VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING"

Transkript

1 VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

2 Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis forsikringsvilkår FAL (Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69, samt senere endringer) det øvrige lovverk Betalingsforsikring er utarbeidet i samarbeid mellom: Santander Consumer Bank AS (heretter kalt Santander) og Livsforsikringsselskapet Financial Assurance Company Limited registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO og skadeforsikringsselskapet Financial Insurance Company Limited registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO (heretter omtalt som Selskapene eller Genworth Financial ). Genworth Financial har adresse, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo og er en felles markedsføringsbetegnelse (kjennetegn) for Selskapene. Selskapene er under tilsyn av Financial Services Authority (FSA) i England samt Kredittilsynet i Norge og tilbyr forsikringstjenester i Norge. DEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr forsikringstaker: For denne avtalen: Santander; forsikrede/medlem: Kunde av Santander som har inngått avtale om Betalingsforsikring kollektiv gruppegjeldsforsikring, tilknyttet sin avtale om kredittkort; heltidsarbeid: At forsikrede har arbeidsplass i Norge og utfører sitt vanlige arbeid i minst 16 timer pr uke; hendelsesdatoen: Etter sammenhengen: a. dato for forsikredes død b. dagen etter forsikredes siste dag i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet c. den dag forsikrede blir innlagt på sykehus d. dato for diagnosefastsettelse av en kritisk sykdom beskrevet i punkt 6-1, a-d eller datoen for operasjon av en kritisk sykdom beskrevet i punkt 6-1, e-f; ikrafttredelsesdato: Den dato som er avtalt som forsikredes startdato for Betalingsforsikring. Datoen er avtalt med Santander og framkommer på forsikredes bekreftelsesbrev for forsikringen. lege: Person som har norsk autorisasjon som lege og praktiserer som lege i Norge, men ikke forsikrede selv, hans slektninger eller nærstående; avtale om kredittkort: Den løpende avtale om kredittkort mellom Santander og forsikrede; månedlig erstatningsbeløp: Det høyeste beløp av 7 % av utestående saldo eller kroner 400 (eller den utestående saldoen dersom denne er mindre enn kroner 400). Det månedlige erstatningsbeløpet er begrenset til maksimum kroner 7000 for alle avtaler om Betalingsforsikring forsikrede har. utestående saldo: Det beløp som pr. hendelsesdatoen er utestående på avtalen om kredittkort (omsetning, renter, gebyr og forsikringspremie), med fradrag av misligholdte renter og avdrag. selvstendig næringsdrivende (selvstendig næringsvirksomhet): En person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i heltids arbeid og som;

3 a. driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge og betaler forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; b. utøver sitt daglige virke som 1. dagmamma 2. jordbruker/bonde 3. fisker; c. er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap; d. utøver kontroll over et foretak; eller e. arbeider for et foretak og som på noe vis er forbundet (som angitt i Skatteloven 12-11) med noen som har kontroll over foretaket; vanlig arbeid: Det inntektsgivende arbeid forsikrede var beskjeftiget med umiddelbart forut for hendelsesdatoen. 1.2 Vilkår for å bli forsikret Forsikringen gjelder for kunder av Santander som har inngått avtale om Betalingsforsikring tilknyttet sin avtale om kredittkort. Forsikrede må ha fylt 18 år, men ikke nådd en alder av 65 år ved ikrafttredelsesdatoen av forsikringen. Forsikrede skal ikke være kjent med eksisterende sykdom eller symptomer eller tegn som kan utvikle seg til sykdom eller arbeidsuførhet eller føre til sykehusinnleggelse. Forsikrede må være i heltidsarbeid (minimum 16 timer pr uke) eller være selvstendig næringsdrivende. Forsikrede må ikke være kjent med eller burde hatt grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse. Forsikrede må være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd samt ha sin faste arbeidsplass i Norge. Selv om forsikrede har mottatt bekreftelse på gyldig Betalingsforsikring, kan forsikringen ikke påberopes dersom det fremgår av det foranstående i dette punkt at forsikrede på ikrafttredelsestidspunktet ikke oppfyller vilkårene. 1.3 Når forsikringen gjelder fra Forsikringsavtalen gjelder fra ikrafttredelsesdatoen. Forsikringen fornyes på månedlig basis, og betales sammen med den månedlige fakturaen for kredittkortet. Forsikringen løper så lenge forsikrede har gyldig avtale om kredittkort og opphører automatisk ved opphør av avtalen om kredittkort, ved forsikredes mislighold eller ved skriftlig oppsigelse fra forsikrede (jfr. forsikringsvilkårenes pkt. 7.3 og 7.4). 1.4 Sikkerhetsforskrifter Ved sykdom eller ulykkesskade må forsikrede snarest søke lege og følge legens forskrifter. Selskapenes ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet er fremkalt eller skadens omfang er økt som følge av forsikredes forsettelige eller grovt uaktsomme handling, jfr. FAL kap. 4 og kap. 13. DEL 2 - DØDSRISIKOFORSIKRING 2.1 Hva dekningen omfatter Ved forsikredes død erstatter livsforsikringsselskapet forsikredes utestående saldo på avtalen om kredittkort pr dato for dødsfallet (fratrukket misligholdte renter og avdrag). Den maksimale erstatningssummen er kroner , uansett antall avtaler om Betalingsforsikring forsikrede har. Dekningen gjelder for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 2.2 Hvilke begrensninger som gjelder

4 Har den forsikrede tatt sitt eget liv, utbetales det bare erstatning dersom det er gått mer enn 1 år etter at Livsforsikringsselskapet ansvar begynte å løpe. Livsforsikringsselskapet er likevel erstatningspliktig dersom forsikringsavtalen ble inngått uten tanke på selvmord. DEL 3 - FORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET Med arbeidsuførhet (arbeidsufør) menes at forsikrede på grunn av sykdom eller ulykke er 100 % arbeidsufør og forhindret fra å utføre sitt heltidsarbeide (for selvstendig næringsdrivende: sin selvstendige næringsvirksomhet). Forsikrede skal være under regelmessig tilsyn og behandling av lege. Forsikrede må være i heltidsarbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet. 3.1 Hva dekningen omfatter Etter 30 dager med sammenhengende 100 % arbeidsuførhet, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig erstatningsbeløp for hver dag med sammenhengende arbeidsuførhet. Erstatningen utbetales med 30 dagers intervaller eller når forsikrede friskmeldes hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for forsikredes friskmelding eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 8.4. Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger i hele avtaleperioden for kredittkortet. Dekningen gjelder for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. 3.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 30 dager etter ikrafttredelsesdato for forsikringen (karensperiode). Dersom forsikrede går tilbake til 100 % arbeid etter endt arbeidsuførhetsperiode der det er utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en sammenhengende periode på 90 dager for å ha rett på videre erstatning av samme årsak som tidligere. Dersom forsikrede blir arbeidsufør som følge av en ny årsak, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en periode på 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved arbeidsuførhet (karensperiode). Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av: sykdom eller lidelse som forsikrede hadde ved ikrafttredelsesdato for forsikringen, og forsikrede må antas å ha kjent til. Dette gjelder dersom arbeidsuførhetsperioden inntreffer innen to år etter startdato av forsikringsavtalen; ryggsmerter og tilhørende tilstander, med mindre det foreligger signifikante, objektive (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som gir grunn for arbeidsuførheten; skade forsikrede forsettelig har påført seg selv i tilregnelig sinnstilstand; forsikredes alkohol-, narkotika- eller medisininntak med mindre inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning for andre lidelser/tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for forsikrede eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner; radioaktiv stråling, forurensning eller den radioaktive virkning av radioaktivt stoff eller delkomponent av dette; opptøyer, opprør, forsøk på maktovertagelse, krig eller krigslignende handlinger (uavhengig av om krig er erklært eller ikke) og terrorhandlinger. DEL 4 - FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING (gjelder for arbeidstakere i heltidsarbeid) Med arbeidsledighet/permittering (arbeidsledig/permittert) menes at forsikredes arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav, eller at forsikrede er helt permittert iht. Lov av 6. mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at forsikrede; a. er registrert ved NAV og har fått utstedt Meldekort og mottar Dagpenger, og b. ikke utøver sitt arbeide eller deltar i annen inntekts- eller avkastnings givende virksomhet.

5 4.1 Hva dekningen omfatter Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet/permittering, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig erstatningsbeløp for hver dag med sammenhengende arbeidsledighet/permittering. Erstatning utbetales med 30 dagers intervaller eller når forsikrede starter å arbeide hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for når forsikrede ikke tilfredsstiller kravene for arbeidsledighet/permittering som fremgår under del 4 eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 8.4. Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger i hele avtaleperioden for kredittkortet Dekningen gjelder kun arbeidstakere. Dekningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. 4.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsledighet/permittering der forsikrede mottar varsel om dette innen 90 dager etter ikrafttredelsesdato for forsikringen (karenstid). Dersom forsikrede tidligere har fremmet krav på erstatning ved arbeidsledighet/permittering, må forsikrede ha vært i sammenhengende heltidsarbeid i minst 90 dager, mellom den første og den senere arbeidsledighets/permitterings periode. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar for arbeidsledighet/permittering dersom: forsikrede ikke har vært i heltidsarbeide i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for hendelsesdatoen. Perioder med arbeidsledighet/ permittering på to uker eller mindre, eller perioder med permisjon, vil ikke bryte kontinuiteten; tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av forsikredes arbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at forsikredes arbeid er regulert av en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter (jfr. Arbeidsmiljølovens 58A om Midlertidig tilsetting) og arbeidet har opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen; den er et resultat av at forsikrede frivillig har oppgitt sitt arbeid; arbeidsledighet/permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt i vilkårenes punkt 3.2; arbeidsledighet inntrer direkte eller indirekte som følge av forsikredes eget misslighold, hvor oppsigelse er eller lovlig kunne vært gitt. DEL 5 - FORSIKRING VED SYKEHUSINNLEGGELSE (gjelder for selvstendig næringsdrivende) Med sykehus menes en lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet. 5.1 Hva dekningen omfatter Etter 5 dager med sammenhengende sykehusinnleggelse, erstatter skadeforsikringsselskapet et helt månedlig erstatningsbeløp. Deretter erstattes 1/30 av månedlig erstatningsbeløp for hver påfølgende dag med sykehusinnleggelse. Erstatning utbetales med 30 dagers intervaller eller når forsikrede utskrives hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for avsluttet sykehusinnleggelse, i henhold til forsikringsvilkårenes del 5, eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 8.4. Eventuell erstatningsutbetaling forutsetter at dato for sykehusinnleggelse kommer minst 30 dager etter ikrafttredelsesdato for forsikringen (karensperiode). Maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle, og totalt 36 månedlige utbetalinger i hele avtaleperioden for kredittkortet. Dekningen gjelder kun selvstendig næringsdrivende. Dekningen gjelder ikke for arbeidstakere.

6 5.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for sykehusinnleggelse som inntreffer innen 30 dager etter ikrafttredelsesdato for forsikringen (karenstiden). Dersom forsikrede tidligere har fått utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede ha vært i selvstendig næringsvirksomhet i en sammenhengende periode på 90 dager for å ha rett på videre erstatning av samme sykdoms- eller ulykkesårsak som tidligere. Dersom forsikrede blir innlagt på sykehus som følge av en ny årsak, må forsikrede ha vært i selvstendig næringsvirksomhet i en periode på 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved sykehusinnleggelse. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom sykehusinnleggelsen og arbeidsuførheten er en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt i vilkårenes punkt DEL 6 KRITISK SYKDOM 6.1 Hva dekningen omfatter Ved forsikredes kritiske sykdom, utbetaler skadeforsikringsselskapet forsikredes utestående saldo på avtalen om kredittkort, pr dato for diagnosefastsettelse av en kritisk sykdom beskrevet i vilkårenes punkt 6-1, a-d eller datoen for operasjon av en kritisk sykdom beskrevet i vilkårenes punkt 6-1, e-f (fratrukket misligholdte renter og avdrag). Den maksimale erstatningssummen er kr , for alle avtaler om Betalingsforsikring forsikrede har. Dekningen gjelder for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Følgende tilstander skal betraktes som kritisk sykdom i disse vilkår: a. Hjerteinfarkt det vil si død av en del av hjertets muskulatur som følge av utilstrekkelig blodforsyning godtgjort ved: 1. en episode med typiske brystsmerter, og 2. ferske elektrokardiografiske forandringer, og 3. økning av hjerteenzymene; b. Hjerneslag det vil si en cerebrovaskulær hendelse som fører til permanent nevrologisk skade; c. Kreft det vil si ondartet nydannelse av vev, forårsaket av vedvarende ukontrollert vekst og spredning av unormale celler som har evnen til innvekst i annet vev; d. Nyresvikt det vil si sluttstadiet i en kronisk irreversibel svikt av begge nyrers funksjon, som fører til at enten regelmessig dialyse eller nyretransplantasjon blir satt i verk; e. Transplantasjon av stort organ det vil si transplantasjon av hjerte, lever, lunge, pancreas eller benmarg; f. Koronarsykdom behandlet med innsetting av by-pass grafter ved åpen hjertekirurgi det vil si innsnevring eller tilstopping av en eller flere av hjertets kransarterier behandlet med innsetting av erstatningsårer gjennom åpning av brystkassen. 6.2 Hvilke begrensninger som gjelder Selskapet svarer ikke for kritisk sykdom som har vist symptomer innen 30 dager etter ikrafttredelsesdato for forsikringen (karensperiode). Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar for kritisk sykdom som skyldes en eller flere av følgende tilstander: Medlemmets alkohol-, narkotika- eller medisininntak med mindre inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning fra en lege for andre lidelser/ tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; a) alle typer hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom - det vil si ondartet føflekkreft med infiltrerende vekst); b) ikke-invasiv cancer in situ det vil si lokalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning; c) svulster ved HIV infeksjon;

7 6.2.3 forbigående ischemisk anfall (TIA) eller anfall av vertebrovaskulær ischemi det vil si forbigående nevrologiske utfall forårsaket av sviktende blodtilførsel til hjernen, innbefattet sviktende blodtilførsel gjennom virvelarterien eller basisiarterien; koronarsykdom uten hjerteinfarkt, behandlet med ballong -angioplastikk eller andre lignende ikke invasive prosedyrer det vil si sykdom i hjertets kransarterier, uten at det foreligger hjerteinfarkt, behandlet med blokking eller andre lignende ikke kirurgiske prosedyrer. DEL 7 SAMORDNING AV LØPENDE ERSTATNINGSUTBETALINGER 7.1 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling fra ett av alternativene i forsikringen (vilkårenes del 3, 4 eller 5) og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et av de andre alternativene (vilkårenes del 3, 4 eller 5), skal Selskapene straks varsles skriftlig. Forsikrede har ikke krav på erstatningsutbetaling under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta månedlig erstatningsbeløp under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetaling under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger. 7.2 Har forsikrede mottatt erstatningsutbetaling for arbeidsuførhet, vil Selskapene ved vurderingen av forsikredes krav på månedlig erstatningsbeløp for arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse, se bort fra at forsikrede på grunn av arbeidsuførhet ikke var i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt er oppfylt. 7.3 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling for arbeidsledighet/ permittering eller ved sykehusinnleggelse når krav fremmes for arbeidsuførhet, vil Selskapene se bort fra forutsetningen i del 3 om at forsikrede skal være i heltidsarbeide eller selvstendig næringsvirksomhet. 7.4 Dersom forsikrede går over fra erstatningsutbetaling under en forsikringsdekning til en annen, skal de samlede erstatningsutbetalinger ikke overstige makismal erstatningsutbetaling for en av forsikringsdekningene. 7.5 Dersom det utbetales månedlige beløp til forsikrede og det skal foretas en utbetaling ved kritisk sykdom eller dødsfall, skal allerede utbetalte månedlige beløp etter dato for diagnosefastsettelse/operasjon av kritisk sykdom eller dødsfall trekkes fra erstatningssummen ved kritisk sykdom eller dødsfall. DEL 8 BETALING, FORNYELSE, OPPSIGELSE OG OPPHØR AV FORSIKRINGEN 8.1 Betaling Forsikrede betaler premien etterskuddsvis på den månedlige faktura for avtalen om kredittkort. Forsikringspremien beregnes som en %-sats av utestående saldo på avtalen om kredittkort. Forsikrede skal ikke betale forsikringspremie i de måneder hvor forsikrede ikke har utestående saldo på avtalen om kredittkort. Forsikrede skal ikke betale forsikringspremien for Betalingsforsikring i de perioder der forsikrede mottar månedlige beløp under forsikringen. 8.2 Fornyelse Forsikringen fornyes på månedlig basis. Kvittering på at premien er betalt gjelder som bekreftelse på at forsikringen er gyldig. Ved fornyelse sendes det ikke ut nytt forsikringsbevis eller nye forsikringsvilkår, med mindre det er foretatt endringer i disse. Forsikringen fortsetter uavbrutt i de måneder hvor forsikringspremie ikke beregnes. 8.3 Angrerett og oppsigelse Forsikrede har 30 dagers angrerett fra forsikringen er satt i kraft.

8 Forsikrede kan si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel før den månedlige premien forfaller til betaling. 8.4 Opphør Forsikringen opphører automatisk ved opphør av avtalen om kredittkort. Forsikringen opphørerer senest ved utløpet av den månedlige termin forsikrede fyller 65 år. Forsikringen opphører ved utbetaling av erstatningssum ved forsikredes kritisk sykdom eller død. Forsikringen opphører ved forsikredes skriftlige oppsigelse av forsikringsavtalen. Santander kan på vegne av Selskapene si opp forsikringsavtalen ved forsikredes mislighold av forsikringsavtalen, i henhold av FAL 3-2 og 3-3 og 12-3 og Ved forsikredes pensjonering (også førtidspensjonering), opphører forsikringsdekningen for arbeidsuførhet, arbeidsledighet/permittering og sykehusinnleggelse. 8.5 Flytting av den kollektive gruppegjeldsforsikringen Forsikrede er kjent med og aksepterer at dersom avtalen mellom Santander og Selskapene opphører, kan kundeforholdet alternativt bli overført til annet forsikringsselskap. Det er Santander som fastsetter og bestemmer om og hvordan en slik overføring skal skje. DEL 9 - GENERELLE BESTEMMELSER 9.1 Forsikredes erstatningskrav Krav mot Selskapene skal fremsettes av forsikrede på Selskapenes skjema for skademelding og sendes til Genworth Financial, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon , så snart som praktisk mulig og senest innen 1 år etter at forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner skaden, jfr. FAL 8-5 og Selskapene kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av forsikrede av lege utpekt av Selskapene, bekreftelse fra forsikredes nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken som helst annen person) om at forsikrede for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende, dokumentasjon for at forsikrede regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid, og kopi av forsikredes meldehistorikk. Ved krav på fortsatt månedlige erstatning skal forsikrede uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte månedlige erstatninger må være sendt til Selskapene innen 120 dager etter siste utbetaling av månedlig erstatning Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter forsikrede eller forsikredes etterlatte å gi Selskapene samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor forsikrede har vært til undersøkelse og/eller behandling, både forut for tegningen av forsikringen og senere. Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 9.2 Skatt De månedlige erstatningsutbetalinger må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter skatteloven De månedlige erstatningsutbetalingene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 9.3 Erstatningsutbetaling Erstatningsutbetaling godskrives forsikredes avtale om kredittkort. 9.4 Renter Forsikrede har krav på renter overensstemmende med FAL 8-4 eller Endringer i forsikringsavtalen Forsikrede vil bli informert om eventuelle endringer i forsikringsavtalen, minimum 30 dager før endringen trer i kraft. 9.6 Følgene av svik

9 Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapene, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Selskapene i anledning ved samme hendelse og Selskapene kan si opp enhver forsikringsavtale med forsikrede, Jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, Alminnelige bestemmelser Denne forsikring er en ren risikoforsikring, og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Forsikrede har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte stille forsikringen som sikkerhet for gjeld Skadeoppgjør og registrering i forbindelse med forsikringen foregår ved filialen til Financial Insurance Company Limited og Financial Assurance Company Limited i Norge. Da hovedkontoret kan trenge opplysninger vedrørende forsikringen, samtykker forsikrede i at opplysninger kan overføres fra filialen i Norge til hovedkontoret i England og Irland Denne forsikringsavtale reguleres av norsk lov og skal være undergitt norske domstolers jurisdiksjon. 9.8 Rett til nemndbehandling Dersom det oppstår tvist med Selskapene, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20-1, ved å rette henvendelsen til: Klagenemnd for Santander Betalingsforsikring c/o Genworth Financial Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo eller Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, telefon , faks Behandling av tvist i Klagenemnd for Betalingsforsikring hindrer ikke at saken i ettertid også kan bringes inn for Forsikringsklagekontoret. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting. 9.9 Personopplysninger forsikredes rettigheter m.m. Selskapene og Santander forplikter seg til å overholde reglene i lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (Personopplysningsloven) og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer gitt i medhold av loven, og alle andre lover og regler som vedrører beskyttelse av personopplysninger ( Personopplysningsregelverket ). Selskapene og Santander bekrefter og påtar seg som særlig forpliktelse at de vil opprettholde tilfredsstillende sikkerhetsrutiner når det gjelder personopplysninger som er blitt meddelt, og ta alle rimelig skritt for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling av slike opplysninger. Den part som mottar personopplysninger fra forsikrede vil forvisse seg om at forsikrede har gitt alle nødvendige samtykker for at den annen part (eller dennes representanter eller medkontrahenter) kan behandle slike personopplysninger i samsvar med denne avtale.

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren Vilk}r nr 201103(1) 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremg}r av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene p} grunn

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra 01.03.2013 SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår av 1. november 2015 Avløser forsikringsvilkår av 1. mai 2015 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914 782 007

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår av 1. april 2013 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår av 1. mars 2014 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard.

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Eurocard Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Villkor nr 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT Gjelder fra 01.11.15 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Komplett Bank ASA. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Betalingsforsikring Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Kampanjekode Personlige opplysninger Etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Alle fornavn E-post Telefon mobil Det stilles

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 06-01-2016 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, Volkswagen Møller Bilfinans. Forsikringsgivere

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV Trinn 1: Viktig informasjon Viktig informasjon Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen. Din forsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 I forsikringsavtalen inngår følgende: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter Vilkår Betalingsforsikring > 01-01-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Ekspres Bank NUF, org nr 991 682 511. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 24-06-2015 - Innholdsfortegnelse 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, 992873183 (Volkswagen Møller Bilfinans).

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500.

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500. Vilkår Whitecard Vilkår Whitecard Betalingsforsikring Betalingsforsikring www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr.

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer