- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )"

Transkript

1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: god. Internet stranica: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: - REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) Redni broj javne nabavke: 24/17 Poziv za podnošenje ponuda broj 24 objavljen je godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa 1

2 Ova KONKURSNA DOKUMENTACIJA pripremljena je na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl. glasnik RS br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 713 od , redni broj javne nabavke: 24/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 714 od godine. Sadržaj konkursne dokumentacije: Glava Poglavlje Sadržaj 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1.1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca 1.2. Vrsta postupka javne nabavke 1.3. Predmet javne nabavke 1.4. Cilj postupka 1.5. Kontakt osobe 1.6 Propratni obrazac 1.7. Pravo učešća 1.8. Pripremanje ponude 1.9. Podnošenje ponude Otvaranje ponuda Rok za donošenje odluke dodeli ugovora 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2.1. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, navođenje kriterijuma za izbor 3. VRSTA DOBARA (TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, MESTO, ROK I DINAMIKA ISPORUKE DOBARA, CENA I USLOVI PLAĆANJA 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE iz člana 75 i 76 Zakona o javnim nabavkama 2

3 4.1. Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75 Zakona i dodatni uslovi iz člana 76 Zakona 4.2. Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80 Zakona 4.3. Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81 Zakona 4.4. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75 Zakona 4.5. Napomene u vezi dokazivanja uslova 4.6. Bitni nedostaci ponude u skladu sa članom 106 Zakona 5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 5.1. Jezik na kome ponuda mora biti sačinjena 5.2. Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena 5.3. Partije, varijante 5.4. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87 stav 6 Zakona 5.5. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda 5.6. Ponuda sa podizvođačem 5.7. Zajednička ponuda 5.8. Zahtevi u pogledu mesta izvršenja nabavke,promenljivosti cena,načina i uslova plaćanja i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude 5.9. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi Podaci o sredstvima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača u postupku javne nabavke 3

4 i ugovornih obaveza Zaštita poverljivosti podataka Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, postupanje u situaciji više ponuda sa istom ponuđenom cenom Obaveze ponuđača po članu 74 stav 2 i 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Obaveze ponuđača po članu 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava Rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci Negativne reference 6. OBRAZAC PONUDE 6.1. Obrazac ponude 6.2. Izjava članova grupe ponuđača 7. MODEL UGOVORA 7.1. Model ugovora ( za sve partije) 8. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 8.1 Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni (za sve partije) OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE 10. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI 4

5 10.1. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi 11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAČA NA OSNOVU ČLANA 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Obrazac izjave o obavezama ponuđača na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Ukupan broj strana konkursne dokumentacije: 130 strana. 5

6 1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI: 1.1. Naziv naručioca: JP "Vojvodinašume" Petrovaradin Sedište naručioca: Petrovaradin, Preradovićeva 2 Adresa za prijem ponuda i svu poslovnu komunikaciju: Sombor Apatinski put 11 Internet stranica naručioca: Odgovorna osoba: Direktor Marta Takač, master.inž.šum. Ostali podaci o naručiocu: PIB: Matični broj: Tekući račun: Komercijalna banka AD Beograd Šifra delatnosti: gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti Telefaks: 021/ Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke broj 24/17 su dobra: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) Cilj postupka Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kojem naručilac odlukom dodeli ugovor. Nije u pitanju rezervisana javna nabavka. Ne sprovodi se elektronska licitacija Kontakt osobe Radnim danom (ponedeljak-petak) od časova, na telefone: Stručna (tehnička) pitanja: Robert Šafhauzer, dipl.ing.šum. 025/ Ekonomska pitanja: Slobodanka Jelačić, dipl. ecc 025/ Pravna pitanja: Nadežda Ovcin dipl.pravnik 025/

7 1.6. Propratni obrazac (popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju Ili doslovno prepisati) datum i sat podnošenja: (popunjava Pisarnica kod naručioca) PONUDA - NE OTVARATI! ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) REDNI BROJ javne nabavke: 24/17 PONUDA SE PODNOSI ZA PARTIJU/e: NARUČILAC: JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN, Preradovićeva 2 PONUĐAČ: naziv: adresa: broj telefona: broj telefaksa: elektronska adresa: ime i prezime lica za kontakt: 7

8 PONUDA se dostavlja u jednom pakovanju (koverat ili kutija), zbirno upakovana, bez obzira na broj partija za koje se podnosi, a na pakovanju mora biti nalepljen, ili doslovno prepisan gornji obrazac. Na tom obrascu ponuđač upisuje brojeve partija za koje podnosi ponudе Pravo učešća Pravo učešća imaju sva zainteresovana domaća ili strana, pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova se dokazuje prema članu 77. istog Zakona, sve prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće sadržanim u konkursnoj dokumentaciji Pripremanje ponude Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i moraju da dokazuju da ponuđači ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove za učešće u postupku javne nabavke, a na osnovu objavljenog poziva za podnošenje ponuda Podnošenje ponude Ponuda se smatra blagovremenom ako je u JP «Vojvodinašume» ŠG Sombor, Sombor Apatinski put 11, primljena do godine, najkasnije do 10,00 časova. Ponuđači ponude mogu da pošalju poštom ili predaju lično na adresu: ŠG Sombor, Sombor, Apatinski put 11 Naručilac ne predviđa mogućnost podnošenja elektronske ponude. Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji zalepljenim obrascem iz poglavlja 1.6. Propratni obrazac ( ili doslovno prepisanim). Ponude koje nisu primljene kod naručioca do godine, do 10,00 časova, poštom ili lično dostavljene, smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude će biti vraćene ponuđačima neotvorene sa naznakom da su neblagovremeno podnete. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuda se podnosi za jednu, više ili za sve partije. U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen u poglavlju 5.4. ove konkursne dokumentacije Otvaranje ponuda Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana godine u 11,00 časova u prostorijama ŠG Sombor u Somboru, Apatinski put 11. Prisutni predstavnici ponuđača pre početka javnog otvaranja ponuda moraju Komisiji naručioca podneti punomoć ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponude Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u roku do 25 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa čl. 113 stav 1 Zakona. 8

9 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 2.1. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki, kriterijum za ocenjivanje PREDMET JAVNE NABAVKE: REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE GOD. (za potrebe ŠG Sombor ) Javna nabavka je oblikovana po partijama i to: Red.br. Predmet nabavke Par. 1. Rezervni delovi za traktore SAME 2. Rezervni delovi za forvardere i harvestere Timberjack John Deere 3. Rezervni delovi za motore CUMINS 4. Rezervni delovi za motorne testere, čistače, kresače i prskalice 5. Rezervni delovi za Traktore Belorus - MTZ 6. Rezervni delovi za Traktore Zetos,Ursus i ZTS Rezervni delovi za IVERAČE Elefante,Eletari i Rotor,mulčer Wilibald,senzorske tanjirače i atomizer Majers Rezervni delovi za grejder R.Dakić,utovarivač ULT 160,bager 610,guseničar TG 200 i 120 i BNT Rezervni delovi za hidraulične dizalice HIAB, JONSERED, Cranab i Longlift Rezervni delovi za plugove, tanjirače i drljače (Lemind, MBV i Čenej), za kultivatore i sejačice IMT, za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice Agromehanika, za sejačice, prikolice i osočare Majevica Kardani i delovi kardana za poljoprivredne mašine i priključke kao i specijalne šumske mašine (širokougaoni ) 12. Mašinska obrada i izrada delova po uzorku ili crtežu NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo mehanički rezervni delovi osim motora i delova motora rezervni delovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile električna oprema za motore i vozila razni rezervni delovi KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDE je najniža ponuđena cena. 9

10 3.VRSTA DOBARA (TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA), ZAHTEVI NARUČIOCA, OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, MESTO, ROK I DINAMIKA ISPORUKE DOBARA, CENA I USLOVI PLAĆANJA, ROK VAŽENJA PONUDE. PARTIJA 1 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE SAME Red Jed. Naziv dela Br. Kataloški broj mere Količina /10 Crevo gumeno kom Filter ulja motora kom Napojna pumpa kom Gumica kom Elektro ventil kom Termo starter kom /40 Pumpa za vodu kom /30 Crevo kom /20 Crevo kom Crevo kom Kaiš kom Kaiš kom Crevo kom /10 Crevo kom /10 Komplet zaptivača kom /10 Kućište kvačila kom /10 Lamela kvačila kom /10 Pumpa -cilindar kvačila kom /10 Cilindar radni kom Semering kom /10 Cilindar kočnice kom Cilindar servo upravlječa kom Pumpa hidraulike kom /10 Pumpa ulja kom Filter ulja kom Filter ulja kom /10 Crevo kom /20 Rukavac kom /20 Štop lampa kom /20 Štop lampa kom /30 Far kom /10 Tahometar kom 1 10

11 PARTIJA 2 REZERVNI DELOVI ZA FORVARDERE I HARVESTERE TIMBERJACK JOHN DEERE Količina Red. Jed. Kataloški broj N a z i v br. mere 1 F Zaptivka kom 2 2 AT Ležaj kom 1 3 F Zaptivka kom 1 4 F Spojnica kom 1 5 F Pumpa vode kom 1 6 RE68715 Remen kom 1 7 F Hidr.crevo kom 1 8 F Hidr.crevo kom 1 9 F Konektor kom 1 10 RE Senzor kom 1 11 RE Pumpa goriva kom 1 12 F O-ring kom 2 13 F Zaptivka kom 2 14 F Zaptivka kom 2 15 F S e n z o r kom 1 16 F Set zaptivni kom 2 17 F Čaura zglobna kom 2 18 F Čaura zglobna kom 2 19 F Čaura zglobna kom 2 20 F Zaptivka kom 2 21 F Zaptivka kom 2 22 F Semering kom 1 23 F Semering kom 1 24 F Zaptivka kom 2 25 F Zaptivka kom 2 26 F S e n z o r kom 1 27 F ring kom F ring kom F ring kom F Zaptivka kom 1 31 F ring kom F Zaptivka kom 1 33 F Zaptivka kom 1 34 F Amortizer gasni kom 1 35 F Lančanik kom 1 36 F Osovinica kom 1 37 F S e n z o r kom 1 38 F Prekidač kom 1 39 F S e n z o r kom 1 40 F O p r u g a kom 3 41 F Zaptivke set kom 1 11

12 42 F Č a u r a kom 1 43 F Osovinica kom 1 44 F Osovinica kom 1 45 F Osovinica kom 1 46 F Osovinica kom 1 47 RE Filter ulja kom 2 48 RE Filter ulja kom 1 49 RE Filter goriva kom 1 50 RE Filter goriva kom 1 51 F Spoljni zupčanik kom 1 52 F Ležaj bogija kom 1 53 F Zaptivač kom 1 54 F Zaptivač kom 1 55 F Zaptivač kom 1 56 F Zaptivka kom 1 PARTIJA 3 REZERVNI DELOVI ZA MOTORE CUMINS Red. Jed. Naziv dela Br. Kataloški broj mere Količina Alternator kom Anlaser kom Vodena pumpa kom Uljna pumpa kom RX Klipnjača kom Klip s karikama kom Ležajevi komplet gar 1 PARTIJA 4 REZERVNI DELOVI ZA MOTORNE TESTERE, ČISTAČE, KRESAČE I PRSKALICE Red. broj MOTORNA TESTERA STIHL MS 650 Šifra dela Naziv dela jed. mere kom Radilica kom Dihtung komplet kom Dihtung kućišta kom Cilindar sa klipom kom Klip sa karikama kom Dihtung cilindra kom Uljna pumpa kom Puž uljne pumpe kom Igličasti ležaj lančanika kom Kvačilo kom Ležaj kom Štitnik ruke kom 2 12

13 Povratna opruga kom Starter komplet kom Kućište rezervoara kom Konektor kom Karburator kom Poklopac filtera kom Hauba kom Set membrane kom Sajla kom Kotur kanapa kom Krimer kom Kablovi kom Provodnik kratkog spoja kom Feder kom Kućište startera kom Zamajac kom Zupčasti graničnik kom Zupčasti graničnik kom Starter konopac kom Crevo kom Sajla kočnice kom Kućište ventilatora kom Gornji poklopac kom Elektronika kom Poklopac karburatora kom Poklopac kom Set lančanik 3/8" 8Z kom Auspuh kom Poklopac kom Čep kom Gumeni odbojnik kom Gumeni odbojnik kom Gumeni odbojnik 1122/02 kom Čep kom Čep kom Ručka kom Poklopac lančanika kom Hvatač lanca kom Izolaciono crevo 100mm kom 5 13

14 66 ` Osovina kom Elastostart kom šraf kom Impulsno crevo kom Navlaka kom Navlaka kom Osovina menjača kom Kontakt feder kom Osovina kom Poluga gasa kom Obloga ručke kom Verschlussplatte kom šraf kom šraf kom šraf kom šraf kom Brezon kom Šraf m 6x25 kom šraf kom Čep kom Matica M10 X 1 kom Sigurnosni prsten kom Ležaj kom Čep rezervoara kom Odušak kom Filter vazduha kom Ručica blokade kom Opruga kom Feder kom Klapna startera kom Odbojnik kom Igla kom Lonac kom 1 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 661 Naziv dela Jed. mere Uljna pumpa kom Ležaj kom Ležaj kom 1 Kom. 14

15 Karburator kom Set membrana kom Magnet/zamajac kom Klip fi 56mm kom Kućište startera kom Štitnik ruke kom Filter vazduha kom Ručka kom Auspuh kom AV-feder kom AV-feder kom AV-feder kom Amortizer kom Sajla amortizera kom Nosač amortizera kom Nosač amortizera kom saraf IS P5x16 kom Poklopac filtera kom Matica kom Opruga kočnice kom Crevo goriva kom Kvačilo kom Puž uljnnje pumpe kom Krim crevo kom Brezon kom Poklopac lančanika kom Impuls crevo kom Hvatac lanca kom Odusak rezervoara kom Dekompresioni ventil kom Opruga kvačila kom Elektronika kom Generator kom Kapa svećice kom Kuciste rezeroara kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 361 Naziv dela Jed. mere Kom. 15

16 Cilindar sa klipom kom Klip sa karikama kom Krimer kom Uljna pumpa kom Kvačilo kom Opruga kočnice kom Elektronika kom Štitnik ruke kom Povratna opruga kom Kućiste ventilatora kom Starter komplet kom Karburator kom Amortizer kom Amortizer kom Rezervoar kom Deo amortizera kom Amortizer kom Ručka kom Filter vazduha kom Poklopac lančanika kom Gumeni štitnik kom Ležaj 6202 kom Ležaj desni kom Usisna glava kom Čep rezervoara kom šraf kom Amortizer kom Ležaj igličasti kom Šraf kom Prsten 3/8" 7z kom Lancanik sa prstenom 3/8 7z kom Ležaj igličasti kom Platna kom Opruga kom Šraf kom Šraf kom Impuls crevo kom Odušak rezervoara kom Zupčasti graničnik kom 1 16

17 Red. broj Šifra dela MOTORNA TESTERA STIHL MS 880 Naziv dela Jed. mere Lančanik 404 kom Štitnik ruke kom Gumeni štitnik kom Koturkanapa kom Povratna opruga kom Crevo impulsa kom Amortizer kom Amortizer kom Amortizer kom Ručka kom Crevo kom Lančanik kom Navrtka sa prorezom kom Matica kom Iglicasti ležaj kom Matica kom Zupčanik uljne pumpe kom Ležaj igličasti kom Prsten 404 kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNI ČISTAČ FS 350 Naziv dela Jed. mere Filter vazduha kom Klip sa karikama kom Elektronik kom Karburator kom 2 Red. broj Šifra dela MOTORNI ČISTAČ FS 450 Naziv dela Jed. mere Kotur kanapa kom Elektronika kom Kvačilo kom Crevo goriva kom Karburator kom Kućište glave kom Čep za rezervoar kom Elastostart kom 2 Kom. Kom. Kom. 17

18 Kvaka kom Šraf kom Set membrana kom Šraf kom Matica kom 10 Red. broj MOTORNI SEKAČ VISOKIH GRANA STIHL HT 75 Šifra dela Naziv dela Jed. mere Sajlagasa kom Pred filter kom Povratna opruga kom Kotur kanapa kom Klinke kom Filter za vazduh kom Sajlagasa kom Lančanik kom Prsten kom Crevo kom 1 Red. broj Šifra dela OPREMA Naziv dela Jed. mere Ključ kom Ključ kom Uprtač univerzalni kom Ključ toreks T27h120h70 kom Ključ za svećice kom Zaštita za lanac do 45cm kom Trokraki nož za FS mm kom Mast za podmazivanje 80g kom Navlaka kom Plastični klin 19cm kom Kombinovani kanister 5l + 3l kom Uređaj za zakivanje i raskivanje lanaca NG 7 Kom. Kom. kom Glava trimera AutoCut 40-2 kom Postolje za turpiju kom Kutija za čuvanje lanaca za testeru kom Nit za trimer kom Svećica kom Cirkularni nož kom 1 18

19 Red. broj Šifra dela TURPIJE, LANCI, VODILICE Naziv dela Jed. mere Rolna lanca 3/8 (820 z) kom Lanac na zub.404 kom Lanac na zub 3/8 picco kom Lanac na zub vidija 3/8 kom Granični držači za turpije kom Držač turpije 2 u 1 5,2mm kom Turpija okrugla 3,5mm kom Turpija okrugla 5,5mm kom 1 Kom Turpija okrugla 5,2mm kom Kvadratna turpija kom Turpija pljosnata kom Vodilica rolomatic 30 cm kom Vodilica rolomatic 37 cm kom Vodilica rolomatic 40 cm kom Vodilica rolomatic 45 cm kom Vodilica rolomatic 50 cm kom Vodilica duromatic 45 cm kom Vodilica rolomatic 75 cm 3/8" kom Vodilica duromatic 75 cm 404 kom 1 Red. broj Šifra dela RAZNI REZERVNI DELOVI Naziv dela Jed. mere Lezaj 10X13X12;5-ST-CU kom Sajbna kom Feder kom Kanap za paljenje kom Filter goriva kom Sigurnosna sajbna DIN kom Kvaka kom Dihtung cilindra 0.5mm kom Feder kom Feder kom Semering kom Gumeni zaptivni prsten kom Čep rezervoara kom Zupčasti graničnik kom Koturkanapa kom 1 Kom. 19

20 Impulsno crevo kom Set ugljenih četkica kom Feder kom Feder kom Semering kom Gumeni zaptivni prsten() kom Zatezač kom Matica kom Ležaj kom Gumeni zaptivni prsten kom Kanap za paljenje kom Feder kom Usisnaglava kom Usisna glava kom Lezaj kom Ležaj 10*13*10 kom Startni kanap 3,5mm x 960mm kom Feder kom Feder kom Sajbna kom Prsten 3/8" 8z kom Feder kom Šraf DIN3760-BS15*22*4 kom Šraf kom Oslonac kom Stift DIN7-5m6*18 kom Šraf kom Šraf kom Plastična šipka kom Kuka kom Zaptivni prsten kom Sigurnosni kaiš kom Set čeoni točkić/šraf kom Gumeni zaptivni prsten kom Šraf DIN84-M4*8-8.8 kom Zaptivni prsten kom Šraf kom Šraf kom Feder kom 1 20

21 Čep kom Šajbna kom Šraf IS-M4* kom Feder kom Amortizer kom Šraf kom Matica kom Matica kom Zastitna navlaka kom Vodpaljenja kom Izolaciono crevo 110mm kom Šraf kom Feder kom Hilzna kom Navlaka za kabl A5-1.5 kom Sajbna kom Startni kotur kom Sajbna kom Šraf kom Filter kom Gumeni zaptivni prsten kom Crevo 3.1*5.7*1M kom Navlaka kom Šraf IS-P4*19 kom Gumeni zaptivni prsten kom Matica kom Zatezna kvačica kom Šraf kom Šraf kom Šraf DIN9021-A5.3 kom Šraf kom Šraf kom Šraf kom Feder kom Osovina kom Poluokrugli šraf kom Dizna ventila kom Dihtung kom Regulaciona membrana kom 1 21

22 Sigurnosna matica kom Sito kom Membrana pumpe kom Dihtung kom Matica kom 1 PARTIJA 5 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE Belorus - MTZ Tabela br.a Rezervni delovi za traktor MTZ 820: Redni br. Katalaški broj Naziv dela Jed. mere Količina G kom 1 Cilindarski sklop (klip, karike, cilindar) N1 kom 2 Ležajevi radilice - kpt N1 3 A i 3 Aksijalni ležajevi kom Gumice cilinda kom A Ležajevi klipnjače (manji) kom 16 6 Garnitura zaptivača kom 2 7 Radijalni zaptivač kom prednji 8 '' - kom zadnji B4 Usisni ventili kom B6 Izduvni ventili kom kom Vodjice ventila Gumice ventila kom Pumpa za ulje sa ventilom kom 2 14 Podizači ventila kom A 1 Pumpa za vodu kom 2 16 Set. pumpe za vodu kom 1 17 Pumpa za gorivo kom 2 18 Membrana pumpe kom Brizgaljka kom , Element brizgaljke kom A1 Glava motora - kpt kom A2 Korito motora(limeni) kom 1 22

23 Klipnjača kom TS Termostat kom 25 Nosač filtera ulja - motora kom 1 26 Nosač filtera ulja - kom 2 hidraulike 27 Nosač filtera ulja - goriva kom 1 28 Kučište filtera vazduha kom 2 29 Davač pritiska ulja kom 2 30 Davač temperature kom A Merač nivoa ulja kom 1 32 EFP B Grejač motora kom 1 33 A Čep hladnjaka kom 1 34 Čep za ulje kom A Bregasto vratilo kom A Ventilator kom A2 Izduvna grana kom 1 38 Usisna grana kom B1 Koleno izduvne grane kom Izduvni lonac kom A3 Klackalica kom Korpa kvačila kom Lamela menjača kom A Potisni ležaj kom 2 45 NŠ 14 3L Pumpa upravljača kom U Hladnjak vode kom Crevo vode gornje kom B2 Crevo vode donje kom Hladnjak ulja kom Crevo hladnjaka ulja kom Oslonac kardana vuče kom A2 Kardan prednje vuče kom RH Krst kardana kom Razvodnik prednje vuče kom Kučište predaje vuče kom 1 56 Razvodnik hidr.sa 3 kom 1 R80-3/4 komande 57 Hidraulični podizni kom 1 C110x200-3 cilindar 58 NŠ32A-3 Pumpa hidraulike kom 2 23

24 59 Glavni koč. Cilindar kom 1 60 Kočione lamele kom Kočioni disk kom Kočioni doboš kom Viljuška kočnice kom 2 64 A A Kompresor kom 1 65 A Klipnjača kompresora kom 2 66 A Cilindar kompresora kom 2 67 A Klip kompresora kom 2 68 A Karike kompesora kom Regulator pritiska kom Staklo kabine - prednje kom A Staklo kabine - zadnje kom A Staklo vrata - gornje kom A '' - donje kom Staklo kabine - bočno kom V Sedište vozača kom Rezervoar goriva kom Filter goriva kom A Filter goriva kom Filter ulja kom A-08 Filter vazduha kom Glavčina prednjeg točka kom 2 82 F Nosač cilindra kom Cev spone kom 2 84 A Kućište glavčine kom Nosač zadnje poteznice kom Cilindar kom 2 87 R80-23R Ventil sigurnosti kom Bočni izvod kom A Osovina u menjaču kom Poluga desna kom Poluga leva kom Poklopac kom Nosač kom 1 94 F Zupčanik kom B Cev poluge kom Ploča prednje felne kom 2 97 R B Regulator kom 1 98 UVR-2-10 Adapter kom Poluga kom Regulator kom 1 24

25 Tabela br. B Rezervni delovi za traktor MTZ 952 Red. Jed. mere Količina Katal. broj Naziv dela br. Klip sa karikama kom 4 1 (garniture) a1 Lente kardana kom A1 Vodena pumpa mtz 952 kom 5 4 c (50x25x200) Hidro cilindar upravljača kom Spona prednja kom Hilzna kom Gumice hilzne kom a Hladnjak za ulje kom Poluga desna kom Poluga leva kom 5 11 E /02 Blatobran zadnji kom Rezervoar Hidraulike kom a Glava motora -kpt kom 2 14 OSBN 100 Orbitrol -pumpa kom Regulator pozicije kom Osovina u menjaču kom a Bregasta osovina kom Zamajac kom Hauba motora kom Prednji lim haube kom Kućište kom 2 Tabela br. C Rezervni delovi za traktor MTZ 1221 Red.br. Katal. broj Naziv dela Jed. mere Količina A Ventilator plastični kom 6 2 TKRN-3 turbo kompresor kom 2 Nosač turbo kompresoraadapter kom a-01 lenta kardana kom b Val-osovina kom 4 6 pp61 slavina rezervoara kom disk kočnica kom vratilo ručne kočnice kom regulator pritiska vazduha kom Regulator pritiska kom 1 Regulator pritiska za kom prikolicu Hladnjak za vodu kom 2 25

26 13 c cilindar servo upravljača kom a-01 zglob spone levi kom a zglob spone desni kom Španer kaiša ventilatora kom Vodena pumpa mtz 1221 kom Zaptivač vodene pumpe kom sito filtra ulja kom 10 centrifugalno kpt Sito menjača kpt kom diskovi blokade kom Skretnica kom dihtung glave motora kom Kompesator izduvne kom 6 grane nosač motora desni kom nosač motora levi kom peraja kom 6 28 ap manometar kom 4 29 oct instrument tabla kom 4 30 bp-1 Kutija sa osiguračima 6 kom 8 osigurača Kućište diferencijala kom Truba leva-desna kom Gumice cilindra kom Cilindar bloka motora kom klip kom Nosač turbokompresora kom Spojnica izduvne grane kom Semering radilice kom Semering radilice kom Komplet karika kom (garnitura) Pumpa za ulje kom Gumice (tefloni) kom A Ležaji klip-standardbolcna fi38 gar. kom 6 44 A Ležaj radilice-standard kom gar Auspuh kom Osovina kom Osovina kom v Korpa kvačila kom Lamela kvačila kom Manžetna kom K1S17 Ležaj zamajca kom 8 26

27 A Druk ležaj-sa nosačem kom 8 53 Zaptivači motora-kpt kom lamela kočiona disk ručne kom Opruge kom felna zadnja kom osovina klackalice kom Klipnjača motora kom lamela kom b korpa kom Razmenjivač toplote kom Poluosovina kom Osovina kom Tahometar kom auspuh kom Kućište druk ležaja kom Osovina kardana kom Osovina vučna kom Osovina za kardan kom B-01 Diferencijal KPT kom Prednji vodeći most kom Nosač spone desni kom Nosač spone levi kom Rukav poluosovine kom Membrana blokade kom Desna rama kom Leva rama kom Spona kom Alternator kom A Izvod kardana kom Oplata kom 2 82 A Španer za podizne poluge kom 4 Sedište vozača-obrtno kom 1 83 (180 ) 84 Staklo kabine - prednje kom 3 85 Staklo kabine - zadnje kom 3 86 Staklo vrata - gornje kom 3 87 '' - donje kom 3 88 Staklo kabine - bočno kom b Nosač cilindra kom Poluga desna kom Poluga leva kom Osovina u menjaču kom Osovina kom 3 27

28 94 OSBN 160 Orbitrol -pumpa kom Slavina kom 5 PARTIJA 6 REZERVNI DELOVI ZA TRAKTORE Zetos, Ursus i ZTS Redni br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere. Količina Klip motora kom Osovinica klipa kom Klipni prsten kom Klipni prsten kom Klipni prsten kom /62-050/6 Seger osigurač kom Zaptivač glave motora kom Zaptivač kom Zaptivač kom Zaptivač kartera kom Usisni ventil kom Izduvni ventil kom Vođica ventila kom Vođica ventila kom Semering ventila kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Ležaj radilice kom Uložak dizne kom Turbina vodene pumpe kom Semering v.pumpe kom /31-020/7 Ležaj vod. Pumpe kom /31-020/6 Ležaj vod. Pumpe kom 1 Pumpa pred.vuče i kardana kom Alternator kom Pumpa volana kom /PZ2-18KS Hidraulična zupčasta kom 1 28

29 32 pumpa Poteznica za dvoosovinsku prikolicu kom 1 PARTIJA 7 Rezervni delovi za IVERAČE Elefante,Eletari i Rotor,mulčer Wilibald,senzorske tanjirače i atomizer Majers Redni br. Kataloški broj Naziv jed. mere. Količina 1 Nož veći trivele Rotor kom 8 2 Nož manji trivele Rotor kom 8 3 Pumpa hidraulike za dizanje rotora kom 1 4 Trivela rotora sa špicem leva mm kom 1 PARTIJA 8 REZERVNI DELOVI za grejder R.Dakić,utovarivač ULT 160, bager 610,guseničar TG200 i 120 i BNT 105 Red. br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere. Količina Vodeći valjak kom Zavrtanj gusenice kom Matica gusenice kom Remont zateznog točka kom. 2 5 Vodena pumpa -motor CUMMINS- TIP-6BTA 5,9-C17 kom AC-Pumpa CUMMINS kom Kočiona traka donja kom Kočiona traka gornja kom Zglobno kardansko vratilo-komplet kom Alternator TG 120 CUMMINS kom Gibanj zadnji kom Anlaser kom Pogonski točak zupčanik gusenice kom. 4 PARTIJA 9 REZERVNI DELOVI ZA HIDRAULIČNE DIZALICE HIAB, JONSERED, CRANAB I LONGLIFT Dizalica Lonflift typ F61F72A godina proizvidnje 2008 Red. br. Kataloški broj Naziv dela jed. mere Količina 29

30 1 Grajfer sa rotatorom kom Zaptivni komplet kom Klizač za letve kom Zaptivni komplet prvog cilindra kom Španer L-90, D-16 kom Španer L-180, D-10 kom Zaptivni komplet drugog cilindra kom Klipno-aksijalna pumpa min. 80 l/min kom Zaptivni komplet cilindra produžnog krana kom Španer kom Zaptivni komplet za rotator kom Uložak filtera kom Nosač ručica kom 3 PARTIJA 10 REZERVNI DELOVI ZA plugove, tanjirače i drljače (Lemind, MBV i Čenej), za kultivatore i sejačice IMT, za prskalice i atomizere Morava i Metalogradnja, prskalice Agromehanika, za sejačice, prikolice i osočare Majevica Roto feeza:fap- Livnica Prepolje - Tip Freze-S 180P.E Zahvat 180 cm Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Nož za frezu Levi kom Nož za frezu Desni kom. 24 Roto feeza-fpm BOLJEVAC Tip Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina Nož Freze Levi kom Nož Freze Desni kom Lančanik kom Lančanik kom Lanac kom. 4 Roto feeza-gramip-tip: AT Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 AT Nož Freze Levi kom AT Nož Freze Desni kom. 24 Osočara Majevica M3,2 i Vakum Pumpa

31 Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina Lamela kom Zaptivka kom Zaptivka kom "O" Prsten kom Sigurnosni Ventil 5/4 kom "O" Prsten kom Taložna čaša kom Zaptivka kom Loptasti raspršivač kom Lopata kom "O" Prsten kom Usisni vod sa korpom kom Vakumska pumpa kom 3 Trobrazni plug IMT Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Nosač rama kom Nosač rama kom Nosač plužne glave kom Raonik kom Plužna daska kom 1 Prevrtač sakupljač sena LIRA-4 Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Disk kom Glavčina kom Prsti pick-up kom Obruč kom. 2 Špartač za kukuruz Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina Desna motičica širine 165 mm kom Leva motičica širine 165 mm kom Srednja motičica kom 3 Prskalica Agromehanika 440l Kranj 31

32 Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Protočni regulator PR-3 kom 4 2 Trosmjerni ventil kom Mlaznica sa nosačem kom Filter mlaznica kom Gomice filtera mlaznice kom BM 65/30 Klipno menbranska pumpa kom 3 Tanjirača Lemind Leskovac Redni Kataloški br. broj Naziv jed.mere Količina 1 Tuljak kom 20 2 Osovina tanjirače Ø40x1250 mm kom 10 3 Nosač ležaja kom 1 4 Disk Ø610 kom 30 PARTIJA 11 Kardani i delovi kardana za poloprivredne mašine i priključke, kao i za specijalne šumske mašine (širokougaoni) Redni br. Kataloški broj Naziv jed.mere Količina 1 Krst kardana ø 22x55 kom Krst kardana ø 27x74,5 kom 4 3 Krst kardana ø 27x78 kom Krst kardana ø 30X83 kom Krst kardana ø 32x80 kom Krst kardana ø 34x90 kom B kardan 1200 mm f35x106,5 kom krst kardana 38X108 kom 3 9 Krst kardana 42x75 kom B Kardan roto sekač sa frikcionom spojnicom kom B Kardan za bušilicu kom 2 12 WWZ2580SD Walterscheid široko ugaoni kardan 1" i 3/4" (sa obe strane AGKFSA sa zavrtnjem) kom B Kardan 800mm f 27x75 za dizalice kom B Kardan za prskalicu Agromehanika Kranj nošeni 27X74,5X1000 kom 2 32

33 PARTIJA 12 MAŠINSKA OBRADA I IZRADA DELOVA PO UZORKU ILI CRTEŽU Pre izvršenja usluge naručilac dostavlja izvršiocu crtež ili uzorak koji je potrebno izraditi (obraditi). Izvršilac usluga je dužan da utrošak materijala posebno iskaže po tržišnim cenama u određenom kvalitetu. Predračun radova treba da sadrži: -tehnologiju rada po operacijama -norma časove po operacija -cenu utroška materijala Napomena- procedura se odnosi i na delove koji nisu predmet konkursne dokumentacije Redni br Izrada po uzorku Jed. mere količina Ploča tarupa FORS kom 1 Spojnica tarupa FORS kom 1 Nosač Noževa taruup kom 1 Osovina klackalice Metal 12 t kom 1 Osovina nosača Tarupa kom 1 Vratilo Tarupa kom 1 Pogonska osovina Bušilice kom 1 Nazubljena letva Dizalica LIV kom 1 slika broj

34 slika 1 34

35 slika 2 35

36 slika 3 36

37 slike 4 37

38 slika 5 38

39 slike 6 39

40 slika 7 40

41 slika 8 41

42 42 UKUPNA KOLIČINA DOBARA predstavlja procenjene okvirne potrebe Naručioca za period od godine dana, na koji se zaključuje kupoprodajni ugovor, te Naručilac ukazuje Ponuđačima da u periodu realizacije ugovora, u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca i/ili nastupanja opravdanih okolnosti, količine roba koje će se nabavljati mogu biti manje od ukupno ugovorene količine. Ponuđač se unapred upoznaje sa mogućnošću da ukupno ugovoreni obim kupoprodaje ne bude ostvaren u celosti, te učešćem u ovoj javnoj nabavci potvrđuje da neće zahtevati ispunjenje ugovora ili postavljati bilo kakav drugi obligacioni zahtev prema Naručiocu u slučaju nastupanja istog. Таkođe, naručilac će, u slučaju potrebe za nabavkom dobara koja nisu navedena u ovoj Konkursnoj dokumentaciji, od Ponuđača tražiti overen primerak cenovnika koji se primenjuje i na ostale kupce. GARANTNI ROK: Garantni rok da je u skladu sa proizvođačevom garancijom i ne manje od 6 meseci od dana isporuke. ZAHTEVANI KVALITET: ZA SVE PARTIJE ORIGINALNI DELOVI ZA PARTIJU 4 naručilac zahteva ORIGINALNE REZERVNE DELOVE STIHL, JER POSEDUJE MOTORNE TESTERE I KRESAČE GRANA MARKE STIHL NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA: prema odredbama modela ugovora. Ponuđena i isporučena dobra moraju biti novi, u originalnim fabričkim pakovanjima, sa priloženom tehničkom dokumentacijom, kojom se garantuje originalnost proizvoda. Uz svaku isporuku, ponuđač je dužan da dostavi PROIZVOĐAČKU DEKLARACIJU/SPECIFIKACIJU proizvoda za model dobra koji isporučuje, sa uputstvom za upotrebu, iz koga su vidljive osnovne tehničke karakteristike, a iz kojih naručilac može zaključiti da ponuđač isporučuje dobro koje je saobrazno onome koje naručilac zahteva ovom konkursnom dokumentacijom. U slučaju da je proizvođačka deklaracija/specifikacija na stranom jeziku i/ili je uputstvo za upotrebu na stranom jeziku, ponuđač je dužan da dostavi isto na stranom jeziku i prevod svih tih dokumenata na srpski jezik (u delu koji obuhvata tehničke karakteristike i uputstvo za upotrebu). U slučaju bilo kakvog spora biće validan prevod na srpski jezik. MESTO ISPORUKE: magacini po organizacionim jedinicama ogranka ŠG Sombor i to: RJ Šumska mehanizacija Apatin Kružni nasip 13 ŠU Apatin Apatin Kružni nasip 13 Bački Monoštor, Маšinski park B.Monoštor Kanalska bb ŠU Odžaci Odžaci Sv. Markovića 20 ŠU Subotica Subotica Majšanski put 91 Direkcija, Sombor Apatinski put 11 Mesto isporuke će biti naznačeno u narudžbenici Naručioca. USLOVI ISPORUKE U SVIM PARTIJAMA: Isporuka će se vršiti sukcesivno, po organizacionim jedinicama Naručioca. Robu koja je predmet ovog ugovora isporučuje Prodavac, svojim prevoznim sredstvima, ili putem pošte, o svom trošku. CENA: Cena se iskazuje za svaku partiju pojedinačno. Pod ponuđenom cenom za partiju se podrazumeva ukupna cena koju ponuđač ponudi za potrebnu količinu dobara, bez. Cena obuhvata cenu dobara, troškove osiguranja dobara, naknade za ambalažu i druga sredstava za zaštitu dobara od oštećenja, troškove prevoza ili slanja dobara na mesto isporuke.

43 43 Tokom trajanja ugovora, jedinične cene su fiksne i nepromenljive. Cena se iskazuje kao konačna, sa svim uračunatim troškovima i popustima, franco mesto isporuke. ROK I NAČIN PLAĆANJA: Rok plaćanja je minimalno 30, maksimalno 45 dana, od dana prijema računa, na osnovu dokumenta (otpremnice), koji ispostavlja ponuđač - prodavac, a kojim je potvrđena isporuka dobara. Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača - prodavca. Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans. ROK VAŽENJA PONUDE U SVIM PARTIJAMA: 60 dana od dana otvaranja ponuda za sve partije. ROK ISPORUKE DOBARA: Količine dobara u ovoj javnoj nabavci predstavljaju okvirne potrebe naručioca za 12 meseci, od dana zaključenja ugovora. Prema zahtevu naručioca, isporuka predmetnih dobara vršiće se sukcesivno, nakon prijema narudžbenice, od strane Naručioca. Isporuka će se vršiti u roku od dana prijema svake narudžbenice Naručioca i to: * za partije broj 1,3-11 u roku od 3 dana; * za partiju broj 2 u roku, maksimalno 5 dana; * za partiju 12 u roku, maksimalno 7 dana PONUDA JE ODGOVARAJUĆA AKO ISPUNJAVA SVE TEHNIČKE I DRUGE ZAHTEVE NARUČIOCA iz ovog poglavlja. PONUDA KOJA NIJE ODGOVARAJUĆA, BIĆE OCENJENA KAO NEPRIHVATLJIVA.

44 44 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( u daljem tekstu: Zakon) I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA: 4.1. Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona i dodatni uslovi iz člana 76. Zakona Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati: OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE ( član 75. Zakona) 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar, 2) da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, 3)./. ( brisan iz Zakona) 4) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji, 5) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenje ponuda. DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE (član 76. Zakona): U OVOJ JAVNOJ NABAVCI SE NE ZAHTEVAJU DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće navedenih u članu 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove za učešće iz člana 75 stav 1 tačke 1) do 4) Zakona. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5) Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Izjavu iz člana 75 stav 2 Zakona, mora sačiniti svaki ponuđač iz grupe ponuđača. Ponuđač je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti sledećih obaveznih uslova za učešće: Član 75 ZJN, stav 1 tačka 1: 1. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ AKO JE REGISTROVAN KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR.

45 45 Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata: PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda. PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvod iz odgovarajućeg registra. FIZIČKO LICE: Kopija lične karte ili pasoša. Napomena: -u slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe; -u slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača, dostaviti za svakog od njih). Član 75 ZJN, stav 1 tačka 2: 2. PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU IMA PONUĐAČ UKOLIKO ON I NJEGOV ZAKONSKI ZASTUPNIK NIJE OSUĐIVAN ZA NEKO OD KRIVIČNIH DELA: - kao član organizovane kriminalne grupe, - nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, - krivična dela protiv životne sredine, - krivično delo primanja ili davanja mita, - krivično delo prevare. Dokazuje se dostavljanjem sledećih dokumenata: PRAVNO LICE: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadležnog prvostepenog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Za pobrojana krivična dela nadležni sudovi, čija uverenja je potrebno dostaviti, su: - Osnovni sud ( i viši sud ) na čijem području je sedište pravnog lica odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; kao i - Viši sud u Beogradu (posebno odeljenje za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe. Objašnjenje: U većini opština i gradova u Republici Srbiji, uverenja o neosuđivanosti za pobrojana krivična dela izdaje Osnovni sud ( čak i za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, za koju je u prvom stepenu nadležan Viši sud a ne Osnovni sud). Međutim, u pojedinim opštinama i gradovima, za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko 10 godina, uverenje o neosuđivanosti izdaje Viši sud. Obzirom da naručilac ne može znati sa koje će teritorije biti ponuđači, ponuđači treba da dostave uverenje Osnovnog suda koje obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odelenja Višeg suda, ali ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela u nadležnosti redovnog krivičnog odelenja Višeg suda, potrebno je da pored uverenja Osnovnog suda dostave i uverenje Višeg suda. Uverenje Višeg suda u Beogradu (posebnog odeljenja za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene evidencije da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe obavezno se dostavlja, nezavisno, pored uverenja iz prethodnog stava ovog objašnjenja.

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din.

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din. Motorna grupa 1196 1196 Ventil izduvni IMR S-44 IMT 577 70 14 40 kom 350,00 Din. 1197 1197 Ventil usisni IMR S-44 IMT 577 71 76 64 kom 250,00 Din. 1198 1198 Ventil usisni IMT M-33/34 IMT 533,539,560 70

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

Visoka d.o.o. Sovi««i bb Grude 039 670-959 josip.gadze@visoka-grude.com Akcijska ponuda auto-dijelova i opreme Popust 50% NAZIV ROBE KAT.BROJ JMJ STARA CIJENA (KM) AKCIJSKA CIJENA (KM) AMORTIZER F4380

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci.

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. 1. INVERTERSKI UREĐAJI ZA REL/TIG ZAVARIVANJE: 815482 TECNICA 164 1.890,00 Kn 815196 TECNICA 150 2.280,00 Kn PRIBOR: *801000

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Ulja i maziva Castrol Šifra R.K. Šitra F.K. Artikal Opis Ulja i maziva SELENIA Ulja i maziva MOBIL Ulja i maziva VALVOLINE

Ulja i maziva Castrol Šifra R.K. Šitra F.K. Artikal Opis Ulja i maziva SELENIA Ulja i maziva MOBIL Ulja i maziva VALVOLINE Ulja i maziva Castrol G 5 8119 8119 Castrol EDGE 0W30 1L sintetičko kom 1.150,00 Din. 6699 6699 Castrol EDGE 5W30 1L sintetičko VW kom 1.150,00 Din. 7803 7803 Castrol EDGE 5W30 4L sintetičko VW kom 4.550,00

Detaljer

Hutterer and lechner.gmbh

Hutterer and lechner.gmbh HL134.1C 080045 ODVODNO KOLENO 5.811,78 HL522V 080038 SIFON TUŠ KADE DN40/50 7.282,10 HL126.2/50 080042 SIFON ZA SUDOPERU DN50x6/4 4.198,54 HL406 080043 SIFON ZA VEŠ MAŠINU 14.413,56 HL50W.0/60 080081

Detaljer

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od

Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od Škoda FABIA Combi A05 Cjenovnik važi od 26.05.2014 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om AKCIJSKA CIJENA SA PDV-om 5451A4 1.2 HTP Active 44 60 5 5 brzina 18.385

Detaljer

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do Proljetna akcija Akcija traje od 15.04.2014. do 30.06.2014. 6.02105510 BUŠILICA - ODVIJAČ AKU BS14.4 Li FaceLift Bušenje u: drvo do 20mm, čelik do 10mm Broj okretaja: 0-450/0-1.600/min Okretni moment:

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA

UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE KOTLA OD LIVENOG GVOŽĐA Zahvaljujemo se za vaš izbor i čestitamo kupovinu kotla VIADRUS U22 S plava linija ŽDB Bohumin iz Češke Republike je fabrika livenih proizvoda

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax

Katalog. Centar Millennium AD, Omladinski trg 17,26300 Vršac Srbija tel : fax Katalog Podmetač za čase braon 2520973 260 kom 282 din Podmetač za čase crn 2520972 115 kom 282 din Vinski set 2 boce 3003667 885 kom 1117 din Vinski set jedna boca 3003668 215 kom 932 din Vinski set 2

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

web:

web: www. www. 1157 dvopolna boja crvena 5 x 5w cree chip www. 10x 5w crre 10 x 5w cree chip pozicija 1w,kocenje 8 w lumen 800 www. 16 smd +5w cree canbus 40 w cree X -dizajn 6x3 xqb cree 10-32 volt 180 ma

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax:

O NAMA. Villager d.o.o. Kajuhova 32 p, Ljubljana, Slovenija, EU tel: fax: POWER TOOLS KATALOG POWER TOOLS 2016 POWER TOOLS / O NAMA O NAMA Osnovan 2005. godine, Villager je izrastao u jedan od vodećih brendova za baštenske i električne alate na Balkanu. Naši ciljevi su i dalje

Detaljer

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI

ALATI ZA ZAVARIVANJE. i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI ALATI ZA ZAVARIVANJE i pribor LIČNA ZAŠTITA ALATI I PRIBOR ZA ZAVARIVANJE SPECIJALNI UREĐAJI Svet Od 1904. godine ESAB je i pionir i vođa u svetu u tehnologiji zavarivanja i rezanja. Danas ESAB kombi}nuje

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR

MERLO Teleskopski viljuškari (fiksni i rotirajući), samoutovarne mešalice za beton, mulifunkcionalni Chingo guseničari i samohodne platforme MPR LORCH Uređaji i oprema za zavarivanje INE Uređaji i oprema za plazma sečenje komprimovanim vazduhom ESAB Uređaji i oprema za zavarivanje i sečenje. Kompletna ponuda dodatnih materijala za zavarivanje FIAC

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima Informacije o proizvodima FLEKSIBILAN EKONOMIČAN POUZDAN, JEDNOSTAVAN TRAJAN, BEZBEDAN 33 GODINA GARANCIJE TONDACH -Sadržaj Detaljna rešenja za krovne sisteme... 4 Paleta boja... 6 Crepovi za sanaciju

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE

ŠKODA Fabia A06 HB MY modeli. Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠKODA Fabia A06 HB MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 29.05.2017. ACTIVE ŠIFRA MODELA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom NJ32C4 1.0 MPI 44 60 5 5 brzina manuelni 19.456 NJ32E4

Detaljer

Uputstvo za rukovanje

Uputstvo za rukovanje Uputstvo za rukovanje DCS 40 DCS 4 DCS 400i DCS 50 DCS 500i Pa`nja: Pre prve upotrebe pa`ljivo pro~itajte uputstvo za rukovanje i pridr`avajte se obavezno propisa o bezbednom radu! Pa`ljivo ~uvati uputstvo

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

ŠKODA Octavia A7 FL MY modeli Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠIFRA MODELA

ŠKODA Octavia A7 FL MY modeli Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠIFRA MODELA ŠKODA Octavia A7 FL MY 2018 - modeli Cjenovnik vrijedi od 06.02.2017. ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom 5E32C4 ACTIVE 1.2 TSI 63 86 5 5 brzina manuelni

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Cjenovnik vrijedi od ACTIVE

Cjenovnik vrijedi od ACTIVE ŠKODA Fabia A06 HB MY 2017 - modeli Cjenovnik vrijedi od 07.11.2016. ACTIVE ŠIFRA MODELA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDVom NJ32C4 1,0 MPI 44 60 5 5 brzina manuelni 19.169 NJ32E4

Detaljer

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA

REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA Technical Tehnička Tehničke Documentation informacije Informacija REFERENC LISTA HIDROGENERATORI - NOVI I MODERNIZOVANI HIDROGENERATORI - REMONT I SERVIS HIDROELEKTRANE - KOMPLETNA OPREMA PROGRAM TURBINA

Detaljer

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA

VEIT Škola peglanja: Tehnika peglanja [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA [7.1 METODE MEDJUFAZNOG PEGLANJA MEDJUFAZNO PEGLANJE = RASPEGLAVANJE ŠAVOVA 1. VUNA I PAMUK 3. FINA VLAKNA I SOMOT a) Raspeglaj šav početi peglanje sa parom / bez usisavanja a) Raspeglaj šav počni peglanje

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Komad IDH Proizvod Grupa Naziv proizvoda Namena Pakovanje a u kutiji

Komad IDH Proizvod Grupa Naziv proizvoda Namena Pakovanje a u kutiji 1516475 222 Osiguranje nloctite 222 BO50ML 222 Niske čvrstoće / 50 ml 50 ml 12 4684 245636 222 Osiguranje nloctite 222 BO250ML 222 Niske čvrstoće / 250 ml 250 ml 10 18475 1370555 243 Osiguranje nloctite

Detaljer

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729

Oprema: Aparat Magicwave 3000 comfort, proiz.fronius Wels, tip Kuhlgerat FK 2500 FC, ser.br , inv.br.0729 Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13) i člana 62. do 69. Pravilnika

Detaljer

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA

SERVIS. MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU. CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA P R O D A J A SERVIS MAŠINA i OPREME ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU CTP CTcP Flekso CTP OSVETLJIVAČI FILMA PLOTERI DIREKTNI ŠTAMPAČI PRATEĆA OPREMA O nama Osnovna delatnost je prodaja i servis nove i polovne opreme

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

ŠKODA Superb FL Cjenovnik važi od

ŠKODA Superb FL Cjenovnik važi od Cjenovnik važi od 01.06.2013 ŠIFRA MODELA OPIS MODELA SNAGA KW SNAGA KS BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA SA PDV-om 3T41G5 1.4 TSI Active 92 125 5 6 brzina 40.977 3T41L5 1.8 TSI Active 118 160 5 6 brzina 44.230

Detaljer

Uzbudite Vaše zidove!

Uzbudite Vaše zidove! boje za unutrašnju upotrebu boja za unutrašnje zidove Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 136.00 Din. 136.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 294.00 Din. 98.00 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 440.00

Detaljer

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0.

CENOVNIK. Na dan: BITER LEMON 0.5 PET Kom 42,50 51, BITTER LEMON 0. VEGU-STAR D.O.O. 11000 Beograd, Surcinski put 9k Telefon 011/2260-706 011/2164-908 E-mail vegustar@gmail.com Web www.vegustar.com PIB 101665060 Matični broj 17095498 Šifra delatnosti 4719 CENOVNIK Na dan:

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din.

Maxicid Standard kom 0,5 lit kutija, 6 kom Din Din. Maxicid Standard kom 18 lit paleta, 96 kom 1' Din Din. Maxipol kom 1 lit kutija, 6 kom 144.00 Din. 144.00 Din. Maxipol kom 3 lit paleta, 96 kom 311.00 Din. 103.67 Din. Maxipol kom 5 lit paleta, 60 kom 475.00 Din. 95.00 Din. Maxipol kom 10 lit paleta, 33 kom

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV

CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV KAMA CENOVNIK KAMA Dimenzija Model Dezen CENA (din) CENA +PDV PUTNIČKE I POLUTERETNE GUME 135/80 R12 KAMA 503 Zimska 3,112.00 3,734.40 135/80 R12 KAMA 204 Letnja 1,983.00 2,379.60 175/70 R13 KAMA BREEZE

Detaljer

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci -

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci - TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci Alati i naprave - predavana, vježbe i zadaci - ALATI I NAPRAVE Razvoj alata Cilj uporabe alata i naprava kroz povijest je olakšavanje i ubrzavanje rada. U početku

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

Породица спала на трочлану

Породица спала на трочлану Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачким кућама Вулкан издаваштво и Лагуна награђују 2 Х2 КЊИГЕ НА ПОКЛОН стр. 21. ISSN 1821-1550 Година V, Број 200 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer