Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 I tillegg til prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg omfatter godkjenningsområdet også plassering av tiltaket på situasjonsplan, fundamentering, samt prosjektering av sikringstiltak i anleggsperioden. I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings- avløpsanlegg for inntil 200 personekvivalenter. Videre omfatter prosjekteringen dimensjonering, plassering, fundamentering og tilbakefylling av ledninger for vann, avløp, overvannsledninger og fjernvarme, forsyningsanlegg for grunnvann inkludert eventuelt vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg herunder anleggstekniske konstruksjoner og installasjoner eventuelt infiltrasjonsanlegg, jf. veiledning til SAK andre ledd bokstav k. I søknaden har foretaket lagt ved ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. Prosjektet gjaldt oppføring av hytte med en grunnflate på 110 m2 og loft på 28 m2. Utover dette er prosjektet ikke nærmere beskrevet, og det fremgår ikke at foretaket har erfaring med å prosjektere innenfor tiltaksklasse 2 for det påklagede godkjenningsområdet. Foretaket har i søknaden også lagt ved dokumentasjon fra ulike byggesaker, blant annet søknad om ansvarsrett, rammetillatelse, søknad om igangsetting osv. Prosjektene gjelder blant annet påbygg på leilighetskompleks, riving og oppsetting av ny tomannsbolig og betongprosjektering. Foretakets rolle i disse prosjektene, utover informasjon om tildelt ansvarsrett, er ikke nærmere beskrevet. I brev av har direktoratet bedt foretaket om en nærmere beskrivelse av referanseprosjektene vedlagt søknaden, eventuelt at nye referanseprosjekter sendes Side 13

14 inn. Foretaket har sendt inn beskrivelse av ett referanseprosjekt som gjaldt et større boligfelt med veier, vann og kloakk, samt utstikking. I prosjektet hadde daglig leder i foretaket rollen som utførende og planlegger. Heller ikke i dette prosjektet er det gitt opplysninger som gir grunnlag for å vurdere om foretaket har praksis med å prosjektere vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2. Foretaket har ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 Godkjenningsområdet omfatter innmåling av detaljer for å sikre nødvendig plassering av tiltak på situasjonskart samt overføring av tiltakets plassering fra plan til terreng, i områder hvor krav til høyder og minsteavstander for utstikking av punkter er krevende for oppfyllelse av krav til plangrunnlaget. Eksempler på utstikking i tiltaksklasse 2 er byggverk med uregelmessig form, større byggverk i skrånende eller kupert terreng, infrastruktur i boligfelt og utstikking av fundamenter for bruer, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav b. I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. Ett som gjaldt oppføring av hytte, som nevnt ovenfor, og ett som gjaldt en stor garasje med loft hvor foretaket hadde alt ansvar. Prosjektene er ikke nærmere beskrevet, og det fremgår ikke at foretaket har tilstrekkelig praksis med utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2. Etter Klagenemndas vurdering er heller ikke prosjektet foretaket har vist til i klageomgangen dekkende for den praksis som kreves for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav b. Foretaket har ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. I tiltaksklasse 1 omfattes arbeider i byggverk etter NS NA som plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med begrenset kontroll. Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være fundamenter, vegger, dekker og lignende for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter over hverandre, bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst 2 etasjer og forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav d. Foretaket har vist til de samme prosjektene som beskrevet ovenfor for dette godkjenningsområdet. Prosjektene er ikke tilstrekkelig beskrevet til at Klagenemnda kan vurdere om arbeidene foretaket har utført faller innenfor godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav d. Foretaket har ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det Side 14

15 påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Ingeniør J. G. Josdal AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2, utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 og utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr 488 er oppfylt. Konklusjon: Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede godkjenningsområdene. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften Sak 07/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra NI Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2012/3559). Klagenemnda har mottatt informasjon om at foretaket er konkurs. Behandling av saken utsettes i påvente av flere opplysninger. Sak 08/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ottar Opphaug (godkjenningsnr. 2012/5322). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 I brev datert ble vedtaket påklaget ved Ottar Opphaug. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Side 15

16 Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Søker for våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 Utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Begrunnelse for avslaget vedrørende prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 første ledd og 11-2 andre ledd. Avslaget på godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med at referanseprosjektet ikke oppfylte kravene til tiltaksklasse 2 i det omsøkte godkjenningsområdet, jf. veiledning til SAK Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner, jf. SAK10 kap. 11. Foretaket har i brev datert 3. mars kommet med merknader til klagefremlegget. Foretakets anførsler I klagen viser daglig leder til sin praksis gjennom 53 år og godkjente utdannelse, og mener at foretaket er tilstrekkelig kvalifisert til å få innvilget de påklagede godkjenningsområdene. Daglig leder opplyser også at han hele tiden holder seg oppdatert på nye bestemmelser og forskriftsendringer, og at hans kvalifikasjoner er bedre nå enn ved forrige søknad. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva Side 16

17 gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Videre skal det legges vekt på en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet og foretakets tilknytning til godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften 11-4 første og annet ledd. Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 innebærer arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. I tiltaksklasse 1 omfattes blant annet bygninger inntil 500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi. Videre omfattes enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift: arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse, bygningsfysikk, energi og lydforhold. Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være enebolig, tomannbolig og lignende mindre bygninger, utendørstribuner, små bruer og tårn, jf. veiledning til SAK andre ledd bokstav b. I søknaden har foretaket lagt ved ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. Prosjektet gjaldt totalrenovering av eldre bolighus, med nytt tilbygg med bad, vaskerom og inngang m.m. Det fremgår ikke av beskrivelsen av referanseprosjektet at foretaket har stått for prosjekteringen av arkitektur, eller hva eventuell prosjektering innebar. I brev av ba direktoratet om en nærmere beskrivelse av referanseprosjektene vedlagt søknaden. Foretaket skriver da at det utførte planleggingen, tegningene, beregningene og søknaden i forbindelse med ovennevnte prosjekt. Hva prosjekteringen av arkitektur i prosjektet omfattet og innebar er ikke beskrevet. Det er således ikke mulig å fastslå om foretaket har tilstrekkelig praksis innenfor det påklagede godkjenningsområdet. Foretaket har også vist til et prosjekt, Uglahaugstien 16 i Trondheim, hvor det skriver at prosjektet er tegnet av arkitekt. All prosjektering for øvrig ble utført av foretaket selv. Dette prosjektet kan dermed ikke tjene som dokumentasjon på at foretaket har praksis med prosjektering av arkitektur. Klagenemnda finner dokumentert at foretaket har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet og flere enn 3 etasjer, og bygning for publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav e. Side 17

18 Foretaket har i søknaden lagt ved ett referanseprosjekt for dette godkjenningsområdet. Prosjektet gjaldt totalrenovering av eldre bolighus med nytt tilbygg med bad, vaskerom og inngang m.m. I prosjektet Uglahaugstien 16 i Trondheim, som omtalt ovenfor, har foretaket stått for utførelse vedrørende to leiligheter. Enebolig, tomannsbolig og andre tømrerarbeider med tilsvarende vanskelighetsgrad ligger innenfor tiltaksklasse 1, jf. veiledning til SAK tredje ledd bokstav e. Prosjektene foretaket har vist til er dermed ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at foretaket har praksis innenfor det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Foretaket har ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. Kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en boenhet, jf. veiledning til SAK femte ledd bokstav b. Med uavhengig kontroll forstår vi kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket som har utført arbeidet som skal kontrolleres. Det er således et krav at foretaket har kontrollert et annet foretaks arbeider for å kunne få sentral godkjenning for kontroll, jf. veiledning til SAK femte ledd. Foretaket har vist til de samme prosjektene som omtalt ovenfor for dette godkjenningsområdet. I brev av skriver foretaket at det ikke har hatt rollen som uavhengig kontrollerende av våtrom. Det fremgår heller ikke av beskrivelsen av de andre referanseprosjektene at foretaket har praksis med å kontrollere andre foretaks arbeider. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har praksis som fremstår som relevant for det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK første ledd. På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner Klagenemnda at Ottar Opphaug verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1. Klagenemnda finner det imidlertid dokumentert at foretaket har kvalifikasjoner til å få godkjenning for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen delvis kan tas til følge. Klagenemnda gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av nr 488 er oppfylt. Konklusjon: Klagenemnda finner ikke å kunne ta klagen til følge for godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og Side 18

19 kontroll av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1.. Klagenemnda tar klagen til følge for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften Sak 09/13 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Totalbygg1 AS (godkjenningsnr. 2012/4402). Enstemmig vedtak Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 2 Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 I brev av ble vedtaket påklaget ved Kurt Sørensen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven 29. Bakgrunn Direktoratet for byggkvalitet mottok søknad om fornyelse av sentral godkjenning for ansvarsrett. I vedtak datert avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget: Søker i tiltaksklasse 1 Søker for våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 Prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 Side 19

20 Utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 1 Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: Søker for våtromsarbeid i tiltaksklasse 2 Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 Prosjektering av våtromsarbeid i tiltaksklasse 2 Utførelse av våtromsarbeid i tiltaksklasse 2 Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 2 Kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 Begrunnelsen for avslaget vedrørende samtlige av de omsøkte kontrollområdene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå og at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket hadde dermed ikke tilstrekkelig dokumentert nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 11-1 og Direktoratet har tatt klagen delvis til følge og innvilget godkjenningsområdene overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 og kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1. Det er ved avgjørelsen sett hen til referanseprosjektene vedlagt søknaden. Foretakets anførsler I klagen viser foretaket til at det er godkjent som våtromsbedrift, takst og kontroll. Foretaket hevder at det har nødvendige kvalifikasjoner og KS-system for å kunne utføre kontroll i tiltaksklasse 2. Det vises til daglig leders kvalifikasjoner innenfor tilstandsanalyse av bolig, og at det er nødvendig med gode kunnskaper om hvordan bygg er konstruert, i tillegg til kunnskaper om myndighetskrav, for å kunne utføre en tilstandsanalyse. Foretaket hevder at det med sin praksis og tilleggsutdanning har gode forutsetninger for å utføre kontroll. Vurdering Klagenemnda har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem hva gjelder sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2, kontroll av våtrom i tiltaksklasse 2, kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2, og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2. Ifølge byggesaksforskriften 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at det har en samlet kompetanse som er tilpasset det Side 20

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00

Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Fra møte: 05/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 5. september 2012 kl. 10.00 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30

Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Fra møte: 07/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 13. desember 2012 kl. 10.00 til kl. 13.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30

Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Fra møte: 06/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 15. november 2012 kl. 10.00 til kl. 14.30 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild

Detaljer

Spørsmål 2 mottatt 20.05:

Spørsmål 2 mottatt 20.05: Spørsmål 2 mottatt 20.05: Forslag til spørsmål: Det vises til punkt 3.4 «leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner». Det vises her til at tilbyder skal ha dokumentere å kunne oppfylle vilkår for

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 09.12.2014 kl. 09.30 til kl. 12.30 Sted: Deltakere: Sekretariatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Liv Svare, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/12 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: onsdag 28. mars 2012 kl. 10 til kl. 13.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde

ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde ANSVARSRETT OG KOMPETANSE Hva skjedde? Hva gjør vi nå? v/ Trine Døvle og Lise Budde SG / Ansvarsrett Sentral godkjenning Gjelder for Norge Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim

Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten, Karina Krane, Rikke Ch. Sundt, Ole Guttorm Brenden, Anne Katrine Westerheim Fra møte: 02/13 - Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: torsdag 20. juni 2013 kl. 10.00 til kl. 16.00 Sted: Deltakere: Oslo Magnar Danielsen, Sigurd Haaland, Arild Sletten,

Detaljer

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 6/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 12.09.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15

04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Fra møte: 04 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.10.2013 kl. 09.00 til kl. 15.15 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 29.09.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 21.05.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00

5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 27.10.2014 kl. 09.30 til kl. 12.00 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.02.2017 kl. 09.30 til kl. 14.45 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 28.04.2016 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 31.05.2017 kl. 09.30 til kl. 16.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Tone Cecilie Frønsdal, Finn N. Bangsund,

Detaljer

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11.

03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013 kl. 09.00 til kl. 11. Fra møte: Dato/tid: Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: 03 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 26.08.2013 kl. 17.30 til kl. 18.15 og 27.08.2013

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 16.03.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvarsrett sentral eller lokal godkjenning mv. Hva sier regelverket? Øyvind Bergset regionsjef Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Ansvar ihht plan- og bygningsloven Ansvarlig søker (SØK) har ansvar for

Detaljer

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften

Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Vedtatt 1. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-2 syvende ledd, 22-3 og 23-8 I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser

9-4. Oppdeling i tiltaksklasser 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.10.2015 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser (1) Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Til bokstav a og b: presisering av høyde på himling i kjeller.

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 9/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 11.12.2017 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla,

Detaljer

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 19.02.2015 kl. 09.30 til kl. 13.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 1/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 10.03.2016 kl. 09.30 til kl. 15.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl Fra møte: 1 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 30.04.2014 kl. 09.30 til kl. 13.40 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.04.2017 kl. 09.30 til kl. 14.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Dato: 30.09.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 15/2941-4 201501645-10

Detaljer

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hanne Guro Warholm Sørum Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer, Kommunal- og moderniseringsdepartementet MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 02.06.2015 kl. 12.30 til kl. 16.00 Sted: Swecos lokaler, Stavanger Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie

Detaljer

6-4. Rammetillatelse

6-4. Rammetillatelse 6-4. Rammetillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2016 6-4. Rammetillatelse (1) Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte a. tiltakets art og formål b. størrelse,

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven BYGGSOK Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 36 206 Solsiden/Brennmoen, 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98752055

Detaljer

Versjonsnr. 13. Dato Tiltaksklasse HLM ARKITEKTUR AS MULTICONSULT ASA NOMIKO AS

Versjonsnr. 13. Dato Tiltaksklasse HLM ARKITEKTUR AS MULTICONSULT ASA NOMIKO AS Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Kongsvinger Gnr. 52 Bnr. 63 Festenr. 79 Adresse Markensvegen 20, 2226 KONGSVINGER Versjonsnr. 13 Dato 03.10. Sign.Ansv.søker Elektronisk signert Kommunens saksnr.

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.08.2016 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett (1) Sentral godkjenning

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

Veiledningstekst sist endret KAPITTEL 13 SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT. Innledning til veiledning 13 5

Veiledningstekst sist endret KAPITTEL 13 SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT. Innledning til veiledning 13 5 Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 13 SENTRAL GODKJENNING FOR ANSVARSRETT Innledning til veiledning 13 5 Foretak kan søke sentral godkjenning innenfor forskjellige godkjenningsområder, og bestemmelsen

Detaljer

(2) Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av

(2) Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser (1) Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Til: 30. september 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet/dibk Mariboes gate 13 0183 OSLO Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggesaksforskriften. Vedlagt er høringsuttalelse fra Brannfaglig

Detaljer

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene?

Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? Ansvarsrett - uten å oppfylle kvalifikasjonskravene? FAGDIREKTØR MARIT LANGEN BYGGESAKSDAGENE 2017 Gode bygg for et godt samfunn Virkemidler i regelverket: Relevante krav TEK17 Virkemidler for å sikre

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Godkjenning Hovedprinsippene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Kapittel 9. Godkjenning av foretak

Kapittel 9. Godkjenning av foretak Kapittel 9. Godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 Kapittel 9. Godkjenning av foretak Innledning Kapittel 9 stiller kvalifikasjonskrav til foretak som søker om å

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Plan- og miljøutvalget Vestby kommune IGANGSETTINGSTILLATELSE. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 31.03.014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 9/417 13/108-40 Ragne Storsul Ja Sak DS PLM 3/14 GNR 9 BNR 417 -

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 20.10.2015 kl. 09.30 til kl. 13.30 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3/16 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 15.06.2016 kl. 09.30 til kl. 15.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 5/17 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 26.06.2017 kl. 09.30 til kl. 14.00 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.01.2016 Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 10. mars 2011 kl 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 04/11 SAK NR. 05/11 SAK NR. 06/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl

2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: kl til kl MØTEPROTOKOLL Fra møte: 2/15 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 14.04.2015 kl. 09.30 til kl. 13.15 Sted: Gardermoen Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal,

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer