Ikano Betalingbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikano Betalingbeskyttelse"

Transkript

1 Ikano Betalingbeskyttelse Gjeldende fra 1. oktober 2013

2 Innhold 1. Definisjoner Vilkår for medlemskap Forsikring ved arbeidsuførhet Forsikring ved ufrivillig Forsikring ved sykehusinnleggelse Forsikring ved kritisk sykdom Ytelser under del II Vilkår for erstatning Begrensninger i dekningen Ytelser ved død Premier Betaling av forsikringsytelser Skatt Angrerett, oppsigelse og opphør av medlemskap Krav mot selskapet Alminnelige bestemmelser Fremgangsmåten ved klage Personopplysninger medlemmets rettigheter m.m Vilkår Ikano Betalingsbeskyttelse Vilkårene er gjeldende fra 1. oktober Dette er en kollektiv forsikringsavtale inngått mellom forsikringstaker IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH og forsikringsgiverne Ikano Försäkring AB ( ) og Ikano Livförsäkring AB ( ). Forsikringsgiverne er nedenfor i fellesskap kalt Ikano Försäkring. Tilsynsmyndighet er: Finansinspektionen, Box 7821, SE Stockholm, Sverige. Ikano Försäkring har følgende adresse: Box 1202, SE Sundbyberg, Sverige. Del I - innledning For forsikringen gjelder dette Forsikringsbevis og vilkår, lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og den øvrige til enhver tid gjeldende norske lovgivning. Bestemmelsene i dette Forsikringsbevis og vilkår går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes ved avtale. Forsikringsvilkårene og premiesatsene kan endres med 30 dagers varsel. For å kunne bli medlem i Gruppegjeldsforsikringen må du oppfylle vilkårene for medlemskap, se forsikringsvilkårenes punkt 2. Medlemskapet i Gruppegjeldsforsikringen løper så lenge medlemmet har gyldig kredittavtale med Ikano Bank og opphører automatisk når kredittavtalen opphører, enten ved sitt utløp eller ved skriftlig oppsigelse. Forsikringen dekker: Arbeidsuførhet Ufrivillig Arbeidsledighet/permittering (Kun for arbeidstakere) Sykehusinnleggelse (Kun for selvstendig Kritisk sykdom Dødsfall Selv om du har mottatt medlemsbevis, er du ikke dekket under Gruppegjeldsforsikringen dersom det fremgår av vilkårenes punkt 2 at du ikke oppfyller vilkårene for medlemskap i Gruppegjeldsforsikringen. Premieberegning og premiebetaling: Premien utgjør 0, 7 % av Utestående balanse på Kalkulasjonsdagen for den måned premien skal betales. Premien betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet Konto. 1. Definisjoner Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr: Forsikringsavtalen: avtalen om Gruppegjeldsforsikring mellom Forsikringstaker og Selskapet. Avtalen: kredittavtalen mellom Forsikringstaker og Medlemmet; Forsikringstaker: Ikano Bank AB (Publ), Norway Branch Selskapet: Ikano Försäkring Medlem: en person som er forsikret i henhold til vilkårenes punkt 2; FAL: lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL); Arbeidsledighet/permittering (Arbeidsledig/ permittert): at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene på grunn av arbeidsmangel etter utløpet av en oppsigelsestid minst svarende til lovens minstekrav, eller at Medlemmet er helt permittert i henhold til Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering, og at Medlemmet: a. er registrert hos NAV og har fått utstedt Meldekort og mottar Dagpenger, og b. ikke utøver sitt Vanlige arbeid eller deltar i annen inntekts- eller avkastningsgivende virksomhet; Arbeidsuførhet (Arbeidsufør): at Medlemmet på grunn av 100 % uforutsett arbeidsuførhet er forhindret fra å utføre Vanlig arbeid eller Selvstendig næringsvirksomhet, er sykemeldt og under regelmessig tilsyn og behandling av lege; Heltidsarbeid: at Medlemmet er på sin faste arbeidsplass i Norge og utfører sitt Vanlige arbeid i minst 16 timer pr.uke; Ikrafttredelsesdato: den dato lånet utbetales, eller hvis Forsikringsavtalen inngås senere, den dato da Forsikringstakeren bekrefter medlemskapet i Gruppegjeldsforsikringen skriftlig overfor Medlemmet; Kalkulasjonsdagen: den dag hver måned Forsikringstakeren beregner rentebeløpet og/eller andre gebyrer/kredittkostnader som skal betales etter Avtalen, og det beløp som skal utgjøre den månedlige forsikringspremien; Konto: den konto Forsikringstaker fører i tilknytning til Avtalen; Kritisk sykdom: i disse forsikringsvilkårene skal følgende tilstander betraktes som Kritisk sykdom: a. Hjerteinfarkt det vil si død av en del av hjertets muskulatur som følge av utilstrekkelig blodforsyning godtgjort ved: 1. en episode med typiske brystsmerter, og 2. ferske elektrokardiografiske forandringer, og; 3. økning av hjerteenzymene; b. Hjerneslag - det vil si en cerebrovaskulær hendelse som fører til permanent nevrologisk skade; c. Kreft - det vil si ondartet nydannelse av vev, forårsaket av vedvarende ukontrollert vekst og spredning av unormale celler som har evnen til innvekst i annet vev; d. Nyresvikt - det vil si sluttstadiet i en kronisk irreversibel svikt av begge nyrers funksjon, som fører til at enten regelmessig dialyse eller nyretransplantasjon utføres; e. Transplantasjon av stort organ - det vil si transplantasjon av hjerte, lever, lunge, bukspyttkjertel eller benmarg; f. Koronarsykdom, det vil si innsnevring eller tilstopping av en eller flere av hjertets kransarterier - behandlet med innsetting av erstatningsårer ved åpen hjertekirurgi. Lege: Vedkommende må ha autorisasjon som lege i Norge og praktisere som lege i Norge. Legen kan ikke være Medlemmet selv eller Medlemmets slektninger eller andre nærstående; Månedlig ytelse: de løpende forsikringsytelser ved uforutsett Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet, Permittering og Sykehusinnleggelse. Den Månedlige ytelse utgjør et beløp tilsvarende det høyeste beløp av 7 % av Utestående balanse eller NOK 250 (eller den Utestående balanse dersom denne er mindre enn NOK 250), dog begrenset til maksimum NOK for alle Avtaler og for alle forsikringer Medlemmet har hos Selskapet; Opphørsdato: den tidligste av de følgende datoer: a. datoen for oppsigelse eller mislighold av Avtalen; b. Medlemmets 65. fødselsdag, eller datoen for tidligere tvungen eller frivillig pensjonering. Medlemmet er ansvarlig for å varsle Forsikringstaker om slik pensjonering og for å kansellere eller endre instruks om direkte debitering dersom dette er aktuelt, dette selv om Avtalen løper videre; c. siste dag i oppsigelsesperiode etter punkt 14; d. datoen for Medlemmets død; e. datoen for betaling av ytelse ved Kritisk sykdom; Permittert: se definisjon under Arbeidsledighet/permittering; Selvstendig næringsdrivende (Selvstendig næringsvirksomhet): En person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltidsarbeid og som: a. driver, leder eller bistår i driften av et foretak i Norge og betaler forskuddsskatt av sin arbeidsinntekt og/ eller folketrygdavgift etter høy sats av denne etter Folketrygdloven 23-3; b. utøver sitt daglige virke som 1. dagmamma 2. jordbruker/bonde 3. fisker 1

3 c. er deltaker i sammenslutning eller ansvarlig selskap; d. utøver kontroll over et foretak; eller e. arbeider for et foretak og på noe vis er forbundet (som angitt i Skatteloven 12-11) med noen som har kontroll over foretaket; Skadedato: er etter sammenhengen henholdsvis: a. dato for Medlemmets død; b. dagen etter Medlemmets siste dag i Heltidsarbeid; c. den dag Medlemmet blir innlagt på Sykehus; d. dato for diagnosen av en Kritisk sykdom beskrevet i punktene a - d i definisjonen av Kritisk sykdom eller datoen for operasjon av en Kritisk sykdom beskrevet i punktene e-f i definisjonen av Kritisk sykdom. e. den dato da Medlemmet blir Arbeidsufør, dvs. første sykemeldingsdag. Sykehus: en lovlig drevet institusjon med organisert virksomhet for medisinsk diagnostikk og behandling, lokaler for pasienter som må overnatte, og med døgnkontinuerlig sykepleie av godkjente sykepleiere. Syke-, pleie-, rekonvalesens- og hvilehjem, og tilsvarende avdelinger ved sykehus, er ikke omfattet; Utestående balanse: det beløp som gjenstår å betale under Avtalen, minus misligholdte renter og avdrag: a. på dagen før Skadedatoen ved forsikring ved Arbeidsuførhet og Sykehusinnleggelse; b. på dagen før Varslingsdatoen i arbeidsledighets-/permitteringsforsikringen; c. på dødsdagen i dødsrisikoforsikringen; eller d. på Skadedatoen ved Kritisk sykdom forsikringen; Vanlig arbeid: den inntektsgivende virksomhet Medlemmet var beskjeftiget med umiddelbart forutfor Skadedatoen, eller lignende virksomhet som Medlemmet kan bli kvalifisert til å utføre under hensyn til Medlemmets evner, utdannelse, opplæring og erfaringsbakgrunn; Varslingsdato: den dato da Medlemmet mottar formell oppsigelse (muntlig eller skriftlig), eller varsel om at arbeidsforholdet vil opphøre 2. Vilkår for medlemskap En person blir Medlem i Gruppegjeldsforsikringen når følgende vilkår er oppfylt på Ikrafttredelsesdato: a) vedkommende har inngått en bindende kredittavtale med Ikano Bank (Avtalen), og har akseptert medlemskap i forsikringsordningen; b) vedkommende er hovedkortinnehaver; c) vedkommende har fylt 18 år, men ikke 65 år på Ikrafttredelsesdatoen; d) medlemsbevis er utstedt fra forsikringstaker Ikano Bank; e) vedkommende er frisk og fullt arbeidsfør; f) vedkommende er ikke kjent med sykdom eller symptomer de siste 12 måneder eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade, og har ikke diagnose eller har fått behandling for sykdom/ skade, som kan påvirke deres arbeidsførhet; g) vedkommende er i Heltidsarbeid (min. 16 t/uke) eller Selvstendig næringsvirks- omhet og vedkommende er ikke selv kjent med, eller burde hatt grunn til å regne med, forestående Arbeidsledighet/ permittering. h) vedkommende er medlem i den norske folketrygden og bosatt i Norge Del ll Forsikring ved arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering, sykehusinnleggelse og kritisk sykdom 3. Forsikring ved arbeidsuførhet 3.1. Vilkår for arbeidsuførhetserstatning Forsikringsavtalen, betaler Selskapet ytelser som beskrevet i punkt 7.1. Eventuell utbetaling vil skje dersom Medlemmet blir uforutsett Arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at Skadedatoen kommer minst 30 dager etter Ikrafttredelsesdato, samt at Medlemmet er i Heltidsarbeid eller Selvstendig næringsvirksomhet. Dersom Medlemmet tidligere har fremmet krav på ytelser ved Arbeidsuførhet, må Medlemmet deretter ha vært i Heltidsarbeid eller i Selvstendig næringsvirksomhet i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved Arbeidsuførhet av samme årsak, og 30 dager for å kunne fremme nytt krav ved Arbeidsuførhet av ny årsak Begrensninger i arbeidsuførhetsdekningen Selskapet er uten ansvar dersom Arbeidsuførheten er oppstått som en direkte eller indirekte følge av: ryggsmerter med mindre det foreligger objektive og signifikante funn (nevrologiske og/eller radiologiske funn) som gir grunn for Arbeidsuførheten. Funnet skal være dokumentert av en relevant legespesialist innen dette fagfeltet; skade Medlemmet forsettelig har påført seg selv mens det var tilregnelig; Medlemmets inntak av alkohol, narkotika eller medisin, med mindre dette inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning fra en Lege for andre lidelser/tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; kirurgiske inngrep og medisinsk behandling som ikke er av vesentlig medisinsk betydning for Medlemmet eller som er etterspurt av psykiske, personlige og/eller kosmetiske grunner; radioaktiv stråling, forurensning eller den radioaktive virkning av radioaktivt stoff eller delkomponent av radioaktivt stoff; opptøyer, opprør, forsøk på maktovertagelse, krig eller krigslignende handlinger (uavhengig av om krig er erklært eller ikke); psykiske sykdommer med mindre det foreligger en diagnose fra en kvalifisert legespesialist innen dette fagfeltet. 4. Forsikring ved ufrivillig (Dekningen gjelder ikke for Selvstendig 4.1. Vilkår for erstatning ved arbeidsledighet/ permittering Forsikringsavtalen betaler Selskapet ytelser som beskrevet i punkt 7.1. Eventuell utbetaling vil skje dersom Medlemmet blir uforutsett Arbeidsledig/ permittert i forsikringstiden, forutsatt at Varslingsdato kommer minst 90 dager etter Ikrafttredelsesdato. Har Medlemmet tidligere fremmet krav på ytelser ved Arbeidsledighet/ permittering, må Medlemmet ha vært i Heltidsarbeid mellom den første og den senere Arbeidsledighet/ permittering i en sammenhengende periode på minst 180 dager 4.2. Begrensninger i dekningen ved Selskapet er uten ansvar for Arbeidsledighet/permittering dersom: Medlemmet ikke har vært i Heltidsarbeid i en sammenhengende periode på minst 12 måneder umiddelbart forut for Skadedatoen. Perioder med permisjon, eller med Arbeidsledighet/permittering på to uker eller mindre, vil ikke bryte kontinuiteten; Tap av arbeidet er regelmessig tilbakevendende som en del av Medlemmets arbeidssituasjon, at arbeidet er sesongbetont, eller at Medlemmet har en arbeidsavtale av tidsbestemt karakter (jfr. Arbeidsmiljølovens 14-9 om Midlertidig ansettelse) og arbeidet har opphørt i henhold til arbeidsavtalen; Arbeidsledighet/permittering er et resultat av at Medlemmet frivillig har oppgitt sitt arbeid; Arbeidsledighet/permittering inntrer direkte eller indirekte som følge av forhold som nevnt i punkt 3.2 foran; Arbeidsledighet inntrer direkte eller indirekte som følge av Medlemmets eget mislige forhold og oppsigelse er eller lovlig kunne vært gitt. 5. Forsikring ved sykehusinnleggelse (Dekningen gjelder kun for Selvstendig 5.1. Vilkår for erstatning ved sykehusinnleggelse forsikringsavtalen, betaler Selskapet ytelser som beskrevet i punkt 7.2. Eventuell utbetaling vil skje dersom Medlemmet blir innlagt på Sykehus og er Arbeidsufør i forsikringstiden, forutsatt at Skadedatoen kommer minst 30 dager etter Ikrafttredelsesdatoen og innleggelsen varer i en sammenhengende periode på minst 7 dager forut for Opphørsdato. Dersom Medlemmet tidligere har fremmet krav på ytelser ved Sykehusinnleggelse, må Medlemmet ha vært i Selvstendig nærings- 2

4 virksomhet i en sammenhengende periode på 180 dager for å ha krav på ytelser ved Sykehusinnleggelse av samme årsak, og 30 dager for å kunne fremme nytt krav ved Sykehusinnleggelse av ny årsak Begrensninger i dekningen ved sykehusinnleggelse Selskapet er uten ansvar dersom Sykehusinnleggelsen og Arbeidsuførheten er en direkte eller indirekte følge av forhold nevnt i vilkårenes punkt 3.2 foran. 6. Forsikring ved kritisk sykdom 6.1. Vilkår for erstatning ved kritisk sykdom Forsikringsavtalen, betaler Selskapet ytelse som beskrevet i punkt 7.4 dersom Medlemmet rammes av en Kritisk sykdom i forsikringstiden Begrensninger i dekningen ved kritisk sykdom Selskapet er uten ansvar for Kritisk sykdom som skyldes en eller flere av de følgende forhold og tilstander: Medlemmets alkohol-, narkotika- eller medisininntak, med mindre inntaket skjer under kvalifisert medisinsk veiledning fra en Lege for andre lidelser eller tilstander enn alkohol-, narkotika- eller medikamentavhengighet/-misbruk; a) alle typer hudkreft (unntatt invasivt malignt melanom - det vil si ondartet føflekkreft med infiltrerende vekst); b) ikkeinvasiv cancer in situ - det vil si lokalisert kreftvev uten infiltrasjon eller spredning; c) svulster ved HIV infeksjon; forbigående ischemisk anfall (TIA) eller anfall av vertebrovaskulær ischemi - det vil si forbigående nevrologiske utfall forårsaket av sviktende blodtilførsel til hjernen, innbefattet sviktende blodtilførsel gjennom virvelarterien eller basisarterien; koronarsykdom, uten hjerteinfarkt, behandlet med ballongangioplastikk eller andre lignende ikkeinvasive prosedyrer - det vil si sykdom i hjertets kransarterier, uten at det foreligger hjerteinfarkt, behandlet med blokking eller andre lignende ikke-kirurgiske prosedyrer Selskapet svarer bare for Kritisk sykdom som først har vist symptomer mer enn 30 dager etter Ikrafttredelsesdato 7. Ytelser under del II 7.1. Ytelser ved arbeidsuførhet og Selskapet dekker en Månedlig ytelse etter de første 30 sammenhengende dager Selskapet dekker deretter et beløp tilsvarende 1/30 av den Månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for Opphørsdato. Maksimal erstatning for hvert skadetilfelle under forsikringen utgjør: Ved Arbeidsledighet/permittering: Det laveste beløp av 12 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse ved samme skadetilfelle eller 36 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse uansett antall skadetilfeller; Ved Arbeidsuførhet: Det laveste beløp av 12 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse ved samme skadetilfelle eller 36 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse uansett antall skadetilfeller Ytelser ved sykehus innleggelse Selskapet dekker en Månedlig ytelse for de første 7 sammenhengende dager av Sykehusinnleggelsen og deretter tilsvarende 1/30 av den Månedlige ytelse for hver sammenhengende dag forut for Opphørsdato. Maksimal erstatning under forsikringen utgjør ved Sykehusinnleggelse det laveste beløp av 12 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse ved samme skadetilfelle, eller 36 ganger den Månedlige ytelse og Utestående balanse uansett antall skadetilfeller Samordning av løpende ytelser Dersom Medlemmet mottar ytelser fra Selskapet og det inntreffer forhold som ville gitt krav på erstatning under et annet alternativ, skal Selskapet straks varsles skriftlig. Medlemmet har ikke krav på ytelser under flere alternativer samtidig. Så snart vilkårene for å motta ytelser under et alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under det alternativet opphøre. Medlemmet vil i stedet motta ytelse under det annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger Har Medlemmet mottatt ytelser for Arbeidsuførhet, vil Selskapet ved vurderingen av Medlemmets krav på ytelser for Arbeidsledighet/permittering eller Sykehusinnleggelse, se bort fra at Medlemmet på grunn av Arbeidsuførhet ikke var i Heltidsarbeid eller Selvstendig næringsvirksomhet umiddelbart forut for kravperioden. Denne perioden vil bli medregnet ved vurderingen av om kravet etter punkt er oppfylt Dersom Medlemmet mottar ytelser for Arbeidsledighet/permittering eller Sykehusinnleggelse når krav fremmes for Arbeidsuførhet, vil Selskapet se bort fra forutsetningen i punkt 2 om at Medlemmet skal være i Heltidsarbeid eller Selvstendig næringsvirksomhet Dersom Medlemmet går over fra ytelser under et alternativ til et annet, skal de samlede ytelser ikke overstige det laveste ansvarsbeløp for et av alternativene Ytelser ved kritisk sykdom Ved Medlemmets Kritiske sykdom betaler Selskapet et beløp svarende til den Utestående balanse pr. Skadedatoen. Del lll Dødsrisikoforsikring 8. Vilkår for erstatning Med de begrensninger som fremgår av denne Forsikringsavtalen betaler Selskapet ytelse som beskrevet i punkt 10 dersom Medlemmet dør før Opphørsdato. 9. Begrensninger i dekningen Dersom Medlemmet begår selvmord i løpet av det første året regnet fra Ikrafttredelsesdato utbetales ingen ytelse fra Selskapet. Krav på erstatning kan likevel gjøres gjeldende dersom det må antas at medlemskapet i Gruppegjeldsforsikringen ble inngått uten tankepå selvmord. 10. Ytelser ved død Ved Medlemmets død betaler Selskapet et beløp svarende til den Utestående balanse pr. Skadedatoen. Del lv Generelle bestemmelser 11. Premier Forsikringspremien betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet Konto. Forsikringstakeren vil underrette Medlemmet om premiesatsen. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å endre premiesatsen. Forsikringstakeren vil gi Medlemmet 1 måneds skriftlig varsel om slik endring, endringen vil få virkning fra det første premieforfallet etter utløpet av varslingstiden. Det betales ikke premie i de perioder der Medlemmet mottar ytelser under forsikringsavtalen. 12. Betaling av forsikringsytelser 12.1 Enhver utbetaling under forsikringsavtalen skjer til Forsikringstakeren og godskrives Konto som lånet er knyttet mot. Ved periodiske ytelser skjer utbetalingen pr. måned, eller etter Selskapets nærmere bestemmelser. Under behandlingen av skaden er Medlemmet selv ansvarlig for å betjene lånet I tillegg til forsikringsytelsene beskrevet i denne forsikringsavtalen vil Selskapet betale renter i samsvar med FAL, jf. 8-4 og Skatt Periodiske eller Månedlige ytelser må anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt, og er derfor skattepliktig etter skatteloven Angrerett, oppsigelse og opphør av medlemskap 14.1 Forsikringsdekningen opphører automatisk ved Opphørsdato Medlemmet har 30 dagers angrerett fra Ikrafttredelsesdatoen for forsikringen. Ved oppsigelse fra Medlemmet innen 30 dager fra Ikrafttredelsesdato vil betalt forsikringspremie bli refundert Medlemmet kan si opp medlemskapet i Gruppegjeldsforsikringen med minst 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Med unntak som nevnt i punkt 14.2, har Medlemmet ikke krav på refusjon av premie. 3

5 14.4 Ved bruk av angrerett og oppsigelse kan medlemmet kontakte Ikano Bank: Ikano Visa, tel: , ikanovisa.no, IKEA tel: , ikano.no, Shell MasterCard tel: , Adresse: Ikano Bank, Postboks 295, 1372 Asker Forsikringstakeren og Selskapet kan si opp Forsikringsavtalen i medhold av FAL 12-3 og Medlemmet skal varsles om oppsigelsen i henhold til FAL 19-6, annet ledd Selskapet kan endre forsikringsvilkårene med 1 måneds skriftlig varsel Dersom Forsikringstakeren eller Selskapet sier opp eller unnlater å fornye den kollektive forsikringsavtalen, opphører forsikringen for det enkelte medlem tidligst en måned etter at skriftlig varsel er gitt til medlemmet, jfr. FAL Krav mot selskapet 15.1 Frist for å gi melding om forsikrings- tilfellet. Krav mot Selskapet skal fremsettes av Medlemmet på Selskapets skjema for skademelding og sendes til Ikano Försäkring, c/o Crawford & Company (Norway) AS, Postboks 133, 1300 Sandvika. Er forsikringstilfellet inntruffet, skal enhver som mener å ha krav mot Selskapet melde fra til dette uten ugrunnet opphold. Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har meldt kravet til Selskapet innen et 1 år regnet fra det tidspunkt vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jfr. FAL 8-5 og Frist for å foreta rettslige skritt foreldelse. Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks 6 måneder regnet fra den dag Selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig minnet vedkommende om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jfr. FAL 8-5 og 18-5, begges annet ledd Selskapet kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at vilkårene for utbetaling under forsikringen er oppfylt. Slik dokumentasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, undersøkelse av Medlemmet av Lege utpekt av Selskapet, bekreftelse fra Medlemmets nåværende eller tidligere arbeidsgiver (eller fra en hvilken som helst annen person) om at Medlemmet fortiden ikke er i arbeid hos vedkommende, dokumentasjon for at Medlemmet regelmessig oppsøker NAV og aktivt søker arbeid, og kopi av Medlemmets Meldehistorikk. Ved krav på fortsatte Månedlige ytelser skal Medlemmet uten godtgjørelse fylle ut skjema for fornyelse av kravet for hver måned. Krav om fortsatte ytelser må være sendt til Selskapet innen 120 dager etter siste utbetaling av Månedlig ytelse Dersom krav fremmes under forsikringen, plikter Medlemmet å gi Selskapet samtykke til å innhente uttalelser og opplysninger fra alle leger og helseinstitusjoner hvor Medlemmet har vært til undersøkelse og/ eller behandling, både forut for forsikringens Ikrafttredelsesdato og senere. Medlemmet forplikter seg likeledes til å frita legene og helseinstitusjonene for deres taushetsplikt, dette selv om opplysningene skulle innebære tap eller reduksjon av rettigheter under forsikringen. 16. Alminnelige bestemmelser 16.1 Denne Forsikringsavtalen er av et års varighet og dekker en ren risikoforsikring. Forsikringsavtalen har ingen innløsningsverdi ved utløpt forsikringstid Medlemmet har ikke rett til å overdra, pantsette eller på annen måte disponere over denne Forsikringsavtalen eller sine rettigheter under den Skadeoppgjør og registrering av skade i forbindelse med denne forsikringen foregår hos: Crawford & Company (Norway) AS (Org.nummer ) Postboks Sandvika 16.4 Lovvalg og domsmyndighet: Denne Forsikringsavtalen reguleres av norsk lov og skal være undergitt norske domstolers jurisdiksjon. 17. Fremgangsmåten ved klage Dersom Forsikringstaker eller medlemmer har spørsmål eller klager som de ønsker å fremføre i tilknytning til denne Forsikringsavtalen, kan dette gjøres ved å: - Skrive til Ikano Försäkring c/o Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika - Henvende seg til Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel , for rådgivning. Hjemmesider: konsumenternas.se - Kontakte Allmänna Reklamationsnämnden, tel Hjemmesider: Personopplysninger medlemmets rettigheter m.m. LOV nr 31: Lov om behandling av personopplysninger. Ved innsending av søknad om gjeldsforsikring, samtykker søkeren(e) til behandling av personopplysninger som etterspurt i søknad om gjeldsforsikring gjennom Ikano Bank/ Ikano Försäkring. Disse opplysningene er nødvendige for Ikano Bank/Ikano Försäkring i forbindelse med inngåelsen av avtale om gjeldsforsikring. De avgitte personopplysningene, herunder personnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-post adresse, samt helseerklæring etc. kan registreres og behandles i Ikano Bank/Ikano Försäkring sine kundedatabaser til bruk som nevnt over. Ikano Bank/Ikano Försäkring vil også benytte opplysningene til innberetning til offentlige myndigheter i samsvar med den innberetningsplikt Ikano Bank/Ikano Försäkring har i medhold av den til enhver tid gjeldene lovgivning. Ikano Bank/Ikano Försäkring kan anvende de registrerte personopplysninger i forbindelse med sin markedsføring av egne produkter (uavhengig av eventuell registrering i sentralt reservasjonsregister). Søker har adgang til å reservere seg mot denne typen markedsføring. Medlemmet kan når som helst, ved skriftlig henvendelse til Ikano Bank/Ikano Försäkring, få en utskrift over de personopplysninger som Ikano Bank/Ikano Försäkring har registrert på Medlemmet. Medlemmet kan også kreve at Ikano Bank/ Ikano Försäkring retter eventuelle feil som forekommer i de opplysninger som Ikano Bank/Ikano Försäkring har registrert om Medlemmet. 4

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Låneforsikring Innhold Forsikringsvilkår av 1. mars 2012 DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

vilkår for gruppegjeldsforsikring Låneforsikring Standard innhold (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Standard innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsrisikoforsikring Del III Forsikring ved

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. februar 2012 Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos Monobank ASA DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Gjensidige Bank ASA Låneforsikring Pluss DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert"

Detaljer

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold

vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) GE Låneforsikring - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING. Svea Finans Nuf Betalingsforsikring VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Svea Finans Nuf Betalingsforsikring Forsikringsvilkår for kunder med lån hos Svea Finans Nuf, biselskap til Svea Ekonomi, heretter kalt Svea Finans. I dette hefte redegjøres

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med Betalingsforsikring hos AS Financiering VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen,

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse)

for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Låneforsikring Total innhold Del I Innledende bestemmelser Del II Dødsforsikring Del III Forsikring ved Uførhet,

Detaljer

for gruppegjeldsforsikring

for gruppegjeldsforsikring vilkår for gruppegjeldsforsikring (brosjyren bør leses og oppbevares for senere referanse) Kontoforsikring Total - innhold Del I Del II Del III Del IV Innledende bestemmelser Dødsrisikoforsikring Forsikring

Detaljer

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015

Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August 2015 VILKÅR FOR GRUPPEGJELDSFORSIKRING Forsikringsvilkår for kunder med lån hos BMW Financial Services, MINI Financial Services eller Alphera Financial Services. Betalingsforsikring Innhold Gjeldende fra August

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån

Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Avtalevilkår Kollektiv gjeldsforsikring ved NAF Trygt Billån Gjelder fra 01.03.2013 SB113 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Vilkår for medlemskap i forsikringsordningen 3. Definisjoner 4. Vilkår erstatning

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring

Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Billån/PrivatLeie med betalingsforsikring Vilkår for gruppegjeldsforsikring Betalingsforsikring Innhold DEL I - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningern Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring

Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring Forsikringsbevis og vilkår Låneforsikring ASA FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING

VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING VILKÅR FOR UTGIFTSFORSIKRING Utgiftsforsikring September 2015 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring VILKÅR FOR Santander Låneforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 17. mars 2010 Forsikringsavtalen består av: - forsikringsbevis - forsikringsvilkår - forsikringsavtaleloven av

Detaljer

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren

Forsikringstakeren bekrefter forsikringsavtalen. skriftlig overfor Medlemmet; den dag hver m}ned Forsikringstakeren Vilk}r nr 201103(1) 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremg}r av sammenhengen, betyr "Arbeidsledig/Permittert" ("Arbeidsledighet/Permittering") at Medlemmets arbeidsforhold har opphørt alene p} grunn

Detaljer

Ikano Lånebeskyttelse. Gjeldende fra 1. desember 2015

Ikano Lånebeskyttelse. Gjeldende fra 1. desember 2015 Ikano Lånebeskyttelse Gjeldende fra 1. desember 2015 Innhold 1. Innledning... 1 2. Vilkår for medlemskap... 1 3. Forsikring ved arbeidsuførhet... 1 4. Forsikring ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering...

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring- Vilkår korttjenester i DNB Forsikringsvilkår av 1. april 2013 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring kort og forbruksfinansiering Forsikringsvilkår av 1. november 2015 Avløser forsikringsvilkår av 1. mai 2015 DNB Livsforsikring AS Organisasjonsnummer 914 782 007

Detaljer

Vilkår. for kollektiv gruppegjeldsforsikring. BETALINGSFORSIKRING - Innhold

Vilkår. for kollektiv gruppegjeldsforsikring. BETALINGSFORSIKRING - Innhold Vilkår for kollektiv gruppegjeldsforsikring (vilkårene bør leses og oppbevares for senere referanse) BETALINGSFORSIKRING - Innhold DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 DEL 5 DEL 6 DEL 7 DEL 8 DEL 9 Innledende bestemmelser

Detaljer

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB

Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår for Betalingsforsikring-kredittkort og forbruksfinansiering i DNB Forsikringsvilkår av 1. mars 2014 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering

Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Forsikringsvilkår for Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering Gjeldende fra 01.11.2016 AGENT FOR AXA er agent for AXA og selger Inntektsforsikring og Kreftkapital med forskuttering på vegne

Detaljer

Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-LACLMP )

Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-LACLMP ) Vilkår for Santander SAFE Liv Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra 06.06.2017 (SCB-LACLMP-1-201716) Santander SAFE Liv tilbys i samarbeid mellom: Santander Consumer Bank AS (heretter

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014. Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.01.2014 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Allianse Everk Strømforsikring - 01.01.2014 Forsikringen består av

Detaljer

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5

Strømforsikring. Forsikringsbevis og vilkår av Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Strømforsikring Forsikringsbevis og vilkår av 01.07.2017 Forsikringsbevis og vilkår - Strømforsikring, side 1 av 5 Forsikringsbevis - Kraftalliansen Strømforsikring - 01.07.2017 Forsikringen består av

Detaljer

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP )

Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra (SCB-ACLMP ) Vilkår for Santander SAFE Låneforsikring Kollektiv gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår gyldig fra 06.06.2017 (SCB-ACLMP-1-201716) Santander SAFE Låneforsikring tilbys i samarbeid mellom: Santander

Detaljer

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard.

Eurocard. Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Eurocard Vilkår for Betalingsforsikring for Eurocard. Villkor nr 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.)

Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Betalingsforsikring Kortnr. (16 siffer, fyll kun ut de tomme feltene) Kampanjekode Personlige opplysninger Etternavn Fødselsnr. (11 siffer, kun norske nr.) Alle fornavn E-post Telefon mobil Det stilles

Detaljer

VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring

VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 1. september 2015 (SC1a-1) VILKÅR FOR Santander Låne- og betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbevis - Forsikringsvilkår -

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT VILKÅR BETALINGSFORSIKRING KREDITTKORT Gjelder fra 01.11.15 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Komplett Bank ASA. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas

Detaljer

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015

Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 Danske Bank DBNOR10-v03 Strømforsikring Gjelder fra 01.07.2015 I forsikringsavtalen inngår følgende: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.05.2011 1. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap. Forsikringen formidles og

Detaljer

Gjensidige Bank ASA Betalingsforsikring kredittkort Forsikringsvilkår av 1. januar 2018

Gjensidige Bank ASA Betalingsforsikring kredittkort Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 1. Innledning Forsikringsvilkårene inneholder informasjon om forsikringsdekningene og hva forsikringen omfatter dersom Forsikrede Dør, blir Kritisk syk, blir Sykmeldt, blir Arbeidsledig/permittert eller

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låne-/leasingavtale > 06-01-2016 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Volkswagen Møller Bilfinans AS, Volkswagen Møller Bilfinans. Forsikringsgivere

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2008 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) nr. 69 - Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 med forskrift

Detaljer

Forsikringsvilkår 4 års uførerente

Forsikringsvilkår 4 års uførerente Forsikringsvilkår 4 års uførerente 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår 4 års uførerente Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV

NESTE SIDE VIL VISE DEG HVOR DU SKAL SENDE INN DITT KRAV Trinn 1: Viktig informasjon Viktig informasjon Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen. Din forsikring

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING VILKÅR BETALINGSFORSIKRING Forsikringsvilkår av 1. september 2016 Kollektiv betalingsforsikring for forbrukslån med forsikringsytelser ved tap av liv, arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 20-10-2014 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 20-10-2014 - Innholdsfortegnelse 1 Kollektiv forsikringsavtale 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen gjelder fra

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån

Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 -

Betalingsforsikring. Bank Norwegian AS. Vilkår > 24-06-2015 - Betalingsforsikring Bank Norwegian AS Vilkår > 24-06-2015 - Innholdsfortegnelse 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver 1 2 Hva forsikringen omfatter 1 3 Vilkår for å bli forsikret 1 4 Når forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500.

www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr. 924 507 500. Vilkår Whitecard Vilkår Whitecard Betalingsforsikring Betalingsforsikring www.whitemastercard.no www.whitemastercard.no Nordea Finans Norge AS, Postboks 1166 Sentrum, Essendropsgate 7, 0107 OSLO. Org.nr.

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB

VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB Betalingsforsikring VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Nordea Bank Norge ASA > 15-03-2013 1. Forsikringsgiver og forsikringsformidler Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567,

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter

Vilkår Betalingsforsikring 1 januar 2013. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver. 5. Hvem erstatningen betales til. 2. Hva forsikringen omfatter Vilkår Betalingsforsikring > 01-01-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er Ekspres Bank NUF, org nr 991 682 511. Forsikringsgivere er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org nr 516406-0567

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 Trippelforsikring Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2012 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 59 år. En forsikringsavtale kan bare inngås

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Vilkår Uførekapital med forskuttering

Vilkår Uførekapital med forskuttering Forsikringsvilkår Uførekapital med forskuttering 01.05.2016 Eika Forsikring Vilkår Uførekapital med forskuttering Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår Uførekapital

Forsikringsvilkår Uførekapital Forsikringsvilkår Uførekapital 01.05.2016 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Uførekapital Gjeldende fra 01.05.2016 Innhold 1 Hvilke vilkår som gjelder 3 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 3 Hvor gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer