Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån"

Transkript

1 Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning ved dødsfall 5. Begrensninger vilkår for erstatning ved dødsfall 6. Ytelser erstatning ved dødsfall 7. Vilkår erstatning ved arbeidsuførhet 8. Begrensninger vilkår erstatning ved arbeidsuførhet 9. Vilkår erstatning ved arbeidsledighet/permittering 10. Begrensninger ved arbeidsledighet/permittering 11. Vilkår erstatning ved sykehusinnleggelse 12. Begrensninger dekningen ved sykehusinnleggelser 13. Ytelser arbeidsuførhet, arbeidsledighet/permittering og sykehusinnleggelse 14. Alminnelige bestemmelser 15. Generelle vilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som er fraveket. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring. Senere kalt selskapet. 1.0 Innledning Disse vilkårene inneholder nærmere opplysninger om forsikringsytelsene som medlemmet/sikrede (heretter medlemmet) er berettiget til i henhold til kollektiv gjeldsforsikring (forsikringsordningen). 2.0 Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen Forsikringen omfatter personer som har inngått en kredittavtale med forsikringstaker. En person blir medlem i forsikringsordningen når følgende vilkår er oppfylt på ikrafttredelsesdatoen: a. Medlemmet er 18 år og ennå ikke fylt 60 år (personer som har fylt 60 år blir ikke tatt inn i forsikringsordningen) c. Medlemmet må være registrert ved NAV, ha fått utstedt meldekort og motta dagpenger og d. Medlemmet må ikke utøve inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet Arbeidsuførhet/arbeidsufør Medisinsk tilstand, bekreftet av lege som forhindrer medlemmet fra å utføre inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet. I begge tilfeller må medlemmet være 100 % fraværende fra slikt arbeid/virksomhet og være under regelmessig tilsyn og behandling av lege. FAL Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler SB113 09/13 cb b. Medlemmet er ikke kjent med eksisterende svulst/kreft, hjerte/kar-, nyre-, lever-, lunge- og/eller hjernesykdom eller annen kjent sykdom eller tilstand som kan utvikle seg til senere død eller arbeidsuførhet eller føre til innleggelse på sykehus c. Er i heltidsarbeid eller er selvstendig næringsdrivende d. Ikke selv er kjent med, eller burde hatt grunn til å regne med, forestående arbeidsledighet/permittering Hvis kredittavtalen er inngått med to personer som låntakere, kan begge bli medlem av dødsrisikodekningen. Medlemskap i de øvrige dekningene under forsikringsordningen gjelder kun den person som er nevnt først i kredittavtalen (hovedforsikret). 3.0 Definisjoner Arbeidsledighet/arbeidsledig og permittering/permittert a. Medlemmets ansettelsesforhold har opphørt etter utløpt oppsigelsestid minst tilsvarende lovens minstekrav eller b. Medlemmet er 100 % permittert i henhold til permitteringslønnsloven av nr. 22. Forsikringsavtalen Avtale om kollektiv gjeldsforsikring mellom forsikringstaker og selskapet. Forsikringstaker DNB Bank ASA. Forsikringsperioden Tiden fra ikrafttredelsesdato til opphørsdato. Heltidsarbeid Medlemmet innehar fast stilling og arbeider i Norge minst 16 timer per uke. Hendelsestidspunkt Dagen medlemmet dør, blir arbeidsufør, arbeidsledig/ permittert eller innlagt på sykehus. Ikrafttredelsesdato Forsikringsavtalen trer i kraft den dato lånet under kredittavtalen blir utbetalt. Dersom forsikringsavtalen inngås etter at lånet er utbetalt er ikrafttredelsesdato den dato forsikringstaker skriftlig bekrefter avtalen om forsikring overfor medlemmet. DNB Skadeforsikring Org.nr.: Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo Telefon:

2 Kalkulasjonsdagen Den dagen hver måned da forsikringstakeren beregner rentebeløp og/eller andre gebyrer/kredittkostnader som skal betales etter kredittavtalen og det beløp som skal utgjøre den månedlige premie. Kredittavtalen Avtalen om lån mellom forsikringstaker og medlemmet. Konto Den konto forsikringstaker fører i tilknytning til kredittavtalen. Lege Person som er godkjent av norske myndigheter og praktiserer som lege i Norge. Personen kan ikke være medlemmet selv, forretningsforbindelse, noen i hans/hennes familie eller andre nærstående. Månedlig ytelse Et beløp tilsvarende det månedlige beløpet som er spesifisert i kredittavtalen og som skal betales av medlemmet etter kredittavtalen. Opphørsdato Dato da forsikringsdekningen opphører. Siste dag i oppsigelsesperiode etter avsnitt om opphør av medlemskap i dette vilkår og oppsigelse i forsikringsperioden i generelle vilkår. Selskapet DNB Skadeforsikring Selvstendig næringsdrivende Person som ikke er registrert som arbeidstaker i heltidsarbeid i arbeidstakerregisteret a. Driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge, og betaler forskuddsskatt av sin inntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne inntekt etter Folketrygdlovens 23 3 annet ledd nr. 3 b. Utøver sitt daglige virke som dagmamma, jordbruker/ bonde eller fisker c. Er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap d. Utøver kontroll over et foretak e. Arbeider for et foretak og på noe vis er forbundet med noen som har kontroll over foretaket, jf. Skatteloven Spesialist Psykolog og/eller psykiater som er godkjent av norske myndigheter og praktiserer i Norge. Sykehus En lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesensog hvilehjem, i tillegg til tilsvarende avdelinger ved sykehus er ikke omfattet. Utestående balanse Det beløp fratrukket misligholdte renter og avdrag som gjenstår for medlemmet å betale i henhold til kredittavtalen. Vanlig arbeid Den inntektsgivende virksomhet medlemmet var beskjeftiget med umiddelbart forut for hendelsestidspunktet eller lignende virksomhet som medlemmet kan bli kvalifisert til å utføre under hensyn til medlemmets evner, utdannelse, opplæring og erfaringsbakgrunn. Varslingsdato Den dato medlemmet mottar formell skriftlig oppsigelse eller varsel om permittering eller at arbeidsforholdet vil opphøre. 4.0 Vilkår erstatning ved dødsfall Erstatning utbetales ved dødsfall dersom medlemmet dør før opphørsdato. 5.0 Begrensninger vilkår for erstatning ved dødsfall Selskapet er uten ansvar dersom medlemmet begår selvmord i løpet av det første året fra ikrafttredelsesdato. Selskapet er likevel erstatningspliktig dersom det må antas at avtalen om forsikring ble inngått uten tanke på selvmord, jf. FAL Ytelser erstatning ved dødsfall Ved medlemmets død betaler selskapet et beløp tilsvarende utestående balanse. 7.0 Vilkår erstatning ved arbeidsuførhet i dette vilkår forutsatt at medlemmet er i heltidsarbeid eller er selvstendig næringsdrivende. Begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkårene gjelder. Eventuell utbetaling vil skje dersom medlemmet blir arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at hendelsesdatoen kommer minst 30 dager etter ikrafttredelsesdato. Har medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved arbeidsuførhet må medlemmet deretter ha vært i heltidsarbeid eller selvstendig næringsdrivende sammenhengende i en periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved arbeidsuførhet av samme årsak som opprinnelig fremmet krav. Krav fremmet ved ny årsak er tilsvarende 30 dager. 8.0 Begrensninger vilkår erstatning ved arbeidsuførhet Selskapet er uten ansvar dersom arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av 8.1 Sykdom eller lyte som medlemmet hadde ved ikrafttredelsesdato og som må antas at medlemmet kjente til dersom hendelsestidspunkt inntreffer innen to år etter ikrafttredelsesdato. 8.2 Alle tilstander forbundet med ryggen eller ryggraden, med mindre forholdet har patologisk opprinnelse og det fremlegges relevant og medisinsk dokumentasjon på dette. 8.3 Psykiske sykdommer. Forsikringen gjelder imidlertid dersom det foreligger en diagnose fra en relevant spesialist (se definisjoner tidligere i dette vilkår). 8.4 Kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for medlemmet eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner og/eller skade medlemmet forsettlig har påført seg selv mens han/hun var tilregnelig. 8.5 Selskapet utbetaler ingen ytelser dersom arbeidsuførheten skyldes misbruk av alkohol, narkotika eller medisiner med mindre medisininntaket skjer under kvalifisert veiledning fra lege for andre lidelser enn rusmisbruk. 8.6 Opptøyer, opprør, forsøk på maktovertagelse, krig eller krigslignende handlinger (uavhengig av om krig er erklært eller ikke) Vilkår erstatning ved arbeidsledighet/ permittering Dette punktet gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. i dette vilkår. Begrensninger som følge av de øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkårene gjelder. Eventuell utbetaling vil skje dersom medlemmet blir 2

3 arbeidsledig/permittert i forsikringstiden, forutsatt at varslingsdato kommer minst 90 dager etter ikrafttredelsesdato. Har medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved arbeidsledighet/permittering må medlemmet ha vært i heltidsarbeid mellom den første og den senere arbeidsledighet/permittering i en sammenhengende periode på minst 180 dager Begrensninger dekning ved arbeidsledighet/ permittering Forsikringsselskapet er uten ansvar for arbeidsledighet/ permittering dersom 10.1 Medlemmet ikke har vært i heltidsarbeid i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for hendelsestidspunktet. Perioder med permisjon eller perioder med arbeidsledighet/permittering på to uker eller mindre, vil ikke bryte kontinuiteten Medlemmet hadde grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering ved ikrafttredelsesdato Tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av medlemmets arbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, medlemmets arbeid er regulert av en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter og at arbeidet har opphørt i henhold til avtalen eller at medlemmet arbeider i et prosjekt av tidsbegrenset varighet Det er et resultat av at medlemmet frivillig har oppgitt sitt arbeid Arbeidsledighet/permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt under begrensninger i avsnitt vilkår for arbeidsuførhet i disse vilkårene Arbeidsledighet inntreffer direkte eller indirekte som følge av medlemmets eget mislighold hvor oppsigelse er eller kunne vært lovlig gitt Vilkår erstatning ved sykehusinnleggelse Dette punktet gjelder kun for selvstendig næringsdrivende. i dette vilkår. Begrensninger som følge av øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkår gjelder. Eventuell utbetaling vil skje dersom medlemmet blir innlagt på sykehus og er arbeidsufør i forsikringstiden. Dette forutsetter at hendelsesdatoen kommer minst 30 dager etter ikrafttredelsesdato og at innleggelsen varer sammenhengende i en periode på minst 3 dager før opphørsdato. Har medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved sykehusinnleggelse må medlemmet ha vært selvstendig næringsdrivende sammenhengende i en periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved sykehusinnleggelse. Krav fremmet ved ny årsak er tilsvarende 30 dager Begrensninger dekningen ved sykehusinnleggelser Selskapet er uten ansvar dersom sykehusinnleggelsen og arbeidsuførheten har skjedd som en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt under begrensninger i avsnitt om arbeidsuførhetsdekningen i dette vilkåret Ytelser arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse 13.1 Ved arbeidsledighet/permittering betales det ingen ytelse for de første 30 dager Ved arbeidsuførhet eller arbeidsledighet/permittering dekker selskapene et beløp tilsvarende 1/30 av den månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for opphørsdato. Maksimal erstatning under forsikringen utgjør: Ytelser ved arbeidsledighet/permittering Det laveste beløp av: a. 12 ganger den månedlige ytelse, uansett antall erstatningstilfeller b. Utestående balanse Ytelser ved arbeidsuførhet Det laveste beløp av: a. 12 ganger den månedlige ytelse ved samme erstatningstilfelle b. 36 ganger den månedlige ytelse uansett antall erstatningstilfeller c. Utestående balanse Ytelser ved sykehusinnleggelse Ved sykehusinnleggelse dekker selskapet en månedlig ytelse for de første 3 sammenhengende dager av sykehusinnleggelsen og deretter tilsvarende 1/30 av den månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for opphørsdato. Maksimal erstatning under forsikringen utgjør ved sykehusinnleggelse det laveste beløp av: a. 12 ganger den månedlige ytelse for ett erstatningstilfelle b. 36 ganger den månedlige ytelse totalt uansett antall erstatningstilfeller c. Utestående balanse 13.3 Samordning av ytelser Dersom medlemmet mottar ytelser fra selskapet og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et annet alternativ skal selskapet straks varsles skriftlig. Medlemmet har ikke krav på ytelser under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta ytelser under ett alternativ ikke lenger foreligger vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Medlemmet vil i stedet motta ytelse under annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger Har medlemmet mottatt ytelser for arbeidsuførhet vil selskapet vurdere medlemmets krav på ytelser for arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse. Se bort fra at medlemmet på grunn av arbeidsuførhet ikke var i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen om kravet etter begrensninger i dekningen ved arbeidsledighet/permittering i vilkåret er oppfylt Dersom medlemmet mottar ytelser for arbeidsledighet/ permittering eller ved sykehusinnleggelse når krav fremmes for arbeidsuførhet, vil selskapet se bort fra forutsetningen om at medlemmet skal være i heltidsarbeid eller selvstendig næringsdrivende. Se avsnitt om vilkår for arbeidsuførhetserstatning Dersom medlemmet går over fra ytelser under ett alternativ til et annet skal de samlede ytelser ikke overstige det maksimale ansvarsbeløpet i det alternativet som gir den høyeste erstatningen Alminnelige bestemmelser 14.1 Krav mot selskapet Krav mot selskapet skal fremsettes av medlemmet uten ugrunnet opphold og senest innen ett år fra hendelsestidspunktet. Ta kontakt med DNB Skadeforsikring for å få tilsendt skademeldingsskjema Selskapet kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt, jf. FAL Krav til dokumentasjon inkluderer undersøkelse av medlemmet 3

4 hos lege utpekt av selskapet. Slik dokumentasjon inkluderer også bekreftelse fra medlemmets nåværende eller tidligere arbeidsgiver om at medlemmet for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende. Det kreves dokumentasjon for at medlemmet regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid. Kopi av meldekort skal fremvises. Medlemmet plikter å underlegge seg de nødvendige undersøkelser som selskapet krever og til å gi selskapet de dokumenter og opplysninger som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. Ved krav på fortsatt månedlige ytelser skal medlemmet uten godtgjørelse fylle ut skjema eller sende inn den nødvendige dokumentasjon/bevis for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte ytelser må være sendt til selskapet innen 120 dager etter siste utbetaling av månedlig ytelse Dersom krav fremmes under forsikringen plikter medlemmet å gi selskapet samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor medlemmet har vært til undersøkelse og/eller behandling både før og etter tegning av forsikringen. Medlemmet forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen Selskapet kan endre forsikringsvilkårene med 2 måneders skriftlig varsel Skatt Periodiske/månedlige ytelser må anses som (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter lov om skatt av formue og inntekt, jf. skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, Ytelsene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene Betaling av forsikringsytelser Enhver utbetaling skjer til forsikringstakeren og godskrives konto som lånet er knyttet mot. Ved periodiske ytelser skjer utbetalingen per måned eller etter selskapets nærmere bestemmelser. Under behandlingen av skaden er medlemmet selv ansvarlig for å betjene lånet Opphør av medlemskap Medlemskapet under forsikringsordningen opphører når det første av følgende forhold inntreffer a. Den dag kredittavtalen med forsikringstaker er endelig innfridd b. Dato for oppsigelse eller mislighold av kredittavtalen c. Ved utløpet av avtalt nedbetalingstid etter kredittavtalen ved ikrafttredelsesdato d. Datoen da kredittavtalen på annen måte opphører e. Datoen da medlemmet fyller 65 år eller ved tidligere tvungen eller frivillig pensjonering. Medlemmet er ansvarlig for å varsle forsikringstaker om slik pensjonering og for å kansellere eller endre instruksen om direkte debitering dersom dette er aktuelt, selv om kredittavtalen løper videre f. Dato medlemmet dør g. Siste dag i oppsigelsesperioden etter avsnitt om oppsigelse i forsikringsperioden i generelle vilkår 14.5 Denne forsikring dekker en ren risikoforsikring og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Medlemmet har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne forsikring eller sine rettigheter under forsikringen Generelle vilkår Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. Selskapet svarer ikke for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med Jordskjelv og vulkanske utbrudd Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller liknende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden og terrorhandling. Med terrorhandling forstås en rettsstridig skadevoldende handling rettet mot allmennheten, inkludert bruk av makt eller vold eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser av en person eller gruppe av personer, enten de handler alene eller på vegne av en organisasjon for politiske, religiøse eller ideologiske interesser. Dette inkluderer å påvirke politiske organer eller fremkalle frykt i befolkningen for å oppnå sine målsettinger Atomskade fra atomsubstans uansett årsak, jf. atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28, 1 c og unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens 1 c. Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som er angitt i lovens 1c og som er lovlig i samsvar med lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke er utrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er fraveket Renter av erstatningsbeløp Medlemmet har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre avtaler om forsikring i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver avtale om forsikring med medlemmet, jf. FAL 13 2, 13 3 og Frist for å gi melding om skade og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse Selskapet er fri for ansvar hvis a. Medlemmet ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at medlemmet fikk kunnskap om de forhold som begrunner det b. Medlemmet ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. FAL 18 5 og Medlemmets krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL Oppsigelse i forsikringstiden Selskapet kan si opp forsikringen a. Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf. FAL 13 3 første ledd b. Den dag kredittavtalen med forsikringstaker er endelig innfridd c. Dato for oppsigelse eller mislighold av kredittavtalen d. Ved utløpet av avtalt nedbetalingstid etter kredittavtalen ved ikrafttredelsesdato e. Datoen da kredittavtalen på annen måte opphører 4

5 f. Den datoen medlemmet fyller 65 år, eller ved tidligere tvungen eller frivillig pensjonering. Medlemmet er ansvarlig for å varsle forsikringstaker om slik pensjonering og for å kansellere eller endre instruks om direkte debitering dersom dette er aktuelt selv om kredittavtalen løper videre g. Dato medlemmet dør Medlemmet kan si opp sin avtale om forsikring a. De første 30 dager etter ikrafttredelsesdato: Med umiddelbar virkning b. Etter de første 30 dager etter ikrafttredelsesdato: Med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden DNB Skadeforsikring Klageservice 0021 Oslo Telefon: (fra utlandet ) Faks: Skadeservice E-post: Klagen kan også fremmes til: Finansklagenemda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo For forsikringsavtalen gjelder norsk rett og en eventuell tvist kan bringes inn for norske domstoler Medlemmet skal ved oppsigelse godskrives overskytende premie som er innbetalt, jf. FAL For beregningen av den premie som skal godskrives, jf. FAL 12 5 annet ledd første punktum Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for denne avtale om forsikring i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring eller det er gjort annen avtale Verneting Tvister avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale Personopplysninger søkerens/forsikredes rettigheter m.m. Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Ved innsending av søknad om gjeldsforsikring, samtykker søkeren(e) til behandling av personopplysninger som etterspurt i søknad om gjeldsforsikring gjennom forsikringstaker/ selskapet. Opplysningene er nødvendige for forsikringstaker/selskapet i forbindelse med inngåelsen av avtale om gjeldsforsikring. De avgitte personopplysninger, herunder blant annet personnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse, samt helseerklæring etc. kan registreres og behandles i forsikringstaker/selskapets kundedatabase til bruk som nevnt over. Forsikringstaker/selskapet vil også benytte opplysningene til innberetning til offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt forsikringstaker/selskapet har i medhold av den til enhver tid gjeldene lovgivning. Forsikringstaker/selskapet kan anvende de registrerte personopplysninger i forbindelse med sin markedsføring av egne produkter (uavhengig av eventuell registrering i sentralt reservasjonsregister). Søker har adgang til å reservere seg mot denne typen markedsføring. Medlemmet kan når som helst ved skriftlig henvendelse til forsikringstaker/ selskapet få utskrift over de personopplysninger som forsikringstaker/selskapet har registrert i anledning medlemmet. Medlemmet kan også kreve at forsikringstaker/ selskapene retter eventuelle feil som forekommer i de opplysninger, som forsikringstaker/selskapet har registrert om medlemmet Bistand i klagesaker Dersom medlemmet er uenig i den avgjørelse selskapet har tatt ved behandling av din sak vil du få en ny vurdering ved å kontakte vår klageservice. 5

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING Utgiftsforsikring September 2015 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.07.2017 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Kraftalliansen Strømforsikring - 01.07.2017 Forsikringen består av

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring ASA FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 1. september 2015 (SC1a-1) VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbevis - Forsikringsvilkår -

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING VILKÅR BETALINGSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. september 2016 Kollektiv betalingsforsikring for forbrukslån med forsikringsytelser ved tap av liv, arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse.

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP )

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP ) Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra 06.06.2017 (SCB-ACLMP-1-201716) Santander SAFE Låneforsikring tilbys i samarbeid mellom: Santander

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Ikano Betalingbeskyttelse

Ikano Betalingbeskyttelse Ikano Betalingbeskyttelse Gjeldende fra 1. oktober 2013 Innhold 1. Definisjoner... 1 2. Vilkår for medlemskap... 2 3. Forsikring ved arbeidsuførhet... 2 4. Forsikring ved ufrivillig... 2 5. Forsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Gjeldende fra 01.11.2016 AGENT FOR AXA er agent for AXA og selger Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering på vegne

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren Vilk}r nr 201103(1) 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremg}r av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene p} grunn

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 24-06-2015 - Innholdsfortegnelse 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 06-01-2016 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, Volkswagen Møller Bilfinans. Forsikringsgivere

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer