OBJAVE PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA OGLASI KONKURSI NATJE^AJI JAVNI KONKURS JAVNI KONKURS. Petak, godine SARAJEVO ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBJAVE PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA OGLASI KONKURSI NATJE^AJI JAVNI KONKURS JAVNI KONKURS. Petak, godine SARAJEVO ISSN"

Transkript

1 Godina XXV - Broj 6 Petak, godine SARAJEVO ISSN OBJAVE I KONKURSI NATJE^AJI AGENCIJA ZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev objavljuje JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA U 5/ Vi{i stru~ni suradnik za prostorno planiranje, urbanizam i gra enje 1 - (jedan) izvr{itelj 02. Stru~ni suradnik za civilnu za{titu - 1 (jedan) izvr{itelj Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine - Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". AGENCIJA ZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Sl-43/18-F) Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona", broj 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i {porta Srednjobosanskog kantona/kantona Sredi{nja Bosna, broj / od godine, objavljuje PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNOG MJESTA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA/MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDI[NJA BOSNA 5/633 Poni{tava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta/ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i {porta Srednjobosanskog kantona/kantona Sredi{nja Bosna, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 94/17 od godine, i u dnevnim novinama "Ve~ernji list" i "Oslobo enje" od godine, za poziciju: - Vi{i stru~ni suradnik za materijalno-finansijsko poslovanje, na odre eno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva - 1 izvr{ilac. Obrazlo`enje: Na zahtjev ministrice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta/ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i {porta Srednjobosanskog kantona/kantona Sredi{nja Bosna, Javni konkurs se poni{tava, jer, kako je navedeno u predmetnom zahtjevu, djelatnica se vratila na posao sa porodiljnog odsustva. (Sl-54/18-F) AGENCIJA ZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA U MINISTARSTVU ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 5/644 - Stru~ni saradnik za za{titu i upravljanje poljoprivrednim zemlji{tem - 1 (jedan) izvr{ilac Integralni tekst javnog konkursa mo`ete pogledati na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH -

2 Broj 6 - Strana 2 Oglasni dio Petak, Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". (Sl-55/18-F) OP]INA ORA[JE Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03 i 65/13), ~lanak 83. Zakona o osnovnom {kolstvu ("Narodne Posavske", broj 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16) i ~lanka 2. Odluke o raspisivanju Javnog natje~aja za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora Osnovne {kole fra Ilije Star~evi}a u Tolisi ("Slu`beni glasnik Op}ine Ora{je", broj 8/17), op}inski na~elnik raspisuje JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE FRA ILIJE STAR^EVI]A U TOLISI I. Raspisuje se Javni natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora O.[. fra Ilije Star~evi}a u Tolisi (dva ~lana iz reda u~itelja i stru~nih suradnika, dva ~lana iz reda osniva~a i jedan ~lan iz reda roditelja). II. Poslovi, odgovornosti i ovlasti [kolskog odbora definirani su odredbama ~lanka 81. Zakona o osnovnom {kolstvu ("Narodne Posavske", broj 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16). Sukladno ~lanku 83. stavak 1. Zakona [kolski odbor broji pet ~lanova. Mandat ~lanova [kolskog odbora O[ fra Ilije Star~evi}a u Tolisi traje ~etiri godine. Rad u {kolskim odborima je dragovoljan i besplatan. III. Kandidat treba ispunjavati: a) Op}e uvjete: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja Javnog natje~aja za upra`njene pozicije, 4. da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 5. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03 i 65/13), 6. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. b) Posebne uvjete: 1. zavr{ena visoka (VSS/VII) odnosno prvi, drugi i tre}i ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu ili vi{a stru~na sprema (V[S/VI) - osim za kandidate iz reda roditelja, koji moraju imati zavr{enu najmanje srednju stru~nu spremu (SSS), 2. najmanje 3 godine radnog sta`a nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme - osim za kandidate iz reda roditelja, 3. da nije ~lan vi{e od jednog upravnog tijela. Pored navedenih kriterija, prilikom rangiranja kandidata iz reda osniva~a uzet }c se u obzir komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost za savjesno, objektivno, nepristrano i odgovorno dono{enje odluka i obavljanje pozicije ~lana upravnog tijela, izra`ena inicijativa i neovisnost u radu, sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, a {to }e se procijeniti putem intervjua. IV. Potrebna dokumentacija: - prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti za koju se poziciju kandidira, adresu i kontakt telefon, - kra}i `ivotopis, - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija ClPS-ove osobne iskaznice, - uvjerenje o zavr{enoj stru~noj spremi (diploma/svjedod`ba - nostrificirana sukladno Zakonu), - uvjerenje o radnom sta`u, - uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), - vlastoru~no potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz to~ke III stavak a) alineja i stavak b) alineja 3. Dokumenti koji se prila`u moraju biti original ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. V. Podno{enje prijava Prijave sa tra`enim dokazima dostavljaju se u propisno zape~a}enoj koverti, osobno na protokol u [alter salu Op}ine Ora{je ili putem po{te na adresu: Op}ina Ora{je Tre}a ulica broj 45, Ora{je uz naznaku: "Prijava na Javni natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora Osnovne {kole fra Ilije Star~evi}a u Tolisi". Javni natje~aj bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Ve~ernjem listu", na oglasnoj plo~i i slu`benoj web stranici op}ine Ora{je ( Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". VI. Ostale informacije Povjerenstvo koje je imenovao op}inski na~elnik, pregledat }e prijave uz po{tivanje principa utvr enih zakonom i kriterija za ocjenjivanje utvrditi }e ranglistu najboljih kandidata i istu dostaviti Op}inskom vije}u Ora{je na kona~no imenovanje. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu po{tovani principi i postupci utvr eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, zainteresirana stranka mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Op}inskom vije}u Ora{je, a kopija Ombudsmanu za ljudska prava BiH. (Sl-44/18-F) MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO Na osnovu odredbi ~lana 28. Zakona o notarima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), Ministarstvo pravde i uprave Kantona raspisuje sljede}i KONKURS ZA IZBOR JEDNOG (1) NOTARA SA SJEDI[TEM NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO, OP]INA NOVO SARAJEVO Predmet konkursa Predmet ovog Konkursa je izbor jednog (1) notara sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona, Op}ina Novo. Postupak izbora notara, koji se tra`i ovim Konkursom, izvr{i}e se u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o notarima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02). Op}i uslovi za izbor notara Kandidati moraju kumulativno ispunjavati sljede}e uslove: 1) Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.

3 Petak, Oglasni dio Broj 6 - Strana 3 2) Da ima poslovnu sposobnost i ispunjava op}e zdravstvene uslove. 3) Da je diplomirao na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, ili na pravnom fakultetu u SFRJ prije godine. Ukoliko je diploma ste~ena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon nostrifikacije diplome od strane nadle`nog organa. 4) Da je polo`io pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini, ili u SFRJ prije godine. Ukoliko je pravosudni ispit polo`en u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon priznavanja ispita od strane Federalnog ministarstva pravde. 5) Da nije osu ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me unarodnog prava, protiv slu`bene ili druge du`nosti ili za krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme izbora jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ. 6) Da nije ~lan politi~ke partije. 7) Da ima polo`en notarski ispit. Potrebni dokumenti Kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopije sljede}ih dokumenata: 1) Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom. 2) Izvod iz mati~ne knjige ro enih (ne stariji od {est mjeseci). 3) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci). 4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od {est mjeseci). 5) Diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu. 6) Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu. 7) Uvjerenje o polo`enom notarskom ispitu. 8) Uvjerenje Ministarstva unutra{njih poslova da nije osu ivan za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me unarodnog prava, protiv slu`bene i druge du`nosti ili za krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme izbora jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ (ne starije od {est mjeseci). 9) Ovjerena izjava da nije ~lan politi~ke partije. Rok za podno{enje prijava i objava konkursa Rok za podno{enje prijava na ovaj konkurs je trideset (30) dana od dana posljednje objave ovog konkursa. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Oslobo enje, te u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona ". Rok za obavje{tavanje kandidata o rezultatima konkursa i konkursni postupak Kantonalni organ za upravu - Ministarstvo pravde i uprave Kantona, du`no je u roku od najkasnije trideset (30) dana nakon isteka roka za podno{enje prijava na ovaj konkurs, izvr{iti izbor notara. Kandidati koji ne budu izabrani za notara, dobijaju pismeno obavje{tenje koje sadr`i razloge zbog kojih nisu izbrani, kao i podatke o kandidatu koji je izabran za notara. Protiv Rje{enja o izboru notara, mo`e se u roku od osam (8) dana nakon prijema Rje{enja, odnosno Obavje{tenja, ulo`iti prigovor Federalnom ministru pravde. Prigovor protiv Rje{enja o izboru kandidata za notara zadr`ava izvr{enje Rje{enja. Federalni ministar pravde je du`an u roku od trideset (30) dana od dana prijema prigovora, odlu~iti o istom. Rje{enje kojim je odlu~eno o prigovoru je kona~no. Protiv Rje{enja kojim je odlu~eno o prigovoru, kandidat ima pravo na za{titu svojih prava pred nadle`nim sudom, odnosno pred drugim dr`avnim organima, u skladu sa zakonom, u roku od trideset (30) dana, od dana prijema rje{enja donesenog po prigovoru. Mjesto i na~in prijavljivanja Prijava na ovaj konkurs, sa svim tra`enim dokumentima, dostavlja se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Kanton - Ministarstvo pravde i uprave Kantona, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, - Protokol (prizemlje). Na koverti sa prijavom i tra`enim dokumentima, nazna~iti: Prijava za izbor jednog (1) notara u uredu slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona, Op}ina Novo - Ne otvarati. Na pole ini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-45/18-F) OP]INA KAKANJ Na osnovu ~lana 8. Zakona o minstarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), ~lana 9. Zakona o bibliote~koj djelatnosti ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 8/99), Odluke o utvr ivanju standarda i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirane organe ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", broj 3/03), ~lana 29. i 32. Pravila JU "Gradska biblioteka" ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", br. 3/03 i 2/04), Komisija za izbor u regulirane organe objavljuje JAVNI ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "GRADSKA BIBLIOTEKA" KAKANJ I. Predmet javnog oglasa Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Gradska biblioteka" Kakanj: 1. predsjednik Upravnog odbora 2. ~lan Upravnog odbora - predstavnik stru~nih uposlenika JU 3. ~lan Upravnog odbora II. Opis pozicije Nadle`nosti Upravnog odbora - donosi Pravila Javne ustanove - imenuje i razrje{ava direktora - utvr uje planove rada i razvoja - utvr uje godi{nji program rada - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i druge op}e akte u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove - odlu~uje o svim drugim pitanjima iz bibliote~ke djelatnosti - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em - odlu~uje o iznosu sredstava preko KM - odgovara osniva~u za rezultate rada - odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre en Pravilima Javne ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa - podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Javne ustanove - odlu~uje o popuni, reviziji i rashodovanju bibliote~ke gra e - odlu~uje o organizovanju odjeljenja i pokretnih biblioteka u sjedi{tu ili izvan sjedi{ta Biblioteke - utvr uje na~in kori{}enja bibliote~ke gra e - utvr uje radno vrijeme Biblioteke za korisnike - odlu~uje o naknadi za upis (~lanarini) - utvr uje na~in propagande i popularizacije knjige - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove

4 Broj 6 - Strana 4 Oglasni dio Petak, Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost osniva~a: - donosi Pravila Javne ustanove - imenuje i razrje{ava direktora - utvr uje planove rada i razvoja - utvr uje godi{nji program rada - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i druge op}e akte u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove. II. Mandat Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova UO JU vr{i Op}insko vije}e na mandat od 4 godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Jedan ~lan Upravnog odbora bira se iz reda stru~nih uposlenika JU. Direktor JU ne mo`e biti ~lan Upravnog odbora. Op}insko vije}e mo`e razrije{iti predsjednika i ~lana Upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan: - ako utvrdi da je odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad Ustanove, - na njegov li~ni zahtjev i - u drugim slu~ajevima utvr enim zakonom i Pravilima Ustanove Upravni odbor donosi poslovnik o radu. Upravni odbor ima pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o utvr ivanju visine naknade ~lanovima upravnih odbora javnih ustanova ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", broj 1/13). IV. Uvjeti za pozicije Svi kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. Op}i uvjeti: a) da su dr`avljani BiH, b) da su stariji od 18 godina a mla i od 65 godina na dan imenovanja, c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja oglasa, d) da nisu po optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine (IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), e) da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog pravnog subjekta, f) da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, g) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci sudskih ili izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), h) da nisu u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnom odnosu s javnom ustanovom u koju apliciraju na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora. Posebni uvjeti: - da imaju najmanje visoku stru~nu spremu (VII,VII/1, VII/2) - da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uvjete u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji: a) da imaju komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, b) da imaju sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, c) da posjeduju prilagodljivost timskom radu, d) da imaju sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, e) da imaju rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog anga`mana. Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati, koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kanditata. V. Potrebni dokumenti Kandidati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i ~lanova upravnog odbora ustanove du`ni su u prijavi na oglas prilo`iti sljede}u dokumentaciju: a) kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, b) uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), c) ovjerenu kopiju diplome, d) potvrdu o radnom iskustvu, e) izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa kojom se dokazuju op}iuvjeti(ta~kec,d,e,f,g,h), f) preporuku ranijih neposrednih rukovodilaca. VI. Ostale napomene Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i ra~una se od datuma posljednje objave. Prijave podnosilaca sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrane u daljem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor u regulirane organe. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje ili mogu}nost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Nakon intervjua Komisija }e putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Op}inskom vije}u na dalje razmatranje i kona~no imenovanje. Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Op}ine Kakanj". Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni galsnik BiH", br. 49/06,76/11 i 89/11). Kandidati koji budu izabrani, prije preuzimanja du`nosti, du`ni su dostaviti uvjerenje da nisu osu ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti se protiv njih vodi krivi~ni postupak. Bilo koji kandidat ili bilo koje zainteresirano lice mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji. Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi Op}inskom vije}u a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH u roku od 7 dana nakon dono{enja odluke. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo enje". Nepotpune i neblagovrmene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na oglas sa svim tra`enim podacima se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: OP]INA KAKANJ Op}insko vije}e Komisija za izbor u regulirane organe Ulica branilaca, Kakanj sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU "Gradska biblioteka" Kakanj," - NE OTVARATI- (Sl-46/18-F) OP]INA KAKANJ Na osnovu ~lana 8. Zakona o minstarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o utvr ivanju standarda i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirane organe ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", broj 3/03), ~lana 21. Pravila JU Kulturno-sportski centar Kakanj broj 1003/2015 od godine, Komisija za izbor u regulirane organe objavljuje

5 Petak, Oglasni dio Broj 6 - Strana 5 JAVNI ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KULTURNO-SPORTSKI CENTAR KAKANJ I. Predmet javnog oglasa Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj: 1. predsjednik Upravnog odbora 2. dva ~lana Upravnog odbora II. Opis pozicije Nadle`nosti Upravnog odbora - donosi Pravila Javne ustanove; - imenuje i razrje{ava direktora uz saglasnost izvr{nog organa Op}ine; - utvr uje planove rada i razvoja; - utvr uje godi{nji program rada; - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un; - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i druge op}e akte u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove; - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; - odgovara osniva~u za rezultate rada; - odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre en Pravilima Javne ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa; - podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Javne ustanove; - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Javne ustanove. III. Mandat Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora vr{i Op}insko vije}e na mandat od 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Op}insko vije}e mo`e razrije{iti predsjednika i ~lana Upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan: - ako utvrdi da je odgovoran za neuspje{an ili nezakonit rad ustanove, - na njegov li~ni zahtjev i - u drugim slu~ajevima utvr enim zakonom i Pravilima Ustanove Upravni odbor donosi poslovnik o radu. Upravni odbor ima pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o utvr ivanju visine naknade ~lanovima upravnih odbora javnih ustanova ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", 1/13). IV. Uvjeti za pozicije Svi kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. Op}i uvjeti: a) da su dr`avljani BiH, b) da su stariji od 18 godina a mla i od 65 godina na dan imenovanja, c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja oglasa, d) da nisu pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine (IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), e) da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog pravnog subjekta, f) da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, g) da nisu izabrani zvani~nici, nosioci sudskih ili izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), h) da nisu u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnom odnosu s javnom ustanovom u koju apliciraju na poziciju predsjednika, odnosno ~lana upravnog odbora. Posebni uvjeti: - da imaju najmanje visoku stru~nu spremu (VII, VII/1, VII/2) - da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uvjete u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji: a) da imaju komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, b) da imaju sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, c) da posjeduju prilagodljivost timskom radu, d) da imaju sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, e) da imaju rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog anga`mana. Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati, koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kanditata. V. Potrebni dokumenti Kandidiati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i ~lanova upravnog odbora ustanove du`ni su u prijavi na oglas prilo`iti sljede}u dokumentaciju: a) kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, b) uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), c) ovjerenu kopiju diplome, d) izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa kojom se dokazuju op}iuvjeti(ta~kec,d,e,f,g,h), e) potvrdu o radnom iskustvu f) preporuku ranijih neposrednih rukovodilaca VI. Ostale napomene Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i ra~una se od datuma posljednje objave. Prijave podnosilaca sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrane u daljem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor u regulirane organe. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje ili mogu}nost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Nakon intervjua Komisija }e putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Op}inskom vije}u na dalje razmatranje i kona~no imenovanje. Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Op}ine Kakanj". Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06,76/11 i 89/11). Kandidati koji budu izabrani, prije preuzimanja du`nosti, du`ni su dostaviti uvjerenje da nisu osu ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti se protiv njih vodi krivi~ni postupak. Bilo koji kandidat ili bilo koje zainteresirano lice mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji. Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi Op}inskom vije}u a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH u roku od 7 dana nakon dono{enja odluke.

6 Broj 6 - Strana 6 Oglasni dio Petak, Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo enje". Nepotpune i neblagovrmene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na oglas sa svim tra`enim podacima se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: OP]INA KAKANJ Op}insko vije}e Komisija za izbor u regulirane organe Ulica branilaca, Kakanj sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Kulturno-sportski centar Kakanj," - NE OTVARATI- (Sl-47/18-F) JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMB" D.O.O. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",br.12/03, 34/03 i 65/13), ~lana 25. stav 1. h) Statuta JKP "Komb" d.o.o. Bu`im OPU-IP broj 194/09 od godine, Skup{tina JKP "Komb" d.o.o. Bu`im PONI[TAVA JAVNI za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JKP "Komb" d.o.o. Bu`im, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 99/17 od godine i dnevnom listu "Oslobo enje" dana godine, i objavljuje JAVNI ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMB" D.O.O. 1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JKP "Komb" d.o.o. Bu`im (u daljnjem tekstu Preduze}e) i to: - pet ~lanova Nadzornog odbora. 2. Opis pozicije Nadzorni odbor ima slijede}u nadle`nost: - priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini; - u saradnji sa Odborom za reviziju, a u skladu sa ~lanom 20. Zakona o javnim preduze}ima, priprema Eti~ki kodeks i predla`e ga skup{tini; - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini; - razmatra provedbeni propis za postupak nabavke u smislu njegove usagla{enosti sa va`e}im propisima o nabavci i nadzire njihovu provedbu; - daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu za raspodjeli dobiti; - daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduze}ima; - imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa Zakonom; - daje upute direktoru za provo enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima; - organizira izradu vjerodostojnih ra~unovodstvenih evidencija i finansijskih izvje{taja, sa~injenih u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, iz kojih je vidljiv financijski polo`aj, preduze}a te koji se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje preduze}a; - predla`e na~in pokri}a gubitka; - obavlja i druge poslove predvi ene Zakonom i Statutom. 3. Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin BiH; - da je stariji od 18 godina, a mla i od 65 godina na dan imenovanja; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije osu ivan za krivi~na djela, privredni prestup i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), - da nema privatni finansijski interes u preduze}u u kojem se kandiduje na poziciju u nadzorni odbor; - da nije direktor i ~lan uprave u drugom privrednom dru{tvu; - da nije presjednik ili ~lan nadzornog odbora, upravnog odbora, odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu ili instituciji. 4. Posebni uvjeti: - da ima zavr{enu V[S (VI) stepen ili VSS (VII) stepen; - da imaju sposobnost tuma~enja i primjene Zakona i drugih propisa a naro~ito Zakona o privrednim dru{tvima i Zakona o javnim preduze}ima; - da posjeduje stru~no znanje vezano za nadle`nost i rad Nadzornog odbora i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava i - sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka. 5. Uz prijavu se prila`u orginali ili ovjerena fotokopija slijede}ih dokumenata: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - izvod iz mati~ne knjige ro enih (ne stariji od 6 mjeseci); - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog suda (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje nadle`nog organa unutra{njih poslova da kandidat nije osu ivan za kaznena djela (ne starije od 3 mjeseca); - dokaz o stru~noj spremi (diploma ili uvjerenje o zavr{enoj {koli), - ovjerene izjave o ispunjavanju op}ih uvjeta iz alineja 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10). 6. Ostale napomene Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama. Rok za podno{enje prijava je 15 dana a ra~una se od datuma zadnje objave javnog oglasa. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom u zatvorenoj koverti, na adresu: JKP "Komb" d.o.o. Bu`im, Komisija za provo enje izbora Nadzornog odbora JKP "Komb" d.o.o. Bu`im, ul. 505.Vbr., bb, Bu`im, Prijava na javni oglas, s naznakom: "NE OTVARATI". Komisija }e uz po{tivanje principa utvr enih Zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata sastaviti listu sa u`im izborom kandidata. Svi kandidati na listi sa u`im izborom bit }e pozvani na interviju pred Komisijom za izbor ~lanova Nadzornog odbora. Nakon obavljenog inervjua Komisija }e dati posmenu preporuku i predlo`iti rang listu najbiljih kandidata Skup{tini dru{tva za imenovanje Nadzornog odbora JKP "Komb" d.o.o. Bu`im. Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Fedracije BiH". Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice ~lan javnosti, nakon kona~nog imenovanja mo`e podnijeti prigovor Skup{tini dru{tva, a njegovu kopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava u FBiH. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e uzeti u razmatranje.

7 Petak, Oglasni dio Broj 6 - Strana 7 Podnosilac prijave sa kojim se nestupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. (Sl-48/18-F) MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 40. Zakona o notarima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), po ovla{tenju ministra Ministarstva pravosu a i uprave, Na~elnik Sektora objavljuje ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR NOTARSKOG POMO]NIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA MIRSADA MESI], SA SJEDI[TEM U BOSANSKOJ KRUPI I U Javnom konkursu za izbor notarskog pomo}nika u Notarskom uredu notara Mesi} Mirsada, sa slu`benim sjedi{tem u Bosanskoj Krupi - broj notarskih pomo}nika 1 (jedan), objavljenom u dnevnom listu "Oslobo enje" dana godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 103/17) vr{i se ispravka u ta~ki IV. teksta konkursa koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju i to tako da u tekstu re~enice koja glasi: "Dokaz pod rednim brojem 3. kandidati su du`ni dostaviti, ukoliko budu izabrani za notarskog pomo}nika" umjesto broja "3" treba da stoji broj "4". II Ostali dio teksta Javnog konkursa za izbor notarskog pomo}nika u notarskom uredu notara Mirsada Mesi}, sa slu`benim sjedi{tem u Bosanskoj Krupi ostaje neizmijenjen. III Ova ispravka objavit }e se u jednom dnevnom listu i "Slu`benim novinama Federacije BiH". (Sl-49/18-F) JAVNA USTANOVA ZAVI^AJNI MUZEJ TRAVNIK Na osnovu ~lana 29. stav 1. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 7. stav 1. i ~lana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), ~lana 38. Pravila Javne ustanove Zavi~ajni muzej Travnik (broj UO-41/14 od godine) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Zavi~ajni muzej Travnik (broj UO-28/17 od godine), Upravni odbor objavljuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE ZAVI^AJNI MUZEJ TRAVNIK 1) Opis pozicije direktora Javne ustanove Zavi~ajni muzej Travnik: predla`e program rada muzeja i aktivnost na unapre enju tog rada i preduzima mjere za njihovo sprovo enje, izvr{ava odluke Upravnog odbora, muzejskog kolegija ili kolektiva i osniva~a, odlu~uje o odlukama stru~nih organa u skladu sa rezultatima njihovog rada, podnosi izvje{taj Upravnom odboru i osniva~u o postignutim rezultatima u muzejskom radu, kao i izvje{taje o materijalnom poslovanju muzeja u toku godine, objedinjuje rad stru~nih organa, u~estvuje u radu stru~nog kolegija i Upravnog odbora i stara se o izvr{enju njihovih odluka, zastupa muzej, ostvaruje saradnju s osniva~em, muzejskim asocijacijama i udru- `enjima i drugim zainteresiranim za saradnju, vr{i prijem radnika, sa istima zaklju~uje ugovore o radu, istima izdaje akta o prestanku radnog odnosa kada se ispune zakonom, Pravilima muzeja i op}im aktima muzeja propisani uslovi, odlu~uje o disciplinskim mjerama prema radnicima u skladu sa zakonom, Pravilima i drugim aktima muzeja, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Pravilima, drugim aktima muzeja i muzeolo{kim standardima. 2) Kandidat za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjava op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 5. da nije osu ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u direktora, 6. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje du`nosti direktora. b) Posebni uslovi: 1. da ima visoku stru~nu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazovanje drugog ili tre}eg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti dru{tvenog smjera, 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima muzejske djelatnosti, od ~ega najmanje 3 (tri) godine na rukovodnom radnom mjestu, 3. predlo`en Program rada sa finansijskim planom. 3) Kandidat koji se prijavljuje na konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova i to: - prijavu (prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 ({est) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera), - izvod iz mati~ne knjige ro enih (ne stariji od 6 ({est) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera), - diplomu o ste~enom visokom obrazovanju, - uvjerenje/potvrdu o radnom sta`u u struci, - Program rada sa finansijskim planom, - izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije, - izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da nije pod optu`nicom Me unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, - izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, - izjavu ovjerenu kod nadle`nog organa da kandidat nije predsjednik ili ~lan upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. (Ukoliko je kandidat predsjednik ili ~lan upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana prilo`it }e ovjerenu izjavu da }e u slu~aju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih pozicija). - ljekarsko uvjerenje (Dostavlja izabrani kandidat u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izboru),

8 Broj 6 - Strana 8 Oglasni dio Petak, ) Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 5) Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (~etiri) godine. 6) Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnim novinama "Oslobo enje" i na web stranici Javne ustanove Zavi~ajni muzej Travnik. 7) Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 8) Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no na Protokol ustanove ili po{tom preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZAVI^AJNI MUZEJ TRAVNIK Mehmed-pa{e Kukavice 1, Travnik Sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati". 9) Nepotpune i nepravovremene prijave se ne}e razmatrati. (Sl-50/18-F) OP]INA BOSANSKI PETROVAC Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), ~lana 47. Zakona o pravobranila{tvu Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik USK", br. 20/04 i 8/17), ~lana 43. Statuta Op}ine Bosanski Petrovac ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanski Petrovac", broj 7/08), Op}inski Na~elnik Op}ine Bosanski Petrovac objavljuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA OP]INE BOSANSKI PETROVAC I. Naziv pozicije Op}inski pravobranilac Op}ine Bosanski Petrovac - 1 (jedan) izvr{ilac II. Opis pozicije Op}inski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Op}ine, pred sudovima i drugim nadle`nim organima, te poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine, njenih organa, drugih organa, ustanova i fondova koji se finasiraju iz Bud`eta Op}ine Bosanski Petrovac, rukovodi radom Op}inskog pravobranila{tva i obavlja druge poslove i obaveze utvr ene zakonom i op}im aktom. Op}inski pravobranilac se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. III. Op}i uslovi Kandidat mora ispunjavati sljede}e op}e i posebne uslove: 1. da je dr`avljanin BiH; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da je zdravstveno sposoban; 4. da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine; 5. da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1 Ustava BiH; 6. da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, za krivi~na djela koja ga ~ine nedostojnim du`nosti pravobranioca. IV. Posebni uslovi Kandidat mora pored op}ih ispunjavati i posebne uslove: 1. da ima zavr{enu VSS, VII stepen pravne struke ili diplomu visokog obrazovanja, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ih tre}eg ciklus Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke; 2. da ima polo`en pravosudni ispit; 3. da ima najmanje 4 (~etiri) godine iskustva u radu na pravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima i drugim dr`avnim organima poduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima; 4. da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke stranke. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu; 2. izvod iz mati~ne knjige ro enih; 3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti; 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; 5. ovjerena kopija diplome; 6. dokaz o polo`enom pravosudnom ispitu; 7. dokaz o radnom iskustvu na pravnim poslovima; 8. ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje tri godine; 9. ovjerena izjava kandidata da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 10. ovjerena izjava kandidata da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke stranke. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije. Ovaj konkurs objavit }e se u dnevnim novinama "Dnevni list" "Slu`benim novinama Federacije BiH", Radiju Bosanski Petrovac, web stranici Op}ine i na oglasnoj plo~i Op}ine. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave konkursa, li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakama: "Javni konkurs za izbor i imenovanje Op}inskog pravobranioca" - NE OTVARATI - na adresu: Op}ina Bosanski Petrovac Op}inski na~elnik Ulica Bosanska 110, Bosanski Petrovac Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-51/18-F) J.Z.U. KANTONALNA BOLNICA Na osnovu ~lana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj za{titi FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), ~lana 10.,11. i 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i in`injera medicinske biohemije ("Slu`beni novine Federacije BiH", broj 62/15) ~lana 21. Statuta J.Z.U. Kantonalne bolnice Gora`de, Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova na podru~ju Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de za godinu br /14 od , a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj /18 od godine, direktor raspisuje KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU IZ 1. Pedijatrije Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uslove: - Zavr{en medicinski fakultet; - Polo`en stru~ni ispit za zvanje doktor medicine; - Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita; - Da poznaje jedan strani jezik. Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti: - Pismeni zahtjev sa naznakom specijalizacije na koju se prijavljuje; - Kra}u biografiju; - Izvod iz Mati~ne knjige ro enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu; - Diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu; - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - Ovjerena kopija prijepisa polo`enih ispita na studiju;

9 Petak, Oglasni dio Broj 6 - Strana 9 - Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te du`ini trajanja studija; - Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika; - Ovjerena kopija potvrde o poznavanju drugog ili tre}eg stranog jezika; - Ovjerena kopija nagrada za vrijeme studiranja; - Popis objavljenih radova; - Radna knji`ica ili potvrda o radnom sta`u; - Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak. Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starijoj od 6 ({est) mjeseci. Prijave sa dokazima tra`enih konkursom podnose se li~no na protokol Kantonalne bolnice ili putem po{te na adresu: JZU Kantonalna bolnica Gora`de, Ul. Zdravstvenih radnika br. 6., Gora`de, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Kandidat kojem se dodijeli specijalizacija zaklju~i}e sa Kantonalnom bolnicom ugovor o specijalizaciji kojim se obavezuje da nakon specijalizacije ostaje u radnom odnosu u ovoj ustanovi u trajanju dvostruko du`em od trajanja specijalizacije, a u protivnom }e vratiti cjelokupno primljeni iznos nov~anih sredstava sa zakonskim zateznim kamatama. (Sl-58/18-F) - FONDACIJE Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u registar udruga Udruge "KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE", donosi 1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde sa danom godine promjena upisa za Udrugu "KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE", skra}eni naziv udruge: "KS FBIH" sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 5, upisanu u Registar udruga kod ovog ministarstva pod registarskim brojem 909. knjiga I registra, dana godine, i to: - Promjena Statuta - pre~i{}en na tekst usvojen na Skup{tini dana godine. 2. Ostali upisi u registru izvr{eni po rje{enju broj: /14 od i godine ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 200,00 KM udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj / rujna godine Ministar Zoran Mikuli}, v.r. (UGF-204/14) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u registar udruga "SINDIKAT ELEKTROENERGETSKIH RADNIKA FBIH", donosi Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde s danom godine promjena upisa za udrugu "SINDIKAT ELEKTROENERGETSKIH RADNIKA FBIH", skra}eni naziv Udruge: "SEER FBIH", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Vilsonovo {etali{te broj 15, upisanu u Registar udruga kod ovog ministarstva pod registarskim brojem Knjiga II Registra dana godine i to: 1. Promjena ~lanova Upravnog odbora. 2. Almir Imamovi} upisuje se u svojstvu dopredsjednika Sindikata. 3. Muhamed Bajri} upisuje se u svojstvu predsjednika Glavnog odbora Sindikata. Ostali upisi u Registru izvr{eni po rje{enju broj: /12 od , i godine, ostaju nepromjenjeni. Naknadu zs upis u Registar u iznosu od 200,00 KM, udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj / augusta godine Ministar Mato Jozi}, s.r. (UGF-223/17) Na temelju ~lanka 39. stavak 2. Zakona o vje{tacima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/05 i 38/08), po molbi "Expertiza" d.o.o., Dru{tvo za vje{ta~enje finansijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje, ul. Rajlova~ka bb,, federalni ministar pravde donosi Upisuje se "Expertiza" d.o.o., Dru{tvo za vje{ta~enje finansijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje u Imenik privrednih dru{tava za obavljanje poslova vje{ta~enja. "Expertiza" d.o.o., Dru{tvo za vje{ta~enje finansijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje }e se upisati u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vje{ta~enja pod rednim brojem 4. Upis "Expertiza" d.o.o., Dru{tvo za vje{ta~enje finansijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`enje Dana godine "Expertiza" d.o.o., Dru{tvo za vje{ta~enje finansijsko i porezno savjetovanje, konsalting i posredovanje je podnijelo zahtjev za upis u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vje{ta~enja. U prilogu molbe prilo`ili su Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu broj Reg od godine, rje{enja Federalnog ministarstva pravde o imenovanju vje{taka i to: rje{enje broj /15 od godine na ime Anela Mujki}, rje{enje broj /15 od na ime Aida Dervi{evi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Damir Semani}, rje{enje broj /15 od godine na ime Ahmet Sulji}, rje{enje broj: /15 od godine na ime Abdulah ^obo, rje{enje broj: /15 od godine na ime Ismar Beganovi}, rje{enje broj: /15 od godine na ime Ahmed Had`i}, rje{enje broj: /15 od godine na ime Enes Avdi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Admir ]imi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Dario Galinec, rje{enje broj /15 od godine na ime Esma Krupi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Amir Nefi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Sead Pa{i}, rje{enje broj: /15 od godine na ime Nedim Sulji}, rje{enje broj: /15 od godine na ime Nedim Ganibegovi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Asim Ju{i}, rje{enje broj /15 od godine na ime [efik Durakovi}, rje{enje broj /11 od godine na ime Zlata Hajdarevi}, rje{enje broj /15 od godine na ime Edin Deli}, rje{enje broj /15 od godine na ime Samir Gabelji}, rje{enje broj /15 od godine na ime Amer Kari~i} i rje{enje broj /15 od godine na ime Asim Kopi}. Odredbom ~lanka 39. stavak 1. Zakona o vje{tacima propisano je da privredno dru{tvo za obavljanje poslova vje{ta~enja iz ~lanka 38. ovog zakona, mo`e se upisati u Imenik pravnih osoba za obavljanje poslova vje{ta~enja iz ~lanka 40.