KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću"

Transkript

1 KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje ( Službeni list RCG", br. 30/94, 42/97, 9/99 i 18/00), Ministarstvo pravde OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene članom 84 Zakona o prekršajima. Kandidati su dužni podnijeti prijave u roku od 15 dana od dana oglašavanja. U prijavi je potrebno navesti lične podatke i podatke o dosadašnjem kretanju u službi, kao i podatke o poslovima koje kandidat sada obavlja. Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br.3, Podgorica. Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Stečajni upravnik FBE Zaton AD u stečaju, Bijelo Polje, objavljuje J A V N I P O Z I V za prodaju putem prikupljanja pismenih ponuda Predmet prodaje: 1. putničko vozilo marke opel vektra 1.6, početna cijena 1.126, putničko vozilo marke wolksvagen, golf II, havarisano, početna cijena 233, poluprikolica niskonoseća,gorica, BP 14-95, početna cijena procijenjena vrij. od 2.550, galanterija i galanterijski škart, srazmjerno smanjenju cijene ukupne imovine po cjenovniku. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije otvaranja ponuda uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe za koju dostavljaju ponudu. Žiro rn Otvaranje ponuda je god.u h u FBE Zaton AD u stečaju, Bijelo Polje. Roba se prodaje u vidjenom stanju i može se razgledati svakog radnog dana. Više pojedinosti na oglasnoj tabli prodavca i Privrednog suda u B.Polju, ili na tel. 069/

2 Na osnovu čl. 80 Zakona o insolventnosti privrednih društava ( Sl. list RCG, br. 06/02 i 02/07), stečajni upravnik DOO GRADEX-HBP u stečaju, Berane, objavljuje J A V N I P O Z I V za prikupljanje ponuda za javnu prodaju imovine DOO GRADEX-HBP u stečaju, Berane, u polju B, jame Petnjik, putem prikupljanja pismenih ponuda Predmet prodaje: Hidraulična podgradabmv-1 (sekcije); 21- Kombajn ESA-150L, kom.1; Grabuljasti transporter TH-604,kom.1; Hidraulični agregat HA 60/200,kom.4; Električni ventilator LU-500,kom.1; Segmenti viseće šine ZB-24,kom.30;Vagoneti viseće šine ZB-24,kom.8 Zapt.elem.za viseću šinu ZB-24,kom.125; Kabl CGTU,600m; Vučni vitao sa kašikom ŠV-22,kom.2;Čelična podgrada D3, kom.10; Transformator jed.str. 220V/66A,kom.1. Imovina se prodaje kao cjelina za najnižu cijenu od 1.676,90. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije otvaranja ponuda podnesu dokaz o uplati depozita od 167,69 na žiro-račun stečajnog dužnika br Ponude u zatvorenim kovertama sa naznakama: Ponuda i Ne otvaraj dostaviti Privrednom sudu u B.Polju, za stečajnog upravnika Pačariz Remzet-a, ulica Radomira Medojevića bb, B.Polje najkasnije do godine u 13 časova. Otvaranje ponuda obaviće se dana godine sa početkom u 15 časova u Privrednom sudu u Bijelom Polju. Ponuda treba da sadrži Plan izvlačenja rudarske opreme iz jame na površinu i sanacije rudarskih objekata.obaveza kupca je da izradi svu potrebnu tehničku dokumentaciju u skladu sa ponuđenim planom uz poštovanje rudarskih propisa i obezbijedi saglasnost Državne rudarske inspekcije za izvođenje radova, sve u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Za kupca će biti izabran ponuđač koji dostavi najpovoljniju ponudu u pogledu visine cijene. Kupac je dužan da sa prodavcem u roku od 8 /osam/ dana zaključi kupoprodajni ugovor, uz dokaz o uplati kupoprodajne cijene. Ako izabrani kupac ne ispuni postavljene uslove, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca će biti proglašen drugi najpovoljniji ponuđač, ako ima više urednih ponuda. Porez i sve troškove u vezi kupoprodaje, snosi kupac. Ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda. Više informacija na tel. 069/ Stečajni upravnik, Remzet Pačariz, dipl.ecc., s.r.

3 PROMJENE Dana , pod registarskim brojem /007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "MIS & SM TRADE" DOO PETROVAC NA MORU. Statutom i Odlukom od godine mijenja se pretežna djelatnost društva a nova je Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "CITY MODA" DRU- ŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BUDVA. Odlukom od godine razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Dimitrije Zečavić a imenuje Slobodan Vulević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva W & S FINANCE DOO. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Smiljka Lazović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "SPIN DEVELOPMENT" PODGORICA. Odlukom od godine razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Veselin Nenezić a imenuje Nevenka Rašović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "JELENA - COM" PLJEVLJA. Statutom, Ugovorom i Odlukama od godine mijenja se u Društvu osnivač, Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik i novi je Biljana Jelovac. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "METRICO MONT CEN- TER" KOTOR. Odlukom i Statutom od god. upisuje se povećanje kapitala za , 00 eura u novcu. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU, INŽENJERING, TRGOVINU, MARKETING, SAOBRAĆAJ, TURI- ZAM UGOSTITELJSTVO, USLUGE I EXPORT - IMPORT "MONTENEGRO MASTER SECURITY"DOO HERCEG - NOVI. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Lazić Dragoljub. Odlukom od god. razrješavaju se dužnosti Ovlašćenih zastupnika Lazić Aleksan-

4 dra i Nlažinić Dalibor a imenuje Đurišić Aleksandar. Odlukom od god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i mijenja se adresa društva i nova je: Zelenika, Kućanska bb., Herceg Novi. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "MOST MPC" - NIKŠIĆ. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Marija Vemić a imenuje Silvana Vemić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "GOLD AGENT" - BUDVA Odlukom od upisuje se ovlašćeni zastupnik Dubovets. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "POGREBNE USLUGE" PODGORICA. Rješenjem Glavnog grada godine za članove odbora direktora imenuju se Milan Boljević, Haris Ramović, Dafil Ljajević, Vesna Damjanović i Radenko Gačević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "EVN TRADING" DOO - PODGORICA. Odlukom od god. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i vrši se produženje mandata Izvršnom direktoru. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TRGOVI- NU, UGOSTITELJSTVO, SAOBRAĆAJ I USLUGE "B&TONI" DOO - PODGO- RICA. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača i Izvršnog direktora istupa Driton Kurtaj a pristupa Ivana Janković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BMD COMPANY" DRU- ŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - TIVAT. Ugovorom od god. istupaju Bojana Kuzman i Dragana Kontar i pristupa Vladimir Joksimović, Odlukom od god. razrješava se Izvršni direktor Mariia Suvorova i imenuje se za novog Izvršnog direktora Vladimir Joksimović, mijenja se Statut od god. usljed promjena. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "MULTISERVIS" - TIVAT. Statutom od i Ugovorom od god. vrši se preraspodjela udijela i povećanje nenovčanog kapitala za iznos od , 00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

5 Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NECACOM" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR. Odlukom i Statutom vrši se promjena Izvršnog i ovlašćenog zastupnika i usaglašavanje djelatnosti tako da se razrešava Radmila Kanjski, a za Izvršnog upisuje se Alen Kanjski. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "BJONDI" DOO - PODGORICA. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Jovana Janković a imenuje Miodrag Janković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "PUTEVI" DOO - POD- GORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 22/13 OD god. PO KRENUT STEČAJ- NI POSTUPAK). Odlukom od godine razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika ZDRAVKO KLIKOVAC. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HIDRO-GRAĐEVI- NAR"DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU DOO NIKŠIĆ. Odlukom od godine vrši se promjena Statuta nakon dopune djelatnosti, promjena pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "HIDRO - KOP" - BUDVA. Odlukom i Statutom vrši se promjena Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika tako da je nov Svetizar Raičević kao i šifra pretežne djelatnosti tako da je nova Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NIŠICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR. Statutom i Ugovorom od godine mijenja se osnivač društva i novi je Arkadii Ovechkin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "BRAĆA MAGUD - GRBALJ" DOO KOTOR. Odlukom i Statutom od godine vrši se promjena usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji šifara. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU, TRGOVINU I USLUGE "D&M PLUS" DOO HERCEG NOVI. Odlukom od godine razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Đerić Mišo a imenuje Đokić Zoran. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.

6 Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE I PROMET, EXPORT - IMPORT "BOUT SERVICE" HERCEG NOVI. Odlukom i Statutom od godine vrši se promjena direktora i novi je Đurović Savo. Ugovorom i Statutom od godine vrši se istupanje osnicača Krivokapić Saša, i novi naziv društva je "BOAT SERVICE" Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MB TEAM"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - NIKŠIĆ. Ugovorom od godine i Statutom od godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Mićković Bojan na Grubač Vera i Simanić Mirko. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /032 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NAPREDAK" AKCIO- NARSKO DRUŠTVO KOTOR. Odlukom Skupštine akcionara od godine vrši se povećanje kapitala za iznos od , 90 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU, PROMET I USLUGE "SAMONT" DOO PLAV. Odlukom i Statutom od godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "KOMPENZUJ ME" - PODGORICA. Odlukom od godine vrši se promjena Statuta, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Đukić Dragan a imenuje Marković Irena, za ovlašćenog zastupnika imenuje se Marković Irena. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO ZA PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "GEA INVEST" - HERCEG NOVI. Odlukom od god. razrješava se ovlašeni zastupnik Elena Gorbatko. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRO IZ- VODNJU I TRGOVINU "L & YO COMPANY" DOO - PLJEVLJA. Ugovorom od godine i Statutom od godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Radoš Terzić na Dušanka Peruničić, promjena pretežne djelatnosti, razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika Radoš Terzić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI-

7 ČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRM MARITIME SERVICES" DOO - KOTOR. Odlukom od godine vrši se promjena Statuta nakon promjene naziva iz "DR MARITIME SERVICES" DOO - KOTOR u "DRM MARITIME SERVICES" DOO - KOTOR, promjena pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "NERKO" - GUSI- NJE. Statutom i odlukom od godine vrši se usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji šifara djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "MX" PODGORICA. Statutom i Ugovorom od godine vrši se promjena nakon prenosa udjela Dragan Škuletić na Srđana Stojanović, promjena adrese. Nova adresa je UL. ILIJE PLAMENCA BB - POD- GORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "A.S.P.STUDIO"DRU- ŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO HERCEG NOVI. Ugovorom i Statutom vrši se promjena osnivača i adrese tako da istupa osnivač Dušica Spaić, a adresa Igalo, Sava Ilića 1/a. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "PRIMERO RENT A CAR CG" DOO PODGORICA. Odlukom od godine vrši se promjena Statuta nakon dopune djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROJEK- TOVANJE I INŽENJERING " ARHICON " DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Statutom i Odlukom od godine mijenja se Izvršni direktor u društvu i novi je Milan Milić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANI- ČENOM ODGOVORNOŠĆU "MT SISTEM" HERCEG NOVI. Statutom i odlukama od godine vrši se prenos udjela ta ko da su sada osnivači u društvu Mirko Bošnjak i Tatjana Bošnjak i razrješavaju se sa funkcije ovlašćenog zastupnika Anđelka Kojović i Vesna Bošnjak. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO OGRANIČE- NE ODGOVORNOSTI "SPYRIDON" PODGORICA. Statutom, ugovorom i odlukom od godine mijenja se nazov društva i novi je "Spyridon" DOO Podgorica, iz društva istupaju osnivači Milan Šundić i Danka Stanišić, nova adresa je u

8 ulici Oktobarske revolucije br. 74, i vrši se usaglašavanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ENERGOMAŠ" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA.Odlukom od godine vrši se promjena Statuta nakon usaglašavanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, promjena adrese. Nova adresa je AVNOJA BR.62 PODGORICA, razrješava se dužnosti ovlašćenog zastupnika Nenad Koprivica, razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Koprivica Nenad a imenuje Koprivica Božidar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PRUŽA- NJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA"SIOL"DOO PODGORICA. Odlukom i Statutom od godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od , 00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

9 STEČAJEVI I LIKVIDACIJE Privredni sud u Podgorici objavljuje o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom d.о.о. "CEKLIN GROUP" iz Podgorice ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "CEKLIN GROUP" D.O.O. iz Podgorice, Njegoševa br. 11, otvoren rješenjem ovog suda St.br. 248/13 od godinе. Privredni sud u Podgorici, dana g. objavljuje br. 329/13 RJEŠENJE I ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "MK- STONE" iz NIKŠIĆA, pokrenut rješenjem ovog suda St.br. 329/13 od gоdine. Privredni sud u Podgorici objavljuje o zaključenju stečaja St br. 214/13 nad dužnikom BARSELONA" doo Ulcinj Zaključuje se, dana godine stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo, promet, turizam i usluge export-import BARSELONA" DOO Ulcinj, 26 novembar bb/mat.br /, otvoren rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br. 214/13 od godine. Privredni sud u Podgorici objavljuje o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o "ZD-WELL" iz Bara ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "ZD-WELL" d.o.o društvo sa ograničenom odgovornošću iz Bara, R-Lekića 1-26, otvoren rješenjem ovog suda St.br. 298/13 od godine.

10 Privredni sud u Podgorici objavljuje o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o "MIBONA" iz Podgorice ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "MIBONA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju promet i usluge exportimport Podgorica, Poslovni centar stari aerodrom, otvoren rješenjem ovog suda St.br. 301/13 od godine. Privredni sud u Podgorici,objavljuje o otvaranju stečajnog postupka St.br.336/13 nad DOO "Montekekec MG" Podgorica, Dahna bb I.OTVARA SE dana god. stečajni postupak nad dužnikom DOO "Montekekec MG" Podgorica, Dahna bb (matični br ). II. Imenuje se Dragan Milić dipl.ecc iz Podgorice, Rista Stijovića br.3, tel.067/ , za stečajnog upravnika stečajnog dužnika. III. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. IV.Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. V.Prvi sastanak povjerilaca održaće se god. u 9,30h, a ročište za ispitivanje potraživanja održaće se god. u 11h u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija br.21. VI. Rješenje objaviti na oglasnu tablu suda, dana godine. Privredni sud u Podgorici objavljuje o otvaranju stečajnog postupka St.br.314/13 nad doo "Pro Tourist" Ulcinj, Velika Plaža bb I.OTVARA SE dana god. stečajni postupak nad dužnikom DOO "Pro Tourist" Ulcinj, Velika Plaža bb (matični br ). II. Imenuje se Vesna Rečević dipl.ecc iz Podgorice ul. Branka Deletića br.41, tel.067/ za stečajnog upravnika stečajnog dužnika. III. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. V.Prvi sastanak povjerilaca održaće se god. u 10 sati, a ročište za ispitivanje potraživanja održaće se god. u 11 sati u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija br. 21. VI. Rješenje objaviti na oglasnu tablu suda, dana godine.

11 Privredni sud u Podgorici, objavljuje O G L A S o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "L'ANGOLO" Podgorica, Milana Kuča br. 13 (St.385/13) od godine I.OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "L'ANGOLO" Podgorica, Milana Kuča br. 13. (matični broj ). II.Imenuje se RANKO RADINOVIĆ,dipl.ecc iz Podgorice,Slobode 59, tel. 069/021201, za stečajnog upravnika nad stečajnim dužnikom. III. Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. IV.Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. V.Prvi sastanak povjerilaca održaće se god. u 11h, a ročište za ispitivanje potraživanja održaće se god. u 11h u Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija br. 26. VI. Rješenje objaviti na oglasnoj tabli suda, dana godine. P.br. 1046/11 PRIVREDNI SUD U PODGORICI, po sudiji Borjanki Zogović, u pravnoj stvari tužioca CONSULTING STUDIO MEDOJEVIĆ" DOO Podgorica, koga zastupa punomoćnik Dražen Medojević, advokat iz Podgorice, protiv tuženog BRAHIM BRADIĆA, Kodra bb Ulcinj, sa prebivalištem u SAD-u, 2226 Chatsvvorth Court Henderson NV 89014, radi duga, vr.sp ,00, rješenjem tog Suda P.br.1046/11 od godine postavio je tuženom BRAHIM BRADIĆ, sa prebivalištem u SAD-u, 2226 Chatsvvorth Court Henderson NV 89014, privremenog zastupnika Ivanu Jončić, advokata iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br.1046/11. Tuženom BRAHIM BRADICU, Kodra bb Ulcinj, sa prebivalištem u SAD-u, 2226 Chatsvvorth Court Henderson NV se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tač. 2 ZPP-a, jer tuženi nema punomoćnika, nalazi su u inostranstvu, a dostavljanje se nije moglo izvršiti, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženog dugo trajao, tako da bi mogle nastati posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P.br.1046/11 sve dok se tuženi, odnosno njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom. PRIVREDNI SUD U PODGORICI Dana, godine

12 Privredni sud u Podgorici objavljuje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "Rudnici boksita" AD Nikšić (rješenjem ovog suda St.br.41/13 od godine) I. Usvaja se predlog povjerioca-predlagača Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica od godine. II. Otvara se, stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom "Rudnici boksita "AD Nikšić,ul.l3.jula br.30, mat. br III. Za stečajnog upravnika imenuje se Veljko Rakočević dipl.pravnik iz Podgorice, ul.m.selimovića 12, tei.067/ IV. Povjerioci se pozivaju da u roku od 30 dana, od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka, prijave svoja obezbijeđena i neobezbijeđena potraživanja. V. Dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. VI. Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana godine u 9 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana godine u 9.30 časova, u Privrednom sudu u Podgorici, ul. IV Proleterske br.2, kancelarija br 26. / prvi sprat. VII. Rješenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana godine. l.br.4915/13 PRIVREDNI SUD U PODGORICI, kao izvršni, po sudiji Marini Đurović, u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Komunalno stambeno javno preduzeće "BUDVA" Budva, protiv izvršnog dužnika Preduzetnik -Samostalna ugostiteljska radnja - gril - bašta - restoran "D & R" Budva, radi duga u iznosu od ,25, dana godine, u smislu člana 45 ZlOa, donio je odluku o DOSTAVLJANJU JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Izvršnom dužniku Preduzetnik - Samostalna ugostiteljska radnja -gril - bašta - restoran "D & R" Budva, sa adresom Podkošljun, 29. Novembar vrši se dostavljanje rješenja o izvršenju l.br. 4915/13 od godine kojim je određeno izvršenje, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od ,25, na ime glavnog duga, kao i iznosa od 176,00, na ime troškova izvršnog postupka, prenosom sredstava sa žiro računa izvršnog dužnika na račun izvršnog povjerioca. Izvršni dužnik Preduzetnik - Samostalna ugostiteljska radnja - gril -bašta - restoran " D & R " Budva, može se obratiti Privrednom sudu u Podgorici, kancelarija broj 11 i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa, radi podizanja rješenja o izvršenju l.br. 4915/13 od godine. Upozorava se izvršni dužnik Samostalna ugostiteljska radnja - gril -bašta - restoran " D & R " Budva, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostavljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik. Dostavljanje se smatra izvršenim danom poslednjeg objavljivanja. PRIVREDNI SUD U PODGORICI Dana, godine

13 SUDSKI I Lbr. 31/10 OSNOVNI SUD U BARU, izvršni sudija Srđan Kosanić, u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Vukelić Zvonimra iz Skoplja, ul Bulevar Jane Sandanski br 63/35 Makedonija, protiv izvršnih dužnika Nikić Bora na nepoznatoj adresi,i Nikić Aleksandra iz Bara, koga zastupa adv. Leposavić Zoran iz Bara, dana godine JAVNO OBJAVLJUJE Da je kod ovo suda u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca Vukelić Zvonimra iz Skoplja, protiv izvršnih dužnika Nikić Bora na nepoznatoj adresi, i Nikić Aleksandra iz Bara, koga zastupa adv. Leposavić Zoran iz Bara, a izvršnom povjeriocu Vukelić Zvonimiru iz Skoplja, na adresi Bulevar Jane Sandanski br 63/35, se ne mogu dostavljati odluke i pismena u ovom postupku jer od god. na povratnicama stoji konstatacija da je isti iseljen, a isti je dana godine dostavio sudu podnesak kojim otkazuje punomoćje svome punomoćniku, i navodi kao svoju adresu Skoplje, Bulevar Jane Sandanski 63/35. Izvršnje je određeno radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca prema naslednicima pokojnog Nikić Dragana, Nikić Boru, na nepoznatoj adresi i Nikić Aleksandru koga zastupa adv.leposavić Zoran iz Bara, u iznosu od DM sa zakonskom zateznom kamatom počev od god. pa do konačne isplate, i troškova izvršenja koliko isti budu iznosili, a isto se ima sprovesti na nepokretnosti u susvojini izvršnih dužnika i to stambenog prostora PD 53, P 3 53 koji se nalazi u društvenoj stambenoj zgradi broj6 izgrađena na kat parceli 5701/1 iz LN 2282 KO Novi Bar. S tim u vezi, potrebno je da se izvršni povjerilac VUKELIĆ ZVONIMIR u roku od 3 dana obrati ovom sudu- izvršnom odjeljenju i isti se upozorava, da će se u suprotnom, ovim objavljivanjem smatrati da su mu uredno dostavljeno rješenje o obustavi postupka I.br. 31/10 od godine. Ovo objavljivanje izvršiće se dva uzastopna broja dnevnih novina "Vijesti" i u Službenom listu Crna Gora, a sve shodno odredbama čl 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. OSNOVNI SUD U BARU Dana, godine O.br. 321/07 OSNOVNI SUD U BARU, Pred ovim sudom pokrenut je postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti Stojović Đura, od oca Joka, bivšeg iz Bara, rođenog dana godine u selu Krnjice, Opština Bar, umrlog dana godine u selu Krnjice, Bar, sa poslednjim prebivalištem u mjestu smrti.

14 Kako se prema navodima ostalih nasljednika na nasljeđe javlja i sestra ostavioca po imenu Ljubica, djevojačko prezime Stojović, od oca Joka i majke Ivane, rođene Bošković, čije je mjesto prebivališta nepoznato, kao i prezime, a koja je prema navodima nasljednika imala sina po imenu Nikola, takođe nepoznatog prezimena i prebivališta, to se ovim putem pozivaju sva lica koja polažu pravo na nasljeđe, ili koja bi eventualno mogla dati podatke o nasljednicima, a posebno podatke o sestri ostavioca Ljubici i njenim eventualnim potomcima, da se prijave sudu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa, u protivnom će se zaostavština raspraviti prema podacima kojima sud raspolaže. OSNOVNI SUD U BARU Dana, godine O.br. 318/06 OSNOVNI SUD U BARU, pred ovim sudom pokrenut je postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti Brkan Marice-Marije, rođene Škreb, od oca Vinka, bivše iz Zagreba. Kako je nepoznato boravište njenog nasljednika Škreb Vladimira, istom je rješenjem ovog suda O.br. 318/06 od godine postavljen privremeni zastupnik Šoškić Jovana, savjetnik u Osnovnom sudu u Baru. Poziva se nasljednik Škreb Vladimir, sada nepoznatog boravišta, da se javi ovom sudu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom listu Crne Gore", jer će se u protivnom zaostavština raspraviti na osnovu izjave postavljenog privremenog zastupnika i podataka kojima sud raspolaže, shodno čl Zakona o vanparničnom postupku. OSNOVNI SUD U BARU Dana, godine O.br. 104/82 OSNOVNI SUD U BARU, Pred ovim sudom pokrenut je postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti Babić Jane, od oca Ilije, bivše iz Bara, rođene dana godine u Baru, Zupci, umrle dana godine u Baru, sa poslednjim prebivalištem u mjestu smrti. Tokom postupka je utvrđeno da se na nasljeđe pozivaju nasljednici četvrtog nasljednog reda po pravu predstavljanja iza prababe i prađeda po ocu ostavilje. Međutim u postupku nijesu mogli biti utvrđeni eventualni potomci prababe i prađeda ostavilje po majci Antunićević Stani. Kako je zbog navedenog nepoznato da li ima još nasljednika koji bi mogli polagati pravo na nasljeđe po pravu predstavljanja iza smrti prađeda i prababe po majci ostavilje, to se ovim putem pozivaju lica koja polažu pravo na nasljeđe da se prijave sudu u roku od 6 (šest)

15 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa, u protivnom će se zaostavština raspraviti prema podacima kojima sud raspolaže. OSNOVNI SUD U BARU Dana godine Posl. br. Iv. 2157/12 OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni izvršni po sudiji Čakanović Sanji u izvršnom predmetu izvršnog povjerioca NLB Montenegrobanka AD Podgorica, protiv izvršnog dužnika Džonić Jelene iz Budve i Jovanović Borivoja iz Budve, radi izvršenja, dana, I2.ll.20l3. godine JAVNO OBJAVLJUJE da je kod ovog suda u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca protiv izvršnih dužnika, a iz. dužniku Džonić Jeleni, nije bilo moguće uručiti rješenje ovog suda pod gornjim posl. br. od 2.l0.20l2. godine. Ovim objavljivanjem smatraće se da je iz. dužniku uredno dostavljeno naprijed navedeno rješenje ovog suda i negativne posledice snosiće sam izvršni dužnik. Ovo objavljivanje izvršiiće se u dva uzastopna broja Dnevnih novina Vijesti i u Službenom listu, a sve shodno odredbama čl. 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. OSNOVNI SUD U KOTORU Dana, 12.ll.20l3. godine Posl. br. Iv. 2541/12 OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni izvršni po sudiji Čakanović Sanji u izvršnom predmetu izvršnog povjerioca Atlas banka AD Podgorica, protiv izvršnog dužnika Latković Vidoja iz Kotora, Nikaljević Ljuba iz Budve i Maslovar Dejana iz Kotora, radi izvršenja, dana, I2.ll.20l3. godine, JAVNO OBJAVLJUJE da je kod ovog suda u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca protiv izvršnih dužnika, a da iz. dužniku Latković Vidoju, nije bilo moguće uručiti rješenje ovog suda pod gornjim posl. br. od I8.l2.20l2. godine. Ovim objavljivanjem smatraće se da je iz. dužniku Latković Vidoju uredno dostavljeno naprijed navedeno rješenje ovog suda i negativne posledice snosiće sam izvršni dužnik. Ovo objavljivanje izvršiiće se u dva uzastopna broja Dnevnih novina Vijesti i u Službenom listu, a sve shodno odredbama čl. 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. OSNOVNI SUD U KOTORU Dana, 12.ll.20l3. godine

16 P.br Posl. br. Iv. 2564/12 OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni izvršni po sudiji Čakanović Sanji u izvršnom predmetu izvršnog povjerioca Prva banka AD Podgorica, protiv izvršnog dužnika Vučinić Ivana, radi izvršenja, dana, I2.ll.20l3. godine, JAVNO OBJAVLJUJE da je kod ovog suda u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca protiv iz. dužnika, a istom nije bilo moguće uručiti rješenje ovog suda pod gornjim posl. br. od I8.l2.20l2. godine. Ovim objavljivanjem smatraće se da je iz. dužniku uredno dostavljeno naprijed navedeno rješenje ovog suda i negativne posledice snosiće sam izvršni dužnik. Ovo objavljivanje izvršiiće se u dva uzastopna broja Dnevnih novina Vijesti i u Službenom listu, a sve shodno odredbama čl. 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. OSNOVNI SUD U KOTORU Dana, I2.ll.20l3. godine P.br Posl.br.Rs.26/12 OSNOVNI SUD U KOTORU, po sudiji Špiru Pavićeviću, u vanparničnom postupku predlagača Opštine Tivat, zastupane po Sekretarijatu za pravnu zaštitu, protiv protivnika predlagača Popović Jovana i dr. radi utvrđivanja nadoknade za eksproprisanu nepokretnost, donio je dana godine, sledeći Protivniku predlagača Popović Jovanu, sada nepoznatog boravišta, kako nema punomoćnika, postavlja se privremeni zastupnik adv. Spasoje Ljesar iz Tivta, jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, što bi za ostale učesnike moglo izazvati štetne posledice /čl. 82 ZPP-a/. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti koje ima zakonski zastupnik, sve dok se protivnik predlagača Popović Jovan ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud daje postavio staratelja /čl.85 ZPP-a/. OSNOVNI SUD U KOTORU Dana godine P.br.207/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Banjević Vesni u pravnoj stvari tužioca Negrevski Mila iz Bara, protiv tuženih Negrevski Blagoja, Negrevski Dragana, Negrevski Petra i Negrevski Ilije, radi isplate, vrijednost spora ,00 eura, rješenjem suda P.br. 207/11 od godine postavio je tuženom Negrevski Iliji zastupnika za primanje pismena u Crnoj Gori, Bešović Bojanu, advokata iz Podgorice, da u ime istog prima sva pismena u predmetu P.br. 207/11.

17 Tuženom Negrevski Iliji se postavlja zastupnik za prijem pismena, shodno čl. 143 st. 2 ZPP-a, jer se tuženi nalazi u inostranstvu, a nema punomoćnika za primanje pismena na teritoriji Crne Gore. Postavljeni zastupnik će primati pismena za tuženog Negrevski Iliju u postupku P.br. 207/11 sve dok se tuženi, ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno do završetka postupka u ovoj pravnoj stvari. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine P.br. 2890/11 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Vesni Banjević, u pravnoj stvari tužioca SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE AD Podgorica, protiv tuženog Gluhović Živorada, radi naknade regresnog duga, rješenjem suda P.br. 2890/13 od godine postavio je tuženom Gluhović Živoradu zastupnika za prijem pismena Božović Mariju, adv. iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br. 1539/13. Tuženom Skrobanović Miloradu se postavlja zastupnik, shodno čl. 143 st. 2 ZPP-a, jer se tuženi nalazi u inostranstvu, a nema punomoćnika za primanje pismena na teritoriji Crne Gore. Postavljeni zastupnik će primati pismena za tuženog Gluhović Živorada u postupku P.br. 2890/11 sve dok se tuženi, ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno do završetka postupka u ovoj pravnoj stvari. OSNOVNI SUD U PODGORICI Podgorica, godine P.br. 1539/13 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Vesni Banjević, u pravnoj stvari tužioca Đurović Mile i dr. iz Podgorice, protiv tuženog Skrobanović Milorada i dr., radi utvrđivanja prava svojine, rješenjem suda P.br. 1539/13 od godine postavio je tuženom Skrobanović Miloradu privremenog zastupnika Bešović Bojanu, adv. iz Podgorice, da u ime istog preduzima sve pravne radnje u predmetu P.br. 1539/13. Tuženom Skrobanović Miloradu se postavlja privremeni zastupnik, shodno čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, jer je isti nepoznatog boravišta, pa bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika istoj dugo trajao, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku P.br. 1539/13 sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. OSNOVNI SUD U PODGORICI Podgorica, godine

18 P.br.3730/13 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Snežani Armenko, u pravnoj stvari tužioca Udruženje - Nacionalni biro osigaravača Crne Gore d.o.o., kojeg po punomoćju zastupa AOD "lustitia", advokatska kancelarija iz Podgorice, protiv tuženog MARKA JOVOVIĆA, sa nepoznate adrese, radi regresa, vr.sp.656,00 eura, dana godine donio je Rješenjem ovog suda, P.br.3730/12 od godine, na osnovu čl. 82 st. 3 tač. 1 ZPP-a, postavljena je Đedović Milica, advokat iz Podgorice za privremenog zastupnika tuženom Jovović Marku, sada na nepoznatoj adresi, u postupku koji se vodi po tužbi uvodno označenog tužioca, radi regresa, vr.sp. 656,00. Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku, sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom shodno odredbi čl. 82, st. 3, tač. 1 i čl. 86. ZPP-a. P.br. 3591/12 OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Branka Zeković, po tužbi tužioca Privrednog društva Udruženje - Nacionalni biro osiguravača CG koje zastupa AOD lustitia, protiv tuženog Petrović Vladimira, sada na nepoznatoj adresi, radi regresnog zahtjeva, van ročišta dana, godine, donio je sledeći Tuženom Petrović Vladimiru, sada na nepoznatoj adresi, postavlja se privremeni zastupnik Golubović Nebojša, advokat iz Podgorice, Rješenjem ovog suda P.br. 3591/12 od godine, shodno čl. 82 i 83 ZPP-a. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine P.br.5592/12 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Snežani Armenko, u pravnoj stvari tužioca "S-LEASING" d.o.o., Podgorica, kojeg po punomoćju zastupa Milija Mijanović, adv. iz Podgorice, protiv tuženih "HIT CAR" D.O.O. Podgorica i GAZIVODA MARIJE, sa nepoznate adrese, radi naknade štete, vr.sp.5.740,83 eura, dana godine donio je Rješenjem ovog suda, P.br.5542/12 od godine, na osnovu čl. 82 st. 3 tač. ZPP-a, postavljen je Savo Kalezić, advokat iz Podgorice za privremenog zastupnika tuženoj Gazivoda Mariji, sada na nepoznatoj adresi, u postupku koji se vodi po tužbi uvodno označenog tužioca, radi naknade štete, vr.sp ,83. Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku, sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom shodno odredbi čl. 82, st. 3, tač. 1 i čl. 86 ZPP-a. P.br.3836/13

19 OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Radonji Radonjiću, u pravnoj stvari tužioca Bergam Ivana iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Bjelanović Vučko, advokat iz Podgorice, protiv tužene Tatijane Kolosove - Bergam, nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, rješenjem poslovne oznake P.br.3836/13 od godine, postavio je tuženoj Tatijani Kolosov - Bergam privremenog zastupnika Korać Bojana, advokata iz Podgorice, da u ime iste preduzima sve pravne radnje u parnici poslovne oznake P.br.3836/13. Tuženoj Tatijani Kolosov - Bergam, postavlja se privremeni zastupnik shodno čl. 82 st. 3 tač. 2 ZPP, jer je nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika. Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženu Tatijanu Kolosov - Bergam u postupku P.br.3836/13, sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine P.br.3871/12 OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao parnični, po sudiji Nataliji Boričić, u pravnoj stvari LOVĆEN OSIGURANJE AD PODGORICA, ul. Marka Miljanova bb. Podgorica, koga zastupa punomoćnik Vanja Mugoša advokat iz Podgorice, protiv tuženog Milorad Sljivančanin iz Žabljaka ul. Vladete Popovića Pineckov 13., radi naknade materijalne štete, vr. sp ,00, dana godine, van ročišta donio je, Tuženom Miloradu Šljivančaninu postavlja se privremeni zastupnik Vukašinović Velimir, advokat iz Podgorice. Postavljeni privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i obaveze, koje će vršiti sve dok se tuženi Milorad Sljivančanin ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. O postavljanju privremenog zastupnika obavještava se organ starateljstva Opštine Podgorica, dostavom prepisa ovog rješenja, (čl. 82 st. 4 ZPP-a). OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine P.br. 1167/13 OSNOVNI SUD U PODGORICI, sudija Branka Zeković, po tužbi tužilje Mirković Slavice iz Podgorice - ul. 27 marta br. F7/7, protiv tuženog Mirković Stevana, sada na nepoznatoj adresi, radi razvoda braka, van ročišta dana, godine, donio je sljedeći Tuženom Mirković Stevanu, sada na nepoznatoj adresi, postavlja se privremeni zastupnik Armenko Lazar, advokat iz Podgorice, Rješenjem ovog suda P.br. 1167/13 od godine, shodno čl. 82 i 83 ZPP-a. OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana, godine

20 KONCETRACIJE Na osnovu člana 53 Zakona o zaštiti konkurencije (»Službeni list RCG«broj 44/12), Agencija za zaštitu konkurencije objavljuje iz Zahtjeva za odobrenje koncentracije»wheat Corn Holding B.V.«, sa registrovanim sjedištem na adresi Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Holandija od godine, sljedeće podatke:»wheat Corn Holding B.V.«, privatno društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem na adresi Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Holandija, osnovano po zakonima Kraljevine Holandije i registrovano u Privrednoj komori pod brojem , sa šifrom djelatnosti djelatnost holding kompanija. Wheat Corn Holding B.V. je holding društvo u sastavu grupe pod kontrolom gospodina Miodraga Kostića ( MK Grupa ) i nema akcije ili udjele u društvima registrovanim u Crnoj Gori.»Brook Development Inc.«, holding društvo sa registrovanim sjedištem na adresi Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, registarski broj Brook Development u Crnoj Gori posredno kontroliše društvo Nikšićki mlin a.d. Nikšić, Crna Gora.»Nikšićki Mlin«a.d. Nikšić, privredno društvo sa registrovanim sjedištem na adresi Hercegovački put br. 5, Nikšić, Crna Gora, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore pod registarskim brojem /021 i matičnim brojem , sa šifrom pretežne djelatnosti 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda.»harris Worldwide Ltd«, sa registrovanim sjedištem na adresi Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva. Predmetnom koncentracijom Wheat Corn Holding B.V. namjerava da stekne isključivu kontrolu nad društvom Brook Development Inc. putem kupovine 100% udjela od»harris Worldwide Ltd«. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u Agenciji za zaštitu konkurencije.

21 OBAVJEŠTENJA Ovlašćeno lice za sprovođenje postupka vansudske prodaje hipotekovanih nepokretnosti Minić Petar, advokat iz Podgorice, u postupku namirenja potraživanja kreditnog/hipotekarnog povjerioca ERSTE BANK AD PODGORICA, po Ugovoru o kreditu, LD/10313/00110, od godine, na osnovu Ugovora o hipoteci, Ov.I.br.9544/2010, od godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjedjenju, vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Kreditnom dužniku STOJKOVIĆ PETRU, sa poslednjom poznatom adresom: Luštice, Zabrdje bb, Herceg Novi i hipotekarnom dužniku GORANOVIĆ BRANKU, sa posljednjom poznatom adresom: Srbina br. 51, Herceg Novi, obavještenja o trećem ročištu vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti javnim nadmetanjem, upisane u l.n KO Topla, zakazanom za dan godine, u 12 časova, u filijali Erste bank ad Podgorica, u Herceg Novom. Pozivaju se kreditni i hipotekarni dužnik da kontaktiraju ovlašćeno lice za vansudske prodaje advokata Minić Petra (069/ ), ili da dodju u prostorije označene advokatske kancelarije, u roku od 8 dana, i, ujedno, upozorava da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posljedice koje mogu nastati snosi sama stranka. Ovlašćeno lice za sprovođenje postupka vansudske prodaje hipotekovanih nepokretnosti Minić Petar, advokat iz Podgorice, u postupku namirenja potraživanja kreditnog/hipotekarnog povjerioca ERSTE BANK AD PODGORICA, po Ugovoru o kreditu, LD/11171/00051, od godine, na osnovu Ugovora o hipoteci, Ov.br.8471/11, od godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Kreditnom/hipotekarnom dužniku POPOVIĆ TADIJI, sa poslednjom poznatom adresom: Bjeliši br. 48, Bar, obavještenja o trećem ročištu vansudske prodaje hipotekovanih nepokretnosti javnim nadmetanjem, upisanih u l.n.4083 KO Novi Bar, zakazanom za dan godine, u 9 časova, u filijali Erste bank ad Podgorica, u Baru. Poziva se kreditni/hipotekarni dužnik Popović Tadija da kontaktira ovlašćeno lice za vansudske prodaje advokata Minić Petra (069/ ), ili da dođe u prostorije označene advokatske kancelarije, u roku od 8 dana, i, ujedno, upozorava da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posljedice koje mogu nastati snosi sama stranka. Bojan Vuković, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vansudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca "ERSTE BANK" AD Podgorica, po Ugovoru o kreditu LD/07351/00010

22 od godine i Ugovoru o kreditu, OD/09056/00034 od godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Kreditnom dužniku Sumo trade doo Podgorica, sa posljednjom poznatom adresom ul.piperska bb, Podgorica, i hipotekarnom dužniku Popović Andriji, sa posljednjom poznatom adresom ul. Piperska bb,, Podgorica, obavještenja o prodaji nepokretnosti upisane u ln.br. 841/4 KO Golubovci, shodno ugovoru o hipoteci HPP/142/07 od godine, zakazanoj za dan godine, u prostorijama advokatske kancelarije Jovović, Mugoša & Vuković, Bul. Revolucije 50/5, Podgorica, sa početkom u 08:30 časova. Pozivaju se ovlašćeni predstavnik kreditnog dužnika Sumo trade doo Podgorica i hipotekarni dužnik Popović Andrija da dođu u prostorije advokatske kancelarije "Jovović, Mugoša & Vuković", Bulevar Revolucije br.50/5, Podgorica, u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i, ujedno, upozoravaju, da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posledice koje mogu nastati snose imenovani. Bojan Vuković, advokat iz Podgorice, u svojstvu ovlašćenog lica za postupak vansudske prodaje nepokretnosti, radi namirenja potraživanja hipotekarnog povjerioca "ERSTE BANK" AD Podgorica, po Ugovoru o kreditu, LD/09131/00023 od godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM Kreditnom dužniku Eko - pak doo Berane, sa posljednjom poznatom adresom Lužac bb, Berane, i hipotekarnom dužniku Lekić Svetlani, sa posljednjom poznatom adresom Lužac bb, Berane, obavještenja o početku namirenja potraživanja iz gore navedenog Ugovora o kreditu, na nepokretnostima upisanim u ln.br. 453 KO Lužac, shodno ugovoru o hipoteci HBA/1105/09 od godine. Pozivaju se ovlašćeni predstavnik kreditnog dužnika Eko pak doo Berane i hipotekarni dužnik Lekić Svetlana da dođu u prostorije advokatske kancelarije "Jovović, Mugoša & Vuković", Bulevar Revolucije br.50/5, Podgorica, u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa i, ujedno, upozoravaju, da se ovakav način dostavljanja smatra urednom dostavom, kao i da negativne posljedice koje mogu nastati snose imenovani. Ovlašćeno lice za sprovodjenje postupka vansudske prodaje javnim nadmetanjem - Čvorović Maja, advokat iz Podgorice, u postupku radi namirenja potraživanja kreditnog/hipotekarnog dužnika HIPOTEKARNE BANKE ad Podgorica iz Ugovora o kreditu, br /2, od godine, po osnovu Ugovora o kontinuiranoj hipoteci, Ov.br. 6447/10, od godine, shodno članu 45, u vezi sa članom 201 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, vrši: DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj,

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Složeni tipovi podataka

Složeni tipovi podataka Složeni tipovi podataka Složeni tipovi? C raspolaže sljedećim složenim tipovima podataka: polja (indeksirane promjenljive) jednodimenzionalno = NIZ, dvodimenzionalno = MATRICA, višedimenzionalno strukture

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1)

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1) Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste Date su sledeće deklaracije: typedef int CeoBroj; typedef int *PokazivacNaCeoBroj; typedef int NizCelihBrojeva[100]; CeoBroj *pokaza;

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10.2016 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.11.2016 nnhold: Tilsettingssak - Bioingeniør Histologi Diag patologi - st. ref. 3225936197 2016/2939-2 29475/2016

Detaljer

POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE 2011.

POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE 2011. POJEDINAČNO PRVENSTVO VOJVODINE ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE MUŠKARACA I 6. PRVENSTVO VOJVODINE I 1. OTVORENO PRVENSTVO VOJVODINE ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE ŽENA 26-27.03.2011. SPORTSKI CENTAR ŽABALJ VOJVOĐANSKI

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16

A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 A1 HRVATSKA LIGA ZA ŽENE 2015/16 STATISTIKA NAJBOLJIH 20 IGRAČICA - REGULARNI DIO SEZONE VALORIZACIJA (INDEX): IGRAČICA KLUB UT IND IND/U 1. RAMLJAK MAJA PUL 17 415 24,4 2. PREMASUNAC NINA MED 15 280 18,7

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer

12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen

12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen 12 dager i et spennende land på hotellet Palmon Bay i Herceq Novi! Turplan: Avgang 23.september 2017 med avgang fra Sandnessjøen 12 dager - 11 netter Direktefly fra Værnes til Dubrovnik/Cilipi flyplass

Detaljer

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax Katalog Podmetač za čase braon 2520973 260 kom 282 din Podmetač za čase crn 2520972 115 kom 282 din Vinski set 2 boce 3003667 885 kom 1117 din Vinski set jedna boca 3003668 215 kom 932 din Vinski set 2

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: / , , F: / E: W:

11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: / , , F: / E: W: 11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: +381-11/ 2660-120, 2685-462, 2656-140 F: +381-11/2682-972 E: mlsexing@eunet.rs W: www.mlsexing.com OBJEKAT TIP AGREGATA Snaga KVA KOM. AR 2000-PRIVATNA KUĆA ČENEJ

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.12.16-26.12.16, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 28.12.2016 nnhold: Søknad og CV - Seksjonsleder

Detaljer

Dobro dosli u Herceg Novi i Crnu Goru Velkommen til Herceg Novi og Montenegro

Dobro dosli u Herceg Novi i Crnu Goru Velkommen til Herceg Novi og Montenegro Dobro dosli u Herceg Novi i Crnu Goru Velkommen til Herceg Novi og Montenegro Tekst og foto av Sveinung Havik sha@levanger.kommune.no Boka Kotorska Denne spesielle fjorden ligger mellom fjelltoppene Lovcen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Offentlig journal. Sykepenger - melding om avslag. Sykepenger - ***** ***** 2016/ / jobbsokned

Offentlig journal. Sykepenger - melding om avslag. Sykepenger - ***** ***** 2016/ / jobbsokned Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.05.2016 nnhold: Sykepenger - melding om avslag Sykepenger - 2016/240-1 3977/2016 27.04.2016 NAV Hammerfest nnhold: jobbsokned

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

Tilsettingssak - Sykepleier/Helsefagarbeider Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest - st. ref Dok.dato:

Tilsettingssak - Sykepleier/Helsefagarbeider Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest - st. ref Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.03.2016 nnhold: lsettingssak - Sykepleier/Helsefagarbeider Sengeenhet medisin med dialyse Klinikk Hammerfest - st. ref. 2016/320-3

Detaljer

PROSLAVILI 105 GODINA

PROSLAVILI 105 GODINA LOVCI BAJINE BA[TE Na proslavi vrednog jubileja minutom }utawa odata je po{ta preminulim lovcima PROSLAVILI 105 GODINA Najzaslu`nijima dodeqena priznawa LS Srbije Lovci LU "Soko" iz Bajine Ba- {te sve~ano

Detaljer

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2*

Ibis Deira City Centre 2* Ibis Port Saeid, Deira, Dubai. Ibis Al Rigga 2* Ibis Mall Of The Emirates 2* Room Type Basis Single Double ExBed Child Validity Ibis Deira City Centre Ibis Port Saeid, Deira, Dubai Ibis Al Rigga Ibis Al Rigga Rd., Deira, Dubai Standard Room 275.00 - - Standard Room 275.00 - - Ibis

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA Eltek ASA Til aksjeeierne i Eltek ASA Post address: PO Box 2340 Strømsø 3003 DRAMMEN Visiting address: Gråterudveien 8 3036 DRAMMEN Tel.: 32 20 32 00 Fax: 32 20 32 10 E-post: eltek@eltek.com Internet:

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell) Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk. Antall: Påmeldte = 2, Startende = 2 Info:

Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell) Bedømming: 279 Clear Round - 2 forsøk. Antall: Påmeldte = 2, Startende = 2 Info: Sprang Klasse 01, Ponni III 0.60 (LC) (Individuell), 09:00 Sprang Klasse 02, Ponni II 0.70 (LC) (Individuell) Sprang Klasse 03, Ponni I 0.80 (LC) (Individuell) Status: Klassen er ny Antall: Påmeldte =

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/00880-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/01092-17 Tilbud om

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7

2. Misija i vizija Banke Politika kvaliteta Banke Makroekonomsko okruženje u godini... 7 Sadržaj: 1. Uvod... 3 1.1. Uvodna reč rukovodstva Banke... 3 1.2. Osnovni podaci o Banci... 5 1.3. Istorijat MERIDIAN BANK AD... 5 2. Misija i vizija Banke... 6 3. Politika kvaliteta Banke... 6 4. Makroekonomsko

Detaljer

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki BHG br 1 mart 2016 final za web 1:Layout 1 4/7/2016 2:53 PM Page 1 Godina/år XV, Broj/No 1, mart-april, 2016. Pris: 50 NOK U susret nam dolazi najdraži gost - ramazan Otvaranje džamije Ferhat - paše (Ferhadije)

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer