Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014"

Transkript

1 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr , svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og administreres i Norge av SpareBank 1 Forsikring ( SpareBank 1 ), org nr , samt av SpareBank 1s samarbeidende underagenter i Norge. 2. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Ufrivillig arbeidsledighet : Hvis Forsikrede blir helt og ufrivillig arbeidsledig eller permittert i forsikringsperioden. Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende. 3. VILKÅR FOR Å BLI FORSIKRET Forsikringen kan tegnes av personer som har inngått en låneavtale og som har søkt om individuell personforsikring, utover denne forsikringen, dersom personen: er mellom 18 og 60 år, ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering er fullt arbeidsfør og er fast ansatt minst 16 timer i uken som arbeidstaker ( Fast ansatt ) i minst seks sammenhengende måneder umiddelbart forut for tegningen av forsikringen, har vært bosatt i Norge i minst de 5 siste år før tegningen av forsikringen, og er medlem av norsk folketrygd Forsikringstaker kan kun ha én avtale om Arbeidsledighetsdekning hos forsikringsgiver knyttet til låneavtalen. Dersom en låneavtale er inngått av to personer kan hver enkelt tegne en individuell forsikring for boliglån. Hver og en av personene må da oppfylle tegningsvilkårene, og vil motta hvert sitt forsikringsbevis. 4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER FRA (IKRAFTTREDELSE) Forsikringen gjelder fra den datoen forsikringstakerens skriftlige aksept er mottatt av forsikringsgiver eller SpareBank 1. Forsikringsdekningen fornyes automatisk på månedlig basis og premie betales sammen med øvrige personforsikringer hos SpareBank HVEM ERSTATNINGEN BETALES TIL Erstatning i henhold til disse forsikringsvilkår utbetales til forsikringstaker. 6. HVA DEKNINGEN OMFATTER Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned i maksimalt 12 måneder. Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder uavhengig av om forsikringssummen er endret i forsikringstiden. 7. KVALIFISERINGSPERIODE OG KARENSPERIODE Erstatning kan utbetales forutsatt at skadedato inntreffer minst 90 dager etter at forsikringen er trådt i kraft (Kvalifiseringsperiode). Oppstår det deretter ufrivillig arbeidsledighet betales ingen erstatning for de første 30 dagene (Karensperiode).

2 8. REKVALIFISERINGSTID VED NY ERSTATNINGSPERIODE Hvis forsikringstaker har fremmet krav om erstatning for Ufrivillig arbeidsledighet må forsikringstaker, for å få rett til ny erstatning for Ufrivillig arbeidsledighet, ha vært fast ansatt i minst seks sammenhengende måneder (180 dager)etter den forrige erstatningsperioden. 9. VED FORNYELSE AV FORSIKRINGSSUM Dersom forsikringstaker etter forsikringens ikrafttredelse endrer forsikringssummen til et høyere beløp inntrer ny kvalifiseringsperiode for differansen mellom tidligere og ny forsikringssum. Erstatning for denne differansen kan utbetales forutsatt at skadedato inntreffer minst 90 dager etter at forsikringssummen ble endret ved Ufrivillig arbeidsledighet. 10. ERSTATNINGEN UTBETALES IKKE UTOVER: den dag ufrivillig arbeidsledighet har opphørt, den dag forsikringstakeren fyller 67 år, den dag forsikringstakeren helt eller delvis avvikler sin yrkesaktivitet gjennom å ta ut graderte eller fulle alderspensjonsytelser, den dag forsikringstakeren dør, den dag 12 månedlige erstatninger har blitt utbetalt per skadetilfelle, eller den dag totalt 36 månedlige erstatninger har blitt utbetalt. 11. HVILKE BEGRENSNINGER GJELDER Har forsikringstaker forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet kan erstatningen falle bort eller bli redusert. Erstatning utbetales ikke ved ufrivillig arbeidsledighet hvis forsikringstaker: ved tegning av forsikringen hadde grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering under kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel, mister arbeidet ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers eget forhold har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis, er arbeidsledig på grunn av ulovlig streik hvor forsikringstaker har deltatt, eller lockout. frivillig har godtatt arbeidsledighet, for eksempel ved egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakker og lignende, lar være aktivt å søke nytt arbeid, tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid av arbeidsgiveren, som forsikringstaker med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering. En forutsetning for fortsatt erstatning er at forsikringstaker har registrert seg som arbeidsledig og mottar dagpenger uten reduksjoner fra NAV. Dagpenger fra NAV anses ikke som redusert hvis forsikringstakers vanlige arbeidstid før skadedato er redusert med 80 prosent eller mer. Dette innebærer at forsikringstaker har anledning til å arbeide maksimalt 20 prosent av vanlig arbeidstid forut for skadedato og likevel motta erstatning under forsikringen. En forutsetning for fortsatt

3 erstatning i disse tilfellene er at arbeidet utføres i annet arbeid enn forsikringstakers vanlige arbeid før skadedato. 12. PREMIEN Premien utgjør en prosentsats av valgt forsikringssum per måned, og betales sammen med øvrige personforsikringer forsikringstaker har hos SpareBank 1. Forsikringstaker skal betale premie også i de periodene forsikringsgiver betaler erstatning i henhold til denne forsikringsavtalen. Forsikringsgiver har rett til å endre forsikringsvilkår og premie ved fornyelse av forsikringen. Forsikringstaker vil bli informert om en slik endring én måned innen endring av vilkår og premie trer i kraft. 13. FORSIKRINGSAVTALEN OPPHØRER DEN DAG: Forsikringstaker fyller 67 år eller tidligere dersom forsikringstaker helt eller delvis avvikler sin arbeidsaktivitet gjennom å ta ut fulle eller graderte alderspensjonsytelser Forsikringstaker dør, Forsikringstaker har mottatt forsikringserstatning i 36 måneder, eller forsikringsavtalen slutter å gjelde som følge av oppsigelse fra forsikringstaker eller forsikringsgiver. 14. KRAV OM ERSTATNING, HERUNDER FRIST FOR Å GI MELDING OM FORSIKRINGSKRAVET Krav om erstatning skal fremsettes på skjemaet melding om erstatningstilfelle og sendes til BNP Paribas Cardif, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo uten ugrunnet opphold etter at forsikringstilfellet inntraff. Skjema for melding om erstatningstilfelle utstedes hos din lokale SpareBank 1-bank, eller kan tilsendes fra Forsikringsgiver ved henvendelse til telefonnummer , eller SpareBank 1 på telefonnummer I forbindelse med krav om erstatning skal forsikringstaker sende de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige til forsikringsgiver. Forsikringsgiver kan til enhver tid kreve dokumentasjon selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringsbeløpet, jf. lov om forsikringsavtaler ( FAL ) 8-1. Retten til erstatning faller bort dersom kravet ikke er fremsatt innen ett år etter at forsikringstakere fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL 8-5. Ved krav om erstatning skal kopi av godkjente dagpenger fra NAV arbeid, utbetalingsspesifikasjoner, bevis for at Forsikringstaker er registrert hos NAV arbeid samt arbeidsavtale fra siste arbeidsgiver vedlegges. Den som gjør gjeldende krav om erstatning må selv bekoste de bevis som kreves for at erstatning skal utbetales. En forutsetning for at forsikringsgiver skal kunne gjøre en korrekt og komplett skadebehandling, er at forsikringstaker skriftlig samtykker i at forsikringsgiver får innhente de opplysninger som forsikringsgiver anser som nødvendige for å bedømme erstatningskravet hos NAV arbeid, arbeidsgiver, skattemyndighetene eller andre forsikringsselskaper. I en periode hvor forsikringstaker får erstatning for ufrivillig arbeidsledighet fra forsikringsgiver, skal forsikringstaker fortløpende sende kopi av meldekort til NAV til forsikringsgiver. Videre er forsikringstaker pliktig til umiddelbart å opplyse forsikringsgiver om vedkommende skulle få nytt arbeid som arbeidstaker eller delta i annen inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet. Forsikringstaker er også pliktig å opplyse forsikringsgiver dersom utbetaling fra NAV arbeid helt eller delvis opphører. Har forsikringstaker forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen (FAL 4-1) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen (FAL 8-1), kan dette medføre at forsikringsgiver helt eller delvis blir fritatt for forsikringstilfeller som har inntruffet. Om forsikringsgiver har utbetalt erstatning som følge av at forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger, kan forsikringsgiver kreve tilbakebetalt utbetalt beløp samt foreta rettslige skritt.

4 Forsikringsgiver svarer renter av erstatningen etter reglene i FAL 8-4. Forsikringsgiver svarer ikke for økonomisk tap som oppstår som følge av at erstatningen forsinkes på grunn av krig, politiske uroligheter, lovendring, myndighetsbestemmelser eller konflikter i arbeidslivet. Dette gjelder også om forsikringsgiver selv er involvert i en arbeidsmarkedskonflikt. 15. KLAGEMULIGHETER, HERUNDER FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT Den som ikke er fornøyd med forsikringsgivers avgjørelse i spørsmål som angår forsikringen, kan begjære ny behandling hos saksbehandler hos forsikringsgiver, henvende seg til BNP Paribas Cardif Skadenemnd: Box , Göteborg, Sverige, henvende seg til Finansklagenemnda (FinKN): Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefonnr og bringe en eventuell tvist inn for Forsikringsklagenemnda etter FAL 20-1, eller bringe saken inn for alminnelig norsk domstolsbehandling. Har forsikringsgiver avslått et krav om erstatning helt eller delvis, mister forsikringstaker retten til erstatning dersom ikke sak er anlagt eller nemndbehandling krevd innen seks måneder etter at forsikringstaker skriftlig fikk melding om avslaget, jf FAL 8-5. Er ikke krav om erstatning allerede bortfalt som følge fristen for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt, foreldes kravet etter 3 år, jf FAL 8-6. Dersom forsikringstaker ikke er fornøyd med forsikringsgivers service eller håndtering av spørsmål knyttet til forsikringen kan forsikringstaker henvende seg til BNP Paribas Cardif Klagenemnd, Box , Göteborg, Sverige. 16. SKATT Periodiske/månedlige ytelser må anses å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter skatteloven Ytelsene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 17. OPPSIGELSE Forsikringen kan til enhver tid sies opp av forsikringstaker. Ved oppsigelse godskrives eventuell overskytende premie som er innbetalt. En oppsigelse må være skriftlig. SpareBank 1 har rett til å si opp forsikringen for forsikringsgivers regning om premie ikke betales innen betalingsfristen. Oppsigelsen trer i kraft tidligst 14 dager etter den dag da brev om oppsigelse av forsikring er sendt, om ikke premien betales innen denne fristen. Har forsikringstaker forsømt opplysningsplikten i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen (FAL 4-1) eller i forbindelse med krav om erstatning under forsikringen (FAL 8-1), kan det medføre at forsikringsgiver sier opp forsikringen. 18. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Dine personopplysninger behandles av BNP Paribas Cardif og kan bli utlevert til og behandlet av et annet selskap innen konsernet BNP Paribas Cardif tilhører eller en samarbeidspartner av BNP Paribas Cardif, såvel innen som utenom EU- og EØS-området. Bakgrunnen for behandlingen er at personopplysningene er nødvendige for at BNP Paribas Cardif skal kunne inngå forsikringsavtale eller overholde plikter som foreligger i henhold til eksempelvis avtale, lov eller annet regelverk. Personopplysninger kan også komme til å behandles for forretnings- og produktutvikling samt for informasjons-, statistikk- og markedsføringsformål. Visse opplysninger, eksempelvis sensitive personopplysninger om din helse, kan bli innhentet og behandlet i sammenheng med risikobedømmelse eller skadebehandling. Personopplysninger kan i tillegg bli innhentet og behandlet for å forhindre bedrageri, hvitvasking eller terrorfinansiering. For å beskytte din personlige integritet kommer all behandling av personopplysninger til å skje med stor forsiktighet. Dine personopplysninger kommer derfor kun til å være tilgjengelig for personer som behøver opplysningene for å kunne utføre sitt arbeid og kun i den utstrekning som er nødvendig. BNP Paribas Cardif kan komme til å spille inn eller på annen måte dokumentere din telekommunikasjon med selskapet. BNP Paribas Cardif er personopplysningsansvarlig. Om du vil kontrollere hvilke personopplysninger som er registrert på deg, kan du henvende deg til BNP Paribas Cardif for et

5 registerutdrag. Du kan også begjære rettelse av feilaktige personopplysninger. Om du ikke ønsker å motta direkte markedsføring vedrørende nye forsikringsprodukter og tjenester må du skriftlig melde dette til BNP Paribas Cardif på adresse angitt nedenfor under punkt GJELDENDE LOV For forsikringsavtalen gjelder det som står i disse vilkårene og lov om forsikringsavtaler i Norge (Lov 16. juni 1989 nr 69, FAL) eller senere lovgivning som avløser denne. Behandlingen av personopplysninger er underlagt norsk og svensk lov, for øvrig skal norsk lov anvendes på forsikringsavtalen. All kommunikasjon skjer på norsk. 20. GARANTIORDNING Forsikringsgiver er medlem av norsk garantiordning for skadeforsikring. 21. ADRESSER Adressen til Forsikringsgiver er: Norge: BNP Paribas Cardif, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo Sverige: BNP Paribas Cardif, Box 24110, Göteborg, Sverige. Adressen til SpareBank 1 er: SpareBank1 Forsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. 22. DEFINISJONER Arbeidsledig / Permittert : Forsikringstakers arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav eller at forsikringstaker er helt permittert i henhold til gjeldende lovregler for permittering, for tiden permitteringslønnsloven av 6. mai 1986 nr 22, og at forsikringstaker er registrert ved NAV arbeid, har fått meldekort og mottar dagpenger, og ikke utfører sitt vanlige arbeid, annet arbeid som arbeidstaker eller deltar i annen inntekts- og avkastningsgivende virksomhet. Forsikringstaker har anledning til å arbeide maksimalt 20 prosent av vanlig arbeidstid forut for skadedato og likevel motta erstatning under forsikringen. Det er en forutsetning at arbeidet utføres i annet arbeid enn forsikringstakers vanlige arbeid. Fast ansatt : Fast ansettelse i minst 16 timers arbeid i uken som arbeidstaker. Arbeidstakere med tidsbestemt-, tilfeldig-, og sesongbetont arbeid, eller om arbeidet er tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis, er ikke omfattet. Ansatte med eierinteresser i et foretak omfattes av forsikringen når det er minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling. Forsikringsgiver : BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr , svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringsgiver er underlagt tilsyn av Finansinspeksjonen i Sverige samt Finanstilsynet i Norge. Forsikringsgiver er representert i Norge gjennom dets norske filial BNP Paribas Cardif Skadeforsikring NUF, org nr , Munkedamsveien 35, Postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo. Generalagent for den norske filialen er Dag Mevold. Forsikringssum : Valgt beløp som utgjør minimum NOK 3000 og maksimum NOK per måned, og som ikke overstiger månedlig terminbeløp. Dersom det månedlige terminbeløpet er mindre enn 30 prosent av forsikringstakers månedlige brutto lønn, kan forsikringstaker velge en forsikringssum tilsvarende 30 prosent av månedlig brutto lønn, maksimalt NOK per måned. Brutto lønn inkluderer alle tillegg og regnes som et snitt av forsikringstakers lønn de siste 12 måneder før forsikringstakers inngåelse av avtalen om arbeidsledighetsforsikringen. Valgt forsikringssum vil fremgå av forsikringsbeviset. Forsikringssummen kan etter søknad fra forsikringstaker endres i forsikringstiden. Forsikringstaker : Den person som er angitt i forsikringsbeviset og denne forsikringen knytter seg til. Forsikringstaker er også den forsikrede.

6 Forsikringstiden : Den tidsperiode forsikringen gjelder for forsikringstaker. Fult arbeidsfør : Den som kan utføre sitt vanlige arbeid uten innskrenkninger, og ikke har mottatt erstatning for sykdom og/eller ulykke i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene. Karensperiode : Tidsperioden som skal løpe fra skadedato til forsikringstaker har rett til erstatning. Kvalifiseringsperiode : Tidsperioden som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato før forsikringstaker er berettiget til å fremsette krav om erstatning. Låneavtale : Avtale(r) om boliglån mellom bank i SpareBank 1 Alliansen og forsikringstaker. For medlemmer av LO kan avtalen om boliglån også være inngått med annen lånegiver enn bank i SpareBank 1 Alliansen. Långiver : Den finansinstitusjon som har utstedt låneavtalen. Månedlig erstatning : Sum som tilsvarer den valgte forsikringssum, minimum NOK 3000 og maksimalt NOK per måned, samt premie. Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned. Månedlig erstatning som utbetales til forsikringstaker er alltid bruttobeløp før eventuell inntektskatt. Forsikringsgiveren skal levere en årlig oppgave på utbetalt skattepliktig forsikringserstatning til skattemyndighetene. Månedlig terminbeløp : Sum som tilsvarer forsikringstakers månedlige renter og avdrag i henhold til låneavtalen. Skadedato : Første dag av ufrivillig arbeidsledighet er den dagen som er registrert ved NAV arbeid og godkjent med dagpenger. SpareBank 1 : SpareBank 1 Forsikring AS, org nr , Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. SpareBank 1 Alliansen : SpareBank 1-bankene i Norge som samarbeider gjennom holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Vanlig arbeid : Det inntektsgivende arbeid som fast ansatt forsikringstaker var beskjeftiget med umiddelbart forut for skadedato. Vanlig arbeidstid : Den arbeidstiden NAV legger til grunn som vanlig arbeidstid etter folketrygdloven 4-3 jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet kapittel 11. Vanlig arbeidstid kan maksimalt være 40 timer per uke.