KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE"

Transkript

1 KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB: IBAN HR DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE REZERVNI DIJELOVI ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE Evidencijski nabave : EMV- 4.2./14 Sisak, god.

2 KOMUNALAC SISAK D.O.O. CAPRAŠKA ULICA 8 OIB: BM: I UPUTE PONUDITELJIMA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA NABAVU REZERVNIH DIJELOVA ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE ZA GODINU Upute ponuditeljima su pisane temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13) i Uredbe o načinu izrade i postupcima s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) i za sve što u uputama nije navedeno, primjenjuje se odredbe Zakona i Uredbi. 1. OPĆI PODACI: Naziv i sjedište naručitelja, OIB, telefona, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte, internetska adresa, NAZIV: KOMUNALAC SISAK D.O.O. ADRESA NARUČITELJA: CAPRAŠKA ULICA 8 OIB: TELEFON: 044/ TELEFAKS: 044/ E-POŠTA: INTERNETSKA ADRESA: Osoba ili služba zadužena za kontakt: Sve informacije vezane uz javno nadmetanje mogu se dobiti u Komunalac Sisak d.o.o., kontakt osoba: Josipa Vugić, bacc.oec. (tel. 044/ : ), adresa elektronske pošte Evidencijski nabave: EMV-4.2./14 Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), dalje u tekstu: Zakon) ili navod da takvi subjekti ne postoje: Temeljem čl. 13. Zakona o javnoj nabavi Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju: 1. Zadruga " Druga prilika" Zagreb Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave

3 Procijenjena vrijednost nabave: ,00 kuna bez PDV-a Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): Roba Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: Naručitelj ovim postupkom sklapa Ugovor o javnoj nabavi. Navod provodi li se elektronička dražba: Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu 1. PODACI O PREDMETU NABAVE: Opis predmeta nabave: Predmet nabave je: Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve po grupama prema opisu vrste i količine navedene u prilogu VII" Troškovnik" po grupama. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) CPV Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljena na grupe: Predmet nabave podijeljen je na 2 grupe: GRUPA 1- Strojevi za održavanje zelenih površina iznos ,00 kn GRUPA 2- Zetor Frontera i Zetor 7341 super turbo iznos ,00 kn Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave: Predmet nabave su rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve - Troškovnik po grupama koji je prilog ove Dokumentacije. Količina navedene u troškovniku- su okvirna količina, te sukladno članku 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). Stvarna nabavljena količina robe ili usluga na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Troškovnik: Troškovnik se nalazi u prilogu (PRILOG VII), koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke : Roba će se dostavljati sukcesivno tijekom godine na temelju narudžbenice Naručitelja na centralno skladište Naručitelja na adresi: Capraška ulica 8, Sisak. Isporučitelj će isporučivati rezervne dijelove za poljoprivredne strojeve sukcesivno, tijekom važenja ugovora do god. i to najkasnije 5 (pet) dana, te isporuka rezervnih dijelova za MATRU 205 najkasnije 10 (deset) dana od primitka zahtjeva (narudžbenice).

4 Rok završetka radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanje ugovora, odnosno, okvirnog sporazuma, te početak radova, isporuke robe ili pružanja usluga, ako je moguće: Početak isporuke je od dana potpisivanja ugovora, a završetak je god. 2. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA I PONUDITELJA Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz čl.67.st.1.t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz čl.67.st.4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), radi provjere okolnosti iz čl.67.st.1.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

5 2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz čl.67.st.1.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz čl. 67.st.5.t.1. i t.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz čl. 67.st.1.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13). Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Za potrebe utvrđivanja traženih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja: a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz čl. 67.st.3.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) li c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz čl. 67.st.3.t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) ili jednakovrijedni dokument iz čl. 67.st.3.t.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13). Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13). U postojanja sumnje u istinitost podataka priloženih dokumenata iz odjeljka Zakona o javnoj nabavi naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o ponuditelju. Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave. U slučaju zajednice ponuditelja dokumentacije za nadmetanje u toč. 2. Razlozi isključenja natjecatelja i ponuditelja se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno. 3. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA ILI PONUDITELJA: Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojim se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja dokumentacije za nadmetanje se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.

6 Minimalne razine financijske sposobnosti ponuditelja ako su traženi, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost Dokaz o solventnosti: dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2 ili SOL-2) za sve transakcijske račune kojim se dokazuje solventnost ponuditelja. Ponuditelj mora dokazati da mu transakcijski računi u posljednjih šest mjeseci nisu bili blokirani više od 7 dana neprekidno. Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat +poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuirane isporuke predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora. Slijedom navedenog, iznimno je bitno da ponuditelj ima stabilno financijsko poslovanje na način da ne može dovesti u pitanje izvršenje svojih ugovornih obveza. Tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja ako su traženi, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovog Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Ponuditelj svoju sposobnost dokazuje Potvrdom o izvršenju jednog ili više istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave. Pravila dostavljanja dokumenata Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno točkama 2. i 3. ove dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Sukladno čl. 95 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011. i 83/2013.) nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

7 Uvjeti ili pravila koje će naručitelj primijeniti na smanjivanje a sposobnosti natjecatelja te minimalan i, po potrebi, maksimalan sposobnosti natjecatelja koje će pozvati na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu, ako naručitelj koristi mogućnost u prvom stupnju ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave ili natjecateljskog dijaloga (ako poziv na nadmetanje iz objektivnih razloga ne sadrži sve potrebne podatke ovi podaci moraju biti dostupni u prvom dijelu dokumentacije za nadmetanje). Naručitelj ne primjenjuje ovaj postupak javne nabave. 4. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE I/ILI PONUDI: Sadržaj ponude: Ponuda mora sadržavati: 1. Popunjeni ponudbeni list na izvornom obrascu "Ponudbeni list" koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje, ispunjen u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije. 2. Kod zajedničke ponude podatke o zajednici ponuditelja prema obrascu "Podaci o zajednici ponuditelja" koji je sastavni dio ove dokumentacije, 3. Popunjeni obrazac "Troškovnik" 4. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje natjecatelja ili ponuditelja, 5. Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost, 6. Dokument(e) kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost-zajednica ponuditelja, 7. Jamstva 8. Ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje (izjave ) Način i izrade ponude: 1. Svi dokumenti i dokazi iz točke 2. i 3. ove dokumentacije za nadmetanje kao i druge možebitne izjave, punomoći ili druge valjane dokumente, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ili ovjerenoj preslici ili izvorniku. 2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. 3. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 4. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 5. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. 6. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. 7. Stranice ponude se označavaju em na način da je vidljiv redni stranice i ukupan stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim em koji se nastavlja na redni stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjer katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 8. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 9. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

8 Način dostave ponude: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja KOMUNALAC SISAK d.o.o. Nikole Tesle br SISAK Na omotnici ponude mora biti naznačeno: - naziv i adresa naručitelja, - naziv i adresa ponuditelja, - evidencijski nabave, - naziv predmeta nabave, Ponuda- GRUPA-1 Strojevi za održavanje zelenih površina naznaka "ne otvaraj" Ponuda-GRUPA-2 Zetor Frontera i Zetor 7341 super turbo naznaka "ne otvaraj" U slučaju da jedan ponuditelj nudi jednu ili obadvije grupe prema dokumentaciji za nadmetanje dovoljno je dokaze sposobnosti koji su traženi u dokumentaciji priložiti uz jednu ponudu koja će vrijedi i za drugu grupu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. Ponude se izrađuju bez posebne naknade. Minimalni zahtjevi koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave, ako su dopuštene: Nije dopušteno nuđenje alternativne ponude. Način elektroničke dostave podataka te zahtjevi vezani uz elektronički prijenos i dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata, ako je takva dostava dopuštena: Nije dopušteno. Način određivanje cijena ponude: - Ponuditelj mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a - Cijena ponude piše se kama. - Cijena ponude za pojedinu grupu predmeta nabave predstavlja iznos svih ukupnih cijena stavki troškovnika. Obvezan unos kod svih stavki troškovnika. Ukupna cijena stavke troškovnika je umnožak količine stavki i cijene stavke po jedinici mjere. - U jediničnu cijenu stavke ponuditelj je obvezan uračunati sve troškove i popuste. Prilikom ispostave računa odabrani ponuditelj smije iskazati isključivo ponuđenu cijenu stavke koja će pomnožena sa količine stavke dati iznos koji će naručitelj isplatiti ponuditelju. - Ponuđene cijene su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

9 Valuta ponude, ako se cijena ne izražava u kunama: Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude. Jezik i pismo ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude. Način dostave uzoraka, ako je potrebno: Ne primjenjuje se. 5. OSTALE ODREDBE Podaci o terminu posjeta gradilištu ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, ako je potrebno: Nije potrebno. Naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara, u slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo. Broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata: Nije primjenjivo. Obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže od dvije, odnosno četiri godine, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju sklapanja okvirnog sporazuma iz članka 30. stavka 1.,2.,3. ili 4. Zakona o javnoj nabavi: Nije primjenjivo. Navod obvezuje li okvirni sporazum na sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo. Drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo.

10 Podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe, ako se provodi: Ne provodi se elektronička dražba. Posebne odredbe o podnošenju ponude zajednice ponuditelja: Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja dužni su dostaviti izjavu o zajedničkoj ponudi. Izjava o zajedničkoj ponudi sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpis svih članova zajednice ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, te ponuditelji moraju dati izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja. U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, Naručitelj zadržava pravo zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude utvrđena najpovoljnijom, ponuditelj zajedničke ponude u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o odabiru, dužni dostaviti pravni akt o zajedničkoj ponudi koji mora sadržavati naziv nositelja ponude, odgovornosti pojedinačno svakog ponuditelja iz zajedničke ponude i udio svakog ponuditelja u zajedničkoj ponudi. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. Ponudbeni list za zajednicu ponuditelja kao i Izjava o zajedničkoj ponudi nalaze se u prilogu ove dokumentacije za nadmetanje (Prilog III). Odredbe koje se odnose na podizvoditelje: (1) Naručitelj ne zahtijeva od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničava. (2) Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke: naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i računa podizvoditelja, predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor. (3) Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 2. moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. (4) Naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. (5) Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. (6) Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelj zahtijevati: promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30%

11 vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne. (7) Uz zahtjev iz stavka 6. podstavaka 1. i 3., odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke iz stavka 2. za novog podizvoditelja. (8) Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz stavka 6., od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava: uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje, uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja, posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona, ako je primjenjivo. (9) Iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi odredba stavka 4. nije primjenjiva, javni naručitelj obvezan je u dokumentaciji za nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju. (10) Sudjelovanje podizvoditelja ne utjeće na odgovornost odabranog ponuditelja za Vrsta, sredstva i uvjeti jamstva, ako su tražena: Ponuditelji moraju dostaviti sljedeća jamstva: Jamstvo za ozbiljnost ponude- ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice u iznosu 5% od procijenjene vrijednosti za nuđenu grupu. Grupa 1- u iznosu ,00 kn Grupa 2- u iznosu 5.000,00 kn Jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv nadmetanja za koje se izdaje i evidencijski nabave naručitelja. Ukoliko ponuditelj nudi više grupa predmeta nabave, može dostaviti jednu bjanko zadužnicu i to na iznos jednak zu iznosa visine jamstva za grupe koji nudi (zbirno jamstvo). Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Broj stranice ne piše se na jamstvu, već na košuljicu u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Ovaj dokaz treba dostaviti i u preslici te ga priložiti odmah iza izvornika, ovjerene preslike jamstva ili preslike jamstva. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu (obrazac izjave nalazi se u prilogu ove dokumentacije za nadmetanje, kojom izjavljuje da će, u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u visini 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti pojedinačnog ugovora bez PDV-a. Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija, izdana u korist naručitelja i plativa na "prvi poziv" u "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora. Bankarska garancija za izvršenje ugovora predaje se u roku 8 (osam) dana od obostranog potpisa ugovora. Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi jamstvo za izvršenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje, javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona

12 o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave. Datum, vrijeme i mjesto dostave zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda i (javnog) otvaranja ponuda: Rok za dostavu ponuda je god. do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Ponuda se šalje na adresu: KOMUNALAC SISAK d.o.o. Nikole Tesle br SISAK i mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude. Javnom otvaranju ponuda održat će se : Datum i vrijeme: god. u 12,00 sati Mjesto: KOMUNALAC SISAK d.o.o. Nikole Tesle br Sisak Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici i naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet predočenja pismenog obrasca ovlasti. Prije otvaranja ponude, utvrđuje se je li lista zaprimljena neotvorena. Ponude se otvaraju prema rednom u iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kad je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda. Pri otvaranju ponude biti će priopćeni podaci sukladno odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012). Postupak javnog otvaranja ponuda je propisan člankom 18. navedene uredbe. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda, ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda, te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili ponuditeljima, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma: Nema posebnih uvjeta za izvršenje ugovora. Navod o donošenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja ili odluke o odabiru svih ponuditelja s valjanim ponudama, u slučaju sklapanja ugovora o javnim radovima radi provedbe programa obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i programa stambenog zbrinjavanja: Nije primjenjivo.

13 Podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora, ako je primjenjivo: Nije primjenjivo. Rok za donošenje odluke o odabiru, ako je određen: Naručitelj će pisanu odluku o odabiru poslati ponuditeljima preporučenom pošiljkom najkasnije u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Ako postoje razlozi za poništenje postupka naručitelj će bez odgode donijeti odluku o poništenju. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši u roku od 60 dana od dana fakture odnosno obračunske (privremene i okončane situacije) putem virmana, kompenzacijom i cesijom. Nije moguće plaćanje predujmom («avansno plaćanje»). Bitni uvjeti ugovora: Ugovor o nabavi predmetne robe biti će konačno sačinjen sukladno predmetnoj dokumentaciji za nadmetanje. Ugovor se sklapa za period do godine od dana konačnosti Odluke o odabiru. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima: Nije primjenjivo Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Rok za izjavljivanje žalbe određen je člankom 146. Zakona o javnoj nabavi. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima: Nema. KOMUNALAC SISAK D.O.O.

14 PRILOG I PONUDBENI LIST Broj ponude: PONUDA GRUPA-1 Datum: PREDMET NABAVE: Naručitelj: KOMUNALAC SISAK d.o.o., Capraška ulica 8, Sisak OPĆI PODACI O PONUDITELJU Naziv:... Sjedište:... Poštanski : Mjesto:... Matični :... OIB:... Broj računa: Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE Tel./fax.:... za kontakt:. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora:... I Detaljno smo proučili ponudbenu dokumentaciju i upoznali se s uvjetima, te smo ih spremni prihvatiti i prema tim uvjetima i vršiti isporuku rezervnih dijelova za poljoprivredne strojeve GRUPU-1, a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude za ukupnu cijenu kako slijedi: A. Cijena bez PDV-a...kn B. Porez na dodanu vrijednost...kn c. Ukupna cijena (A+B):...kn ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. PONUDITELJ: (Ovlaštena osoba Ponuditelja)* U, godina M.P.

15 PRILOG I PONUDBENI LIST Broj ponude: PONUDA GRUPA-2 Datum: PREDMET NABAVE: Naručitelj: KOMUNALAC SISAK d.o.o., Capraška ulica 8, Sisak OPĆI PODACI O PONUDITELJU Naziv:... Sjedište:... Poštanski : Mjesto:... Matični :... OIB:... Broj računa: Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE Tel./fax.:... za kontakt:. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora:... I Detaljno smo proučili ponudbenu dokumentaciju i upoznali se s uvjetima, te smo ih spremni prihvatiti i prema tim uvjetima i vršiti isporuku rezervnih dijelova za poljoprivredne strojeve GRUPU-2, a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude za ukupnu cijenu kako slijedi: A. Cijena bez PDV-a...kn B. Porez na dodanu vrijednost...kn c. Ukupna cijena (A+B):...kn ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. U, god. M.P. PONUDITELJ: (Ovlaštena osoba Ponuditelja)*

16 Prilog II PODACI O PODIZVODITELJIMA I DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJI SE DAJE U PODUGOVOR: (priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima) Podaci o dijelu ug. koji se daje u podugovor Podaci o podizvoditelju Roba koja će Kol. se isporučiti Mjesto isporuke Rok isporuke Vrijednost i postotni dio Ime Tvrtka Sjedište OIB Broj računa Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE PONUDITELJ: M.P. (Ovlaštena osoba Ponuditelja) U, godina

17 Prilog III podnosi se samo u slučaju zajednice ponuditelja PONUDBENI LIST ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA Broj ponude: PONUDA Datum ponude: PREDMET NABAVE: Naručitelj: KOMUNALAC SISAK d.o.o., Capraška ulica 8, Sisak OPĆI PODACI O PONUDITELJU/ ČLANOVA ZAJEDNICE PONUDITELJA 1. član zajednice ponuditelja: Naziv:... Sjedište:... Poštanski : Mjesto:... Matični :... OIB:... Broj računa: Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE Tel./fax.:... za kontakt:. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt: član zajednica ponuditelja: Naziv:... Sjedište:... Poštanski : Mjesto:... Matični :... OIB:... Broj računa: Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE Tel./fax.:... za kontakt:. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt:...

18 Udruženi u zajednicu ponuditelja daju: -2- IZJAVU O ZAJEDNIČKOJ PONUDI Izjavljujemo da u otvorenom postupku javne nabave " rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve grupa " evidencijski nabave, javnog naručitelja Komunalac Sisak d.o.o. Capraška 8, Sisak, nastupamo kao zajednica ponuditelja i dostavljamo zajedničku ponudu. Nositelj zajedničke ponude je: Naziv:... Sjedište:... Poštanski : Mjesto:... Matični :... OIB:... Broj računa: Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE Tel./fax.:... za kontakt:. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt:... Dok je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem: Ujedno izjavljujemo da ukoliko naša ponuda bude ocijenjena najpovoljnijom, za popis i ovjeru ugovora ovlašćujemo: (ime i prezime, osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora )

19 Prilog V. DOKAZA O NEKAŽNJAVANJU (IZJAVA) IZJAVA (temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN, br. 90/11, NN 83/13) Kojom ja (ime i prezime, adresa, osobne iskaznice izdane od ) kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta (naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). M.P. (potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ) Datum: god. Napomena: - Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren potpis od strane javnog bilježnika - Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka potpisa javne nabave

20 Prilog VI IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA U otvorenom postupku javne nabave elektromaterijala koji provodi Komunalac Sisak d.o.o., Ponuditelj izričito potvrđuje (naziv ponuditelja) sljedeće: - da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije; - da će bankarska garancija biti bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija, izdana u korist naručitelja i plativa na "prvi poziv" i "bez prigovora" u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a; - da će bankarsku garanciju za izvršavanje ugovora predati u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa ugovora, s rokom valjanosti do isteka ugovora; - da je suglasan da će se bankarska garancija za uredno izvršenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza, a što ponuditelj potvrđuje svojim potpisom i pečatom ovlaštene osobe. U, god. Za ponuditelja: (ime i prezime te potpis ovlaštene osobe) M.P.

21 Prilog VI PONUDITELJ: Naziv: Sjedište/prebivalište: Ulica: Poštanski Broj: Mjesto: TROŠKOVNIK REZERVNIH DIJELOVA ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE U 2014.g. GRUPA I BCS 622 MOTOR LOMBARDINI 3LD 450/S Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere Količi na Jediničn a cijena Ukupno 1. Čelično uže kočnice 2. Čelično uže kočnice Kom Kom Lamela Kom Opruga Kom Pločica oslona Kom Ploča Kom Potisna osovina Kom Čahura Kom Poluga Kom Pločica klizač Kom Pritiskivač m.s. BCS 12. Pritiskivač klizne letve Kom. 10 Kom. 5

22 MOTORNA PILA 020 Redni Naziv 1. Vodilica 30 cm 22z 1,3 Kataloški Jedinica mjere Kom 2 2. Lanac Kom 10 Količina Jedinična cijena Ukupno 3. Kvačilo Kom 1 4. Lančanik Kom 1 5. Brtve Gar 1 6. Čep rezervoara ulja Kom 1 7. Zupčanik pogona uljne pumpe Kom 2 8. Kotva paljenja Kom 1 9. Karburator Kom Vod kratkog spoja Kom Amortizer Kom Čep rezervoara goriva Kom Svjećica Kom 2

23 MOTORNA PILA 026 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere 1. Vodilica Kom 2 Količina Jedinična cijena Ukupno 2. Lanac 31 zub Kom 2 3. Kvačilo Kom 1 komplet 4. Lančanik Kom 1 5. Kotva paljenja Kom 1 6. Rasplinjač Kom 1 7. Amortizer Kom 2 8. Amortizer Kom Čep goriva Kom 1 Svjećica Kom 1 MOTORNA PILA 038 Redni Naziv 1. Vodilica 40 cm Kataloški Jedinica mjere Kom 2 2. Lanac Kom 5 Količina Jedinična cijena Ukupno 3. Kvačilo Kom 1 4. Lančanik Kom 1 5. Uljna pumpa Kom 1 6. Zupčasti pogon uljne pumpe Kom 1

24 7. Kotva Kom 1 paljenja 8. Karburator Kom 1 9. Usisna glava Kom Crijevo Kom 2 goriva 11. Auspuh Kom Radilica Kom Cilindar s Kom 1 klipom 14. Bočni ležaj Kom 1 radilice 15. Bočni ležaj Kom 1 radilice 16. Semering Kom Semering Kom Amortizer Kom Amortizer Kom Čep goriva Kom Čep ulja Kom Svjećica Kom 2

25 MOTORNA PILA 660 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere 1. Vodilica Kom 1 Količina Jedinična cijena Ukupno 2. Lanac Kom 3 3. Kvačilo Kom 1 4. Lančanik Kom 1 5. Uljna pumpa Kom 1 6. Zupčanik uljne pumpe 7. Kotva paljenja Kom Kom 1 8. Usisna glava Kom 1 9. Vod goriva Kom Amortizer Kom Rasplinjač Kom Rukohvat Kom Čep ulja Kom Čep goriva Kom 1 Čep ulja Kom 1

26 MOTORNA PILA 230 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere Količina Jedinična cijena 1. Vodilica 40 Kom 1 cm 2. Lanac 27 zuba Kom 2 Ukupno 3. Kvačilo Kom 1 4. Lančanik Kom 1 5. Uljna pumpa Kom 1 6. Zupčanik Kom 1 pogona uljne pumpe 7. Kotva paljenja Kom 1 8. Rasplinjač Kom 1 9. Usisna glava Kom Brtva Gar Amortizeri Kom Povratna Kom 2 opruga 13. Kolotur užeta 1,1232E+11 Kom Uže Kom Ručna pumpica goriva Svjećica Čep goriva Čep ulja Kom 5 Kom 1 Kom 1 Kom 1

27 MOTORNA PILA MS200 Redni Naziv 1. Vodilica 30 cm 1,1 pico 2. Lanac 22 zuba pico Kataloški Jedinica mjere Kom 2 Kom 3 3. Kvačilo Kom 1 Količina Jedinična cijena Ukupno 4. Lančanik Kom 1 5. Uljna pumpa Kom 1 6. Zupčanik Kom 1 pogona uljne pumpe 7. Usisna glava Kom 2 8. Svjećica Kom 1 9. Crijevo goriva Kom Krim guma Kom Povratna opruga Kom Kolotur užeta Kom Uže Kom Brtva Gar 1

28 MOTORNA ČETKA KW85 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere 1. Rasplinjač Kom 1 Količina Jedinična cijena Ukupno 2. Kvačilo Kom 1 3. Auspuh Kom 1 4. Kotva paljenja Kom 1 5. Zvono kvačila Kom 1 6. Prigon reduktora Gumeni 7. naplatci valjka Kom 1 Gar 3 ŠKARE ZA ŽIVICU MOTORNE HS80 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere 1. Rasplinjač Kom 1 Količina Jedinična cijena Ukupno 2. Kvačilo 3. Kotva paljenja 4. Klip s cilindrom Kom Kom Kom 1 5. Svjećica Kom 1 6. Zupčanici pogona oštrice Gar 1

29 TELESKOPSKA PILA HT75 Redni Naziv 1. Vodilica 30 cm 2. Lanac 1,1 pico 3. Kvačilo komplet Kataloški Jedinica mjere Kom Kom Kom 1 4. Lančanik Kom 1 Količina Jedinična cijena Ukupno 5. Cilindar s Kom 1 klipom Brtve Gar 1 7. Uljna pumpa Kom 1 8. Kotva paljenja Kom 1 9. Rasplinjač Kom Gas sajla Kom Svjećica Kom 1

30 VIKING MT6127-2L Redni 1. Filter zraka motora 2. Filter ulja motora 3. Remen pogona kose 4. Remen pogona stroja Naziv Kataloški Jedinica mjere Kom 3 Kom 2 Kom 3 5. Nož lijevi Kom 2 Količina Jedinična cijena Ukupno 6. Nož desni Kom 2 7. Nož srednji Kom 2 8. Prirubnica noža Kom 6 9. Aluminijsko kućište ležaja noža 10. Osovina lijevog noža 11. Osovina desnog noža 12. Osovina srednjeg noža Kom 3 Kom 1 Kom 1 Kom Aluminijsko Kom 1 kućište ležaja malog noža 14. Remenica noža Kom Remenica malog noža Remenica vodeća remena kretanja Remenica na motoru Kom 2 Kom 2 Kom 1

31 MATRA 205 Redn i Naziv Kataloški Jedinica mjere Količina 1. Remenica Kom Nosač Kom Gumeno crijevo Kom Gumeno crijevo Kom Nosač Kom Brtva auspuha Kom. 5 Jedinična cijena Ukupno 7. Rezervoar goriva Kom Remen Kom Opruga Kom. 1 zatezača 10. Ležaj Kom. 2 zatez.remenice 11. Pakne kočnice Kom Vijak s okom Kom Remenica Kom. 2 Gas sajla Kom Zakačka lanca Kom Krajnik poluge Kom Prijenosna poluga 18. Prijenosni amortizer 19. Ulazni tunelmetalni Kom Kom Kom. 2

32 20. Ulazni tunelmetalni Kom Opruga tunela Kom Lopatica PVC Kom Rotor Kom Lim Kom Pločica podložna Kom Čelično uže Kom Opruga Kom Osovina Kom Remen Kom Remen Kom Brava poklopca Kom Opruga brave Kom Nosač Kom Nosač Kom Nosač Kom Vilica nosača Kom Vilica nosača Kom Čahura vilice Kom. 8 prednjeg kotača 39. Vilica kotača Kom Kotač Kom Kotač Kom. 6

33 42. Filter zraka motora Kom Osigurač Kom Plašt kose Kom Čelo turbine Kom Lim Kom Hidraulična Kom. 2 pumpa 48. Zupčasti remen Kom Natezač Kom. 4 zupčastog remena 50. Filter ulja Kom 8 motora 51. Relej grijača Kom Auspuh Kom Lanac Kom Nosač Kom Zatezna remenica Kom Nosač Kom Krajnik volana Kom Krajnik spone Kom Matica Kom Lim Kom Opruga Kom Zakačka brave Kom Ležaj Kom 2

34 64. Klizač Kom Čahura Kom Pločica vijka noža Kom Disk noža Kom Filter goriva motora Kom 5 Osigurač vijka Kom 10 lopatice Uporna ruka Kom 1 lijeva Uporna ruka Kom 1 desna Razvodni ventil Kom. 1 hidraulike Tunel trave u Kom. 3 tovarnom prostoru Remenica Kom 3 Prirubnica Kom 3 Osovina Kom 3 Ležaj Kom 3 Remen Kom 10 Opruga Kom 2 Nosač Kom 3 Čahura Kom 10 Čahura Kom 10 Vilica uporne ruke Kom 4 Vilica uporne Kom 2 ruke kose Nož kose Kom 20 Nož kose Kom 20

35 Nosač Kom 2 Motor Kom 1 Hladnjak vode Kom 1 Alnaser motor Kom 2 Ventilator motora Kom 2 KOSILICE SRK-70 Redn i Naziv Kataloški Jed. mjere Količina 1. Ležaj MY1040- kom Ležaj KY Zupčanik veliki KE3515- kom Remenica kom 15 natezna mala 5. Filter zraka kom 10 motora 6. Lijevo vratilo KE3515- kom 10 malo Desno vratilo KE3515- kom 10 malo Lijevi zupčanik KE3515- kom 15 - mali Desni zupčanik KE3515- kom 5 - mali Ekscentar MZ3515- kom 10 kotača Vilica prednjeg MZ3515- kotača Vrata kosilice MZ3515- kom Svjećica motora kom 10 Jedinična cijena Ukupn o

36 14. Vratilo noža kom 1 osovina 15. Kotač kosilice MY9027- kom 10 prednji Kotač kosilice kom 5 zadnji (lijevi) 17. Kotač kosilice kom 5 zadnji (desni) 18. Čahura kom 50 plastična (piksa PVC) 19. Odstojna čahura KE3515- kom 15 prednjeg kotača Opruga natezne kom 10 remenice 21. Čelično uže za NZ9002- kom 10 gas Čelično uže za NE3515- kom 15 kretanje Čelično uže NE3515- kom 15 jednosmjerne spojke Čelično uže NE3515- kom 5 noža Starter kom 1 «Lombardini» 11,5 KS 26. Kučište noža SRK 27. Gornji dio lijeve KE3515- kom 1 spojke (kandža) Prednji dio KE3515- kom 1 lijeve spojke (kandža) Gornji dio KE3515- kom 1 desne spojke (kandža) Prednji dio KE3515- kom 1 desne spojke (kandža) Remenica motora 32. Poluga SRK KE3515- kom Filc semering KE SRK Regulator visine - lijevi MZ kom 7

37 35. Regulator visine - desni 36. Ležaj aksijalni podloška PVC 37. Remenica radna SRK 38. Osovina kotača SRK prednja MZ KE MZ KE kom 3 0 kom 5 kom Osigurač kom Ležaj 6205 kom Ležaj 6202 kom Nosač noža kom Distanca ležaja zadnjeg kotača kom Podloška Ø 18 kom 100 TRIMERI FS-450 Redni Naziv Kataloški Jedinica mjere Količina Jedinična cijena 1. Rasplinjač kom 10 karburator Kotva kom 3 upaljivanja Garnitura kom 5 dihtunga Prigušivač buke kom 3 (auspuh) Kućište pročistača 1000 (nosač) 6. Cilindar s klipom Ukupno

38 7. Dekoventil Poklopac Povratna opruga Brtveni prsten Zamašnjak Pumpica goriva Kuglični ležaj NTN6201x3C3 14. Matica za FS Usisna glava Ručka start sa špagom Kotur užeta Gas sajla stari tip 1102 kom 3 kom 5 kom 1 kom 5 kom 7 kom 15 0 kom 15 kom 5 kom Gas sajla novi tip 20. Spojka kvačilo FS kom 5 kom Prigon kom Glava za košnju kom Umetak svitka kom Čep rezervoara kom Amortizer kom 6 gumeni Kućište kom 5 rasplinjača Ručka za rukovanje (ručica gasa) Kućište FS

39 Rezervoar FS Oslonac bužira gasa novi tip 31. Oslonac bužira gasa stari tip 32. Zaštitna cijev za FS aluminijska 33. Uprtni remen FS Obujmica gornja FS Zaštitna cijev plastična do 0950 motora 36. Radilica Prednja ploča Poklopac Bubanj spojke Crijevo goriva Filter zraka Lulica svječice Ležaj zvona kvačila Čep vijak prigona Pritegni vijak ručke Pritegna matica ručke Osovina pogona kom 4 kom 1 kom 5 kom 3 kom 5 kom 3 kom 40 kom 5 kom 3 kom 5 kom 50 kom 5 kom 5 kom 10 kom 10 kom 10

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din.

Jabučica 560,01,734 za kočnice kom 120,00 Din Opruga 550,01,733 za kočnice kom 90,00 Din. Motorna grupa 1196 1196 Ventil izduvni IMR S-44 IMT 577 70 14 40 kom 350,00 Din. 1197 1197 Ventil usisni IMR S-44 IMT 577 71 76 64 kom 250,00 Din. 1198 1198 Ventil usisni IMT M-33/34 IMT 533,539,560 70

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU Vrijedi od 1. 1.2018. STAVKA 1 I UNIVERZALNA USLUGA 2.1 251 PISMOVNA POŠILJKA 2.1.1 2511 PISMO bez -a s -om 2 3 4 5 6 25111 do 50 g kom 7,60 25112 iznad

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci.

CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. CJENIK ožujak 2009 : bez PDV-a, ocarinjeno, fco Zagreb. JAMSTVO : 24 mjeseci. 1. INVERTERSKI UREĐAJI ZA REL/TIG ZAVARIVANJE: 815482 TECNICA 164 1.890,00 Kn 815196 TECNICA 150 2.280,00 Kn PRIBOR: *801000

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

Složeni tipovi podataka

Složeni tipovi podataka Složeni tipovi podataka Složeni tipovi? C raspolaže sljedećim složenim tipovima podataka: polja (indeksirane promjenljive) jednodimenzionalno = NIZ, dvodimenzionalno = MATRICA, višedimenzionalno strukture

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

Visoka d.o.o. Sovi««i bb Grude 039 670-959 josip.gadze@visoka-grude.com Akcijska ponuda auto-dijelova i opreme Popust 50% NAZIV ROBE KAT.BROJ JMJ STARA CIJENA (KM) AKCIJSKA CIJENA (KM) AMORTIZER F4380

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci -

TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci. Alati i naprave. - predavana, vježbe i zadaci - TEHNIČKA ŠKOLA Ruđera Boškovića Vinkovci Alati i naprave - predavana, vježbe i zadaci - ALATI I NAPRAVE Razvoj alata Cilj uporabe alata i naprava kroz povijest je olakšavanje i ubrzavanje rada. U početku

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1)

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1) Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste Date su sledeće deklaracije: typedef int CeoBroj; typedef int *PokazivacNaCeoBroj; typedef int NizCelihBrojeva[100]; CeoBroj *pokaza;

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do

Proljetna akcija ,00 kn. 869,00 kn ,00 kn ,75 kn ,50 kn ,00 kn. Akcija traje od do Proljetna akcija Akcija traje od 15.04.2014. do 30.06.2014. 6.02105510 BUŠILICA - ODVIJAČ AKU BS14.4 Li FaceLift Bušenje u: drvo do 20mm, čelik do 10mm Broj okretaja: 0-450/0-1.600/min Okretni moment:

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

magazin za profesionalce

magazin za profesionalce Mikroprocesorska kontrola zavarivanja Jednostavna promjena alata koji se koristi Mogućnost grijanja lima Tehničke karakteristike: Struja zavarivanja : 400-2200A Maksimalni učinak zavarivanja : 1,5 + 1,5

Detaljer

NORSK ALFABET (Norveška azbuka)

NORSK ALFABET (Norveška azbuka) NORSK ALFABET (Norveška azbuka) 1. A a /a/ 16. P p /pe/ 2. B b /be/ 17. Q q /ku/ 3. C c /se/ 18. R r /er/ 4. D d /de/ 19. S s /es/ 5. E e /e/ 20. T t /te/ 6. F f /ef/ 21. U u /u/ 7. G g /ge/ 22. V v /ve/

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

Hutterer and lechner.gmbh

Hutterer and lechner.gmbh HL134.1C 080045 ODVODNO KOLENO 5.811,78 HL522V 080038 SIFON TUŠ KADE DN40/50 7.282,10 HL126.2/50 080042 SIFON ZA SUDOPERU DN50x6/4 4.198,54 HL406 080043 SIFON ZA VEŠ MAŠINU 14.413,56 HL50W.0/60 080081

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

4. Grafič ke funkčije

4. Grafič ke funkčije 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS)

ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli. Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA. SNAGA (kw) BROJ VRATA SNAGA (KS) ŠKODA Rapid Spaceback MY 2016 - modeli Cjenovnik vrijedi od 25.05.2015 ACTIVE ŠIFRA MODELA OPREMA MOTOR SNAGA (kw) SNAGA (KS) BROJ VRATA MJENJAČ CIJENA s PDV-om NH12L4 ACTIVE 1,6 MPI 81 110 5 5 brzina

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer