VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring"

Transkript

1 VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, senere betegnet som FAL - det øvrige lovverk Santander Låneforsikring er utarbeidet i samarbeid mellom: - Santander Consumer Bank AS (heretter kalt Santander) og - Livsforsikringsselskapet Financial Assurance Company Limited registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO og skadeforsikringsselskapet Financial Insurance Company Limited registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO , heretter omtalt som Selskapene eller Genworth Financial. Genworth Financial har adresse, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo og er en felles markedsføringsbetegnelse (kjennetegn) for Selskapene. Selskapene er under tilsyn av Financial Services Authority (FSA) i England samt Finanstilsynet i Norge og tilbyr forsikringstjenester i Norge i samsvar med EØF direktiv og norske regler om grenseoverskridende ytelse av forsikringstjenester. DEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr forsikringstaker: for denne avtalen: Santander Consumer Bank AS; forsikrede: kunder av Santander som er medlemmer i Santander Låneforsikring, den kollektive gruppegjeldsforsikringen; forsikringsgiver: Financial Assurance Company Limited er et livsforsikringsselskap og dekker dødsrisiko, se vilkårene DEL 2. Øvrige dekninger er plassert i Financial Insurance Company Limited, som er et skadeforsikringsselskap. Forsikringsgiver er heretter omtalt som Selskapene heltidsarbeid: at forsikrede har arbeidsplass i Norge og ufører sitt vanlig arbeid i minst 16 timer pr uke; hendelsesdatoen: etter sammenhengen: a. dato for forsikredes død b. dagen etter forsikredes siste dag i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet c. den dag forsikrede blir innlagt på Sykehus; lege: person som har norsk autorisasjon som lege og praktiserer som lege i Norge, men ikke forsikrede selv, hans slektninger eller nærstående; låneavtalen: den løpende låneavtale mellom Santander og forsikrede; månedlig beløp: et beløp tilsvarende forsikredes månedlige terminbeløp (avdrag, renter, gebyr og forsikringspremie) spesifisert i låneavtalen hos Santander på hendelsesdatoen; restgjeld: det beløp som pr. hendelsesdatoen gjenstår å betale under, med fradrag av misligholdte renter og avdrag.

2 selvstendig næringsdrivende (selvstendig næringsvirksomhet): en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i heltids arbeid og som; a. driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge og betaler forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; b. utøver sitt daglige virke som 1. dagmamma 2. jordbruker/bonde 3. fisker; c. er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap; d. utøver kontroll over et foretak; eller; e. arbeider for et foretak og som på noe vis er forbundet med noen som har kontroll over foretaket (forbundet med i betydningen; i rett opp- eller nedstigende linje, ektefelle, samboer, søsken, og ektefelles eller samboers foreldre og barn). vanlig arbeid: det inntektsgivende arbeid forsikrede var beskjeftiget med umiddelbart forut for hendelsesdatoen, 1.2 Vilkår for å bli forsikret Forsikringen gjelder for kunder av Santander som har inngått en låneavtale. Forsikrede må ha fylt 18 år, men ikke nådd en alder av 65 år ved startdato av forsikringen. Forsikrede må være frisk og ved god helse, hvilket innebærer at forsikrede ikke har smerter eller sykdom av kronisk eller periodevis natur. Forsikrede skal ikke heller være kjent med eksisterende sykdom eller symptomer eller tegn som kan medføre behov for operasjon, sykehusinnleggelse eller medisinsk behandling. Forsikrede må ikke være kjent med eller burde hatt grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse. Forsikrede må være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd. Selv om forsikrede har mottatt bekreftelse på gyldig Santander Låneforsikring, kan forsikringen ikke påberopes dersom det fremgår av det foranstående i dette punkt at forsikrede på tegningstidspunktet ikke oppfyller vilkårene. Det kan tegnes forsikring for 2 låntakere tilknyttet den samme låneavtale. 1.3 Når forsikringen gjelder fra Forsikringsavtalen er gjeldende med virkning fra datoen når lånet utbetales, eller hvis forsikringsavtalen inngås senere, gjelder datoen som er avtalt for Santander Låneforsikring og som framkommer i forsikringsbeviset. Forsikringen fornyes på månedlig basis, og betales sammen med den det månedlige terminbeløpet for låneavtalen. Forsikringen løper så lenge forsikrede har gyldig låneavtale med Santander og opphører automatisk ved låneavtalens opphør, enten ved sitt utløp, ved forsikredes mislighold eller ved skriftlig oppsigelse fra forsikrede (jfr. forsikringsvilkårenes pkt. 7.3 og 7.4). 1.4 Sikkerhetsforskrifter Ved sykdom eller ulykkesskade må forsikrede snarest søke lege og følge legens forskrifter. Selskapenes ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt dersom forsikringstilfellet er fremkalt eller skadens omfang er økt som følge av forsikredes forsettelige eller grovt uaktsomme handling, jfr. FAL kap. 4 og kap. 13.

3 DEL 2 - DØDSRISIKOFORSIKRING 2.1 Hva dekningen omfatter Ved forsikredes død utbetaler livsforsikringsselskapet forsikredes restgjeld på låneavtale hos Santander pr dato for dødsfallet (fratrukket misligholdte renter og avdrag): Tilknyttet produktet ELCON Bil og Fritidslån utbetales forsikringssum inntil kr ,-. Den maksimale erstatningssummen er kr , uansett antall ELCON Bil og Fritidslån produkter. Tilknyttet produktet Lån uten sikkerhet utbetales forsikringssum inntil kr ,-. Den maksimale erstatningssummen er kr , uansett antall Lån uten sikkerhet avtaler. For utbetaling av dødsfallserstatning, se vilkårenes punkt 8.3. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låneforsikring på en og samme låneavtale, vil maksimal erstatning tilsvare restgjeld (fratrukket misligholdte renter og avdrag) på låneavtalen hos Santander pr. dato for dødsfallet. 2.2 Hvilke begrensninger som gjelder Har den forsikrede tatt sitt eget liv, utbetales det bare erstatning dersom det er gått mer enn 1 år etter at Selskapenes ansvar begynte å løpe. Selskapene er likevel erstatningspliktig dersom forsikringsavtalen ble inngått uten tanke på selvmord. DEL 3 - FORSIKRING VED ARBEIDSUFØRHET Med arbeidsuførhet (arbeidsufør) menes at forsikrede på grunn av sykdom eller ulykke er 100 % arbeidsufør og forhindret fra å utføre sitt heltidsarbeide (for selvstendig næringsdrivende: sin selvstendige næringsvirksomhet). Forsikrede skal være under regelmessig tilsyn og behandling av lege. Forsikrede må være i heltidsarbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet, og ha sin faste arbeidsplass i Norge på skadetidspunktet 3.1 Hva dekningen omfatter Etter 30 dager med sammenhengende 100 % arbeidsuførhet, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp for hver dag med arbeidsuførhet. Erstatningen utbetales med 30 dagers intervaller eller når forsikrede friskmeldes hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for forsikredes friskmelding eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 7.4. Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele perioden for låneavtalen. Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall ELCON Bil og Fritidslån produkter. Og kr pr måned uansett antall Lån uten sikkerhet avtaler. Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dekningen gjelder for både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låneforsikring på en og samme låneavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert i låneavtalen. 3.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 30 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karensperiode). Dersom forsikrede går tilbake til 100 % arbeid etter endt arbeidsuførhetsperiode der det er utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha rett på videre erstatning av samme årsak som tidligere. Dersom forsikrede blir arbeidsufør som følge av en ny årsak, må forsikrede ha vært 100 % arbeidsfør i en periode på 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved arbeidsuførhet (karensperiode).

4 Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av: sykdom eller lidelse som forsikrede hadde ved startdato av forsikringsavtalen, og forsikrede må antas å ha kjent til. Dette gjelder dersom arbeidsuførhetsperioden inntreffer innen to år etter startdato av forsikringsavtalen; ryggsmerter og tilhørende tilstander, med mindre det foreligger signifikante, objektive (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som gir grunn for arbeidsuførheten; Funnet skal være dokumentert av en relevant spesialistlege innen dette fagfeltet Psykiske sykdommer med mindre det foreligger en diagnose fra en relevant spesialistlege innen dette fagfeltet skade forsikrede forsettelig har påført seg selv i tilregnelig sinnstilstand; forsikredes alkohol-, narkotika- eller medisininntak med mindre inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning for andre lidelser/tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for forsikrede eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner; radioaktiv stråling, forurensning eller den radioaktive virkning av radioaktivt stoff eller delkomponent av dette; opptøyer, opprør, forsøk på maktovertagelse, krig eller krigslignende handlinger (uavhengig av om krig er erklært eller ikke) og terrorhandlinger. DEL 4 - FORSIKRING VED ARBEIDSLEDIGHET/PERMITTERING (gjelder for arbeidstakere i heltidsarbeid) Forsikrede må ha fast arbeidsplass i Norge og utføre sitt ordinære arbeid i minst 16 timer per uke 12 måneder umiddelbart forut for hendelsesdatoen og oppfylle øvrige vilkår under Del 4 på skadetidspunktet for å kunne kreve dekning i henhold til denne del 4. Med arbeidsledighet/permittering (arbeidsledig/permittert) menes at forsikredes arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav, eller at forsikrede er helt permittert iht. Lov av 6. mai 1988 nr 22 om permitteringslønn og at forsikrede; a. er registrert ved NAV og har fått utstedt Meldekort og mottar Dagpenger, og b. ikke utøver sitt arbeide eller deltar i annen inntekts- eller avkastnings givende virksomhet. 4.1 Hva dekningen omfatter Etter 30 dager med sammenhengende arbeidsledighet eller permittering, erstatter skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp for hver dag med arbeidsledighet/permittering. Erstatning utbetales med 30 dagers intervaller eller når skadelidte starter å arbeide hvis et 30 dagers intervall ikke fullføres. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for når forsikrede ikke tilfredsstiller kravene for arbeidsledighet/permittering som fremgår under del 4 eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 7.4. Skadeforsikringsselskapet utbetaler maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele perioden for låneavtalen. Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall ELCON Bil og Fritidslån produkter og kr pr måned uansett antall Lån uten sikkerhet avtaler Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dekningen gjelder kun arbeidstakere. Dekningen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låneforsikring på en og samme låneavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert låneavtalen. 4.2 Hvilke begrensninger som gjelder Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsledighet/permittering der forsikrede mottar varsel om dette innen 90 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karenstid).

5 Dersom forsikrede tidligere har fremmet krav på erstatning ved arbeidsledighet/permittering, må forsikrede ha vært i sammenhengende heltidsarbeid i minst 180 dager, mellom den første og den senere arbeidsledighets/permitterings periode. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar for arbeidsledighet/permittering dersom: forsikrede ikke har vært i heltidsarbeide i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for hendelsesdatoen. Perioder med arbeidsledighet/ permittering på to uker eller mindre, eller perioder med permisjon, vil ikke bryte kontinuiteten; tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av forsikredes arbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at forsikredes arbeid er regulert av en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter (jfr. Arbeidsmiljølovens 58A om Midlertidig tilsetting) og arbeidet har opphørt i h.h.t. arbeidsavtalen; den er et resultat av at forsikrede frivillig har oppgitt sitt arbeid; arbeidsledighet/permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt i vilkårenes punkt 3.2; arbeidsledighet inntrer direkte eller indirekte som følge av forsikredes eget misslighold, hvor oppsigelse er eller lovlig kunne vært gitt. DEL 5 - FORSIKRING VED SYKEHUSINNLEGGELSE Med sykehus menes en lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet. 5.1 Hva dekningen omfatter Etter 7 dager med sammenhengende sykehusinnleggelse, erstatter skadeforsikringsselskapet et helt månedlig beløp. Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp for hver påfølgende dag med sykehusinnleggelse, med 30 dagers intervaller. Erstatningsutbetalingen opphører ved dato for avsluttet sykehusinnleggelse, i henhold til forsikringsvilkårenes del 6, eller ved opphør av forsikringen jfr. forsikringsvilkårenes punkt 7.4. Eventuell erstatningsutbetaling forutsetter at dato for sykehusinnleggelse kommer minst 30 dager etter startdato på forsikringen (karensperiode). Maksimalt 12 månedlige utbetalinger pr. erstatningstilfelle, og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele kontraktsperioden. Maksimal erstatningsutbetaling er kr pr måned, uansett antall ELCON Bil og Fritidslån produkter og kr pr måned. uansett antall Lån uten sikkerhet avtaler Erstatningsutbetaling skjer til forsikrede. Dersom 2 forsikrede har tegnet Santander Låneforsikring på en og samme låneavtale, vil maksimal månedlig erstatning tilsvare månedlig beløp spesifisert i låneavtalen. 5.2 Hvilke begrensninger som gjelder Dekningen gjelder ikke for arbeidstakere. Skadeforsikringsselskapet svarer ikke for sykehusinnleggelse som inntreffer innen 30 dager etter at forsikringen er satt i kraft (karenstiden). Dersom forsikrede tidligere har fått utbetalt erstatning under denne dekningen, må forsikrede ha vært i selvstendig næringsvirksomhet i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha rett på videre erstatning av samme sykdoms- eller ulykkesårsak som tidligere. Dersom forsikrede blir innlagt på sykehus som følge av en ny årsak, må forsikrede ha vært i selvstendig næringsvirksomhet i en periode på 30 dager for å kunne fremme et nytt krav ved sykehusinnleggelse. Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar dersom sykehusinnleggelsen og arbeidsuførheten er en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt i vilkårenes punkt

6 DEL 6 SAMORDNING AV LØPENDE ERSTATNINGSUTBETALINGER 6.1 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling fra ett av alternativene i forsikringen (vilkårenes del 3, 4 eller 5) og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et av de andre alternativene (vilkårenes del 3, 4 eller 5), skal Selskapene straks varsles skriftlig. Forsikrede har ikke krav på erstatningsutbetaling under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta månedlig beløp under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetaling under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger. 6.2 Har forsikrede mottatt erstatningsutbetaling for arbeidsuførhet, vil Selskapene ved vurderingen av forsikredes krav på månedlig beløp for arbeidsledighet/permittering eller sykehusinnleggelse, se bort fra at forsikrede på grunn av arbeidsuførhet ikke var i heltidsarbeid eller selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt er oppfylt. 6.3 Dersom forsikrede mottar erstatningsutbetaling for arbeidsledighet/ permittering eller ved sykehusinnleggelse når krav fremmes for arbeidsuførhet, vil Selskapene se bort fra forutsetningen i del 3 om at forsikrede skal være i heltidsarbeide eller selvstendig næringsvirksomhet. 6.4 Dersom forsikrede går over fra erstatningsutbetaling under en forsikringsdekning til en annen, skal de samlede erstatningsutbetalinger ikke overstige makismal erstatningsutbetaling for en av forsikringsdekningene. 6.5 Dersom det utbetales månedlige beløp til forsikrede og det skal foretas en utbetaling ved dødsfall, skal allerede utbetalte månedlige beløp etter dato for dødsfall trekkes fra erstatningssummen ved dødsfall. 6.6 Dersom det er 2 forsikrede tilknyttet en og samme låneavtale, vil maksimalt månedlig beløp, totalt for begge forsikrede, tilsvare månedlig beløp spesifisert i låneavtalen. Maksimal erstatningsutbetaling ved dødsfall for begge forsikrede, vil tilsvare restgjeld (fratrukket misligholdte renter og avdrag) på låneavtalen hos Santander. DEL 7 BETALING, FORNYELSE, OPPSIGELSE OG OPPHØR AV FORSIKRINGEN 7.1 Betaling Forsikrede betaler premien etterskuddsvis pr. måned, sammen med det månedlige terminbeløpet for låneavtalen. Forsikrede skal ikke betale forsikringspremien for ELCON Låneforsikring i de perioder der forsikrede mottar månedlige beløp under forsikringen. 7.2 Fornyelse Forsikringen fornyes på månedlig basis, Ved fornyelse sendes det ikke ut nytt forsikringsbevis eller nye forsikringsvilkår, med mindre det er foretatt endringer i disse. Kvittering på at premien er betalt gjelder som bekreftelse på at forsikringen er gyldig. 7.3 Angrerett og oppsigelse Forsikrede har 30 dagers angrerett fra forsikringen er satt i kraft. Forsikrede kan si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel før den månedlige premien forfaller til betaling. 7.4 Opphør Forsikringen opphører automatisk ved låneavtalens opphør/innfrielse. Forsikringen opphører senest ved utløpet av den månedlige termin forsikrede fyller 65 år. Forsikringen opphører ved utbetaling av erstatningssum ved forsikredes død.

7 Santander kan på vegne av Selskapene si opp forsikringsavtalen ved forsikredes mislighold av forsikringsavtalen, i henhold av FAL 3-2 og 3-3 og 12-3 og Ved forsikredes alders- eller sykepensjonering (også førtidspensjonering), opphører forsikringsdekningen for arbeidsuførhet og arbeidsledighet/permittering. 7.5 Flytting av den kollektive gruppegjeldsforsikringen Forsikrede er kjent med og aksepterer at dersom avtalen mellom Santander og Selskapene opphører, kan kundeforholdet alternativt bli overført til annet forsikringsselskap. Det er Santander som fastsetter og bestemmer om og hvordan en slik overføring skal skje. DEL 8 - GENERELLE BESTEMMELSER 8.1 Forsikredes erstatningskrav Krav mot Selskapene skal fremsettes av forsikrede på Selskapenes skjema for skademelding og sendes til Genworth Financial, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, telefon , så snart som praktisk mulig og senest innen 1 år fra skaden inntraff, jfr. FAL 8-5 og Selskapene kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av forsikrede av lege utpekt av Selskapene, bekreftelse fra forsikredes nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken som helst annen person) om at forsikrede for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende, dokumentasjon for at forsikrede regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid, og kopi av forsikredes meldehistorikk. Ved krav på fortsatt månedlige erstatning skal forsikrede uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte månedlige erstatninger må være sendt til Selskapene innen 120 dager etter siste utbetaling av månedlig erstatning Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter forsikrede og/eller forsikredes etterlatte, å gi Selskapene samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor forsikrede har vært til undersøkelse og/eller behandling, både forut for tegningen av forsikringen og senere. Forsikrede forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 8.2 Skatt De månedlige erstatningsutbetalinger må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter skatteloven De månedlige erstatningsutbetalingene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 8.3 Erstatningsutbetaling Ved dekning av månedlige beløp, skjer utbetalingen pr. måned jfr. forsikringsvilkårenes pkt. 3.1, 4.1 og 5.1. Erstatningsutbetalingen skjer til forsikrede, og forsikrede er selv ansvarlig for å betjene sin låneavtale med Santander. Erstatningsutbetalingen ved dødsfall jfr. Punkt 2.1, skjer som engangsutbetaling til Santander, til dekning på forsikredes låneavtale. 8.4 Renter Forsikrede har krav på renter overensstemmende med FAL 8-4 eller Endringer i forsikringsavtalen Forsikrede vil bli informert om eventuelle endringer i forsikringsavtalen, minimum 30 dager før endringen trer i kraft. 8.6 Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapene, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Selskapet i anledning ved samme hendelse og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med forsikrede, Jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3.

8 8.7 Alminnelige bestemmelser Denne forsikring er en ren risikoforsikring, og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Forsikrede har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne polise eller sine rettigheter under den Skadeoppgjør og registrering i forbindelse med forsikringen foregår ved filialen til Financial Insurance Company Limited og Financial Assurance Company Limited i Norge. Da hovedkontoret kan trenge opplysninger vedrørende forsikringen, samtykker forsikrede i at opplysninger kan overføres fra filialen i Norge til hovedkontoret i England og Irland Denne forsikringsavtale reguleres av norsk lov og skal være undergitt norske domstolers jurisdiksjon. 8.8 Rett til nemndbehandling Dersom det oppstår tvist med Selskapene, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20-1, ved å rette henvendelsen til: Klagenemnd for Santander Låneforsikring c/o Genworth Financial Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo eller Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, telefon , faks Behandling av tvist i Klagenemnd for Santander Låneforsikring hindrer ikke at saken i ettertid også kan bringes inn for Forsikringsklagekontoret. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting. 8.9 Personopplysninger forsikredes rettigheter m.m. Selskapene og Santander forplikter seg til å overholde reglene i lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (Personopplysningsloven) og de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer gitt i medhold av loven, og alle andre lover og regler som vedrører beskyttelse av personopplysninger ( Personopplysningsregelverket ). Selskapene og Santander bekrefter og påtar seg som særlig forpliktelse at de vil opprettholde tilfredsstillende sikkerhetsrutiner når det gjelder personopplysninger som er blitt meddelt, og ta alle rimelig skritt for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling av slike opplysninger. Den part som mottar personopplysninger fra forsikrede vil forvisse seg om at forsikrede har gitt alle nødvendige samtykker for at den annen part (eller dennes representanter eller medkontrahenter) kan behandle slike personopplysninger i samsvar med denne avtale.

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Betalingsforsikring Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Kampanjekode Personlige opplysninger Etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Alle fornavn E-post Telefon mobil Det stilles

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, 992873183 (Volkswagen Møller Bilfinans).

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår av 1. april 2013 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår av 1. mars 2014 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Betalingsforsikring DBNOR09-v01 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet fra Fokus Bank som

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer