KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT"

Transkript

1 Opšta bolnica Pirot god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust godine 1/107

2 Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. Glasnik Republike Srbije 124/12), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. Glasnik Republike Srbije 29/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke od god. i Rešenja o obrazovanju isije za javnu nabavku, od god., naručilac Opšte bolnica Pirot je pripremila KONKURSNU DOKUMENTACIJU za javnu nabavku dobara, 19/13 MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT S A D R Ž A J: I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU IV OBRAZAC PONUDE sa SPECIFIKACIJAMA za svaku partiju V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA VI MODEL UGOVORA VII IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI VIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE IX OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE Napomena: Konkursna dokumentacija ima ukupno 107 str. 2/107

3 PODACI O NARUČIOCU OPŠTA BOLNICA PIROT Pirot,Vojvode Momčila bb Elektronska Zvanični sajt: Indirektni korisnik budžetskih sredstava I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: v.d. direktor -a dr Goran Petrović. Matični broj: Registarski broj: Evidencija u sistemu PDV-a: Šifra delatnosti: Poreski identifikacioni broj: Informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti u Službi za opšte, pravne i kadrovske poslove od: Suzane Vidanović, dipl. pravnik, 010 / ; na na fax.010/ , a informacije u vezi specifikacija od mr ph Miljane Vasić, Šef odseka za farmakološku delatnost, tel. 010/ PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE Postupak javne nabavke se sprovodi po odluci o pokretanju postupka javne nabavne od godine. Vrsta postupka javne nabavke: OTVORENI POSTUPAK Broj javne nabavke: 19/13 Predmet nabavke :nabavka (kupovina) dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL za potrebe Opšte bolnice Pirot, (javna nabavka 19/13). Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. 3/107

4 II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Predmet nabavke : nabavka (kupovina) dobara medicinski i sanitetski potrošni materijal za potrebe Opšte bolnice Pirot, (javna nabavka 19/13). Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: farmaceutski proizvodi Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama: - Partija 1 Špricevi - Partija 2 Igle - Partija 3 - Igle za penove - Partija 4 - I.v. kanile - Partija 5 I.v. kanile za dečije i anesteziju - Partija 6 - Drenovi - Partija 7 - Aspiracioni kateteri - Partija 8 - Urološki kateteri - Partija 9 - Kateteri tiemann i mercier - Partija 10 - Rektalni kateteri - Partija 11 - CV kateteri - Partija 12 - Sonde i tubusi - Partija 13 Sistemi - Partija 14 - Rukavice za pregled - Partija 15 - Hirurške rukavice - Partija 16 Hirurška zaštitna odeća - Partija 17 - Materijal za pregled - Partija 18 - Samolepljive kese - Partija 19 - Kese za urin - Partija 20 Posude za biološki material - Partija 21 Zavoji i gaze - Partija 22 Flasteri i mrežice - Partija 23 Hipoalerg. i transparentni flasteri i pokrivke - Partija 24 Vata - Partija 25 Gipsani zavoji - Partija 26 Specifični materijal za hirurške grane - Partija 27 Skalpeli - Partija 28 Specifični material - Partija 29 Potrošni materijal za ugradnju sočiva - Partija 30 - Materijal za patoanatomiju - Partija 31 Ro filmovi za mokro razvijanje - Partija 32 Medicinski papir - Partija 33- Opšte hemikalije - Partija 34 Medicinski benzin - Partija 35 - Medicinski alcohol - Partija 36 Hir.konci sintetski brzo resorptivni - Partija 37 - Hir. konci sintetski resorptivni - Partija 38 - Hir.konci - Partija 39 - Hir.antibakterijski konci - Partija 40 Hir.konci neresorptivni - Partija 41 Hir.konci ligature 4/107

5 - Partija 42 - Cerviks set - Partija 43 Laneni konci - Partija 44 Apsorptivni hemostiptici - Partija 45 Dezinfekcija na bazi hlora - Partija 46 - Sredstva za kontrolu sterilizacije - Partija 47 Klipsevi - Partija 48 Ligaklipser - Partija 49 - Trake za nje nivoa glikemije - Partija 50 - Test trake za glukozu u krvi - Partija 51 - Test trake za narkotike - Partija 52 Alergeni - Partija 53 Ostali medicinski material - Partija 54 Vakutajneri - Partija 55 - Pokrovna i predmetna stakla - Partija 56 - Laboratorijsko stakleno posuđe - Partija 57 - Nastavci za pipete -Partija 58 Material za skener - Partija 59- Potrošni materijal i rezervni delovi za merače pritiska - Partija 60- Ro filmovi za suvo razvijanje Ponuđač može da podnese ponudu za jednu partiju, više partija i za sve partije koje su predmet ove javne nabavke. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije. U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno (ponudbenu dokumentaciju za svaku partiju dostaviti u posebnim kovertama). Dokazi iz čl. 75. i 76. Zakona, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljene za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije, sem kada svaka partija zahteva poseban dokaz koji se na nju odnosi što je naznačeno u samoj konkursnoj dokumentacji. 5/107

6 III UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU Broj JN 19/13 PREDMET NABAVKE su dobra medicinski i sanitetski potrošni materijal za potrebe Opšte bolnice Pirot. 1 PRIPREMANJE PONUDA Ponude se pripremaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i sa konkursnom dokumentacijom. Konkursna dokumentacija se preuzima preko Portala javnih nabavki i internet sajta Naručioca zaključno sa iste roka za podnošenje ponuda. 2 PODACI O NAČINU, MESTU I ROKU ZA PODNOŠENJE PONUDA I O OTVARANJU PONUDA Ponuda se dostavlja u pisanoj formi upakovana na sledeći način: opšta dokumentacija posebno u jednoj koverti ( priloge, obrasce koji su traženi konkursnom dokumentacijom), a ponudbena dokumentacija za svaku partiju posebno u drugim kovertama ( Obrazac 3_-obrazac ponude sa specifikacijama za svaku partiju, rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za ponuđeno dobro i ugovor zaključen sa proizvođačem ili ovlašćenje za učešće u otvorenom postupku izdato od strane proizvođača ili bilo koji obostrano overeni dokument, standard ISO 9001 i Obrazac strukture cene za konkretnu partiju).koverat sa opštom dokumentacijom i koverte sa ponudbenom dokumentacijom upakovati u jednu kovertu. Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i označena na način opisan ovim Uputstvom, naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda zaluta ili se otvori pre vremena. Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti sa nazna PONUDA ZA - za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL 19/13 Partija/e - NE OTVARATI Ponuda se može dostaviti poštom na adresu:opšta bolnica Pirot,Vojvode Momčila bb, Pirot ili lično na pisarnici Opšte bolnice Pirot svakog radnog dana od 08:00-13:00 časova. Na poleđini koverte obavezno mora biti naveden naziv ponuđača, sedište i broj telefona kao i kontakt osoba. Ponuđači su u obavezi da svoju ponudu dostave do dana god., a najkasnije do 11 časova. Otvaranje ponuda obaviće se dana god. u 11:15 časova u prostorijama Opšte bolnice Pirot. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa nazna da je ponuda podneta neblagovremeno. Predstavnici ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda, obavezni su da pre početka otvaranja ponuda predaju svoja pisana punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. 6/107

7 Svi ostali detalji vezani za postupak javne nabavke definisani su konkursnom dokumentacijom. 3. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora ne može biti duži od 25 dana od dana otvaranja ponuda. 4. PODACI O JEZIKU NA KOME PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA Ponuda i dokazi koji se podnose uz ponudu moraju biti sastavljeni na srps jeziku. Postupak se vodi na srps jeziku. 5. PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE Obaveznu sadržinu ponude čine Obrazac ponude, svi dokazi (prilozi) traženi konkursnom dokumentacijom kao i popunjeni, potpisani i overeni svi obrasci iz konkursne dokumentacije. 6. POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA SAČINJAVANJA PONUDE I POPUNJAVANJA OBRAZACA Ponuda mora da sadrži sve dokaze tražene konkursnom dokumentacijom. Dokazi mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponuđač će, u roku koji odredi Naručilac, ne kraćem od 5(pet) dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca, dostaviti na uvid traženi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac zadržava pravo provere dostavljenih dokaza od strane ponuđača. Ukoliko se tom prili ustanovi da kopija traženog dokaza ne odgovara u potpunosti originalu tog dokaza, ponuda će se odbiti kao neprihvatljiva. Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa ali su dužni da navedu koji su to dokazi i na kojim internet stranicama se mogu naći. Ponuđač je dužan da, na način definisan konkursnom dokumentacijom, popuni, overi pečatom i potpiše sve obrasce iz konkursne dokumentacije. Obrasce Ponuđač mora popuniti čitko, odnosno dužan je upisati podatke u, za njih predviđena prazna polja ili zaokružiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti popunjeni, a sadržaj jasan i nedvosmislen. -Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa samostalno, svaki obrazac mora biti overen i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača; -Ukoliko ponudu podnosi ponuđač koji nastupa sa podizvođačem, obrasci koji se odnose na podizvođače mogu biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača ili od strane ovlašćenog lica podizvođača. -Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, obrasci koji se odnose na člana grupe mogu biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćenog lica člana grupe ponuđača. NAPOMENA: Na sva obrascu je naznačeno ko ima obavezu popunjavanja, overe i potpisa. 7. PONUDA SA VARIJANTAMA Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. 8. IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 7/107

8 Naručilac može u roku predviđenom za podnošenje ponude da izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju. Dužan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostaviti zainteresovanim licima koja su dostavila Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije i time dokazala da su do tog trenutka preuzela konkursnu dokumentaciju. Naručilac će izmene i dopune konkursne dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i sajtu na e je objavljena i konkursna dokumentacija. Ponude se pripremaju u skladu sa konkursnom dokumentacijom i izmenama i dopunama konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ukoliko su učinjene u pisanoj formi. Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi način od strane Naručioca, neće ni u pogledu obavezivati Naručioca. U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane Naručioca osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će produžiti rok za podnošenje ponuda. 9. IZMENE, DOPUNA I OPOZIV PONUDE Ponuđač može da izmeni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre roka za podnošenje ponuda. Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude se podnosi u zasebnoj zatvorenoj koverti, na isti način na koji se dostavlja ponuda, sa nazna Izmena, dopuna ili opoziv ponude za - za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL, br 19/13, Partija - NE OTVARATI Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Izmena ili povlačenje ponude se dostavlja putem pošte ili lično svakog radnog dana 08,00-13,00 časova, na adresu Naručioca Opšta bolnica Pirot, ul. Vojvode Momčila bb, Pirot. Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinars iznosu, a ne u procentima. 10. ISPRAVKA GREŠKE U PODNETOJ PONUDI Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom. Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prili razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda uzimajući kao relevantnu cenu po jedinici. Proveru računske tačnosti ponuda i greške, ukoliko ih bude, Naručilac će ispravljati na sledeći način: Ukoliko postoji razlika u iznosu izraženom brojem i slovima, iznos izražen slovima smatraće se tačnim. 11. ODUSTAJANJE OD JAVNE NABAVKE Naručilac je dužan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama. Naručilac zadržava pravo da odustane od javne nabavke. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala 8/107

9 potreba Naručioca za predmetnom nabav zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine. 12. SAMOSTALNO PODNOŠENJE PONUDE Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu, ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. 13. ZAJEDNIČKA PONUDA Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju i dokazuju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o: 1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem; 2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor; 3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja; 4) ponuđaču koji će izdati račun; 5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje; 6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. 14. USLOVI ZA PODIZVOĐAČE Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa sa podizvođačima. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 %, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke. Ponuđač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora naručilac pretrpeo znatnu štetu. Ponuđač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca. 15. ROK I NAČIN PLAĆANJA Rok plaćanja ne može biti kraći od 45 dana, niti duži od 120 dana. Način plaćanja: po ispostavljenoj fakturi u roku iz ponude. 9/107

10 Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača. 16. ROK ZA ISPORUKU DOBRA Rok isporuke ne može biti duži od 2 dana od dana porudžbine. Mesto isporuke: f-co magacin naručioca: ul. Vojvode Momčila bb, Pirot. 17. VALUTA I CENA Cena u ponudi treba da bude izražena u dinarima, sa i bez PDV, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti. Cena koja bude prihvaćena pri izboru najpovoljnije ponude, fiksna je za sve vrste i količine dobara. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim. Ponuđena cena lekova može se menjati u toku trajanja ugovorenog odnosa samo u skladu sa promenom Odluke Vlade Republike Srbije o cenama lekova za humanu upotrebu. U slučaju promene cene lekova nakon prijema poziva za podnošenje ponuda, ponude će biti sačinjene u skladu sa cenama lekova važećim na dan objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki. 18. FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE 1. Uz ponudu, ponuđač dostavlja sopstvenu blanko menicu za ozbiljnost ponude - samo pečatirana i overena u skladu sa kartonom deponovanih potpisa-potpis i pečat ne smeju preći beli rub (marginu) meničnog blanketa. U skladu sa Zakonom o platnom prometu ( Sl. Glasnik RS 31/11) sve menice moraju biti registrovane u registru menica i ovlašćenja, koji se vodi kod NBS. Uz sopstvenu blanko menicu se dostavlja i odgovarajuće menično ovlašćenje da se menica, bez saglasnosti prodavca, može podneti poslovnoj banci na naplatu u iznosu od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a za svaku partiju (ako ponuđač daje ponudu za više partija, može i jedna menica, s tim što se menično ovlašćenje daje za svaku partiju ) i to u sledećim slučajevima: - Ako ponuđač izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca, - Ako ponuđač, iako je upoznat sa činjenicom da je njegova ponuda prihvaćena od Naručioca kao najpovoljnija, odbije da potpiše ugovor shodno uslovima iz ponude, - Ako ponuđač ne obezbedi ili odbije da dostavi na dan zaključenja ugovora sopstvenu blanko menicu za dobro izvršenje posla u visini 10% od vrednosti ugovora 2. Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je da prili zaključenja ugovora preda naručiocu sopstvenu blanko menicu za dobro izvršenje posla (samo pečatirana i overena u skladu sa kartonom deponovanih potpisa) i odgovarajuće menično ovlašćenje da se bezuslovna menica u iznosu od 10% od vrednosti ugovora bez PDV om i sa ro važenja 20 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, može bez saglasnosti prodavca podneti poslovnoj banci na naplatu. Uz menice se dostavlja i karton deponovanih potpisa. 10/107

11 Menice moraju biti registrovane u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz ponuđač uz menicu dostavlja kopiju zahteva za registraciju menice, overenog od poslovne banke ponuđača. 19. POVERLJIVI PODACI Naručilac je dužan da: 1) čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi; 2) odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi; 3) čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava. Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude. 20. KOMUNIKACIJA Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom. Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje. 21. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Osoba za kontakt je Suzana Vidanović, dipl. pravnik, telefon 010/ , na svakog radnog dana časova. Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama i pojašnjenjima pošalje odgovor u pisanom obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. 22. ROK VAŽENJA PONUDE Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 23. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA, KONTROLA KOD PONUĐAČA I PODIZVOĐAČA Naručilac može pisanim putem da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovih podizvođača. Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna pojašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid )kod ponuđača, odn. njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti prini rok da postupi po pozivu naručioca, odn. da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prili razmatranja ponude po okončanom postupku ovaranja ponuda. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. 11/107

12 Ako se ponuđač ne saglasi sa isprav računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih rešenja, u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi. Neuobičajeno niska cena u smislu ovog zakona je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima. 24.UVID U DOKUMENTACIJU Ponuđač ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o čemu može podneti pismeni zahtev naručiocu. Naručilac je dužan da licu iz prethodnog stava, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa članom 14. i 15. Zakona o javnim nabavkama. 25. RELEVANTNI DOKAZ PO RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA /NEGATIVNE REFERENCE Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u postupku javne nabavke: 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama; 2) učinio povredu konkurencije; 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen; 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao. Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine. Dokaz iz st. 1. i 2. ovog člana može biti: 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa; 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza; 3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni; 4) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom; 5) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi; 12/107

13 6) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača; 7) drugi odgovarajući dokaz prin predmetu javne nabavke, određen konkursnom dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama. 8) Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, u vrednosti ne većoj od 15% od ponuđene cene. Ako je predmet javne nabavke istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu. Naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, u vrednosti ne većoj od 15% od ponuđene cene. 26. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA Odluka o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma najniža ponuđena cena za svaku partiju ponaosob. Ako bude ponuđena ista cena od strane više ponuđača, primeniće se pomoćni kriterijum po navedenom redosledu: 1. troškovna ekonomičnost-finansijski bonitet, 2. duži rok plaćanja. 27. ODLUKA O DODELI UGOVORA Komisija za javnu nabavku naručioca sastavlja pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda, na osnovu kojeg naručilac donosi odluku o dodeli ugovora u roku koji ne može biti duži od 25 dana pd dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora dostavi svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke. 28. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj isiji, a predaje naručiocu. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno, uz uplatu propisane takse na račun broj: Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blogovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke. Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. Zakona o javnim nabavkama. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 13/107

14 Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prili podnošenja prethodnog zahteva. O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac će obavestiti sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. 29. ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA Naručilac će pozvati ponuđača e je dodeljen ugovor da pristupi zaključenju ugovora u roku od 8(osam) dana od isteka roka za podnošenje Zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl Stav 2. Tačka 5)Zakona. U slučaju da ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. 30. TROŠKOVI PRIPREMANJA PONUDE U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja. Naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi navedene troškove pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi i da je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga na strani Naručioca iz člana 88. Zakona o javnim nabavkama. 14/107

15 OBRAZAC 3. IV OBRAZAC PONUDE sa specifikacijom Partija Naziv ponuđača Adresa Matični broj PIB Na osnovu upućenog javnog poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke,dostavljamo Vam sledeću PONUDU za javnu nabavku dobra MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL, 19/13, Partija, 1. Da kvalitetno izvršimo isporuku dobara u skladu sa navedenim uslovima iz konkursne dokumentacije, poštujući sve važeće propise i standarde, na način: a) samostalno b) zajednička ponuda c) sa podizvođačem Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a Slovima: PDV: Ukupna vrednost ponude izražena u dinarima sa PDV-om Slovima: 2. Rok isporuke 3. Uslovi plaćanja 4. Troškovna ekonomičnost-finansijski bonitet 5.Za delimično izvršenje javne nabavke angažujemo podizvođača (upisati broj podizvođača i naziv podizvođača ). Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi %, a odnosi se na deo predmeta nabavke: 6. Važnost ponude iznosi ( ) dana od dana otvaranja ponuda ( ne kraći od 60 dana ). slovima 7. Način sprovodjenja kontrole kvaliteta (Opisati način na koji PONUĐAČ sprovodi redovnu kontrolu kvaliteta) Obezbeđivanje garancije kvaliteta:(navesti čime PONUĐAČ garantuje kvalitet svake pojedinačne isporuke PRIMEDBA: 8. Uz ponudu prilažemo priloge i dokaze tražene konkursnom dokumentacijom. Datum: IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA: POTPIS OVLAŠĆENOG LICA: M.P. 15/107

16 PARTIJA 1 ŠPRICEVI NAZIV 1. [pric 1 ml Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. [pric 2 ml {pric 5 ml [pric 10 ml [pric 20 ml špric trodelni 5ml [pric trodelni 10ml 8. [pric trodelni 20ml NAPOMENA:Ponude špriceva MOMINA KREPOST se ne prihvataju. 16/107

17 PARTIJA 2 IGLE NAZIV 1. igla 0,45/12 mm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. igla 0,5/25mm igla 0,8G igla 0,9G igla 1,2G /107

18 PARTIJA 3 - IGLE ZA PENOVE NAZIV 1. igle za penove 30G Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne NAPOMENA : Igle moraju biti patibilne sa Novo Nordisk sistemima za ubrizgavanje koje koristi O.B. Pirot. 18/107

19 PARTIJA 4 - I.V.KANILE NAZIV 1. i.v.kanila 18G Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. i.v.kanila 20G i.v.kanila 22G /107

20 PARTIJA 5 - I.V.KANILE ZA DEČIJE I ANESTEZIJU NAZIV 1. i.v.kanila 16G Kol. za 6 meseci 200 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. i.v.kanila 18G i.v.kanila 20G i.v.kanila 22G i.v.kanila 24G zatvarač permanentnih i.v.kanila 18,20,22G 7. i.v.kanila sa zaštitnim klip mehanizmom /107

21 PARTIJA 6 - HIRURŠKI DRENOVI NAZIV 1. Dren.abdom. 28 fg Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Dren abdom. 30 fg Dren abdom. 32 fg Dren redon 16 fg Dren redon 18 fg Redon boce 500ml Talasasti dren 10 21/107

22 PARTIJA 7 - ASPIRACIONI KATETERI NAZIV 1. Kateter asp.6fg Kol. za 6 meseci 20 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Kateter asp.8fg Kateter asp.10fg Kateter asp.12fg Kateter asp.14fg Kateter asp.16fg Kateter asp.18fg /107

23 PARTIJA 8 - KATETERI UROLOŠKI NAZIV 1. Kateter,,foley''10 Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' Kateter,,foley'' trokraki 18,20,22 9. Kateter nelaton 8, 10, /107

24 PARTIJA 9 - TIEMANN I MERCIER KATETERI NAZIV 1. Tiemann kateter bez balona 2. Mercier kateter bez balona Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 24/107

25 PARTIJA 10 - KATETERI REKTALNI NAZIV 1. Kateter rektalni CH Kateter rektalni CH 30 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 25/107

26 PARTIJA 11 - CENTRALNI VENSKI KATETERI NAZIV Dvolumenski centralni venski kateter set 7Fr x 20cm Dvolumenski hemodijalizni kateter set 12Fr x 16cm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 26/107

27 PARTIJA 12 - SONDE I TUBUSI NAZIV 1. Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Sonda gastrična CH Tubus oralni CH 2 i 3,5 6. Tubus oralni CH 7 7. Tubus oralni CH 7,5 8. Tubus oralni CH 8 9. Tubus oralni CH 8,5 10. Tubus oralni CH Tubus armirani CH 4,5/6,5 12. Sonda za ishranu CH 4/ 5/ Sonda za ishranu CH 7/ 8 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 27/107

28 PARTIJA 13 - SISTEMI NAZIV 1. Sistem za infuziju Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Sistem za transfuziju /107

29 PARTIJA 14 - RUKAVICE ZA PREGLED NAZIV Rukavice za 1. pregled od latexa S, M i L 2. Rukavice PVC Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 29/107

30 PARTIJA 15 HIRURŠKE RUKAVICE NAZIV 1. Rukavice.hir.ster. 6,5 par Kol. za 6 meseci 800 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Rukavice.hir.ster. 7 par Rukavice.hir.ster. 7,5 par Rukavice.hir.ster. 8 par Rukavice.hir.ster. 8,5 par /107

31 PARTIJA 16 - HIRURŠKA ZAŠTITNA ODEĆA NAZIV 1. Maska hirurška Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. Kapa hirurška Mantili za jednokratnu upotrebu 4. Kaljače /107

32 PARTIJA 17 - MATERIJAL ZA PREGLED NAZIV 1. Špatule za pregled Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. Usnik papirni (24x1x 65) Elektrode za test opterećenja Elektrode za normalan monitoring 5. Navlaka za ultrazvučnu sondu 6. Gel za ultrazvuk kg Toplomeri 85 32/107

33 PARTIJA 18 - SAMOLEPLJIVE KESE ZA KOLOSTOMU NAZIV 1. Jednodelni sistem za kolostomu 2. Kese za urostomu Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 3. Diskovi za kese za urostomu 5 33/107

34 PARTIJA 19 - URIN KESE NAZIV 1. Kese za urin bebi sterilne 2. Kese za urin sa ispustom od 2L Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 34/107

35 PARTIJA 20 - POSUDE ZA BIOLOŠKI MATERIJAL NAZIV 1. Posuda za urin sterilne 2. Posuda za feces Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 3. Sterilni plet za uzimanje brisa 4. Lopata PVC /107

36 PARTIJA 21 - ZAVOJI I GAZE NAZIV 1. Zavoj 5x5 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Zavoj 8x Zavoj 10x Zavoj 12x Zavoj 15x Gaza 100m nesterilna Gaza sterilna 1/4m Gaza sterilna 1/2m Gaza sterilna 1m /107

37 PARTIJA 22 FLASTERI I MREŽICE NAZIV 1. Flaster na platnu 5x5 Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Flaster na papiru 5x Elastična kružna mrežica za fiksiranje gaze m 30 (glava,natkolenica) 4. Zavoj elastični 8x Zavoj elastični 12x /107

38 PARTIJA 23 HIPOALERGIJSKI I TRANSPARENTNI FLASTERI I POKRIVKE NAZIV Povoj za učvršćivanje 1. I.V.katetera sa hlorheksidin glukonatom 8,5 x 11,5 cm 2. Hipoalergijski prozirni perforirani flaster širine 2,5 cm Flaster za zaštitu IV kanile kod 3. dece, sa dve ster. tračice i okvirom 4. Hipoalergijski flaster za fiksiranje, širine 10cm x 9,14m 5. Sterilna folija za operativno polje 28 x 41cm Kol. za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 38/107

39 PARTIJA 24 - VATA NAZIV 1. Vata sanitetska 1kg Kol. za 6 meseci 400 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Vata papirna 1kg /107

40 PARTIJA 25 GIPSANI ZAVOJI NAZIV 1. Zavoj gipsani 10x3 Kol. za 6 meseci 100 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Zavoj gipsani 12x Zavoj gipsani 15x Zavoj gipsani 18x Zavoj gipsani 20x /107

41 PARTIJA 26 - SPECIFIČNI MATERIJAL ZA OPERATIVNE GRANE NAZIV 1. JJ sonde 6,7,8 Kol. za 6 meseci 20 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Sonda ureteralna oliva tip Fr 6,7,8 3. Sonda ureteralna prava Fr 6,7,8 4. Sonda zeiss CH 5, Polučvrsti kateter bez balona CH 20 14,16,18 6. Operativni trokanalni kateter sa balonom 60 60/80ml CH 18,20,22 7. Set za punkciju bubrega Fr ,5mm/13,5G 8. Šlinga Valjak 22/ Roler 24/ /107

42 11. Polučvrsti kateter sa balonom 15ml, zakrivljeni CH Kablovi za termokautere sa tasterom Forgatijev kateter za žučne puteve Forgatijev kateter za vaskul. hir Nazalni oksigenski set Maska za kiseonik sa crevom 17. Usni tubus 00,0,1,2 i Vodič za plasiranje armiranog tubusa CH Set za peritonealnu lavažu 20. Set za sukciju CH 30 i CH Kanila metalna 11,12,13 i Kanila PVC za traheostomu 8,9, /107

43 PARTIJA 27 - SCALPELI NAZIV 1. Scalpel 10 Kol. za 6 meseci 500 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Scalpel Scalpel Scalpel Scalpel Scalpel /107

44 PARTIJA 28 - SPECIFIČNI MATERIJAL NAZIV Kol.za 6 meseci 1. Špric za ispiranje 100ml 10 Irigacioni {pric od 2. 50ml sa kljunom 200 Irigacioni {pric od 3. 30ml sa navrtnjem 30 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 4. Irigacioni {pric od 50ml za navlačenje igle 100 Irigacioni {pric od 5. 50ml sa navrtnjem 50 Sistem za infuzionu 6. pumpu sa dužinom 50 creva 300cm 7. Sistem za infuzionu pumpu sa dužinom creva 150cm 100 Infuzioni sistem sa 8. brojačem kapi Spinalna igla 22G 50 44/107

45 10. Spinalna igla 25G 11. Spinalna igla 27G Set za perkutanu nefrostomu Ch11,Ch14 2 Set za pleuralnu 13. punkciju 30 Set za suprapubičnu 14. drenažu Ch10 i12 50 Sistem za višekratno 15. uzimanje rastvora bez filtera 200 Infuz.sistem sa filterom od 16. poliuretana za primenu paklitaksola Perfuzor slavina 3way Transfer set /107

46 PARTIJA 29 POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU OPERATIVNIH SOČIVA NAZIV Kol. za 6 meseci 1. Hidroksipropilmetil celuloza, koncentracije 2% 2ml 60 Viskoelastik,prirodni 2. natrijumhijaluronat sa kohezivno disperzivnim svojstvima, 60 koncentracije 3% 0,85ml 3. Plavi kontrast za vizuelizaciju prednje kapsule koncentracije do 60 0,1% 0,75ml 4. Nožići incizioni 15 stepeni 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 5. Nožići zakrivljeni, trapezoidni, površine 2,8mm 6. Nožići angulirani, trapezoidni, površine 3,2mm Sterilna pokrivka za ugradnju 7. mekog operativnog sočiva 50x60cm sa kolekconom kesom /107

47 PARTIJA 30 - MATERIJAL ZA PATOANATOMIJU NAZIV 1. Parafin,čvrsti Tt 56-58C /15kg 2. Nožići za klizni mikroton tip 819 Metalne modlice 3. za kalupljenje 24x24x5x10mm Mrežaste korpice 4. za obradu tkiva gastrične biopsije Parafinski 5. kalupi,plastični, bez poklopca kg Kol. za 6 meseci pak cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 47/107

48 PARTIJA 31 RO FILMOVI ZA MOKRO RAZVIJANJE Red NAZIV 1. RO film 18x24 Kol. za 6 meseci 300 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 2. RO film 30x RO film 24x RO film 35x RO film 35x RO film 18x Fiksir pak 2 8. Razvijač pak 2 48/107

49 PARTIJA 32 - MEDICINSKI PAPIR NAZIV 1. EKG traka (FUKUDA) 63 X EKG traka (FUKUDA) 110 X 60mm 3. EKG papir (FUKUDA) 63 X EKG traka (HELLIGE) 50 X 50 Papir za video printer 5. (SIVER TRAKA) 110mm X 20m Papir za CTG-rolna 6. (BIONET 700) 214 X EKG papir (MAC 500) 90 X 90 X EKG traka (INOMED) 58 X Laboratorijski papir 57mm X 50 Kol.za 6 meseci cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih Pakovanje sredstava izdato od ALIMS-a Proizvođač Posebne 49/107

50 PARTIJA 33 OPŠTE HEMIKALIJE NAZIV 1. Borna kiselina kg Kol. za 6 meseci cena 12 Uverenje o kvalitetu ili odobrenje za upotrebu od nadležne ustanove Pakovanje Proizvođač Posebne 2. Vodonik peroksid conc l 30% 3. Formaldehid sol l Glukoza anhidrovana kg 1 5. Hlorovodonična kiselina l 2 6. Hrom sumporna kiselina l 5 7. Sumporna kiselina l 1 8. Azotna kiselina l 1 9. Jod kristalni g Kalijum jodid kg Kalijum natrijum tartarat kg 1 50/107

51 12. Fenol l 13. Natrijum hlorid kg 14. Natrijum benzoat kg 15. Natrijum hidroksid kg 16. Natrijum karbonat anh. kg 17. Natrijum hidrogen kg karbonat 18. Rivanol g 19. Kofein kg 20. Mravlja kiselina l 21. Perhlorna kiselina l 22. Sulfosalicilna kiselina kg 23. Hloroform l 24. Ksilol l 25. Talk kg 26. Lanolin kg 27. Vazelin kg 28. Parafin čvrsti kg /107

52 29. Glicerin l 30. Parafinsko ulje kg 31. Galsana kg 32. Zormas l /107

53 PARTIJA 34 MEDICINSKI BENZIN NAZIV 1. Medicinski benzin L Kol. za 6 meseci 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMSa Pakovanje Proizvođač Posebne 53/107

54 PARTIJA 35 MEDICINSKI ALKOHOL NAZIV 1. Rafinisani etil alkohol 96-99% Apsolutni etil 2. alkohol 99-99,99% l Kol. za 6 meseci l 60 cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Posebne 54/107

55 PARTIJA 36 - HIRURŠKI SINTETSKI BRZO RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglyc.ac.rapid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica multifi. (0) Okrugla 120 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifi. (2/0) Okrugla 120 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 55/107

56 PARTIJA 37 - HIRURŠKI SINTETSKI RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglycolic acid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica Braided (0) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (0) Okrugla 36 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 168 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 444 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 24 ada Polyglycolic acid Braided (1) Okrugla 72 ada Polyglycolic acid Braided (2) Okrugla 312 ada Polyglycolic acid Braided (2) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (2/0) Okrugla 1,008 ada Polyglycolic acid Braided (2/0) Okrugla 264 ada Polyglycolic acid Braided (3/0) Okrugla 120 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 56/107

57 PARTIJA 38 -HIRURŠKI KONCI broj GENERIČKO IME Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Vreme resorpcije 1. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 72 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 2. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 72 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 3. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 36 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 4. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament okrugla 36 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 5. 60%glycolide+20%caprolactone+10%trimethylene carbonate+10%lactide monofilament 2/ okrugla 144 ada Do 56 dana,početak od 10. dana 57/107

58 PARTIJA 39 - HIRURŠKI ANTIBAKTERIJSKI SINTETSKI BRZO RESORPTIVNI KONCI broj GENERIČKO IME Polyglyc.ac.rapid Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica multifilament (1) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 36 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2) Okrugla 72 ada Polyglyc.ac.rapid multifilament (2/0) Okrugla 36 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Vreme resorpcije 58/107

59 PARTIJA 40 - NERESORPTIVNI HIRURŠKI KONCI broj GENERIČKO IME Monofilament Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica Polypropylene (0) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (1) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (2) Oštra 60 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 540 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 252 ada Monofilament Polypropylene (2/0) Oštra 180 ada Monofilament Polypropylene (3/0) Oštra 72 ada Monofilament Polypropylene (3/0) Oštra 768 ada Monofilament Polypropylene (4/0) Oštra 36 ada Monofilament Polypropylene (4/0) Oštra 240 ada Monofilament Polypropylene (5/0) Oštra 108 ada cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 59/107

60 PARTIJA 41 -HIRURŠKI KONCI - LIGATURE broj GENERIČKO IME Debljina Duž igle (mm) Duž konca (cm) Oblik Kol. za 6 meseci Jedinica cena Rešenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od ALIMS-a Pakovanje Proizvođač Zaštićeno ime Kataloški Posebne 1. Polyglycolic acid Braided (2/0) Ligature 45cm ada 2. Polyglycolic acid Braided (3/0) Ligature 45cm ada 3. Polyglycolic acid Braided (0) Ligature 45cm 0 72 ada NAPOMENA: svaka ligatura posebno sterilno upakovana 60/107

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust 2015. godine

Detaljer

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča Suva gradnja CTP Ristid građevinski centar Upotreba gips karton ploča Gips i suva gradnja Brojni korisni saveti za upotrebu materijala i njihovo izvođenje pokazade Vam kako se gips sistemi pregradnih zidova,

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0.

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0. VEGU-STAR D.O.O. 11000 Beograd, Surcinski put 9k Telefon 011/2260-706 011/2164-908 E-mail vegustar@gmail.com Web www.vegustar.com PIB 101665060 Matični broj 17095498 Šifra delatnosti 4719 CENOVNIK Na dan:

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax Katalog Podmetač za čase braon 2520973 260 kom 282 din Podmetač za čase crn 2520972 115 kom 282 din Vinski set 2 boce 3003667 885 kom 1117 din Vinski set jedna boca 3003668 215 kom 932 din Vinski set 2

Detaljer

Aksijalno pritisnuti elementi

Aksijalno pritisnuti elementi Aksijalno pritisnuti elementi Metalne konstrukcije P5- Primena Metalne konstrukcije P5- Oblici poprečnih preseka Metalne konstrukcije P5-3 eophodne kontrole graničnih stanja nosivosti - ULS Konrola nosivosti

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE

SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE Kragujevac, 2003. SETNINGER OG SETNINGSLEDD REČENICE I DELOVI REČENICE 1. Helsetninger - samostalne (nezavisne) rečenice Jens sover. Jens spava. Samostalna rečenica je nezavisna rečenica koja ima smisao.

Detaljer

Cena z ddv. Kom. 100

Cena z ddv. Kom. 100 DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Neveljska pot 26 1240 KAMNIK Številka: JN-B-0001/2011-1 PONUDNIK ZADEVA: Predračun št.: Skupina blaga: sanitetni material 1 Naziv Mera Količina Cena brez 1. Stekleni Y konekt

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

NORSK ALFABET (Norveška azbuka)

NORSK ALFABET (Norveška azbuka) NORSK ALFABET (Norveška azbuka) 1. A a /a/ 16. P p /pe/ 2. B b /be/ 17. Q q /ku/ 3. C c /se/ 18. R r /er/ 4. D d /de/ 19. S s /es/ 5. E e /e/ 20. T t /te/ 6. F f /ef/ 21. U u /u/ 7. G g /ge/ 22. V v /ve/

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din.

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din. Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 144.00 Din. 144.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 311.00 Din. 103.67 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 475.00 Din. 95.00 Din. Maxipol kom 10 lit paleta, 33 kom

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

Породица спала на трочлану

Породица спала на трочлану Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачким кућама Вулкан издаваштво и Лагуна награђују 2 Х2 КЊИГЕ НА ПОКЛОН стр. 21. ISSN 1821-1550 Година V, Број 200 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

MATERIJALI ZA PP 2014.

MATERIJALI ZA PP 2014. MATERIJALI ZA PP 2014. 1 ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ ZAŠTITA NA RADU MJERE ZAŠTITE NA RADU Pod mjerama zaštite na radu podrazumijevaju se sve tehničke, zdravstvene, obrazovne, pravne, psihološke, socijalne

Detaljer

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7 Sadržaj: 1. Uvod... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke... 3 1.2. Osnovni podaci o Banci... 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD... 5 2. Misija i vizija Banke... 6 3. Politika kvaliteta Banke... 6 4. Makroekonomsko

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 2015/16 Selekto d.o.o., Vida Ročića 138, 10040 Zagreb- Dubrava, Hrvatska/ e-adresa: info@selekto.hr / www.selekto.hr. Pridržavamo pravo tiskarskih grešaka, tehničkih promjena,

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015

Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015 Prisliste Kontinensprodukter Liste gjeldende fra 1.april 2015 Coloplast Norge AS Postboks 162, 0679 Oslo Telefon 22 57 50 00 kundeservice@coloplast.com www.coloplast.no Coloplast Kontinensprodukter 1-2.

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović SPECIJALNO IZDANJE ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović GAJENJE SORTIMENT ISHRANA ZA{TITA Cena: 200 dinara 7,40 KM 3,20 EUR 22 Kn 220 denara Sve na jednom mestu za podizanje zasada jagodastog

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

Korisnički priručnik. Modena E501

Korisnički priručnik. Modena E501 Korisnički priručnik Modena E501 RS PORUKA OD COOLPAD Hvala na kupovini vašeg Modena E501 mobilnog telefona! Sledite jednostavna ali važna uputstva za optimalnu upotrebu vašeg novog telefona: Pre prve

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer