Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse Del IV Generelle bestemmelser Del V Generelle vilkår Gjeldende fra Dette er et viktig dokument som bør leses og oppbevares for senere referanse! blankettnr _ /11 antall P&D_cmf Ottesen Del I Innledende bestemmelser 1. Innledning Forsikringsvilkårene inneholder nærmere opplysninger om forsikringsytelsene som Medlemmet er berettiget til i henhold til kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån («Forsikringsordningen»), dersom Medlemmet dør, blir Arbeidsufør, Arbeidsledig, Permittert eller innlagt på Sykehus. I forsikringsvilkårene er også unntakene og begrensningene i Selskapenes ansvar beskrevet. Enkelte ord i forsikringsvilkårene har en spesiell betydning. Disse er skrevet med stor forbokstav og forklart under overskriften Definisjoner. 2. Medlemskap i forsikringsordningen Forsikringen omfatter personer som ved tilmelding har inngått en Kredittavtale med Forsikringstaker. En person blir Medlem i Forsikringsordningen når følgende vilkår er oppfylt på Ikrafttredelsesdatoen: vedkommende har inngått en Kredittavtale som opphører før vedkommende fyller 65 år, vedkommende er mellom 18 og 60 år (personer som har fylt 60 år blir ikke tatt inn i Forsikringsordningen), vedkommende har mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne inngå avtale om forsikring som opplyst i Informasjonsskrivet, og ved å inngå Sikret Billån bekrefter at han/hun: ikke er kjent med eksisterende svulst/kreft, hjerte- og kar-, nyre-, lever-, lunge- og/eller hjernesykdom eller annen fremadskridende sykdom eller tilstand som kan utvikle seg til senere død eller Arbeids uførhet eller føre til innleggelse på Sykehus, og er i Heltidsarbeid eller er Selvstendig næringsdrivende, og ikke selv er kjent med, eller burde hatt grunn til å regne med, forestående Arbeidsledighet/ Permittering. Hvis Kredittavtalen er inngått med to personer som Låntakere, kan begge bli Medlem av dødsrisikodekningen. Medlemskap i de øvrige dekningene under Forsikringsordningen gjelder kun den person som er nevnt først i Kredittavtalen («Hovedforsikret»). 3. Definisjoner Arbeidsledighet/arbeidsledig og Permittering/Permittert: Medlemmets ansettelses forhold har

2 opphørt alene på grunn av arbeidsmangel, etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav eller 2. at Medlemmet er helt permittert, jf. lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988 nr. 22, 1 annet ledd. I tillegg må Medlemmet: være registrert ved Aetat, og ha fått utstedt meldekort, og motta dagpenger og ikke utøve inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet. Arbeidsuførhet/Arbeidsufør: Medisinsk tilstand, bekreftet av Lege, som forhindrer Medlemmet fra å utføre Vanlig arbeid. Medlem som er Selvstendig næringsdrivende må være forhindret fra å delta i, lede og/ eller utøve driften av virksomheten. I begge tilfeller må medlemmet være 100 % fraværende fra slikt arbeid/virksomhet, og være under regelmessig tilsyn og behandling av Lege. FAL: Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler Forsikringsavtalen: Avtale om kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån mellom Forsikringstaker og Selskapene. Forsikringstaker: DNB Bank ASA Forsikringstiden: Tiden fra Ikraftredelsesdato til Opphørsdato. Heltids arbeid: Medlemmet utfører sitt Vanlige arbeid på sin faste arbeidsplass i Norge minst 16 timer per uke. Hendelsestidspunkt: Dagen Medlemmet dør, blir Arbeidsufør, Arbeidsledig/Permittert eller innlagt på Sykehus. Ikrafttredelsesdato: Den dato lånet under Kreditt avtalen blir utbetalt. Dersom Medlemmet meldes inn i Forsikringsordningen etter at lånet er utbetalt, er Ikrafttredelsesdato den dato Forsikringstaker skriftlig bekrefter avtalen om forsikring overfor Medlemmet. Informasjonsskrivet: Informasjon om kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån. Oversikten gir et sammendrag av de viktigste forholdene som følger av disse Forsikringsvilkårene. Informasjonsskrivet er sendt ut i forbindelse med tilbud om lån fra Forsikringstaker. Kalkulasjonsdagen: Den dagen hver måned da Forsikringstakeren beregner rentebeløp og/ eller andre gebyrer/kredittkostnader som skal betales etter Kredittavtalen, og det beløp som skal utgjøre den månedlige premie. Kredittavtalen: Avtalen om billån mellom Forsikrings taker og Medlemmet. Konto: Den konto Forsikringstaker fører i tilknytning til Kredittavtalen. Lege: Lege som er godkjent av norske myndigheter og praktiserer som lege i Norge, men ikke Medlemmet selv eller noen Medlemmet har forretnings messig forbindelse med eller er i slekt med eller andre nærstående. Livsforsikringsselskapet: CIGNA Life Insurance Company Europe S.A.-N.V. Medlemmet: Den enkelte person som er forsikret i henhold til punkt 2. Månedlig ytelse: Et beløp tilsvarende det månedlige beløpet som er spesifisert i Kredittavtalen og som skal betales av Medlemmet etter Kredittavtalen, dog maksimum NOK , per mnd. for alle avtaler og alle forsikringer som Medlemmet har hos Selskapene. Opphørsdato: Datoen da forsikringsdekningen opphører i henhold til punkt 18 i disse forsikringsvilkår og punkt 5 i Generelle Vilkår. Selskapene: CIGNA Life Insurance Company Europe S.A.-N.V. og CIGNA Europe Insurance Company S.A.-N.V., under kjennetegnet CIGNA International. Selvstendig næringsdrivende: Person som, uten å være registrert som arbeidstaker i heltidsarbeid i Arbeidstakerregisteret, a) driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge, og betaler forskuddsskatt av sin

3 inntekt og/eller folketrygdavgift etter høy sats av denne inntekt etter Folketrygdlovens 23 3 annet ledd nr. 3, eller b) utøver sitt daglige virke som dagmamma, jordbruker/bonde eller fisker, eller c) er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap, eller d) utøver kontroll over et foretak. Skadeforsikringsselskapet: CIGNA Europe Insurance Company S.A.-N.V. Spesialist: Person som er godkjent av norske myndigheter som psykolog og/eller psykiater og praktiserer i Norge, men ikke Medlemmet selv eller noen Medlemmet har forretningsmessig forbindelse med eller er i slekt med eller andre nærstående. Sykehus: En lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og som tilbyr døgnkontinuerlig sykepleie ved godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, samt tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet. Utestående balanse: Beløp (eksklusiv misligholdte renter og avdrag) som gjenstår for Medlemmet å betale på Hendelsestidspunktet i henhold til Kredittavtalen. Vanlig arbeid: Den inntektsgivende virksomhet Medlemmet var beskjeftiget med umiddelbart forut for Hendelsestidspunktet, eller lignende virksomhet som Medlemmet kan bli kvalifisert til å utføre under hensyn til Medlemmets evner, utdannelse, opplæring og erfaringsbakgrunn. Varslingsdato: Den dato da Medlemmet mottar formell oppsigelse (muntlig eller skriftlig), eller varsel om Permittering eller at arbeidsforholdet vil opphøre. Del II Forsikring ved dødsfall 4. Vilkår for dødsfallserstatning Med de begrensninger som fremgår av de øvrige regler i disse forsikringsvilkårene utbetaler Livsforsikrings selskapet ytelse som beskrevet i punkt 6 dersom Medlemmet dør før Opphørsdato. 5. Begrensninger i dekningen Livsforsikringsselskapet er uten ansvar dersom Medlemmet begår selvmord i løpet av det første året fra Ikrafttredelsesdato. Livsforsikringsselskapet er likevel erstatningspliktig dersom det må antas at avtalen om forsikring ble inngått uten tanke på selvmord. jf. FAL Ytelser ved død Ved Medlemmets død betaler Livsforsikringsselskapet et beløp svarende til den Utestående balanse. Livsfor sikringsselskapets maksimale ansvar er begrenset oppad til NOK for alle avtaler og for alle forsikringer Medlemmet har hos Livsforsikringsselskapet. Del III Forsikring ved arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse 7. Vilkår for arbeidsuførhetserstatning Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i disse Forsikringsvilkår, betaler Livsforsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 13 dersom Medlemmet blir Arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at Medlemmet er i Heltids arbeid eller er Selvstendig næringsdrivende. Har Medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsuførhet, må Medlemmet deretter ha vært i Heltids arbeid eller vært Selvstendig næringsdrivende i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved Arbeidsuførhet av samme årsak, og 30 dager for å fremme nytt krav ved Arbeidsuførhet av ny årsak. 8. Begrensninger i arbeidsuførhetsdekningen 8.1 Livsforsikringsselskapet er uten ansvar dersom Arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av: Sykdom eller lyte som Medlemmet

4 hadde ved Ikrafttredelsesdato og som det må antas at Medlemmet kjente til, dersom Hendelsestidspunkt inntreffer innen to år etter Ikrafttredelsesdato, alle tilstander forbundet med ryggen eller ryggraden, med mindre forholdet har patologisk opprinnelse og det fremlegges relevant og medisinsk dokumentasjon på dette, alle mentale tilstander, medregnet, men ikke begrenset til nervøst samme brudd, depresjon eller angst, med mindre Medlemmet er underlagt behandling hos en Spesialist eller er henvist til Spesialist av Lege, kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for Medlemmet eller er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner, og/eller skade Medlemmet forsettlig har påført seg selv mens han/hun var tilregnelig. 8.2 Livsforsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser dersom Arbeidsuførheten skyldes misbruk av alkohol eller narkotika. 9. Vilkår for erstatning ved arbeidsledighet/permittering (Gjelder ikke Selvstendig næringsdrivende) Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelser i disse Forsikringsvilkårene, betaler Skade forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 13. Eventuell utbetaling vil skje dersom Medlemmet blir Arbeidsledig/ Permittert i Forsikrings tiden, forutsatt at Varslingsdato kommer minst 90 dager etter Ikrafttredelsesdato. Har Medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsledighet/ Permittering, må Medlemmet ha vært i Heltids arbeid mellom den første og den senere Arbeidsledighet/Permittering i en sammenhengende periode på minst 180 dager. 10. Begrensninger i dekningen ved arbeidsledighet/permittering Skadeforsikringsselskapet er uten ansvar for Arbeidsledighet/Permittering dersom 10.1 Medlemmet ikke har vært i Heltids arbeid i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for Hendelsestidspunkt. Perioder med permisjon eller perioder med Arbeids ledighet/ Permittering på to uker eller mindre, vil ikke bryte kontinuiteten, 10.2 tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av Medlemmets arbeidssituasjon, arbeidet er sesongbetont, eller at Medlemmet arbeider i et tids begrenset prosjekt (prosjekt av tidsbegrenset varighet), 10.3 det er et resultat av at Medlemmet frivillig har oppgitt sitt arbeid, 10.4 Arbeidsledighet/Permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt i punkt 8 foran, og/eller 10.5 Arbeidsledighet inntreffer direkte eller indirekte som følge av Medlemmets eget mislige forhold, hvor oppsigelse er, eller kunne vært, lovlig gitt. 11. Vilkår for erstatning ved sykehusinnleggelse (Gjelder kun Selvstendig næringsdrivende) Med de begrensninger som følger av øvrige bestemmelser i disse Forsikringsvilkår, betaler Livsforsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 13. Eventuell utbetaling vil skje dersom Medlemmet blir innlagt på Sykehus og er Arbeidsufør i forsikringstiden og dersom innleggelsen varer i en sammenhengende periode på minst 3 dager forut for Opphørsdato. Har Medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved sykehusinn leggelse, må Medlemmet ha vært Selvstendig næringsdrivende i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved sykehusinn leggelse av samme årsak, og 30 dager for å fremme nytt krav ved sykehusinnleggelse av ny årsak.

5 12. Begrensninger i dekningen ved sykehusinnleggelse Livsforsikringsselskapet er uten ansvar dersom sykehusinnleggelsen og Arbeidsuførheten har skjedd som en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt i punkt 8 foran. 13. Ytelser under del III 13.1 Ved Arbeidsuførhet og Arbeidsledighet/ Permittering betales det ingen ytelse for de første 30 dager Ved Arbeidsuførhet eller Arbeidsledighet/ Permittering, dekker Selskapene et beløp tilsvarende 1/30 av den Månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for Opphørsdato. Maksimal erstatning under forsikringen utgjør: Ved Arbeidsledighet/Permittering Det laveste beløp av: 12 ganger den Månedlige ytelse, uansett antall erstatningstilfeller Utestående balanse Ved Arbeidsuførhet Det laveste beløp av: 12 ganger den Månedlige ytelse ved samme erstatningstilfelle 36 ganger den Månedlige ytelse uansett antall erstatningstilfeller, Utestående balanse 13.3 Ved sykehusinnleggelse dekker Livsforsikringsselskapet en Månedlig ytelse for de første 3 sammenhengende dager av sykehusinnleggelsen, og deretter tilsvarende 1/30 av den Månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for Opphørsdato. Maksimal erstatning under forsikringen utgjør ved sykehusinnleggelse det laveste beløp av: 12 ganger den Månedlige ytelse for ett erstatningstilfelle 36 ganger den Månedlige ytelse totalt uansett antall erstatningstilfeller Utestående balanse 13.4 Dersom Medlemmet mottar ytelser fra Skadeforsikringsselskapet eller Livsforsikringsselskapet og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et annet alternativ, skal Selskapene straks varsles skriftlig. Medlemmet har ikke krav på ytelser under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta ytelser under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Medlemmet vil i stedet motta ytelse under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger Har Medlemmet mottatt ytelser for Arbeidsuførhet, vil Selskapene ved vurderingen av Medlemmets krav på ytelser for Arbeidsledighet/Permittering eller Sykehusinnleggelse, se bort fra at Medlemmet på grunn av Arbeidsuførhet ikke var i Heltids arbeid eller Selvstendig nærings virksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt 10.1 er oppfylt Dersom Medlemmet mottar ytelser for Arbeidsledighet/Permittering eller ved Sykehusinnleggelse når krav fremmes for Arbeidsuførhet, vil Selskapene se bort fra forutsetningen i punkt 7 om at Medlemmet skal være i Heltids arbeid eller Selvstendig næringsdrivende Dersom Medlemmet går over fra ytelser under ett alternativ til et annet, skal de samlede ytelser ikke overstige det maksimale ansvarsbeløpet i det alternativet som gir den høyeste erstatningen. Del IV Generelle bestemmelser 14. Krav mot selskapene 14.1 Krav mot Selskapene skal fremsettes av Medlemmet på Selskapenes skjema for skademelding og sendes til CIGNA International v/ Aon Grieg AS, Affinity Services, Pb. 978 Sentrum, 0104 Oslo, telefon uten

6 ugrunnet opphold og senest innen ett år fra Hendelsestidspunktet Selskapene kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for kravet er oppfylt, se FAL Slik dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av Medlemmet av Lege utpekt av Selskapene, bekreftelse fra Medlemmets nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken som helst annen person) om at Medlemmet for tiden ikke er i arbeid hos vedkommende, dokumentasjon for at Medlemmet regelmessig oppsøker Aetat og aktivt søker arbeid, og kopi av Medlemmets Meldekort. Ved krav på fortsatt Månedlige Ytelser skal Medlemmet uten godtgjørelse fylle ut skjema eller sende inn den nødvendige dokumentasjon/bevis for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte ytelser må være sendt til Selskapene innen 120 dager etter siste utbetaling av Månedlig ytelse Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter Medlemmet å gi Selskapene samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor Medlemmet har vært til undersøkelse og/eller behandling, både forut for tegningen av forsikringen og senere. Medlemmet forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for sin taushetsplikt, selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 15. Skatt Periodiske/Månedlige ytelser må anses som (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt og er derfor skattepliktig etter lov om skatt av formue og inntekt («skatteloven») av 26. mars 1999 nr Ytelsene vil derfor bli innberettet til skattemyndighetene. 16. Betaling av forsikringsytelser 16.1 Enhver utbetaling skjer til Forsikringstakeren og godskrives Konto som lånet er knyttet mot. Ved periodiske ytelser skjer utbetalingen per måned, eller etter Selskapenes nærmere bestemmelser. Under behandlingen av skaden er Medlemmet selv ansvarlig for å betjene lånet I tillegg til forsikringsytelsene beskrevet i disse forsikringsvilkår vil Selskapene betale renter i samsvar med FAL Premier Forsikringspremien betales forskuddsvis hver måned ved at den blir belastet Konto. Forsikringstakeren vil underrette Medlemmet om premiesatsen. Forsikringspremien kan endres med 1 måneds skriftlig varsel. Alle premier som Medlemmet skylder i henhold til forsikringen må innbetales på forfallsdatoen. 18. Opphør av medlemskap endring av forsikringsvilkårene 18.1 Medlemskapet under Forsikringsordningen opphører når det første av følgende forhold inntreffer: den dag Kredittavtalen med Forsikringstaker er endelig innfridd, dato for oppsigelse eller mislighold av Kredittavtalen, ved utløpet av avtalt nedbetalingstid etter Kredittavtalen ved Ikrafttredelsesdato, datoen da Kredittavtalen på annen måte opphører, den datoen Medlemmet fyller 65 år, eller ved tidligere tvungen eller frivillig pensjonering. Medlemmet er ansvarlig for å varsle Forsikringstaker om slik pensjonering og for å kansellere eller endre instruks om direkte debitering dersom dette er aktuelt, selv om Kredittavtalen løper videre, den datoen Medlemmet dør, siste dag i oppsigelsesperiode etter punkt 5 i Generelle Vilkår (nedenfor i Del V) Forsikringsdekningen opphører automatisk ved Opphørsdato Selskapene kan endre Forsikringsvilkårene

7 med 1 måneds skriftlig varsel. 19. Alminnelige bestemmelser 19.1 Denne forsikring dekker en ren risikoforsikring, og har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Medlemmet har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne forsikring eller sine rettigheter under den Skadeoppgjør og registrering i forbindelse med forsikringen utføres av CIGNA International v/ Aon Grieg AS, Affinity Services, Pb. 978 Sentrum, 0104 Oslo. Da hovedkontoret kan trenge opplysninger vedrørende forsikringen, samtykker Medlemmet i at opplysninger kan overføres fra skadekontoret i Norge til hovedkontoret i Spania. 20. Fremgangsmåten ved klage Dersom De har spørsmål eller klager De ønsker å fremføre i tilknytning til Deres avtale om forsikring, bør disse tas opp skriftlig med: CIGNA International v/ Aon Grieg AS, Affinity Services, Pb. 978 Sentrum, 0104 Oslo,Telefon Vennligst angi hvilken avtale om forsikring henvendelsen knytter seg til. Dersom De ikke skulle være fornøyd med avgjørelsen, kan De i samsvar med FAL 20 1 bringe eventuell tvist inn for Forsikringsskadenemnda eller Avkortningsnemnda som begge administreres av Forsikringsklagekontoret: Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo Telefon Faks E-post: Ovenstående vil ikke begrense Deres adgang til domstolsbehandling. Del V Generelle vilkår Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Særlige begrensninger i selskapenes erstatningsplikt Selskapene svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med 1.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd. 1.2 Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller liknende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 1.3 Atomskade uansett årsak fra atomsubstans, se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28, 1 c og unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens 1 c. 2. Renter av erstatningsbeløp Medlemmet har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapene mister ethvert erstatningskrav mot Selskapene etter denne og andre avtaler om forsikring i anledning samme hendelse, og Selskapene kan si opp enhver avtale om forsikring med Medlemmet, jf. FAL 13 2, 13 3 og Frist for å gi melding om skade og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse 4.1 Selskapene er fri for ansvar hvis Medlemmet ikke har meddelt kravet til Selskapene innen ett år etter at Medlemmet fikk kunnskap om de forhold som begrunner det Medlemmet ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag Selskapene skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes. Jf. FAL 18 5 og Medlemmets krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL Oppsigelse i forsikringstiden 5.1 Selskapene kan si opp forsikringen hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige

8 opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf. FAL 13 3 første ledd hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf. FAL 13 3 første ledd siste punktum hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jf. FAL 18 1 tredje ledd etter inntruffet skade hvis Medlemmet har voldt skaden forsettlig, eller skadeforløpet viser stort avvik fra det normale. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. FAL Medlemmet kan si opp sin avtale om forsikring de første 30 dager etter Ikrafttredelsesdato: Med umiddelbar virkning etter de første 30 dager etter Ikrafttredelsesdato: Med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. 5.3 Medlemmet skal ved oppsigelse godskrives overskytende premie som er innbetalt, jf. FAL For beregningen av den premie som skal godskrives, se FAL 12 5 annet ledd første punktum. 6. Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for denne avtale om forsikring i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 7. Verneting Tvister avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 8. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp med videre som springer ut av Forsikringsordningen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. 9. Personopplysninger søkerens/forsikredes rettigheter m.m. Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Ved innsending av søknad om gjeldsforsikring, samtykker søkeren(e) til behandling av personopplysninger som etterspurt i søknad om gjeldsforsikring gjennom Forsikringstaker/ Selskapene. Opplys ningene er nødvendige for Forsikringstaker/Selskapene i forbindelse med inngåelsen av avtale om gjelds forsikring. De avgitte personopplysninger, herunder blant annet person nummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-post adresse, samt helseerklæring etc. kan registreres og behandles i Forsikringstaker/Selskapenes kundedatabase til bruk som nevnt over. Forsikringstaker/Selskapene vil også benytte opplysningene til innberetning til offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt Forsikringstaker/Selskapene har i medhold av den til enhver tid gjeldene lovgivning. Forsikringstaker/ Selskapene kan anvende de registrerte personopplysninger i forbindelse med sin markedsføring av egne produkter (uavhengig av eventuell registrering i sentralt reservasjonsregister). Søker har adgang til å reservere seg mot denne typen markedsføring. Forsikrede kan når som helst, ved skriftlig henvendelse til Forsikringstaker/Selskapene, få utskrift over de personopplysninger som Forsikringstaker/Selskapene har registrert i anledning Forsikrede. Forsikrede kan også kreve at Forsikringstaker/Selskapene retter eventuelle feil, som forekommer i de opplysninger, som Forsikringstaker/Selskapene har registrert om Forsikrede. Sikret Billån er et samarbeid mellom DNB Bank ASA og Aon Grieg AS, Aon Affinity Services. Forsikringen leveres av CIGNA Life Insurance Company Europe S.A.-N.V. and CIGNA Europe Insurance Company S.A.-N.V. For tilsendelse av Skademeldingsskjema, ta kontakt på telefon

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011

Forsikringsvilkår C-285 Helseforsikring av 1.7.2011 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Side 1 Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder der ikke annet er avtalt.

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer