TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca"

Transkript

1 OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, g Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca strana 1 od 49

2 SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE... 3 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA... 8 IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUðAČU IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUðAČ NASLOVNA STRANA PONUDE PODACI O PONUDI I PONUðAČU FINANSIJSKI DIO PONUDE IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUðAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOðAČA /PODUGOVARAČA DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI UPUTSTVO PONUðAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE SADRŽAJ PONUDE OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU strana 2 od 49

3 POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE I Podaci o naručiocu Naručilac: Doo Vodovod i kanalizacija Adresa: Put X hercegovačke brigade broj 3 Sjedište: Herceg Novi Telefon: adresa: Lice/a za davanje informacija: Svetlana Grubač Poštanski broj: PIB (Matični broj): Faks: Internet stranica (web): II Vrsta postupka - otvoreni postupak. III Predmet javne nabavke a) Vrsta predmeta javne nabavke Robe b) Opis predmeta javne nabavke Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca, sukcesivno, prema potrebama naručioca, u toku naredne godine dana, sa isporukom fco naručilac c) CPV Jedinstveni rječnik javnih nabavki lukovi, T komadi, pribor za cijevi kanalizacione cijevi Odvodne cijevi kuglastio ventili zastitne cijevi spojnice za cijevi poklopci za odvodna okna cijevi I pribor za cijevi ventili I cijevi strana 3 od 49

4 ventili I cijevi vodovodne instalacije iglicasti ventili razliciti pribor za cijevi nepovratni ventil betonske cijevi I pribor cijevi IV Zaključivanje okvirnog sporazuma Zaključiće se okvirni sporazum: ne V Način odreñivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke: Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma Predmet javne nabavke se nabavlja: po partijama: Partija 1: Vodovodni materijal procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om Partija 2: Kanalizacioni materijal procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om Partija 3: šaht poklopci procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om UKUPNO: VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda ne VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke a) Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuñač koji: 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; strana 4 od 49

5 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuñivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuñača; 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuñač ima sjedište; 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; b) Fakultativni uslovi b1) ekonomsko - finansijska sposobnost Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem: odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuñača; b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:ne zahtijeva se VIII Rok važenja ponude Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. IX Garancija ponude da strana 5 od 49

6 Ponuñač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. X Rok i mjesto izvršenja ugovora a) Rok izvršenja ugovora je godina dana od dana zaključivanja ugovora. b) Rok pojedinačne isporuke je 1 ( jedan ) kalendarski dan, od dana poslate pismene narudžbe dobavljaču, od strane naručioca. c) Mjesto izvršenja ugovora je fco naručilac, magazin, Zelenika, Herceg Novi XI Jezik ponude: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuñena cijena broj bodova 100 XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda Ponude se predaju radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa danom godine do 09 sati. Ponude se mogu predati: - neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi :Put X hercegovačke brigade br.3,herceg Novi. - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Put X hercegovačke brigade br.3,herceg Novi. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuñača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana godine u 09:30 sati, u prostorijama Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, na adresi Put X hercegovačke brigade br.3,herceg Novi. Naručilac je skratio rok za podnošenje ponuda sa 37 na 22 dana da bi se sto hitnije izabrao ponuñač za predmetnu robu, koja je potrebna za obavljanje djelatnosti. Naručilac je zahtjevima i uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije ostavio dovoljno vremena za sastavljanje ponude zainteresovanim ponuñačima, i smatra da je ovaj rok dovoljan. strana 6 od 49

7 XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda. XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke Rok i način plaćanja Rok plaćanja je: 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu Način plaćanja je: virmanski,na žiro račun dobavljača Sredstva finansijskog obezbjeñenja ugovora o javnoj nabavci Ponuñač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora Tajnost podataka-nema tajnih podataka. strana 7 od 49

8 Partija I : vodovodni materijal TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina 1. PVC luk Ǿ bara - kom 3 2. PVC luk Ǿ bara - kom 3 3. PVC luk Ǿ bara - kom 3 4. PVC luk Ǿ bara - kom 3 5. PVC luk Ǿ bara - kom 3 6. PVC luk Ǿ bara - kom 3 7. Cijevi Alkatan ½ - 10 bara - m Cijevi Alkatan ¾ - 10 bara - m Cijevi Alkatan 5/4 10 bara - m Cijevi Alkatan 6/4 10 bara - m Cijevi Alkatan 1-10 bara - m Cijevi Alkatan 2 10 bara - m Cijevi PEHD Ǿ 90/80 PN10 - m Cijevi PEHD Ǿ 110/100 PN10 - m Cijevi PEHD Ǿ 160/150 PN10 - m Cijevi PEHD Ǿ 225/200 PN10 - m Cijevi PEHD Ǿ 280/250 PN10 - m 100 strana 8 od 49

9 18. Cijevi PEHD Ǿ 315/300 PN10 - m Dupli nipl ½ - kom Dupli nipl ¾ - kom Dupli nipl 1 - kom Dupli nipl 5/4 - kom Dupli nipl 6/4 - kom Dupli nipl 2 - kom Holender ½ - kom Holender ¾ - kom Holender 1 - kom Holender 5/4 - kom Holender 6/4 - kom Holender 2 - kom EKS prelaz Ǿ 90 - kom EKS prelaz Ǿ kom EKS prelaz Ǿ kom EKS prelaz Ǿ kom EKS prelaz Ǿ kom EKS prelaz Ǿ kom Gume za EKS Ǿ 90 - kom Gume za EKS Ǿ kom Gume za EKS Ǿ kom Gume za EKS Ǿ kom Gume za EKS Ǿ kom Gume za EKS Ǿ kom Ventil kuglični ½ - kom 200 strana 9 od 49

10 44. Ventil kuglični ¾ - kom Ventil kuglični 1 - kom Ventil kuglični 2 - kom Klizna spojka ½ - kom Klizna spojka ¾ - kom Klizna spojka 1 - kom Klizna spojka 5/4 - kom Klizna spojka 6/4 - kom Klizna spojka 2 - kom Pocinčano koljeno ½ - kom Pocinčano koljeno ¾ - kom Pocinčano koljeno 1 - kom Pocinčano koljeno 5/4 - kom Pocinčano koljeno 6/4 - kom Pocinčano koljeno 2 - kom Kudelja - kg Ms poluspojnica ½ - kom Ms poluspojnica ¾ - kom Ms poluspojnica 1 - kom Ms poluspojnica 5/4 - kom Ms poluspojnica 6/4 - kom Ms poluspojnica 2 - kom Ms spojnica ½ - kom Ms spojnica ¾ - kom Ms spojnica 1 - kom Ms spojnica 5/4 - kom 150 strana 10 od 49

11 70. Ms spojnica 6/4 - kom Ms spojnica 2 - kom Mufna ½ - kom Mufna ¾ - kom Mufna 1 - kom Mufna 5/4 - kom Mufna 6/4 - kom Mufna 2 - kom Redukcija ¾-1/2 - kom Redukcija 1 ½ - kom Redukcija 1 ¾ - kom Redukcija 2 ½-2 - kom Redukcija 6/4 1 - kom Redukcija 6/4 5/4 - kom Redukcija 6/4 ¾ - kom Redukcija 5/4 ½ - kom Redukcija 2 ½ - kom Redukcija 2 ¾ - kom Redukcija kom T komad ½ - kom T komad ¾ - kom T komad 1 - kom T komad 5/4 - kom T komad 6/4 - kom T komad 2 - kom UKS spojke (mufna) Ǿ 90 - kom 40 strana 11 od 49

12 96. UKS spojke (mufna) Ǿ kom UKS spojke (mufna) Ǿ kom UKS spojke (mufna) Ǿ kom UKS spojke (mufna) Ǿ kom UKS spojke (mufna) Ǿ kom Ventil sa točkom ½ - kom Ventil sa točkom ¾ - kom Ventil sa točkom 1 - kom Ventil sa točkom 5/4 - kom Ventil sa točkom 6/4 - kom Ventil sa točkom 2 - kom Čep pocinčani ½ - kom Čep pocinčani ¾ - kom Čep pocinčani 1 - kom Čep pocinčani 5/4 - kom Čep pocinčani 6/4 - kom Čep pocinčani 2 - kom Ventil leptirasti Ǿ kom Ventil leptirasti Ǿ kom Ventil zasun Ǿ kom Ventil zasun Ǿ kom Ventil zasun Ǿ kom Šarafi - matica sa vijkom: - 16 x x x 120 kom kom kom strana 12 od 49

13 10 x 100 kom Kalijev sapun - kg Srednja mjera: - kom 7 kvik spojnica radni opseg 110 mm 121. Kvik spojnica-radni opseg 160 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 225 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 280 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 315 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 250 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 235 mm - kom Kvik spojnica-radni opseg 180 mm - kom Reparaciona spojka PVC DN 90 - kom Reparaciona spojka PVC DN kom Reparaciona spojka ACE DN 80 - kom Reparaciona spojka ACE DN kom Reparaciona spojka PVC DN kom Reparaciona spojka ACE DN kom Reparaciona spojka ACE DN kom Reparaciona spojka ACE DN 50 - kom Reparaciona spojka PVC DN 63 - kom Reparaciona spojka PVC DN kom Reparaciona spojka PVC DN kom Reparaciona spojka ACE DN kom Reparaciona spojka PVC DN kom Reparaciona spojka POC DN 2 - kom Reparaciona spojka ACE DN kom 10 strana 13 od 49

14 143. Reparaciona spojka POC DN 6/4 - kom Reparaciona spojka POC DN 5/4 - kom Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 10 DN 80 (85-105) PN10-16bara 146. Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 10 DN 100 ( ) 147. Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 10 DN 150 ( ) 148. Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 20 DN 200 ( ) 149. Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 10 DN 250 ( ) 150. Kvik spojka MAXI QVICK LT - kom 20 DN 300 ( ) 151. Ventil leptirasti Ǿ 90 - kom Regulator pritiska Ǿ 90 - kom Regulator pritiska Ǿ kom Regulator pritiska Ǿ kom Regulator pritiska Ǿ kom Regulator pritiska Ǿ kom Regulator pritiska Ǿ kom Skupljač nečistoća Ǿ 90 - kom Skupljač nečistoća Ǿ kom Skupljač nečistioća Ǿ kom Skupljač nečistoća Ǿ kom Skupljač nečistoća Ǿ kom Skupljač nečistoća Ǿ kom 2 strana 14 od 49

15 164. Regulator nivoa sa plovkom Ǿ 90 - kom Regulator nivoa sa plovkom Ǿ kom Nepovratni ventil DN 90 - kom Nepovratni ventil DN kom Nepovratni ventil DN kom Nepovratni ventil DN kom Nepovratni ventil DN kom Nepovratni ventil DN kom Zupčasta spojka Ǿ 90 - kom Zupčasta spojka Ǿ kom Ventil kuglični 5/4 - kom Ventil kuglični 6/4 - kom 200 Garantni rok ( napisati garantni rok koji navodi proizvoñač ): Partija I : Napomena: Stavka kvik spojke-objašnjenje: - to su prelazi sa željeznog komada sa flandže na cijev za svaki Ǿ po pomenutim Stavkama za potrebe ovog Preduzeća -Stavke obujmice-objašnjenje: zovu se i ambrošelne -stavke ventili misli se na ovalne zasune sa pritiskom od 10 bara -Redkcija je od željeznog liva -spojnice i poluspojnice-objašnjenje : sve je od mesinga UP-unutrašnji prečnik SP-spoljašni prečnik strana 15 od 49

16 Partija I I: kanalizacioni materijal TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA R.B. 1 Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke: cijevni materijal Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Ǿ 150 mm - Jedinica mjere m Količina Ǿ 200 mm - m Ǿ 250 mm - m Ǿ 300 mm - m Ǿ 400 mm - m 80 Garantni rok ( napisati garantni rok koji navodi proizvoñač ): Garantni rok Partija I I: - Napomena: navedeni su promjeri unutranjih prečnika - cijevni materijal je od tvrdog PVC-a SN4 strana 16 od 49

17 Partija III : šaht poklopci TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA R.B. 1 2 Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Šaht poklopac za teški saobraćaj 40 T Ǿ 660 mm Šaht poklopac za laki saobraćaj 12.5 T Ǿ 600 mm Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere - kom kom 55 Količina Garantni rok ( napisati garantni rok koji navodi proizvoñač ): Garantni rok Partija III: Napomena: Šaht poklopci 40T -visina obruča šahta= 10 cm -šahtovi su bez rupa, a da imaju mogućnost pristupa za Neometano podizanje -svi navedeni šahtovi su isti i za vodu i kanalizaciju Šaht 12.5T -šahtovi su bez rupa, a da imaju mogućnost pristupa za Neometano podizanje -svi navedeni šahtovi su isti i za vodu i kanalizaciju Svi podaci za materijal, za sve partije, su kao ekvivalent Način komunikacije naručioca,ponuđača I zainteresvanih lica je putem fax-a ili -a.vrijeme slanja je vijeme dokaza o slanju sa istih.svi učesnici u javnoj nabavci su dizni omogućiti neometanu komunikaciju kako je naznačeno. strana 17 od 49

18 IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUðAČU 1 Doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi Broj: /16 Mjesto i datum: g U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) Jelena ðaković, direktor, kao ovlašćeno lice Doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi, daje I z j a v u da će Doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi, shodno Planu javnih nabavki broj: /16 od god, objavljenog g, saglasnosti od Odbora direktora naručioca, br 41/2 od g, broj: i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrñenoj dinamici. Ovlašćeno lice naručioca : Jelena ðaković s.r. 1 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci strana 18 od 49

19 IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2 Doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi Broj /16 Mjesto i datumherceg Novi, g U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj /16 od god, objavljenog g za nabavku Vodovodnog materijala, kanalizacionog materijala I šaht poklopaca, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. Ovlašćeno lice naručioca :Jelena ðaković s.r. Službenik za javne nabavke : Svetlana Grubač s.r. Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke : Kosić Goran s.r. 2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca strana 19 od 49

20 IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 3 Doo Vodovodi kanalizacija Herceg Novi Broj Mjesto i datumherceg Novi, g U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br.42/11 i 57/14) Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj /16 od god, objavljenog g za nabavku vodovodnog I kanalizacionog materijala I šaht poklopaca, po partijama, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda : Gordana Petrić, dipl.pravnik s.r. Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Službenik za javne nabavke, mr Svetlana Grubač s.r. Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marko Janjušević, dipl.hid.inž Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije : Kosić Goran s.r. s.r Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca strana 20 od 49

21 METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuñena cijena vršiće se na sljedeći način: - Ponuñaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova- 100, dok ostali ponuñači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuñenu cijenu,odnosno prema navedenoj formuli: Broj bodova = najniža ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om ponuđena cijena sa uračunatim pdv-om * 100 Ako je ponuñena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuñena cijena uzima se da je ponuñena cijena 0,01 EUR. strana 21 od 49

22 OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUðAČ strana 22 od 49

23 NASLOVNA STRANA PONUDE (naziv ponuñača) podnosi (naziv naručioca) P O N U D U po Tenderskoj dokumentaciji broj od godine za nabavku (opis predmeta nabavke) ZA Partiju : (broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji) Partiju : (broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji) Partiju : (broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji) strana 23 od 49

24 PODACI O PONUDI I PONUðAČU Ponuda se podnosi kao: Samostalna ponuda Samostalna ponuda sa podizvoñačem/podugovaračem Zajednička ponuda Zajednička ponuda sa podizvoñačem/podugovaračem Podaci o podnosiocu samostalne ponude: Naziv i sjedište ponuñača PIB 4 Broj računa i naziv banke ponuñača Adresa Telefon Fax Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi (Ime, prezime i funkcija) (Potpis) Ime i prezime osobe za davanje informacija 4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuñača strana 24 od 49

25 Podaci o podugovaraču /podizvoñaču u okviru samostalne ponude 5 Naziv podugovarača /podizvoñača PIB 6 Ovlašćeno lice Adresa Telefon Fax Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvoñaču Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvoñaču Ime i prezime osobe za davanje informacija 5 Tabelu Podaci o podugovaraču /podizvoñaču u okviru samostalne ponude popunjavaju samo oni ponuñači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvoñačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizoñaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizoñaća. 6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuñača strana 25 od 49

26 Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 7 Naziv podnosioca zajedničke ponude Adresa Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma (Ime i prezime) (Potpis) Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora... 7 Tabelu Podaci o podnosiocu zajedničke ponude popunjavaju samo oni ponuñači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele Podaci o nosiocu zajedničke ponude i Podaci o članu zajedničke ponude strana 26 od 49

27 Podaci o nosiocu zajedničke ponude: Naziv nosioca zajedničke ponude PIB 8 Broj računa i naziv banke ponuñača Adresa Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude (Ime, prezime i funkcija) (Potpis) Telefon Fax Ime i prezime osobe za davanje informacija 8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuñača strana 27 od 49

28 Podaci o članu zajedničke ponude 9 : Naziv člana zajedničke ponude PIB 10 Broj računa i naziv banke ponuñača Adresa Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude (Ime, prezime i funkcija) (Potpis) Telefon Fax Ime i prezime osobe za davanje informacija 9 Tabelu Podaci o članu zajedničke ponude kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude 10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuñača strana 28 od 49

29 Podaci o podugovaraču /podizvoñaču u okviru zajedničke ponude 11 Naziv podugovarača /podizvoñača PIB 12 Ovlašćeno lice Adresa Telefon Fax Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvoñaču Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvoñaču Ime i prezime osobe za davanje informacija 11 Tabelu Podaci o podugovaraču /podizvoñaču u okviru zajedničke ponude popunjavaju samo oni ponuñači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvoñačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizoñaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizoñaća. 12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuñača strana 29 od 49

30 FINANSIJSKI DIO PONUDE Partija br: naziv partije r.b. 1 opis predmeta bitne karakteristike ponuñenog predmeta nabavke jedinica mjere količina jedinična cijena bez pdv-a ukupan iznos bez pdv-a pdv ukupan iznos sa pdv-om Ukupno bez PDV-a PDV Ukupan iznos sa PDV-om: 1) brojkama 2) slovima Uslovi ponude: Rok izvršenja ugovora je Mjesto izvršenja ugovora je Način i dinamika isporuke/izvršenja Garantni rok Rok plaćanja Način plaćanja Period važenja ponude Ovlašćeno lice ponuñača (ime, prezime i funkcija) M.P. (svojeručni potpis) strana 30 od 49

31 IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUðAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOðAČA /PODUGOVARAČA 13 (ponuñač) Broj: Mjesto i datum: Ovlašćeno lice ponuñača/člana zajedničke ponude, podizvoñača / podugovarača (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14) daje Izjavu da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj od godine za nabavku (opis predmeta), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuñača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona. Ovlašćeno lice ponuñača (ime, prezime i funkcija) M.P. (svojeručni potpis) 13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuñača, podnosioca zajedničke ponude, podizvoñača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvoñača strana 31 od 49

32 DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA Dostaviti: - dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuñača; - dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuñač ima sjedište; - dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuñač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuñivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; strana 32 od 49

33 DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI Dostaviti: odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuñača; strana 33 od 49

34 DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI Ne zahtijeva se. strana 34 od 49

35 NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ovaj ugovor zaključen je izmeñu: Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, ulica Put X hercegovačke brigade br 3, PIB: , Matični broj: , Broj računa: , CKB Podgorica,, koga zastupa direktor, Jelena ðaković, (u daljem tekstu: Naručilac ) i Ponuñača sa sjedištem u, ulica,pib matični broj Broj računa:, Naziv banke:, koga zastupa, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac). OSNOV UGOVORA Osnov ugovora su : tenderska dokumentacija br :02(05-803/16) od g, za otvoreni postupak za nabavku (bice naveden onaj za koji je ponuñač izabran - po partijama ) broj: od ; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: ; Ponuda ponuñača (naziv ponuñača) broj od. Predmetna tenderska dokumentacija i ponuda ponuñača su sastavni dio ugovora. Član 1. DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, sukcesivno,prema potrebama, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz predmetne ponude. CIJENA I USLOVI PLAĆANJA Član 2 Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br: od strana 35 od 49

36 Partija -broj i naziv:... Cijena sa PDV-om : PDV: Cijena bez PDV-a : Član 3 Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC, NARUČIOCA i održavanje u garantnom roku. po nalogu U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta. Član 4 Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu do 60 dana, od dana ispostavljanja računa za kvantitativno-kvalitativnu prijemljenu robu. Isplata se vrši sa računa ,CKB Herceg Novi. Sve uplate se vrše u korist žiro računa br : banka. ROK ISPORUKE Član 5 DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuku izvrši u roku od godinu dana od dana potpisivanja ovog ugovora, sukcesivno prema potrebama. Rok pojedinačne isporuke je 1 ( jedan ) kalendarski dana od dana poslate, pismene narudžbenice dobavljaču na njegov fax ili . Dobavljač mora obezbijediti neometanu komunikaciju sa naručiocem, odnosno prijem narudžbe naznačenim putem. Dobavljač se obavezuje da ugovoreni posao ovog ugovora izvrši sa i u skladu sa normativima i standardima za ovu vrstu posla. Ponuñač je obavezan da sortira robu uredno u paketima, kako je lakše izbrojati ( ne dozvoljava se rasuto pakovanje u vrećama, posebno sitnog materijala). Ponuñač predajom ponude i isporukom roba garantuje da će predmet javnog nadmetanja u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom, sa sertifikatima i ugovorom, propisima i pravilima struke i potrebama Naručioca( vrsta,količina ) i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu odreñenu predmetnim ugovorom. Naručilac zadržava pravo smanjenja ugovorenih količina predmetnih dobara,ukoliko doñe do izmjenjenih okolnosti u poslovanju Naručioca. strana 36 od 49

37 Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija NARUČIOCA, na lokaciji NARUČIOCA, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika DOBAVLJAČA. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja I DOBAVLJAČA da je roba spremna za primopredaju. Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana. RASKID UGOVORA Član 6 Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom: U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA, U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA Član 7 DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 3 (tri) dana dužim od dana važnosti ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora. Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju. strana 37 od 49

38 Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. UGOVORNA KAZNA Član 8 DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2 za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. GARANCIJA Član 9 DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA. Garancija na robu : (bice naznačeno za predmetnu partiju... ) Garancija teče od dana primopredaje robe. NARUČILAC je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi DOBAVLJAČU (putem fax sistema ili elektronski, putem poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu neispravnosti robe može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA ili više njih. Nakon otklanjanja nedostataka, DOBAVLJAČA je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA. Član 10 DOBAVLJAČ se obavezuje da sve isporuke po reklamaciji započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka pismene prijave naručioca. DOBAVLJAČ je dužan neispravnu robu zamijeniti ispravnom ekvivalentnom po funkcionalnosti, koju će NARUČILAC koristiti do okončanja opravke. OBAVEZE NARUČIOCA Član 11 NARUČILAC se obavezuje da obezbjedi prostor i uslove za isporuku robe. PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA strana 38 od 49

39 Član 12 Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora doñe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje doñe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika. PRIMJENA PROPISA Član 13 Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa. SUDSKA NADLEŽNOST Član 14 Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici. PRIMJERCI UGOVORA Član 15 Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA. Član 16. Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14 i 28/15) strana 39 od 49

40 UGOVORNA STRANA DOBAVLJAČ Direktor UGOVORNA STRANA N A R U Č I L A C DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Direktor Jelena ðaković NARUČILAC DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA Ovlašćeno lice ponuñača (ime, prezime i funkcija) (svojeručni potpis) Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14). strana 40 od 49

41 UPUTSTVO PONUðAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI Pripremanje ponude Ponuñač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom. Ponuñač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuñača. Dokumenta koja sačinjava ponuñač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuñača. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuñača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak. Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuñača. Ponuñač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma Ako je tenderskom dokumentacijom predviñeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuñač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviñene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci. Način pripremanja ponude po partijama Ponuñač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.ako ponuñač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na odreñenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno. Finansijski dio ponude kopirati za svaku partiju i ispuniti odgovarajućom specifikacijom. Tako I izjavu sto se tiče konflikta interesa, za svaku partiju: IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUðAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOðAČA /PODUGOVARAČA Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuñača, podnosioca zajedničke ponude, podizvoñača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvoñača strana 41 od 49

42 Način pripremanja zajedničke ponude Ponudu može da podnese grupa ponuñača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. Ponuñač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvoñač, odnosno podugovarač drugog ponuñača. U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: odreñuje vodeći ponuñač - nosilac ponude; odreñuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i ureñuju meñusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (odreñuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; odreñuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeñenja; odreñuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuñača. U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvoñačem Ponuñač može da izvršenje odreñenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvoñaču. Učešće svih podugovorača ili podizvoñača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude. Ponuñač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvoñača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrñivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke. Ponuñač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvoñača. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvoñačem U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuñača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvoñač učestvuje u više ponuda. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku ili ekvivalentno Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za odreñenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvoñač, uz naznaku ili ekvivalentno, ponuñač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvoñač nudi. strana 42 od 49

43 U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrñene tenderskom dokumentacijom ponuñači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. Ponuñač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke. Ukoliko ponuñač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. U slučaju žalbenog postupka ponuñač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. Ponuñač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuñač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza. Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviñeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuñivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu odreñen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviñena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta. Fakultativne uslove predviñene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko finansijske sposobnosti i stručno tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude. lica Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvoñača i drugog pravnog i fizičkog strana 43 od 49

44 Ponuñač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvoñača. Ponuñač može stručno tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom. Sredstva finansijskog obezbjeñenja - garancije Način dostavljanja garancije ponude Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuñača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije. Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuñača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuñača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način. Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeñenja ugovora o javnoj nabavci Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeñenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija. U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeñenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuñač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navoñenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude. Način iskazivanja ponuñene cijene Ponuñač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviñen obrascem Finansijski dio ponude koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije. strana 44 od 49

45 U ponuñenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuñenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. Ponuñena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuñena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima. Ponuñena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke odreñen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuñenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuñač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ( Sl.list CG broj 42/11 i 57/14).) Alternativna ponuda Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuñač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma Ponuñač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviñenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviñeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviñenom za davanje saglasnosti na isti. Nacrt Ugovora je zajednički za sve partije, ali će se u Ugovoru naznačiti posebno za koju je ponuñač dobio ugovor. Blagovremenost ponude Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviñenog za podnošenje ponuda koji je predviñen Tenderskom dokumentacijom. Period važenja ponude Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu. Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuñača da produži period važenja ponude do odreñenog datuma. Ukoliko ponuñač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuñač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu. Pojašnjenje tenderske dokumentacije strana 45 od 49

46 Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana 15, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi faxom ili om na adresu naručioca. Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. Način dostavljanja ponude Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuñača. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuñača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena. 2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI Ponuñač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom. Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu. Napomena : nije još uspostavljen system za dostavljanje elekronske ponude. 3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE Ponuñač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviñen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava. 15 u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama strana 46 od 49

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3.

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust 2015. godine

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px;

/* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*) */ int* px; 1. 0B 2. PODSEĆANJE 1. /* Pokazivaci - osnovni pojam */ #include main() { int x = 3; /* Adresu promenjive x zapamticemo u novoj promeljivoj. Nova promenljiva je tipa pokazivaca na int (int*)

Detaljer

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA

-PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA -PRIJEDLOG- REGULATORNOG KONTNOG PLANA Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE

SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SINUS M -VARIABLE FREQUENCY DRIVE- UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I PROGRAMIRANJE SRPSKI JEZIK Ovo korisničko uputstvo je osnovno uputstvo za uređaj. Pažljivo pročitati instrukcije koje se nalaze u njemu, jer

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658

DOMAĆINSTVO. SMM RODA COMPANY d.o.o. 652, 653, 654, 657, 658 SMM RODA COMPANY d.o.o. DOMAĆINSTVO Proizvodi za domaćinstvo su proizvedeni od kvalitetnih polimera visoke čistoće, po veoma ekonomičnim cenama. Asortiman obuhvata sirkove i plastične metle, četke za domaćinstvo,

Detaljer

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA s pravopisnim rječnikom 2009 PODGORICA 1 SADRŽAJ SADRŽAJ... 2 RIJEČ PRIREĐIVAČA... 3 PRVI DIO: PRAVOPISNA PRAVILA... 7 I. PISMA... 8 II. VELIKA I MALA POČETNA SLOVA... 10 III.

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

NORSK ALFABET (Norveška azbuka)

NORSK ALFABET (Norveška azbuka) NORSK ALFABET (Norveška azbuka) 1. A a /a/ 16. P p /pe/ 2. B b /be/ 17. Q q /ku/ 3. C c /se/ 18. R r /er/ 4. D d /de/ 19. S s /es/ 5. E e /e/ 20. T t /te/ 6. F f /ef/ 21. U u /u/ 7. G g /ge/ 22. V v /ve/

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA

1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA 1. 0BLINEARNE STRUKTURE PODATAKA 1.1. 1BPOLJE 1.1.1. 5BDEFINICIJE I STRUKTURA Polje (array) predstavlja linearnu homogenu statičku strukturu podataka i sastoji se od fiksnog broja komponenata istog tipa.

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

Za sinagogu sam vezan muzikom

Za sinagogu sam vezan muzikom jevrejski Godina XVIII (LV) Broj 3 Beograd MART 2009. ADAR / NISAN 5769. SVET: Vatikanska banka oprala novac otet Srbima, Jevrejima i Romima INTERVJU, STEFAN SABLI]: Za sinagogu sam vezan muzikom strana

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen norveška novinska agencija koja izdaje regionalni dnevni list Stavanger Aftenblad kreirala je aplikaciju od 2012. do 2013. god. i odgovorna

Detaljer

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši

4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mišićni napor ili djelovanje strojeva. Rad u fizici se općenito definira kao - svladavanje sile

Detaljer

Korisnički priručnik. Modena E501

Korisnički priručnik. Modena E501 Korisnički priručnik Modena E501 RS PORUKA OD COOLPAD Hvala na kupovini vašeg Modena E501 mobilnog telefona! Sledite jednostavna ali važna uputstva za optimalnu upotrebu vašeg novog telefona: Pre prve

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer

KATALOG POŠTANSKIH MARAKA REPUBLIKE SRPSKE

KATALOG POŠTANSKIH MARAKA REPUBLIKE SRPSKE KATALOG POŠTANSKIH MARAKA REPUBLIKE SRPSKE 1992-2007. Izdavač: Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a. d. Banjaluka Za izdavača: Jasminka Krivokuća, direktor Autor kataloga: Goran Barać Katalogizacija

Detaljer

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki BHG br 1 mart 2016 final za web 1:Layout 1 4/7/2016 2:53 PM Page 1 Godina/år XV, Broj/No 1, mart-april, 2016. Pris: 50 NOK U susret nam dolazi najdraži gost - ramazan Otvaranje džamije Ferhat - paše (Ferhadije)

Detaljer