MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA"

Transkript

1 Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova: Lot 1 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Iveco Lot 2 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Lot 3 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Volkswagen Lot 4 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Škoda SADRŽAJ: 1. Obavještenje o nabavci, 2. Popunjen Model S.T.D. sa pratećim Aneksima, 3. Obrasci za cijenu ponude.

2 SADRŽAJ 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU PREDMET NABAVKE INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE...6 NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA...6 PRIPREMA PONUDE...6 POVJERLJIVOST...7 DOSTAVLJANJE PONUDA...7 IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA...7 RAČUNANJE CIJENE...7 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA...8 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA...8 PERIOD VAŽENJA PONUDA KVALIFIKACIJA...9 KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI OCJENA PONUDA...12 KRITERIJI DODJELE UGOVORA...12 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG...14 ZABRANA PREGOVORA...14 NEPRIRODNO NISKE PONUDE...14 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA POTPISIVANJE UGOVORA...16 USLOVI IZ UGOVORA...16 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAČA INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ANEKSI

3 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Broj nabavke: 2067 Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u Službenom glasniku BiH 58 od , pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za pružanje slijedećih usluga: Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova: Lot 1 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Iveco Lot 2 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Lot 3 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Volkswagen Lot 4 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Škoda Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA da li se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma NE Uz ponudu se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od 1% od vrijednosti ponude uz uslov da isti ne može biti manji od 2.000,00 KM ( dvijehiljade konvertibilnih maraka ). Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, Sarajevo, najkasnije do do 12,00 sati. Ponude se otvaraju u prostoriji Upravne zgrade aerodroma, soba br. 54c, dana u 12,30 sati u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda: Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) 1) Cijena...65 % 2) Udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo...15 % 3) Brzina servisiranja i otklanjanja kvarova...10 % 4) Dužina garancije na radove...10 % Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa, o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. 3

4 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM 2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: Ovlašteno lice / lica lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača Ugovorni organ J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Postupak nabavke postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije Podzakonski akti podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke ( Službeni glasnik BiH broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda ( Službeni glasnik BiH broj 17/05) Dobavljač svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom TD ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. 2.3 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. 2.4 U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrđenom roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. 4

5 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU Ugovorni organ: J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Adresa: Kurta Schorka br.36 Identifikacijski broj: Broj bankovnog računa: Raiffeisen Bank Telefon: Faks: Web stranica: Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima: za tehnička pitanja: Husein Jaganjac, Tel. 033/ ; za komercijalna pitanja: Dejan Kadrić, Tel. 033/ PREDMET NABAVKE 4.1. Predmet nabavke su: Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova: Lot 1 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Iveco Lot 2 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Lot 3 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Volkswagen Lot 4 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Škoda Trajanje ugovora: Od dodjele ugovora, u periodu od godinu dana. Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, više lotova ili sve lotove. NAPOMENA: Ako ponuđač dostavlja ponudu na više lot-ova u jednom će lot-u dostavit orginalne dokumente kojima dokazuje ispunjenost zahtijeva - uslova ugovornog organa pod uslovom da je riječ o dokumentima koji važe za sve lot-ove tj. nisu specifični za određeni lot. 4.2 Mjesto na kojem će se pružati usluge: Servis ponuđača, a u nemogućnosti otpreme vozila do servisa, Međunarodni aerodrom Sarajevo. 4.3 Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Jedan dobavljač može dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude. 4.4 Dobavljačima nije dozvoljeno podugovoranje. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. 5

6 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE Način komuniciranja sa dobavljačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. 5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem fax-a: 033/ , uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacije, odnosno ponude. Priprema ponude 5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. 5.4 Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja. 5.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač, mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. 5.6 Ponuda treba biti otkucana ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlaštćujju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). NAPOMENA: Kandidat/ponuđač se upozorava da je shodno ovoj tačci TD obavezan svaku stranicu ponude označiti rednim brojem i parafirati, te sve stranice ponude uvezati. U protivnom njegov zahtjev/ponuda može biti odbačen kao neprihvatljiv. Navedeni uslov je neophodan u cilju otklanjanja eventualne sumnje u pogledu potpusnosti dostavljenih dokumenata i njihove autentičnosti. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke pod čvrstim uvezom se smatraju ponude koje su ukoričene u knjigu ili je ponuda dodatno obezbjeđena jamstvenikom. 5.7 Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu II tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu III tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su u skladu sa obavještenjem o nabavci i modelu STD. 6

7 d) Izjava kojom se potvrđuje da dobavljač ima obaveze prema svojoj ponudi u trajanju od 120 dana od dana otvaranja ponuda. 5.8 Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 5.9 Član 9. (a) Zakona navodi da: Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 5.10 Dobavljač će dostaviti ponudu sa pečatom ili potpisom, zapečaćenu u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: Ponuda za: Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova, LOT(ovi) ne otvarati do , 12,30 sati. Izmjena ili povlačenje ponuda 5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača, treba pisati slijedeće: IZMJENA PONUDE ili POVLAČENJE PONUDE. Računanje cijene 5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, za opisane usluge, cijenu i vrijednost Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude Dobavljač će navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za sve usluge (sa svim porezima). 7

8 5.15 Cijena rada servisera koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o., Sarajevo, protokol aerodroma, ul. Kurta Schorka br Rok za dostavljanje ponuda ističe u 12,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.18 Javno otvaranje ponuda će se održati u 12,30 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa Kurta Schorka 36, prostorija Upravne zgrade aerodroma, soba 54c. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 5.19 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke, dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 1% od vrijednosti ponude, uz uslov da istia ne može biti manja od 2.000,00 KM (riječima: dvijehiljdekonvertibilnih maraka) Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda isastavni je dio ponude. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) bezuslovna bankovna garancija, naplativa na prvi poziv Dokumenat koji je pomenut u tački a) treba biti validan tokom cijelog perioda važenja ponude. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 5.23 Ponude moraju važiti 120 dana od dana otvaranja ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev,a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu. 8

9 6. KVALIFIKACIJA Kriteriji za učešće i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa čl Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa članom 23. Zakona ponuda će biti odbijena ako je dobavljač: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a. Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b. Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; NAPOMENA: Ponuđač je obavezan dostaviti jednu potvrdu na kojoj je evidentirano nepostojanje razloga navedenih u tački a) i b) ove podtačke ili dvije potvrde koje će evidentirati nepostojanje razloga navedenih u tački a) odnosno b) ove podtačke. 9

10 c. Izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; NAPOMENA: Ukoliko je ponuđač kažnjavan treba dostaviti dokaz da je izvršio plačanje novčane kazne i troškova postupka odnosno da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti; Za ugovorni organ je validno uvjerenje o nekažnjavanju ponuđača kao pravnog lica a ne uvjerenje o odgovornom licu u pravnom licu. d. Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Sporazum o izmirenju duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ. NAPOMENA: Uvjerenja izdata poslije 10-og u mjesecu da bi bila, prihvatljiva za ugovorni organ trebaju sadržavati podatak da su doprinosi plaćeni za predhodni mjesec, dok uvjerenja izdata do 10-og u mjesecu trebaju imati podatak o plaćanju mjeseca koji je predhodio predhodnom mjesecu (npr. Uvjerenje od treba sadržavati da je plaćen doprinos za februar); e. Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze. (Uprava za indirektno oporezivanje i Poreska uprava-sporazum o izmirenju duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ) u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. NAPOMENA: Ponuđač je obavezan dostaviti Izvod iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Za ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama registracija starija od tri mjeseca. Ukoliko je ponuđač pravno lice koje je registrovano u Registru udruženja kod Federalnog ministarstva pravde, obavezan je dostaviti Rješenje o upisu u Registar udruženja koje je izdato u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama ( Službene novine FBiH br.45/02) i Potvrdu Federalnog ministarstva pravde koja ne smije biti stariji od tri mjeseca kao dokaz da Udruženje nije brisano iz Registra udruženja koji se vodi kod Federalnog ministarstva pravde. PAŽNJA: Ukoliko je za zakonito obavljanje djelatnosti pored registracije potrebno ispunjenje i nekog drugog uslova (odobrenje, rješenje, dozvola, certifikat, licenca) ovdje se može priložiti i taj dokument Ekonomska i finansijska podobnost: a) Popunjen obrazac za cijenu ponude roba za LOT. iz tenderske dokumentacije sa popunjenim jediničnim cijenama izražena u KM bez uračunatog PDV-a, iznos PDV-a i ukupna vrijednost sa uključenim PDV-om, kao i ovjera obrasca kojom ponuđač prihvaća navedene zahtjeve; 10

11 b) Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda; c) Potpisana i ovjerena izjava o nepromjenjivosti cijena u ugovornom periodu; d) Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko bude izabran prihvatiti plaćanje u roku do 15 dana od datuma fakturisanja. 6.5 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove: a. Ponuđač je dužan priložiti dokaz/certifikat da je ovlašteni serviser predmetne marke automobila; b. Izjava da će ponuđač ugrađivati isključivo original rezervne dijelove i koristiti originalni potrošni materija; c. Izjava da će ponuđač rezervne dijelove i potrošni materijal obračunavati po važećem cijenovniku ponuđača, na dan narudžbe; d. Izjava o udaljenosti servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo, izražena u kilometrima; e. Izjava o vremenu obavljanja servisa izražena u radnim danima; f. Izjava o dužini garancije na obavljene usluge/servis; g. Izjava ponuđača da će nakon izvršenog servisa priložiti garantni rok proizvođača na ugrađene dijelove; h. Izjava ponuđača da je u potpunosti proučio tendersku dokumetaciju i da prihvata uslove iz tenderske dokumentacije; i. Izjava o prihvatanju sigurnosno-bezbjedonosnih mjera na aerodromu prilikom vršenja usluga i isporuke robe. 6.6 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.7 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4, 6.5 i 6.6 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane dobavljača, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. NAPOMENA: Svi dokumenti koje zahtijeva ugovorni organ u tačkama 6.3 i 6.5 tenderske dokumentacije ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponuda, osim dokumenata (certifikati, uvjerenja i sl.) kojima dobavljač dokazuje sticanje znanja, stručne ili tehničke osposobljenosti. Ukoliko je dokument o uspostavljanju određenog prava ili davanju određenog ovlaštenje stariji od 3 mjeseca potrebno je dostaviti odgovarajuću potvrdu da je predmetni dokument još na snazi. 6.8 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 11

12 6.9 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom člana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH, br. 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje nesmiju predstavljati izmjenu ponude niti bitini aspekt ponude, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitini aspekt ponude niti narušava konkurencija Dobavljači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 7. OCJENA PONUDA Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 7.1 Ekonomski najpovoljnija ponuda. Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda: 1) Cijena...65 % 2) Udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo...15 % 3) Brzina servisiranja i otklanjanja kvarova...10 % 4) Dužina garancije na usluge/servis...10 % Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + M Pri čemu je: G ukupan broj bodova P broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu pružanja usluga T broj bodova koji je dobavljač dobio za udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo S broj bodova koji je dobavljač dobio za brzinu servisiranja i otklanjanja kvarova M - broj bodova koji je dobavljač dobio za dužinu garancije na usluge/servis 12

13 1. Cijena Maksimalan broj bodova [65] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: Pl P = [65] Pt Pri čemu je: P broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu Pl najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [65] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo Maksimalan broj bodova [15] će se dodijeliti dobavljaču koji je predočio najmanju udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo izaženu u kilometrima. Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: Tl T = [15] Tt Pri čemu je: T broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo Tl Najmanja udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo koja je ponuđena u postupku nabavke Tt Udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [15] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najmanju udaljenost servisa od Međunarodnog aerodroma Sarajevo 4. Brzina servisiranja i otklanjanja kvarova Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najmanji broj radnih dana potreban za servisiranje i otklanjanje kvarova od dana plasiranja narudžbenice. Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: Sl S = [10] St Pri čemu je: 13

14 S broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni broj dana potreban za servisiranje i otklanjanje kvarova od dana plasiranja narudžbenice Sl Najmanji broj dana potreban za servisiranje i otklanjanje kvarova od dana plasiranja narudžbenice koji je ponuđen u postupku nabavke St Broj dana potreban za servisiranje i otklanjanje kvarova od dana plasiranja narudžbenice koji je predložen u ponudi koja je predmet ocjene [10] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najmanji broj dana potreban za servisiranje i otklanjanje kvarova od dana plasiranja narudžbenice 5. Dužina garancije na izvedene usluge/servis Maksimalan broj bodova [10] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najdužu garanciju na izvedene radove izraženu u mjesecima. Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: Mt M = [10] Mn Pri čemu je: M broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu dužinu garancije na izvedene usluge/servis Mt Dužina garancije na radove ponuđena u ponudi koja je predmet ocjene Mn Najduža garancija na ponuđene usluge/servis u svim ponudama koje su predmet ocjene [10] maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najdužu garanciju na izvedene usluge/servis Preferencijalni tretman domaćeg 7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. 7.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 35. Zakona. 7.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra Bosne i Hercegovine. 7.5 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora iz BiH. Dokument kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH je izjava dobavljača. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od dobavljača tražiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u određenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. 14

15 Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, ugovorni organ će zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 7.8 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljaču za pružanje usluga; c) originalnosti usluga koje dobavljač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati. Ispravke grešaka i propusta 7.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje. 8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA 8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u vremenskom roku koji je određen u članu 51. Zakona. 8.2 Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. 8.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4). Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u 15

16 slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu. 9. POTPISIVANJE UGOVORA 9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora Ne zahtijeva se Uslovi iz ugovora 9.2 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja. Garancija i druge obaveze dobavljača 9.3 Dobavljači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi. 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI 10.1 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve zmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. 11. ANEKSI Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude 16

17 Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija Aneks 5: Izjava dobavljača 17

18 ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE Naziv ugovora: Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova: Lot 1 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Iveco Lot 2 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Mercedes Lot 3 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Volkswagen Lot 4 Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila Škoda Obavještenje o nabavci objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 58 od PRIMA: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena dobavljača Potpis Glavni dobavljač* Član grupe ponuđača* Itd * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks 18

19 ANEX 5 IZJAVA DOBAVLJAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije. Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. 2. Nudimo pružanje slijedećih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot 1... KM Lot 2... KM Lot 3... KM Lot 4... KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3. tenderske dokumentacije. 4. Dajemo popust na cijene usluge/servisa u iznosu od [ %], ili [...] u slučaju da nam bude dodijeljen ugovor. 5. Dajemo popust na cijene dijelova u iznosu od [ %], ili [...] u slučaju da nam bude dodijeljen ugovor. 6. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. 7. Ova ponuda važi [. ] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do [../../.] (datum). 8. Garancija ponude je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije. 9. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni. Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača: [ ] Potpis: [ ] Mjesto i datum: [.. ] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih] 19

20 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ANEKS 1 Lot 1 - Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila IVECO Naziv dobavljača Ponuda br. 1 2 Red. br. 1 Opis roba Cijena radne snage angažovane na servisu sljedećih IVECO vozila: - Eurotrakker MP260E30H kamion (3 kom) - Eurotrakker MP380E34 kamion (2 kom) - Magirus kamion - Turbodaily i WD kamion (3 kom) - 35C12 kamionet - Daily Furgon 29L11V kombi - Turbodaily 35S12 kombi (4x6) Zemlja porijekla Količina Jedinica mjere Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troške) Ukupna cijena po stavci 8 9 (7x8/100) Rabat % Iznos rabata 10 (7-9) Ukupna cijena po stavki bez PDV-a sa uključenim rabatom (10+11) Iznos PDV-a 17% Ukupna cijena po stavki sa PDV-om a Električarski radovi 160 h b Mehaničarski radovi 160 h c Limarski radovi 40 h d Lakirerski radovi 20 h e Vulkanizerski radovi 20 h UKUPNO : 400 h

21 Ukupno obračunat rabat u iznosu od: Osnovica za PDV: Iznos PDV: UKUPNO: Slovima: KM Ovjera i potpis dobavljača: Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku od a do e mora se navesti cijena; 2. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljačima; 3. U slučaju nabavke novih vozila u periodu trajanja ugovora primjenjivati će se dogovoreni uslovi i cijene. 21

22 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ANEKS 1 Lot 2 - Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila MERCEDES Naziv dobavljača Ponuda br. 1 2 Red. br. 1 Opis roba Cijena radne snage angažovane na servisu sljedećih MERCEDES BENZ vozila: - Vario - Sprinter 316CDI Minibus - Vito 111CDI - Actros Actros 4141 kamion (2 kom) (4x6) Zemlja porijekla Količina Jedinica mjere Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troške) Ukupna cijena po stavci 8 9 (7x8/100) Rabat % Iznos rabata 10 (7-9) Ukupna cijena po stavki bez PDV-a sa uključenim rabatom (10+11) Iznos PDV-a 17% Ukupna cijena po stavki sa PDV-om a Električarski radovi 140 h b Mehaničarski radovi 140 h c Limarski radovi 10 h d Lakirerski radovi 5 h e Vulkanizerski radovi 5 h UKUPNO : 300 h

23 Ukupno obračunat rabat u iznosu od: Osnovica za PDV: Iznos PDV: UKUPNO: Slovima: KM Ovjera i potpis dobavljača: Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku od a do e mora se navesti cijena; 2. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljačima; 3. U slučaju nabavke novih vozila u periodu trajanja ugovora primjenjivati će se dogovoreni uslovi i cijene. 23

24 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ANEKS 1 Naziv dobavljača Ponuda br. Lot 3 - Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila VOLKSWAGEN 1 2 Red. br. 1 Opis roba Cijena radne snage angažovane na servisu sljedećih VOLKSWAGEN vozila: - Transporter t4 - Passat 1,9 TDI - Passat 2,0 TDI - Novi Passat 2,0 TDI - Caddy (2 kom) (4x6) Zemlja porijekla Količina Jedinica mjere Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troške) Ukupna cijena po stavci 8 9 (7x8/100) Rabat % Iznos rabata 10 (7-9) Ukupna cijena po stavki bez PDV-a sa uključenim rabatom (10+11) Iznos PDV-a 17% Ukupna cijena po stavki sa PDV-om a Električarski radovi 80 h b Mehaničarski radovi 80 h c Limarski radovi 20 h d Lakirerski radovi 10 h e Vulkanizerski radovi 10 h UKUPNO :

25 Ukupno obračunat rabat u iznosu od: Osnovica za PDV: Iznos PDV: UKUPNO: Slovima: KM Ovjera i potpis dobavljača: Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku od a do e mora se navesti cijena; 2. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljačima; 3. U slučaju nabavke novih vozila u periodu trajanja ugovora primjenjivati će se dogovoreni uslovi i cijene. 25

26 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ANEKS 1 Lot 4 - Servis i nabavka rezervnih dijelova za vozila ŠKODA Naziv dobavljača Ponuda br. 1 2 Red. br. 1 Opis roba Cijena radne snage angažovane na servisu sljedećih ŠKODA vozila: - Octavia Elegance - Octavia - Fabia (3 kom) (4x6) Zemlja porijekla Količina Jedinica mjere Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troške) Ukupna cijena po stavci 8 9 (7x8/100) Rabat % Iznos rabata 10 (7-9) Ukupna cijena po stavki bez PDV-a sa uključenim rabatom (10+11) Iznos PDV-a 17% Ukupna cijena po stavki sa PDV-om a Električarski radovi 80 h b Mehaničarski radovi 80 h c Limarski radovi 20 h d Lakirerski radovi 10 h e Vulkanizerski radovi 10 h UKUPNO : 200 h

27 Ukupno obračunat rabat u iznosu od: Osnovica za PDV: Iznos PDV: UKUPNO: Slovima: KM Ovjera i potpis dobavljača: Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku od a do e mora se navesti cijena; 2. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljačima; 3. U slučaju nabavke novih vozila u periodu trajanja ugovora primjenjivati će se dogovoreni uslovi i cijene. 27

28 ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE Informacija koja je povjerljiva Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi Razlozi za povjerljivost tih informacija Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive Potpis i pečat dobavljača

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Složeni tipovi podataka

Složeni tipovi podataka Složeni tipovi podataka Složeni tipovi? C raspolaže sljedećim složenim tipovima podataka: polja (indeksirane promjenljive) jednodimenzionalno = NIZ, dvodimenzionalno = MATRICA, višedimenzionalno strukture

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1)

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1) Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste Date su sledeće deklaracije: typedef int CeoBroj; typedef int *PokazivacNaCeoBroj; typedef int NizCelihBrojeva[100]; CeoBroj *pokaza;

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj,

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1 ISC Bind9 Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak 2002. Bind9 / str. 1 Tijekom prezentacije ako što nije jasno - pitajte! ako što nije točno - ispravite! diskusija je poželjna i produktivna ako je

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer

PROJEKTOVANJE SOFTVERA

PROJEKTOVANJE SOFTVERA Elektrotehniči fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za računarsku tehniku i informatiku skripta za predmet PROJEKTOVANJE SOFTVERA Igor Tartalja Beograd, 2011. Besplatan primerak This copy is not for

Detaljer

Norveški jezik A1 i A2 Syllabus

Norveški jezik A1 i A2 Syllabus Norveški jezik A1 i A2 Syllabus Zima/proljeće, 2016 Informacije o instruktoru Instruktor(i) Email Lokacija i dostupnost 1. Sanja Mehremić E-mail adresa: alsame2012@gmail.com Bosmal City Center, 4.sprat,

Detaljer

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki BHG br 1 mart 2016 final za web 1:Layout 1 4/7/2016 2:53 PM Page 1 Godina/år XV, Broj/No 1, mart-april, 2016. Pris: 50 NOK U susret nam dolazi najdraži gost - ramazan Otvaranje džamije Ferhat - paše (Ferhadije)

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

Norveški jezik A1 i A2 Syllabus

Norveški jezik A1 i A2 Syllabus Norveški jezik A1 i A2 Syllabus Zima/proljeće, 2017 Informacije o instruktoru Instruktor Email: nes.studio@outlook.com Lokacija i dostupnost 1. Sanja Mehremić Bosmal City Center, 4.sprat, srijeda i petak,

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom 2009 PODGORICA 1 SADRŽAJ SADRŽAJ... 2 RIJEČ PRIREĐIVAČA... 3 PRVI DIO: PRAVOPISNA PRAVILA... 7 I. PISMA... 8 II. VELIKA I MALA POČETNA SLOVA... 10 III.

Detaljer

Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji

Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji Matematičke metode u kemiji Numeričke metode u kemiji Mnogi na matematiku svedivi kemijski problemi nisu egzaktno rješivi. Stoga se u kemiji puno koriste numeričke metode. 1 Metoda najmanjih kvadrata Jedna

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

4. Grafič ke funkčije

4. Grafič ke funkčije 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust 2015. godine

Detaljer

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz ÈASOPIS HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA godište 13. Broj 1 (103) ožujak 2004. cijena 15 kuna Aurora u Hrvatskoj TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade

Detaljer

ISLfiMIZRCIJR BOSNE I HERCEGOV1NE

ISLfiMIZRCIJR BOSNE I HERCEGOV1NE H. MEHMED HANDŽIĆ ISLfiMIZRCIJR BOSNE I HERCEGOV1NE I PORIJEKLO BOSANSKO-HERCEGOVA ČKIH MUSLIMANA SARAJEVO 1940 ISLAMSKA DIONI ČKA ŠTAMPARIJA Jedno pitanje, koje do danas nije valjano obra đeno je pitanje

Detaljer

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa Ako nađete jeftinije vraćamo razliku GARANTOVANO UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa zimskom rasprodajom # 5 POLASCI FEB I MAR I APR Za rezervacije do 7. februara Ne propustite zimski POPUST ZA

Detaljer