1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr , svensk skadeforsikringsselskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap."

Transkript

1 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr , svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og administreres i Norge av SpareBank 1 Livsforsikring ( SpareBank 1 ), org nr , Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo samt av SpareBank 1s samarbeidende underagenter i Norge. 2. Vilkår for å bli forsikret Forsikringen kan tegnes av personer som har inngått en låneavtale og som har søkt om individuell personforsikring, utover denne arbeidsledighetsforsikringen, dersom personen: er mellom 18 og 60 år, ikke er kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering er fullt arbeidsfør og er fast ansatt minst 16 timer i uken som arbeidstaker ( Fast ansatt ) i minst tolv sammenhengende måneder hos samme arbeidsgiver umiddelbart forut for tegningen av forsikringen, har vært bosatt i Norge i minst de 5 siste år før tegningen av forsikringen, og er medlem av norsk folketrygd Forsikringstaker kan kun ha én avtale om Arbeidsledighetsforsikring hos forsikringsgiver knyttet til låneavtalen. Dersom en låneavtale er inngått av to personer kan hver enkelt tegne en individuell forsikring for boliglån. Hver og en av personene må da oppfylle tegningsvilkårene, og vil motta hvert sitt forsikringsbevis. Hver og en av personene er berettiget til erstatning i maksimalt 36 måneder forutsatt av vilkårene for utbetaling er oppfylt. 3. Når forsikringen gjelder fra (ikrafttredelse) Forsikringen gjelder fra den datoen forsikringstakerens skriftlige aksept er mottatt av forsikringsgiver eller SpareBank 1. Forsikringsdekningen fornyes automatisk på månedlig basis og premie betales sammen med øvrige personforsikringer hos SpareBank Hvem erstatningen betales til Erstatning i henhold til disse forsikringsvilkår utbetales til forsikringstaker. 5. Hva dekningen omfatter Ufrivillig arbeidsledighet : hvis forsikringstaker blir arbeidsledig eller permittert i forsikringstiden. Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned i maksimalt 12 måneder. Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder uavhengig av om forsikringssummen er endret i forsikringstiden. 6. Kvalifiseringsperiode og karensperiode Erstatning kan utbetales forutsatt at skadedato inntreffer minst 90 dager etter at forsikringen er trådt i kraft (Kvalifiseringsperiode). Oppstår det deretter ufrivillig arbeidsledighet betales ingen erstatning for de første 30 dagene (Karensperiode). Hvis du har fremmet krav om erstatning må du, for å få rett til ny erstatning, ha vært fast ansatt i minst 180 dager i strekk etter avslutning av den tidligere erstatningsperioden. Dersom forsikringstaker etter forsikringens ikrafttredelse endrer forsikringssummen til et høyere beløp inntrer ny kvalifiseringsperiode for differansen mellom tidligere og ny forsikringssum slik at erstatning for denne differansen kan utbetales forutsatt at skadedato inntreffer minst 90 dager etter at forsikringssummen ble endret. 7. Erstatningen utbetales ikke utover: den dag ufrivillig arbeidsledighet har opphørt, den dag forsikringstakeren fyller 67 år, den dag forsikringstakeren helt eller delvis avvikler sin yrkesaktivitet gjennom å ta ut graderte eller fulle alderspensjonsytelser,

2 den dag forsikringstakeren dør, den dag 12 månedlige erstatninger har blitt utbetalt per skadetilfelle, eller den dag totalt 36 månedlige erstatninger har blitt utbetalt. 8. Hvilke begrensninger gjelder Har forsikringstaker forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet kan erstatningen falle bort eller bli redusert. Erstatning utbetales ikke ved ufrivillig arbeidsledighet hvis forsikringstaker: under kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel, mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers eget forhold har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis, er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor forsikringstaker har deltatt eller lockout. frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakker og lignende, lar være aktivt å søke nytt arbeid, tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiveren, som forsikringstaker med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering. En forutsetning for fortsatt erstatning er at forsikringstaker har registrert seg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten reduksjoner fra NAV. Dagpenger fra NAV anses ikke som redusert hvis forsikringstakers vanlige arbeidstid før skadedato er redusert med 80 prosent eller mer. Dette innebærer at forsikringstaker har anledning til å arbeide maksimalt 20 prosent av vanlig arbeidstid forut for skadedato og likevel motta erstatning under forsikringen. En forutsetning for fortsatt erstatning i disse tilfellene er at arbeidet utføres i annet arbeid enn forsikringstakers vanlige arbeid før skadedato. 9. Premien Premien utgjør en prosentsats av valgt forsikringssum per måned, og betales sammen med øvrige personforsikringer forsikringstaker har hos SpareBank 1. Forsikringstaker skal betale premie også i de periodene forsikringsgiver betaler erstatning i henhold til denne forsikringsavtalen. Premien som betales i den tidsperiode hvor forsikringstaker er berettiget til erstatning, tilbakebetales med erstatningen. Forsikringsgiver har rett til å endre forsikringsvilkår og premie ved fornyelse av forsikringen. Forsikringstaker vil bli informert om en slik endring én måned innen endring av vilkår og premie trer i kraft. 10. Forsikringsavtalen opphører den dag: Forsikringstaker fyller 67 år eller tidligere dersom forsikringstaker helt eller delvis avvikler sin arbeidsaktivitet gjennom å ta ut fulle eller graderte alderspensjonsytelser Forsikringstaker dør, Forsikringstaker har mottatt forsikringserstatning i 36 måneder, eller forsikringsavtalen slutter å gjelde som følge av oppsigelse fra forsikringstaker eller forsikringsgiver. 11. Krav om erstatning, herunder frist for å gi melding om forsikringskravet Krav om erstatning skal fremsettes på skjemaet melding om erstatningstilfelle og sendes til Cardif, Postboks 133, 1300 Sandvika uten ugrunnet opphold etter at forsikringstilfellet inntraff. Skjema for melding om erstatningstilfelle utstedes hos din lokale SpareBank 1 bank, eller kan tilsendes fra Forsikringsgiver ved henvendelse til telefonnummer , eller SpareBank 1 på telefonnummer I forbindelse med krav om erstatning skal forsikringstaker sende de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige til forsikringsgiver. Forsikringsgiver kan til enhver tid kreve dokumentasjon selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet, jf. lov om forsikringsavtaler ( FAL ) 8-1.

3 Retten til erstatning faller bort dersom kravet ikke er fremsatt innen ett år etter at forsikringstakere fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL 8-5. Ved krav om erstatning skal kopi av godkjente dagpenger fra NAV arbeid, utbetalingsspesifikasjoner, bevis for at Forsikringstaker er registrert hos NAV arbeid samt arbeidsavtale fra siste arbeidsgiver vedlegges. Den som gjør gjeldende krav om erstatning må selv bekoste de bevis som kreves for at erstatning skal utbetales. En forutsetning for at forsikringsgiver skal kunne gjøre en korrekt og komplett skadebehandling, er at forsikringstaker skriftlig samtykker i at forsikringsgiver får innhente de opplysninger som forsikringsgiver anser som nødvendige for å bedømme erstatningskravet hos NAV arbeid, arbeidsgiver, skattemyndighetene eller andre forsikringsselskaper. I en periode hvor forsikringstaker får erstatning for ufrivillig arbeidsledighet fra forsikringsgiver, skal forsikringstaker fortløpende sende kopi av meldekort til NAV til forsikringsgiver. Videre er forsikringstaker pliktig til umiddelbart å opplyse forsikringsgiver om vedkommende skulle få nytt arbeid som arbeidstaker eller delta i annen inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet. Forsikringstaker er også pliktig å opplyse forsikringsgiver dersom utbetaling fra NAV arbeid helt eller delvis opphører. Har forsikringstaker forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen (FAL 4-1) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen (FAL 8-1), kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. Om forsikringsgiver har utbetalt erstatning som følge av at forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger, kan forsikringsgiver kreve tilbakebetalt utbetalt beløp samt foreta rettslige skritt. Forsikringsgiver svarer renter av erstatningen etter reglene i FAL 8-4. Forsikringsgiver svarer ikke for økonomisk tap som oppstår som følge av at erstatningen forsinkes på grunn av krig, politiske uroligheter, lovendring, myndighetsbestemmelser eller konflikter i arbeidslivet. Dette gjelder også om forsikringsgiver selv er involvert i en arbeidsmarkedskonflikt. 12. Klagemuligheter, herunder frist for å foreta rettslige skritt Den som ikke er fornøyd med forsikringsgivers avgjørelse i spørsmål som angår forsikringen, kan begjære ny behandling hos saksbehandler hos forsikringsgiver, henvende seg til Cardif Skadenemnd: Box , Göteborg, Sverige, henvende seg til Finansklagenemnda (FinKN): Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefonnr og bringe en eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda etter FAL 20-1, eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling. Har forsikringsgiver avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mister forsikringstaker retten til erstatning dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen seks måneder etter at forsikringstaker skriftlig fikk melding om avslaget, jf FAL 8-5. Er ikke krav om erstatning allerede bortfalt som følge fristen for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt, foreldes kravet etter 3 år, jf FAL 8-6. Dersom forsikringstaker ikke er fornøyd med forsikringsgivers service eller håndtering av spørsmål knyttet til forsikringen kan forsikringstaker henvende seg til Cardif Klagenemnd, Box , Göteborg, Sverige. 13. Skatt Periodiske/månedlige ytelser må anses å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter skatteloven Ytelsene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 14. Oppsigelse Forsikringen kan til enhver tid sies opp av forsikringstaker. Ved oppsigelse godskrives eventuell overskytende premie som er innbetalt. En oppsigelse må være skriftlig.

4 SpareBank 1 har rett til å si opp forsikringen for forsikringsgivers regning om premie ikke betales innen betalingsfristen. Oppsigelsen trer i kraft tidligst 14 dager etter den dag da brev om oppsigelse av forsikring er sendt, om ikke premien betales innen denne fristen. Har forsikringstaker forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen (FAL 4-1) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen (FAL 8-1), kan det medføre at forsikringsgiver sier opp forsikringen. 15. Behandling av personopplysninger Personopplysninger som inngis til forsikringsgiver, forsikringsgivers samarbeidspartnere, slik som SpareBank 1, eller annet selskap i samme konsern som forsikringsgiver, vil bli behandlet av forsikringsgiver og/eller andre selskaper for at disse skal kunne gjennomføre ønskede handlinger, inngåtte avtaler eller forpliktelser som følger av lov eller annet regleverk. Behandlinger av personopplysninger er underlagt svensk rett. Cardif Försäkring AB er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Visse sensitive opplysninger kan bli innhentet og registrert i forbindelse med skadeoppgjør og risikobedømming. Opplysninger kan også innhentes og behandles for å forhindre bedrageri, hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Forsikringstaker er innforstått med at det kan være nødvendig å innhente slike opplysninger for at avtalen skal kunne bli oppfylt. Personopplysningene kan komme til å bli brukt som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling og risikovurdering. Personopplysningene kan komme til å bli samkjørt for å oppdatere registrene. Videre kan opplysningene komme til å bli brukt til markedsføringsformål. Personopplysningene kan komme til å bli utlevert av forsikringsgiver for å kunne gjennomføre ønskede handlinger, inngåtte avtaler eller forpliktelser som følger av lov eller annet regleverk. Personopplysningene kan innen angitte formål komme til å bli utlevert til selskap innen samme konsern som Forsikringsgiver og til andre selskap, innefor EU/EØS-området, som selskap i konsernet samarbeider med. Forsikringsgiver eller forsikringsgivers samarbeidspartnere kan komme til å gjøre opptak av eller på annen måte dokumentere den enkeltes telekommunikasjon med selskapet. All behandling av personopplysninger vil gjøres med stor forsiktighet for å beskytte den enkeltes personlige integritet. Personopplysninger kommer derfor kun til å være tilgjengelige for person som trenger tilgang til opplysningene for å kunne utføre sitt arbeide. Opplysninger kommer videre til kun å gjøres tilgjengelige i den utstrekning det er nødvendig for ovennevnte formål. Forsikringstaker som ønsker informasjon om behandlingen av sine personopplysninger, eller som ønsker å korrigere registrerte opplysninger om seg selv, kan henvende seg til forsikringsgiver. Forsikringstaker kan også skriftlig si fra om at han/hun ikke ønsker å motta direkte markedsføring vedrørende nye forsikringsprodukter og tjenester. 16. Gjeldende lov For forsikringsavtalen gjelder det som står i disse vilkårene og lov om forsikringsavtaler i Norge (Lov 16. juni 1989 nr 69, FAL) eller senere lovgivning som avløser denne. Behandlingen av personopplysninger er underlagt svensk lov, for øvrig skal norsk lov anvendes på forsikringsavtalen. All kommunikasjon skjer på norsk. 17. Garantiordning Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. 18. Adresser Adressen til Forsikringsgiver er Cardif, Box 24110, Göteborg, Sverige. Adressen til SpareBank 1 er SpareBank1 Livsforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. 19. Definisjoner Arbeidsledig / Permittert : Forsikringstakers arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av

5 arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav eller at forsikringstaker er helt permittert i henhold til gjeldende lovregler for permittering, for tiden permitteringslønnsloven av 6. mai 1986 nr 22, og at forsikringstaker er registrert ved NAV arbeid, har fått meldekort og mottar dagpenger, og ikke utfører sitt vanlige arbeid, annet arbeid som arbeidstaker eller deltar i annen inntekts- og avkastningsgivende virksomhet. Forsikringstaker har anledning til å arbeide maksimalt 20 prosent av vanlig arbeidstid forut for skadedato og likevel motta erstatning under forsikringen. Det er en forutsetning at arbeidet utføres i annet arbeid enn forsikringstakers vanlige arbeid. Forsikringsgiver : Cardif Försäkring AB, org nr , svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringsgiver er underlagt tilsyn av Finansinspeksjonen i Sverige samt Finanstilsynet i Norge. Forsikringsgiver er representert i Norge gjennom dets norske filial Cardif Skadeforsikring, org nr , Fornebuveien 7, Postboks 413, 1327 Lysaker. Generalagent for den norske filialen er Dag Mevold. Forsikringssum : Valgt beløp som utgjør minimum kr og maksimum kr per måned, og som ikke overstiger månedlig terminbeløp. Dersom det månedlige terminbeløpet er mindre enn 30 prosent av forsikringstakers månedlige brutto lønn, kan forsikringstaker velge en forsikringssum tilsvarende 30 prosent av månedlig brutto lønn, maksimalt kr per måned. Brutto lønn inkluderer alle tillegg og regnes som et snitt av forsikringstakers lønn de siste 12 måneder før forsikringstakers inngåelse av avtalen om arbeidsledighetsforsikringen. Valgt forsikringssum vil fremgå av forsikringsbeviset. Forsikringssummen kan etter søknad fra forsikringstaker endres i forsikringstiden. Forsikringstiden : Den tidsperiode forsikringen gjelder for forsikringstaker. Forsikringstaker : Den person som er angitt i forsikringsbeviset og denne forsikringen knytter seg til. Forsikringstaker er også den forsikrede. Fullt arbeidsfør : Den som kan utføre sitt vanlige arbeid uten innskrenkninger, og ikke har mottatt erstatning for sykdom og/eller ulykke i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene. Fast ansatt : Fast ansettelse minst 16 timers arbeid i uken som arbeidstaker. Individuell personforsikring : Søknad om annen individuell personforsikring hos SpareBank 1 enn denne arbeidsledighetsforsikringen. Karensperiode : Tidsperioden som skal løpe fra skadedato til forsikringstaker har rett til erstatning. Kvalifiseringsperiode : Tidsperioden som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato før forsikringstaker er berettiget til å fremsette krav om erstatning. Låneavtale : Avtale(r) om boliglån mellom bank i SpareBank 1 Alliansen og forsikringstaker. For medlemmer av LO kan avtalen om boliglån også være inngått med annen lånegiver enn bank i SpareBank 1 Alliansen. Långiver : Den finansinstitusjon som har utstedt låneavtalen. Månedlig erstatning : Sum som tilsvarer den valgte forsikringssum, minimum kr og maksimalt kr per måned, samt premie. Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned. Månedlig erstatning som utbetales til forsikringstaker er alltid bruttobeløp før eventuell inntektskatt. Forsikringsgiveren skal levere en årlig oppgave på utbetalt skattepliktig forsikringserstatning til skattemyndighetene. Månedlig terminbeløp : Sum som tilsvarer forsikringstakers månedelige renter og avdrag i henhold til låneavtalen. Skadedato : Første dag av ufrivillig arbeidsledighet er den dagen som er registrert ved NAV arbeid og godkjent med dagpenger. SpareBank 1 : SpareBank 1 Livsforsikring AS, org nr , Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo.

6 SpareBank 1 Alliansen : SpareBank 1-bankene i Norge som samarbeider gjennom holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Vanlig arbeid : Det inntektsgivende arbeid som fast ansatt forsikringstaker var beskjeftiget med umiddelbart forut for skadedato. Vanlig arbeidstid : Den arbeidstiden NAV legger til grunn som vanlig arbeidstid etter folketrygdloven 4-3 jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet kapittel 11. Vanlig arbeidstid kan maksimalt være 40 timer per uke.

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår Tannhelseforsikring VK 170 - Forsikringsvilkår 1 Dok: Tide Forsikring AS, VK 170 Norsk Tannhelseforsikring, gjelder fra 15032015 Innholdsfortegnelse VILKÅR TANNHELSE FORSIKRING... 3 0 Hvem er Tide Forsikring

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer