KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT"

Transkript

1 Opšta bolnica Pirot god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust godine 1/107

2 Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik Republike Srbije 124/12), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. Glasnik Republike Srbije 29/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke od god. i Rešenja o obrazovanju isije za javnu nabavku, od god., naručilac Opšte bolnica Pirot je pripremila KONKURSNU DOKUMENTACIJU za javnu nabavku dobara, 19/13 MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT S A D R Ž A J: I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU IV OBRAZAC PONUDE sa SPECIFIKACIJAMA za svaku partiju V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA VI MODEL UGOVORA VII IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE IX OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE Napomena: Konkursna dokumentacija ima ukupno 107 str. 2/107

3 PODACI O NARUČIOCU OPŠTA BOLNICA PIROT Pirot,Vojvode Momčila bb Elektronska Zvanični sajt: Indirektni korisnik budžetskih sredstava I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: v.d. direktor -a dr Goran Petrović. Matični broj: Registarski broj: Evidencija u sistemu PDV-a: Šifra delatnosti: Poreski identifikacioni broj: Informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti u Službi za opšte, pravne i kadrovske poslove od: Suzane Vidanović, dipl. pravnik, 010 / ; na na fax.010/ , a informacije u vezi specifikacija od mr ph Miljane Vasić, Šef odseka za farmakološku delatnost, tel. 010/ PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE Postupak javne nabavke se sprovodi po odluci o pokretanju postupka javne nabavne od godine. Vrsta postupka javne nabavke: OTVORENI POSTUPAK Broj javne nabavke: 19/13 Predmet nabavke :nabavka (kupovina) dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL za potrebe Opšte bolnice Pirot, (javna nabavka 19/13). Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. 3/107

4 II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Predmet nabavke : nabavka (kupovina) dobara medicinski i sanitetski potrošni materijal za potrebe Opšte bolnice Pirot, (javna nabavka 19/13). Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: farmaceutski proizvodi Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama: - Partija 1 Špricevi - Partija 2 Igle - Partija 3 - Igle za penove - Partija 4 - I.v. kanile - Partija 5 I.v. kanile za dečije i anesteziju - Partija 6 - Drenovi - Partija 7 - Aspiracioni kateteri - Partija 8 - Urološki kateteri - Partija 9 - Kateteri tiemann i mercier - Partija 10 - Rektalni kateteri - Partija 11 - CV kateteri - Partija 12 - Sonde i tubusi - Partija 13 Sistemi - Partija 14 - Rukavice za pregled - Partija 15 - Hirurške rukavice - Partija 16 Hirurška zaštitna odeća - Partija 17 - Materijal za pregled - Partija 18 - Samolepljive kese - Partija 19 - Kese za urin - Partija 20 Posude za biološki material - Partija 21 Zavoji i gaze - Partija 22 Flasteri i mrežice - Partija 23 Hipoalerg. i transparentni flasteri i pokrivke - Partija 24 Vata - Partija 25 Gipsani zavoji - Partija 26 Specifični materijal za hirurške grane - Partija 27 Skalpeli - Partija 28 Specifični material - Partija 29 Potrošni materijal za ugradnju sočiva - Partija 30 - Materijal za patoanatomiju - Partija 31 Ro filmovi za mokro razvijanje - Partija 32 Medicinski papir - Partija 33- Opšte hemikalije - Partija 34 Medicinski benzin - Partija 35 - Medicinski alcohol - Partija 36 Hir.konci sintetski brzo resorptivni - Partija 37 - Hir. konci sintetski resorptivni - Partija 38 - Hir.konci - Partija 39 - Hir.antibakterijski konci - Partija 40 Hir.konci neresorptivni - Partija 41 Hir.konci ligature 4/107

5 - Partija 42 - Cerviks set - Partija 43 Laneni konci - Partija 44 Apsorptivni hemostiptici - Partija 45 Dezinfekcija na bazi hlora - Partija 46 - Sredstva za kontrolu sterilizacije - Partija 47 Klipsevi - Partija 48 Ligaklipser - Partija 49 - Trake za nje nivoa glikemije - Partija 50 - Test trake za glukozu u krvi - Partija 51 - Test trake za narkotike - Partija 52 Alergeni - Partija 53 Ostali medicinski material - Partija 54 Vakutajneri - Partija 55 - Pokrovna i predmetna stakla - Partija 56 - Laboratorijsko stakleno posuđe - Partija 57 - Nastavci za pipete -Partija 58 Material za skener - Partija 59- Potrošni materijal i rezervni delovi za merače pritiska - Partija 60- Ro filmovi za suvo razvijanje Ponuđač može da podnese ponudu za jednu partiju, više partija i za sve partije koje su predmet ove javne nabavke. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije. U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno (ponudbenu dokumentaciju za svaku partiju dostaviti u posebnim kovertama). Dokazi iz čl. 75. i 76. Zakona, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljene za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije, sem kada svaka partija zahteva poseban dokaz koji se na nju odnosi što je naznačeno u samoj konkursnoj dokumentacji. 5/107

6 III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU Broj JN 19/13 PREDMET NABAVKE su dobra medicinski i sanitetski potrošni materijal za potrebe Opšte bolnice Pirot. 1 PRIPREMANJE PONUDA Ponude se pripremaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i sa konkursnom dokumentacijom. Konkursna dokumentacija se preuzima preko Portala javnih nabavki i internet sajta Naručioca zaključno sa iste roka za podnošenje ponuda. 2 PODACI O NAČINU, MESTU I ROKU ZA PODNOŠENJE PONUDA I O OTVARANJU PONUDA Ponuda se dostavlja u pisanoj formi upakovana na sledeći način: opšta dokumentacija posebno u jednoj koverti ( priloge, obrasce koji su traženi konkursnom dokumentacijom), a ponudbena dokumentacija za svaku partiju posebno u drugim kovertama ( Obrazac 3_-obrazac ponude sa specifikacijama za svaku partiju, rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za ponuđeno dobro i ugovor zaključen sa proizvođačem ili ovlašćenje za učešće u otvorenom postupku izdato od strane proizvođača ili bilo koji obostrano overeni dokument, standard ISO 9001 i Obrazac strukture cene za konkretnu partiju).koverat sa opštom dokumentacijom i koverte sa ponudbenom dokumentacijom upakovati u jednu kovertu. Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i označena na način opisan ovim Uputstvom, naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda zaluta ili se otvori pre vremena. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa nazna PONUDA ZA - za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL 19/13 Partija/e - NE OTVARATI Ponuda se može dostaviti poštom na adresu:opšta bolnica Pirot,Vojvode Momčila bb, Pirot ili lično na pisarnici Opšte bolnice Pirot svakog radnog dana od 08:00-13:00 časova. Na poleđini koverte obavezno mora biti naveden naziv ponuđača, sedište i broj telefona kao i kontakt osoba. Ponuđači su u obavezi da svoju ponudu dostave do dana god., a najkasnije do 11 časova. Otvaranje ponuda obaviće se dana god. u 11:15 časova u prostorijama Opšte bolnice Pirot. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa nazna da je ponuda podneta neblagovremeno. Predstavnici ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda, obavezni su da pre početka otvaranja ponuda predaju svoja pisana punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. 6/107

7 Svi ostali detalji vezani za postupak javne nabavke definisani su konkursnom dokumentacijom. 3. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 25 dana od dana otvaranja ponuda. 4. PODACI O JEZIKU NA KOME PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA Ponuda i dokazi koji se podnose uz ponudu moraju biti sastavljeni na srps jeziku. Postupak se vodi na srps jeziku. 5. PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE Obaveznu sadržinu ponude čine Obrazac ponude, svi dokazi (prilozi) traženi konkursnom dokumentacijom kao i popunjeni, potpisani i overeni svi obrasci iz konkursne dokumentacije. 6. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA SAČINJAVANJA PONUDE I POPUNJAVANJA OBRAZACA Ponuda mora da sadrži sve dokaze tražene konkursnom dokumentacijom. Dokazi mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponuđač će, u roku koji odredi Naručilac, ne kraćem od 5(pet) dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca, dostaviti na uvid traženi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac zadržava pravo provere dostavljenih dokaza od strane ponuđača. Ukoliko se tom prili ustanovi da kopija traženog dokaza ne odgovara u potpunosti originalu tog dokaza, ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva. Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa ali su dužni da navedu koji su to dokazi i na kojim internet stranicama se mogu naći. Ponuđač je dužan da, na način definisan konkursnom dokumentacijom, popuni, overi pečatom i potpiše sve obrasce iz konkursne dokumentacije. Obrasce Ponuđač mora popuniti čitko, odnosno dužan je upisati podatke u, za njih predviđena prazna polja ili zaokružiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti popunjeni, a sadržaj jasan i nedvosmislen. -Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, svaki obrazac mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača; -Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, obrasci koji se odnose na podizvođače mogu biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od strane ovlašćenog lica podizvođača. -Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, obrasci koji se odnose na člana grupe mogu biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćenog lica člana grupe ponuđača. NAPOMENA: Na sva obrascu je naznačeno ko ima obavezu popunjavanja, overe i potpisa. 7. PONUDA SA VARIJANTAMA Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. 8. IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 7/107

8 Naručilac može u roku predviđenom za podnošenje ponude da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Dužan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostaviti zainteresovanim licima koja su dostavila Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije i time dokazala da su do tog trenutka preuzela konkursnu dokumentaciju. Naručilac će izmene i dopune konkursne dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i sajtu na e je objavljena i konkursna dokumentacija. Ponude se pripremaju u skladu sa konkursnom dokumentacijom i izmenama i dopunama konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su učinjene u pisanoj formi. Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi način od strane Naručioca, neće ni u pogledu obavezivati Naručioca. U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane Naručioca osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će produžiti rok za podnošenje ponuda. 9. IZMENE, DOPUNA I OPOZIV PONUDE Ponuđač može da izmeni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre roka za podnošenje ponuda. Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude se podnosi u zasebnoj zatvorenoj koverti, na isti način na koji se dostavlja ponuda, sa nazna Izmena, dopuna ili opoziv ponude za - za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL, br 19/13, Partija - NE OTVARATI Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Izmena ili povlačenje ponude se dostavlja putem pošte ili lično svakog radnog dana 08,00-13,00 časova, na adresu Naručioca Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, Pirot. Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinars iznosu, a ne u procentima. 10. ISPRAVKA GREŠKE U PODNETOJ PONUDI Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom. Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prili razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda uzimajući kao relevantnu cenu po jedinici. Proveru računske tačnosti ponuda i greške, ukoliko ih bude, Naručilac će ispravljati na sledeći način: Ukoliko postoji razlika u iznosu izraženom brojem i slovima, iznos izražen slovima smatraće se tačnim. 11. ODUSTAJANJE OD JAVNE NABAVKE Naručilac je dužan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac zadržava pravo da odustane od javne nabavke. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala 8/107

9 potreba Naručioca za predmetnom nabav zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine. 12. SAMOSTALNO PODNOŠENJE PONUDE Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu, ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. 13. ZAJEDNIČKA PONUDA Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju i dokazuju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: 1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; 2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor; 3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja; 4) ponuđaču koji će izdati račun; 5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje; 6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. 14. USLOVI ZA PODIZVOĐAČE Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa sa podizvođačima. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke. Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca. 15. ROK I NAČIN PLAĆANJA Rok plaćanja ne može biti kraći od 45 dana, niti duži od 120 dana. Način plaćanja: po ispostavljenoj fakturi u roku iz ponude. 9/107

10 Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. 16. ROK ZA ISPORUKU DOBRA Rok isporuke ne može biti duži od 2 dana od dana porudžbine. Mesto isporuke: f-co magacin naručioca: ul. Vojvode Momčila bb, Pirot. 17. VALUTA I CENA Cena u ponudi treba da bude izražena u dinarima, sa i bez PDV, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti. Cena koja bude prihvaćena pri izboru najpovoljnije ponude, fiksna je za sve vrste i količine dobara. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Ponuđena cena lekova može se menjati u toku trajanja ugovorenog odnosa samo u skladu sa promenom Odluke Vlade Republike Srbije o cenama lekova za humanu upotrebu. U slučaju promene cene lekova nakon prijema poziva za podnošenje ponuda, ponude će biti sačinjene u skladu sa cenama lekova važećim na dan objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki. 18. FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE 1. Uz ponudu, ponuđač dostavlja sopstvenu blanko menicu za ozbiljnost ponude - samo pečatirana i overena u skladu sa kartonom deponovanih potpisa-potpis i pečat ne smeju preći beli rub (marginu) meničnog blanketa. U skladu sa Zakonom o platnom prometu ( Sl. Glasnik RS 31/11) sve menice moraju biti registrovane u registru menica i ovlašćenja, koji se vodi kod NBS. Uz sopstvenu blanko menicu se dostavlja i odgovarajuće menično ovlašćenje da se menica, bez saglasnosti prodavca, može podneti poslovnoj banci na naplatu u iznosu od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a za svaku partiju (ako ponuđač daje ponudu za više partija, može i jedna menica, s tim što se menično ovlašćenje daje za svaku partiju ) i to u sledećim slučajevima: - Ako ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca, - Ako ponuđač, iako je upoznat sa činjenicom da je njegova ponuda prihvaćena od Naručioca kao najpovoljnija, odbije da potpiše ugovor shodno uslovima iz ponude, - Ako ponuđač ne obezbedi ili odbije da dostavi na dan zaključenja ugovora sopstvenu blanko menicu za dobro izvršenje posla u visini 10% od vrednosti ugovora 2. Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je da prili zaključenja ugovora preda naručiocu sopstvenu blanko menicu za dobro izvršenje posla (samo pečatirana i overena u skladu sa kartonom deponovanih potpisa) i odgovarajuće menično ovlašćenje da se bezuslovna menica u iznosu od 10% od vrednosti ugovora bez PDV om i sa ro važenja 20 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, može bez saglasnosti prodavca podneti poslovnoj banci na naplatu. Uz menice se dostavlja i karton deponovanih potpisa. 10/107

11 Menice moraju biti registrovane u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menice, overenog od poslovne banke ponuđača. 19. POVERLJIVI PODACI Naručilac je dužan da: 1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi; 2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi; 3) čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava. Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. 20. KOMUNIKACIJA Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom. Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje. 21. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Osoba za kontakt je Suzana Vidanović, dipl. pravnik, telefon 010/ , na svakog radnog dana časova. Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama i pojašnjenjima pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. 22. ROK VAŽENJA PONUDE Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 23. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA, KONTROLA KOD PONUĐAČA I PODIZVOĐAČA Naručilac može pisanim putem da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovih podizvođača. Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna pojašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid )kod ponuđača, odn. njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti prini rok da postupi po pozivu naručioca, odn. da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prili razmatranja ponude po okončanom postupku ovaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. 11/107

12 Ako se ponuđač ne saglasi sa isprav računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih rešenja, u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi. Neuobičajeno niska cena u smislu ovog zakona je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima. 24.UVID U DOKUMENTACIJU Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu. Naručilac je dužan da licu iz prethodnog stava, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. i 15. Zakona o javnim nabavkama. 25. RELEVANTNI DOKAZ PO RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA /NEGATIVNE REFERENCE Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao. Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine. Dokaz iz st. 1. i 2. ovog člana može biti: 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni; 4) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom; 5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 12/107

13 6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 7) drugi odgovarajući dokaz prin predmetu javne nabavke, određen konkursnom dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. 8) Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, u vrednosti ne većoj od 15% od ponuđene cene. Ako je predmet javne nabavke istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu. Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, u vrednosti ne većoj od 15% od ponuđene cene. 26. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA Odluka o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma najniža ponuđena cena za svaku partiju ponaosob. Ako bude ponuđena ista cena od strane više ponuđača, primeniće se pomoćni kriterijum po navedenom redosledu: 1. troškovna ekonomičnost-finansijski bonitet, 2. duži rok plaćanja. 27. ODLUKA O DODELI UGOVORA Komisija za javnu nabavku naručioca sastavlja pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda, na osnovu kojeg naručilac donosi odluku o dodeli ugovora u roku koji ne može biti duži od 25 dana pd dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora dostavi svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 28. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj isiji, a predaje naručiocu. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno, uz uplatu propisane takse na račun broj: Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blogovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke. Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. Zakona o javnim nabavkama. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 13/107

14 Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prili podnošenja prethodnog zahteva. O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. 29. ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA Naručilac će pozvati ponuđača e je dodeljen ugovor da pristupi zaključenju ugovora u roku od 8(osam) dana od isteka roka za podnošenje Zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl Stav 2. Tačka 5)Zakona. U slučaju da ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. 30. TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja. Naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi navedene troškove pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi i da je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga na strani Naručioca iz člana 88. Zakona o javnim nabavkama. 14/107

15 OBRAZAC 3. IV OBRAZAC PONUDE sa specifikacijom Partija Naziv ponuđača Adresa Matični broj PIB Na osnovu upućenog javnog poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke,dostavljamo Vam sledeću PONUDU za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL, 19/13, Partija, 1. Da kvalitetno izvršimo isporuku dobara u skladu sa navedenim uslovima iz konkursne dokumentacije, poštujući sve važeće propise i standarde, na način: a) samostalno b) zajednička ponuda c) sa podizvođačem Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a Slovima: PDV: Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima sa PDV-om Slovima: 2. Rok isporuke 3. Uslovi plaćanja 4. Troškovna ekonomičnost-finansijski bonitet 5.Za delimično izvršenje javne nabavke angažujemo podizvođača (upisati broj podizvođača i naziv podizvođača ). Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi %, a odnosi se na deo predmeta nabavke: 6. Važnost ponude iznosi ( ) dana od dana otvaranja ponuda ( ne kraći od 60 dana ). slovima 7. Način sprovodjenja kontrole kvaliteta (Opisati način na koji PONUĐAČ sprovodi redovnu kontrolu kvaliteta) Obezbeđivanje garancije kvaliteta:(navesti čime PONUĐAČ garantuje kvalitet svake pojedinačne isporuke PRIMEDBA: 8. Uz ponudu prilažemo priloge i dokaze tražene konkursnom dokumentacijom. Datum: IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: POTPIS OVLAŠĆENOG LICA: M.P. 15/107

16 PARTIJA 1 ŠPRICEVI NAZIV 1. [pric 1 ml Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. [pric 2 ml {pric 5 ml [pric 10 ml [pric 20 ml špric trodelni 5ml [pric trodelni 10ml 8. [pric trodelni 20ml NAPOMENA:Ponude špriceva MOMINA KREPOST se ne prihvataju. 16/107

17 PARTIJA 2 IGLE NAZIV 1. igla 0,45/12 mm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. igla 0,5/25mm igla 0,8G igla 0,9G igla 1,2G /107

18 PARTIJA 3 - IGLE ZA PENOVE NAZIV 1. igle za penove 30G Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne NAPOMENA : Igle moraju biti patibilne sa Novo Nordisk sistemima za ubrizgavanje koje koristi O.B. Pirot. 18/107

19 PARTIJA 4 - I.V.KANILE NAZIV 1. i.v.kanila 18G Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. i.v.kanila 20G i.v.kanila 22G /107

20 PARTIJA 5 - I.V.KANILE ZA DEČIJE I ANESTEZIJU NAZIV 1. i.v.kanila 16G Kol. za 6 meseci 200 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. i.v.kanila 18G i.v.kanila 20G i.v.kanila 22G i.v.kanila 24G zatvarač permanentnih i.v.kanila 18,20,22G 7. i.v.kanila sa zaštitnim klip mehanizmom /107

21 PARTIJA 6 - HIRURŠKI DRENOVI NAZIV 1. Dren.abdom. 28 fg Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Dren abdom. 30 fg Dren abdom. 32 fg Dren redon 16 fg Dren redon 18 fg Redon boce 500ml Talasasti dren 10 21/107

22 PARTIJA 7 - ASPIRACIONI KATETERI NAZIV 1. Kateter asp.6fg Kol. za 6 meseci 20 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Kateter asp.8fg Kateter asp.10fg Kateter asp.12fg Kateter asp.14fg Kateter asp.16fg Kateter asp.18fg /107

23 PARTIJA 8 - KATETERI UROLOŠKI NAZIV 1. Kateter,,foley''10 Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' trokraki 18,20,22 9. Kateter nelaton 8, 10, /107

24 PARTIJA 9 - TIEMANN I MERCIER KATETERI NAZIV 1. Tiemann kateter bez balona 2. Mercier kateter bez balona Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 24/107

25 PARTIJA 10 - KATETERI REKTALNI NAZIV 1. Kateter rektalni CH Kateter rektalni CH 30 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 25/107

26 PARTIJA 11 - CENTRALNI VENSKI KATETERI NAZIV Dvolumenski centralni venski kateter set 7Fr x 20cm Dvolumenski hemodijalizni kateter set 12Fr x 16cm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 26/107

27 PARTIJA 12 - SONDE I TUBUSI NAZIV 1. Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Tubus oralni CH 2 i 3,5 6. Tubus oralni CH 7 7. Tubus oralni CH 7,5 8. Tubus oralni CH 8 9. Tubus oralni CH 8,5 10. Tubus oralni CH Tubus armirani CH 4,5/6,5 12. Sonda za ishranu CH 4/ 5/ Sonda za ishranu CH 7/ 8 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 27/107

28 PARTIJA 13 - SISTEMI NAZIV 1. Sistem za infuziju Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Sistem za transfuziju /107

29 PARTIJA 14 - RUKAVICE ZA PREGLED NAZIV Rukavice za 1. pregled od latexa S, M i L 2. Rukavice PVC Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 29/107

30 PARTIJA 15 HIRURŠKE RUKAVICE NAZIV 1. Rukavice.hir.ster. 6,5 par Kol. za 6 meseci 800 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Rukavice.hir.ster. 7 par Rukavice.hir.ster. 7,5 par Rukavice.hir.ster. 8 par Rukavice.hir.ster. 8,5 par /107

31 PARTIJA 16 - HIRURŠKA ZAŠTITNA ODEĆA NAZIV 1. Maska hirurška Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. Kapa hirurška Mantili za jednokratnu upotrebu 4. Kaljače /107

32 PARTIJA 17 - MATERIJAL ZA PREGLED NAZIV 1. Špatule za pregled Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. Usnik papirni (24x1x 65) Elektrode za test opterećenja Elektrode za normalan monitoring 5. Navlaka za ultrazvučnu sondu 6. Gel za ultrazvuk kg Toplomeri 85 32/107

33 PARTIJA 18 - SAMOLEPLJIVE KESE ZA KOLOSTOMU NAZIV 1. Jednodelni sistem za kolostomu 2. Kese za urostomu Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 3. Diskovi za kese za urostomu 5 33/107

34 PARTIJA 19 - URIN KESE NAZIV 1. Kese za urin bebi sterilne 2. Kese za urin sa ispustom od 2L Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 34/107

35 PARTIJA 20 - POSUDE ZA BIOLOŠKI MATERIJAL NAZIV 1. Posuda za urin sterilne 2. Posuda za feces Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 3. Sterilni plet za uzimanje brisa 4. Lopata PVC /107

36 PARTIJA 21 - ZAVOJI I GAZE NAZIV 1. Zavoj 5x5 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Zavoj 8x Zavoj 10x Zavoj 12x Zavoj 15x Gaza 100m nesterilna Gaza sterilna 1/4m Gaza sterilna 1/2m Gaza sterilna 1m /107

37 PARTIJA 22 FLASTERI I MREŽICE NAZIV 1. Flaster na platnu 5x5 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Flaster na papiru 5x Elastična kružna mrežica za fiksiranje gaze m 30 (glava,natkolenica) 4. Zavoj elastični 8x Zavoj elastični 12x /107

38 PARTIJA 23 HIPOALERGIJSKI I TRANSPARENTNI FLASTERI I POKRIVKE NAZIV Povoj za učvršćivanje 1. I.V.katetera sa hlorheksidin glukonatom 8,5 x 11,5 cm 2. Hipoalergijski prozirni perforirani flaster širine 2,5 cm Flaster za zaštitu IV kanile kod 3. dece, sa dve ster. tračice i okvirom 4. Hipoalergijski flaster za fiksiranje, širine 10cm x 9,14m 5. Sterilna folija za operativno polje 28 x 41cm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 38/107

39 PARTIJA 24 - VATA NAZIV 1. Vata sanitetska 1kg Kol. za 6 meseci 400 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Vata papirna 1kg /107

40 PARTIJA 25 GIPSANI ZAVOJI NAZIV 1. Zavoj gipsani 10x3 Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Zavoj gipsani 12x Zavoj gipsani 15x Zavoj gipsani 18x Zavoj gipsani 20x /107

41 PARTIJA 26 - SPECIFIČNI MATERIJAL ZA OPERATIVNE GRANE NAZIV 1. JJ sonde 6,7,8 Kol. za 6 meseci 20 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Sonda ureteralna oliva tip Fr 6,7,8 3. Sonda ureteralna prava Fr 6,7,8 4. Sonda zeiss CH 5, Polučvrsti kateter bez balona CH 20 14,16,18 6. Operativni trokanalni kateter sa balonom 60 60/80ml CH 18,20,22 7. Set za punkciju bubrega Fr ,5mm/13,5G 8. Šlinga Valjak 22/ Roler 24/ /107

42 11. Polučvrsti kateter sa balonom 15ml, zakrivljeni CH Kablovi za termokautere sa tasterom Forgatijev kateter za žučne puteve Forgatijev kateter za vaskul. hir Nazalni oksigenski set Maska za kiseonik sa crevom 17. Usni tubus 00,0,1,2 i Vodič za plasiranje armiranog tubusa CH Set za peritonealnu lavažu 20. Set za sukciju CH 30 i CH Kanila metalna 11,12,13 i Kanila PVC za traheostomu 8,9, /107

43 PARTIJA 27 - SCALPELI NAZIV 1. Scalpel 10 Kol. za 6 meseci 500 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Scalpel Scalpel Scalpel Scalpel Scalpel /107

44 PARTIJA 28 - SPECIFIČNI MATERIJAL NAZIV Kol.za 6 meseci 1. Špric za ispiranje 100ml 10 Irigacioni {pric od 2. 50ml sa kljunom 200 Irigacioni {pric od 3. 30ml sa navrtnjem 30 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 4. Irigacioni {pric od 50ml za navlačenje igle 100 Irigacioni {pric od 5. 50ml sa navrtnjem 50 Sistem za infuzionu 6. pumpu sa dužinom 50 creva 300cm 7. Sistem za infuzionu pumpu sa dužinom creva 150cm 100 Infuzioni sistem sa 8. brojačem kapi Spinalna igla 22G 50 44/107

45 10. Spinalna igla 25G 11. Spinalna igla 27G Set za perkutanu nefrostomu Ch11,Ch14 2 Set za pleuralnu 13. punkciju 30 Set za suprapubičnu 14. drenažu Ch10 i12 50 Sistem za višekratno 15. uzimanje rastvora bez filtera 200 Infuz.sistem sa filterom od 16. poliuretana za primenu paklitaksola Perfuzor slavina 3way Transfer set /107

46 PARTIJA 29 POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU OPERATIVNIH SOČIVA NAZIV Kol. za 6 meseci 1. Hidroksipropilmetil celuloza, koncentracije 2% 2ml 60 Viskoelastik,prirodni 2. natrijumhijaluronat sa kohezivno disperzivnim svojstvima, 60 koncentracije 3% 0,85ml 3. Plavi kontrast za vizuelizaciju prednje kapsule koncentracije do 60 0,1% 0,75ml 4. Nožići incizioni 15 stepeni 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 5. Nožići zakrivljeni, trapezoidni, površine 2,8mm 6. Nožići angulirani, trapezoidni, površine 3,2mm Sterilna pokrivka za ugradnju 7. mekog operativnog sočiva 50x60cm sa kolekconom kesom /107

47 PARTIJA 30 - MATERIJAL ZA PATOANATOMIJU NAZIV 1. Parafin,čvrsti Tt 56-58C /15kg 2. Nožići za klizni mikroton tip 819 Metalne modlice 3. za kalupljenje 24x24x5x10mm Mrežaste korpice 4. za obradu tkiva gastrične biopsije Parafinski 5. kalupi,plastični, bez poklopca kg Kol. za 6 meseci pak cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 47/107

48 PARTIJA 31 RO FILMOVI ZA MOKRO RAZVIJANJE Red NAZIV 1. RO film 18x24 Kol. za 6 meseci 300 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. RO film 30x RO film 24x RO film 35x RO film 35x RO film 18x Fiksir pak 2 8. Razvijač pak 2 48/107

49 PARTIJA 32 - MEDICINSKI PAPIR NAZIV 1. EKG traka (FUKUDA) 63 X EKG traka (FUKUDA) 110 X 60mm 3. EKG papir (FUKUDA) 63 X EKG traka (HELLIGE) 50 X 50 Papir za video printer 5. (SIVER TRAKA) 110mm X 20m Papir za CTG-rolna 6. (BIONET 700) 214 X EKG papir (MAC 500) 90 X 90 X EKG traka (INOMED) 58 X Laboratorijski papir 57mm X 50 Kol.za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 49/107

50 PARTIJA 33 OPŠTE HEMIKALIJE NAZIV 1. Borna kiselina kg Kol. za 6 meseci cena 12 Uverenje o kvalitetu ili odobrenje za upotrebu od nadležne ustanove Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Vodonik peroksid conc l 30% 3. Formaldehid sol l Glukoza anhidrovana kg 1 5. Hlorovodonična kiselina l 2 6. Hrom sumporna kiselina l 5 7. Sumporna kiselina l 1 8. Azotna kiselina l 1 9. Jod kristalni g Kalijum jodid kg Kalijum natrijum tartarat kg 1 50/107

51 12. Fenol l 13. Natrijum hlorid kg 14. Natrijum benzoat kg 15. Natrijum hidroksid kg 16. Natrijum karbonat anh. kg 17. Natrijum hidrogen kg karbonat 18. Rivanol g 19. Kofein kg 20. Mravlja kiselina l 21. Perhlorna kiselina l 22. Sulfosalicilna kiselina kg 23. Hloroform l 24. Ksilol l 25. Talk kg 26. Lanolin kg 27. Vazelin kg 28. Parafin čvrsti kg /107

52 29. Glicerin l 30. Parafinsko ulje kg 31. Galsana kg 32. Zormas l /107

53 PARTIJA 34 MEDICINSKI BENZIN NAZIV 1. Medicinski benzin L Kol. za 6 meseci 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 53/107

54 PARTIJA 35 MEDICINSKI ALKOHOL NAZIV 1. Rafinisani etil alkohol 96-99% Apsolutni etil 2. alkohol 99-99,99% l Kol. za 6 meseci l 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 54/107

55 PARTIJA 36 - HIRURŠKI SINTETSKI BRZO RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglyc.ac.rapid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica multifi. (0) Okrugla 120 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (2/0) Okrugla 120 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 55/107

56 PARTIJA 37 - HIRURŠKI SINTETSKI RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglycolic acid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica Braided (0) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (0) Okrugla 36 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 168 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 444 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 24 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 72 ada Polyglycolic acid Braided (2) Okrugla 312 ada Polyglycolic acid Braided (2) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (2/0) Okrugla 1,008 ada Polyglycolic acid Braided (2/0) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (3/0) Okrugla 120 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 56/107

57 PARTIJA 38 -HIRURŠKI KONCI broj GENERIČKO IME Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Vreme resorpcije 1. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 72 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 2. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 72 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 3. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 36 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 4. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 36 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 5. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament 2/ okrugla 144 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 57/107

58 PARTIJA 39 - HIRURŠKI ANTIBAKTERIJSKI SINTETSKI BRZO RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglyc.ac.rapid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica multifilament (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2/0) Okrugla 36 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Vreme resorpcije 58/107

59 PARTIJA 40 - NERESORPTIVNI HIRURŠKI KONCI broj GENERIČKO IME Monofilament Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica Polypropylene (0) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (1) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (2) Oštra 60 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 540 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 252 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 180 ada Monofilament Polypropylene (3/0) Oštra 72 ada Monofilament Polypropylene (3/0) Oštra 768 ada Monofilament Polypropylene (4/0) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (4/0) Oštra 240 ada Monofilament Polypropylene (5/0) Oštra 108 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 59/107

60 PARTIJA 41 -HIRURŠKI KONCI - LIGATURE broj GENERIČKO IME Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 1. Polyglycolic acid Braided (2/0) Ligature 45cm ada 2. Polyglycolic acid Braided (3/0) Ligature 45cm ada 3. Polyglycolic acid Braided (0) Ligature 45cm 0 72 ada NAPOMENA: svaka ligatura posebno sterilno upakovana 60/107

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

for your pleasure and health

for your pleasure and health for your pleasure and health Dobrodošli Ako Vam je potrebno mesto da pronađete svoj mir i obnovite energiju ili jednostavno želite da dragocene trenutke Vašeg slobodnog vremena provedete odmarajući i opuštajući

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015

Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015 Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015 Coloplast Norge AS Postboks 162, 0679 Oslo Telefon 22 57 50 00 kundeservice@coloplast.com www.coloplast.no Coloplast Kontinensprodukter 1-2.

Detaljer

oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina

oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina Lager lista oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina rezerv. dostup. 11961 Crystal Shaggy 94003/050 160x230 cm kom 1,00 Din. 0,00 1,00 12348 Decora 34521/032 080x200 cm kom 3,00 Din. 0,00 3,00

Detaljer

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944.

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944. 1 Milan Radanović OSLOBOĐENJE Beograd, 20. oktobar 1944. 2 IZDAVAČ Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija UREDNIK Krunoslav Stojaković

Detaljer

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Miloš Bogdanović ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Autor: Lektor: Recenzenti: Izdavači: Miloš Bogdanović, milos@enlite.org +381-(0)11-24-26-940, 064-15-15-092 Marija Bogdanović dr Goran Golubović, prof. psihologije

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

LIC Scadenta - Kjeveortopedi

LIC Scadenta - Kjeveortopedi LIC Scadenta - Kjeveortopedi Mai - August 2015 LIC SCADENTA TruKlear se side 3 Nytt fra Kjeveortopedi Info hjørnet MÅNEDENS TILBUD Hei Endelig er vi her - med en egen utsendelse til deg som Kjeveortoped

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy

Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy Testrapport nr. 56-2011 Kjersti Eilertsen & Kari Vereide Sammenlignende test av flytende tekstilvaskemidler til hvitt og farget tøy SIFO 2011 Testrapport nr. 56 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

SIFC. Nown6. euxarke"- Denne rapport er offentlig tilgjengelig fra 19.08.2010. TESTRAPPORT nr.: 33-2010 Rev. 1

SIFC. Nown6. euxarke- Denne rapport er offentlig tilgjengelig fra 19.08.2010. TESTRAPPORT nr.: 33-2010 Rev. 1 SIFC Denne rapport er offentlig tilgjengelig fra 19.08.2010 TESTRAPPORT nr.: 33-2010 Rev. 1 Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver til farget tøy, ved 40 C. SAMMENDRAG: Rengjøringseffekten til 2 tekstilvaskepulver

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016.

KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016. KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016. CRNOBELO - CB otisak OTCB A4 DV Crno-beli otisak dv. A4 Grupa 1: do -60% 4,25 RSD OTCB A4 JED Crno-beli otisak jed. A4 Grupa 1: do -60% 4,95 RSD OTCBA3 DV Crno-beli otisak

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Prestige nitrile micro hansker

Prestige nitrile micro hansker Bestill på webshop 5% ekstra NORDENTAL 2015 FRAKTFRI LEVERING - DEPOET MED LAGER I NORGE Prestige nitrile micro hansker 10x100 stk rosa, hvit eller blå XS-S-M-L-XL 729,- Flotte farger fra Prestige Kjøp

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI Utdanning Jeg ble født i Beograd i 1947 hvor jeg ble ferdig med grunnskolen og gymnasium. I løpet av skoleåret 1964/1965 gikk jeg på Sund

Detaljer

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater

3M Elektroder. Følg livets rytme. Helse. 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater 3M Elektroder 3M Red Dot Elektroder - 3M Diatermiplater Følg livets rytme Helse 3M Elektroder Vårt ønske er å tilby gode løsninger som svarer til helsepersonells behov, og samtidig sørge for at pasienten

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G Kjønn som va riabel i all medisinsk fo rs k n i n g B a kgru n n Det er i økende grad blitt klart

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

22.02.2013. Blærekateter. - en liten innføring. Kristin Lernes Sykepleier/ uroterapeut

22.02.2013. Blærekateter. - en liten innføring. Kristin Lernes Sykepleier/ uroterapeut Blærekateter - en liten innføring Blæren og urinrøret: Uretra kvinnen: 3-5 cm lang Består av glatt og tverrstripet muskulatur Blæremuskelen = Detrusor på latinsk Uretra mann: 15-20 cm langt Bilder : Lofric

Detaljer

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Serienummer: 12131-12140 2 Innholdsfortegnelse 41208001 MASKINSTATIV MED VENTILER... 4

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Ny og utsatt Sykepleie 2 / Ny og utsett Sjukepleie 2 Utdanning Kull : Institutt for Sykepleie / Institutt for Sjukepleie

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Katten min, Jugoslavia

Katten min, Jugoslavia Pajtim Statovci Katten min, Jugoslavia Oversatt fra finsk av Turid Farbregd Da bi se jasno videla i potpuno razumela slika kasabe i priroda njenog odnosa prema mostu, treba znati da u varoši postoji još

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE.

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE. 1 3SAVATRADE D.O.O. Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699 KancelariskI materijala 1 ADING ROLNE APARAT ZA SELOTEJP BATERIJE BOJA ZA PECATE CD-R,RW,DVD-R,DVD-RW DISKETE 3,5 FAKS ROLNE FASCIKLE FLOMASTERI

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor. THRONDHJEM Innsendt 30.05.1861 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - hovedpostkontor Trondheim (side 01-13) Trondhjem postkontor ble trolig opprettet i 1647. Fra 1849 til 1893 forekommer navnet skrevet

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

A kustikk-konsult. Tlf 917 03 212 Fax 3348 3181. Prosj.nr. 1666 www.akustik k.as. B e søksadr. Framnes vn. 7

A kustikk-konsult. Tlf 917 03 212 Fax 3348 3181. Prosj.nr. 1666 www.akustik k.as. B e søksadr. Framnes vn. 7 NO T AT Til: Fra: S olevanne t Drift v / Fredri k Larsen A kustikk- k onsult A S v/ Å nunn d Skomed al Dato: 7. septem b er 2015 Isba n ekjøri n g Sole v anne t Støy til nab o er 1. Ori e nterin g Akusti

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for hvitt tøy ved 40oC

Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for hvitt tøy ved 40oC Testrapport nr. 32-2010 Kjersti Eilertsen og Kari Vereide Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for hvitt tøy ved 40oC SIFO 2010 Testrapport nr. 32 2010 Rev. 1 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K.

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 LO 400 K. EKSAMENSOPPGAVE Fag: Generell og uorganisk kjemi Gruppe(r): 1KA Fagnr LO 400 K Dato: 14. desember 001 Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: 9.00-14.00 Eksamensoppgaven består av Tillatte

Detaljer

Komfort-dørlukker DORMA TS83

Komfort-dørlukker DORMA TS83 Komfort-dørlukker DORMA TS83 DORMA TS 83 Komfort-dørlukker Komfort dørlukker med selvregulerende åpningsbrems Rask montering og enda raskere innstilling. En dørlukker for nesten alle dørdimensjoner og

Detaljer

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei!

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei! 31/1 5/2 2011 Pisn gjld f.o.m 31/1 t.o.m. 5/2 uk 5. 5 FRK K RI H l, p. kg I skiv 6, sdag 2/2 n o 1 / 1 3 andag Gjld m 34 0/kg id fo ski! FRK LR VINKO g P. kg t 3,/k n i a M Kydt/ pa opptil 1 o f l a t

Detaljer

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3

Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 ÅRSPLAN 34-1. termin 2014/2015 Studiespesialisering 18.8. - 22.8. 19. Fotografering 22. Aktivitetsdag 19. Fotografering (nye) 19. Fotografering (nye) 27. & 28. Ekskursjon biologi 3BI 36 37 4. Foreldremøte

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune INNHOLD: Bjørøya Bjørøen - Bjørø Bosviken Einvika Einviken Flatanger Lauvsnes - Lausnes - Løvsnes Hasvåg Hasvåg i Flatanger

Detaljer

Terminstart 2.halvår 19. Terminstart 2.halvår. 2t 2IE5, 2KJ5. 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 2SO5.

Terminstart 2.halvår 19. Terminstart 2.halvår. 2t 2IE5, 2KJ5. 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 2SO5. ÅRSPLAN - 2. termin 14/ Studiespesialiering Veke Vg1 Vg2 19. Terminstart 2.halvår Vg3 21. 3NO6 (M/SM) 2IE5, 2KJ5 27. Foreldremøte 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl. 12.00 28. Russerevy kl.12.00

Detaljer

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3 Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 3 13.1. -.1. 15. Terminslutt 4 20.1. -.1.. 3NO6 (SM/M) 2KJ5 28. 3FY5 3ES5, 3FR5 30. Foreldremøte 30. Studiestart 5.-8.t 3. 1MP5 2FR4, 2TY4 3ML5, 3IT5, 3BI5 6. 1MT5

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

To moterer = dobbel styrke

To moterer = dobbel styrke er en to-motors støv-/våtsuger. Den er beregnet for stor belastning og mange timers arbeid, både dag og natt. Støvsugeren leveres som standard med 38 mm utstyr. To motorer Stort vaskbart PET filter Push&Clean

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst.

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Vedlegg 1 Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Referanse kart: Nr. Tittel Målestokk Dato Utgitt 551 Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000 ED 50 1963

Detaljer

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv

Tynn rod strek tellingskretsgrense Tykk svart strek kystlinje Tynn svart strek elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater TilbakegAende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyra fram de viktigste resultater fra Folketellingen 1960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA

Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden. Øyvind Garmo NIVA Forsuringssituasjonen i Agder, Norge og verden NIVA 11.3.213 Innhold Nytt om utslipp Tålegrenser, avsetning og overskridelser Vannkjemiske trender, Agder og Norge Bedring av økologisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011

(4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 FBA - Brannsikkerhet i bygninger (4) Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Sivilingeniør Wiran R Bjørkmann eget firma Oslo 14.juni 2011 1 Det totale prosjekteringsgrunnlaget Norges

Detaljer

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform:

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform: Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014 Poser som er testet: 1. SwanTech 3 lags fleece pose med papp mansjett type N2 (CL1012). Posens samlede overflate 5214 kvadrat cm. 2. Nilfisk Original

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Industrielle støvsugere ATTIX 30

Industrielle støvsugere ATTIX 30 Stillegående, mobil industristøvsuger med stor sugestyrke ATTIX 30 representerer en ny mulighet til å oppnå stor sugestyrke med en kompakt og fleksibel løsning. Stillegående, liten og mobil, men med den

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

PIZZA-/WRAPS PAPIR P-KRAFT HVIT PAPIR GREASEPROOF BAKEPAPIR

PIZZA-/WRAPS PAPIR P-KRAFT HVIT PAPIR GREASEPROOF BAKEPAPIR AVTALESORTIMENT PAPIR P-KRAFT HVIT NP VARENUMMER EPD NR. PRODUKT/BESKRIVELSE ANTALL ENHETS- EMB. EAN NR. POKNOR75570 2984011 Papir P-kraft, hvit 57cm 3 21,6 kg Rull 7090023862344 POKNOR75400 2984003 Papir

Detaljer

Gulvvaskemaskiner SCRUBTEC R 6

Gulvvaskemaskiner SCRUBTEC R 6 Gulvvaskemaskiner 6 6 platformen setter stor fokus på yteevne, ergonomi og pålitelighet. Tilgjengelig i 3 discversjoner (opp til 1 meter vaske bredde) og 1 sylinderutgave (71 cm). Store 120 liters rent-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03450-21 - Hunsfoss skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole Inngående eksternt produsert, 11/03452-3 - Skarpengland skole

Detaljer

BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell

BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell Retningslinjene er tverrfaglige og rettet mot helsepersonell på alle nivå i

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II

SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II INNHOLD A1 SPESIFIKASJONS OVERSIKT SEKSJONER...II CRAWFORD SEKSJONER... II CLEVER SEKSJONER... III KONKURERENDE SEKSJONER FRA SERVICE DIVISION... IV ANDRE KONKURERENDE SEKSJONER (1/3)... V ANDRE KONKURERENDE

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Kapittel 9 Syrer og baser

Kapittel 9 Syrer og baser Kapittel 9 Syrer og baser 1. Syre og base (i) Definisjon (ii) Likevektsuttrykk og likevektskonstant (iii) Sterke syrer og sterke baser (iv) Svake syrer og svake baser 2. Vann som både syre og base (amfotært)

Detaljer

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE

HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE NORSK-SERBISK/BOSNISK/KROATISK HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE ISBN 978-82-300-0360-2 SEVGI ØZALP MELTEM AFAK LUNDSTEN 9 788230 003602 FORORD er et støttehefte til bruk i klasser med språklige

Detaljer