IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0"

Transkript

1 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj, kontroling

2 SADRŽAJ Strana UVODNE NAPOMENE FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA BILANS USPEHA BILANS STANJA OSNOVNI INDIKATORI STANJA I REZULTATA POSLOVANJA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA KADROVI DOGAĐAJI U TOKU I NAKON ZAVRŠETKA POSLOVNE GODINE NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA BILJNA PROIZVODNJA 32 STOČARSKA PROIZVODNJA 68 OSTALI ORGANIZACIONI DELOVI O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije 77 K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj, kontroling

3 UVODNE NAPOMENE

4 Poljoprivredna korporacija Beograd AD Padinska Skela (u daljem tekstu: Društvo) je osnovano 27. decembra 94. godine, Odlukom Vlade Republike Srbije, kao Poljoprivredno dobro "Pančevački Rit" sa zadatkom da snabdeva Beograd osnovnim proizvodima za ishranu: žitom, povrćem, mesom i mle PKB Korporacija a.d. Beograd je akcionarsko društvo, vlasnik kapitala je Grad Beograd. Akcijski kapital je registrovan u Centralnom registru hartija od vrednosti. Glavna delatnost Društva u okviru poljoprivrede je stočarsko ratarska proizvodnja i to: proizvodnja mleka i mesa u govedarstvu, proizvodnja mesa u svinjarstvu i ovčarstvu, proizvodnja žitarica, industrijskog bilja, povrća, proizvodnja krmnog bilja za stočnu hranu i dr. Sedište Društva je na adresi: Industrijsko naselje bb, Padinska Skela. Matični broj društva je PKB Korporacija a.d. je sektorski organizovana. Postojeću strukturu čine: Proizvodni blok (Sektor za proizvodnju) u kome se obavlja proizvodna funkcija i Sektori u službi proizvodnje. Sektor za proizvodnju čine: Gazdinstava, kao osnovne proizvodne jedinice ratarskostočarske delatnosti i Pogoni tehničke podrške i infrastrukture u funkciji proizvodnje. Poslovne funkcije PKB Korporacije organizovane su u specijalizovanim Sektorima: Sektor za plan, razvoj i kontroling Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Sektor za informatiku Sektor za pravne i kadrovske poslove Sektor za razvoj, kvalitet i nove tehnologije. U sklopu Društva posluju sledeća zavisna preduzeća: PKB Agroekonomik d.o.o.beograd PKB EKOLAB d.o.o.beograd PKB Poljoprivredna avijacija d.o.o. Beograd PKB Sirpak d.o.o.beograd učešće :4.23 učešće: 700 učešće: 8.00 učešće:.00 PKB Veterinarska stanica d.o.o. Beograd učešće:.00 PKB Zelena energija d.o.o. Beograd učešće:.00 2

5 PKB Korporacija a.d., obavljajući svoju delatnost aktivno učestvuje, u skladu sa svojim mogućnostima, u zaštiti životne sredine: Redovno vrši analizu otpadnih voda, Redovno vrši analizu zemljišta za potrebe ratarske proizvodnje, Redovno vrši analizu zemljišta na prisustvo pesticida, Vrši analizu vazduha, Odrađena je studija o proceni uticaja Nove farme na životnu sredinu U novembru godine dobijeni su Sertifikati: Sistema menadžmenta kvaliteta ISO , Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO , Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednišću na radu BS OHSAS , HACCP Sistema upravljanja higijenom GLOBAL G.A.P. PKB Korporacija se nalazi u procesu privatizacije i Planom za 206. godinu nisu predvidjena značajnija investiciona ulaganja, osim ulaganja u tekuće održavanje mehanizacije, opreme i gradjevinskih objekata. 3

6 FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA 4

7 BILANS USPEHA U godini Društvo je ostvarilo neto gubitak u iznosu od hiljada dinara (204: gubitak hiljada dinara). Uporedni pregled g finansijskog rezultata (000 rsd) Ostvareno Redni Pozicija broj 2 Oznaka Godišnji plan 206. Ostvareno AOPa Iznos Iznos Iznos 204= g.p= ,00 92,0 0, ,00 99, ,00 90,2 3, ,0 Ukupni prihodi Poslovni prihodi Finansijski prihodi Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha Ostali prihodi , , ,4 7 Ukupni rashodi Poslovni rashodi Finansijski rashodi ,00 82,66 8, ,00 90,3, ,00 72,04 7, Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha , , , , Ostali rashodi (Gubitak)/Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja Neto (gubitak)/dobitak poslovanja koji se obustavlja (Gubitak)/Dobitak pre oporezivanja Poreski rashodi perioda Odloženi poreski rashodi perioda 8. Odloženi poreski prihodi perioda 9. Porez na dobitak 0. Neto (gubitak)/dobitak (34.226) (8) (38.037) 3, (7868) (8.729) (79897) (8.030) (2.76) (260.30) (36.048) U godini Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od.4060 hiljada dinara i isti je manji u odnosu na prethodnu godinu za 9, dok su ukupni rashodi u iznosu od hiljada dinara veći u odnosu na prethodnu godinu za 6. Pregled strukture ukupnih prihoda i ukupnih rashoda dat je na stranama 8,9 i 0. Ostvareni poslovni prihodi iznose hiljada dinara i manji su za 0, odnosno za 4006 hiljada dinara, od poslovnih prihoda ostvarenih godine. U ostvarenim poslovnim prihodima, prihodi od prodaje učestvuju sa preko 9 i iznose hiljada dinara od čega na prihode od prodaje proizvoda (mleko, meso, pšenica, ječam, soja, šećerna repa) na domaćem i inostranom tržištu otpada hiljada dinara ili skoro 9 Prihodi od prodaje su manji u odnosu na godinu za 3 odnosno za hiljada dinara. Pregled strukture prihoda od prodaje dat je na strani

8 U godini Društvo je ostvarilo poslovne rashode u iznosu od hiljada dinara što je za više u odnosu na godinu. U strukturi ukupnih rashoda, troškovi materijala i energije su 434 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi učestvuju sa 32,30, a učešće ostalih poslovnih rashoda i amortizacije je 24,36. S obzirom da su poslovnih prihodi za manji za 0, a poslovni rashodi veći za u odnosu na godinu, srazmerno tome, u godini je društvo poslovalo s poslovnim gubitkom od 3.4 hiljade rsd ( poslovni dobitak 2388 hiljada rsd). Pregled strukture poslovnih prihoda i rashoda dat je na strani Troškovi materijala su godinu manji za 3 (za hiljada rsd) u odnosu godinu. Struktura troškova materijala prikazana je u tabeli Pregled strukture ukupnih rashoda na stranama 9 i 0. Analizom troškova materijala utvrđeno je da su troškovi materijala za izradu smanjeni za 6. U okviru troškova materijala za izradu većina troškova pokazuje tendenciju pada u odnosu na prošlu godinu (najviše trošak stočne hrane 22) osim troškova mineralnih đubriva koji su veći za 4, troškovi semena bika i veterinarskih lekova 0 kao i troškovi alata i inventara koji su porasli 39. Troškovi režijskog materijala (rezervni delovi, auto gume i ostali) ostvarili su rast od 4. Troškovi goriva i energije, gledajući zbirno su smanjeni za 7 (trošak električne energije je veći za 7, dok je trošak tečnih goriva smanjen za 0). Troškovi zarada, naknade zarada i ostali lični rashodi pokazuju smanjenje u odnosu na godinu za 4 odnosno za 906 hiljadu rsd. Troškovi proizvodnih usluga su smanjeni za 6 a nematerijalni troškovi su posmatrajući ih u odnosu na prošlu godinu veći za 47 (473 hiljada rsd drugi nematerijalni troškovi po osnovu obračuna razlike troškova zarada Zakon o uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih primanja kod korisnika javnih sredstava) Finansijski rashodi u godini iznose hiljada dinara i učestvuju sa 7,67 u ukupnim rashodima. U strukturi finansijskih rashoda, rashodi kamata koji iznose 3600 hiljada dinara učestvuju sa preko 68. Ostali prihodi u godini ostvareni su u iznosu od 3.76 hiljada dinara (: hiljada dinara). Ostali rashodi u godini ostvareni su u iznosu od hiljada dinara i veći su u odnosu na godinu za hiljada dinara ili za više od 2 puta. Ova razlika se najvećim delom odnosi na obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme na dan 3decembar godine u iznosu od RSD hiljada (obezvređenje zemljišta na osnovu izvršene procene na dan 3decembra godine). U strukturi ostalih rashoda gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava i osnovnog stada učestvuju sa skoro 26 ( hiljada dinara). 6

9 Struktura finansijskih pokazatelja data je u sledećem pregledu: (u 000 rsd) Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovni gubitak Finansijski prihodi Finansijski rashodi (Gubitak)/dobitak iz finansiranja Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha Ostali prihodi Ostali rashodi (Gubitak)/dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja Neto (gubitak)/dobitak poslovanja koji se obustavlja (Gubitak)/dobitak pre oporezivanja Poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda Neto (gubitak)/dobitak (3.4) ( ) (7868) (8.729) (79897) (2.76) 4664 (36.048) Radi potpunijeg sagledavanja g finansijskog rezultata, dati su pregledi strukture ukupnih prihoda i rashoda (strana 8, 9 i 0) : 7

10 REGLED STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA (u 000 rsd) Redni Naziv pozicije broj 2 A. I (:3) 90,2 90 Prihod od prodaje , , , , , , , , , ,98 33 Za proizvodnju mleka , ,63 Drugi poslovni prihodi(zakup zemljišta, poslovnog prostora i sl.) 922 0,92 624, , ,74 Prihodi od premija, subvencija, dotacije, donacije Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. za stočarsku proizvodnju Finansijski prihodi (+2+3+4) B. 20/ Prihod od prodaje proizvoda i usluga III Struktura 92,0 iznos Prihod od prodaje roba Struktura POSLOVNI PRIHODI (I+II+III) II iznos Prihodi od kamata 33 0, ,47 Prihodi od kursnih razlika 87 0, ,96 Pozitivni efekti valutne klauzule iz zaštite potraživanja i obaveza 30 0, ,30 4. Drugi finansijski prihodi Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha 867 0, , , , , , , , , , , , , ,0 67 0, ,23 8 0, ,0 408 C. D. OSTALI PRIHODI ( ) Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme Dobici od prodaje osnovnog stada Dobici od prodaje materijala, rezervnih delova i sirovina 4. Prihodi po osnovu naplate penala, naknade štete, kapara i slično. Prihodi po osnovu smanjenja obaveza po osnovu zakona 6. Drugi prihodi po osnovu smanjenja obaveza 7. Prihodi od neiskorišćenih ostalih dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja 8. Viškovi osnovnih sredstava, materijala i drugi viškovi 9. Prihodi po osnovu efekata ugovorene revalorizacije 0.4 0,20 0. Prihodi od usklađivanja vrednosti materijala ,27 Prihodi od usklađivanja vrednosti osnovnog stada Prihodi po osnovu naplate otpisanih potraživanja 777 0, ,03 3 Ostali nepomenuti prihodi , , , ,00 9 UKUPAN PRIHOD (A+B+C+D) : 44 8

11 PREGLED STRUKTURE UKUPNIH RASHODA (u 000 rsd) Redni broj Naziv pozicije 2 A. POSLOVNI RASHODI (IIIIII+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) Nabavna vrednost prodate robe Prihodi od aktiviranja učinaka i roba Prirast osnovnog stada Ostali prihodi aktiviranja učinka Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje Povećanje vrednosti zaliha gotovih proizvoda Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Troškovi materijala (+2) Troškovi materijala za izradu I II III IV V ,86 4, , , ,90 3,3 0,0 3,29 6,78 4,,7 2,4 0,9 0,87 2,04 4,9 3,64 0,9,03,93 0,02 9,08 3,3,37,23 0, , , ,22 0,67, , ,79 0,00 7,08 0, ,3 0, Amortizacija opreme ,09 2,93 4,36 2,76, ,80, , Amortizacija osnovnog stada , Ostala amortizacija ,04 0,8 4,09 8, ,03 0,0, ,94 0,8 3, ,24 0, , Troškovi semena Troškovi mineralnog đubriva 4. Troškovi sredstava za zaštitu bilja. Troškovi semena bika i nerastova i veterinarskih lekova 6. Troškovi ostale stočne hrane 7. Troškovi alata i inventara 8. Troškovi za namirnice i piće 9. Ostali materijal koji ulazi u cenu koštanja Troškovi režijskog materijala Troškovi rezervih delova i tehničkog materijala za održavanje objekata i opreme Troškovi ostalog materijala (kancelarijski, ambalaža, auto gume i drugo) Troškovi goriva i energije Troškovi električne energije Troškovi pare, tople vode i vode Troškovi tečnih goriva 4. Drugi troškovi energije Troškovi zarada,naknada zaradai ostali lični rashodi VIII IX Troškovi proizvodnih usluga Usluge na izradi učinaka Transportne usluge Usluge održavanja osnovnih sredstava 4. Ostale usluge (sponzorstva, dezinfekcija, deratizacija, marketing) Troškovi amortizacije Amortizacija građevinskih objekata X XI Troškovi dugoročnih rezervisanja Nematerijalni troškovi B. FINANSIJSKI RASHODI (+2+3) Rashodi kamata C. 7(:3) Troškovi sirovine i materijala VII 20/204 4,20 VI struktura Iznos , , struktura Iznos , , , , ,2 Negativne kursne razlike Rashodi po osnovu negativnih efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha 9

12 god. Redni broj Naziv pozicije 2 D. OSTALI RASHODI ( ) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja i opreme Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava i osnovnog stada Gubici po osnovu prodaje materijala i sirovina 4. Manjkovi materijala. Rashodi po osnovu negativnog efekta revalorizacije 6. Obezvedjenje nekretninagradjevinsko zemliste 7. Obezvređenje zaliha materijala i roba 8. Ostali nepomenuti rashodi UKUPAN RASHOD (A+B+C+D) god. 20/204 iznos 3 struktura ,88 0,27 4,84 3,0 0,0 0, iznos struktura ,20,0 9 0,02 0, ,24 0, ,23 0, ,

13 PREGLED STRUKTURE POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA (u 000 rsd) Redni broj Naziv pozicije 2 I Iznos 3 struktura 4 iznos struktura 6 20/204 7 POSLOVNI PRIHODI Prihod od prodaje robe Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Drugi poslovni prihodi SvegaI II POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Prihodi od aktiviranja učinaka i roba Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga , , , , ,00 624, , , ,0 38 0,03 (8408) (7,04) (84822) (6,87) (849.34) (7,8) (72.7) (4,4) , , , , , , , , Troškovi materijala 6. Troškovi goriva i energije 7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 8. Troškovi proizvodnih usluga , , Troškovi amortizacije , , Troškovi dugoročnih rezervisanja , ,07 32 Nematerijalni troškovi , , , ,00 0 S v e g a II POSLOVNI (GUBITAK)/DOBITAK (I II) 2388 (3.4) EBITDA (u 000 rsd) Redni Godina Opis broj Neto (gubitak)/neto dobitak (260.30) (36.048) Odloženi poreski prihodi perioda (neto razlika s poreskim rashodima perioda I gubitkom koji se (992) (427.20) obustavlja) Troškovi amortizacije Troškovi kamata Obezvrdjenje nekretninagradjevinsko zemljiste EBITDA Prihodi po osnovu smanjenja (otpisa) obaveza (38) (67) 7. Troškovi rezervisanja Dobici od prodaje osnovnih sredstava (4.008) (8.228) 9. Gubici od prodaje osnovnih sredstava Pozitivne/negativne kursne razlike po osnovu obaveza prema bankama (neto) (24.247) Ostali jednokratni prihodi/ rashodi(neto) ( ) 433 NORMALIZOVANA EBITDA

14 2

15 PREGLED STRUKTURE PRIHODA OD PRODAJE ZA I GODINU (u 000 rsd) Redni Naziv pozicije broj 2 PRIHODI OD PRODAJE Godina (4:3) Prihod od prodaje soje (m+s) Prihod od šećerne repe Prihod od prodaje uljane repice Prihod od prodaje suncokreta (m+s) Prihod od prodaje merkantilnog kukuruza Prihod od prodaje semenskog kukuruza Prihod od prodaje ostalih ratarskih proizvoda Stočarstvo Prihod od prodaje mleka Prihod od svinjarstva Prihod od ovčarstva (Ukupna količina prodatog mleka u litrima) (Ukupno količina proizvodenog mleka u litrima) Prihodi od prodaje roba Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu Biljna proizvodnja Prihod od prodaje pšenice Prihod od prodaje ječma Prihod od prodaje ostalih proizvoda govedarstva Prihodi od prodaje usluga Ostali prihodi od prodaje proizvoda (Inshra, Centar za stočarstvo) Prihodi od prodaje u godini iznose hiljada dinara i manji su za 3, odnosno za hiljada dinara u odnosu na godinu. U strukturi prihoda od prodaje najveće učešće, od oko 6, imaju prihodi od prodaje stočarskih proizvoda. U odnosu na prošlu godinu, stočarstvo beleži pad prihoda za odnosno za 6,82 miliona dinara. Navedeno je, pre svega, rezultat manjih prihoda od prodaje mleka za što je posledica, manje količine proizvedenog pa samim tim i prodatog mleka (4). Prihodi od prodaje ostalih proizvoda govedarstva, veći su za 22 zbog većeg broja realizovanih grla, pre svega tovnih. Prihodi od proizvodnje u svinjarstvu veći su za više od 2 puta. U prihodima od prodaje stočarskih proizvoda, prihod od prodaje mleka učestvuje sa 8, a u ukupnom prihodu od prodaje sa preko. Prihodi od prodaje proizvoda biljne proizvodnje za godinu iznose 7 hiljadu dinara i u odnosu na godinu manji su za 2 (odnosno za hiljada dinara). Na ovo, značajno, smanjenje vrednosti realizacije u odnosu na prošlu godinu, najveći uticaj je imala manja proizvodnja, kao i prodaja i to : šećerne repe (za čak 3), uljane repice za 40 i merkantilnog kukuruza za više od 30., dok je realizacija pšenice skoro 2 puta veća. Na manju proizvodnju, pa samim tim i prodaju biljnih proizvoda, u godini najveći uticaj su imali nepovoljni klimatski uslovi, koji su bili veoma povoljni za ozime kulture, a loši za prolećne useve. U ukupnim prihodima od prodaje, prihod od biljne proizvodnje učestvuje sa 26. U strukturi prihoda od prodaje biljnih proizvoda, najveće učešće imaju: pšenica 36, soja (m+s), semenski i merkantilni suncokret sa 4 šećerna repa 3, uljana repica 6, merkantilni kukuruz 7. 3

16 PREGLED TROŠKOVA ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI Ostvarena prosečna mesečna neto zarada po radniku za godinu iznosi dinara, što je u odnosu na prošlu godinu, kada je prosečna neto zarada po zaposlenom bila dinara, beleži smanjenje od 6,80. Ovo smanjenje je, pre svega, posledica primene Zakona o uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Zakon se primenjuje od novembra godine. Uporedni pregled ostvarenih troškova rada (u 000 rsd) Redni Opis broj iznos /204 7(/3) 4 iznos , ,2 94,2 Neto zarada Troškovi poreza i doprinosa na teret zaposlenog , ,96 93,44 Troškovi poreza i doprinosa na teret poslodavca , ,40 93,9 4. Ostali lični rashodi* 4902, ,76 80,0. Naknade troškovi prevoza na radon mesto i sa radnog , ,76 03, , ,00 80,4.887, ,00 9,62 mesta 6. Troškovi naknada po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima (bruto) Troškovi zarada i naknada zarada i ostali lični rashodi (od do 6) Broj radnika na dan , NAPOMENA: * Ostali lični rashodi otpremnine za odlazak u penziju po osnovu Programa tehnološkog viška zaposlenih hilj. rsd, naknade, pomoć radnicima, jubilarne nagrade. Prosečno isplaćena mesečna neto zarada po zaposlenom u periodu od 00 do 3 godine Redni broj 4. Opis Prosečna neto zarada po radniku (rsd) (PKB Korporacija = ) ,00 8,44 97,96 22,49 PKB Korporacija Poljoprivreda Srbije* Ukupno Srbija* Ukupno Beograd* Napomena: *izvor podataka "Republički zavod za statistiku" Ostvarena prosečna neto zarada po zaposlenom u decembru godine u odnosu na decembar godine Redni broj Opis PKB Korporacija Prosečna neto zarada (rsd)

17 BILANS STANJA AKTIVA (u 000 rsd) Redni broj A) Pozicija 2 STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine, postrojenja, oprema III Biološka sredstva IV Dugoročni finansijski plasmani Učešće u kapitalu Ostali dugoročni finansijski plasmani V Dugoročna potraživanja 3 Iznos 3 Sruktura u 4 3 iznos Struktura u 6 7 (:3) , , , , , , , , , , , ,2 B) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 6.0 0, ,0 C) OBRTNA IMOVINA , ,3 99 Zalihe materijalal, rezervni delovi, alat i inventor ,24 0, ,84 0, nedovršena proizvodnja 93283, , , , Potraživanja po osnovu prodaje.34, ,42 kupci u zemlji 48.0, , , , ,00 I gotovi proizvodi roba dati avansi stalna sredstva namenjena prodaji II kupci u zemlji, matična i zavisna pravna lica kupci u inostranstvu ostala potraživanja po osnovu prodaje , ,0 III Potraživanje po specifičnim poslovima , ,06 0 IV Druga potraživanja ( regres, premije, pretplata ) Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 30. 0, ,02 36 Kratkoročni finansijski plasmani kratkoročni krediti u zemlji , ,04 0,00 49 ostali kratkoročni finansijski plasmani , ,04 VII Gotovinski ekvivalenti i gotovina.84 0, , VIII Porez na dodatu vrednost V VI IX Aktivna vremenska razgraničenja , , 98,00 82 D) UKUPNA AKTIVA (A+B+C) , E) POSLOVNA IMOVINA (A+B+C) F) VANBILANSNA AKTIVA

18 PASIVA ( u 000 rsd) Redni broj Pozicija 2 A) I 3 3 Struktura iznos 3 iznos 4 Struktura Struktura osnovnog kapitala 6 7 8(:3) KAPITAL , ,9 26 Osnovni kapital , ,42,00 Akcijski kapital Grada Beograda , ,08 28,0 Društveni kapital , ,30 0,3 Emisiona premija , ,06 0,0 4. Ostali osnovni kapital ,96 7,36 II Otkupljene sopstvene akcije III Rezerve IV Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije , , , , , , , , , 89 3,49 04 nematerijalne imovine,nekretnina,postrojenja i opreme V VII Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti Neraspoređeni dobitak ranijih godina VIII Gubitak VI DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE B) I Dugoročna rezervisanja , ,43 90 II Dugoročne obaveze , ,06 07 Dugoročni krediti , ,9 Obaveze po osnovu finansijskog lizinga , ,0 4 Ostale dugoročne obaveze , ,37 C) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE , D) KRATKOROČNE OBAVEZE , ,34 06 Kratkoročne finansijske obaveze , ,00 9 Obaveze iz poslovanja , ,67 0 Obaveze po osnovu PDV , 683 0, Pasivna vremenska razgraničenja , Primljeni avansi, depoziti i kaucije , , Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Ostale kratkoročne finansijske obaveze , , , , , , E) UKUPNA PASIVA (A + B + C+D) F) VANBILANSNA PASIVA

19 AKTIVA U strukturi aktive stalna imovina učestvuje sa preko 94, a obrtna sa 6, pri čemu nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva čine swkoro 93 aktive, što ukazuje na veoma visok stepen učešća angažovanih osnovnih sredstava u obavljanju proizvodnog procesa. U obrtnim sredstvima zalihe učestvuju sa oko 87, a kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina, odnosno likvidna obrtna sredstva sa Nematerijalna ulaganja na dan 3 godine iznose hiljade dinara (204: hiljade dinara). Društvo je izvršilo procenu na dan januar godine, 3 decembar 20godine i 3decembar 20godine. Predmet procene je gradsko građevinsko zemljište ukupne površine 432 hektara, od čega je za 367 hektara tokom 20godine Društvo izvršilo konverziju prava korišćenja u pravo svojine, i shodno tome za navedeno zemljište je izvršen prenos na račun osnovnih sredstava zemljište. Nematerijalna ulaganja na dan 3 decembar godine kao se najvećim delom odnose na 6 hektara gradskog gradjevinskog zemljišta po procenjenoj vrednosti od RSD 7083 hiljada na taj dan, za koje postupak konverzije prava korišćenja u pravo svojine još uvek nije okončan. Na dan 3 decembar godine društvo je izvršilo prenos sa računa nematerijalnih ulaganja na račun osnovih sredstava zemljište za jedan deo gradskog građevinskog zemljišta (2ha 2ar 6m2) za koje je postupak koverzije iz prava korišćenja u pravo svojine okončan. Društvo je izvršilo procenu na dan 3godine zemljišta ukupne površine 6.36ha 67ari 2m2 koje je uknjiženo u skladu sa Zakonom o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine iz prava korišćenja u pravo svojine, i shodno tome za navedeno zemljište je izvršen prenos na račun osnovih sredstava zemljište. Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja na dan 3decembar godine u iznosu od RSD 996 hiljada (3decembra godine:rsd 996 hiljada) se odnosi na softvere. Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme na dan 30. godine iznosi hiljada dinara i veća je u odnosu na 3 godine za hiljada dinara. Ovo povećanje je rezultat preknjižavanja, odnosno konverzije zemljišta u državnoj svojini u pravo svojine Društva. Vrednost bioloških sredstava na dan 3 godine iznosi 03.4 hiljadu dinara (204: hiljade dinara). Ovo je povećanje od hiljada dinara u odnosu na 3 godine. Stanje zaliha na dan 3 godine iznosi hiljada dinara i u odnosu na 3 godine, veće je za 7 ili za hiljada dinara. Povećanje zaliha se odnosi, s jedne strane na povećanje zaliha nedovršene proizvodnje u iznosu od hiljada dinara i robe i avansa za 83 hiljade dinara, a s druge strane imamo smanjenje zaliha gotovih proizvoda u iznosu od 390 hiljada dinara i materijala i sirovina za hiljade dinara. Uporedni pregled stanja zaliha nedovršene proizvodnje dat je u sledećoj tabeli: (u 000 rsd) Redni broj Opis Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi u biljnoj proizvodnji silaža kukuruza seno lucerke senaža stajnjak ostalo Biljna proizvodnja u toku Stočarska proizvodnja u toku podmladak i tov svih kategorija Proizvodnja semena bika i nerastova Odstupanje od cene nedovršene proizvodnje Ukupno (27.40) (4.264) 306 Razlika (7.) (.789) Ukupno povećanje stanja zaliha nedovršene proizvodnje na dan 3 godine u odnosu na dan 3 godine od hiljada dinara odnosi se na povećanje: zaliha nedovršenih proizvoda i poluproizvoda u biljnoj proizvodnji za 7

20 hiljada dinara i zaliha biljne proizvodnje u toku za hiljada dinara. Vrednost zaliha stočarske proizvodnje u toku smanjena je za 7. hiljada dinara, kao i proizvodnje semena bika i nerastova za.789 hiljada dinara. Navedena povećanja, odnosno smanjenja su posledica kako promena cena tako i promena proizvedenih količina proizvoda. Zalihe gotovih proizvoda na dan 3 godine iznose hiljadu dinara i u odnosu na 3 godine smanjene su za 24 ili za 390 hiljada dinara. U njihovoj strukturi, najveće učešće imaju gotovi proizvodi biljne proizvodnje 78, odnosno 3306 hiljada dinara (3 čine zalihe merkantilnog kukuruza, 29 su zalihe merkantilne soje). Potraživanja po osnovu prodaje na dan 3 godine iznose 260. hiljada dinara i manja su u odnosu na dan 3 godine za 2.86 hiljada dinara, odnosno 0. Smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od hiljade dinara () s jedne, i povećanja potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica s druge srtane u iznosu od 443 hiljada dinara. U ukupnim potrživanjima od prodaje, potraživanja od kupacau zemlji učestvuju sa preko 8 Pregled potraživanja po osnovu prodaje dat je u sledećoj tabeli: Pregled potraživanja po osnovu prodaje dat je u sledećoj tabeli: (u 000 rsd) Redni broj Naziv kupca SUNOKO Delta agrar d.o.o Beograd Mlekara Šabac, AD u stečaju Mlekara Šabac, Šabac Elixir agrar D.O.O. Somboled DOO Sombor AD Imlek Beograd Padinska Skela Klinika za psihijatrijske bolest L Lazarević Turbogas DOO Ltm animal trade Frikom Best Seed Producer D.O.O. Makroprogres Viktoria logistik D.O.O. Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Ostali Kupci u zemlji Kupci matična i zavisna pravna lica Kupci komunalnih usluga Kupci u inostranstvu Ukupno ,,93 4,02 3,4 6,72 7,24 3,4 0,98 7,34 9,23 8, 94,22 4,84 0,8 0,3, ,2 7,62,38 2,00 2,28,20 3,6 3,3 0,39 8,74 4,63 83,38 4,76,60 0,26,00 20/ PASIVA U strukturi pasive sopstveni izvori (odnosno kapital) učestvuje sa 82, a pozajmljeni i tuđi izvori sa 8. U strukturi pozajmljenih i tuđih izvora dugoročne obaveze u istim učestvuju sa 4, a kratkoročne obaveze sa skoro 46. U kratkoročnim obavezama obaveze iz poslovanja imaju učešće preko 32 (u ukupnoj pasivi 2,67), kao i kratkoročne finansijske obaveze sa 36 (u ukupnoj pasivi 3,00). Ostale kratkoročne finansijske obaveze učestvuju sa 26, odnosno u ukupnoj pasivi 2,7. 8

21 Dugoročna rezervisanja Dugoročna rezervisanja na dan 3 decembra godine iznose hiljada dinara (3 decembra godine: hiljada dinara). Od navedenog iznosa 9.0 hiljade dinara se odnose na rezervisanja za sudske sporove koje preduzeće vodi po različitim osnovama sa fizičkim i pravnim licima (3 decembra godine: 832 hiljada dinara). Preostali iznos od hiljada dinara odnosi se na rezervisanja za otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju. Kretanja na dugoročnim rezervisanjima su bila sledeća: (u 000 rsd) 3 Stanje na dan januar Dodatno rezervisanje Ukidanje rezervisanja Stanje na dan Prenos sa obaveza prema dobavljačima 9

22 Dugoročni krediti (u 000 rsd) AIK Banka a.d. AIK Banka a.d. AIK Banka a.d. Niš AIK Banka a.d. Niš Komercijalna banka a.d. Beograd Komercijalna banka a.d. Beograd Beobanka u stečaju a.d. Fond za razvoj RS Ugovor o ustupanju potraživanja Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Massey Ferguson VTB Minus tekuća dospeća dugoročnih kredita AIK Banka a.d. Niš Komercijalna banka a.d. Beograd Komercijalna banka a.d. Beograd Beobanka u stečaju a.d. Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Fond za razvoj RS Massey Ferguson VTB AIK Banka a.d. Niš AIK Banka a.d. Niš AIK Banka a.d. Niš Kamatna Stopa 7, Ei+6, Ei+7,4 Ei+7,4 Ei+9,p.a 9,p.a p.a p.a p.a p.a p.a 4,p.a 8p.a 3M+EURIBOR+7,2 Valuta 3 3 EUR EUR EUR EUR EUR EUR RSD RSD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR RSD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR Kao obezbeđenje kredita odobrenih od strane AIK Banke a.d. Niš, Fonda za razvoj RS I VTB banke Društvo je dozvolilo upis hipoteke na građevinskim objektima i zemljištem. Ostale dugoročne obaveze Ostale dugoročne obaveze na dan 3 decembra godine u iznosu od hiljada dinara (3 decembra godine: hiljada dinara) se odnose na obaveze prema Fondu solidarnosti za stanove. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 3 decembra godine u iznosu od 6709 hilj. rsd (3 decembra 204:6.238 hilj. rsd) se odnose na ugovore o lizingu zaključene sa NBG Leasing, CA Leasing, VB Leasing u EUR i Intesa Leasing u RSD. 20

23 Kratkoročne finansijske obaveze (u 000 rsd) Kratkoročni krediti Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine Deo finansijskog lizinga koji dospeva do jedne godine Ostale kratkoročne finansijske obaveze (u 000 rsd) Kratkoročni krediti Kamatna stopa Valuta AIK Banka Komercijalna banka a.d. AIK Banka Credit Agricol banka OTP Banka EURIBOR+7, 9, godišnje EURIBOR+7, EURIBOR+6, 6,0 EUR EUR EUR EUR RSD Kao obezbeđenje kredita odobrenih od strane OTP Banke, Društvo je dozvolilo upis hipoteke na gradsko građevinsko zemljište, a na kredit odobren od strane Credit Agricol banke, Društvo je dozvolilo upis hipoteke na zemljište i građevinske objekte. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima povezana pravna lica obaveze prema kupcima za pretplate i dupla plaćanja u zemlji u inostranstvu Ostale obaveze iz poslovanja Ukupno

24 Ostale kratkoročne finansijske obaveze Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret zaposlenog Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca Obaveze po osnovu kamata Obaveze prema zaposlenima Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora 740 Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima Obaveze za neto zarade Obaveze za poreze i doprinose koje se refundiraju Ostale obaveze Ostale obaveze iz specifičnih poslova Ukupno Ostale kratkoročne obaveze se uglavnom odnose na neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zajedno sa pripisanom kamatom hiljada dinara(2 ukupnih ostalih kratkoročnih obaveza) Iskazana obaveza po osnovu kamate na dan 3 decembra godine iznosi hiljada dinara u najvećoj meri se odnosi na obaveze po osnovu dospelih kamata za poreze i druge dažbine ( hiljada dinara) i obaveze za kamate iz dužničkopoverilačkih odnosa (7789 hiljada dinara). Obaveze po osnovu javnih prihoda, PDV i pasivna vremenska razgraničenja (u 000 rsd) 3 3 Obaveze za poreze, carine i druge dažbine Primljeni avansi, depoziti i kaucije Unapred obračunati troškovi Obaveze za PDV Ukupno

25 OSNOVNI INDIKATORI STANJA I REZULTATA POSLOVANJA Kratkoročna finansijska ravnoteža se može sagledati iz sledećeg pregleda: Pozicija Likvidna kratkoročna sredstva gotovina i gotovinski ekvivalenti kratkoročna potraživanja kratkoročni plasmani aktivna vremenska razgraničenja odložena poreska sredstva Kratkoročni izvori finansiranja kratkoročne obaveze Nedostajuća sredstva (2) 4. Koeficijent likvidnosti (2/) Iznos (000 rsd) (4.7282) 0,48 Likvidna kratkoročna sredstva pokrivaju svega 9,4 kratkoročnih obaveza, a koeficijent likvidnosti govori da su kratkoročne obaveze preko 0 puta veće od likvidnih kratkoročnih sredstava, što znači da će preduzeće i u buduće biti primorano da koristi kratkoročne a samim tim i nepovoljne kredite. Dugoročna finansijska ravnoteža se može sagledati iz sledećeg pregleda: Pozicija Dugoročno vezana sredstva zalihe stalna imovina Dugoročno vezani izvori dugoročne obaveze i rezervisanja capital Nedostajući izvori finansiranja (2) 4. Koeficijent finansiranja (2/) Iznos (000 rsd) (4.7282) 0,92 Iskazani koeficijent finansiranja govori da je svakih dinara dugoročno vezanih sredstva pokriveno sa 92 dinara kapitalom i dugoročnim obavezama, a razlika od 8 dinara se pokriva iz kratkoročnih obaveza kao nepovoljnog izvora finansiranja. Neto obrtna sredstva i neto obrtni fond Redni broj Pozicija Iznos ( 000 rsd ) Zalihe 2 Potraživanja, plasmani i aktivna vremenska razgraničenja 3 Gotovina i gotovinski elementi 4 Kratkoročne obaveze ( ) Neto obrtna sredstva ( ) Dugoročne obaveze i rezervisanja 2 Kapital Dugoročni izvori Stalna imovina Dugoročno vezana sredstva bez zaliha Neto obrtni fond ( ) Zalihe

26 4. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to: Tržišnim rizicima, Riziku likvidnosti, Kreditnom riziku. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. 4. (a) Tržišni rizik Rizik od promene kursa stranih valuta Društvo je izloženo riziku od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR. Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti i/ili sa valutnom klauzulom. U meri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije. U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 3 decembar godine: U hiljadama RSD CHF USD EUR RSD Ukupno Gotovina i gotovinski ekvivalenti Potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostala potraživanja Ukupno Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Dugoročne obaveze Ostale obaveze Ukupno Neto devizna pozicija na dan 3 decembar (206.07) (4884) (89.39) (6.892) 24

27 U narednoj tabeli je prikazana izloženost Društva deviznom riziku na dan 3 decembar godine: U hiljadama RSD CHF USD EUR RSD Ukupno Gotovina i gotovinski ekvivalenti Potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostala potraživanja Ukupno Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Dugoročne obaveze Ostale obaveze Ukupno Neto devizna pozicija na dan 3 decembar (84.96) (60.376) (03) (.946.8) 2

28 (b) Rizik od promene kamatnih stopa Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promena visine tržišnih kamatnih stopa deluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promene kamatnih stopa u meri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospevaju za naplatu u različito vreme ili u različitim iznosima. U sledećoj tabeli je prikazana izloženost Društva riziku promene kamatnih stopa: Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom Finansijska sredstva Finansijske obaveze Instrumenti sa varijabilnom kamatnom stopom Finansijska sredstva Finansijske obaveze (869.80) (8436) 6.73 (96.302) (90.29) (9294) (9294) (87.786) (87.786) S obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod Društva i tokovi gotovine u velikoj meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno iz obaveza po osnovu primljenih kratkoročnih i dugoročnih kredita od banke. Krediti su primljeni po promenljivim kamatnim stopama i izlaže Društvo kamatnom riziku tokova gotovine. Tokom godine, obaveza po kreditu je bila sa fiksnom i sa varijabilnom kamatnom stopom, koja je vezana za Euribor. Obaveza po kreditu sa promenljivim kamatnim stopama bila je izražena u stranoj valuti ili se radi o kreditu sa valutnom klauzulom (EUR). Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranje, pre svega za dugoročne obaveze budući da one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. Aktivnosti upravljanja rizicima imaju za cilj da optimiziraju neto rashod od kamata, uz uslov da su tržišne kamatne stope na nivou koju je u skladu sa poslovnom strategijom Društva. 4. Rizik likvidnosti Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj ceni u odgovarajućem vremenskom okviru. Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva. Društvo ima pristup raznolikim izvorima finansiranja. Sredstva se prikupljaju putem: Kratkoročnih i dugoročnih kredita,i Akcijskog kapitala. Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 3 decembra godine: U hiljadama RSD Gotovina i gotovinski ekvivalenti Potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Dugoročni finansijski plasmani Ostala potraživanja Do 3 meseca 3 meseca do godine do godina Preko godina Ukupno

29 Ukupno Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Dugoročne obaveze Ostale obaveze Ukupno Ročna neusklađenost na dan 3 decembar ( ) (888.80) 0608 (6.892) ( ) Zalihe i dati avansi na dan 3decembar godine u iznosu od RSD hiljada nisu uključeni u pregled dospeća sredstava i obaveza. S obzirom na to da su kratkoročne obaveze veće od kratkoročne obrtne imovine Drustva, kako je to prikazano u prethodnoj tabeli, Društvo je preduzelo sve neophodne mere kako bi premostilo ovu situaciju. Mere se izmedju ostalog odnose na obezbedjivanje podrške finansijskih institucija u narednom periodu, kao i na pregovore sa svim značajnijim partnerima oko odlaganja roka plaćanja dospelih obaveza. Sledeća tabela predstavlja ročnost dospeća sredstava i obaveza, prema preostalom roku dospeća, na dan 3 decembra godine: U hiljadama RSD Gotovina i gotovinski ekvivalenti Potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Dugoročni finansijski plasmani Ostala potraživanja Ukupno Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Dugoročne obaveze Ostale obaveze Ukupno Ročna neusklađenost na dan 3 decembar 4.3 Do 3 meseca 3 meseca do godine do godina Preko godina Ukupno ( ) (779.2) 0669 (.946.8) (7737) Kreditni rizik Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremenog izmirivanja obaveza kupaca prema Društvu, istima se prekida isporuka proizvoda. Pored prekida isporuka proizvoda, koriste se sledeći mehanizmi naplate: reprogramiranje duga, kompenzacije sa pravnim licima, utuženja, vansudska poravnanja i ostalo. Na dan 3 decembra godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u ukupnom iznosu od RSD hiljada (3 decembar godine: RSD.84 hiljada), što po proceni rukovodstva predstavlja maksimalni kreditni rizik po osnovu ovih finansijskih sredstava. 27

30 Potraživanja od kupaca Maksimalna izloženost Društva po osnovu kreditnog rizika za potraživanja od kupaca po geografskim regionima data je u sledećoj tabeli: U hiljadama RSD Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Evro zona Ostali Ukupno Starosna struktura potraživanja od kupaca data je u narednoj tabeli: U hiljadama RSD Bruto Ispravka vrednosti Bruto Ispravka vrednosti () (264) (723) (38.37) (40.3) Nedospela potraživanja Docnja od 0 do 30 dana Docnja od 3 do 60 dana Docnja od 6 do 90 dana Docnja od 9 do 20 dana Docnja od 2 do 360 dana Docnja preko 360 dana (396) (243) (394) (40.20) Ukupno (4243).696 Promene na ispravci vrednosti potraživanja od kupaca date su u narednoj tabeli: U hiljadama RSD Stanje Januara Povećanja Smanjenja Otpisi (392) (4.04) Stanje 3 decembar Upravljanje rizikom kapitala Društvo se opredelilo za finansijski koncept kapitala i njegovo očuvanje prema kome je kapital definisan na osnovu nominalnih novčanih jedinica. Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a akcionarima obezbedilo dividende. Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da razmotri sledeće opcije: korekcija isplata dividendi akcionarima, vraćanje kapitala akcionarima, izdavanje novih akcija ili prodaja sredstava kako bi se smanjila dugovanja. 28

31 Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala. Na dan 3 decembra i godine, koeficijent zaduženosti Društva bio je kao što sledi: Ukupne obaveze (bez kapitala) Minus: Gotovinski ekvivalenti i gotovina (napomena 26) Neto dugovanje (26.70) (.84) Ukupan kapital ,22 0,44 Koeficijent zaduženosti 4. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Društva je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja. 29

32 . KADROVI Društvo je na dan 3 godine zapošljavalo ukupno 940 radnika, od kojih je 866 radnika zaposleno na neodređeno vreme, a 74 radnika na određeno vreme. Struktura zaposlenih radnika po stepenu stručne spreme Stepen stručne spreme 3 Broj radnika 3 Broj radnika (20 /204) DR 2 0,0 0,0 0,00 MR 6 0,30 7 0,36 6,67 VSS 76 8,88 7 8,8 97,6 VŠS 3 2,67 2,84 03,77 SSS 49 2,3 48 2, 99,76 VKV 0 2,2 48 2,47 96,00 KV 7 36, ,93 97,48 PK 97 9,93 9 9,8 96,9 NK 36 8,4 32 8,4 96,44 Ukupno 983,00 940,00 97,83 Sa stanjem na dan 3 godine broj radnika je u odnosu na prošlu godinu povećan za 2,7, odnosno za 43 radnika. 30

33 6. DOGAĐAJI U TOKU I NAKON ZAVRŠETKA POSLOVNE GODINE Dana 30.decembra godine od strane Agencije za privatizaciju, objavljen je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine Društva. Postupak prikupljanja ponuda trajao je do 29.februara 206.godine. Ministarstvo privrede je donelo Odluku broj 906/2060 od 3 marta 206.godine kojom postupak javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem prodaje imovine Subjekta privatizacije proglašava neuspešnim. Odlukom Vlade o odredjivanju subjekta od stateškog značaja, Društvo je odredjeno za subjekta od strateškog značaja koje uživa zaštitu od postupka prinudnog izvršenja i prinudne naplate do 28. maja 206.godine. Zaključkom Vlade broj /206 od 24. maja 206.godine preporučuje se nadležnim državnim organima da ne izdaju naloge za blokadu računa, odnosno ne sprovode postupak naplate svojih potraživanja kao i da povuku sredstva obezbedjenja koja dospevaju na naplatu prema Društvu najkasnije do 3decembra 206.godine. Društvo preduzima aktivnosti, u dogovoru sa komercijalnim poveriocima, na reprogramiranju obaveza prema komercijalnim poveriocima i nada se uspešnom okončanju pregovora. 3

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7 Sadržaj: 1. Uvod... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke... 3 1.2. Osnovni podaci o Banci... 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD... 5 2. Misija i vizija Banke... 6 3. Politika kvaliteta Banke... 6 4. Makroekonomsko

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Период извештавања: од 101.01.2015 1 до 130.06.2015 1 Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва пфи-пд Пословно име: Veterinarski Zavod "Subotica" a.d. МаТИ4НИброј (МБ):...I 0_8_04_8_9_0_8...Ј

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE STRATEGIJA 2014.-2020. LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, ožujka 2016. Naručitelj: Izrađivač: LAG Zrinska gora - Turopolje WYG savjetovanje d.o.o. Ulica Grada Vukovara 269 G/IV,

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

1. Mikrokontroleri. Sl.1.1 Detaljni blok dijagram mikroracunarskog sistema

1. Mikrokontroleri. Sl.1.1 Detaljni blok dijagram mikroracunarskog sistema UVOD Sistem oplemenjen mikrokontrolerom u potpunosti zamenjuje coveka, malih je dimenzija i mala je potrosnja energije. Mikrokontroleri sve vise zalaze u svaki segment covecanstva. Uredjaji novije generacije

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović SPECIJALNO IZDANJE ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović GAJENJE SORTIMENT ISHRANA ZA{TITA Cena: 200 dinara 7,40 KM 3,20 EUR 22 Kn 220 denara Sve na jednom mestu za podizanje zasada jagodastog

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax Katalog Podmetač za čase braon 2520973 260 kom 282 din Podmetač za čase crn 2520972 115 kom 282 din Vinski set 2 boce 3003667 885 kom 1117 din Vinski set jedna boca 3003668 215 kom 932 din Vinski set 2

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin

Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin Naručitelj projekta Agenciji za ruralni razvoj Istarske županije d.o.o. (AZRRI) Šetalište pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin Izvršitelj Sveučilište u Zagrebu :: Agronomski fakultet Zavod za upravu poljoprivrednog

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK

Na osnovu člana 36. Statuta JP Vojvodinašume, Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK 1 2 3 4 CENOVNIK POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RIBARSTVA Dinara Pšenica merkantilna, cena berzanska

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU Autor: Vedran Vučić 1 Sadržaj: Predgovor Zahvale Tipografske konvencije Slobodan softver nastanak i značaj Upotreba GNU/Linuxa za audio

Detaljer

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA P R O D A J A SERVIS MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA O nama Osnovna delatnost je prodaja i servis nove i polovne opreme

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA aa@alfa-atest.hr 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer