- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )"

Transkript

1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: god. Internet stranica: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) Redni broj javne nabavke: 24/17 Poziv za podnošenje ponuda broj 24 objavljen je godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa 1

2 Ova KONKURSNA DOKUMENTACIJA pripremljena je na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 713 od , redni broj javne nabavke: 24/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 714 od godine. Sadržaj konkursne dokumentacije: Glava Poglavlje Sadržaj 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1.1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca 1.2. Vrsta postupka javne nabavke 1.3. Predmet javne nabavke 1.4. Cilj postupka 1.5. Kontakt osobe 1.6 Propratni obrazac 1.7. Pravo učešća 1.8. Pripremanje ponude 1.9. Podnošenje ponude Otvaranje ponuda Rok za donošenje odluke dodeli ugovora 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2.1. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, navođenje kriterijuma za izbor 3. VRSTA DOBARA (TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, MESTO, ROK I DINAMIKA ISPORUKE DOBARA, CENA I USLOVI PLAĆANJA 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE iz člana 75 i 76 Zakona o javnim nabavkama 2

3 4.1. Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75 Zakona i dodatni uslovi iz člana 76 Zakona 4.2. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80 Zakona 4.3. Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81 Zakona 4.4. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75 Zakona 4.5. Napomene u vezi dokazivanja uslova 4.6. Bitni nedostaci ponude u skladu sa članom 106 Zakona 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 5.1. Jezik na kome ponuda mora biti sačinjena 5.2. Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena 5.3. Partije, varijante 5.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87 stav 6 Zakona 5.5. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda 5.6. Ponuda sa podizvođačem 5.7. Zajednička ponuda 5.8. Zahtevi u pogledu mesta izvršenja nabavke,promenljivosti cena,načina i uslova plaćanja i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude 5.9. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača u postupku javne nabavke 3

4 i ugovornih obaveza Zaštita poverljivosti podataka Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, postupanje u situaciji više ponuda sa istom ponuđenom cenom Obaveze ponuđača po članu 74 stav 2 i 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Obaveze ponuđača po članu 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci Negativne reference 6. OBRAZAC PONUDE 6.1. Obrazac ponude 6.2. Izjava članova grupe ponuđača 7. MODEL UGOVORA 7.1. Model ugovora ( za sve partije) 8. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 8.1 Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni (za sve partije) OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI 4

5 10.1. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi 11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Obrazac izjave o obavezama ponuđača na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Ukupan broj strana konkursne dokumentacije: 130 strana. 5

6 1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI: 1.1. Naziv naručioca: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin Sedište naručioca: Petrovaradin, Preradovićeva 2 Adresa za prijem ponuda i svu poslovnu komunikaciju: Sombor Apatinski put 11 Internet stranica naručioca: Odgovorna osoba: Direktor Marta Takač, master.inž.šum. Ostali podaci o naručiocu: PIB: Matični broj: Tekući račun: Komercijalna banka AD Beograd Šifra delatnosti: gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti Telefaks: 021/ Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke broj 24/17 su dobra: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) Cilj postupka Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor. Nije u pitanju rezervisana javna nabavka. Ne sprovodi se elektronska licitacija Kontakt osobe Radnim danom (ponedeljak-petak) od časova, na telefone: Stručna (tehnička) pitanja: Robert Šafhauzer, dipl.ing.šum. 025/ Ekonomska pitanja: Slobodanka Jelačić, dipl. ecc 025/ Pravna pitanja: Nadežda Ovcin dipl.pravnik 025/

7 1.6. Propratni obrazac (popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju Ili doslovno prepisati) datum i sat podnošenja: (popunjava Pisarnica kod naručioca) PONUDA - NE OTVARATI! ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) REDNI BROJ javne nabavke: 24/17 PONUDA SE PODNOSI ZA PARTIJU/e: NARUČILAC: JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN, Preradovićeva 2 PONUĐAČ: naziv: adresa: broj telefona: broj telefaksa: elektronska adresa: ime i prezime lica za kontakt: 7

8 PONUDA se dostavlja u jednom pakovanju (koverat ili kutija), zbirno upakovana, bez obzira na broj partija za koje se podnosi, a na pakovanju mora biti nalepljen, ili doslovno prepisan gornji obrazac. Na tom obrascu ponuđač upisuje brojeve partija za koje podnosi ponudе Pravo učešća Pravo učešća imaju sva zainteresovana domaća ili strana, pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova se dokazuje prema članu 77. istog Zakona, sve prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće sadržanim u konkursnoj dokumentaciji Pripremanje ponude Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i moraju da dokazuju da ponuđači ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke, a na osnovu objavljenog poziva za podnošenje ponuda Podnošenje ponude Ponuda se smatra blagovremenom ako je u JP «Vojvodinašume» ŠG Sombor, Sombor Apatinski put 11, primljena do godine, najkasnije do 10,00 časova. Ponuđači ponude mogu da pošalju poštom ili predaju lično na adresu: ŠG Sombor, Sombor, Apatinski put 11 Naručilac ne predviđa mogućnost podnošenja elektronske ponude. Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji zalepljenim obrascem iz poglavlja 1.6. Propratni obrazac ( ili doslovno prepisanim). Ponude koje nisu primljene kod naručioca do godine, do 10,00 časova, poštom ili lično dostavljene, smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude će biti vraćene ponuđačima neotvorene sa naznakom da su neblagovremeno podnete. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuda se podnosi za jednu, više ili za sve partije. U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen u poglavlju 5.4. ove konkursne dokumentacije Otvaranje ponuda Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana godine u 11,00 časova u prostorijama ŠG Sombor u Somboru, Apatinski put 11. Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda moraju Komisiji naručioca podneti punomoć ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponude Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u roku do 25 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl. 113 stav 1 Zakona. 8

9 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2.1. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, kriterijum za ocenjivanje PREDMET JAVNE NABAVKE: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) Javna nabavka je oblikovana po partijama i to: Red.br. Predmet nabavke Par. 1. Rezervni delovi za traktore SAME 2. Rezervni delovi za forvardere i harvestere Timberjack John Deere 3. Rezervni delovi za motore CUMINS 4. Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice 5. Rezervni delovi za Traktore Belorus - MTZ 6. Rezervni delovi za Traktore Zetos,Ursus i ZTS Rezervni delovi za IVERAČE Elefante,Eletari i Rotor,mulčer Wilibald,senzorske tanjirače i atomizer Majers Rezervni delovi za grejder R.Dakić,utovarivač ULT 160,bager 610,guseničar TG 200 i 120 i BNT Rezervni delovi za hidraulične dizalice HIAB, JONSERED, Cranab i Longlift Rezervni delovi za plugove, tanjirače i drljače (Lemind, MBV i Čenej), za kultivatore i sejačice IMT, za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice Agromehanika, za sejačice, prikolice i osočare Majevica Kardani i delovi kardana za poljoprivredne mašine i priključke kao i specijalne šumske mašine (širokougaoni ) 12. Mašinska obrada i izrada delova po uzorku ili crtežu NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo mehanički rezervni delovi osim motora i delova motora rezervni delovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile električna oprema za motore i vozila razni rezervni delovi KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDE je najniža ponuđena cena. 9

10 3.VRSTA DOBARA (TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), ZAHTEVI NARUČIOCA, OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, MESTO, ROK I DINAMIKA ISPORUKE DOBARA, CENA I USLOVI PLAĆANJA, ROK VAŽENJA PONUDE. PARTIJA 1 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE SAME Red Jed. Naziv dela Br. Kataloški broj mere Količina /10 Crevo gumeno kom Filter ulja motora kom Napojna pumpa kom Gumica kom Elektro ventil kom Termo starter kom /40 Pumpa za vodu kom /30 Crevo kom /20 Crevo kom Crevo kom Kaiš kom Kaiš kom Crevo kom /10 Crevo kom /10 Komplet zaptivača kom /10 Kućište kvačila kom /10 Lamela kvačila kom /10 Pumpa -cilindar kvačila kom /10 Cilindar radni kom Semering kom /10 Cilindar kočnice kom Cilindar servo upravlječa kom Pumpa hidraulike kom /10 Pumpa ulja kom Filter ulja kom Filter ulja kom /10 Crevo kom /20 Rukavac kom /20 Štop lampa kom /20 Štop lampa kom /30 Far kom /10 Tahometar kom 1 10

11 PARTIJA 2 REZERVNI DELOVI ZA FORVARDERE I HARVESTERE TIMBERJACK JOHN DEERE Količina Red. Jed. Kataloški broj N a z i v br. mere 1 F Zaptivka kom 2 2 AT Ležaj kom 1 3 F Zaptivka kom 1 4 F Spojnica kom 1 5 F Pumpa vode kom 1 6 RE68715 Remen kom 1 7 F Hidr.crevo kom 1 8 F Hidr.crevo kom 1 9 F Konektor kom 1 10 RE Senzor kom 1 11 RE Pumpa goriva kom 1 12 F O-ring kom 2 13 F Zaptivka kom 2 14 F Zaptivka kom 2 15 F S e n z o r kom 1 16 F Set zaptivni kom 2 17 F Čaura zglobna kom 2 18 F Čaura zglobna kom 2 19 F Čaura zglobna kom 2 20 F Zaptivka kom 2 21 F Zaptivka kom 2 22 F Semering kom 1 23 F Semering kom 1 24 F Zaptivka kom 2 25 F Zaptivka kom 2 26 F S e n z o r kom 1 27 F ring kom F ring kom F ring kom F Zaptivka kom 1 31 F ring kom F Zaptivka kom 1 33 F Zaptivka kom 1 34 F Amortizer gasni kom 1 35 F Lančanik kom 1 36 F Osovinica kom 1 37 F S e n z o r kom 1 38 F Prekidač kom 1 39 F S e n z o r kom 1 40 F O p r u g a kom 3 41 F Zaptivke set kom 1 11

12 42 F Č a u r a kom 1 43 F Osovinica kom 1 44 F Osovinica kom 1 45 F Osovinica kom 1 46 F Osovinica kom 1 47 RE Filter ulja kom 2 48 RE Filter ulja kom 1 49 RE Filter goriva kom 1 50 RE Filter goriva kom 1 51 F Spoljni zupčanik kom 1 52 F Ležaj bogija kom 1 53 F Zaptivač kom 1 54 F Zaptivač kom 1 55 F Zaptivač kom 1 56 F Zaptivka kom 1 PARTIJA 3 REZERVNI DELOVI ZA MOTORE CUMINS Red. Jed. Naziv dela Br. Kataloški broj mere Količina Alternator kom Anlaser kom Vodena pumpa kom Uljna pumpa kom RX Klipnjača kom Klip s karikama kom Ležajevi komplet gar 1 PARTIJA 4 REZERVNI DELOVI ZA MOTORNE TESTERE, ČISTAČE, KRESAČE I PRSKALICE Red. broj MOTORNA TESTERA STIHL MS 650 Šifra dela Naziv dela jed. mere kom Radilica kom Dihtung komplet kom Dihtung kućišta kom Cilindar sa klipom kom Klip sa karikama kom Dihtung cilindra kom Uljna pumpa kom Puž uljne pumpe kom Igličasti ležaj lančanika kom Kvačilo kom Ležaj kom Štitnik ruke kom 2 12

13 Povratna opruga kom Starter komplet kom Kućište rezervoara kom Konektor kom Karburator kom Poklopac filtera kom Hauba kom Set membrane kom Sajla kom Kotur kanapa kom Krimer kom Kablovi kom Provodnik kratkog spoja kom Feder kom Kućište startera kom Zamajac kom Zupčasti graničnik kom Zupčasti graničnik kom Starter konopac kom Crevo kom Sajla kočnice kom Kućište ventilatora kom Gornji poklopac kom Elektronika kom Poklopac karburatora kom Poklopac kom Set lančanik 3/8" 8Z kom Auspuh kom Poklopac kom Čep kom Gumeni odbojnik kom Gumeni odbojnik kom Gumeni odbojnik 1122/02 kom Čep kom Čep kom Ručka kom Poklopac lančanika kom Hvatač lanca kom Izolaciono crevo 100mm kom 5 13

14 66 ` Osovina kom Elastostart kom šraf kom Impulsno crevo kom Navlaka kom Navlaka kom Osovina menjača kom Kontakt feder kom Osovina kom Poluga gasa kom Obloga ručke kom Verschlussplatte kom šraf kom šraf kom šraf kom šraf kom Brezon kom Šraf m 6x25 kom šraf kom Čep kom Matica M10 X 1 kom Sigurnosni prsten kom Ležaj kom Čep rezervoara kom Odušak kom Filter vazduha kom Ručica blokade kom Opruga kom Feder kom Klapna startera kom Odbojnik kom Igla kom Lonac kom 1 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 661 Naziv dela Jed. mere Uljna pumpa kom Ležaj kom Ležaj kom 1 Kom. 14

15 Karburator kom Set membrana kom Magnet/zamajac kom Klip fi 56mm kom Kućište startera kom Štitnik ruke kom Filter vazduha kom Ručka kom Auspuh kom AV-feder kom AV-feder kom AV-feder kom Amortizer kom Sajla amortizera kom Nosač amortizera kom Nosač amortizera kom saraf IS P5x16 kom Poklopac filtera kom Matica kom Opruga kočnice kom Crevo goriva kom Kvačilo kom Puž uljnnje pumpe kom Krim crevo kom Brezon kom Poklopac lančanika kom Impuls crevo kom Hvatac lanca kom Odusak rezervoara kom Dekompresioni ventil kom Opruga kvačila kom Elektronika kom Generator kom Kapa svećice kom Kuciste rezeroara kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 361 Naziv dela Jed. mere Kom. 15

16 Cilindar sa klipom kom Klip sa karikama kom Krimer kom Uljna pumpa kom Kvačilo kom Opruga kočnice kom Elektronika kom Štitnik ruke kom Povratna opruga kom Kućiste ventilatora kom Starter komplet kom Karburator kom Amortizer kom Amortizer kom Rezervoar kom Deo amortizera kom Amortizer kom Ručka kom Filter vazduha kom Poklopac lančanika kom Gumeni štitnik kom Ležaj 6202 kom Ležaj desni kom Usisna glava kom Čep rezervoara kom šraf kom Amortizer kom Ležaj igličasti kom Šraf kom Prsten 3/8" 7z kom Lancanik sa prstenom 3/8 7z kom Ležaj igličasti kom Platna kom Opruga kom Šraf kom Šraf kom Impuls crevo kom Odušak rezervoara kom Zupčasti graničnik kom 1 16

17 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 880 Naziv dela Jed. mere Lančanik 404 kom Štitnik ruke kom Gumeni štitnik kom Koturkanapa kom Povratna opruga kom Crevo impulsa kom Amortizer kom Amortizer kom Amortizer kom Ručka kom Crevo kom Lančanik kom Navrtka sa prorezom kom Matica kom Iglicasti ležaj kom Matica kom Zupčanik uljne pumpe kom Ležaj igličasti kom Prsten 404 kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNI ČISTAČ FS 350 Naziv dela Jed. mere Filter vazduha kom Klip sa karikama kom Elektronik kom Karburator kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNI ČISTAČ FS 450 Naziv dela Jed. mere Kotur kanapa kom Elektronika kom Kvačilo kom Crevo goriva kom Karburator kom Kućište glave kom Čep za rezervoar kom Elastostart kom 2 Kom. Kom. Kom. 17

18 Kvaka kom Šraf kom Set membrana kom Šraf kom Matica kom 10 Red. broj MOTORNI SEKAČ VISOKIH GRANA STIHL HT 75 Šifra dela Naziv dela Jed. mere Sajlagasa kom Pred filter kom Povratna opruga kom Kotur kanapa kom Klinke kom Filter za vazduh kom Sajlagasa kom Lančanik kom Prsten kom Crevo kom 1 Red. broj Šifra dela OPREMA Naziv dela Jed. mere Ključ kom Ključ kom Uprtač univerzalni kom Ključ toreks T27h120h70 kom Ključ za svećice kom Zaštita za lanac do 45cm kom Trokraki nož za FS mm kom Mast za podmazivanje 80g kom Navlaka kom Plastični klin 19cm kom Kombinovani kanister 5l + 3l kom Uređaj za zakivanje i raskivanje lanaca NG 7 Kom. Kom. kom Glava trimera AutoCut 40-2 kom Postolje za turpiju kom Kutija za čuvanje lanaca za testeru kom Nit za trimer kom Svećica kom Cirkularni nož kom 1 18

19 Red. broj Šifra dela TURPIJE, LANCI, VODILICE Naziv dela Jed. mere Rolna lanca 3/8 (820 z) kom Lanac na zub.404 kom Lanac na zub 3/8 picco kom Lanac na zub vidija 3/8 kom Granični držači za turpije kom Držač turpije 2 u 1 5,2mm kom Turpija okrugla 3,5mm kom Turpija okrugla 5,5mm kom 1 Kom Turpija okrugla 5,2mm kom Kvadratna turpija kom Turpija pljosnata kom Vodilica rolomatic 30 cm kom Vodilica rolomatic 37 cm kom Vodilica rolomatic 40 cm kom Vodilica rolomatic 45 cm kom Vodilica rolomatic 50 cm kom Vodilica duromatic 45 cm kom Vodilica rolomatic 75 cm 3/8" kom Vodilica duromatic 75 cm 404 kom 1 Red. broj Šifra dela RAZNI REZERVNI DELOVI Naziv dela Jed. mere Lezaj 10X13X12;5-ST-CU kom Sajbna kom Feder kom Kanap za paljenje kom Filter goriva kom Sigurnosna sajbna DIN kom Kvaka kom Dihtung cilindra 0.5mm kom Feder kom Feder kom Semering kom Gumeni zaptivni prsten kom Čep rezervoara kom Zupčasti graničnik kom Koturkanapa kom 1 Kom. 19

20 Impulsno crevo kom Set ugljenih četkica kom Feder kom Feder kom Semering kom Gumeni zaptivni prsten() kom Zatezač kom Matica kom Ležaj kom Gumeni zaptivni prsten kom Kanap za paljenje kom Feder kom Usisnaglava kom Usisna glava kom Lezaj kom Ležaj 10*13*10 kom Startni kanap 3,5mm x 960mm kom Feder kom Feder kom Sajbna kom Prsten 3/8" 8z kom Feder kom Šraf DIN3760-BS15*22*4 kom Šraf kom Oslonac kom Stift DIN7-5m6*18 kom Šraf kom Šraf kom Plastična šipka kom Kuka kom Zaptivni prsten kom Sigurnosni kaiš kom Set čeoni točkić/šraf kom Gumeni zaptivni prsten kom Šraf DIN84-M4*8-8.8 kom Zaptivni prsten kom Šraf kom Šraf kom Feder kom 1 20

21 Čep kom Šajbna kom Šraf IS-M4* kom Feder kom Amortizer kom Šraf kom Matica kom Matica kom Zastitna navlaka kom Vodpaljenja kom Izolaciono crevo 110mm kom Šraf kom Feder kom Hilzna kom Navlaka za kabl A5-1.5 kom Sajbna kom Startni kotur kom Sajbna kom Šraf kom Filter kom Gumeni zaptivni prsten kom Crevo 3.1*5.7*1M kom Navlaka kom Šraf IS-P4*19 kom Gumeni zaptivni prsten kom Matica kom Zatezna kvačica kom Šraf kom Šraf kom Šraf DIN9021-A5.3 kom Šraf kom Šraf kom Šraf kom Feder kom Osovina kom Poluokrugli šraf kom Dizna ventila kom Dihtung kom Regulaciona membrana kom 1 21

22 Sigurnosna matica kom Sito kom Membrana pumpe kom Dihtung kom Matica kom 1 PARTIJA 5 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE Belorus - MTZ Tabela br.a Rezervni delovi za traktor MTZ 820: Redni br. Katalaški broj Naziv dela Jed. mere Količina G kom 1 Cilindarski sklop (klip, karike, cilindar) N1 kom 2 Ležajevi radilice - kpt N1 3 A i 3 Aksijalni ležajevi kom Gumice cilinda kom A Ležajevi klipnjače (manji) kom 16 6 Garnitura zaptivača kom 2 7 Radijalni zaptivač kom prednji 8 '' - kom zadnji B4 Usisni ventili kom B6 Izduvni ventili kom kom Vodjice ventila Gumice ventila kom Pumpa za ulje sa ventilom kom 2 14 Podizači ventila kom A 1 Pumpa za vodu kom 2 16 Set. pumpe za vodu kom 1 17 Pumpa za gorivo kom 2 18 Membrana pumpe kom Brizgaljka kom , Element brizgaljke kom A1 Glava motora - kpt kom A2 Korito motora(limeni) kom 1 22

23 Klipnjača kom TS Termostat kom 25 Nosač filtera ulja - motora kom 1 26 Nosač filtera ulja - kom 2 hidraulike 27 Nosač filtera ulja - goriva kom 1 28 Kučište filtera vazduha kom 2 29 Davač pritiska ulja kom 2 30 Davač temperature kom A Merač nivoa ulja kom 1 32 EFP B Grejač motora kom 1 33 A Čep hladnjaka kom 1 34 Čep za ulje kom A Bregasto vratilo kom A Ventilator kom A2 Izduvna grana kom 1 38 Usisna grana kom B1 Koleno izduvne grane kom Izduvni lonac kom A3 Klackalica kom Korpa kvačila kom Lamela menjača kom A Potisni ležaj kom 2 45 NŠ 14 3L Pumpa upravljača kom U Hladnjak vode kom Crevo vode gornje kom B2 Crevo vode donje kom Hladnjak ulja kom Crevo hladnjaka ulja kom Oslonac kardana vuče kom A2 Kardan prednje vuče kom RH Krst kardana kom Razvodnik prednje vuče kom Kučište predaje vuče kom 1 56 Razvodnik hidr.sa 3 kom 1 R80-3/4 komande 57 Hidraulični podizni kom 1 C110x200-3 cilindar 58 NŠ32A-3 Pumpa hidraulike kom 2 23

24 59 Glavni koč. Cilindar kom 1 60 Kočione lamele kom Kočioni disk kom Kočioni doboš kom Viljuška kočnice kom 2 64 A A Kompresor kom 1 65 A Klipnjača kompresora kom 2 66 A Cilindar kompresora kom 2 67 A Klip kompresora kom 2 68 A Karike kompesora kom Regulator pritiska kom Staklo kabine - prednje kom A Staklo kabine - zadnje kom A Staklo vrata - gornje kom A '' - donje kom Staklo kabine - bočno kom V Sedište vozača kom Rezervoar goriva kom Filter goriva kom A Filter goriva kom Filter ulja kom A-08 Filter vazduha kom Glavčina prednjeg točka kom 2 82 F Nosač cilindra kom Cev spone kom 2 84 A Kućište glavčine kom Nosač zadnje poteznice kom Cilindar kom 2 87 R80-23R Ventil sigurnosti kom Bočni izvod kom A Osovina u menjaču kom Poluga desna kom Poluga leva kom Poklopac kom Nosač kom 1 94 F Zupčanik kom B Cev poluge kom Ploča prednje felne kom 2 97 R B Regulator kom 1 98 UVR-2-10 Adapter kom Poluga kom Regulator kom 1 24

25 Tabela br. B Rezervni delovi za traktor MTZ 952 Red. Jed. mere Količina Katal. broj Naziv dela br. Klip sa karikama kom 4 1 (garniture) a1 Lente kardana kom A1 Vodena pumpa mtz 952 kom 5 4 c (50x25x200) Hidro cilindar upravljača kom Spona prednja kom Hilzna kom Gumice hilzne kom a Hladnjak za ulje kom Poluga desna kom Poluga leva kom 5 11 E /02 Blatobran zadnji kom Rezervoar Hidraulike kom a Glava motora -kpt kom 2 14 OSBN 100 Orbitrol -pumpa kom Regulator pozicije kom Osovina u menjaču kom a Bregasta osovina kom Zamajac kom Hauba motora kom Prednji lim haube kom Kućište kom 2 Tabela br. C Rezervni delovi za traktor MTZ 1221 Red.br. Katal. broj Naziv dela Jed. mere Količina A Ventilator plastični kom 6 2 TKRN-3 turbo kompresor kom 2 Nosač turbo kompresoraadapter kom a-01 lenta kardana kom b Val-osovina kom 4 6 pp61 slavina rezervoara kom disk kočnica kom vratilo ručne kočnice kom regulator pritiska vazduha kom Regulator pritiska kom 1 Regulator pritiska za kom prikolicu Hladnjak za vodu kom 2 25

26 13 c cilindar servo upravljača kom a-01 zglob spone levi kom a zglob spone desni kom Španer kaiša ventilatora kom Vodena pumpa mtz 1221 kom Zaptivač vodene pumpe kom sito filtra ulja kom 10 centrifugalno kpt Sito menjača kpt kom diskovi blokade kom Skretnica kom dihtung glave motora kom Kompesator izduvne kom 6 grane nosač motora desni kom nosač motora levi kom peraja kom 6 28 ap manometar kom 4 29 oct instrument tabla kom 4 30 bp-1 Kutija sa osiguračima 6 kom 8 osigurača Kućište diferencijala kom Truba leva-desna kom Gumice cilindra kom Cilindar bloka motora kom klip kom Nosač turbokompresora kom Spojnica izduvne grane kom Semering radilice kom Semering radilice kom Komplet karika kom (garnitura) Pumpa za ulje kom Gumice (tefloni) kom A Ležaji klip-standardbolcna fi38 gar. kom 6 44 A Ležaj radilice-standard kom gar Auspuh kom Osovina kom Osovina kom v Korpa kvačila kom Lamela kvačila kom Manžetna kom K1S17 Ležaj zamajca kom 8 26

27 A Druk ležaj-sa nosačem kom 8 53 Zaptivači motora-kpt kom lamela kočiona disk ručne kom Opruge kom felna zadnja kom osovina klackalice kom Klipnjača motora kom lamela kom b korpa kom Razmenjivač toplote kom Poluosovina kom Osovina kom Tahometar kom auspuh kom Kućište druk ležaja kom Osovina kardana kom Osovina vučna kom Osovina za kardan kom B-01 Diferencijal KPT kom Prednji vodeći most kom Nosač spone desni kom Nosač spone levi kom Rukav poluosovine kom Membrana blokade kom Desna rama kom Leva rama kom Spona kom Alternator kom A Izvod kardana kom Oplata kom 2 82 A Španer za podizne poluge kom 4 Sedište vozača-obrtno kom 1 83 (180 ) 84 Staklo kabine - prednje kom 3 85 Staklo kabine - zadnje kom 3 86 Staklo vrata - gornje kom 3 87 '' - donje kom 3 88 Staklo kabine - bočno kom b Nosač cilindra kom Poluga desna kom Poluga leva kom Osovina u menjaču kom Osovina kom 3 27

28 94 OSBN 160 Orbitrol -pumpa kom Slavina kom 5 PARTIJA 6 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE Zetos, Ursus i ZTS Redni br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere. Količina Klip motora kom Osovinica klipa kom Klipni prsten kom Klipni prsten kom Klipni prsten kom /62-050/6 Seger osigurač kom Zaptivač glave motora kom Zaptivač kom Zaptivač kom Zaptivač kartera kom Usisni ventil kom Izduvni ventil kom Vođica ventila kom Vođica ventila kom Semering ventila kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Uložak dizne kom Turbina vodene pumpe kom Semering v.pumpe kom /31-020/7 Ležaj vod. Pumpe kom /31-020/6 Ležaj vod. Pumpe kom 1 Pumpa pred.vuče i kardana kom Alternator kom Pumpa volana kom /PZ2-18KS Hidraulična zupčasta kom 1 28

29 32 pumpa Poteznica za dvoosovinsku prikolicu kom 1 PARTIJA 7 Rezervni delovi za IVERAČE Elefante,Eletari i Rotor,mulčer Wilibald,senzorske tanjirače i atomizer Majers Redni br. Kataloški broj Naziv jed. mere. Količina 1 Nož veći trivele Rotor kom 8 2 Nož manji trivele Rotor kom 8 3 Pumpa hidraulike za dizanje rotora kom 1 4 Trivela rotora sa špicem leva mm kom 1 PARTIJA 8 REZERVNI DELOVI za grejder R.Dakić,utovarivač ULT 160, bager 610,guseničar TG200 i 120 i BNT 105 Red. br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere. Količina Vodeći valjak kom Zavrtanj gusenice kom Matica gusenice kom Remont zateznog točka kom. 2 5 Vodena pumpa -motor CUMMINS- TIP-6BTA 5,9-C17 kom AC-Pumpa CUMMINS kom Kočiona traka donja kom Kočiona traka gornja kom Zglobno kardansko vratilo-komplet kom Alternator TG 120 CUMMINS kom Gibanj zadnji kom Anlaser kom Pogonski točak zupčanik gusenice kom. 4 PARTIJA 9 REZERVNI DELOVI ZA HIDRAULIČNE DIZALICE HIAB, JONSERED, CRANAB I LONGLIFT Dizalica Lonflift typ F61F72A godina proizvidnje 2008 Red. br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere Količina 29

30 1 Grajfer sa rotatorom kom Zaptivni komplet kom Klizač za letve kom Zaptivni komplet prvog cilindra kom Španer L-90, D-16 kom Španer L-180, D-10 kom Zaptivni komplet drugog cilindra kom Klipno-aksijalna pumpa min. 80 l/min kom Zaptivni komplet cilindra produžnog krana kom Španer kom Zaptivni komplet za rotator kom Uložak filtera kom Nosač ručica kom 3 PARTIJA 10 REZERVNI DELOVI ZA plugove, tanjirače i drljače (Lemind, MBV i Čenej), za kultivatore i sejačice IMT, za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice Agromehanika, za sejačice, prikolice i osočare Majevica Roto feeza:fap- Livnica Prepolje - Tip Freze-S 180P.E Zahvat 180 cm Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Nož za frezu Levi kom Nož za frezu Desni kom. 24 Roto feeza-fpm BOLJEVAC Tip Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina Nož Freze Levi kom Nož Freze Desni kom Lančanik kom Lančanik kom Lanac kom. 4 Roto feeza-gramip-tip: AT Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 AT Nož Freze Levi kom AT Nož Freze Desni kom. 24 Osočara Majevica M3,2 i Vakum Pumpa

31 Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina Lamela kom Zaptivka kom Zaptivka kom "O" Prsten kom Sigurnosni Ventil 5/4 kom "O" Prsten kom Taložna čaša kom Zaptivka kom Loptasti raspršivač kom Lopata kom "O" Prsten kom Usisni vod sa korpom kom Vakumska pumpa kom 3 Trobrazni plug IMT Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Nosač rama kom Nosač rama kom Nosač plužne glave kom Raonik kom Plužna daska kom 1 Prevrtač sakupljač sena LIRA-4 Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Disk kom Glavčina kom Prsti pick-up kom Obruč kom. 2 Špartač za kukuruz Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Desna motičica širine 165 mm kom Leva motičica širine 165 mm kom Srednja motičica kom 3 Prskalica Agromehanika 440l Kranj 31

32 Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Protočni regulator PR-3 kom 4 2 Trosmjerni ventil kom Mlaznica sa nosačem kom Filter mlaznica kom Gomice filtera mlaznice kom BM 65/30 Klipno menbranska pumpa kom 3 Tanjirača Lemind Leskovac Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina 1 Tuljak kom 20 2 Osovina tanjirače Ø40x1250 mm kom 10 3 Nosač ležaja kom 1 4 Disk Ø610 kom 30 PARTIJA 11 Kardani i delovi kardana za poloprivredne mašine i priključke, kao i za specijalne šumske mašine (širokougaoni) Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Krst kardana ø 22x55 kom Krst kardana ø 27x74,5 kom 4 3 Krst kardana ø 27x78 kom Krst kardana ø 30X83 kom Krst kardana ø 32x80 kom Krst kardana ø 34x90 kom B kardan 1200 mm f35x106,5 kom krst kardana 38X108 kom 3 9 Krst kardana 42x75 kom B Kardan roto sekač sa frikcionom spojnicom kom B Kardan za bušilicu kom 2 12 WWZ2580SD Walterscheid široko ugaoni kardan 1" i 3/4" (sa obe strane AGKFSA sa zavrtnjem) kom B Kardan 800mm f 27x75 za dizalice kom B Kardan za prskalicu Agromehanika Kranj nošeni 27X74,5X1000 kom 2 32

33 PARTIJA 12 MAŠINSKA OBRADA I IZRADA DELOVA PO UZORKU ILI CRTEŽU Pre izvršenja usluge naručilac dostavlja izvršiocu crtež ili uzorak koji je potrebno izraditi (obraditi). Izvršilac usluga je dužan da utrošak materijala posebno iskaže po tržišnim cenama u određenom kvalitetu. Predračun radova treba da sadrži: -tehnologiju rada po operacijama -norma časove po operacija -cenu utroška materijala Napomena- procedura se odnosi i na delove koji nisu predmet konkursne dokumentacije Redni br Izrada po uzorku Jed. mere količina Ploča tarupa FORS kom 1 Spojnica tarupa FORS kom 1 Nosač Noževa taruup kom 1 Osovina klackalice Metal 12 t kom 1 Osovina nosača Tarupa kom 1 Vratilo Tarupa kom 1 Pogonska osovina Bušilice kom 1 Nazubljena letva Dizalica LIV kom 1 slika broj

34 slika 1 34

35 slika 2 35

36 slika 3 36

37 slike 4 37

38 slika 5 38

39 slike 6 39

40 slika 7 40

41 slika 8 41

42 42 UKUPNA KOLIČINA DOBARA predstavlja procenjene okvirne potrebe Naručioca za period od godine dana, na koji se zaključuje kupoprodajni ugovor, te Naručilac ukazuje Ponuđačima da u periodu realizacije ugovora, u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca i/ili nastupanja opravdanih okolnosti, količine roba koje će se nabavljati mogu biti manje od ukupno ugovorene količine. Ponuđač se unapred upoznaje sa mogućnošću da ukupno ugovoreni obim kupoprodaje ne bude ostvaren u celosti, te učešćem u ovoj javnoj nabavci potvrđuje da neće zahtevati ispunjenje ugovora ili postavljati bilo kakav drugi obligacioni zahtev prema Naručiocu u slučaju nastupanja istog. Таkođe, naručilac će, u slučaju potrebe za nabavkom dobara koja nisu navedena u ovoj Konkursnoj dokumentaciji, od Ponuđača tražiti overen primerak cenovnika koji se primenjuje i na ostale kupce. GARANTNI ROK: Garantni rok da je u skladu sa proizvođačevom garancijom i ne manje od 6 meseci od dana isporuke. ZAHTEVANI KVALITET: ZA SVE PARTIJE ORIGINALNI DELOVI ZA PARTIJU 4 naručilac zahteva ORIGINALNE REZERVNE DELOVE STIHL, JER POSEDUJE MOTORNE TESTERE I KRESAČE GRANA MARKE STIHL NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA: prema odredbama modela ugovora. Ponuđena i isporučena dobra moraju biti novi, u originalnim fabričkim pakovanjima, sa priloženom tehničkom dokumentacijom, kojom se garantuje originalnost proizvoda. Uz svaku isporuku, ponuđač je dužan da dostavi PROIZVOĐAČKU DEKLARACIJU/SPECIFIKACIJU proizvoda za model dobra koji isporučuje, sa uputstvom za upotrebu, iz koga su vidljive osnovne tehničke karakteristike, a iz kojih naručilac može zaključiti da ponuđač isporučuje dobro koje je saobrazno onome koje naručilac zahteva ovom konkursnom dokumentacijom. U slučaju da je proizvođačka deklaracija/specifikacija na stranom jeziku i/ili je uputstvo za upotrebu na stranom jeziku, ponuđač je dužan da dostavi isto na stranom jeziku i prevod svih tih dokumenata na srpski jezik (u delu koji obuhvata tehničke karakteristike i uputstvo za upotrebu). U slučaju bilo kakvog spora biće validan prevod na srpski jezik. MESTO ISPORUKE: magacini po organizacionim jedinicama ogranka ŠG Sombor i to: RJ Šumska mehanizacija Apatin Kružni nasip 13 ŠU Apatin Apatin Kružni nasip 13 Bački Monoštor, Маšinski park B.Monoštor Kanalska bb ŠU Odžaci Odžaci Sv. Markovića 20 ŠU Subotica Subotica Majšanski put 91 Direkcija, Sombor Apatinski put 11 Mesto isporuke će biti naznačeno u narudžbenici Naručioca. USLOVI ISPORUKE U SVIM PARTIJAMA: Isporuka će se vršiti sukcesivno, po organizacionim jedinicama Naručioca. Robu koja je predmet ovog ugovora isporučuje Prodavac, svojim prevoznim sredstvima, ili putem pošte, o svom trošku. CENA: Cena se iskazuje za svaku partiju pojedinačno. Pod ponuđenom cenom za partiju se podrazumeva ukupna cena koju ponuđač ponudi za potrebnu količinu dobara, bez. Cena obuhvata cenu dobara, troškove osiguranja dobara, naknade za ambalažu i druga sredstava za zaštitu dobara od oštećenja, troškove prevoza ili slanja dobara na mesto isporuke.

43 43 Tokom trajanja ugovora, jedinične cene su fiksne i nepromenljive. Cena se iskazuje kao konačna, sa svim uračunatim troškovima i popustima, franco mesto isporuke. ROK I NAČIN PLAĆANJA: Rok plaćanja je minimalno 30, maksimalno 45 dana, od dana prijema računa, na osnovu dokumenta (otpremnice), koji ispostavlja ponuđač - prodavac, a kojim je potvrđena isporuka dobara. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača - prodavca. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. ROK VAŽENJA PONUDE U SVIM PARTIJAMA: 60 dana od dana otvaranja ponuda za sve partije. ROK ISPORUKE DOBARA: Količine dobara u ovoj javnoj nabavci predstavljaju okvirne potrebe naručioca za 12 meseci, od dana zaključenja ugovora. Prema zahtevu naručioca, isporuka predmetnih dobara vršiće se sukcesivno, nakon prijema narudžbenice, od strane Naručioca. Isporuka će se vršiti u roku od dana prijema svake narudžbenice Naručioca i to: * za partije broj 1,3-11 u roku od 3 dana; * za partiju broj 2 u roku, maksimalno 5 dana; * za partiju 12 u roku, maksimalno 7 dana PONUDA JE ODGOVARAJUĆA AKO ISPUNJAVA SVE TEHNIČKE I DRUGE ZAHTEVE NARUČIOCA iz ovog poglavlja. PONUDA KOJA NIJE ODGOVARAJUĆA, BIĆE OCENJENA KAO NEPRIHVATLJIVA.

44 44 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( u daljem tekstu: Zakon) I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA: 4.1. Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona i dodatni uslovi iz člana 76. Zakona Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE ( član 75. Zakona) 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar, 2) da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, 3)./. ( brisan iz Zakona) 4) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji, 5) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenje ponuda. DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE (član 76. Zakona): U OVOJ JAVNOJ NABAVCI SE NE ZAHTEVAJU DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće navedenih u članu 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove za učešće iz člana 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Izjavu iz člana 75 stav 2 Zakona, mora sačiniti svaki ponuđač iz grupe ponuđača. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti sledećih obaveznih uslova za učešće: Član 75 ZJN, stav 1 tačka 1: 1. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ AKO JE REGISTROVAN KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR.

45 45 Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata: PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda. PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvod iz odgovarajućeg registra. FIZIČKO LICE: Kopija lične karte ili pasoša. Napomena: -u slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe; -u slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih). Član 75 ZJN, stav 1 tačka 2: 2. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ UKOLIKO ON I NJEGOV ZAKONSKI ZASTUPNIK NIJE OSUĐIVAN ZA NEKO OD KRIVIČNIH DELA: - kao član organizovane kriminalne grupe, - nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, - krivična dela protiv životne sredine, - krivično delo primanja ili davanja mita, - krivično delo prevare. Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata: PRAVNO LICE: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležnog prvostepenog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Za pobrojana krivična dela nadležni sudovi, čija uverenja je potrebno dostaviti, su: - Osnovni sud ( i viši sud ) na čijem području je sedište pravnog lica odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; kao i - Viši sud u Beogradu (posebno odeljenje za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe. Objašnjenje: U većini opština i gradova u Republici Srbiji, uverenja o neosuđivanosti za pobrojana krivična dela izdaje Osnovni sud ( čak i za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, za koju je u prvom stepenu nadležan Viši sud a ne Osnovni sud). Međutim, u pojedinim opštinama i gradovima, za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, uverenje o neosuđivanosti izdaje Viši sud. Obzirom da naručilac ne može znati sa koje će teritorije biti ponuđači, ponuđači treba da dostave uverenje Osnovnog suda koje obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odelenja Višeg suda, ali ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela u nadležnosti redovnog krivičnog odelenja Višeg suda, potrebno je da pored uverenja Osnovnog suda dostave i uverenje Višeg suda. Uverenje Višeg suda u Beogradu (posebnog odeljenja za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe obavezno se dostavlja, nezavisno, pored uverenja iz prethodnog stava ovog objašnjenja.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din.

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din. Motorna grupa 1196 1196 Ventil izduvni IMR S-44 IMT 577 70 14 40 kom 350,00 Din. 1197 1197 Ventil usisni IMR S-44 IMT 577 71 76 64 kom 250,00 Din. 1198 1198 Ventil usisni IMT M-33/34 IMT 533,539,560 70

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944.

Milan Radanović OSLOBOĐENJE. Beograd, 20. oktobar 1944. 1 Milan Radanović OSLOBOĐENJE Beograd, 20. oktobar 1944. 2 IZDAVAČ Rosa Luxemburg Stiftung Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu Gospodar Jevremova 47, Beograd, Srbija UREDNIK Krunoslav Stojaković

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE.

1 3SAVATRADE D.O.O. 11000 Beograd, 0 6ardaklijina 2 Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699. KancelariskI materijala 1 WWW.SAVATRADE. 1 3SAVATRADE D.O.O. Tel: 011/2402-694; 2403-209;2403-699 KancelariskI materijala 1 ADING ROLNE APARAT ZA SELOTEJP BATERIJE BOJA ZA PECATE CD-R,RW,DVD-R,DVD-RW DISKETE 3,5 FAKS ROLNE FASCIKLE FLOMASTERI

Detaljer

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju

METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA. 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju METODE ISPITIVANJA SEMENA I NORME KVALITETA SEMENA 1. Pribor, oprema i postupci koji prethode ispitivanju 1.1. Pribor za uzimanje uzoraka koristi se za uzimanje pojedinačnih uzoraka semena iz ambalaže,

Detaljer

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen norveška novinska agencija koja izdaje regionalni dnevni list Stavanger Aftenblad kreirala je aplikaciju od 2012. do 2013. god. i odgovorna

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

for your pleasure and health

for your pleasure and health for your pleasure and health Dobrodošli Ako Vam je potrebno mesto da pronađete svoj mir i obnovite energiju ili jednostavno želite da dragocene trenutke Vašeg slobodnog vremena provedete odmarajući i opuštajući

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Bruk av plast i ventiler og instrumenter

Bruk av plast i ventiler og instrumenter Bruk av plast i ventiler og instrumenter Georg Fischer AS Jarle Zetterstrøm Salgssjef Oversikt Plastmaterialer PLAST MATERIALER Ventiler Kuleventiler Kuleventilens fordeler Økonomisk Vann applikasjoner

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER NAVN VÅRE KATALOGER: VARENUMMER UTSTYR & TILBEHØR UT 002 ELEKTRISK KRAFTOVERFØRINGS AKSLER SETER HYDRAULIKK VOLVO BM VO 001 CASE IH CA 001 DAVID BROWN DB 001 DEUTZ DE 001 FENDT FE 001 FIAT FI 001 JOHN

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK

Na osnovu člana 36. Statuta JP Vojvodinašume, Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK Na osnovu člana 36. Statuta JP "Vojvodinašume", Upravni odbor je na XXI sednici doneo sledeći CENOVNIK 1 2 3 4 CENOVNIK POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RIBARSTVA Dinara Pšenica merkantilna, cena berzanska

Detaljer

Cjenovnik. Fasade Malteri Estrih. Br. 01/2016 u upotrebi od / I Izdanje

Cjenovnik. Fasade Malteri Estrih. Br. 01/2016 u upotrebi od / I Izdanje Cjenovnik 2016 Fasade Malteri Estrih Br. 01/2016 u upotrebi od 01.03.2016 / I Izdanje SADRŽAJ SVE ZA VAŠ DOM FASADE BAUMIT TON KARTA LIFE 12 PRIPREMA PODLOGE 16 ZAVRŠNI SLOJEVI I BOJE 18 FASADNI SISTEMI

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI

dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI dr Ljubiša Rajić ordinær professor (full professorship) BIOGRAFI Utdanning Jeg ble født i Beograd i 1947 hvor jeg ble ferdig med grunnskolen og gymnasium. I løpet av skoleåret 1964/1965 gikk jeg på Sund

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Miloš Bogdanović ASTROLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Autor: Lektor: Recenzenti: Izdavači: Miloš Bogdanović, milos@enlite.org +381-(0)11-24-26-940, 064-15-15-092 Marija Bogdanović dr Goran Golubović, prof. psihologije

Detaljer

ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE

ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE ŠKODA Octavia A7 MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 30.05.2016. ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom 5E32B5 ACTIVE 1,0 TSI 85 114 5 6 brzina manuelni

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina

oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina Lager lista oznaka grupa-serija Dizajn Dimenzije JM količina rezerv. dostup. 11961 Crystal Shaggy 94003/050 160x230 cm kom 1,00 Din. 0,00 1,00 12348 Decora 34521/032 080x200 cm kom 3,00 Din. 0,00 3,00

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM420 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 12131 t.o.m. 12140 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Serienummer: 12131-12140 2 Innholdsfortegnelse 41208001 MASKINSTATIV MED VENTILER... 4

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER UTSTYR & TILBEHØR UT 003 ELEKTRISK KRAFTOVERFØRINGS AKSLER SETER HYDRAULIKK

40 ÅR VÅRE KATALOGER: www.okonomi-deler.no MED TRAKTORDELER UTSTYR & TILBEHØR UT 003 ELEKTRISK KRAFTOVERFØRINGS AKSLER SETER HYDRAULIKK MccorMick UTSTYR & TILBEHØR UT 003 KRAFTOVERFØRINGS AKSLER HYDRAULIKK HYD 002 MCCORMICK MC 001 MC 001 INNHOLDSFORTEGNELSE Modeller... 4... 5 Ruter...11 INDEX C F M CX-serie til 2008 11 5 MC-serie til 2009

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

Test av grovstøvsugerposer. 07/11/2014

Test av grovstøvsugerposer. 07/11/2014 Test av grovstøvsugerposer. 07/11/2014 Poser som er testet: 1. SwanTech type U1 fleece. 5 lags fleece pose med papp og cellegummi holder. Posens samlede overflate 4800 kvadrat cm. 2. R+M 2839007005 universal

Detaljer

VELG RETT BATTERI SPAR TID OG PENGER

VELG RETT BATTERI SPAR TID OG PENGER VELG RETT BATTERI SPAR TID OG PENGER Batteries levetid påvirkes i stor grad av hvordan de brukes (se tabell under). Sønnak har utviklet en spesialserie for tunge kjøretøy en serie som dekker alle dine

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Agromet dumperhenger T-041/KO, KN

Agromet dumperhenger T-041/KO, KN Agromet Norge AS Stasjonsveien 7 N-75 RAMNES Tlf. +7 0 00 Fax. +7 0 0 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-0/KO, KN Reservedelskatalog versjon 0 Chassis nr: T0KO00 Reg nr:

Detaljer

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE

ENGINES 21 RS OFF ROAD 21 RS OFF ROAD PRO 21 RS RALLY 21 RS MARINE GIR DRIVE 21 RS MARINE DIRECT DRIVE 21 RSV GIR DRIVE 21 RSV EVO GIR DRIVE C08001 C08002 C08003 C08004 C08005 C08007 C08007/E C08008 C08088/E C08012 C08021 C08022 C10001 C10002 C10003 C10004 C10005 C10006 C10007 C10008 C10009 C10010 C10011 C10012 C10013 C10014 C10015 ENGINES

Detaljer

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom 2009 PODGORICA 1 SADRŽAJ SADRŽAJ... 2 RIJEČ PRIREĐIVAČA... 3 PRVI DIO: PRAVOPISNA PRAVILA... 7 I. PISMA... 8 II. VELIKA I MALA POČETNA SLOVA... 10 III.

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

KJØPSINFORMASJON RETUR AV MOTTATTE VARER... PAKKER MED POSTEN... EXPRESS PAKKESERVICE... STØRRE FORSENDELSER... GARANTI - REKLAMASJON...

KJØPSINFORMASJON RETUR AV MOTTATTE VARER... PAKKER MED POSTEN... EXPRESS PAKKESERVICE... STØRRE FORSENDELSER... GARANTI - REKLAMASJON... Hei! Endelig er den klar! Vi håper du vil like vår t nye "deleleksikon" som uten tvil er vår mest innholdsrike katalog siden starten i 1972. I denne vil du finne et godt utvalg av reservedeler til traktormerkene

Detaljer

36.0 SPIKERPLATER - SKJØTER: LENGDE MM 226 159 357 317 159 317 357 159 205 258 258 UGR. % 90 74 74 77 66 93 73 74 100 55 KNUTE NR

36.0 SPIKERPLATER - SKJØTER: LENGDE MM 226 159 357 317 159 317 357 159 205 258 258 UGR. % 90 74 74 77 66 93 73 74 100 55 KNUTE NR T - stk MARKERER AVSTIVET DIAGONAL. SE INFORMASJONSBLAD..... KONTROLLEN. GODKJ..: OE/TG/. LIS.:. DIM. NORM NS,.utg. FORBINSER: I TILLEGG NTI TS nr. UTFØRELSESKONTROLL I HHT. NS,. FORMFAKTOR FOR SNØ I HHT.

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

TA RE- EN. Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - -

TA RE- EN. Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - - ISOkode Tredjestatens navn Områdekode Land/region Landgruppe TA RE- EN Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - - arabiske emirata

Detaljer

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform:

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform: Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014 Poser som er testet: 1. SwanTech 3 lags fleece pose med papp mansjett type N2 (CL1012). Posens samlede overflate 5214 kvadrat cm. 2. Nilfisk Original

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Agromet dumperhenger T-623

Agromet dumperhenger T-623 Agromet Norge AS Stasjonsveien 74 N-375 RAMNES Tlf. +47 33 30 66 00 Fax. +47 33 30 66 0 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-63 Reservedelskatalog versjon 03 Reservedelskatalog

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 23.02.2015 Utgave Utgave 6 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

MORINI S6- S SPORT. 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER. 7. februar 2003 PEC. . Side 1

MORINI S6- S SPORT. 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER. 7. februar 2003 PEC. . Side 1 MORINI S6- S SPORT 50cc 2 stroke - air cooled CODE 002904 LUKS CENTRAL-LAGER 7. februar 2003 PEC. Side 1 . Side 2 LUKS. INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA 3 POWER SKEMA 4 BLOKKE 5-6 KICHSTARTER 7-8 KOBLING

Detaljer

Batteritenningsanlegg. Med stifter. Storfjordens Automobil Klubb

Batteritenningsanlegg. Med stifter. Storfjordens Automobil Klubb Batteritenningsanlegg Med stifter Storfjordens Automobil Klubb Tenningsanleggets oppgaver 1. Tennpluggens oppgave: Lage en gnist i forbrenningsrommet. 2. Batteriets oppgave: Levere strøm til tennings-anlegg

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Industristøvsugere. Sertifiserte 3-fasede kraftige industrielle støvsugere

Industristøvsugere. Sertifiserte 3-fasede kraftige industrielle støvsugere støvsugerne har stor yteevne og er samtidig meget manøverdyktige og allsidige. De er alle utstyrt med en 3-faset vifte forbundet i serie, som sikrer høyt undertrykk, samt lydsvak og kontinuerlig drift.

Detaljer

God service er en selvfølge!

God service er en selvfølge! God service er en selvfølge! Magne Gitmark & Co AS, Tingsaker, Lillesand Tlf. 37 26 89 00 - www.gitmark.no Fylling av gass BEST PÅ PRIS! Vedsekker, stativ og tilbehør -20% i kampanjeperioden Doggy hundemat

Detaljer

BOSNA SREBRENA. Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu

BOSNA SREBRENA. Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu BOSNA SREBRENA Službeno-informativno glasilo Franjevačkog provincijalata u Sarajevu Godina LXIII broj 2/2012. IZDAJE Franjevački provincijalat Bosne Srebrene Zagrebačka 18 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer

SALG. OSLO Gjelder order over 10.000,- Ikke inkludert montering. 1 18.999,- GRATIS. www.ifmobler.no INNEN LEVERING KRISTINA 3+2+1

SALG. OSLO Gjelder order over 10.000,- Ikke inkludert montering. 1 18.999,- GRATIS. www.ifmobler.no INNEN LEVERING KRISTINA 3+2+1 EN KLASSE FOR SIG SELV SALG 18.999,- Før: 23.999,- KRISTINA Modellen er laget av italiensk kuskinn av førsteklasses kvalitet og pvc. Skinn benyttes på alle sliteflater, mens pvc brukes på utvendige flater.

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE REGISTER 3 REGISTER 4 SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE HSS Valsede bor, for normal boring i metall. DIN 338. Dim Total Spiral Vare- Ø lengde lengde nummer 0,3 19 3 01003 0,35 19 4 010035 0,4

Detaljer

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag John Eneeth Odd Heir Håvard Moe fo re nk BOKMÅL l t e Matematikk for yrkefa BOKMÅL 6 Pytaoraetninen I en rettvinklet trekant er den ene vinkelen 90. katet hypotenu Den lente iden kaller vi hypotenu. De

Detaljer

engelsk: to get cold få kalde føtter

engelsk: to get cold få kalde føtter ET BEIN NOHA en fot noha norsk betydning opprinelse tsjekkisk betyding engelsk bli behandlet på like føtter med andre få en fot, foten innenfor et sted få innpass bli redd for konsekvensene og trekke seg

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

PRO 45PIH PRO 80PIH VARMERE GODKJENT FOR UTENDØRS BRUK

PRO 45PIH PRO 80PIH VARMERE GODKJENT FOR UTENDØRS BRUK BRUKS OG VEDLIKEHOLDS MANUAL DIESEL FYRTE INDUSTRI VARMERE Indirekte fyrt med skorstein PRO 45PIH PRO 80PIH VARMERE GODKJENT FOR UTENDØRS BRUK Importør Cial AS PB 295 Sentrum - 3721 SKIEN Telefon + 4000

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS ANVISNING / MANUAL DIESEL FYRTE INDUSTRI VARMERE KOMPRESSOR VERSJONER PRO 14C / PRO 20C / PRO 29 C

BRUKS OG VEDLIKEHOLDS ANVISNING / MANUAL DIESEL FYRTE INDUSTRI VARMERE KOMPRESSOR VERSJONER PRO 14C / PRO 20C / PRO 29 C BRUKS OG VEDLIKEHOLDS NVISNING / MNUL DIESEL FYRTE INDUSTRI VRMERE KOMPRESSOR VERSJONER PRO 14C / PRO 20C / PRO 29 C VRMERE GODKJENT FOR UTENDØRS BRUK / BYGG UNDER OPPFØRING Levert av: Maskincompaniet

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING ESAMENSOPPGAVE Emne: Gruppe(r): Eksamensoppgaven består av: ybernetikk I 2E Antall sider (inkl. forsiden): Emnekode: SO 318E Dato: Antall oppgaver: 6 Faglig veileder: Veslemøy

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016.

KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016. KOMPLETAN CENOVNIK 8.2.2016. CRNOBELO - CB otisak OTCB A4 DV Crno-beli otisak dv. A4 Grupa 1: do -60% 4,25 RSD OTCB A4 JED Crno-beli otisak jed. A4 Grupa 1: do -60% 4,95 RSD OTCBA3 DV Crno-beli otisak

Detaljer

Perkins. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D

Perkins. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Eksempel på eldre og nyere nummer Eksempel på m.nr. etter 1974 Vi leverer originale Perkins-deler

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Komplett utstyrsprogram

Komplett utstyrsprogram Spesialgassutstyr Spesialgassutstyr Vårt produktsortiment innen spesialgassutstyr er utviklet for å ivareta riktig gasskvalitet. Lekkasjer eller bruk av smøremidler i den gassberørte delen av en reduksjonsventil

Detaljer

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN VOLVO PENTA FORHANDLER Prisene gjelder t.o.m 15. Mai 2009 om ikke annet angis. Alle priser er veiledende priser inkl. mva. Noen produkter kan være bestillingsvarer. GI DIN VOLVO

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

KJØPSINFORMASJON RETUR AV MOTTATTE VARER... PAKKER MED POSTEN... EXPRESS PAKKESERVICE... STØRRE FORSENDELSER... GARANTI - REKLAMASJON...

KJØPSINFORMASJON RETUR AV MOTTATTE VARER... PAKKER MED POSTEN... EXPRESS PAKKESERVICE... STØRRE FORSENDELSER... GARANTI - REKLAMASJON... Hei! Endelig er den klar! Vi håper du vil like vår t nye "deleleksikon" som uten tvil er vår mest innholdsrike katalog siden starten i 1972. I denne vil du finne et godt utvalg av reservedeler til traktormerkene

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010 od 05.02.2010. MATIČNI BROJ 07902107 ŠIFRA DELATNOSTI 63300 Ž.R. 255-0014700101000-72 PIB SR101186748

Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010 od 05.02.2010. MATIČNI BROJ 07902107 ŠIFRA DELATNOSTI 63300 Ž.R. 255-0014700101000-72 PIB SR101186748 GPR INTERNATIONAL Mileševska 30, Beograd, Srbija Tel/Fax: + 381 11 2455-888, 24-45-033, 344-07-90 http//www.gprinternational.rs E-mail: office@gprinternational.rs Licenca ministarstva turizma br. OTP 122/2010

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA NYE MODELLER!

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA NYE MODELLER! NYE MODELLER! VARMERE Komplett varmeprogram gass, diesel og elektrisk fra: ITM-ITALIA LUFTAVFUKTERE Proffesjonelle avfuktere fra: ITM-ITALIA made in Italy made in Italy www.cial.no Leverandør: Cial AS

Detaljer

FLEXIT S4 R S6 R S7 R

FLEXIT S4 R S6 R S7 R 94111N-04 2005-10 FLEXIT S4 R S6 R S7 R Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodeller med varmegjenvinning - Rotor Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 2 Virkemåte - System... 3 2.1 Varmeelement...

Detaljer

Industrielle støvsugere ATTIX 30

Industrielle støvsugere ATTIX 30 Stillegående, mobil industristøvsuger med stor sugestyrke ATTIX 30 representerer en ny mulighet til å oppnå stor sugestyrke med en kompakt og fleksibel løsning. Stillegående, liten og mobil, men med den

Detaljer

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW)

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Status på arbeidet med teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Christian J. Engelsen Seniorforsker, PhD SINTEF christian.engelsen@sintef.no 1 Basic Requirements (BR)

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

" Å, æ kjinne ein kar" (Fra "Bør Børson Jr.") œ œ

 Å, æ kjinne ein kar (Fra Bør Børson Jr.) œ œ iccolo b b 4 3 Moderato A " Å, kjinne ein kar" (ra "Bør Børson Jr") Musikk Egil MonnIversen Tekst: Harald Tusberg, fritt etter Johan alkberget Arr Tom Skjellum lute 12 b b 4 3 Oboe 12 b b 4 3 Bassoon 12

Detaljer