P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE"

Transkript

1 Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana godine, donio je P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema elektri ne energije lan 1 (1) Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema (u daljem tekstu: Pravila) ure uju pogon i na in upravljanja distributivnom mrežom u elektroenergetskom sistemu, s ciljem obezbje enja sigurnog i kvalitetnog rada distributivnog sistema u uslovima uspostavljanja slobodnog tržišta elektri ne energije. (2) Ovim Pravilima se ure uju: 1) na in održavanja i razvoj distributivnog sistema; 2) na in planiranja i tehni ki uslovi za planiranje; 3) rad i funkcionisanje distributivnog sistema; 4) tehni ki uslovi za priklju enje na distributivni sistem i interkonekciju sa drugim sistemima; 5) na in dostavljanja podataka i informacija operatoru prenosnog sistema i drugim energetskim subjektima koji su neophodni za njihov rad; 6) na in rada distributivnog sistema u vanrednim ili hitnim situacijama; 7) opšti uslovi za koriš enje distributivnog sistema; i 8) uslovi za raskid ugovora o koriš enju distributivnog sistema koji ne otežavaju promjenu snabdijeva a. Distributivni sistem lan 2 (1) Distributivni sistem elektri ne energije ine postrojenja 35 kv, transformatori 35/X kv i vodovi 35 kv, kao i postrojenja, transformatori i vodovi nižeg naponskog nivoa, do mjesta priklju ka korisnika sistema, kao i objekti, telekomunikaciona i informaciona oprema i druga infrastruktura neophodna za njegovo funkcionisanje. (2) Distributivni sistem obuhvata cjelokupnu distributivnu mrežu na kojoj pravo koriš enja ima ODS, kao i elemente elektroenergetskih objekata ili mreže visokog i srednjeg napona koji su u vlasništvu, odnosno na kojima pravo koriš enja imaju korisnici distributivnog sistema, a preko kojih se fizi ki vrši distribucija elektri ne energije u uobi ajenom uklopnom stanju. Podru je primjene lan 3 (1) U tehni ko-tehnološkom pogledu, Pravila se primjenjuju na distributivni sistem, kao i na djelove sistema u vlasništvu korisnika, odnosno na kojima pravo koriš enja imaju korisnici. 131

2 lan 4 (1) Pravila se odnose na: 1) operatora distributivnog sistema ; 2) operatora prenosnog sistema; 3) proizvo a e priklju ene na DS; 4) snabdjeva e; i 5) korisnike. lan 5 Osnovne obaveze i odgovornosti kod primjene Pravila (1) Kod izvo enja aktivnosti iz svoje nadležnosti, propisanih lanom 91 Zakona o energetici, ODS je obavezan da primjenjuje Pravila na pravi an i nediskriminatoran na in. (2) Elektroenergetski subjekti i korisnici na koje se odnose pojedini djelovi Pravila, obavezni su da ih primjenjuju. (3) Ukoliko su pojedini subjekti ili korisnici obavezni, a nijesu u mogu nosti da primijene odre ene obaveze iz Pravila, mogu podnijeti zahtjev za privremenim izuze em od pojedine obaveze. (4) Zahtjev iz stava 3 ovog lana podnosi se ODS, a ODS zahtjev podnosi Agenciji. (5) Zahtjev za izuze e mora sadržati sljede e: 1) detaljan opis u pogledu kojih pojedina nih obaveza i u kojoj mjeri se traži izuze e, i gdje to ima smisla, na kom podru ju ili djelu distributivne mreže/sistema; 2) detaljno obrazloženje zašto se izuze e traži; 3) predložene mjere za prevazilaženje razloga koji su doveli do potrebe traženja izuze a, kao i predložene mjere prevazilaženja posledica traženog izuze a za vrijeme predloženog trajanja izuze a; i 4) vremenski rok na koji se izuze e traži. (6) Operator distributivnog sistema e po podnesenom zahtjevu odlu iti u roku od 15 dana. Nepredvi ene okolnosti i izvještavanje lan6 (1) Ukoliko nastanu okolnosti koje odredbama ovih Pravila nijesu predvi ene, odnosno ije se nastupanje nije moglo sprije iti, a djelovanje tih okolnosti može prouzrokovati izmjenjene tehni ke uslove koriš enja distributivnog sistema i izazvati posljedice po DS i korisnike, ODS ima pravo i obavezu da preduzme mjere kojima e najbrže otkloniti štetne posljedice za DS i korisnike. Povjerljivost informacija i podataka lan7 (1) Kod primjene ovih Pravila ODS je dužan da primjenjuje Pravila za uvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija. 132

3 Tuma enje Pravila lan8 (1) Energetski subjekti ili korisnici mogu od ODS zahtijevati dodatna tuma enja o primjeni bilo koga dijela Pravila. ODS je dužan da energetskom subjektu ili korisniku dostavi zahtijevano tuma enje. Skra enice lan9 (1) Skra enice upotrijebljene u ovim Pravilima imaju sljede e zna enje: - APU: automatsko ponovno uklju enje; - AC Alternate Current: naizmjeni na struja; - VN: visoki napon; - DS: distributivni sistem; - DC Direct current: jednosmjerna struja; - EES: elektroenergetski sistem; - ET: energetski transformator; - IEC:internacionalni energeski standardi; - ZUDS: zaštitni ure aj diferencijalne struje; - KPK: kablovska priklju na kutija; - ME: mala elektrana; - MRO: mjerno - razvodni orman; - MTK: mrežna trofrekventna komanda; - NMT: naponski mjerni transformator; - NN: niski napon; - PS:prenosni sistem; - ODS:operator distributivnog sistema; - EEO elektroenergetski objekt - OPS: operator prenosnog sistema; - RAE: regulatorna agencija za energetiku; - RTK: radio trofrekventna komanda; - SKS: samonosivi kablovski snop; - SMT: strujni mjerni transformator; - SN: srednji napon; - TS: transformatorska stanica. Zna enje izraza lan 10 (1) Izrazi upotrijebljeni u ovim Pravilima, imaju sljede a zna enja: 1) agencija: regulatorna agencija za energetiku; 2) vanredne okolnosti: nepredvidljivi prirodni doga aji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, potresi, požari, olujni vjetrovi), kao i druge okolnosti koje proglasi nadležni organ (opšta nestašica elektri ne energije, neposredna ratna opasnost i dr.); 133

4 3) vanredni pregled: pregled koji se vrši u slu aju izuzetno pogoršanih pogonskih uslova ili ukazane potrebe; 4) opseg vrijednosti optere enja: a.za proizvodne jedinice: optere enje izme u tehni kog minimuma i raspoložive snage proizvodne jedinice; b. za vodove: optere enje koje odre uje dozvoljeno termi ko optere enje provodnika; c. za energetske transformatore: optre enje izme u praznog hoda i nazivne snage transformatora. 5) gubici u distibutivnoj mreži: razlika izme u preuzete i isporu ene elektri ne u distributivnoj mreži; 6) distributivni centar upravljanja: posebno organizovan dio operatora distributivnog sistema - odgovoran za sadržaj naloga za manipulacije u vezi rada pogona i upravljanja distributivnim sistemom; 7) depeša: je saopšteno i obostrano zabilježeno i registrovano kratko i važno obavještenje, zahtjev ili odobrenje pogonskog zna aja. Depeše se obavezno obostrano upisuju u knjigu depeša, a predaju se, odnosno primaju, putem govornih telekomunikacionih veza uz sravnavanje teksta, telegramom, faksom ili elektronskom poštom; 8) dozvola za rad: je dokumenat koji OD daje rukovodiocu radova nakon sprovo enja aktivnosti na obezbje enju mjesta rada. Dozvola za rad se izdaje na odgovaraju im obrascima i po jedan primjerak moraju imati rukovodilac radova i OD; 9) element distributivnog sistema: oprema ili ure aj, odnosno skup opreme ili ure aja koji ine dio distributivne mreže ili distributivnog objekta sa specifi nim funkcijama u distribuciji elektri ne energije, kao što su: podzemni ili nadzemni elektroenergetski vod ( dalekovod, vod, kabl ), energetski transformator, sabirnica, prekida, rastavlja i dr; 10) energetski vod: je zajednicki naziv za nadzemni i podzemni vod; 11) energetsko postrojenje-transformatorska stanica, odnosno razvodno postrojenje: je objekat namijenjen za transformaciju, odnosno razvo enje elektricne energije; 12) energetski objekat: je objekat u kojem se vrši jedna ili više tehnoloskih funkcija proizvodnje, prenosa, distribucije elektricne energije; 13) energetski subjekt: privredno društvo, pravno lice, koje obavlja energetsku djelatnost; 14) fliker: pojava koju zapaža ljudsko oko pri promjeni osvjetljenja rasvjetnog tijela. Pojava nastaje kao posljedica promjene odre enog nivoa i frekvencije napona napajanja rasvjetnog tijela. Pojava se naj eš e karakteriše s dva indeksa ja ine: - indeks ja ine flikera kratkog trajanja (period 10 minuta), P st - indeks ja ine flikera dugog trajanja (12 mjerenja P st u periodu od 120 minuta), P lt : 15) zakon: zakon o energetici; 16) kvalifikovani kupac: je krajnji kupac koji može da kupuje elektri nu energiju od snabdijeva a, po sopstvenom izboru; 17) isklju enje: radnja koju preuzima distributer radi odvajanja postrojenja i instalacija korisnika od distributivne mreže; 18) kvar: doga aj koji nastaje na opremi i dovodi do prestanka normalnog izvršavanja funkcije opreme i ispada te opreme iz pogona; 19) korisnik sistema: fizi ko ili pravno lice (proizvo a ili kupac) iji je objekat priklju en na distributivni sistem, odnosno trgovac ili snadbjeva elektri nom energijom kao energetski subjekt 134

5 koji ima pravo pristupa distributivnom sistemu radi prodaje elekti ne energije kupcu ili kupovine elekti ne energije od proizvo a a; 20) kupac elektri ne energije: pravno ili fizi ko lice koji kupuje elekti nu energiju za svoju sopstvenu potrošnju i iji je objekat priklju en na distributivni sistem; 21) mala elektrana: postrojenje, instalisane snage do 10 MVA, u kojem se odvija proces pretvaranja drugih oblika energije u elektri nu energiju, odnosno vrši proizvodnja elektri ne energije; 22) manipulacija je svaka promjena uklopnog stanja elementa DS; 23) mjerno mjesto: mjesto na kome se mjeri preuzeta, odnosno predata elektri na energija i snaga; 24) mjerni ure aji: ure aji za mjerenje i registraciju elekti ne energije, snage i ostalih energetskih veli ina koje karakterišu elekti nu energiju; 25) mjerenja i ispitivanja: skup radova i postupaka sa mjernim i ispitnim ure ajima pomo u kojih se utvr uju vrijednosti mjerenih veli ina i na osnovu toga se odre uje stanje distributivnog objekta ili dijela objekta; 26) mjesto priklju enja: spojno mjesto u kojem se priklju ak spaja na distributivnu mrežu; 27) mjesto primopredaje elektri ne energije: mjesto na kome se elektri na energija isporu uje iz, odnosno preuzima u distributivni sistem; 28) nazivni napon: napon kojim su mreža ili oprema ozna eni i u odnosu na koji se daju njihove karakteristike; 29) nalog za rad: je dokumenat u kome je precizno definisan EEO DS i ta no mjesto rada, radni zadatak, osoba zadužena za obezbje enje mjesta rada i izvršioci, i isti se izdaje rukovodiocu radova; 30) neplanirano održavanje: je proces koji se sastoji u popravkama objekata nakon iznenadnog nastanka kvara i kao posljedica potrebe za preduzimanjem hitnih mjera na objektu nakon utvr ivanja nekog nedostatka ili kvara; 31) niskonaponska mreža: mreža nazivnog napona do 1 kv; 32) normalan pogon: pogon pri kojem nijedan element distributivnog sistema nije ispao iz pogona zbog kvara niti je preoptere en; 33) obra unsko mjerno mjesto: mjesto u mreži na kojem se mjeri koli ina elektri ne energije i/ili snage koju korisnik preuzima i/ili isporu uje u mrežu; 34) operator distributivnog sistema: subjekt koji obavlja djelatnost distribucije elektri ne energije i koji je odgovoran za funkcionisanje, koriš enje, pouzdanost, upravljanje, održavanje i razvoj distributivnog sistema na odre enom podru ju; 35) osiguranje mjesta rada: zna i izvršiti manipulaciju, primijeniti odre eni postupak, zaštitnu opremu i sredstva li ne zaštite na radu u cilju sprije avanja nezgoda na radu; 36) obavještenjeo završetku radova: je dokumenat koji osobi zaduženoj za obezbje enje mjesta rada predaje rukovodilac radova. Ovim dokumentom koji se izdaje na odgovaraju em obrascu, rukovodilac radova obavještava da su radovi završeni. 37) plan investicija: godišnji plan izgradnje novih i rekonstrukcije postoje ih objekata i elemenata distributivnog sistema koji se donosi u skladu s planovima razvoja distributivnog sistema i ini dio godišnjeg programa poslovanja; 38) prekid isporuke: stanje u kome nema isporuke elektri ne energije i snage odre enom korisniku ili grupi korisnika; 39) preventivno održavanje: je planski proces koji se sprovodi na osnovu strategije održavanja; 40) pregled: podrazumijeva periodi nu provjeru osnovnih parametara energetskih objekata za utvr ivanje stanja i pogonske spremnosti energetskog objekta ili dijela objekta; 135

6 41) proizvodja : energetski sub ekt, odnosno pravno ili fizi ko lice i i e ob ekat za proizvodnju elektri ne energi e priklju en na distributivni sistem; 42) priklju ak: skup elektri nih vodova, opreme, mjernih ure aja i ure aja srednjeg i niskog napona kojima su elektri ni ure aji krajnjeg kupca, preko ta ke napajanja, povezani sa distributivnim sistemom u mjestu priklju enja; 43) radovi na održavanju: obuhvataju pregled, održavanje i remont kao i povremenu kontrolu postrojenja, kompletnost i ažurnost tehni ke, pogonske dokumentacije, kao i dokumentacije vezane za elektroenergetski objekat; 44) rekonstrukcija, revitalizacija: izvo enje gra evinskih i drugih radova na postoje em distributivnom objektu kojima se mijenjaju konstruktivni elementi, tehnicke karakteristike, poboljsava njegova funkcionalnost, mijenja namjena ili mijenjaju uslovi po kojima je, na osnovu odobrenja za gra enje, izgra en objekat. Rekonstrukcijom se smatraju i radovi kojima se znatno ošte eni objekat, dovodi u stanje prije ošte enja ako je ošte enje nastalo usled starosti objekta ili kao posledica prirodnih nepogoda; 45) remont: radovi održavanja u ve em obimu koji se izvode periodi no na osnovu utvr enog stanja tokom periodi nog pregleda ili prema uputstvima proizvo a a, a koji imaju za cilj da se ve im opravkama i zamjenama dotrajalih djelova, u granicama pogonskih potreba održi energetsko postrojenje u tehni ki ispravnom stanju, a preduzete radnje nemaju karakter rekonstrukcije; 46) rukovodilac radova: je odgovorno stru no lice kome je povjereno da sa ekipom ili samostalno izvrši rad ili nadzor nad radom u/na Elektroenergetskom objektu DS (u daljem tekstu: EEO DS); 47) saglasnost za priklju enje: upravni akt ko i, u skladu sa zakonom i drugim propisima, izdaje ODS, na osnovu koga se vrši priklju enje objekta na distributivni sistem elektri ne energije; 48) srednjenaponska mreža: mreža nazivnog napona 10 kv, 20 kv, i 35 kv; 49) tarifni kupac: je krajnji kupac koji se snabdijeva po regulisanim tarifama i nema pravo izbora snabdijeva a; 50) havarija: kvar ve eg obima, bitnog poreme aja funkcije ili znatnog ošte enja objekta ili elemenata distributivnog sistema. II. PLANIRANJE RAZVOJA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA Ciljevi planiranja lan 11 (1) Operator distributivnog sistema planira i odgovoran e za razvo distributivnog sistema, u skladu sa Zakonom o energetici i ovim Pravilima, pri emu je dužan da: 1) obezbijedi uslove za siguran, efikasan i kvalitetan rad distributivnog sistema; 2) blagovremeno obezbijedi dovoljne kapacitete mreže koji e zadovoljiti realne potrebe postoje ih korisnika distributivnog sistema za pove anje snage i potrošnje elektri ne energije; 3) obezbijedi dovoljne kapacitete distributivnog sistema za realne potrebe priklju enja novih korisnika na distributivni system; i 4) obezbijedi dinamiku izgradnje i rekonstrukcije distributivnog sistema na na in koji e zadovoljiti potrebe korisnika za elektri nom energi om, obezbijedi razvo distributivnog sistema prema urbanisti kim planovima, kao i da obezbijedi normalan pogon distributivnog sistema. (2) Prilikom planiranja razvoja distributivnog sistema, ODS mora voditi ra una o sljede im 136

7 principima: 1) pružanju usluga za distribuciju elektri ne energije u skladu sa Zakonom o energetici; 2) upotrebi sistema do tehni ki i ekonomski opravdanih granica; 3) odabir strategije razvoja prema tehnoekonomski optimalnim rješenjima; 4) ispunjavanju uslova propisanih standardima; 5) poštovanju propisa o zaštiti na radu, zaštite od požara, zaštite životne okoline; i 6) poštovanju propisa za kvalitet isporuke elektri ne energije. (3) Operator distributivnog sistema je dužan da, u skladu sa promjenama potrošnje, koje su uzrokovane priklju enjem novih korisnika i zahtjevima za pove anje snage postoje ih, ažurira i preispituje usvojene planove razvoja. Vrste planova razvo a lan 12 (1) Operator distributivnog sistema elektri ne energije dužan je da: 1) utvrdi desetogodišnji plan razvoja distributivnog sistema, uskla en sa strategijom razvoja energetike, akcionim planom i planom razvoja prenosnog sistema, koji se ažurira svake tre e godine; i 2) utvrdi godišnji investicioni plan prema potrebama korisnika sistema, u skladu sa desetogodišnjim planom razvoja distributivnog sistema i prostorno-planskim dokumentima. Opšti uslovi za koncipiranje distributivnog sistema lan 13 (1) Prilikom planiranja razvoja distributivnog sistema, ODS je dužan da korisnicima obezbijedi kvalitet elektri ne energije i nivo sigurnosti rada distributivne mreže, koji su utvr eni ovim Pravilima. (2) Viši nivo kvaliteta elektri ne energije ili sigurnosti napajanja ODS i korisnici obezbje uju odgovaraju im tehni kim rješenjima prema posebno ugovorenim uslovima. (3) Operator distributivnog sistema je dužan da distributivni sistem planira i izgra uje na na in koji e obezbijediti njegovu prilagodljivost izmijenjenim uslovima u odnosu na pretpostavljene, obezbje uju i širok ospeg ulaznih parametara, etapnu izgradnju na na in koji e obezbijediti njegovu lakšu dogradnju, odnosno ugradnju novih elemenata u izgra eni dio sistema. (4) Distributivni sistem se koncipira na na in koji e zadovoljiti sljede e uslove i zahtjeve: 1) kvalitet elektri ne energi e; 2) sigurnost napa anja; 3) ekonomi nost; 4) zaštitu životne sredine; 5) ednostavnost; 6) fleksibilnost; 7) upravljivost; i 8) mogu nost uklapanja u posto e u mrežu. Kvalitet lan 14 (1) Elementi elektri nog sistema u postrojenju korisnika moraju biti izgra eni i podešeni tako da, dok su u pogonu, nemaju uticaja na kvalitet elektri ne energije u distributivnom sistemu ili kod tre eg lica, kao i da ne dolazi do neželjenih uticaja prilikom prenosa signala i drugih informacija. 137

8 (2) Korisnik je dužan da minimizuje pojavu naponskih flikera u ta ki priklju ka na distributivni sistem. Naponski fliker se definiše kao nagla promjena efektivne vrijdnosti naponskog talasa koja je obi no izazvana priklju ivanjem postrojenja korisnika koje izobli uje normalnu sinusnu naponsku krivu. Pojava flikera se opisuje preko dva indeksa ja ine: Pst - Indeks ja ine flikera kratkog trajanja koji se dobija mjerenjem u toku perioda od 10 minuta; i Plt - Indeks ja ine flikera dugog trajanja koji se izra unava za period od 120 minuta. (3) U toku normalnog radnog režima naponske prilike se moraju održavati u slede im granicama: 1) Frekvencija napona u opsegu od Hz; i 2) dozvoljeni opseg napona, prema tabeli T.22.1 ( l.24 stav 4) Sigurnost lan 15 (1) Sigurnost napa anja se obezbe u e tako što se tehni ka rešenja bira u na osnovu analize pouzdanosti ko a obuhvata vjerovatno u kvarova, visinu šteta zbog neisporu ene elektri ne energi e i stepen neprihvatljivosti prekida isporuke. Tako e se koristi i kriteri um sigurnosti "n-1", ko i se detaljni e razra u e u lanu 24 ovih Pravila. Radi obezbe enja sigurnosti napa anja planira se držanje optimalnog bro a rezervnih elemenata mreže i automatizaci a procesa rada (sistem daljinskog upravljanja, ugradnja pokaziva a kvarova na vodovima i drugo). Podaci i podloge za planiranje lan 16 (1) Podaci i podloge za planiranje su: 1) podaci o potrošnji elektri ne energi e u prethodnom periodu; 2) podaci o preuzeto elektri no energi i u prethodnom periodu; 3) podaci o mjerenjima; 4) urbanisti ki i demografski podaci; 5) podaci o mreži; i 6) podaci o novim korisnicima. lan 17 (1) Podaci o potrošnji elektri ne energi e u prethodnom periodu su: 1) ukupna potrošnja na konzumnom podru u ili njegovim djelovima sa strukturom (po naponskim nivoima, vremenu potrošnje i po grupama potrošnje); 2) prostorna raspodjela potrošnje po TS svih naponskih nivoa i po naseljima; 3) vršne snage i protekle aktivne i reaktivne energi e po TS 110/X kv i 35/10 kv; i 4) vršne snage, aktivne i reaktivne energi e korisnika i e e vršno optere enje ve e od 150 kw ili godišnja potrošnja ve a od kwh. lan 18 (1) Podaci o preuzeto elektri no energi i u prethodnom periodu su: 1) vršne snage aktivne i reaktivne energi e na mjestima preuzimanja iz prenosne mreže; i 2) podaci o proizvodnji elektrana priklju enih na DS. 138

9 lan 19 (1) Podaci o mjerenjima su: 1) stru e po izvodima i trafo poljima, napon sabirnica za TS110/X kv i 35/X kv (dispe erska mjerenja); i 2) izmjerene vrijednosti napona i stru a po TS X/0,4 kv u doba visokih optere enja. lan 20 (1) Urbanisti ki i demografski podaci su: 1) bro stanovnika i doma instava po naseljima prema prethodnim popisima; 2) planirani bro stanovnika za period izrade plana razvo a DS, ako se njime raspolaže; 3) prostorni i urbanisti ki planovi; i 4) planovi toplifikaci e i gasifikaci e. lan 21 (1) Podaci o mreži su: 1) ažurne karte sa svim trafostanicama 110/X kv 35/10 kv i vodovima napona 35 kv i 10 kv, po mogu nosti na digitalizovanim, georeferenciranim kartama podru a u odgovara u o razmjeri; 2) karakteristike vodova i TS; 3) ednopolne šeme i dispozici e TS; 4) uklopne šeme mreže za normalan pogon pri vršnom optere enju; 5) procjene vijeka tra anja elemenata mreže; 6) podaci o doga a ima na mreži; 7) edini ne cijene elemenata mreže za planski period; 8) edini ne cijene gubitaka za planski period; i 9) procjene prosje nih troškova održavanja za sve vrste ob ekata. lan 22 (1) Podaci o novim korisnicima DS i e se priklju enje o eku e u planskom periodu su: 1) odobrene snage iz izdatih rešenja o izdavanju saglanosti za priklju enje; 2) nedosta u i elektroenergetski ob ekti i om izgradnjom bi se stvorili uslovi za izdavanje novih rješenja o izdavanju saglasnosti za priklju enje; i 3) podaci o planiranim ob ektima iz prostorno-planske dokumentaci e. lan 23 (1) Proizvo a elektri ne energi e povezan na DS i drugi korisnik i e e vršno optere enje ve e od 150 kw ili mu e godišnja potrošnja ve a od kwh, dužan je do kra a una teku e godine, dostaviti ODS podatke potrebne za planiranje razvo a DS, i to: 1) predvi enu godišnju proizvodnju/potrošnju i vršnu snagu za narednih pet godina; 2) plan promjene obima proizvodnje ili tehnološkog procesa ko i uti u na potrošnju elektri ne energi e; i 3) plan ugradnje ure a a za kompenzaci u reaktivne energi e. Tehni ki kriteri umi za planiranje razvo a lan 24 (1) Pri planiranju distributivnog sistema, kriterijum dozvoljenog strujnog optere enja e osnovni tehni ki 139

10 kriteri um rada mreže, pri emu u normalnom pogonu ni edan od elemenata mreže ne smije biti optere en iznad optere enja za koje je dati element projektovan pomnožen sa faktorom iskoriš enja elementa. Faktor iskoriš enja elementa je odnos izme u maksimalnog optere enja koje se javlja u normalnom pogonu i optere enja za koje je dati element projektovan. Faktor iskoriš enja elementa se definiše strategijom i studijom razvoja mreže u zavisnosti od izbora oblika mreže i na ina rezerviranja. (2) Pri planiranju se analizira i rad mreže u poreme enom pogonu, pri emu se može ra unati sa trajno dozvoljenim stru nim optere enjima. Trajno dozvoljena strujna optere enja su maksimalne vrijednosti stru a, pri ko ima ne e do i do narušavanja svo stava materi ala. (3) Distributivni sistem treba da bude planiran tako da u svim etapama razvo a i pri svim optere enjima izme u maksimalnih i minimalnih, vrijednost napona ostane u okviru unaprijed odre enih granica. (4) Dozvoljena odstupanja napona iznad i ispod nazna ene vrijednosti za potrebe planiranja data su u tabeli T Tabela: T Nazna eni napon mreže Minimalni napon u normalnom pogonu Minimalni napon u poreme enom pogonu Maksimalan napon u normalnom pogonu kv kv kv kv / / / /0.242 (5) Kriteri um sigurnosti "n-1" (kriteri um ednostrukog ispada) podrazumijeva da ednostruki ispad elementa DS ne dovodi do narušavanja normalnog pogona DS. (6) Razvo srednjenaponske mreže 35kV i 10kV se planira uz poštovanje kriteri uma "n-1" tamo gdje e to ekonomski opravdano s obzirom na gustinu potrošnje elektri ne energi e. U ostalim slu a evima mreža se planira radi alno. Na zahtjev korisnika mreže se planira prema kriterijmu (n-1), u kojem slu aju troškove snosi korisnik mreže. (7) Kod niskonaponske mreže se ne primjenjuje kriteri um "n-1". Desetogodišni plan razvo a distributivnog sistema lan 25 (1) U desetogodišnjem planu razvo a se razra u e izabrana optimalna vari anta razvo a distributivnog sistema za planski period od 10 godina, koji u pravilu sadrži: 1) opis posto e eg stanja; 2) prognozu vršne snage i potrošnje elektri ne energi e; 3) pregled ob ekata svih naponskih nivoa planiranih za izgradnju i rekonstrukci u po godinama; 4) pregled opreme prate ih sistema: daljinskog upravljanja, upravljanja potrošnjom, telekomunikaci a, informacione opreme i drugog sa dinamikom ugradnje; 5) poseban elaborat o neophodnosti izgradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata operatora prenosnog sistema elektri ne energije koji uti u na razvoj DS; (2) Operator distributivnog sistema usaglašava svo desetogodišnji plan razvo a sa odgovara u im planom razvo a prenosnog sistema; (3) Operator distributivnog sistema usaglašava svo desetogodišnji plan razvo a sa srednjoro nim planovima razvo a susjednih distributivnih sistema; (4) Operator distributivnog sistema utvr uje desetogodišnji plan razvo a do kra a oktobra mjeseca u godini ko a prethodi desetogodišnjem periodu za ko i se plan utvr uje; 140

11 (5) na zahtjev zainteresovanih lica, ODS im dostavlja desetogodišnji plan razvo a; (6) desetogodišnji plan razvo a predstavlja osnovu za izradu godišnjih planova investici a; i (7) desetogodišnji plan razvoja je javni dokument dostupan u elektronskoj formi na Web strani ODS ili na zahtjev korisnika. (8) Izlazni rezultati desetogodišnjeg plana razvoja ine prije svega: 1) obim i dinamika izgradnje DS, potrebna sredstva za investici e i razvo DS, uz odgovara u i tabelarni i grafi ki prikaz; 2) pregled TS110/X kv i 35/X kv predvi enih za izgradnju i rekonstrukci u sa potrebnim sredstvima po godinama i konzumnim podru ima; 3) pregled vodova 35 kv i 10 kv predvi enih za izgradnju i rekonstrukci u sa potrebnim sredstvima po godinama i konzumnim podru ima; 4) pregled bro a TS X/0,4 kv po tipovima predvi enim za izgradnju i rekonstrukci u sa potrebnim sredstvima po godinama i konzumnim podru ima; i 5) pregled dužina vodova 0,4 kv po tipovima predvi enim za izgradnju i rekonstrukci u sa potrebnim sredstvima po godinama i konzumnim podru ima; (9) Desetogodišnji plan razvoja distributivnog sistema se ažurira svake tre e godinei dostavlja Agenciji na odobravanje. Godišnji investicioni plan razvoja distributivnog sistema lan 26 (1) Godišnji investicioni plan razvoja distributivnog sistema se utvr uje za djelove distributivnog sistema i usaglašava se sa planovima drugih imalaca licenci koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti i planovima korisnika distributivnog sistema i tako usaglašen predstavlja program razvoja za narednu godinu. (2) Godišnji planovi se rade na osnovu desetogodišnjeg plana razvoja i uskla uju sa prostorno planskim dokumentima. (3) Godišnji plan razvoja distributivnog sistema sedostavlja Agenciji na odobravanje. III. PRIKLJU ENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRI NE ENERGIJE Uslovi za pristup distributivnom sistemu lan 27 (1) Operator distributivnog sistema elektri ne energije dužan je da obezbijedi nediskriminatoran pristup distributivnom sistemu elektri ne energije u skladu sa Zakonom, opšte prihva enim tehni kim pravilima, procedurama i preporukama, koje donosi ODS, koja definišu: 1) primjenu standarda o na inu priklju enja na distributivni sistem i tehni ke, pro ektne i pogonske standarde ko e treba da ispune ODS i ob ekti korisnika DS ko i se priklju u u na distributivni sistem; 2) neophodne informaci e ko e e svaki korisnik distributivnog sistema staviti na raspolaganje ODS (tehni ki i pogonski podaci za odre ivanje i provjeru ispunjavanja uslova priklju ka na distributivni sistem); 3) mjesto priklju enja postrojenja i instalacija korisnika na distributivni sistem, koje je, u pravilu na mjestu preuzimanja / isporuke elektri ne energije; 4) mjesto mjerenja, karakteristike i strukturu mjerne opreme; 5) prijedlog odgovaraju eg tehni kog rješenja za priklju ak na distributivni sistem, ako tehni ki i pogonski uslovi na priklju nom mjernom mjestu odgovaraju parametrima u kojima instalacije i 141

12 postrojenja korisnika mogu raditi prema navedenim uslovima; 6) prijedlog mjera ODS, koje e omogu iti priklju enje korisnika na DS u slu ajevima kada tehni ki i pogonski uslovi u DS na obra unskom mjernom mjestu ne odgovaraju parametrima u kojima instalacije i postrojenja korisnika mogu raditi prema navedenim uslovima; 7) promjene, ako se zahtijeva izgradnja, poja avanje mreže ili posebne tehni ke promjene u mreži, pri emu ODS utvr uje opseg i proceduru tih promjena; 8) obavezu korisnika mreže da mora dimenzionisati svoju instalaciju i postrojenje prema zahtjevima utvr enim ovim Pravilima, kao i prema tehni kim preporukama i normama koje se temelje na na elima odre ivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (npr. emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli no), a u skladu sa ovim Pravilima; 9) da sastavni dio zahtjeva za priklju enje postrojenja, proizvo a a ili korisnika ija je priklju na snaga ve a od 5 MW ili kod kojih upravljanje postrojenjem obavljaju zaposleni za koje je obavezno osposobljavanje i provjera znanja za upravljanje postrojenjem, budu i pogonska upustva, koja predlaže korisnik, a potvrdjuje ODS; 10) obavezu operatora distributivnog sistema da priklju enje korisnika na distributivni sistem izvrši u skladu sa rješenjem o izdavanju saglasnosti za priklju enje; 11) da ugovor o priklju enju na distributivni sistem izme u ODS i korisnika bude zaklju en u skladu sa ovim Pravilima i Procedurom za izdavanje saglasnosti za priklju enje i zaklju ivanje ugovora o priklju enju, koje donosi ODS; 12) da se priklju enje na distributivni sistem vrši poslije zaklju enja ugovora o snabdijevanju izme u snabdjeva a i kupca; 13) obavezu korisnika koji se namjerava priklju iti na distributivni sistem da ODS omogu i nesmetan pristup mjernim ure ajima i instalacijama, kao i mjestu priklju ka radi o itavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja ure aja i izmiještanje mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke elektri ne energije u slu ajevima kada vlasnik ili stanar neovlaš eno koristi el.energiju ili ne plati ra un za isporu enu el.energiju u skladu sa utvrdjenim rokovima i uslovima; (2) Ugovor o koriš enju distributivne mreže u ime i za ra un krajnjih kupaca, sa ODS zaklju uje njihov snabdjeva. Tehni ki uslovi za priklju enje na DS lan 28 (1) Priklju ak se po pravilu sastoji od spoljnjeg i unutrašnjeg priklju ka. (2) Spoljnji priklju ak predstavlja: 1) spoljni srednjenaponski nadzemni priklju ak koji obuhvata nadzemni vod od elektroenergetskog objekta ODS do zateznih izolatora na objektu korisnika, uklju uju i i izolatore. 2) spoljni srednjenaponski podzemni priklju ak koji obuhvata podzemni vod od elektroenergetskog objekta ODS do kablovkse glave u objektu korisnika, uklju uju u i kablovsku glavu. 3) spoljni priklju ak kod nadzemne mreže niskog napona je SKS od elektroenergetskog postrojenja ODS do zateznog ovješenja na objektu korisnika, uklju uju i i samo ovješenje, ako se izvodi kao nadzemni. 4) spoljni priklju ak kod niskonaponske podzemne mreže je podzemni vod od elektroenergetskih objekata ODS do kablovske završnice (ormari a) na objektu potroša a, uklju uju i i kablovske završnice, ako se izvodi kao kablovski. 142

13 5) kod priklju enja objekta korisnika na MRO koji je lociran na granici vlasništva postoji samo spoljni priklju ak. 6) ako je objekat korisnika priklju en na više mjesta ili objekata ODS, onda korisnik ima više spoljnih priklju aka. (3) Unutrašnji priklju ak predstavlja: 1) srednjenaponski unutrašnji priklju ak koji obuhvata vodove i ure aje od spoljnjeg priklju ka do mjesta obra unskog mjerenja elektri ne energije, ako mjerni ure aji nijesu smješteni u objektu ODS. 2) niskonaponski unutrašnji priklju ak ine elektri ni vodovi i drugi ure aji od spoljneg priklju ka do obra unskih mjernih ure aja. 3) ako krovni nosa i, zidni nosa i ili konzole na objektu korisnika služe za potrebe mreže ODS oni su sastavni dio te mreže. Sastavni dio DS ine i kablovski razvodni ormani kao i kablovski ormari i tipa ulaz-izlaz smješteni na objektu korisnika. (4) Prema maksimalno jednovremenoj zahtijevanoj snazi, uticaju na DS i zaštitu životne sredine priklju ci su podijeljeni na standardne i nestandardne. (5) Standardni priklju ak je: 1) priklju ak objekta korisnika na niskonaponsku mrežu ija je maksimalna odobrena snaga manja od 24 kw (3x35A); 2) priklju ak objekta korisnika na niskonaponsku mrežu iji režim potrošnje ne može ugroziti kvalitet napajanja na pripadaju em podru ju DS; 3) priklju ak objekta korisnika na niskonaponsku mrežu ija priklju na oprema i ure aji i režim potrošnje elektri ne energije ne mogu ugroziti standarde zaštite životne sredine; i 4) niskonaponski priklju ak za objekat korisnika iji gabariti ne ugrožavaju propisima definisana rastojanja od elektroenergetskih objekata koji se nalaze ispod, iznad ili u blizini lokacije planiranog objekta. (6) Nestandardni priklju ak je: 1) priklju ak objekta korisnika na niskonaponsku mrežu ija je maksimalna odobrena snaga 24 kw (3x35A) ili ve a, 2) priklju ak objekta korisnika na mrežu 10 kv ili mrežu 35 kv; 3) priklju ak objekta korisnika iji režim potrošnje može ugroziti kvalitet napajanja na pripadaju em podru ju DS; 4) priklju ak objekta korisnika ija priklju na oprema i ure aji i režim potrošnje elektri ne energije mogu ugroziti standarde zaštite životne sredine; i 5) priklju ak za objekat korisnika iji gabariti ugrožavaju propisima definisana rastojanja od elektroenergetskih objekata koji se nalaze ispod, iznad ili u blizini lokacije planiranog objekta. Vrste i na in priklju enja lan 29 (1) Priklju ak se izvodi kao trofazni ili ednofazni, nadzemni ili podzemni. (2) Priklju ak ob ekta korisnika sasto i se od: 1) priklju nog voda; 2) rasklopnih aparata i druge opreme na mjestu priklju enja na distributivnu mrežu i na mjestu primopreda e elektri ne energi e; 3) odgovara u e zaštite; i 4) mjerne opreme. (3) Za izvo enje priklju ka na priklju ni vod 10 kv i 35 kv, obavezno se koriste energetski kablovi, ostala oprema i ure aji koji moraju biti proizvedeni i ispitani prema važe im standardima. 143

14 (4) Izbor vodova se vrši prema naponskom nivou, potrebnom stru nom optere enju, terenskim uslovima postavljanja, namjeni i vrsti ob ekta. ODS definiše odgovara u e tehni ko rešenje i utvr u e sve elemente uslova za priklju enje u skladu sa važe im tehni kim propisima, svojim procedurama i preporukama i ovim Pravilima. (5) Za izvo enje priklju ka na NN vod (do 1 kv), koriste se: 1) za nadzemne priklju ke SKS, ko i e proizveden i ispitan u skladu sa važe im standardima; i 2) za podzemne priklju ke, energetski kablovi, ko i su proizvedeni i ispitani u skladu sa važe imstandardima. (6) Prora un minimalnog presjeka priklju nog voda vrši se na osnovu maksimalnog ednovremenog optere enja ob ekta za ko i se traži priklju ak, dozvoljenog pada napona u skladu sa propisom ko im se ure u u tehni ki normativi za elektri ne instalaci e niskog napona, uslova zaštite od elektri nog udara, zaštite provodnika od stru e kratkog spo a i tra no dozvoljene stru e. (7) Odabir priklju nog voda se vrši prema tipiziranim presjecima, tako da on ni e manji od prora unatog minimalnog presjeka. Kod podzemnih priklju aka, kada se oni izvode po sistemu ulaz-izlaz, presjek priklju nog voda ne može biti manjeg prenosnog kapaciteta od voda na ko i se priklju u e. (8) Projektovanje i izvodjenje radova na priklju ku je, po pravilu, u nadležnosti i odgovornosti ODS. (9) Ukoliko se korisnik sistema opredijeli da radove na izradi priklju ka izvede ODS zaklju uje se poseban ugovor o izradi priklju ka. (10) Projektovanje i izvodjenje priklju ka mogu da vrše i druga pravna lica koja su ovlaš ena za obavljanje tih djelatnosti u skladu sa važe im propisima i tehni kim preporukama ODS. (11) Operator distributivnog sistema je dužan da mjerni ure aj ugradi kao svoje sredstvo, održava, obezbje uje baždarenje i vrši mjerenje isporu ene el.energije. (12) Priklju enje objekta korisnika na distributivni sistem može izvršiti samo ODS. Karakteristike opreme 35 kv i 10 kv lan 30 (1) Osnovne karakteristike rasklopnih aparata i druge opreme definišu se prema mjestu priklju enja na distributivni sistem i na mjestu primopreda e elektri ne energi e u TS 110/X i 35/ X kv a (2) Razvodno postro enje 10 kv i 35 kv može biti: 1) vazduhom izolovano, sa metalom zašti enom rasklopnom aparaturom; 2) metalom oklopljeno i gasom SF6 izolovano postro enje za unutrašnju montažu; 3) kombinovano, vazduhom izolovano i metalom oklopljeno postro enje. (3) Razvodno postro enje iz stava 2 ovog lana izvodi se sa etiri odeljka po eli i, i to: 1) sabirni ki odeljak, sa ednim ili dva sistema sabirnica; 2) prekida ki odeljak, sa vakuumskim prekida em; 3) izlazni (kablovski) odeljak, i 4) odeljak za niskonaponsku opremu. (4) Tehni ke karakteristike opreme u postro enju 35 kv i 10 kv su definisane prema važe im standardima, propisima i preporukama. (5) U normalnom i poreme enom pogonu energetski transformator optere u e se u skladu sa važe im standardima. (6) Osnovne karakteristike rasklopnih aparata i druge opreme na mjestu priklju enja na DS i na mjestu primopreda e elektri ne energi e u TS 10/0,4kV se odabiraju, ispituju i provjeravaju prema važe im standardima, propisima i preporukama. 144

15 Stru e kratkih spo eva lan 31 (1) Nazna ene vrijednosti stru e kratkog spo a opreme u ob ektu korisnika sistema u ta ki priklju enja ne smi u biti manje od pro ektovane vrijednosti stru e kratkog spo a DS na ko i e oprema priklju ena. U prora unu stru e kratkog spo a distributivnog sistema ODS e uzeti u obzir utica ko i na prora un može imati sistem ili ure a i u ob ektu korisnika. (2) Radi što precizni eg odabira i podešavanja zaštite, kada se za to ukaže potreba, ODS i korisnik e razmijeniti informaci e o o ekivano snazi kratkog spo a i odnosima X/R u ta ki priklju enja na DS. Zaštita lan 32 (1) Zaštitni ure a i mora u biti pro ektovani da omogu e brzo, osjetljivo, sigurno i selektivno isklju enje kvarova sa ciljem da se od tra nog ošte enja sa uva oprema u DS i ob ektu korisnika, odnosno da se održi stabilan rad DS i minimalizu u posledice kvarova ili neregularnih doga a a u DS, elektroenergetskim ob ektima korisnika ili elektri no instalaci i u ob ektu korisnika. (2) Ispitivanje ure a a sistema zaštite i upravljanja vrši se po elementima i funkcionalno, prema važe im standardima, propisima i preporukama. Mjerna oprema i MRO lan 33 (1) Mjerna oprema i mjerno razvodni orman se odre uje prema uslovima odre enim u Pravilima mjerenja elektri ne energije u DS. Kapacitivni i induktivni utica lan 34 (1) Kondezatorske baterije i prigušnice na srednji napon mogu se priklju iti na distributivni sistem samo uz saglasnost ODS. (2) Faktor snage na priklju nom mjestu e od cos = 1 do cos =0,95 induktivno. Tehni ki uslovi priklju enja u posebnim slu a evima Priklju enje privremenih ob ekata lan 35 (1) Tehni ki uslovi priklju enja privremenih ob ekata odre uju se za priklju enje ob ekata kao što su: gradilišta, kiosci, ljetnje bašte, pokretne tezge, pokretni cirkusi, ringišpili i drugi ob ekti za zabavu, reportažna kola televizi e, kamp prikolice, montažne bine za manifestacije, sajam i sli no. (2) Priklju enje ob ekata iz stava 1 ovog lana izvodi se na isti na in kao i kod trajnog priklju ka, sa SKS (za nadzemni priklju ak) ili energetskim kablom (za podzemni priklju ak). 145

16 (3) Mjerna oprema se odre uje i instalira prema uslovima datim u Pravilima mjerenja elektri ne energije u distributivnom sistemu. (4) U slu a u koriš enja podzemnog priklju ka na nadzemnu mrežu mogu a e primjena odvodnika prenapona u priklju nom prostoru mjesta razvodnog ormara. (5) Ob ekat se od preoptere enja i kratkih spo eva štiti na na in propisan lanom 31 ovih Pravila. (6) Mjere zaštite od indirektnog napona dodira, u okviru ob ekta ko i se priklju u e, obezbe u e korisnik koji je dužan da ispravnost ovih mjera zaštite potvrdi izvještajem ovlaš ene organizacije. Priklju ak gradilišta lan 36 (1) Priklju ak gradilišta se izvodi prema važe im standardima i tehni kim uslovima preko gradilišnog MRO. (2) Mjerna oprema se odre uje i ugra uje na na in propisan Pravilima mjerenja elektri ne energije u distributivnom sistemu. (3) Priklju ak gradilišta se štiti od preoptere enja i kratkih spo eva na na in predvi en lanom 31 ovih Pravila. (4) Zaštita od indirektnog napona dodira u gradilišnom MRO izvodi se pomo u ZUDS iza mjesta mjerenja, nazna ene vrijednosti diferenci alne stru e 0,3 A, što za dozvoljeni napon dodira od 25V zahtijeva otpornost rasprostiranja po edina nog uzemljiva a od na više 80. Priklju ak ob ekta na vodi lan 37 (1) Ob ekat na vodi se priklju u e kablovski na NN mrežu preko KPK i MRO na kopnu. Veza KPK i MRO izvodi se energetskim kablom tipa HR00-A, HR00, RR00-A ili RR00. Veza MRO sa ob ektom na vodi izvodi se petožilnim rudarskim kablom tipa EpN53-A (GN53-A) ili kablom sli nih karakteristika. (2) MRO se montira na kopnu u slobodnosto e i zid odgovara u ih dimenzi a, tako da temelj bude izvan domaša a vode pri na višem vodosta u. Mjerna oprema se bira i instalira na na in predvi en u Pravilima mjerenja elektri ne energije u distributivnom sistemu. (3) Zaštita se izvodi na na in propisan lanom 32 ovih Pravila. Glavni zaštitni provodnik elektri ne instalaci e u ob ektu povezu e se preko glavnog priklju ka (sabirnice) za uzemljenje sa neutralnim provodnikom što e edina veza ova dva provodnika do elektri nih ure a a u ob ektu na vodi. Priklju ak ob ekta u probnom radu lan 38 (1) Priklju ak objekta u probnom radu izvodi se na isti na in kao i za ob ekte ko i se tra no priklju u u na distributivni sistem. Povezivanje postro enja za rezervno napa anje lan 39 (1) Priklju ak postro enja za rezervno napa anje naponom industri ske frekvenci e (dizelelektri ni agregat i sli no) se izvodi na na in koji onemogu ava paralelan rad postro enja rezervnog napa anja sa NN mrežom, kao i povratno napa anje NN mreže iz agregata, nezavisno od na ina prebacivanja sa mrežnog na rezervno napa anje. 146

17 (2) Elektri ni ure a i ko i ima u mogu nost napa anja i sa NN mreže i iz agregata priklju uju se na poseban MRO. (3) Projektom rezervnog napa anja obavezno se predvi a veza MRO rezervnog napa anja sa MRO ko i se napa a samo iz NN mreže, kao i ure a za automatsko uklju enje i isklju enje rezervnog napa anja. (4) Mjerna oprema se odre uje i ugra uje na na in propisan Pravilima mjerenja elektri ne energije u distributivnom sistemu. Zahtjev za rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje lan 40 (1) Postupak izdavanja rješenja o izdavanju saglasnosti za priklju enje je upravni postupak, koji se pokre e zahtjevom nadležnog organa, pravnog ili fizi kog lica, odnosno preduzetnika uz koji se prilaže odgovaraju a dokumentacija predvi ena Procedurom za izdavanje saglasnosti za priklju enje i zaklju ivanje ugovora o priklju enju na distributivni sistem elektri ne energije, koju donosi ODS i kojom se bliže ure uje postupak izdavanja rješenja o saglasnosti za priklju enje. (2) Zahtjev se podnosi na obrascu koji obezbje uje i propisuje ODS. (3) Obrazac zahtjeva se objavljuje na zvani nom web sajtu ODS i sadrži: 1) podatke o korisniku; 2) podatke o objektu; 3) instalisanu snaga; 4) maksimalnu jednovremenu snagu; 5) procijenjenu potrošnju elektri ne energije; 6) faktor snage u vršnom optere enju; 7) vrstu i karakteristike ure aja koji treba da se priklju e (broj i ukupna instalisana snaga ure aja i aparata koji se koriste, na in grijanja vode i prostora, ostali specifi ni aparati i ure aji, kao i detalji o opremi koja je predmet upravljanja); 8) procjenu povratnog uticaja opreme i instalacija u objektu kupca na DS; 9) druge tehni ke i opšte uslove; 10) datum kada je potrebno priklju enje; 11) urbanisti ko-tehni ke uslove; 12) revidovan idejni ili glavni projekat, koji je uradjen u skladu sa zakonom, tehni kim propisima, standardima i preporukama ODS; i 13) ostalu dokumentaciju predvidjenu Procedurom za izdavanje saglasnosti za priklju enje i zaklju ivanje ugovora o priklju enju na distributivni sistem elektri ne energije. (4) Ukoliko korisnik ima specifi ne zahtjeve za uslugom od ODS, zbog složenijih elemenata njegovog sistema/instalacija, ODS osim podataka iz prethodnog stava, može da traži dodatne podatke od korisnika, kao što su: 1) tip pogona (kao što je intermitentan) i na in upravljanja (na primjer angažovan kontrolisani punja ili pogon velikog motora ili tip startera); 2) maksimalno optere enje svake faze u vremenu vršnog optere enja; i 3) standardni i specifi ni dijagrami optere enja. Rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje lan 41 (1) Priklju enje novih ob ekata korisnika na DS, kao i promjene na priklju ku (promjene priklju ne snage, promjene priklju ka, promjene tehni kih karakteristika ure aja korisnika koji imaju izražen povratni 147

18 uticaj na DS, objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno, podjela mjernog mjesta na ve i broj mjernih mjesta), kao i promjena namjene potrošnje elektri ne energije (kategorija potrošnje), vrši se na osnovu Rješenja o izdavanju saglasnosti za priklju enje, koje na zahtjev korisnika izda e ODS, u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva. (2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, za proizvodne i složenije objekte za koje je potrebna izrada sistemskih analiza i/ili izrada elaborata o priklju enju rok za rješavanje po zahtjevu je 120 dana od dana prijema urednog zahtjeva. (3) Protiv rješenja iz stave 1 ovog lana može se podnijeti žalba Agenciji u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. (4) U slu aju da objekat ima više obra unskih mjernih mjesta, investitoru objekta izdaje se rješenje o izdavanju saglasnost za priklju enje sa pojedina no navedenim obra unskim mjernim mjestima, a kod priklju ivanja pojedinih obra unskih mjernih mjesta svaki vlasnik i ODS, na osnovu izdatog rješenja o izdavanju saglasnosti za priklju enje, zaklju uju Ugovor o priklju enju objekta na distributivni sistem za pripadaju i dio objekta. (5) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje se izdaje korisniku distributivnog sistema na odre eni vremenski period, a najkra e na jednu godinu. (6) Za privremene objekte i gradilišta rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje se u pravilu izdaje sa rokom važenja odre enim u saglasnosti, odnosno odobrenju za postavljanje privremenog objekta. (7) U postupku za izdavanje rješenja o saglasnosti za priklju enje, ODS na osnovu statistike pogonskih doga a a, mjerenjem ili prora unom (ako nema mjerenja), provjerava da li parametri elemenata distributivnog sistema zadovoljava u tehni ke uslove ko i omogu ava u usvajanje zahtjeva podnosioca. (8) Operator distributivnog sistema provjerava utica postro enja i opreme u ob ektu korisnika i e se priklju enje zahtijeva sa aspekta sigurnog pogona distributivnog sistema, utica a na mrežu i bliske ob ekte, kao i povratne utica e, da bi se mogao obezbijediti propisani kvalitet isporuke elektri ne energi e. (9) Tehni ki uslovi u saglasnost za priklju enje ob ekata treba da omogu e da ODS obezbijedi adekvatan rad distributivnog sistema, uz nenarušavanje uslova koriš enja distributivnog sistema posto e im korisnicima i propisani standard usluge korisniku i i se ob ekat priklju u e. (10) Tehni ki uslovi priklju enja utvr u u se u skladu sa zakonom, propisima ko ima se ure u u tehni ki normativi za izgradnju, kao i pogon, održavanje i zaštitu elektroenergetskih ob ekata i postro enja, odnosno instalaci a i ovim Pravilima. (11) Ako je promjena na priklju ku potrebna zbog radova na rekonstrukciji mreže u vlasništvu ODS, troškove promjena na priklju ku snosi ODS. lan 42 (1) Operator distributivnog sistema je dužan da donese rješenje o izdavanju saglasnost za priklju enje, ako ne postoje tehni ka ograni enja u prenosnom ili distributivnom sistemu i ako ure aji i instalacije objekta koji se priklju uje ispunjavaju uslove propisane zakonom, tehni kim preporukama ODS i drugim propisima i standardima za predmetnu vrstu objekta. (2) Ako zbog tehni kih ograni enja nije mogu e priklju enje objekta korisnika sistema na distributivni sistem i u slu aju da planom razvoja distributivnog sistema nije predvi ena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period, korisnik sistema investitor, u skladu sa Zakonom o energetici može, o svom trošku, da izgradi infrastrukturu za priklju enje. (3) U slu aju iz stava 2 ovog lana, ODS e donijeti rješenje u kome e podnosioca zahtjeva obavijestiti o mogu nosti da, o svom trošku, u skladu sa Zakonom o energetici, može izgraditi potrebnu infrastrukturu za priklju enje. 148

19 lan 43 (1) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje sadrži: 1) Podatke o korisniku; 2) Opšte podatke o objektu; i 3) Elektroenergetske uslove: - ukupna instalisana snaga; - maksimalna jednovremena snaga, - mogu u godišnju potrošnju elektri ne energije; - faktor snage u vršnom optere enju; i - kategorija potrošnje. 4) Tehni ke uslove: - nazivni napon na mjestu primopredaje elektri ne energije; - vrstu priklju ka ; - mjesto priklju ka; - uslovi za izvo enje priklju ka (tip, presjek, snaga, dužina i sl.); - vrijeme beznaponskog stanja kod rada ure aja za automatsko ponovno uklju enje (APU) (za ne standardni priklju ak); - vrijednost struje zemljospoja i snaga kratkog spoja na mjestu priklju enja; - vrijednost nazna ene struje ograni ava a snage; - obavezu potroša a za preuzimanje reaktivne energije, odnosno obezbje enje faktora snage u zadatim granicama; - na in zaštite od prenapona; - sistem napajanja i na in zaštite od napona koraka i napona dodira; - specifikacija zaštitnih i upravlja kih ure aja i njihove nazna ene vrijednosti; - dopušteni povratni uticaj na DS (npr. flikeri, harmonici, struje kratkog spoja itd) (za ne standardni priklju ak); - vlastiti izvori napajanja; - mjesto montaže MRO; - na in mjerenja isporu ene elektri ne energije; - ure aje za upravljanje potrošnjom; i - obaveza ugradnje podfrekventne zaštite (za ne standardni priklju ak). 5) Posebne tehnni ke uslove (za nestandardni priklju ak); 6) Posebne pravne i ekonomske uslove (za nestandardni priklju ak); 7) Opšte uslove (rok važenja, informacija o potrebi zaklju enja ugovora o priklju enju, vrijeme kada se predvi a priklju enje na mrežu, itd); i 8) Procjenu troškova priklju enja. (2) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priklju enje pored navedeog može sadržati, uz odobrenje Regulatorne agencije za energetiku i na in, uslove i rokove za preuzimanje infrastrukture, koju je o svom trošku izgradio korisnik sistema, u skladu sa l.149 i 204 Zakona o energetici. lan 44 (3) Korisnik koji ispuni uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priklju enje,kao I druge uslove predvi ene posebnim zakonom, podnosi zahtjev ODS za zaklju ivanje ugovora o priklju enju. (4) Obrazac zahtjeva propisuje i obezbje uje ODS. (5) Ugovor o priklju enju mora biti zaklju en prije trajnog puštanja objekta pod napon. 149

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

I Napon kratkog spoja (e,)

I Napon kratkog spoja (e,) V TRANSFORMA TORSKA RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATOR SNAGE U ELEKTRCNlM POSTROJENJMA 1.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se preopteretiti prema tablici

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

SISTEMI PRENOSA SNAGE I TRANSFORMACIJE OBRTNOG MOMENTA (TRANSMISIJA)

SISTEMI PRENOSA SNAGE I TRANSFORMACIJE OBRTNOG MOMENTA (TRANSMISIJA) 33 8. SISTEMI PRENOSA SNAGE I TRANSFORMACIJE OBRTNOG MOMENTA (TRANSMISIJA) Sistemi prenosa snage i transformacije obrtnog momenta kod motornih vozila imaju osnovni zadatak da prenesu snagu pogonskog agregata

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom. Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika. FER ak. god /2016. Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom Tjedan 05 Analiza stablom kvara i stablom događaja Matrica rizika FER ak. god. 2015./2016. Upravljanje rizikom Sadržaj Stablo kvara i stablo događaja Domaća zadaća br. 2 Tehnike analize

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

P L A N DETAQNE REGULACIJE "LAZAREV GRAD" U KRU[EVCU

P L A N DETAQNE REGULACIJE LAZAREV GRAD U KRU[EVCU Na osnovu ~l. 54, stav 1 Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" br.47/03) i ~l. 27 Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list Op{tine Kru{evac" br. 7/98, 6/99) Skup{tina Op{tine Kru{evac na sednici Skup{tina

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

SINHRONI GENERATOR SEMINARSKI RAD. Viša elektrotehnička škola

SINHRONI GENERATOR SEMINARSKI RAD. Viša elektrotehnička škola Viša elektrotehnička škola SEMINARSKI RAD SINHRONI GENERATOR predmet: Elementi elektroenergetskih sistema professor: mr Ivana Vlajić-Naumovska studenti: Damir Bajrami EN -7/04 Petar Bugarski EN-7/04 SADRŽAJ:

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Relativna greška odnosa transformacije u datom slučaju iznosi:

Relativna greška odnosa transformacije u datom slučaju iznosi: 1. Paralelno s spojena dva trofazna transformatora koj prpadaj stoj sprežnoj grp. Podac o transformator : 1 kv, 6/697 V/V, 5,5%. Podac o transformator : 3 kv, 6/69 V/V, 5,5%. Prmarn namotaj oba transformatora

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer