Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet."

Transkript

1

2 Nå er det søsken sin tur til å bli sett og til å få et tilbud fra hjelpeapparatet. Hensikten med idéheftet er at det skal være et arbeidsverktøy for deg som planlegger å starte opp grupper for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Innholdet i heftet vil gi deg tips og forslag til hvordan du på en enkel måte kan starte et gruppetilbud. Innholdet i idéheftet er samlet fra flere kilder. Vårt forslag til hvordan man planlegger og gjennomfører søskengrupper er en omarbeidet versjon av det arbeidet man har gjort i Uppsala «Att ge syskon utrymme manual för syskonprogrammet» av Ingrid Nordgren, Tina Granath, Kerstin Andersson, Berit Persson og Eva Persson. Vi har også innhentet bakgrunnsstoff til idéheftet gjennom samarbeid med brukere, erfaringer fra kurs og gruppesamlinger på Seksjon barnehabilitering, litteraturstudier og studiebesøk samt klinisk erfaring gjennom arbeid med familier. Idéheftet har blitt til gjennom sjenerøse bidrag fra flere medspillere. Stor takk til Ann Britt Sandvin Olsen/Familieprosjektet, Tina Granath och Ingrid Nordgren, Barn-og vuxenhabiliteringen i Uppsala län, Marie Vøllo, helsesøster og mor, Eva og Nina Syversen, mor og søster, Toril Øverby Kvan, Frambu, Mari og Aksel Storstein, Ågrenska stiftelsen, Göteborg, Randi Dolven, Habiliteringssenteret Sykehuset i Vestfold, Læringsog mestringssenteret SØF, kolleger og leder på Seksjon barnehabilitering SØF. Idéheftet er en del av vårt «søskenprosjekt», som er finansiert gjennom Familieprosjektet. Midlene kommer fra Arbeids-og inkluderings-departementet og huses av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Formålet med Familieprosjektet er: Å bidra til at barn/familie/nærstående får bedre informasjon om barnets diagnose og funksjonsnedsettelse, om tjenestetilbudet, om rettigheter og at det skapes muligheter for å møte andre i samme situasjon. Seksjon Barnehabilitering er en del av spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Østfold HF. Den gir et tverrfaglig tilbud til barn og unge fra 0-18 år med medfødt eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse. Seksjon barnehabilitering har som mål å være familiefokusert. Vi arbeider etter en holdningsmodell som blant annet sier at barn fungerer og utvikler seg best når de lever i en familie og i et lokalsamfunn som er støttende. Vi håper vårt hefte vil bli en inspirasjon og støtte for deg til å starte opp grupper for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Lykke til! Seksjon barnehabilitering Fredrikstad Mia Rafstedt Sosionom Marianne Lindemark Wiersholm Helsesøster/familieterapeut 2 Sykehuset Østfold 2008

3 Å være søsken Å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne kan være en utfordring. I en travel familiehverdag kan de lett komme i skyggen av sitt ofte mer krevende søsken. Vår erfaring er at hjelpeapparatets støtte til familien først og fremst er rettet mot barnet med funksjonsnedsettelse og foreldrene. Denne støtten dreier seg i hovedsak om diagnostisering, behandling, stimulering, opplæring, veiledning, hjelpemidler og sosiale rettigheter. Foreldre får av og til hjelp til å bearbeide sorg og krise i forbindelse med alvorlig diagnose hos barnet. Søsken sin situasjon er ikke alltid ivaretatt på samme måte. Samvær med søsken spiller en viktig rolle i alle barns utvikling. Søskenrelasjoner kan være de lengste og mest trofaste relasjoner vi har i livet. Søsken påvirker hverandre og utgjør ofte barnets første sosiale nettverk. Ved å ha søsken lærer barna seg å dele på foreldrenes oppmerksomhet når det gjelder tid og omsorg. Når et barn i familien har nedsatt funksjonsevne, vil det påvirke søsken. Det vil medføre både følelsesmessige og praktiske utfordringer som krever en betydelig tilpassning av alle familiemedlemmene. Mye av foreldrenes oppmerksomhet rettes mot det barnet som har en funksjonsnedsettelse og dermed blir det mindre tid til de andre barna. Å være bror eller søster kan gi både positive og negative erfaringer. Mange søsken forteller at de tidlig har lært å vise hensyn og omtanke. De forstår og aksepterer lettere ulikheter hos hverandre. Noen sier at de savner foreldrene fordi de må bruke så mye tid på søsknene som har en funksjonsnedsettelse. Bror og søsters opplevelse av situasjonen er forskjellig og blandt annet avhengig av hvilken funksjonsnedsettelse barnet har og i hvilken grad familielivet påvirkes. Sykehuset Østfold

4 Hvorfor starte søskengrupper? I de siste årene har det blitt jobbet på flere hold i Norden med å gi tilbud til søsken til barn med nedsatt funksjonsevne. Litteratur og forskning viser at det er viktig med et tilbud til søsken. Samtaler med søsken og evaluering fra forskjellig søskenarbeid bekrefter behovet for tilbud til denne gruppa. Søsken som forteller om sine liv og erfaringer, har nesten alle samme behov og ønsker: «att få bli sedd och bekräftad samt känna att man er like viktig som sitt syskon med funktionsnedsättning, att få mer kunnskap för att förstå sitt syskon bättre, vilket i sin tur ger möjlighet att välja olika sätt att lösa problem på, att få møta andre som har det på liknande sätt» (Alwin, 2007). Mange av foreldrene som barnehabiliteringen er i kontakt med, er svært opptatt av søsknene til barna med funksjonsnedsettelsen. Flere gir uttrykk for bekymring for at søsken blant annet opplever å bli tilsidesatt eller stilt for høye krav til. På bakgrunn av dette søkte vi høsten 2006 på midler fra Familieprosjektet for å kunne utvikle en modell for arbeid med søskengrupper. I utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av vårt opplegg har vi hatt med brukerrepresentanter (foreldre/søsken til barn med funksjonsnedsettelse) og fagfolk, i tråd med lærings- og mestringssentrenes ideologi. Hensikten med å starte opp søskengrupper er at deltakerne kan få mulighet til: n å bli kjent med andre i lignende situasjoner n å få mer informasjon og kunnskap om diagnosen til bror/søster med nedsatt funksjonsevne. n å bli sett og hørt og få være i sentrum. n å arbeide sammen med konstruktive løsninger på situasjoner som de opplever som vanskelige. n å snakke om hvordan deres rolle vil bli i fremtiden ifht til bror/søster n å ha et sted hvor de åpent kan snakke om hvordan det er å ha en bror/søster med nedsatt funksjonsevne. Seksjon barnhabilitering har også tidligere hatt tilbud med søskengrupper. Nytt er at vi har laget et mer strukturert opplegg med tips på hvordan man på en enkel måte skal kunne starte opp grupper. 4 Sykehuset Østfold 2008

5 I tilbakemeldinger fra foreldre har det kommet ønske om at gruppesamlingene skal holdes lokalt i kommunene. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne har ofte lite tid til overs. Det tar mye tid og krefter dersom foreldre skal kjøre søsken til gruppesamlinger som er langt fra der de bor. Geografisk avstand kan være avgjørende om søsken kan delta i grup- petilbudet eller ikke. Dersom tilbudet finnes i nærmiljøet, blir det også enklere for deltakerne å holde kontakt med de andre i gruppa. Vårt ønske er at fagpersoner med ulik fagbakgrunn, kan dra nytte av vårt arbeid og starte opp et gruppetilbud for søsken lokalt i kommunen. Sykehuset Østfold

6 Hvordan planlegge og gjennomføre et gruppetilbud for søsken Vårt gruppeopplegg for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne har til hensikt at deltakerne skal få treffe andre barn som er i en lignende situasjon. Gruppedeltakerne skal få mer kunnskap om sin bror eller søsters funksjonsnedsettelse. Treffene skal være et forum hvor man kan ta opp både vanskelige og gode situasjoner som kan oppstå i familien, blant venner og på skolen. En av målsettingene med opplegget er at søsken skal bli sett og bekreftet. Gjennom de ulike temaene får søsken snakket om hvordan de har det og i felleskap gi hverandre forslag på hvordan utfordringer i hverdagen kan løses. Planlegging Hva trengs når du skal starte en gruppe? Hvilke kostnader må du regne med? n Lokale n Lønnsmidler for kursledere (tid for planlegging, gjennomføring av gruppe) n Porto til utsendelser n Utgifter til kopiering n Kursperm til deltakerne n Tegnemateriale n Gave til inviterte «forelesere» (eldre søsken, lege, psykolog) n Glass, tallerkener, servietter n Bevertning n Ev fotografering (engangskamera/ digitalkamera/fotopapir) Hvilke barn passer gruppeopplegget for? Opplegget i dette materialet retter seg mot jenter og gutter i alderen 8-12 år. Barn i det aldersspennet er ofte åpne for å fortelle om hvordan de har det. Barn over 12 år kan oppleve at aktivitetene som er foreslått her, er for barnslige. Dersom barna er yngre, kan de ha vanskeligheter med å sitte rolig under samlingene. Ved å ha et aldersspenn som ikke er for stort, er det lettere for barna å kjenne seg igjen i interesser, opplevelser og erfaringer. Gruppeopplegget passer for søsken til barn med ulike diagnoser. Å være søsken til et barn med nedsatt funksjonsevne er på mange måter likt uansett hvilken diagnose som bror eller søster har. Mange temaer er aktuelle for alle deltakerne. Det kan være en fordel å dele deltakerne inn i smågrupper på de treffene hvor man har informasjon om de ulike diagnosene. På den måten legger man tilrette for at deltagerne får kunnskap spesielt om den diagnosen deres søsken har. Hvordan gå ut med gruppetilbudet? For å få en oversikt over barn som kan være aktuelle til søskengrupper, kan det være nyttig med samarbeid mellom ulike instanser i kommunen; skolene, helsestasjon, PPT, sosialtjenesten, fysioterapitjenesten m.m. For noen kommuner kan det være en fordel å samarbeide interkommunalt. Det kan legges ut informasjon på kommunens nettsider eller sendes skriftlig invitasjon til aktuelle familier. Personlig henvendelse øker muligheten for positiv tilbakemelding. 6 Sykehuset Østfold 2008

7 Hvor mange deltakere? Passe størrelse på en gruppe er deltakere. Et såpass stort antall gir større sjanse for at barnet treffer likesinnede. Gruppa blir også mindre sårbar hvis en deltaker melder forfall til et treff. Denne gruppestørrelsen gir også lederne mulighet for å dele opp gruppa i mindre grupper på enkelte temaer/aktiviteter. Når man går ut med et tilbud om søskengruppe, vet man ikke hvor stor etterspørselen er. Det går naturligvis også bra med et mindre antall deltakere. Hvor mange ledere og hvem kan være leder? Søskengrupper med deltakere krever to til tre ledere. Det kan være positivt at ledergruppa har en tverrfaglig sammensetting med både kvinnelige og mannlige ledere. Gruppeledere med ulik fagbakgrunn kan bidra med sin kompetanse og erfaring for å skape et allsidig program. Hvor mange samlinger? Legg gjerne opp til 6 samlinger, for eksempel annenhver uke. Dette kan være et passende antall ganger da det tar tid før barna blir kjent og blir trygge nok til å åpne seg for hverandre. Barna skal få tid til refleksjon, samtidig som gruppesamhold og kontinuitet i tema beholdes. Hvor skal man treffes? I kommunen kan man bruke de lokalene man har tilgjenglig; for eksempel skole og helsestasjon. Rommet bør ha en sittegruppe, plass for noe fysisk aktivitet og mulighet for fremvisning av fi lm. Hvor lenge skal en samling vare? Samlinger på to timer gir tid til et variert program og aktiviteter. Tidsrammen gir barna mulighet for å rette sin oppmerksomhet mot de ulike temaene. Tidspunkt for treffene må vurderes ut fra hva som passer best for ledere og gruppa. Hva kan barn og foreldre trenge av informasjon før gruppestart? Det er viktig med god informasjon om gruppeopplegget både for barna og foreldrene. I et velkomstbrev til de barna som har meldt seg på, er det betryggende for deltakerne å få opplysninger om hva som skal skje på samlingene. Informasjon til foreldre kan gis enten i forkant av gruppestart eller underveis. For å kunne være delaktige i barnas prosess er det positivt om foreldrene er kjent med innholdet i gruppesamlingene. Sykehuset Østfold

8 Gjennomføring Hver samling på to timer kan legges opp på lik måte: 1. Samlingsstund, ca 15 min 2. Tema, ca 40 min 3. Spisepause, ca 20 min 4. Aktivitet, ca 35 min 5. Avslutting, ca 5 min 1. Hva kan man gjøre i samlingstunden? Presentasjon av deltakere og ledere er viktig på første samling. Både barn og ledere kan lage egne navnskilt slik at det blir lettere å huske hverandres navn. Det er alltid hyggelig å bli tiltalt med navnet sitt. Gjør en avtale om at det man snakker om skal bli værende i gruppa. En slik avklaring skaper en trygg ramme for at barna skal kunne prate om sine følelser og erfaringer. Innled hver samling med en informasjon om dagens program. Dette skaper en forutsigbarhet for barna. Spør gjerne barna om det er noe de har tenkt på siden sist. Gi barna mulighet til å komme med det de eventuelt har lurt på. Bruk «bli-kjent leker» for lettere å lære hverandre å kjenne. Forslag på leker: n Avisleken alle sitter i en ring. Midt i ringen står Trine. Per begynner å si navnet til Ole. Da skal Trine «slå» med avisen på Ole. Før hun rekker å slå på Ole, gjelder det for ham å si et navn til en av de andre. Hvis han ikke rekker det, må han stå i ringen. n Erteposen bruk en ertepose som sendes rundt med forskjellige spørsmål: Hvilken skole går du på? Hva gjør du og ditt søsken sammen? Hvor gammelt er ditt søsken? Man kan med fordel benytte seg av erteposen på hver samling. Det er et godt verktøy for å holde fokus på tema og at barna snakker en om gangen. n Skulpturleken barna jobber to og to sammen. Den ene får i oppdrag å lage en skulptur ved å forme den andres armer og bein. Eksempel på skulpturtema kan være; være sint, være blid, være popstjerne eller være en hund. Spørreboks kan benyttes under samlingene eller under temabolken. Spørreboksen er en eske hvor barna kan legge skriftlige spørsmål. Bruk en vanlig eske som eventuelt pyntes med klistremerker. De første gangene kan lederne legge i lapper med spørsmål som andre søsken tidligere har stilt eller som man tenker er relevante. Bruk av spør- 8 Sykehuset Østfold 2008

9 reboksen gjør at man åpner opp for samtale om et tema og samtidig gir barna en mulighet for å stille spørsmål som kan være vanskelig å si høyt. En av barna trekker en lapp fra esken, og en av de voksne leder dialogen rundt temaet. Eksempel: n Jeg må hjelpe til mer hjemme enn min bror som har cerebral parese. Er det rettferdig? n Når vi planlegger morsomme turer med familien, blir den ofte avlyst fordi min søster med Asperger syndrom ikke vil. Det synes jeg er dumt. n Broren min sikler selv om han er 11 år. Det synes jeg er flaut og litt ekkelt. Er det bare jeg som synes det? n Noen på skolen spør meg hvorfor søstra mi gjør så mange rare ting. Jeg vet ikke hva jeg skal svare. n Når det kommer noen på besøk til oss, så spør de ofte mamma om hvordan det går med Ola (broren min har ryggmargsbrokk). Hvorfor spør de ikke hvordan det går med meg? 2. Hvilke temaer kan man ta opp? Forslag på praktisk gjennomføring Hvordan er det å være søsken til en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne? Inviter et eldre søsken som kan fortelle litt om seg selv og sitt søsken. Gi barna mulighet til å stille spørsmål, enten direkte eller ved å skrive spørsmål på lapper. Følelser og situasjoner i forhold til mitt søsken For å åpne opp for samtale rundt tema søsken, kan man bruke ferdiglagde lapper med forskjellige ord. Legg lappene med teksten ned. Introduksjonsspørsmålet er «Hva tenker du på i forhold til ditt søsken når du ser dette ordet?» Eksempel på ord er; sint, glad, stolt, ferie, bursdag, venner. La barna trekke en lapp og si hva de tenker på. Her kan man også bruke bilder istedenfor ord. Mitt søskens funksjonsnedsettelse. Informasjon om diagnoser spør barna hva de vet om sitt søskens funksjonsnedsettelse. Gi kort informasjon om de ulike diagnosene; hva det innebærer, hva man kan være god på og hva man kan ha vansker med når man har denne funksjonsnedsettelsen. Her kan man velge om man vil dele inn barna i grupper etter hvilke utfordringer deres søsken har. Hvis du gir skriftlig informasjon, vær bevisst på at den er enkel og lett å forstå. Hva er slitsomt med mitt søsken? Hverdagslige situasjoner presenteres gjennom rollespill. De voksne visualiserer korte rollespill som barna kan kjenne seg igjen i. I etterkant av rollespillet kan gruppedeltakerne være med på å finne løsninger på den situasjonen som tas opp. De barna som ønsker, kan lage egne rollespill eller være med på å lage en annen slutt på det rollespillet lederne har oppført. Forslag på situasjoner kan være: n Ole kommer hjem med en kamerat. De har planer om å spille Playstation sammen. Mor vil at Per (som sitter i rullestol) også får være med da han ikke har så mange venner. Ole synes det er dumt at han aldri kan være alene med sine venner. n Far, Nina og Petter (som har Asperger syndrom) skal til svømmehallen. Begge barna vil sitte foran i bilen. Petter slår seg vrang og setter seg ikke i bilen hvis han ikke får sitte foran. Nina må alltid gi seg og sette seg bak, ellers må de være hjemme. Dette synes Nina er urettferdig. Jeg lurer på spørretime med lege/ psykolog Inviter en lege eller psykolog for å svare på barnas spørsmål. Gode spørsmål kommer hvis barna får tid til å tenke seg om. Det kan være en fordel hvis de får forberede spørs- Sykehuset Østfold

10 målene ved for eksempel å skrive dem ned på lapper på treffet gangen før. Legen/psykologen kan da ha mulighet til å gå igjennom spørsmålene på forhånd. Hva sier du når noen spør hva det er med din bror eller søster? Søsken blir ofte spurt om hvorfor bror eller søster er annerledes og det er ikke alltid lett å vite hva man skal svare. For mange barn gir det trygghet å ha tenkt igjennom hva man kan si når noen spør. Må jeg alltid svare? Hvorfor spør klassekamerater? Snakk sammen om temaet og la deltakerne utveksle erfaringer. Hvordan blir det om noen år når min bror eller søster og jeg er blitt voksne? Framtiden kan være et vanskelig og sårt tema å snakke om med foreldrene. Hva tenker barna selv om sin rolle? Hvor skal min bror eller søster bo? Hvem skal hjelpe han/ henne når mor og far blir gamle? De fleste barn kjenner ikke til hvilke kommunale ordninger som fi nnes. Gi informasjon og åpne opp for temaet i store eller små grupper. Eksempler på andre temaer: n Hva er morsomt å gjøre sammen med min bror/søster? n Hva er min bror/søster bra på? n Hvordan får jeg oppmerksomhet av mamma og pappa? n Hva kan jeg gjøre når min bror/søster er på avlastning? n Hva gjør jeg for å være i fred for min bror/søster? n Har jeg lov til å bli sint (eller andre såkalte negative følelser) på min bror/søster? n Finnes det andre, kanskje på samme skole, som også har en bror/søster med funksjonsnedsettelse? n Hvordan takle hverdagen når min bror/ søster er mye syk og ligger på sykehus? For at barna skal klare å være oppmerksomme og delaktige, må man passe på at tiden for samlings-og temastund ikke blir for lang. Variasjon og bevegelse er nøkkelord. La barna sitte på gulvet, sitte på stoler med eller uten bord, dele dem i grupper, bruke forskjellige rom til ulike aktiviteter, ta en kort bevegelseslek/sang, la barna være delaktige ved å skrive spørsmålslapper, la dem trekke spørsmål i spørreboksen, skrive på flipover og gjøre praktiske oppgaver som å dekke på bordet m m. 3. Hvorfor er spisepause viktig? Måltidene blir et avbrekk i programmet. Beregn god tid til spisepausene, det gir mulighet for en prat under løsere former og til å bli bedre kjent. Ved å dekke et pent bord med fargerikt servise og stettglass føler barna at de blir gjort «stas» på. Det er med på å skape en god atmosfære. Forslag på populær mat er; frukt, boller, baguetter, pizza og pølser. Gi barna mulighet til selv å ønske mat i forkant av siste treff. 4. Hvilke aktiviteter kan man ha? n Tegne og male. La barna tegne eller male et bilde. Bruk temaer som min familie, min søster/bror, hva føler jeg for min søster/bror osv. n Lage en perm. La alle deltakere får hver sin perm hvor de kan samle tegninger, referater, lime inn bilder, samle generell informasjon og eventuell diagnoseinformasjon. Det kan være morsomt for deltakerne hvis man tar bilder som de får med hjem. Husk å innhente skriftlig samtykke fra foreldrene til å ta bilder og utveksle internt i gruppa. n Stafett og ballspill. Barna trenger et avbrekk for å bevege seg. Bruk ringspill, potet/egge-løp, baller, kjegler, hoppetau, rokkeringer. To rullestoler til å bruke i staffett, kan også være morsomt. n Film se på fi lm med tema søsken og funksjonsnedsettelse. Ha en samtale rundt det man har sett. Forslag til fi lm fi n- nes i litteraturlisten. 10 Sykehuset Østfold 2008

11 n Les en bok eller et avsnitt av en bok. Bruk teksten som utgangspunkt for en samtale. Forslag til bøker finnes i litteraturlisten. 5. Hvordan avslutter vi samlingene? Når samlingen går mot slutten, er det viktig å sette av tid til en oppsummering. Er det noen som har spørsmål til det vi snakket om i dag? Gi positive tilbakemeldinger og gi barna bekreftelse på at deres innsats under samlingen har vært verdifull. Fortell litt om hva som skal skje neste gang. Referat Etter hver samling skriver en av lederne et kort referat om hva gruppa har gjort. Barna samler referatene i sin perm og kan ta dem frem i ettertid. Referatene blir også en informasjon til foreldrene og kan bidra til at temaer kan snakkes om videre hjemme. For lederne blir det en dokumentasjon som kan brukes ved senere gruppesamlinger. Evaluering Gi barna mulighet til å evaluere gruppetilbudet på siste samling. Tilbakemelding fra foreldrene er også viktig for videre gruppearbeid. En til to uker etter avsluttet søskengruppe kan foreldrene få tilsendt evalueringsskjema. Anonymiser skjemaene. Vil du lese mer om søsken til barn med nedsatt funksjonsevne? Syskon-till-barn-med funktionshinder/ Bergstøm, Gunilla (2007) «Den store boka om Bolla og Bill.hun er rar og han er snill» Stiftelsen Allmänna barnhuset Stockholm (2005) «Jag finns också» Alwin, Ann-Marie (2008) «Ensam på innsidan - syskon berättar» Jejlid, Jenny (2007) «En sked för morbror Fred» Frambus småskriftserie nr 24 (2001) «Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn» Sykehuset Østfold

12

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd

Organisering av grupper. Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd Organisering av grupper Torun M. Vatne Psykologspesialist Phd 1. Hva er en støttegruppe? 2. Hvorfor har vi støttegrupper? 3. Noen eksempler på grupper 4. Hvordan kan vi organisere grupper? 5. Hvilken effekt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD

Et annerledes søskenliv. Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søskenliv Torun M. Vatne Psykolog, PhD Et annerledes søsken? En annerledes søskenrelasjon? Et annerledes familieliv? En annerledes psyke eller annen input i utviklingen på godt og vondt?

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering

Barn som pårørende - søskengruppe. Helse Fonna, barnehabilitering Barn som pårørende - søskengruppe, barnehabilitering Søsken i familien Å se på familien som helhet har ikke alltid vært fremtredende innen helsevesenet. mye oppmerksomhet har vært gitt til den som har

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 4 Hvordan går det? Åpningsbildet viser Åses leilighet. Ved å snakke om bildet får man en repetisjon og en

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog Undringssamtalen Å finne ut hva barn tenker om en diagnose David Bahr Spesialpedagog Lange tradisjoner med diagnose-formidling til barn og ungdom på Frambu Samtalegrupper der barn/ungdom lager spørsmål

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med CFS/ME. Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal

Oppfølging av barn og unge med CFS/ME. Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal Oppfølging av barn og unge med CFS/ME Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal Oppfølging Et samarbeid Utgangspunkt for samarbeid er relasjon Fundamentet for utvikling av mestringskurs

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH

EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH EVALUERING AV UNG MEDVIRKNING OG MESTRING (UMM) RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OPPDRAG FOR NK LMH FORMÅL MED EVALUERINGEN Fokus på erfart nytte og verdi for deltakere og fagpersoner Vurdering av suksesskriteterier

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede ( ) Ahus og Sørlandet sykehus

Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede ( ) Ahus og Sørlandet sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Læring og Mestring innen Helse (NK LMH) og Unge Funksjonshemmede (2012 2014) Ahus og Sørlandet sykehus Karen Therese Sulheim Haugstvedt Prosjekts målsetning: å synliggjøre

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle Støttearkopplæringspakke rehab del 2 Brukerrolle/Hjelperolle Hva er en rolle? Vi har alle ulike roller i ulike faser av livet; på hjemmebane, på jobb, blant venner/nettverk Roller skifter og noen ganger

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Barns behov for informasjon om egen diagnose

Barns behov for informasjon om egen diagnose Barns behov for informasjon om egen diagnose Hva vet de og hva skal de få vite? David Bahr Spesialpedagog 31.10.2014 De første erfaringene Møter med fagfolk Fokus på deler av kroppen Det man ikke får til

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 5 Hvor jobber du? I dette kapittelet er temaet veien til arbeid, jobb på ulike praksisplasser som et skritt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

HABU KURS HØSTEN 2009

HABU KURS HØSTEN 2009 Sørlandet sykehus HF HABU KURS HØSTEN 2009 Se også www.habu.no for egne kursbrosjyrer for enkeltkurs Oppdatert 14.09.09 Postadresse Sørlandet sykehus HF HABU Serviceboks 426 4604 Kristiansand Telefon:

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage

BARNS MEDVIRKNING. Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNS MEDVIRKNING Litt om våre tanker i Eide barnehage BARNET I FOKUS Dette er vår visjon for alle barnehagene i Eide kommune. Ulike endringer i samfunnet skjer hele tiden og vil og skal påvirke oss.

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer