Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2"

Transkript

1 Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Forberedelse og eksamensoppgave finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner du her: Eksamensveiledninger Karakterene begrunnes ut i fra kjennetegn på måloppnåelse se side 2 (Klikk på kandidat) KANDIDAT: A Karakter: 2 Begrunnelse for karakter s. 3 Eksamensbesvarelsen s. 4-7 KANDIDAT: B Karakter: 3 Begrunnelse for karakter s. 8 Eksamensbesvarelsen s KANDIDAT: C Karakter: 5 Begrunnelse for karakter s. 13 Eksamensbesvarelsen s KANDIDAT: D Karakter: 6 Begrunnelse for karakter s Eksamensbesvarelsen s

2 Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i SAM3023 Rettslære 2 gjelder for sentralt gitt skriftlig eksamen 2013 Fagterminologi Juridisk metode og tolking av rettsreglene Drøfting av problemstillingene Eleven - bruker fagterminologi noen steder i besvarelsen Karakteren 2 Karakterene 3 og 4 Karakterene 5 og 6 Eleven - finner noen av de rettslige problemstillingene og noen aktuelle grunnlag - finner noen aktuelle rettskilder - viser enkel kompetanse i bruk av juridisk metode ved disponeringen av besvarelsen og ved gjennomgangen av de rettslige problemstillingene - finner noen betingelser for å bruke en rettsregel, men fastslår innholdet i betingelsene uten begrunnelse - skriver av hele paragrafer - gjenforteller oppgaven utan å forankre fakta i juridiske problemstillingar - behandler problemstillinger som ligger utenfor oppgaven, f eks gjennomgår aktuell teori uten å forankre det i det konkrete rettslige problemet eller behandler påstander som ikke er fremsatt i oppgaven Eleven - bruker rettsregler uten å begrunne om nødvendige betingelser er oppfylt - viser enkel sammenheng mellom konklusjonene og de forutgående forsøkene på drøftinger - konkluderer, men uten nærmere begrunnelse Eleven - bruker fagterminologi flere steder, men ikke gjennomgående Eleven - bruker i noen grad juridisk teori ved lokalisering av de juridiske problemene i oppgaven og aktuelle grunnlag for partene - begrunner lovvalgene - framhever sentrale betingelser for å bruke aktuelle rettsregler - begrunner konklusjonene med varierende presisjon - tolker meningsinnholdet i reglene, men ofte uten nærmere begrunnelse for hva innholdet går ut på - bruker juridisk metode i deler av besvarelsen Eleven - vurderer i varierende grad om lovens betingelser er oppfylt - viser i varierende grad logisk sammenheng mellom drøftingene og konklusjonene Eleven - bruker fagterminologi gjennomgående i besvarelsen Eleven - finner de sentrale rettslige problemstillingene i oppgavesettet - bruker juridisk teori for å finne de rettslige problemene og ved drøftingene av disse - tolker lovene og vurderer om de nødvendige betingelsene er oppfylt - foretar subsidiære drøftelser der det er flere aktuelle grunnlag for en påstand Eleven - vurderer om betingelsene for å bruke aktuelle rettsregler er oppfylt - finner fram til og bruker de faktiske opplysningene som oppgaven gir - argumenterer for og imot ulike løsninger - viser god sammenheng mellom drøftingene og konklusjonene - drøfter de fleste rettslige problemstillingene Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som er gjort greie for ovenfor. 2

3 KANDIDAT: A Karakter: 2 Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 Eleven gjenforteller oppgaven bruker fagterminologi noen steder i besvarelsen, subjektivt og objektivt ansvar finner noen av de rettslige problemstillingene og noen aktuelle grunnlag, f eks eleven fastslår at det er krav om erstatning, men eleven uttaler ikke i klar tekst at erstatningsansvar krever at fire betingelser må være oppfylt viser lav eller nokså god kompetanse i bruk av juridisk metode ved disponeringen av besvarelsen og ved gjennomgangen av de rettslige problemstillingene, f eks ved behandlingen av 1-1 skiller ikke eleven mellom culpavurderingen og rimelighetsvurderingen. I forhold til pkt 1 får eleven ikke nødvendige betingelser klart frem. På den annen side viser eleven gjennomgående til hjemmel for de reglene som behandles drøftingen av problemene blir ofte løst ved konklusjoner Eleven gjenforteller oppgaven bruker fagterminologi noen steder i besvarelsen, karakteriserer fullmaktstypen som frasagnsfullmakt finner noen av de rettslige problemstillingene og noen aktuelle grunnlag, f eks ser at det sentrale problemet er om det er inngått bindende avtale viser lav eller nokså god kompetanse i bruk av juridisk metode ved disponeringen av besvarelsen og ved gjennomgangen av de rettslige problemstillingene, f eks begrunner ikke eleventilstrekkelig hvorfor det er snakk om en frasagnsfullmakt drøftingen av problemene blir ofte løst ved konklusjoner Eleven konkluderer i forhold til lovvalget gjenforteller oppgaven bruker fagterminologi noen steder, identifiserer at kravet er heving av kjøpet finner noen av de rettslige problemstillingene og noen aktuelle grunnlag, f eks at kjøper ønsker å heve kjøpet behandler noen sentrale problem i oppgaven når det gjelder hevingskravet ser eleven noen av de rettslige utfordringene drøftingen av problemene blir ofte løst ved konklusjoner Samlet vurdering av besvarelsen: Eleven finner noen aktuelle rettslige problemstillinger og finner noen nødvendige betingelser for å bruke aktuelle regler. Eleven løser de fleste rettslige problemene med konklusjoner. I forhold til lovvalget i oppgave 3 får eleven frem noen sentrale problemstillinger. Totalt sett viser eleven lav kompetanse 1 i eksamensbesvarelsen. Karakter: 2-to 1 Jmf. Forskrift til opplæringsloven

4 Eksamensbesvarelse kandidat A Oppgave 1 Dette er en tvist som omhandler erstatningsrett. Partene i denne saken er Morten Iversen, hans 11 år gamle sønn og naboen deres, Fatima Singh. Fatima Singh krever at Emil (11) må dekke kostnadene til å ha skadet hennes grønnsakhage, og for å ha ødelagt hennes persiske teppe. Emil hadde nemlig klart å bruke traktorklipperen ved å gi den full gass, og ved å miste kontroll etterhvert. Mens Morten er på kjøkkenet og rydder, grunnet middagen deres brant. Fatima anslår at det vil koste kr for å dekke kostnaden på grønnsakene, og kr for det persiske teppet. Morten mener at sønnen ikke har noe ansvar for det som skjedde, og at det hele bare var et uhell. Emil har heller ikke penger å betale med. Fatima påstår at hvis ikke sønnen har ansvar, må faren være det. Morten avviser dette, og mente at hvis maten ikke hadde tatt fyr, hadde ikke dette uhellet skjedd. For å løse denne tvisten, blir skadeserstatningsloven av 1969 tatt i bruk. Det foreligger en sammenheng mellom skaden og at Emil brukte traktorklipperen med full gass, uten farens tilsyn. Dersom faren ikke hadde latt sønnen bruke traktroklipperen uten tilsyn, hadde ikke grønnsakhagen og det persiske teppet til Fatima Singh, blitt ødelagt. Å få en hage og et teppe ødelagt, er påregnelig. Dersom Emil hadde mistet mer kontroll enn det han gjorde, ville Fatima kanskje ha blitt påført en større skade. Det ble påført et økonomisk tap på kr , til sammen. Kr for grønnsakene og kr for et persisk teppe. I denne saken må vi først se om partene som har forvoldt saken kan stilles ansvarlig etter 1-1 skadeserstatningsloven. Deretter må vi se om foreldrene er ansvarlige etter 1-2 nr. 1 og etter 1-2 nr. 2. Skadevolder Emil er 11 år gammel, han er da mindreårig. Derfor må ansvaret vurderes etter ansvarsgrunnlaget for mindreårige 1-1 i skadeserstatningsloven. 4

5 Vilkåret for å bli erstatningsansvarlig er etter denne bestemmelsen, er at skaden er forvoldt forsettlig eller uaktsomt. I tillegg til det, skal det tas rimelighetsvurdering hvor det skal legges vekt på alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Ved å lese på oppgaven, kan man se at skaden ikke er forvoldt fortsettlig, men uaktsomt. Vi bruker 1-1. vi må ta utgangspunkt til Emils alder og utvikling og vurdere om at Emil har oppført seg slik tilsvarende personer oppfører seg vanligvis. Dette er neppe noe en vanlig 11 åring ville ha gjort, uten tilsyn av foreldre. Det er derfor klart at Emil har opptrådt uaktsomt. I følge oppgaven, får vi ikke vite noe om Emils utvikling, vi får vite alder. I en alder av 11, burde man skjønner konsekvenser av sine handlinger. Emil har ikke midler til å betale erstatningen, når det gjelder rimelighetsvurderingen i forhold til erstatningsbeløpet. En vanlig 11 åring ville ha skjønt at dette er farlig, og jeg ikke skulle ha satt på full gass. Derfor mener jeg at Emil har erstatningansvaret etter 1-1, men det må også bli tatt hensyn til hans økonomiske evne. Foreligger det ansvarsgrunnlag for foreldrene til Emil? Foreldrenes erstatningsansvar ligger i 1-2. Det er to bestemmelser. For foreldrenes subjektive ansvar. Foreldrene kan bebreides for det som har skjedd grunnet de kunne ha passet bedre på barnet sitt. I denne saken er det rimelig at foreldrene skal passe på Emil. Hvis jeg ser det på en annen side, kunne faren til Emil være mer oppmerksom, og kunne be Emil om å slå av traktorklipperen og vente med å fortsette til han var tilbake. Derfor vil jeg si at foreldrene kan bli erstatningsansvarlige. Hvis vi skal se på foreldrenes objektive ansvar, må vi se på 1-2 nr. 2. vilkårene må være til grunn for at handlingen må ha vært utført uaktsomt eller forsettlig, foreldrene må bo sammen med barnet. Emil bor sammen med faren sin, og faren har daglig omsorg for Emil, derfor kan moren slippe erstatningen. Jeg vil si at vilkårene for at faren til Emil skal bli erstatningsansvarlig, er oppfylt. I grunn av at Emil hat handlet uaktsomt. Faren blir ansvarlig for å erstatte kr til sammen. Moren kan ikke bli erstatningsansvarlig, fordi hun ikke bor med dem lenger nr.2. Det kan hende at erstatningsbeløpet kan bli redusert, siden Emil ikke har noe økonomisk evne og at han kun har en forsørger. Oppgave 2 Denne tvisten omhandler avtalerett. Partene i denne saken er Peder Ås, Gerd Ås og Gro Holm. 5

6 Peders og hans kone reiste til Thailand for å feire sin fem års bryllupsdag. På grunn av skolegang måtte deres tre barn være hjemme. Farmor, Gerd Ås, er der for å passe på dem. Gerd ringer Peder og gir han beskjed om at fjernsynet ikke fungerer. Hun har fått naboen til å se på det, men det viste seg at det ikke var mulig å reparere den. Hun håper på å få kjøpt nytt fjernsyn til barna, for at de ikke skal kjede seg. Peder sier at han ringer tilbake etter å ha sett fjernsyn på internett. På internett finner Peder en butikk i byen, som er eid av en bekjent en av han, Gro Holm. Peder finner et apparat, som er satt ned til halvpris, kr Han ringer Gerd, og forteller om fjernsynet, Gerd påstår at hun ikke har penger til å betale apparatet. Peder sender en tekstmelding til Gro Holm, i fjernsynstorget. Gerd tar med seg barna til fjernsynstorget, og snakker med Gro. Gro sier at det går helt fint å kjøpe apparatet for sønnen. De hadde dessverre solgt Gori Luxen til halvpris dagen før. De fikk tilbud om å få kjøpt den nyeste modellen av Gori Lux. Gerd og barna likte apparatet, og hun spurte om pris. Ekspeditøren sa at de hadde en kampanjepris, så apparatet koster , mens ordinær pris er kr Gerd synes prisen er urimelig, og barna protesterer kraftig. Det ender med at de kjøper apparatet, og de avtaler at butikken skal sende regningen om 14 dager. Når Peder er tilbake er han imot at moren har kjøpt dette apparatet. Han oppsøker Gro og sier at han ikke er bundet av kjøpet. Dette er Gro ikke enig i. For å løse denne tvisten vil avtaleloven av 1918 tatt i bruk. Ettersom fullmakten er skrevet ned i em form av fullmakts dokument, er dette en frasagnsfullmakt. Jfr. Avtl. 16. I denne tvisten er Peder Ås fullmaktsgiveren, tredjeparten er Gro Holm, og fullmektigen er Gerd ÅS, som inngikk avtalen med Gro Holm. Gerd Ås, aksepterte tilbudet Gro Holm hadde gitt han om kjøp av fjernsynsapparatet for kr , hvorav sønnen Peder skulle betale da han var tilbake fra ferien han var på. Spørsmålet som reiser seg under denne tvisten, er om det foreligger en bindende avtale mellom Peder Ås og Gro Holm. Ettersom Peder Ås hadde gitt beskjed til moren om at han hadde sett fjernsynsapparat til kr , på halv pris, skulle hun kjøpe den. Det vil si at fullmektigen holder seg innenfor fullmaktens grenser, men overtrer en intern instruks, og medkontrahenten er i aktsom god tro, blir fullmaktsgiveren, blir fullmaktsgiveren bundet av avtalen, avtl. 11 første ledd (antitetisk). 6

7 Konklusjonen er da at Peder Ås er bundet til en avtale mellom han og Gro Holm. Oppgave 3 Dette er en tvist som omhandler kjøpsrett. Partene i denne saken er Leon Burot og bruktbilforretningen Storvik Bil. Bilen til Leon ble påkjørt bakfra, og bilen må på verksted. Verksmesteren påstår at det vil koste kr å få reparert skadet, grunnet tidligere skader. Leon visste ingenting om de tidligere skadene, og tok derfor kontakt med bruktbilforretningen Storvik Bil. Bruktbilforretningen Storvik Bil, mener at det er uaktuelt å hente bilen på verkstedet der den står. Leon sier at hvis han må betale mer for å kjøpe en ny, tilsvarende bil, vil han kreve at Storvik Bil betaler den eventuelle utgiften. Dette går ikke Storvik med på. Spørsmålet som reiser seg rundt denne tvisten er da, har Leon rett til å få heve kjøpet, ved bilen han har kjøpt. For å løse denne tvisten vil kjøpsloven av 1988, bli tatt i bruk. Heving vil si at kjøperen på grunn av mangelen ikke lenger å oppholde kjøpsavtalen. Vilkåret for å heve ved privatkjøp er at mangelen utgjør et vesentlig kontraktbrudd, kjl. 39, første ledd. Når vi skal avgjøre om det foreligger en mangel som gir rett til heving, må vi foreta en totalvurdering. I totalvurderingen kan vi blant annet trekke inn mangelens størrelse, mangelens betydning for kjøperen. Leon visste ikke om at bilen han hadde kjøpt, hadde tidligere skader. Etter at han ble påkjørt bakfra, fikk han vite om dem. Dette er en mangel som kommer til å koste Leon kr Dette har betydning for Leon, at han kommer til å lide et økonomisk tap. Har selgeren noen skyld? Ja, delvis. Selgeren har ikke informert Leon om de eldre skadene. Jeg går ut ifra at Leon Burot, kan heve kjøpet, ettersom det ikke er lønnsomt å reparere bilen, og at bruktbilforretningen Storvik Bil, dekker eventuelle kostnader om Leon har bruk for å kjøpe en ny bil. 7

8 KANDIDAT: B Karakter: 3 Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 begrunner lovvalg: konkluderer i forhold til lovvalget bruker fagbegrep: årsakssammenheng finner rettslige problemstillinger: Grei problemformulering finner rettskilder: finner flere aktuelle rettskilder av betydning for culpabegrepet behandler betingelser for å bruke rettsreglene: gode tilløp i forhold til culparegelen for Emil. Variabel forståelse for innholdet i noen av de nødvendige erstatningsbetingelsene. Behandlingen av 1-1 får frem flere sentrale poeng. Innom noen nødvendige betingelser for at faren skal i erstatningsansvarlig. fremhever sentrale betingelser for å bruke aktuelle rettsregler: I forhold til 1-1. begrunner lovvalg: konkluderer i forhold til lovvalget finner rettslige problemstillinger: ordinær problemformulering bruker fagbegrep : bruker begrepene om partene i et fullmaktsforhold, frasagnsfullmakt, god tro bruker i noen grad juridisk fagteori: forklarer hvordan man finner grensene for en frasagnsfullmakt behandler betingelser for å bruke rettsreglene: konstaterer hvordan man finner fullmaktens grenser i forhold til 10. Blander betingelsene i forhold til 10 og 11. Innom betingelsen god tro etter 11.1 ledd Begrunner lovvalg: konkluderer i forhold til lovvalget finner rettslige problemstillinger: varierende presisjon i forhold til problemformuleringene behandler betingelser for å bruke rettsreglene: finner noen aktuelle betingelser i forhold til kjøpers krav om å heve kjøpet. Generell gjennomgang av betinglser for at en gjenstand har en mangel Konkluderer i forhopld til reklamasjon. Innom retten til å heve kjøpet etter 32. Uklar bruk av 31. Konkluderer i forhold til erstatningskravet Samlet vurdering av besvarelsen: Besvarelsen er noe variabel i forhold til de samlede kompetansemålene oppgavesettet prøver eleven i. I svaret på oppgave 1 viser eleven høyere kompetanse i forhold til de to andre deloppgavene. Oppgave 3 er den deloppgaven hvor eleven kompetansemessig sett har størst forbedringspotensiale. Totalt sett viser eleven nokså god kompetanse i eksamensbesvarelsen. Karakter: 3-Tre 8

9 Eksamensbesvarelse kandidat B OPPGAVE 1 Rettsspørsmålene drøftes og løses med utgangspunkt i reglene i Skadeerstatningsloven av 1969, første kapittel om skadeerstatning. Spørsmålet er om Emil og Morten er erstatningsansvarlig for Fatima's økonomiske tap. Sakens parter er Emil og Morten, de skadevoldte og Fatima Sigh som da er den som er blitt påført skadene. Er Emil (11) eller faren Morten erstatningsansvarlige for hele eller deler av det tapet Fatima Sigh er påført? Blir Emil og Morten erstatningsansvarlig? Foreligger det årsakssammenheng? Det vi må spørre oss om er om Emil ville krasjet om faren hadde fulgt med han hele tiden? Sagt på en annen måte: ville Emil krasjet om faren hadde fulgt med på han hele tiden, hadde Emil gitt full gass da? Det er ingen tvil om at det her foreligger årsakssammenheng. Personer under 18 år kan få erstatningsansvar på grunnlag av skadeerstatningsloven 1-1. Etter denne regelen får barn og ungdom erstatningsansvar for skader som de gjør forsettlig eller uaktsomt. Altså at barn og ungdom som er under 18 år er pliktig til å erstatte det økonomiske tapet, viss de har gjort det forsettlig eller uaktsomt. Dette er da tatt i hensyn til hvor gamle de er, hvordan atferd de har og hvilke økonomisk evne de eller foreldrene har. For å kan konstantere erstatningsansvar må en spørre om et vanlig, normalt barn i samme alder og livssituasjon også ville gjort den samme handlingen. Morten er skilt og har den daglige omsorgen for Emil. I forarbeidene er det sagt om 1-1 at barn under skolepliktig alder, bare i klart ekstraordinære tilfeller som feks skøytebaneloven (RG ) eller sykkeldommen (RT ). I rettspraksis viser det til at det skal svært mye til for at et barn på 14 år og under skal bli erstatningsansvarlig, som i dette tilfellet er Emil som bare er 11 år. I loven står det at en i aktsomhetsvurderingen skal legge vekt på modenhet. Emil burde visst bedre enn å tråkke gassen i bånn da faren ikke var tilstede. Jeg vil derfor si at Emil gjorde dette uaktsomt. Men er det da rimelig med erstatningsansvar? I følge 1-1 i skadeerstatningsloven skal man ta hensyn til utvist 9

10 atferd, økonomisk evne og forholdene ellers, så det skal derfor legges vekt på hvor grov handlingen var. I denne vurderingen spiller skaderisiko, skadeomfang og skadeevne en viktig rolle. Siden økonomien til Emil og faren ikke er noe tema i aktsomhetsvurderingen, men det kan bli et spørsmål under erstatningsberegningen. Selv om handlingen var uaktsom kan erstatningsbeløpet bli satt ned i forhold til hva som er full erstatning eller falle helt bort. Fatima mener at Emil skal erstatte alle skadene, altså ,- for det persiske teppet og 1200,- for grønnsakene, til sammen ,-. Faren til Emil mener at han ikke har erstatningsansvar. Faren til Emil kan bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven 1-2 nr.1. At foreldrene er pliktige til å betale erstatning som skade voldt av barnet deres viss det er under 18 år, så lenge det har latt mangle på tilbørlig tilsyn. Det er ikke rimelig å kreve at foreldrene skal fotfølge sine barn hele tiden. Konklusjonen er da at Emil ikke blir erstatningsansvarlig siden han er under 14 år og opptrådte slik en vanlig 11 åring ville opptrådt. Morten er heller ikke erstatningsansvarlig siden det ikke er rimelig at en skal fotfølge barnet sitt hele tiden. OPPGAVE 2 Rettsspørsmålene drøftes og løses med utgangspunkt i reglene i Avtaleloven av 1918, andre kapittel om fullmakt. Spørsmålet er om Peder Ås er bundet til kjøpet av fjernsynsapparatet som moren hans, Gerd kjøpte på fjernsynstorget hos Gro Holm. Sakens parter er Peder Ås (fullmaktsgiver) og Selgeren fra fjernsynstorget Gro Holm (tredjeperson eller medkontrahent), Gerd Ås opptrer som fullmektig og er selv ingen part i saken. Peder Ås mener at han ikke er bundet av kjøpet. Som grunnlag for denne påstand viser Peder Ås til at fullmektigen har handlet i strid med de klare beskjeder som er gitt. Saken er knyttet til avtaleinngåelser ved hjelp av fullmektig. For å løse denne saken benyttes avtalelovens ufravikelige regler i kapittel 2. Det er tre forskjellige frasagnsfullmakter i kapittel 2, i dette tilfellet er det 16 som gjelder, for ofte er det nødvendig å gi medkontrahent sikker beskjed om fullmaktsforholdet og den myndigheten fullmektigen har fått. Det er innledningsvis viktig å fastslå hvilken fullmaktstype som foreligger. Peder Ås har her avtalt det muntlig med sin mor at hun skal kjøpe et fjernsynsapparat på hans vegne, Peder har varslet Gro Holm (medkontrahent). Dette er altså en frasagnsfullmakt,

11 Fullmaktens grense vil her fremgå av fullmaktsdokumentet altså meldingen Peder Ås sendte til Gro Holm, nemlig at Gro Ås har fullmakt på Peder Ås's vegne å kjøpe et fjernsyn. Det fremgår ikke av fullmaktsdokumentet at fjernsynet må koste 6 999,-. Etter avtaleloven 10 første ledd bindes fullmaktsgiver til avtalen når fullmektigen har opptrådt innenfor fullmaktens grenser. Fullmektigen har imidlertid ikke hovedpunkter i oppgaven for å anta at selgeren ikke var i aktsom god tro til å ta hensyn til dette punkt, og fullmaktsgiver vil derfor bli bundet til avtalen, ifølge avtaleloven 11 første ledd. Peder Ås er derfor bundet til handelen, selv om moren hans (Gerd) ikke fulgte instruksen Peder ga henne. I og med at Gro Holm også var i godt tro er avtalen gyldig, og Peder Ås kan ikke oppheve OPPGAVE 3 Rettsspørsmålene drøftes og løses med utgangspunkt i reglene i forbrukerkjøpsloven (Fkjl) av 2002, kapittel fire og oppover om mangel og reklamasjoner ved kjøp. Spørsmålet er om Storvik Bil blir nødt til å heve kjøpet eller betale for den eventuelle merutgiften for en ny tilsvarende bil. Sakens parter er Leon Burot som da er kjøper, og Storvik Bil som da er selger av bilen. Har bilen en mangel? V Har Leon Burot reklamert på bilen tidsnok? V Kan han heve kjøpet av bilen? Har han krav på erstatning på skadene på ,-? V Det første spørsmålet som er reist, er om Leon Burot kan heve kjøpet, han vil ha tilbake kjøpssummen og sier at Storvik Bil kan hente bilen på verkstedet der den står. Dette på bakgrunn av det at det ikke lønner seg å reparere bilen, for det er nesten like dyrt som en ny bil, da det er lurere å kondemnere den. For at man skal kunne reklamere på en vare må varen ha en mangel som ikke skylder forbrukeren eller forhold på forbrukerens side. Forbrukerkjøpsloven 15 stiller krav til tingens kvalitet og holdbarhet, jf. Fkjl 16 a) har en vare en mangel dersom ett eller flere av kriteriene i 15 ikke er oppfylt. Det er ingen tvil i dette tilfellet at det er en eller flere mangler på bilen. Det står også skrevet i 15 a) at varen skal passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, og 15 b) påpeker også at varen skal svare til forventninger som blant annet gjelder holdbarhet. Det forventes at bilen skal være i god stand, i og med at den ikke er så gammel og at 11

12 den har vært hos bilforhandler en stund. Varen har derfor en mangel. Storvik Bil mener det er uaktuelt å betale tilbake kjøpssummen eller merutgiften, fordi de ikke var klar over skaden som var på bilen fra før av. Leon Burot reklamerte varen tidsnok i og med at det bare hadde gått 3 måneder fra han kjøpte bilen og til skaden da ble oppdaget. For at kjøpet skal bli hevet må varen ha en mangel som ikke er uvesentlig, se jf. Fkjl 32 heving av kjøp. Det står at man kan istedet for prisavslag etter 31 kan forbrukeren have avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Leon har i følge 33 rett til å kreve erstatning for tap han lider av som følge av mangel og økonomisk tap på bilen han kjøpte for bare tre måneder siden. Det er betydelige økonomiske tap i denne saken, og kommer derfor frem til at erstatningskravene er tilstede og at Leon Burot derfor kan kreve erstatning for bilen han kjøpte, eventuelt få en tilsvarende bil. Kildeliste: Rettslære 2, Bergstrøm, Hasse og Dale, Johan T. Dalefag, 2 Lovsamling 2, Bergstrøm Hasse og Dale, Johan T. Dalefag, Tekster fra tidligere eksamensoppgaver rettslære 2 12

13 KANDIDAT: C Karakter: 5 Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 begrunner lovvalget: konkluderer i forhold til lovvalget bruker fagbegrep: rettspraksis og lovens forarbeid finner rettslige problemstillinger: eleven finner de to påstandene finner rettskilder: bruker 1-1 og rettspraksis i forhold til Emil. Bruker forarbeidene i forhold til 1-2 pkt 1 viser kompetanse i juridisk metode: grei disponering og gjennomgang av problemstillingene behandler betingelser for å bruke rettsreglene: eleven finner de nødvendige betingelsene for å bruke 1-1. Eleven ser påregnelighetsproblemet i forhold til teppet. Eleven ser tydeligvis kravet om uaktsom handling av barnet for at objektivt ansvar for Morten. Finner nødvendige betingelser for at Morten skal bli subjektivt ansvarlig for Emils skadeforvoldelse. foretar subsidiære drøftelse: drøfter subsidiært rimelighetsvurdering uten å si dette i klar tekst. begrunner lovvalget: konkluderer i forhold til lovvalget bruker fagbegrep: frasagnsfullmakt, instruks, god tro finner rettslige problemstillinger: elevene finner de to aktuelle påstandene finner rettskilder: finner noen av de sentrale rettskildene i avtaleloven viser kompetanse i juridisk metode: grei disponering og gjennomgang av problemstillingene. Variabel sammenheng mellom drøfting og konklusjon. behandler betingelser for å bruke rettsreglene: grei beskrivelse av hvordan man fastslår fullmaktens grenser drøfter om betingelsene for å bruke aktuelle rettsregler er oppfylt: konkluderer i forhold til grense- og instruks-problemet. begrunner lovvalget: konkluderer i forhold til lovvalget bruker fagbegrep: heve kjøpet finner rettslige problemstillinger: grei formulering av de to påstandene finner rettskilder: finner noen av de sentrale rettskildene i forbrukerkjøpsloven viser kompetanse i juridisk metode: grei disponering og gjennomgang av problemstillingene behandler betingelser for å bruke rettsreglene: finner noen av de rettsreglene som må behandles før man kan konkludere i forhold til kjøpers påstand om å heve kjøpet og kravet om erstatning. Samlet vurdering av besvarelsen: Besvarelsen viser gjennomgående over middels kompetanse i forhold til de kompetansemålene eleven prøves i. Eleven finner de fleste sentrale problemstillingene. Eleven finner aktuelle rettsregler som må brukes for å kunne konkludere. Eleven finner også flere av de betingelsene som må være oppfylt for å kunne bruke de aktuelle rettsreglene. Deler av besvarelsen har fortsatt et forbedringspotensiale. Dette gjelder særlig siste halvdel av oppgave 2. Totalt sett viser eleven mykje god kompetanse i eksamensbesvarelsen. Karakter: 5- Fem 13

14 Eksamensbesvarelse kandidat C Oppgave 1 Oppgaven er en erstatningstvist mellom Fatima Singh, Emil og Morten Iversen. Den vil bli løst ut fra skadeerstatningsloven fra Er Emil erstatningsansvarlig? Vi kan spørre oss om Emil kan få erstatningansvar. Emil er under 18 år og er dermed mindreårig. Han skal derfor behandles ut i fra reglene om mindreåriges erstatningsansvar etter 1-1 i skadeerstatningsloven. Emil kjører farens traktorklipper inn i naboens grønnsakhage og terrasse. Et vilkår for at barn skal få erstatningsansvar er at skaden må ha blitt gjort forsettlig eller uaktsomt. I en slik aktsomhetsvurdering kan man spørre seg om et barn i samme alder og livssituasjon ville gjort den samme handlingen. Emil er 11 år og det er ikke nevnt noe i oppgaven som tilsier at hans utvikling eller modenhet skulle avvike fra denne alderen. Det kan være naturlig å tenke seg til at en «vanlig» 11-åring uten tilsyn på en traktorklipper vil kunne miste kontrollen i en slik situasjon. Det kan ikke ses at Emil har opptrådt uaktsomt på bakgrunn av dette. I rettspraksis ser man også at det skal mye til før et barn i 12-årsalderen eller under kan få erstatningansvar. I f. eks Sykkeldommen (rt s. 433) kom retten fram til at det skulle svært mye til for at 11-åringer har opptrådt uaktsomt. Vi kan så spørre oss om det er rimelig at Emil skal få erstatningsansvar. I en slik rimelighetsvurdering vil man måtte ta hensyn til den mindreåriges utviste atferd, økonomiske evne og forholdene ellers. Handlingen hadde et stort skadeomfang hvor det ble ødelagt verdier for over Det lå en viss risiko i handlingen han gjorde, men handlingen kan ikke ses å karakteriseres som grov. Hans økonomiske evne skal også legges til grunn. I oppgaven er det nevnt at han ikke har penger for å kunne dekke dette. Dersom Emil hadde blitt erstatningsansvarlig, ville hans manglende økonomiske evne tale for at det ikke ville vært rimelig med et slikt erstatningsansvar. Det neste spørsmålet blir om det ligger en årsakssammenheng mellom handlingen og skaden. At Fatimas grønnsakhage og hennes persiske teppe ble ødelagt på grunn av Emils uforsiktige kjøring har en klar sammenheng. Hendelsen var en nødvendig betingelse for skaden. Det må også vurderes om det var påregnelig at skaden inntraff. At grønnsakhagen ble ødelagt var en påregnelig følge. Den befant seg i Fatimas hage, og den kunne fort blitt skadet som følge av at Emil mistet kontrollen over traktorklipperen. At Emil skadet det persiske teppet var derimot ikke en like sannsynlig følge av 14

15 handlingen. Det forelå ingen påregenlighet i at dette skulle føre til at et teppe til kroner ble ødelagt. Det økonomiske tapet var sammenlagt fastsatt til Emil har ikke erstatningsansvar fordi han ikke handlet uaktsomt. Er Emils forelder erstatningsansvarlig? Vi kan spørre oss om Morten Iversen kan få erstatningsansvar. Morten Iversen kan som forelder få erstatningsansvar. For dette må det foreligge enten et skyldansvar eller et objektivt ansvar hos forelder. I dette tilfellet er allerede Emil frikjent for skyld i erstatningskravet ( 1-1), og et objektivt ansvar hos foreldrene vil derfor ikke foreligge. Vi må dermed se på om det foreligger et skyldansvar hos forelder. Dersom det kan konstateres at Morten Iversen ikke har gitt utilbørlig tilsyn etter 1-2 nr. 1, kan Morten få et selvstendig erstatningsansvar. Vi kan spørre oss hva som er rimelig å kreve av ham. Det er ikke krav om at foreldre skal fotfølge sine barn til en hver tid. Dette var i midlertidig en spesiell situasjon, hvor sønnen på 11 år styrte en elektrisk traktorklipper. Han gikk i første omgang inn for å slokke en brann på kjøkkenet. Deretter glemte han av at Emil klipte plenen, og startet å rydde på kjøkkenet. At han løp inn på grunn av at middagen tok fyr, er forståelig. Faren kan derimot bebreides for at han glemte av sønnen og startet å rydde på kjøkkenet. Det er helt klart at Morten burde sørget for å følge med mens Emil brukte traktorklipperen. Morten ga dermed ikke det tilsynet han burde. I forarbeidende til loven er det nevnt at det må foreligge en atskilling svikt før et skyldansvar kan fremkomme. Det skal altså svært mye til for at foreldre kan få ansvar. Dette tilfellet kan dermed ligge i en gråsone, men det ligger klart en uansvarlighet i å la sønnen kjøre traktorklipperen alene uten tilsyn. Et skyldansvar foreligger derfor, uavhengig om sønnen ble glemt eller ikke. Som tidligere nevnt finnes det en klar årsakssammenheng mellom handling og skade, påregenlighet for skaden på grønnsakhagen og et samlet tap på Emils far, Morten Iversen, kan dermed få erstatningsansvar etter 1-2 nr. 1. Erstatningen vil dermed dreie seg om beløpet på for grønnsakhagen og et eventuelt redusert beløp for det persiske teppet. Oppgave 2 Lovgrunnlaget for løsningen av denne oppgaven er avtaleloven fra Spørsmålet er om det har blitt inngått en bindende avtale om kjøp av et fjernsynsapparat. 15

16 Peders mor, Gerd, får fullmakt til å kjøpe et fjernsynsapparat. Han skriver en fullmakt i en tekstmelding til eieren av Fjernsynstorget. Han skriver altså en frasagnsfullmakt jfr. 13 hvor han gir en særskilt erklæring til tredjemann. Tolkningen av det som er skrevet i erklæringen vil avgjøre grensene til Gerds fullmakt. I en telefonsamtale med Gerd, sier Peder at han ønsker apparatet Gori Lux til kroner som er å finne i forretningen. Med dette gir altså Peder en instruks som begrenser hennes rett til å handle. Instruks ved frasagnsfullmakt reguleres av 11, 1. ledd i avtaleloven, og viser til at en avtale er bindende dersom avtalen er innenfor fullmaktens grense og tredjeperson er i god tro. I den særskilte erklæringen Peder ga per SMS til Gro, nevner han ikke annet enn at hans mor har fått fullmakt til å finne et apparat til han. Han nevner altså ikke pris eller andre spesifikasjoner utover dette. Gerd har dermed handlet innenfor sin fullmakt og innenfor fullmaktens grenser. Gerds instruks er derimot brutt. Hun har altså handlet i strid med instruksen, men innenfor fullmaktens grenser. Gro hadde ingen grunn til å tro at Gerd brøt instruksen, blant annet på grunnlag av det hun hadde lest fra tekstmeldingen. Når Gerd minner Tor på hva faren hadde sagt om pris, var det en annen ekspeditør som var tilstede. Ekspeditøren og Gro handlet altså i god tro da fjernsynsapparatet ble solgt. Avtalen er dermed bindene for kjøpet av fjernsynet. Oppgave 3 Leon Burot kjøper en bruktbil som en privatperson og forbruker hos en næringsdrivende bruktbilforretning, Storvik Bil. Det er da snakk om et forbrukerkjøp hvor reglene blir regulert i forhold til forbrukerkjøpsloven fra Leon ønsker å få kjøpesummen for bilen tilbake. Han ønsker altså å få heve kjøpet. For å heve må det foreligge en mangel. En slik mangel må fylle kravene i 15 eller 16. Leon hadde grunn til å forvente jfr. 15 b at bilen ikke hadde store skader i karosseriet. Det kan også være aktuelt at selger ikke har opplyst at bilen har en slik skade eller har vært i en kollisjon jfr. 16 b, selv om forhandlingen påstår dette er noe de ikke var klar over. De kunne i så fall ha undersøkt bilen nøyere før den ble lagt ut for salg. Vi kan altså fastslå at det foreligger en mangel jfr. 15 a, 16b. For at Leon skal kunne heve kjøpet må også ikke mangelen være uvesentlig jfr. 32. Dette 16

17 kommer an på hvor betydningsfull mangelen er. Leon kjøper en brukbil til nesten kroner og har dermed grunn til å forvente at den ikke skal ha så store skader at den ikke vil være lønnsom å reparere. Når en kjøper en såpass dyr bil, vil ikke mangelen være uvesentlig dersom den bærer med seg så store skader som i dette tilfellet. Mangelen er altså ikke uvesentlig. Ofte ønsker man å velge andre alternativer før man kommer til heving, slik som prisavslag, retting eller erstatning for reparasjonsutgifter. På grunn av at skadene ikke vil være lønnsomme å reparere, vil det heller ikke være godt tjent med erstatning for reparasjonsutgifter. Bruktbilforretningen mener det er uaktuelt å ta tilbake bilen nå som den har fått nye skader. Som hovedregel jfr. 51 kan kjøpet bare heves dersom tingen kan bli levert tilbake i samme stand og mengde som den ble mottatt. Skaden har blitt påført som følge av en påkjørsel bakfra, og skyldes ikke tingens egenskaper. Kjøperen mister likevel ikke retten til heving dersom han erstatter verdireduksjonen tingen har hatt ved tilbakelevering. Betaler Leon beløpet tilsvarende skaden for påkjørselen, vil han ikke miste retten til å heve kjøpet av bilen. Leon ønsker også en erstatning for eventuelle merutgifter for å skaffe en tilsvarende bil. Slike merutgifter som skyldes prisforskjell kan selger holdes erstatningsansvarlig for jfr. 52. Dersom Leon skal kreve erstatning for å kjøpe bilen hos f. eks en annen forhandler, må han også sørge for at prisen ikke blir urimelig høy jfr. 53. Kjøpet må altså være forsvarlig. Leon kan kreve kjøpet hevet dersom han sørger for å dekke skaden etter påkjørselen 51. Han kan i tillegg kreve erstatning for eventuelle merutgifter jfr. 52 (såfremt dette skjer forsvarlig). Kilder Bergstrøm, H. og Dale, T. J. (2008) Rettslære 2, samfunnsfag og økonomi, Dalefag 17

18 KANDIDAT: D Karakter: 6 Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 Eleven: Eleven: Eleven: bruker fagbegrep gjennomgående i besvarelsen: de fire nødvendige betingelsene for erstatningsansvar finner de fleste sentrale rettslige problemstillingene: mulig erstatningsansvar for Emil og Morten viser kompetanse i juridisk metode: eleven viser god metode anvender juridisk fagteori til å finne aktuelle rettslige: anvender fagteori ved løsningen av problemstillingene, f eks tar utgangspunkt i aktuelle argument som vektlegges ved en uaktsomhetsvurdering, kommer også tydelig frem ved drøftingen av både Emils og Mortens mulige ansvar ved å disponere svaret i forhold til de fire nødvendige betingelsene for ansvar drøfter om betingelsene for å bruke aktuelle rettsregler er oppfylt: alle de fire nødvendige betingelsene for både Emil og Morten drøftes, særlig god drøfting av uaktsomhet i forhold til Emil. Ser også at de faktiske betingelsene varier fra far til sønn i forhold til de fire erstatningsbetingelsene viser god sammenheng mellom drøftinger og konklusjon bruker fagbegrep gjennomgående i besvarelsen: fullmaktens grenser og interne instrukser finner de fleste rettslige problemstillingene: vurderer om avtalen er bindende eller ikke for fullmaktsgiver finner rettskilder: bruker aktuelle regler i avtaleloven viser kompetanse i juridisk metode: eleven viser god metode behandler betingelser for å bruke rettsreglene: vurderer problemet både i forhold til fullmaktens grenser etter 10 og innskrenkende instrukser etter 11.1 ledd, herunder hvorvidt tredjeperson er i god eller ond tro viser god sammenheng mellom drøftinger og konklusjon begrunner lovvalget: begrunner hvorfor forbrukerkjøpsloven skal brukes ved løsningen bruker fagbegrep gjennomgående i besvarelsen: heve kjøpet, relativ og absolutt reklamasjonsfrister og individuelt bestemt gjenstand. finner de fleste sentrale rettslige problemstillingene: om kjøpet kan heves og om selger er erstatningsansvarlig for kjøpers mulige tap finner rettskilder: finner de fleste aktuelle rettskilder i forbrukerkjøpsloven viser kompetanse i juridisk metode: eleven viser god metode behandler betingelser for å bruke rettsreglene: må foreligge en mangel, 18 problemet, den relative og absolutte reklamasjonsfristen og erstatningsproblemet viser god sammenheng mellom drøftinger og konklusjon 18

19 Samlet vurdering av besvarelsen: Besvarelsen viser gjennomgående over middels kompetanse i forhold til de kompetansemålene eleven prøves i. Eleven finner de fleste sentrale problemstillingene. Eleven finner de aktuelle rettsreglene som må brukes for å kunne drøfte og konkludere. Eleven finner også de betingelsene som må være oppfylt for å kunne bruke de aktuelle reglene. Eleven drøfter også gjennomgående om betingelsene er oppfylt med utgangspunkt i oppgavens faktiske opplysninger. Deler av besvarelsen har fortsatt et forbedringspotensiale, f eks kunne subsidiære drøftelser vært foretatt i oppgave 1 i forhold til rimelighetsvurderingen etter 1-1 og Mortens mulige objektive ansvar. I oppgave 2 kunne eleven begrunnet hvilken type fullmakt som er brukt, men i svaret viser eleven klar forståelse for den øvrige fullmakts problematikken i oppgaven. I oppgave 3 er det også klart at eleven kunne tatt opp 51 problemet, men i forhold til eksamensveiledningen er kjennetegnet for karakteren 5 og 6 beskrevet slik at eleven drøfter de fleste rettslige problemene. I problemformuleringen i oppgave 3 er eleven uklar i forhold til et antatt krav om omlevering. Men i selve vurderingen må eleven sies å få en akseptabel løsning på dette problemet. På sensorskoleringen er det generell aksept for et prinsipp som kan formuleres slik: 5+5+5=6. Kort forklart innebærer dette at dersom alle deloppgavene viser en kompetanse som kan beskrives som gode femmere, vil det tilsi at karakteren ut fra en helhetsvurdering kan fastsettes til seks. Dette argumentet kan være et avgjørende argument for vurderingen av kompetansen som vises i denne besvarelsen. Totalt sett viser eleven framifrå kompetanse i eksamensbesvarelsen. Karakter: 6 19

20 Eksamensbesvarelse kandidat D Oppgave 1 Denne rettslige tvisten er mellom Morten Iversen og Fatima Singh. Fatima Singh mener at Morten Iversen eller sønnen må betale for at Emil ødela grønnsakene og teppet hennes. Morten Iversen avviser dette. Oppgaven reiser følgende juridiske spørsmål: Er Emil erstatningsansvarlig for skadene på grønnsakene og teppet til Fatima Singh? Er Morten Iversen erstatningsansvarlig for skadene på grønnsakene og teppet til Fatima Singh? Det var Emil som forsaket skaden på grønnsakene og teppet. For å vurdere om han er erstatningsansvarlig, må man først vurdere om de 4 ulovfestede vilkårene for erstatning er oppfylt. Disse vilkårene er årsakssammenheng, påregnelighet, økonomisk tap og ansvarsgrunnlag. Man sier gjerne at det foreligger en årsakssammenheng mellom en handling og en skade, når skaden ikke hadde forekommet dersom handlingen ikke hadde blitt utført. Hvis Emil ikke hadde mistet kontroll over traktorklipperen, hadde ikke Emil ødelagt deler av grønnsakhagen til Fatima Singh, eller ødelagt det persiske teppet hennes. Det foreligger derfor årsakssammenheng. Man sier gjerne at det foreligger påregnelighet dersom skaden er en åpenbar eller logisk konsekvens av handlingen. En traktorklipper en ganske stor og kraftig. Det er rimelig logisk og åpenbart at en traktorklipper i full fart er i stand til å ødelegge grønnsakhager og tepper. Da skaden er en åpenbar og logisk konsekvens av handlingen, foreligger det påregnelighet. Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at det bare er økonomiske tap som skal erstattes. Et vilkår er derfor at det forekommer et økonomisk tap. Fatima anslår at det vil koste kr å kjøpe grønsakene som ble ødelagt, og hun kjøpte det ødelagte persiske teppet for kr Det foreligger med dette økonomiske tap. Ansvarsgrunnlaget for barn under 18 år er regulert i skadeerstatningsloven (skl.) av 13. juni 1969 nr 26. i skadeerstatningslovens 1-1 står det at barn under 18 år plikter å erstatte den skade de forvolder «forsettlig eller uaktsomt», såfremt det er rimelig med hensyn til «alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers». Handlet Emil «forsettlig» eller «uaktsomt»? Emil hadde flere handlingsalternativer. Han kunne ha ventet med å kjøre traktorklipperen til faren kom ut av huset igjen. Han kunne også ha kjørt mer forsiktig, og unngått å gi full gass. Det var også stor risiko for skade da Emil ga stor gass. En traktorklipper er ganske stor, og hvis det får stor fart kan den utgjøre en betydelig fare for omgivelsene. Allikevel må det sies at Emil handlet på en slik måte man må forvente at barn på hans alder gjør. Emil er 11 år gammel, og på denne alderen er det svært vanlig å bli engasjert i det man driver med, og følgelig glemme å vurdere mulige konsekvenser av hva man gjør. Dette illustreres i Rt s. 433, også omtalt som sykkeldommen. Denne dommen gikk ut på om en 11 20

21 år gammel gutt opptrådte uaktsomt da han kjørte ned en dame på sykkel. Høyesterett kom fram til at 11-åringen hadde oppført seg slik 11-åringer vanligvis oppførte seg, og at han derfor ikke hadde opptrådt uaktsomt. Da Emil er 11 år gammel, og trolig har oppført seg på en slik måte man må forvente at barn på hans alder gjør, vurderes ikke handlingen hans som forsettlig eller uaktsom. Da det ikke foreligger et ansvarsgrunnlag, er ikke Emil erstatningspliktig etter de fire ulovfestede erstatningsvilkårene. Hvis Morten Iversen skal kunne bli erstatningsansvarlig, må han oppfylle de fire ulovfestede vilkårene for erstatning. Er det en årsakssammenheng mellom at Morten Iversen valgte å løpe inn i huset, og at skaden ble forsaket? Hvis ikke Morten Iversen hadde løpt inn i huset, ville han ha passet på at Emil kjørte forsvarlig, han var veldig opptatt av at Emil kjørte sakte og forsiktig. Emil ville kanskje heller ikke ha kjørt med full gass hvis faren hadde sett på. Da skaden ikke hadde skjedd hvis Morten Iversen hadde latt være å løpe inn i huset, foreligger det årsakssammenheng mellom handlingen hans og skaden. Er skaden en logisk og åpenbar konsekvens av at Morten Iversen løp inn i huset? Emil var en gutt på 11 år som håndterte en stor og sannsynligvis komplisert traktorklipper, som var i stand til å gjøre mye skade på omgivelsene. Emil fikk ikke lov til å kjøre denne traktorklipperen alene, men han fikk etter en god del øvelse kjøre klipperen når Morten Iversen sto å så på. Plutselig blir morten Iversen borte, og Emil disponerer traktorklipperen helt etter eget ønske. At Emil mistet kontrollen over traktorklipperen når han ikke lenger har faren til å veilede seg, må sies å være en logisk og åpenbar konsekvens av at Morten Iversen løper inn i huset. Det foreligger derfor påregnelighet. Ifølge Fatimas anslag vil det koste kr å kjøpe grønnsakene som ble ødelagt, og det ødelagt persiske teppet kjøpte hun for et år siden for kr Det foreligger derfor et økonomisk tap. I skadeerstatningslovens 1-2 første ledd står det at foreldre plikter å erstatte skade voldt av ungdom under 18 år, såfremt de har «latt det mangle på tilbørlig tilsyn», eller på annen måte ikke har gjort det som «etter forholdene er rimelig å kreve» av dem for å hindre skadeforvoldelse. En traktorklipper er i stand til å gjøre mye skade, og Morten Iversen løp inn i huset mens hans barn på 11 år disponerte den. Når et barn på 11 år disponerer en slikt kjøretøy, er det rimelig å kreve at foreldre følger nøye med på at barnet bruker kjøretøyet på forsvarlig vis. Når Morten Iversen allikevel løper inn i huset, og dermed ikke følger med på at kjøretøyet brukes på forsvarlig vis av Emil, har han «latt det mangle på tilbørlig tilsyn». Emil var bare 11 år gammel, og mange 11-åringer syntes det er gøy med fart og spenning. Det er rimelig å forvente at voksne som passer på slike 11-åringer som disponerer traktorgressklippere, har dette i bakholdet, og passer på at de ikke kjører for raskt. Når Morten Iversen løper inn i huset og mistet all kontrollen over hva sønnen foretar seg, passer han ikke lenger på at Emil ikke kjører for raskt. Da han ikke passer på dette, må det sies at Morten Iversen 21

22 ikke har gjort det som «etter forholdene er rimelig å kreve» for å hindre skadeforvoldelse. Det foreligger med dette et ansvarsgrunnlag. Da det foreligger årsakssammenheng, påregnelighet, økonomisk tap og et ansvarsgrunnlag etter 1-2 første ledd plikter Morten Iversen å erstatte skadet Jonas forsaket. Morten Iversen ville også kunne ha hatt et objektivt ansvar etter skadeerstatningslovens 1-2 andre ledd, men dette ville ha forutsatt at skaden var voldt «forsettlig» eller «uaktsomt». Oppgave 2 I denne oppgaven er det en juridisk tvist mellom Peder Ås og Gro Holm. Peder Ås mener han ikke er bundet av et kjøp av et fjernsyn hans mot har gjort, men Gro Holm avviser dette. Oppgaven reiser følgende juridiske spørsmål: Er salget av fjernsynet bindende? I denne oppgaven er det et fullmaktsforhold. Peder Ås er fullmaktsgiver, Gerd Ås er fullmektig og Gro Holm er medkontrahent. Da Peder Ås har meddelt fullmakten direkte til Gro Holm, er det snakk om en frasagnsfullmakt, jamfør avtaleloven (avtl.) av 31. mai 1918 nr Avtalelovens 10 første ledd sier at hvis fullmektig foretar en rettshandel i «fuldmagtsgiverens navn» og innenfor «fuldmagtens grænse», stifter den umiddelbart rett og plikt for fullmaktsgiveren. Da Gerd Holm dro til Fjernsynstorget og snakket med Gro Holm, sa Gro Holm at det var greit at hun kjøpte et fjernsynsapparat for sønnen, og at det var greit at han ventet med å betale til han kom hjem fra Thailand. Gerd Holm kjøpte derfor fjernsynet i «fuldmagtsgiverens navn». I tekstmeldingen Peder Ås sendte til Gro Holm står det at «de må kjøpe et nytt apparat» og at «hun kommer i morgen for å finne et fjernsyn». Med «de» menes moren til Peder Ås samt hans barn, og med «hun» menes moren. Gerd Holm valgte å kjøpe et smartfjernsyn med mange digitale funksjoner. Ifølge tekstmeldingen skulle altså Gerd Holm kjøpe et nytt apparat, og det står også at hun skulle «finne et fjernsyn». Det er ikke noen flere vilkår for kjøpet enn dette i tekstmeldingen. Ifølge Gro Holm var smartfjernsynet et «revolusjonerende godt apparat». Det må derfor sies at Gerd Holm har kjøpt et apparat. I ordet «smartfjernsyn» ligget det også at dette er et fjernsyn, og Gerd Holm må derfor sies å ha kjøpt et fjernsyn. Da Gerd Holm kjøpte et apparat som var et slags fjernsyn, må hun sies å ha handlet innenfor «fuldmagtens grænse». Da Gerd Holm har foretatt rettshandelen i «fuldmagtsgiverens navn», og innenfor «fuldmagtens grænse», er handelen bindende etter avtalelovens 10 første ledd. I avtalelovens 11 første ledd står det at hvis fullmektig handler i strid med «forskrifter» fra fullmaktsgiveren, og «forstod tredjemand det eller burde han forstaat det», blir ikke rettshandelen bindende, selv om avtalen ligger innenfor fullmakten. 22

23 Med forskrifter menes interne instrukser, altså opplysninger som normalt bare er kjent for fullmaktsgiver og fullmektig. I forkant av kjøpet ringte Peder Ås sin mor, og sa at hun skulle kjøpe en 32 tommers Gori Lux, til kr Allikevel kjøpte Gerd Holm en annen modell av Gori Lux. Denne modellen var et smartfjernsyn med mange digitale funksjoner, og den kostet kr Dette er et helt annet apparat enn det Gerd Holm ble bedt om å kjøpe, og hun må derfor sies å ha handlet i strid med interne instrukser. Det stod ingenting i tekstmeldingen om at Peder Ås ønsket seg en 32 tommers Gori Lux til kr Det var derfor ikke mulig for Gro Holm å vite om dette ønsket gjennom tekstmeldingen hun fikk. Det står i faktum at Gro Holm er en bekjent av Peder Ås, noe som innebærer at de kjenner hverandre, men at de ikke har et spesielt nært forhold. Det står ingenting om at de har hatt noe mer kontakt etter at Peder Ås sendte tekstmeldingen, som har kunnet gjøre det klart for Gro Holm at han ville ha sin fullmektig til å kjøpe en 32 tommers Gori Lux til kr Allikevel må det nevnes at da Gerd Holm kom til butikken, sa hun at de gjerne ville se på et spesielt apparat, nemlig et apparat av typen Gori Lux, som selges til halv pris. Dette kunne Gro Holm forstått som et tegn på hva Gerd Holms interne instrukser gikk ut på. Da Gerd Holm får vite at det ikke er flere av denne typen, blir hun introdusert for et nytt apparat. Hun protesterer ikke når en ekspeditør blir bedt om å vise henne smartfjernsynet. Dette gjør det urimelig å kreve at Gro Holm burde ha forstått at et kjøp av et smartfjernsyn ville være et brudd på Gerd Holms interne instrukser. Det er helt vanlig av kunder å spørre om å få se på et bestemt produkt, uten å ha utelukket andre alternativer. Gerd reagerer derimot etter introduksjonen av det nye apparatet med at det er for dyrt, men da blir hun ikke lenger betjent av Gro Holm, hun blir betjent av en annen ekspeditør. Det er derfor sannsynlig at Gro Holm ikke fikk med seg denne reaksjonen. Da tekstmeldingen ikke gjorde det klart at Gerd Holm handlet i strid med interne instrukser, da Peder Ås og Gro Holm sannsynligvis ikke har snakket seg imellom etter Peder Ås sendte tekstmeldingen, og da Gerd Holm ikke hadde noe imot å bli introdusert for smartfjernsynet, er det rimelig å tro at Gro Holm hverken forstod eller burde ha forstått at Gerd Holm handlet i strid med interne forskrifter. Da vilkåret ikke avtalelovens 11 første ledd ikke er oppfylt, blir ikke rettshandelen ugyldig etter denne bestemmelsen. Da vilkåret i 10 første ledd er oppfylt, er salget av fjernsynet bindende etter denne bestemmelsen. Oppgave 4 I mitt svar på denne oppgaven forutsetter jeg at skadelidte er Leon Burot. Denne oppgaven handler om en juridisk tvist mellom Leon Burot og Storvik Bil. Etter å ha oppdaget en skade ved bilen sin, ønsker Leon Burot å ha tilbake kjøpesummen. Han sier også at dersom han må betale mer for å kjøpe en ny, tilsvarende bil, vil ha kreve at Storvik Bil betaler den eventuelle merutgiften. Dette er et krav om omlevering. Storvik Bil går ikke med på kravene hans. Oppgaven reiser følgende juridiske spørsmål: 23

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3023 Rettslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

JustisNytt. Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G. Høst 2013

JustisNytt. Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G. Høst 2013 D A L E F A G JustisNytt Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G Høst 2013 INNHOLD Forord... 1 Rettslære 2 Forberedelse, vår 2013... 2 Rettslære 2 Eksamen, vår 2013... 5 Rettslære 2 Vurderingsveiledning,

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2017 vår Oppgave... 5 Eksamen

Detaljer

RETTSKILDER TIL FOTS. Oppsummering. Forelesning 26.8.11 ved Aman. Gert-Fredrik Malt, IfP

RETTSKILDER TIL FOTS. Oppsummering. Forelesning 26.8.11 ved Aman. Gert-Fredrik Malt, IfP RETTSKILDER TIL FOTS Hva er rett, rettsregler og juss? Hva er en rettstvist, og hvordan løses den? Hva er rettskilder og juridisk metode? Hvordan finner og bruker man en lov, en dom...?... illustrert ved

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april 2015 Anleggsmaskiner Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Tvisten mellom Hans Tastad og Peder Ås Peder ÅS: 1. Hevder seg ubundet av avtalen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Våren 2016 Innhold FORORD... 2 Eksamen høsten 2015 Forberedelse... 3 Eksamen høsten 2015 Oppgave... 6 Eksamen høsten 2015 - Løsningsforslag...

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett Bjarne Snipsøyr (bsn@thommessen.no) Fakultetsoppgave i avtalerett Om oppgaven Eksamensoppgave høsten 2015 Antatt tidsforbruk til eksamen: 4 timer Sentrale temaer i avtaleretten Kan være utfordrende å få

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser

Detaljer

Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015

Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015 Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015 Sett deg inn i - Reglene om forsinkelse, herunder kjøpers rett til erstatning - Avtalelovens regler om ugyldige viljeserklæringer - Forvaltningslovens

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

JustisNytt. Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G. Høst 2012

JustisNytt. Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G. Høst 2012 D A L E F A G JustisNytt Forum for Rettslærefaget Videregående skole D A L E F A G Høst 2012 INNHOLD Forord... 1 Rettslære 2 vår 2012, forberedelse... 2 Rettslære 2 vår 2012, eksamen... 6 Rettslære 2 Vurderingsskjema

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013

A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013 A-besvarelse i JUS113 Kontraktsrett I v 2013 Skrevet av: Marius Bakke Kommentert av: Oda Karterud Spørsmål 1 Spørsmålet er om uttalelsene fra Peder Ås og ekspeditøren i båtbutikken Sjøsprøyt AS oppfyller

Detaljer

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn

Lønn og arbeidstid. 2.26 Likelønn Lønn og arbeidstid 2.26 Likelønn Oppgaven er utdrag av LKN 2005-16, og rettslig hjemmel for drøftelsen er likestillingsl. 21. Følgende er klagenemnda for likestilling sine merknader som ut fra likestillingslovens

Detaljer

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

1. TERMER, ORD OG UTTRYKK I KONTEKST: JUSS

1. TERMER, ORD OG UTTRYKK I KONTEKST: JUSS 1. TERMER, ORD OG UTTRYKK I KONTEKST: JUSS Les teksten nedenfor. Etter at du har lest hele teksten skal du: 1. Gå gjennom teksten og skrive ned minst 10 leksikalske enheter du vurderer som fagspråklige

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUR 3111) Omfang

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Oppgave 1 Elevene skal drøfte om avtalen mellom Oliver Pedersen og Gerd Karlsen er bindende etter avtalelovens 31, 33 og 36. Dette er en krevende oppgave.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Eksamen AA6050 Rettslære I Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AA6050 Rettslære I Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6050 Rettslære I Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Andre opplysninger: Veiledning om vurderingen: 5 timer Se gjeldende regler. Oppgavesettet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 988/2018 for Boligtvistnemnda 31.05.2018 Saken gjelder: Reklamasjon på kjølehjørne. ----------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene har inngått avtale om kjøp av en

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Klart språk i staten status slik Arkitekst ser det 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Gulp Hva nå? Puh Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager.

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2019, 4. september 2019 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Dommerfullmektig Gjøvik tingrett Advokatfullmektig

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet Rett og legitimasjon i kommunen en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken, og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer